TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ ISITMA, SOĞUTMA, MEKANİK
TESİSATLARI VE MÜŞTEMİLATLARININ, ELEKTRİK TRAFOLARININ, OG, AG,
TELEFON DAĞITIM SİSTEMLERİNİN 14 VASIFLI İŞÇİ İLE 12 AY SÜRELİ PARÇA VE
MALZEME HARİÇ İŞLETME, BAKIM VE ONARIMLARINA AİT TEKNİK ŞARTNAME
1 . İŞİN KONUSU:
TRT Genel Müdürlüğü Oran Sitesi, Etimesgut Ar-Ge, Sefaretler Stüdyoları, Arı Orkut ve Tarko
stüdyoları, Etimesgut, Oran ve Çayhane sokak Lojmanları.ve Mühye su kuyularında bulunan; trafo,
kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.b teçhizatların OG-AG sistemlerinin işletmesi ve
arızalarının giderilmesi, telefon sistemlerinin işletme, bakım - arızalarının giderilmesi ve,
Kurumumuz Oran Sitesinde; Isı Merkezinde bulunan doğalgazlı kalorifer kazanlarının ve
müştemilatının, Soğutma sisteminin ve müştemilatının, Mekanik Tesisat ve müştemilatının, alçakyüksek basınç hidrofor sistemi ve müştemilatının, su kuyularının İşletilmesi, binalarımızda bulunan
ıslak hacimli alanlardaki armatör, manyetik alıcıların bakım ve tamirleri, binalarda bulunan kapı,
pencere, alüminyum doğrama ve muhteviyatının işletme, bakım-arızalarının 14 kişi ile 12 Ay süreyle
parça ve malzeme hariç yapılmasının hizmet alımı işi.
2-İŞİN YAPILACAĞI YERLER:
TRT Oran Sitesi, Etimesgut Ar-Ge, Sefaretler Stüdyoları ve Mühye su kuyuları, Arı Orkut ve
Tarko stüdyoları, Etimesgut, Oran ve Çayhane sokak Lojmanları. Gerektiğinde Ankara merkezde
bulunan kurumun diğer iş yerleri.
3. TANIMLAR
3.1 İdare
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ORAN
3.2 Yüklenici:
İhale konusu işi yapacak firma.
3.3 Kontrol Heyeti:
TRT Genel Müdürlüğü Bünyesinde görevlendirilmiş kontrol heyeti.
4. İŞLETME VE BAKIM HİZMETLERİ:
4.1-Trafo OG ve AG Sistemleri:
4.1.1-İşletme trafo merkezlerinin bulunduğu mahaller ,hatlar ve bağlı sistemlere ait
ekipmanlara ilişkin işletme OG-AG tüm arıza ,bakım ve onarım işlerini yapacaktır. AG enerji hatlarına
ait AG panoları ve beslediği mahaller ve bu mahallerdeki priz,anahtar,lamba gibi nihai teçhizata kadar
işletme, arıza ve bakım işlerini yapacaklardır.
4.1.2-OG sistemine dahil tüm güç trafoları, kesici (disjonktörler),ayırıcı ,parafudr, akım
trafoları,gerilim trafoları ve bağlı ekipmanları ve mahallerinin genel temizlikleri ,arızalı malzemelerin
Sayfa 1 / 6
değişimi , ilgili Kumanda panoları , Sisteme ait tüm kumanda tesisatı ,gerekli ölçümler ve testlerini
yapacaklardır.
4.2- Telefon Sistemleri:
4.2.1-Telefon tesisatına ilişkin telefon santralinden abonelere kadar olan hatlarla ilgili her
türlü arıza bakım ve onarımları yapacaklardır.
4.3- Isı Merkezi ve Mekanik Tesisat İşletmesi:
4.3.1-TRT Genel Müdürlüğü Oran Sitesinde bulunan kalorifer kazanları, ısıtma sistemleri,
Soğutma sistemleri, mekanik tesisatlar, alçak basınç, yüksek basınç ve yangın hidrofor sistemlerinin
ve bunların müştemilatlarının üretici firmalarının önerilerine uygun olarak İşletme yetkililerinin
yönlendirmeleri ile işletmeleri, bakımları ve arızaları yapılacaktır.
4.3.2- Mühye köyünde bulunan su kuyuları ve müştemilatlarının üretici firmalarının
önerilerine uygun olarak İşletme yetkililerinin yönlendirmeleri ile işletmeleri, bakımları ve arızaları
yapılacaktır.
4.3.3-Ayrıca bu teknik şartnamede yazılı olan tesislere ilave olarak sözleşme süresi
içerisinde kurulabilecek benzer yeni sistemlerin üretici firmalarının önerilerine uygun olarak
İşletme yetkililerinin yönlendirmeleri ile işletmeleri, bakımları ve arızaları yapılacaktır.
5-İŞLETME BAKIM PERSONELİ:
5.1. İstekli firma; İdarenin uygun göreceği teknik elemanları çalıştırmak zorundadır.
5.2.Çalışacak vasıflı elemanların sayısı ve aranan özellikler.
S.N Mezun olduğu okul ve aranan şartlar
SAYI
Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının veya dengi okulların elektrik,
1
6
elektrik-elektronik bölümlerinden mezun EKAT Belgeli.
Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının veya dengi okulların elektrik2 elektronik, telekomünikasyon bölümlerinden mezun telefon arızaları ve
2
onarımlarında çalıştırılmak üzere.
Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının veya dengi okulların Metal
3
2
Teknolojisi Bölümü mezunu .
Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının veya dengi okulların Tesisat
4
3
Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümlerinden mezun
En az lise mezunu, ıslak hacimlerde bulunan armatür-manyetik alıcıların bakım
5 ve tamirlerini yapacak ev cihazları kombi, armatür gibi alanlarda sertifikası
1
bulunan piyasa deneyimi olan.
5.3. Personelin bulundurulacağı adres TRT Genel Müdürlüğü kampusu içerisinde olacak ve
gerektiğinde Ankara’daki İdarenin diğer adreslerine arıza ve bakımlarına gidilecektir.
5.4. Yüklenici firma çalışanların ücretlerini, firmaya hak edişleri ödendikten sonra en geç 3 iş
günü içerinde banka hesaplarına yatırıp belgelendirecektir. Çalışan işçilerin ücret alamama
şikayetleri delil oluşturup sözleşme gereği cezai işlem başlatılacaktır.
5.5. İş Kanununda belirtilen yasal çalışma süresini (haftada 45 saat) aşmamak şartıyla normal
hafta içi mesai sistemi ve/veya vardiya sistemine göre çalıştırılacaktır.
5.6. İzin, tatil ve resmi tatil günleri vardiya çalışması içerisinde olacaktır. Çalışma gün ve
saatleri İdare tarafından belirlenecektir. 365 gün 7/24 saat esasına göre çalışılacaktır.
5.7. Yüklenici, İdarenin izni olmadan personel değiştiremeyecektir, ancak İdarenin uygun
görmediği personeli 3(üç) gün içerisinde değiştirecektir.
Sayfa 2 / 6
5.9. Yüklenicinin personeli İdarenin tüm kural ve talimatlarına uygun davranacaktır.
5.10. Yüklenici firma tarafından çalıştırılacak işletme işçileri, 18 yaşından büyük ve iş gücünü
kaybetmemiş olacaktır.
6-İŞLETME VE BAKIMDA UYULMASI GEREKEN YÖNETMELİKLER:
6.1Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği (30. 11.1995 tarih ve 22479 sayılı resmi gazete),
6.2.İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (30. 06.2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazete de
yayınlanan. sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu),
6.3.Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı
resmi gazete),
6.4.Elektrik Mühendisleri Odasının İlgili Bakım Prosedürleri.
6.5.Binaların Yangından Korunması Hakkında Yön. (26.7.2002/24822 tarih ve sayılı Resmî
Gazete)
6.6.Binalarda Enerji Performansı Yön.(5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmî Gazete)
7- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER
1. Yüklenici idare ve kontrol heyeti bilgisi ve onayı dışında üstlendiği sorumluluğu başkasına
devredemez.
2. İdare gerektiğinde Yükleniciyle ile toplantı yapacaktır. Bu toplantıda yapılan ve yapılması
gereken işlerle ilgili bilgi verecektir.
3. İşletme ve bakım konusu kapsamında çalışan işçilerin kullanacakları araç ve gereçler yüklenici
tarafından temin edilecektir.
4. Teçhizat/Cihazı devre dışı bırakacak kadar büyük arızalar meydana geldiğinde yüklenici yedek
parçanın onarımını veya herhangi bir yerden getirilmesini beklemeksizin, idarenin onayını
alarak, aynı özellikteki bir yedek teçhizatı kullanarak Teçhizat/cihazı faal hale getirilecektir.
5. Arıza durumunda veya arızaya sebebiyet verecek durumlarda ihtiyaç duyulan onarıma esas
parçalar İdare tarafından karşılanacaktır.
6. OG ve AG tesisatındaki her türlü çalışmaya başlamadan önce elektrik kesintisine maruz
kalacak tüm birimler ikaz edilecek, çalışmanın başlama ve bitiş zamanı bildirilecek ve enerji
kesintisi sonrası tüm iletkenler üzerinde gerilim olup olmadığı kontrol edilecektir.
7. OG ve AG tesisatındaki çalışma bittikten sonra, alınan emniyet tedbirleri kontrol edilerek,
sisteme enerji kontrollü bir şekilde verilecektir.
8. Yüklenici, yapılacak işler sırasında kontrol heyetinin vereceği talimatlara uymak zorundadır.
9. Olağan hallerde yüklenici, bakım için gerekli enerji kesintisini hafta sonuna gelecek şekilde
planlayacaktır.
10. Yüklenici, mesai saatleri içinde ve dışında oluşabilecek arızalar için, gerektiği durumlarda,
takviye personel görevlendirecek ve ilave ücret talebinde bulunmayacaktır.
11. Yüklenicinin sorumlu olduğu yerlerde 3’üncü şahıslar (firmalar) tarafından yapılan
çalışmalarda meydana gelecek arıza ve kazalarda 3’üncü şahıslar (firmalar) sorumlu olacaktır.
12. İdare tarafından alınan malzemelerin yüklenici tarafından nerede kullanıldığı karşılıklı
imzalanarak tutanak altına alınacaktır. İdare malzemeyi temin ettikten sonra yükleniciye haber
verir. Bundan sonra yüklenici çalışmaya başlayacaktır.
13. Yüklenici bakım programında yapacağı bakımları, EMO’ nun kodlu bakım yönergesindeki
bakım programı çerçevesinde yapacaktır.
14. Bakım esnasında cihazlarda meydana gelecek hasar, bozulmalardan tamamen yüklenici
sorumludur.
Sayfa 3 / 6
15. Kompanzasyon tesisleri, jeneratörler, telefon santralinin bakım ve arızalarının giderilmesi,
yapılması gereken elektrik tadilatları ve imalatları, trafoların yıllık ağır bakımları ve bu
kapsamda yapılacak testleri, kalorifer kazanlarının ağır bakımları, imalat gerektiren arızaları,
kazanlar ve brülörlerde yapılması gereken bütün ayar ve testler, soğutma sistemlerinin ağır
bakımları, mekanik tesisat tadilatları, mekanik tesisat üzerinde bulunan motorlu vana
bakımları-arızaları gibi işler yürürlükteki mevzuata uygun olarak İdare’ce yaptırılacaktır.
16. Bütün alarm sistemleri ve emniyet elemanlarının kontrolü yapılacak, faal olmaları
sağlanacaktır.
17. Isı sistemini oluşturan elemanların kontrolü yapılarak görülen problemler İdareye
bildirilecektir.
18. Sayaçtan itibaren gaz kaçağı kontrolleri yapılacak ve rapor edilecektir.
19. Kazanlarda duman-su sızıntıları kontrol edilecek ve kaçaklar varsa tamiri yapılacaktır.
20. Tehlike doğabilecek arızalarda ve tesisatta emniyetli bir çalışmayı sağlayan teknik cihazların
bozulması durumunda tesis hemen durdurulacak ve İdareye haber verilecektir.
21. Kazanlar çalışırken sürekli gözetim altında olacak ve ısı merkezi tamamen terk edilmeyecektir.
22. Tesis içerisindeki tüm vanalar ayda bir defa açılıp, kapanarak pas ve kireç yapması önlenecek
bu esnada yağlanacaktır. Salmastrası kaçıranların salmastrası değişecektir.
23. Sistemde bulunan soğutma sistemi pislik tutucuları nisan ayında, diğer pislik tutucular eylül
ayında temizlenerek yerine takılacaktır.
24. Mart ayında boylerlerin elektrik sistemleri kontrol edilerek eksiklikleri tamamlanacak ve çalışır
hale getirilecektir.
25. Sistemde bulunan eşanjörler ağustos ayında temizlenecektir.
26. Site içerisinde bulunan su depoları nisan ayında temizlenecektir.
27. Servis ve bakım hizmetleri sonunda cihazlarda fonksiyon kaybı olmayacaktır. Fonksiyon kaybı
olan cihazlarda bakım ve onarım işlemi tamamlanmamış sayılacaktır.
28. Bakım ve arıza giderilmesiyle ilgili yedek parçalar kurum tarafından verilecektir. Her türlü
yedek parçanın yerine takılması yüklenici tarafından yapılacak ve ek bir ücret talep
edilmeyecektir.
29. Hizmet esnasında meydana gelen kaza/kazalardan dolayı ödenecek tazminat ile her türlü
tedavi gideri yükleniciye ait olacaktır.
30. İdarece çalışma saatlerinin değişmesi halinde yüklenici firma buna uyacaktır.
31. İşletme hizmeti verilecek, gizlilik ve özel durum arz eden idarece bildirilecek bürolarda,
idarenin yetkili ve sorumlu personeli hazır bulunmadıkça işlem yapılmayacaktır.
32. Yüklenici İdarenin onayı olmadan çalışan personelin tek taraflı olarak iş akdini fesih edemez ve
görev yerlerini değiştiremez.
8-KULLANILACAK MAKİNE,TECHİZAT VE DİĞER EKİPMANLAR
8.1.Aşağıda belirtilen makine, techizat ve diğer ekipmanlar sözleşme süresince yüklenici
firma tarafından İdarede bulundurulacaktır.
Sayfa 4 / 6
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
MALZEMENİN ADI
Kaynak makinası
Füzyon kaynak makinası
2''
boru anahtarı
1.1/2'' boru anahtarı
1''
boru anahtarı
Kurbağacık anahtar
Açık ağız anahtar takımı
Yıldız ağız anahtar takımı
Lokma
anahtar takımı
Allen anahtar takımı
Muhtelif tornavida
Pense
Kargaburun
Sekman pensesi
ADETİ
1ad.
1ad.
1ad.
1ad.
1ad.
1ad.
1 tk.
1 tk.
1 tk.
1 tk.
1 tk.
1ad.
1ad.
1ad.
SN
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
MALZEMENİN ADI
Darbeli matkap
Jet taşı
Teneke makası
Demir testeresi
1kv. İzoleli pense
1kv. İzoleli yankeski
1kv. İzoleli kargaburun
Muhtelif boy yıldız tornavida
Muhtelif boy düz tornavida
Kontrol kalemi
Kablo test cihazı
Kulaklıklı tlf hat test cihazı
RJ konnektör pensesi(4p-6p-8p)
Digital multimetre/pensli ampermetre
ADETİ
1ad.
1ad.
1ad.
1ad.
8 ad.
8 ad.
8 ad.
8 ad.
8 ad.
8 ad.
2 ad.
2 ad.
2 ad.
8 ad.
9- İŞ EMNİYETİ VE SAĞLIK TEDBİRLERİ:
9.1. İlk işe başlayanlara yüklenici tarafından İdarenin gözetiminde hizmet içi eğitim verilecektir.
9.2.Yüklenici firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini
zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğretmekle mükellef olup, bu
konudaki her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Bu itibarla taahhüdün ifasında gerek ihmal ve
itaatsizlik gerekse tedbirsizlik ve ehliyetsiz işçileri kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vukuu
bulacak kazalardan yüklenici firma sorumludur.
9.3.İşçilerin büroda, koridorlarda, merdivenlerde, merdiven boşluklarında oturmaları, yemek
yemeleri, yüksek sesle konuşmaları, sigara içmeleri yasaktır. Ayrıca memur ve amirlerle olan
diyaloglarda ölçülü, saygılı olunacak ve aşırı samimiyet ve laubali hareketlerden, sözlerden
kaçınılacaktır.
9.4.Yüklenici firma tarafından çalıştırılacak işçilere idarece onaylanmış kimlik kartı
kullandırılacak, bu kartlar, firma çalışanları tarafından binaya girdikten sonra sol yakaya takılacak,
kimlik kartsız işçi binalarda dolaşmayacaktır.
9.5. Yüklenici 6331 sayılı İş kanunu ve İş Güvenliği Kanunu çerçevesinde;
a)İş sağlığı ve İş Güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği hükümlerine göre risk değerlendirmesi
yaptıracak, bir nüshasını idareye verecektir.
b)Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usul ve Esasları hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre kurumda görevlendireceği personele İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi aldıracak, aldığı
eğitimin sertifikasının bir suretini idareye verecektir.
c)Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitime dair yönetmelik
hükümleri dahilinde eğitim almış personel görevlendirilecektir.
Sayfa 5 / 6
10.İDAREDE BULUNAN ANA CİHAZLAR
S.N CİHAZIN ADI
ADET
KAPASİTESİ
1
Kalorifer Kazanı
4
7.500.000 kcal
2
Soğutma Grubu
3
Muhtelif
3
Klima Santrali (Merkezi)
52
Muhtelif
4
Klima(Salon,kaset, WRF, split vb.)
250
Muhtelif
5
Soğuk Oda
15
Muhtelif
6
Eşanjör
22
Muhtelif
7
Hidrofor
4
Muhtelif
Mevcut sistemlerin diğer müştemilatları (sirkülasyon pompası, vanalar, çekvalfler,
pislik tutucular, boyler, kapalı genleşme tankları vb.)
MEVCUT TRAFOLARIN LİSTESİ
SIRA
NO
TRAFO
ADI
GÜCÜ
(KVA)
SARGI
ORANI
TİPİ
SIRA
NO
TRAFO
ADI
GÜCÜ
(KVA)
SARGI
ORANI
TİPİ
1
TR-1
2000
34,5/3,3
YAĞLI TİP
9
TR-9
630
34,5/0,4
YAĞLI TİP
2
TR-2
2000
34,5/3,3
YAĞLI TİP
10
TR-10
630
34,5/0,4
YAĞLI TİP
3
TR-3
800
34,5/0,4
YAĞLI TİP
11
TR-11
800
34,5/0,4
KURU TİP
4
5
TR-4
TR-5
800
1000
34,5/0,4
34,5/0,4
YAĞLI TİP
YAĞLI TİP
12
13
TR-12
TR-13
800
400
34,5/0,4
34,5/0,4
KURU TİP
KURU TİP
6
TR-6
1000
34,5/0,4
YAĞLI TİP
14
KUYU-1
250
15/0,4
YAĞLI TİP
7
TR-7
800
34,5/0,4
YAĞLI TİP
15
KUYU-2
500
34,5/0,4
YAĞLI TİP
8
TR-8
800
34,5/0,4
YAĞLI TİP
Her trafoya ait ana AG panosu ,bağlı tali pano ve tablolar, kompanzasyon panoları ve jeneratör panoları
mevcuttur.
Ayrıca;3500 dahili abone kapasiteli telefon santrali ve müştemilatı mevcuttur.
O.Tamer SAYIM
Başmühendis V.
Şefik CÜREBAL
Başmühendis
Suat TAŞDELEN
Müdür V.
Sayfa 6 / 6
Download

2014-31952_1_Teknik_Sartname