Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu
Dekor Uygulaması Hizmet Alımı İdari Şartnamesi
İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/109588
(Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü “Kurum” yada
“İdare” olarak anılır.)
I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı
: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel
Müdürlüğü
b) Adresi
: Turan Güneş Bul. Oran-Çankaya /ANKARA
c) Telefon numarası
: 0312 463 42 00 / 463 41 83
d) Faks numarası
: 0 312 463 42 07
e) Elektronik posta adresi
:
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı
:
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle
irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı
b) Varsa kodu
c) (Fiziki) miktarı ve türü
d) Yapılacağı yer
e) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü
b) İhalenin yapılacağı adres
c) İhale tarihi
d) İhale saati
e) İhale komisyonu toplantı yeri
: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak
Radyo Televizyon Kurumu Sitesinde bulunan
Televizyon Stüdyosunun dekor uygulaması
hizmet alımıdır.
: ---: Bir (1) Kalem dekor uygulama hizmet alımı
: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Sitesi
Lefkoşe/ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
: Açık ihale.
: TRT Kurumu Genel Müdürlüğü İhale
Komisyonu Toplantı Odası C Blok Kat:3
06109 Oran-Çankaya/ ANKARA
: 17.09.2014
: 14.00
: TRT Kurumu Genel Müdürlüğü İhale
Komisyonu Toplantı Odası C Blok Kat:3
06109 Oran-Çankaya/ ANKARA
Madde 4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok Kat: 3 No:306 06109 Oran- Çankaya/
ANKARA
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok Kat: 3 No:306 06109 Oran- Çankaya/
ANKARA
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100,00 TL
d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.trt.net.tr\ihaleler
4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir.
İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup
olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan
belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak
imzalanmış beyanını alır.
4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan
koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
4.4. İhale dokümanını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp
isteklilere satılması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile
istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.
Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:
a) Tekliflerin sunulacağı yer: TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, Genel
Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran/ANKARA
b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi):17.09.2014
c) Son teklif verme saati (ihale saati): 14.00
5.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme)
saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 15 inci maddesine göre
zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş
gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte
yapılır.
5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas
alınır.
Madde 6- İhale Dokümanının Kapsamı
6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.
a) İdari Şartname,
b) Teknik Şartname ve Projeler
c) Sözleşme Tasarısı,
d) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)
e) Standart formlar:
2
- TRT 018.0/H ( Götürü Bedel Teklif Mektubu)
- TRT 025.1/H (Bilanço bilgileri Tablosu)
-TRT 27.0/H (İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında
Olunmadığına İlişkin Taahhütname)
-TRT 027.3/H (Ortaklık Durum Belgesi)
-TRT 028.0/H ( İş Ortaklığı Beyannamesi)
-TRT 029.0/H ( Geçici Teminat Mektubu)
-TRT 029.1/H ( Kesin Teminat Mektubu)
-TRT 030.1/H ( Banka Referans Mektubu)
-TRT 031.0/H (Tasdik Şerhi)
-TRT 032.0/H ( Yüklenici İş Bitirme Belgesi)
6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile
isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının
bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde
incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak
sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun
olmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz.
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası
Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri.
c) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), ve (i) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
f) Bu Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi ile 17 nci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri
öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede
belirlenen konsorsiyum beyannamesi.
3
j) Bu Şartnamenin 36 ncı maddelerinde istenmesi halinde “yerli istekli” olunduğuna ilişkin
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.
k) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b), (c), (j), (k) bentlerinde yer alan belgelerin her
bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
7.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka
referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet
gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet
tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz.
b) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da
birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
(3) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
(4) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel
müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki
yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.
7.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
(1) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin, her ikisinin de verilmesi zorunludur.
(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl
sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren
bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini
ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmak
zorundadır.
(3) İsteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl)
içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri
dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan
düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
4
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara
yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi
zorunludur.
(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait
belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik
kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini
sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim
yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas
alınır.
(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren
bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı
ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını
gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri
düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
(8) Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve
onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait
toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest
meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir
ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
(9) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı
sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri
özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
7.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
(1) İsteklinin;
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş
faturaların,
her ikisinin de verilmesi zorunludur.
(2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.
Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
(3) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin
parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu
örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı suretlerin verilmesi zorunludur.
(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış ıskontoları
ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.
(5) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin
parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen
gelirlerin toplamı dikkate alınır.
(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler:
5
a) Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %
15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere
ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
b) Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan veya
istekli yeterli kabul edilir.
(7) Altıncı fıkradaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(8) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait
gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir
tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın
gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı
hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.
(10) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir
veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.
Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu
belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin,
her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
(12) İsteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden işlerinin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi
oranında, hesaplanır.
7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
1-İsteklilerce:
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin.
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya davet tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğu belgenin,
c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sürgülerinin verilmesi zorunludur.
2- Vekaleten ihaleye katılma halinde; Vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması
zorunludur.
3- İş ortaklığında,iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel
kişilerin her biri tarafından,ilgisine göre birinci fıkranın (a),(b),(c),(ç) bentlerindeki
belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
7.3.1 İş Deneyimini Gösteren Belgeler:
1- İsteklilerce, yurt içinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
6
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan
hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin
en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren
belgelerin, verilmesi zorunludur.
c) İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya
benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya
ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı
olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde
edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların
her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu
aranmaz.
ç) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belgenin, verilmesi zorunludur.
d) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru
tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler
teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.
7.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Yurt içi ve/veya yurt dışında ulusal televizyon kanallarına ait stüdyoların dekor imalat ve
uygulama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
7.5. Belgelerin sunuluş şekli:
7.5.1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noter onaylı
olanlarının asıllarının, sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz edilecektir Ancak Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete
idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde
onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri
kabul edilecektir. İş deneyim belgelerinin noter onaylı suretlerin asılları sözleşme imzalanmadan
önce idareye ibraz edilecektir.
7.5.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu
olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu
anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7.5.3- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel
tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade
edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
7.5.4- Aşağıda 7.5.4.1 de belirtilen belgeler dışında yerli veya yabancı isteklilerce
sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre
düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri
Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin
Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi
kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki
7
Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.
Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya
damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme
bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme
hükümlerine göre yaptırılabilir.
7.5.4.1- Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.5- Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından
sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille
kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri
Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce
yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.
7.5.6- Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 8- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı
İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
Madde 9- İhaleye Katılamayacak Olanlar
9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya
başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
a) 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlardaki hükümler gereğince
geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri veya bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci
dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim
kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olmadıkları
anonim şirketler hariç).
g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince
alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri.
9.2. İhale konusu hizmetin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler, bu işin ihalesine
katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
9.3. İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun
vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu ihaleye
katılamazlar.
9.4. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
8
9.5. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası
açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel
kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde
ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734
sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.
Madde 10- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale
dışı bırakılacaktır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan
eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumda olan.
b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olan.
c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik prim borcu olan.
d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik vergi borcu olan
e) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyen.
f) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek
ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından ispat edilen.
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten
men edilmiş olan.
h) Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi
ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
i) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılan.
j) Bu Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları
tespit edilen.
Madde 11- Yasak Fiil veya Davranışlar
11.1. İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda
bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
ç) İhalede kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada
vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılmak.
11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranışlarının
özelliğine göre, 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
9
Madde 12- Teklif Hazırlama Giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare,
ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 13- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi
13.1.-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve
taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır.
İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.
13.2.- İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine,
iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak
malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet
ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve
benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
13.3.- İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu
kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.
13.4.-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini
buna göre hazırladığı kabul edilir.
Madde 14- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması
14.1. İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan
hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden 3 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama
talep edebilir.
14.2. Bu talebin Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, yapılacak açıklama, bu tarihe
kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere, son teklif verme gününe kadar bilgi sahibi olmalarını
temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak bildirilir.
Madde15- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması
15.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan
yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi ya
da teknik hataların, eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi
halinde, ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.
15.2. Yapılan bu değişikliğe ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname,
son teklif verme gününe kadar bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanı
alanların tamamına bildirilir.
15.3. Zeyilname ile yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye
ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on gün süreyle
ertelenebilir.
15.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere
tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.
Madde 16- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği
16.1. Kurumun gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği
hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
16.2. Bu durumda iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen
duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin
iptal edilmesi halinde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın
isteklilere iade edilir.
10
16.3. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Kurumdan herhangi bir hak talebinde
bulunulamaz.
Madde 17- Ortak Girişim
17.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif
verebilir.
17.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı
yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini
teklifleriyle beraber sunacaklardır.
17.3. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme
imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.
17.4. İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını
oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen
sorumlu oldukları belirtilecektir.
17.5. İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse
oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.
17.6. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Madde 18- Alt Yükleniciler
18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 19- Teklif ve Sözleşme Türü
19.1 İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.
Madde 20- Teklifin Dili
20.1 Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka
bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli
sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
Madde 21- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi
21.1 İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) yanında, konvertible döviz cinsinden
verebileceklerdir. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.
Madde 22- Kısmi Teklif Verilmesi
22.1 Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.
Madde 23- Tekliflerin Sunulma Şekli
23.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak
bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin
adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi
yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,
mühürlenecek veya kaşelenecektir.
23.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler
kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
11
23.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki
gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve
değerlendirmeye alınmaz.
23.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç,
herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
23.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif
verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme
tarihine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 24- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği
24.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
24.2. Teklif Mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de
faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi
d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması,
Zorunludur.
24.3. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı
tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.
Madde 25- Tekliflerin Geçerlilik Süresi
25.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim
günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
25.2. İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda
belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu
talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini
reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.
25.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici
teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin
hükümlere uydurmak zorundadır.
25.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır. İadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.
Madde 26- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar
26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince; yapılacak ulaşım, sigorta,
her türlü vergi, resim ve harç giderleri ile nakliye ve taşıma isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil
olup, Yükleniciye ait olacaktır.
26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider
kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı
içerdiği kabul edilecektir.
26.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
26.4. Sözleşme konusu iş bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi
(KDV), Maliye Bakanlığı’nın 13.12.2002 tarih ve B.07.0.GEL.0.54/5406-12 sayılı yazı ile
bildirilen görüşü doğrultusunda ödenmeyecektir.
12
26.5. İşin yapım yerinin KKTC olması nedeniyle iki ülke arasında bu işe özel
imzalanan protokol ile gümrük vergisi ödenmeyecek olup, isteklilerin teklif verirken bu hususu
dikkate almaları gerekecektir.
Madde 27- Geçici Teminat
27.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
27.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya
işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya
birkaçı tarafından karşılanabilir.
27.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir.
Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere
isteklilerce belirlenir.
27.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler idare tarafından,
istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 28- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
28.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;
a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgeler.
28.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal
değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat
olarak kabul edilir.
28.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye′de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı
bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya
özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
28.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale
Kurumunun belirlediği esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş
teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
28.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
28.6. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati
tedbir konulamaz.
Madde 29- Geçici Teminatın Teslim Yeri
29.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde sunulur.
29.2.Teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe ve Finansman Dairesi
Başkanlığına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
Madde 30- Geçici Teminatın İadesi
30.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi
istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine teslim
edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
30.2. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip
sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
30.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
13
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN
HUSUSLAR
Madde 31- Tekliflerin Alınması ve Açılması
31.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar idareye (tekliflerin sunulacağı
yere) verilecektir.
31.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul
uygulanır:
31.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş
olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.
31.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın
üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait
olduğu, ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp
kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir
tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
31.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne
uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa
bağlanır.
31.2.4. 31.2.3 maddesine göre düzenlenecek tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır. Bu
tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.
31.2.5. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan
belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.
Madde 32- Tekliflerin Değerlendirilmesi
32.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3 üncü maddesine göre ilk
oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
32.1.1 Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere
ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce
sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.
32.1.2 Ancak,
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak
üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin
bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde,
belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak
nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi
eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
Verilen süre içinde tamamlanacaktır.
32.1.3 Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce
sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin
ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.
32.2 Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile
geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
14
32.2.1. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik
kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.
Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
32.2.2. En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı kontrol edilir.
32.2.3. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda
aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla,
aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan
teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.
32.2.4. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün
içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde
bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı
bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
Madde 33- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi
33.1. İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini
açıklamalarını isteyebilir.
33.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale
dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla
istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
33.3. İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 34- Aşırı Düşük Teklifler
34.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya
idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri
reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği
bileşenler ve bunların maliyetleri ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
34.2. İhale komisyonu belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak,
aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen
veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
Madde 35- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptalinde İdarenin Serbestliği
35.1. İhale komisyonu kararı üzerine Kurum verilmiş olan bütün teklifleri reddederek
ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir.
35.2. Kurum, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına
girmez ve isteklilerce Kurumdan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ancak, isteklilerin
talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçeleri talep eden isteklilere bildirilir.
Madde 36- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
36.1. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif
edilen fiyatların en düşük olanıdır.
36.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
36.3. En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği
ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik
açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, istekliler tarafından sunulan iş deneyimini
gösteren belgeler değerlendirilerek, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan
isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot
ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı, esas alınır.
15
36.4. Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilmiş ise, tekliflerin
değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru
veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılacaktır.
36.5. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı
uygulanmayacaktır.
Madde 37- İhalenin Karara Bağlanması
37.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.
37.2. Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan
en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
37.3. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Madde 38- İhale Kararının Onaylanması veya İptali
38.1. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan
isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek
buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekler.
38.2. İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal
eder.
38.3. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde
ise hükümsüz sayılacaktır.
Madde 39- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
39.1. İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç
üç (3) gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.
İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama
gerekçelerine de yer verilir.
39.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı
şekilde bildirim yapılır.
Madde 40- Sözleşmeye Davet
40.1. Bu Şartnamenin 39.1. maddesinde belirtilen bildirim sürelerinin bitimini izleyen
günden itibaren üç (3) gün içinde, ihale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamaya davet
edilecektir.
40.2. İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) işgünü içinde istenmesi halinde
kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. Yabancı istekliler için bu süre on (10) işgünü
olarak uygulanır.
Madde 41- Kesin Teminat
41.1. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden
hesaplanmak suretiyle, % 6 oranında kesin teminat alınır.
41.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya
işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya
birkaçı tarafından karşılanabilir.
Madde 42- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
42.1. İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin
(a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin
teminatı 40.2 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme
imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.
16
42.1.1. Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c),
(d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki
mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat
çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu
duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus yabancı gerçek kişi isteklinin
uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin
Türkiye’deki misyon şefliklerine veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerine
teyit ettirilecektir.
42.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
42.3. Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre
sözleşme yapmayan istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan az
olmamak üzere bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.
Madde 43- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim
43.1. İhale üzerinde kalan isteklinin, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu
maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri
veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi
istekliyle sözleşme imzalayabilir. Bu durumda ihale yetkilisinin uygun görme onayından önce
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin bu Şartnamenin 38.1 maddesine göre yasaklı
olup olmadığı teyit ettirilerek, ihale tarihi itibarıyla 10 uncu maddenin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler istenecektir.
43.2. Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 40 ıncı maddesi hükümlerine göre tebligat
yapılacaktır.
43.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması
durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
43.4. Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre
sözleşme yapmayan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli 4734 sayılı Kanunun
58 inci maddesi uyarınca altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer
alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.
Madde 44- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu
44.1. Kurum, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla
yükümlüdür. Kurumun bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sözleşme yapma
süresinin sona erdiği günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihtarnamesi ile
bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
44.2. Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı
belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.
Madde 45- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
45.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan
sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.
45.2. Sözleşmenin notere tescil ve onayı gerekli görülmemektedir.
45.3. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları
tarafından imzalanır.
45.4.- Sözleşmenin yapılmasına ait her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme
giderleri yükleniciye aittir.
17
V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 46- Ödeme Yeri ve Şartları
46.1. İhale konusu hizmete ilişkin Yükleniciye ödeme TRT Genel Müdürlüğü Muhasebe ve
Finansman Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.
46.2. Hakedişin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin
hükümler sözleşme tasarısında yer almaktadır.
46.3. Yüklenici hizmet işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri yılı içinde iş programına
uygun şekilde harcamak zorundadır.
46.4. Yüklenici sözleşme bedelini aşmamak şartıyla, iş programına nazaran daha fazla iş
yaptığı takdirde, fazla işin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir.
Madde 47- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı
Bu is için avans verilmeyecektir.
Madde 48- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları
48.1. Fiyat Farkı verilmeyecektir.
Madde 49- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi
49.1. İş yerinin teslim tutanağının tebligatı yapıldıktan sonra 10 (on) takvim günü içinde
işe başlanır.
49.2. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 25 (yirmibeş) takvim günüdür.
Madde 50- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
50.1. Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
50.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı
verilebilmesi için mücbir sebebi oluşturacak durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
d) Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak
bildirimde bulunması,
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, Gerekmektedir.
50.3. Ayrıca İdarenin, sözleşmede ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan,
sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş
programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait
olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel
nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması
halinde; durum idarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre,
gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.
Madde 51- Sözleşme konusu işin artırılması ve eksiltilmesi
51.1. Kurumca ihtiyaç duyulması ve ekonomik olması kaydıyla, süre hariç mevcut sözleşme
şartları geçerli olmak üzere, sözleşme konusu işin miktarında sözleşme bedelinin % 30’una kadar
artış yapılabilir. Artan iş kısmı için ek süre verilir.
18
51.2. Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Kurum tarafından gerek
görülmemesi veya amaca yönelik bulunmaması halleri ile diğer zorunlu nedenlerle, sözleşme
konusu işin miktarında, aynı oranda eksiltme yapılabilir.
51.3. Yüklenici her iki durumda da artan veya eksilen hali ile işi, sözleşme ve şartname
hükümlerine uygun olarak bitirmek zorundadır. Ancak, işin sözleşme bedelinin % 70’inden daha
düşük bedelle bitirilmesi halinde, sözleşme bedelinin % 70’i ile gerçekleştirilen iş tutarı arasındaki
bedel farkının % 5’i sözleşme tarihindeki fiyatlar üzerinden yükleniciye kâr ve genel gider karşılığı
olarak ayrıca ödenir.
51.4. Ayrıca, sözleşme süresi, fiyat ve piyasa durumu bakımından fayda görülmesi,
yükleniciyle yapılan sözleşmenin uygun şartlarda olması ve Kurumun elde edeceği diğer
avantajların da değerlendirilmesi suretiyle, aynı şartlarla, mevcut sözleşme süresinin yarısına kadar
Yönetim Kurulunun kararıyla uzatılabilir.
Madde 52- Cezalar ve Kesintiler
52.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:
52.1.1. Yüklenici İdari Şartname, Sözleşme ve Teknik şartnamede detayları belirtilen
hususlara uyulmadığı ve iş zamanında bitirilmediği takdirde uyulmayan her gün için sözleşme
bedelinin %0,5 (Bindebeş) oranında ceza uygulanacaktır. Ancak, gecikmeden kaynaklanan
aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci
maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece fesh edilir.
52.1.2. Araç ve gereçlerin hor kullanılması veya zayi olması gibi hallerde Yüklenicinin
kusurlu bulunması durumun da verilen zarar yüklenici tarafından karşılanacak olup, ayrıca sözleşme
bedelinin % 2 (Yüzde iki)’si oranında ceza uygulanır
52.1.3.Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye
yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı
yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
Madde 53- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
53.1.Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri, sözleşme tasarısında ve Hizmet
İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir.
53.2.Dekor hizmet alımı yapılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo
Televizyon Kurumu sitesinde bulunan televizyon stüdyonun kabul çalışmaları sözleşmenin ilgili
maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.
Madde 54- Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli
54.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar,
4734 sayılı Kanunun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme talebinde
bulunulmasına ilişkin kurallar saklı kalmak üzere idari yargıda dava konusu edilebilecektir.
54.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar da ise, işin sözleşmesinde yer alan
konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.
Madde 55- İşin Uzmanlık Gerektiren Kısımları
55.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 56- Bildirim ve Tebligatlar
56.1. Bu Şartname kapsamında istekli ve yüklenicilere yapılacak bildirim ve tebligatlar
aşağıda sayılan yöntemlerden biri ile yapılabilir:
a) İmza karşılığı elden,
b) İadeli taahhütlü mektupla,
c) Faksla,
19
ç) Elektronik ortamda.
56.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ
tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de
yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir..
56.3. Kurum tarafından faks veya elektronik ortamda yapılan tebligatların muhatap
tarafından aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Faks veya elektronik ortamda yapılan bildirimlerde
teyit tarihi, tebliğ tarihi sayılır
VI- DİĞER HUSUSLAR
Madde 57 - Diğer hususlar
57.1. Yüklenici, İşçi çalıştırılması ile ilgili tüm hususlarda, 4857 sayılı İş Kanunu
hükümlerine tamamen uyacaktır. Ayrıca istekli; ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici
hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenen hususları uygulamakla
yükümlüdür.
57.2.Yüklenici, yaptığı iş esnasında işçilerinin meydana getireceği hasar ve zararı
ödemekle yükümlüdür. Kurum mensuplarının özel eşyalarında işçi hatasından meydana gelen
hasar ve zarardan da doğrudan doğruya sorumludur. En geç üç (3) takvim günü içinde onarımı
veya onarımı mümkün olmayan hallerde yenileme için yapılacak her türlü masraf Yüklenici
tarafından karşılanacaktır.
57.3. Yüklenici; ayrıca, teknik şartnamede belirtilen yükümlülüklerini de yerine
getirecektir.
20
Download

Kuzey Kıbrıs BRT Stüdyosu Dekor Açık İhale - İDARİ