Sevgili Öðrencilerimiz,
Meslek seçiminin önemli adýmlarýndan biri, meslekleri iyi tanýmaktýr.
Yapýlan araþtýrmalar, ülkemizde gençlerin meslekler konusundaki bilgilerinin yetersiz olduðunu, “kulaktan dolma” ya da “geliþigüzel” nitelik taþýdýðýný göstermektedir.
Her mesleðin kendine göre konusu, etkinlik alaný, çalýþma koþullarý ve
gerektirdiði özellikleri vardýr. Bir mesleði tanýmaya çalýþýrken o mesleðin
olumlu ve ilgi uyandýran yönlerinin yanýnda mesleðin zorluklarý da bilinmeli, sahip olunan kiþilik yapýsýnýn bu zorluklarýn üstesinden gelmeye uygun olup olmadýðý da düþünülmelidir.
Meslek seçiminize yardýmcý olmak için hazýrladýðýmýz Meslekler
Rehberi’nde
* Yükseköðretim programlarý
* Programlarýn amacý
* Programlarda okutulan dersler
* Programlarda okuyacak kiþilerde bulunmasý gereken özellikler
* Programlarý bitirenlerin çalýþma alanlarý yer almaktadýr
Baþarýlý olacaðýnýz, yaþamýnýzý mutlu sürdüreceðiniz mesleði seçeceðinize olan inancýmýzla sevgilerimizi sunuyoruz.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANELERÝ
ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK REHBERLÝK BÝRÝMÝ
ÝÇÝNDEKÝLER
(Alfabetik olarak)
SAYFA
YGS-1/2 ve/veya MF Puan Türünden Öðrenci Alan
Yükseköðretim Programlarý ......................................................
3-230
YGS-5/6 ve/veya TM Puan Türünden Öðrenci Alan
Yükseköðretim Programlarý ...................................................... 231-412
YGS-3/4 ve/veya TS Puan Türünden Öðrenci Alan
Yükseköðretim Programlarý ...................................................... 413-486
DÝL Puan Türünden Öðrenci Alan
Yükseköðretim Programlarý ...................................................... 487-501
2014 MESLEKLER REHBERÝ
YGS-1/2 ve/veya MF Puan Türüne Göre Öðrenci Alan
Yükseköðretim Programlarý
ACÝL YARDIM VE AFET YÖNETÝMÝ
Bu bölümün amacý her türlü saðlýk kuruluþu ile itfaiye teþkilatý bünyesinde “uzman” ve “yönetici” pozisyonlarýnda görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, ayný zamanda
görev aldýðý birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiði eðitimi verebilen, görev alacaðý birimi sevk ve idare edebilme
yetisine sahip uzman eleman yetiþtirmektir.
ACÝL YARDIM VE AFET YÖNETÝMÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ýng. Ücretli
MF-3
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ýng. Tam Burslu
MF-3
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ýng. %50 Burslu
MF-3
–
–
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
313,38991
179.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
297,08469
217.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
294,53481
224.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
291,39623
233.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-2
290,19624
236.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-2
282,88924
259.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-2
280,14361
268.000
AÐAÇ ÝÞLERÝ ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði, hammaddesi aðaç olan malzemenin iþlenerek deðerlendirilmesi, aðaçtan elde edilen ürünlerin tasarlanmasý ve buna iliþkin üretimin planlanmasý, ürünlerin kalite kontrolü alanýnda çalýþacak teknik elemanlar yetiþtiren bir mühendislik dalýdýr.
Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisi ahþap ya da ahþap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardýnda, belirlenen sürede, en düþük maliyetle
üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen kiþi olarak da tanýmlanabilmektedir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
3
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu bölümde öðrencilere, temel kimya, matematik, fizik, teknik resim,
mobilya konstrüksiyon, mukavemet, aðaç malzeme fiziði, üretim teknolojisi, kalite yönetimi, bilgisayar, iç mimari ve dekorasyon, iþ hukuku gibi
dersler okutulmaktadýr. Aðaç iþleri endüstri mühendisleri, imza yetkisi olan
bir mühendis olarak; üretime yönelik atölye veya fabrika olmak üzere her
türlü ahþap ve ahþap esaslý malzemelerden üretim yapan her ölçekteki iþletmelerde, tasarým, proje, üretim, kalite kontrol, AR-GE ve pazarlama konularýnda etkin donanýma sahip olabilecektir. Genel olarak mobilya fabrikalarý ve belediyelerde, kamu kurum ve kuruluþlarýnda mühendis, araþtýrmacý-planlamacý mühendis olarak görev alabileceklerdir. Bölüm mezunlarý ayrýca, üniversitelerin ilgili fakültelerinde yer alan Aðaç iþleri Endüstri
Mühendisliði, Orman Endüstri Mühendisliði bölümlerinde ve Meslek Yüksekokullarýnýn ilgili programlarýnda öðretim elemaný olarak görev alabileceklerdir.
AÐAÇ ÝÞLERÝ ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
225,6696
215.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
216,13298
225.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
203,26411
228.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
–
–
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
–
–
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
–
–
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
–
–
AKTÜERYA / AKTÜERYA BÝLÝMLERÝ
Bu programlarýn amacý; sigorta sektöründe önemli oranda gereksinim duyulan aktüerlerin ve sosyal güvenlik kurumlarýnda çalýþacak elemanlarýn yetiþtirilmesidir.
Aktüerler; sigortacýlýk tekniði ile buna ait yatýrým, finansman ve demografi gibi konularda olasýlýk ve istatistik bilgilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, rezerv ve kâr paylarýný hesaplayýp tarife ve teknik
esaslarý hazýrlayan kiþilerdir. Bu bölümlerde Matematik, Ýstatistik, Sosyoloji, Hukuk, Ýktisat, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Pazar Yönetimi, Hayat Sigortacýlýðý, Vergi Analizi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Sigorta Sözleþmeleri, Emeklilik ve Sosyal Güvenlik, Vergi Mevzuatý gibi dersler okutulmaktadýr. Ayrýca öðrencilere bir proje çalýþmasý verilmektedir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
4
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Aktüerya okumak isteyenler, analitik düþünme
gücüne sahip, matematik ve ekonomiyle ilgili,
ayrýntýlardan hoþlanan, düzenli ve yeniliklere açýk
kiþiler olmalýdýrlar.
Mezunlar, özel sigorta þirketlerinin yanýnda
resmi kurumlarda da çalýþabilirler. Günümüzde
bu alanda yetiþmiþ insan gücüne gereksinim giderek artmaktadýr.
AKTÜERYA
PUAN TÜRÜ
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
AKTÜERYA BÝLÝMLERÝ
YGS-1
PUAN TÜRÜ
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
TABAN PUANI
313,57896
TABAN PUANI
291,80665
BAÞARI SIRASI
207.000
BAÞARI SIRASI
121.000
ASTRONOMÝ VE UZAY BÝLÝMLERÝ
Astronomi ve Uzay Bilimleri programýnýn amacý; uzaydaki gökcisimlerinin (güneþ, yýldýzlar, galaksiler vb.) niteliklerini,
niceliklerini, hareketlerini ve konumlarýný
inceleyecek elemanlar yetiþtirmektir.
Programda, Temel Fizik ve Matematik
derslerinin yanýnda; Astrofizik, Ýstatistik,
Astronomi, Güneþ Fiziði, Gök Mekaniði,
Küresel Astronomi, Radyo Astronomi ve
benzeri dersler okutulmaktadýr.
Astronomi ve Uzay Bilimleri’nde dersler genellikle matematik ve fizik
konularýný kapsadýðý için, bu programa girmek isteyenlerin lisede Fizik ve
Matematik derslerinde ortalamanýn üzerinde bir baþarý göstermiþ olmalarý, bilimsel meraka sahip, gözlemci ve sabýrlý kiþiler olmalarý beklenir. Mezunlar, yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde çalýþabilirler. Mezunlarýn bir bölümü Meteoroloji Genel Müdürlüðü’ne baðlý gözlem istasyonlarý ve rasathanelerde görev alabilirler.
ASTRONOMÝ VE UZAY BÝLÝMLERÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
211,26631
241.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
205,94343
242.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
200,96927
243.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
5
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BAHÇE BÝTKÝLERÝ
BAHÇE BÝTKÝLERÝ ÜRETÝMÝ VE PAZARLAMASI
Bahçe bitkileri programýnýn amacý, bað ve bahçelerde çeþitli sebze
ve meyvelerin bilimsel yöntemlerle yetiþtirilmesi, türlerinin geliþtirilmesi,
ürünlerin toplanmasý, korunmasý ve pazarlanmasý konularýnda çalýþacak
insan gücünü yetiþtirmek ve araþtýrma yapmaktýr. Bahçe bitkileri programýnda matematik, fizik, kimya, jeoloji ve ekonomi gibi temel derslerden
baþka; tarýmsal ekoloji, toprak bilgisi, bitki besleme ve toprak verimliliði,
tarým ekonomisi, genel baðcýlýk, meyve yetiþtirme ilkeleri, bahçe bitkileri
fizyolojisi ve bahçe bitkilerinin ýslahý gibi dersler okutulur.
Bahçe bitkileri alanýnda çalýþmak isteyen kimselerin temel bilimlere ve
özellikle botaniðe karþý ilgili ve bu alanda baþarýlý, açýk havada çalýþmaktan hoþlanan, araþtýrma ve inceleme meraký olan kimseler olmasý beklenir.
Bahçe bitkileri programýný bitirenlere “Ziraat Mühendisi” unvaný verilir.
Bahçe bitkileri alanýnda yetiþen bir ziraat mühendisi bahçe bitkilerinin dikim zamaný, kullanýlacak gübre türü, ürünlerin farklý iklim ve topraða uyumu, bitki hastalýklarý, yüksek verimli ve kaliteli meyve aðaçlarý, sebze ve
süs bitkileri gibi bahçe bitkilerinin üretimini geliþtirici denemeler için tohum ýslahý çalýþmalarý yapar; bahçe ürünlerinin toplanmasý, depolanmasý ve pazarlanmasý ile ilgili metotlar geliþtirir.
Bahçe bitkileri mezunlarý ziraat mühendisi olarak ilgili kamu kurumlarýnda ve özel sektörde iþ bulabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
6
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BAHÇE BÝTKÝLERÝ
PUAN TÜRÜ
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
TABAN PUANI
266,53315
BAÞARI SIRASI
151.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
255,71978
166.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
254,07681
168.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
247,13971
178.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
245,44435
181.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
242,78798
185.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
236,74591
195.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
236,34882
196.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
236,07732
196.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
233,53323
201.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
230,89636
206.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
229,75885
207.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
229,53257
208.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
227,33768
212.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
226,39085
213.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
225,01867
215.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
224,01648
217.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
222,51327
219.000
IÐDIR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
221,57806
220.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
219,54822
222.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
219,47761
222.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
216,17012
224.000
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
215,43196
224.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
204,94574
226.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
204,7713
226.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
203,07269
226.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
199,62521
227.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
196,99024
227.000
BAHÇE BÝTKÝLERÝ ÜRETÝMÝ VE PAZARLAMASI
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-2
–
–
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-2
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
7
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BALIKÇILIK TEKNOLOJÝSÝ / BALIKÇILIK TEKNOLOJÝSÝ MÜH.
Bu programýn amacý; sularda yaþayan canlýlarýn niteliði, hayatlarýnýn
incelenmesi, avlanma yöntemlerinin belirlenmesi, balýkçýlýða uygun gemi
yapýmý ve onarýmý konularýnda çalýþacak insan gücü yetiþtirmektir.
Bölümde, Fizik, Kimya, Zooloji, Balýk Biyolojisi, Deniz Biyolojisi, Botanik,
Hidrobiyoloji, Gemi Atölyesi Tekniði, Su Ürünleri Muhafaza ve Ýþleme Tekniði gibi dersler okutulmaktadýr.
Programda okumak isteyenlerin temel bilimler, botanik ve zooloji
alanlarýna ilgi duymasý, insanlarla iyi iletiþim kurmasý ve ekonomi, iþletme
gibi alanlarý da takip etmesi gerekmektedir.
Bölüm mezunlarý avlanma yöntemleri ve avlanmada kullanýlacak
alet ve makinelerin projelendirilmesi konusunu araþtýrýrlar. Denizlerde ve
iç sularda faaliyet gösteren her türlü kamu kuruluþunda ve özel kuruluþta
görev alabilirler.
BALIKÇILIK TEKNOLOJÝSÝ
PUAN TÜRÜ
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
BALIKÇILIK TEKNOLOJÝSÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
YGS-2
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
223,55388
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
605.000
BAÞARI SIRASI
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
221,42113
220.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
8
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BESLENME VE DÝYETETÝK
Programýn amacý; beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin oluþturulmasý, saðlýðýn korunmasý ve hastalýklarýn iyileþtirilmesi çalýþmalarýnda bu
ilkelerin uygulanmasýný saðlayacak insan gücünü yetiþtirmek ve bu alanda araþtýrma yapmaktýr.
Programda eðitim süresince Temel Kimya, Biyoloji, Fizik, Matematik,
Psikoloji, Sosyoloji gibi derslerle birlikte Beslenme Biyokimyasý, Beslenme Ýlkeleri ve Besinler, Aile Planlamasý, Toplum Beslenmesi ve Beslenme Hastalýklarý Epidemiyolojisi, Besin Kimyasý ve Analizi, Ana-Çocuk Beslenmesi,
Kurum Beslenmesi, Besin Kontrolü gibi dersler okutulmaktadýr. Üçüncü yýlýn sonunda saðlýk ocaklarý ve ana-çocuk saðlýðý merkezlerinde 6 hafta
süreli halk saðlýðýnda beslenme, son sýnýfta bir yýl süreli hastane ve kurumlarda beslenme stajý yapýlýr.
Programýn biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve besin bilimi ile yakýndan ilgili olmasý nedeniyle bu alanda çalýþacak kiþilerin doða bilimlerine
meraklý, sabýrlý, baþkalarý ile iþbirliði yapabilen ve bilgi aktarýmýnda yetenekli kimseler olmasý gereklidir.
Mezunlar, saðlýk kuruluþlarýnda tedavi diyetisyeni ya da halk saðlýðý diyetisyeni, toplu beslenme yapan kuruluþlarda yönetici diyetisyen, eðitim
kurumlarýnda beslenme eðitimcisi ve öðretmen olarak çalýþabilir, ayrýca
araþtýrma ve endüstri kuruluþlarýnda görev alabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
9
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BESLENME VE DÝYETETÝK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
446,91995
18.400
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
436,29837
22.800
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
433,45695
24.100
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
431,37639
25.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
429,78857
25.700
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
428,24327
26.400
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
428,23229
26.400
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
427,69816
26.700
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
427,31028
26.900
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
426,6341
27.200
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
425,61234
27.600
%50 Burslu
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
424,67778
28.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
424,43198
28.200
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
422,574
29.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
419,23671
30.600
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
419,20412
30.600
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
418,53997
30.900
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
415,84699
32.200
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
412,77107
33.700
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
412,13268
33.900
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
408,15865
35.900
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
398,48423
40.900
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
396,56137
42.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
394,84197
43.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
393,2198
43.800
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
383,00762
49.600
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
374,92129
54.600
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
340,51563
77.700
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
330,35464
85.500
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-3
329,59699
86.100
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
328,67093
86.800
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
327,02281
88.200
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
10
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
324,5984
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
318,37057
90.200
95.600
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
312,044
101.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
268,6325
149.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
248,51832
178.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
245,40548
183.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
237,05363
197.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-3
224,82046
219.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
222,22888
222.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
219,96854
225.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
218,8138
226.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
217,36302
227.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
477,74236
17.300
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-2
469,41298
21.500
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
464,78986
24.100
ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
462,18362
25.600
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
456,69666
28.800
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
455,16646
29.800
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
452,1006
31.600
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
451,81491
31.800
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
450,80879
32.400
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
450,73943
32.400
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
447,86544
34.200
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
447,16171
34.700
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
445,69412
35.700
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
445,53259
35.800
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
441,37183
38.500
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-2
439,82775
39.600
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
439,13437
40.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
436,97513
41.500
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-2
433,77582
43.700
ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
432,8392
44.400
BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
432,75968
44.400
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
11
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
431,30916
45.400
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
427,25791
48.300
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
414,3042
58.100
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
407,4248
63.600
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-2
384,73493
83.100
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
378,21347
89.200
ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
356,06847
112.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
345,62343
125.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
338,77606
135.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
321,07561
164.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
291,46331
233.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
286,16834
249.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-2
284,07809
255.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
263,46173
334.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
230,44395
543.000
BÝLGÝSAYAR MÜHENDÝSLÝÐÝ / BÝLGÝSAYAR VE YAZILIM MÜH.
Bilgisayar Mühendisliði programýnýn amacý; tüm bilgisayar
sistemlerinin yapýsý, tasarýmý,
geliþtirilmesi ve bu sistemlerin
kullanýmlarý konularýnda eðitim
ve araþtýrma yapmaktýr.
Bu bölümde eðitim süresince okutulan Bilgisayar Donaným Yapýsý, Programlama Dilleri, Veri Yapýlarý ve Algoritmalar,
Sayýsal Çözümleme, Veri Tabaný Sistemleri, Mantýksal Tasarým, Mikroiþleyiciler, Veri Ýletiþim, Sistem Çözümleme, Yönetim Biliþim Sistemleri gibi meslek
derslerinin yanýnda Matematik, Ýstatistik, Fizik, Elektrik, Elektronik, Ekonomi,
Ýþletme Yönetimi gibi temel destek dersleri de verilmektedir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
12
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu programa girmek isteyenlerin üstün bir sayýsal düþünme gücüne
ve genel akademik yeteneðe, saðlam bir mantýða sahip olmalarýnýn yaný sýra sabýrlý, dikkatli ve yaratýcý olmalarý da gereklidir.
Bilgisayar Mühendisliði bölümünden mezun olanlar, çeþitli yönetim,
endüstri ve hizmet alanlarýnda sistem çözümleyici ve uygulama programcýsý, bilgisayar donaným ve yazýlýmý üreten ve pazarlayan firmalarda,
genellikle bilgi iþlem merkezlerinde sistem programcýsý, yönetim biliþim sistemleri alanýnda kurucu ve yönetici mühendis, veri tabaný yönetmeni,
bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerinin tasarýmýnda ve gerçekleþtirilmesinde araþtýrma-geliþtirme mühendisi olarak görev alabilirler.
Bilgisayar kullanýmýnýn hýzla yaygýnlaþtýðý ülkemizde Bilgisayar Mühendisliði bölümü mezunlarýnýn yönetim, eðitim, endüstri, ticaret ve hizmet
alanlarýnda faaliyet gösteren çeþitli kamu kuruluþlarý ile özel kuruluþlarda,
bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donaným ve yazýlýmý üreten firmalarda çalýþma olanaklarý vardýr.
BÝLGÝSAYAR MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
526,93919
554
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
510,8208
1.510
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG T. Burslu
MF-4
494,26388
3.170
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
484,0869
4.800
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
481,74429
5.250
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. T. Burslu
MF-4
475,67593
6.480
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
468,58433
8.230
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG %50 B.
MF-4
463,25789
9.630
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
462,94494
9.730
GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
454,11714
12.500
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
(UOLP-Liverpool Üniversitesi)
MF-4
451,79856
13.300
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
451,70746
13.300
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
442,82445
16.400
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %75 Burslu
MF-4
438,54842
18.000
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
436,38533
18.900
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
432,22714
20.700
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
430,97227
21.200
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
426,45749
23.100
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
13
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
424,31916
24.100
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
423,31068
24.500
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG T. Burslu
MF-4
422,48182
24.900
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
417,81426
27.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
417,68629
27.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
416,99504
27.300
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
413,36175
29.100
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
413,21512
29.200
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
408,73012
31.300
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
408,2366
31.500
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
400,13609
35.600
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
397,54992
37.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
397,41023
37.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
397,21534
37.100
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
396,77884
37.300
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
395,17015
38.200
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %50 Burslu MF-4
394,42697
38.600
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
394,33797
38.700
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
394,12975
38.800
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
390,93333
40.500
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
390,25199
40.900
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
389,61841
41.300
ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ ÝNG
MF-4
388,91489
41.700
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
384,98571
43.900
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
384,83629
44.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
384,56871
44.100
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
383,23245
44.900
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG T. Burslu
MF-4
382,4362
45.300
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
381,56371
45.800
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
380,41339
46.500
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
380,12844
46.700
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
379,21887
47.200
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
379,20134
47.200
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
377,58536
48.100
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
376,81588
48.600
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
375,51174
49.400
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
14
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
375,1455
49.600
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
375,13592
49.600
50.400
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
373,90317
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
371,57676
51.800
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
367,80657
54.200
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Uzaktan Eðitim Tam Burslu
MF-4
367,3461
54.500
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
366,24165
55.200
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ
MF-4
366,09739
55.300
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
363,8018
56.900
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
362,67463
57.600
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
361,91459
58.100
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
360,83601
58.800
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
360,73247
58.900
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG Ücretli
MF-4
359,64754
59.600
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. Tam Burslu
MF-4
359,37543
59.800
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
358,83751
60.100
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
357,18923
61.200
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
357,13007
61.300
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
355,00954
62.800
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
352,90379
64.200
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG T. Burslu
MF-4
349,91476
66.200
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
349,71329
66.400
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
349,70647
66.400
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. Tam Burslu
MF-4
349,47673
66.500
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
348,71056
67.100
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
346,85062
68.400
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
346,64254
68.600
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
344,99557
69.800
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
344,16341
70.400
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
343,54875
70.900
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
342,54606
71.600
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
341,09443
72.600
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %25 Burslu
MF-4
338,65113
74.500
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
338,06345
74.900
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
337,94527
75.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
337,87211
75.100
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
15
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
333,74442
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
330,80779
78.200
80.600
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
328,82492
82.200
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
327,88424
82.900
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Ücretli
MF-4
327,6247
83.200
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
325,00368
85.300
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG T. Burslu
MF-4
324,1659
86.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
322,93167
87.100
87.200
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
322,76836
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
322,71652
87.300
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
322,71566
87.300
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
321,14777
88.600
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
317,45359
91.800
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
315,48741
93.600
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-4
313,49226
95.400
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
312,27461
96.500
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
311,01906
97.700
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
310,77989
97.900
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
309,44916
99.100
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
308,79796
99.700
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
308,70951
99.800
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
306,05518
102.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
305,8958
102.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %75 Burslu
MF-4
304,95092
103.000
105.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
302,75483
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
301,58353
107.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
301,34755
107.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
298,90653
109.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
297,89852
110.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
296,93906
111.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
294,886
114.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
294,30313
114.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ Uzaktan Eðitim
MF-4
294,25271
114.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
293,84892
115.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
292,96649
116.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
292,36545
116.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
16
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
291,40043
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
291,2872
117.000
117.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %75 Burslu
MF-4
289,58589
119.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
288,90569
120.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
287,52124
122.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
287,30187
122.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
286,57634
123.000
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
286,41252
123.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
281,86969
128.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
279,63855
131.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
275,89606
135.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
275,3289
136.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
274,67164
137.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
274,27082
137.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
273,83068
138.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
272,60645
139.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
272,45676
140.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
272,13956
140.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
271,71986
141.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
270,78784
142.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
270,62818
142.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
270,38152
142.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
269,63701
143.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
269,27075
144.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
265,47268
149.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
265,42598
149.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
262,41778
153.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
261,6645
154.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
261,407
155.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
260,98992
155.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
259,95663
157.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
259,70528
157.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
259,37554
158.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
259,15635
158.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
257,48166
160.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
254,82265
164.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
17
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG%50 Burslu
MF-4
254,4865
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
253,63575
165.000
166.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
251,14534
170.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
246,45535
178.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
244,22081
182.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
243,82786
182.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
243,11942
184.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
241,35432
187.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
240,76238
188.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
240,23938
189.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
239,29254
190.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
238,17784
192.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
237,97655
193.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
236,8769
195.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
235,80909
197.000
HOCA AHMET YESEVÝ ULUSLARARASI
MF-4
235,19126
198.000
TÜRK-KAZAK ÜNÝVERSÝTESÝ Uzaktan Eðitim Ücretli
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
234,79944
199.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
233,69868
201.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
232,5221
203.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ U. Eðitim
MF-4
232,37298
203.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %50 Burslu
MF-4
231,63874
205.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
231,15241
206.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
229,04645
210.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
228,20886
211.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
227,72697
212.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
226,5767
214.000
KIRGIZÝSTAN-TÜRKÝYE MANAS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
226,49459
214.000
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
226,36422
214.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
226,29974
214.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
226,1209
215.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
225,82646
215.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
225,55444
216.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
225,52186
216.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
225,39903
216.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
225,17524
216.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
18
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ Uzaktan Eðitim
MF-4
224,42186
217.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
224,20116
218.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
224,01084
218.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
223,36616
219.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
222,44648
220.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
222,32464
220.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝNGÝLÝZCE) ÝNG %50 Burslu
MF-4
221,83652
221.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
221,41385
221.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
220,51196
222.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
219,90927
223.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG %50 B.
MF-4
219,50495
223.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
219,41706
223.000
AZERBAYCAN TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
219,38417
223.000
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. %50 Burslu
MF-4
219,21037
223.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
218,6806
224.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
218,57976
224.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
218,50247
224.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
218,3468
224.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
216,82403
225.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
216,45179
225.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
215,80597
225.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
215,32693
226.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG Tam Burslu
MF-4
215,17242
226.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
214,89201
226.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
212,50694
226.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
212,47262
226.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
211,02265
227.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
210,60428
227.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
208,47568
227.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
206,54472
227.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
206,10628
227.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
203,47772
228.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %25 Burslu
MF-4
203,02255
228.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Uzaktan Eðitim Ücretli
MF-4
202,78337
228.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
202,36233
228.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
201,65608
228.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
19
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu MF-4
200,78228
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
199,44108
228.000
228.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
198,6681
228.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
198,20337
228.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 B.
MF-4
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 B.
MF-4
–
–
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
–
–
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. %25 Burslu
MF-4
–
–
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu MF-4
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
–
–
MF-4
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝNGÝLÝZCE) ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 B.
MF-4
–
–
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-Liverpool Üniversitesi)
MF-4
–
–
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-SUNY Fredonia)
MF-4
–
–
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
20
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
SUMGAYIT DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
BÝLGÝSAYAR VE YAZILIM MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
336,28533
76.300
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
224,7771
217.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
–
–
BÝLGÝSAYAR TEKNOLOJÝSÝ VE BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ
Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri Bölümü, öðrencileri; önde gelen bilgisayar ve biliþim teknolojilerini anlamak ve bunlarý kullanýcýlara, rekabet etme avantajý saðlayacak bilgisayar uygulamalarý yaratmak için
kullanmak; problemleri tanýmlamak, kullanýcý ihtiyaçlarýný belirlemek ve
bu ihtiyaçlarý karþýlayabilecek, iþlevsel ve adapte edilebilir bilgisayar sistemleri tasarlamak; veri tabaný ve veri iletiþiminin, bilgisayar uygulamalarýnda rolünü kavramak ve bu teknolojiye katkýda bulunabilecek sistemleri tasarlayýp gerçekleþtirmek; interneti destekleyen teknik, yapýsal ve organizasyonel iliþkileri ve bunlarýn küresel biliþim ve ticari uygulamalardaki
etkisini anlamak, finans, muhasebe, ekonomi ve pazarlama gibi temel iþ
idaresi ve iþletme konularýný anlamak; iþletmelerdeki organizasyon yapýlarýný, iþlevlerini ve iliþkilerini anlamak ve bu sayede üst yönetimle ve kullanýcý seviyesindeki personelle daha etkileþimli biçimde iletiþim kurmayý
öðrenmek; hem sözlü hem de yazýlý olarak, teknik ve teknik olmayan tüm
topluluklarla daha güçlü iletiþim kurabilecek özelliklere sahip olarak mezun etmeyi amaçlamaktadýr.
Verilen teknik derslerden bazýlarý; algoritma, matematik, bilgisayar mimarisi, iþletim sistemleri, web sitesi tasarým ve uygulama, sistem mühendisliði, iþ idaresi, ekonomi, muhasebe, yönetim, pazarlama, finans, örgütsel davranýþ, iletiþim becerileridir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
21
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Mezunlar yüksek lisansa devam edebilir, biliþim sektöründe çalýþabilir
ve kendi iþlerini kurabilirler. Biliþim sektöründe çalýþanlar; teknoloji müdürü, sistem mühendisi, uygulama geliþtirme uzmaný, web tasarýmcýsý, programlama uzmaný ve að yöneticisi pozisyonlarýnda çalýþmaktadýrlar.
BÝLGÝSAYAR TEK. VE BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ
PUAN TÜRÜ
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG T.B.
YGS-1
T ABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
453,18455
32.400
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-1
378,98143
95.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
287,92654
281.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
287,16076
284.000
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG %50 B.
YGS-1
247,53219
470.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-1
221,5087
676.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-1
211,9842
775.000
BÝLGÝSAYAR-ENFORMATÝK
BÝLGÝSAYAR VE ENFORMASYON SÝSTEMLERÝ
Bilgisayar-Enformatik Bölümü, büyük ve hýzlý bir geliþim içerisinde olan
bilgisayar yazýlým ve donaným dallarýnda ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, yetenek sahibi, problem çözücü ve analitik düþünebilen elemanlar yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
22
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bölüm mezunlarý; donaným, yazýlým, bilgi-iþlem ve sistem-analiz-tasarým kavram ve iliþkilerini özümsemiþ olarak, özel ve kamu sektöründe, bilgisayar programcýsý ve ileri aþamada sistem analisti olarak geniþ iþ olanaklarýna sahiptirler.
BÝLGÝSAYAR - ENFORMATÝK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
BÝLGÝSAYAR VE ENFORMASYON SÝSTEMLERÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
–
–
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
BÝLGÝSAYAR VE ÖÐRETÝM TEKNOLOJÝLERÝ ÖÐR.
Programýn amacý; bilginin üretilmesinde
ve depolanýp verimli kullanýlmasýnda, bilgisayarlardan yararlanmayý saðlamak, bilgisayar kullanýmýný yaygýnlaþtýrýp gençlere
öðretmektir. Ayrýca günümüzde bilgisayar
teknolojisi oldukça hýzlý geliþmektedir. Bu
geliþmeye ayak uydurabilmek için de kalifiye insan gücüne ihtiyaç vardýr.
Programda okutulan dersler Matematik, Genel Kimya, Genel Biyoloji, Fizik, Ýþletim Sistemleri ve Uygulamalarý, Genel
Programlama Dilleri, Bilgisayar Aðlarý ve
Ýletiþim’dir.
Bölüm mezunlarýndan Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý resmi ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak isteyenler devlet memurluðu sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýrlar. Ayrýca yazýlým firmalarýnda program yürütücüsü ve geliþtiricisi,
bilgisayar firmalarýnda sorumlu yönetici, bilgisayar aðlarý ile yapýlabilecek
her türlü iletiþim sorumlusu ve yöneticisi, sistem analizcisi, web tabanlý eðitim tasarýmcýsý, yazýlým geliþtirme grup sorumlusu ve yetkilisi, bilgisayar satýþ
firmalarýnda yetkili sorumlu olarak çalýþabilmektedirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
23
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BÝLGÝSAYAR VE ÖÐRETÝM TEKN. ÖÐR.
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
YGS-1
405,80966
BAÞARI SIRASI
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-1
399,70004
73.700
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-1
391,91211
81.300
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-1
374,75225
100.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
YGS-1
372,2247
103.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
333,93546
163.000
68.200
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-1
333,40355
164.000
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
331,20533
168.000
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
329,40566
171.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
327,31323
176.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
326,34391
178.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
323,24611
185.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-1
322,3398
187.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
319,04614
194.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
317,11955
198.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
313,28212
208.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
310,66182
214.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
YGS-1
309,91113
216.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
309,19268
218.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
305,70301
227.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
304,15473
231.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
298,21318
248.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
297,25642
251.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
297,14675
252.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
296,99071
252.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
295,5781
257.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
294,50785
260.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
294,29576
261.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
293,87543
262.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
293,62347
263.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
293,38436
263.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
293,0755
264.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
292,84303
265.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
24
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
291,86971
268.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
290,96164
271.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
289,04391
278.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
288,29931
280.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
287,97563
281.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
287,82732
282.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
287,39069
283.000
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
285,8959
288.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
285,53396
290.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
285,29563
291.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
285,26155
291.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
285,04469
291.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
282,37768
301.000
AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
280,69587
307.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
280,32589
309.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-1
277,3802
320.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG T. Burslu
YGS-1
275,82755
326.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-1
262,00148
388.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-1
256,73044
416.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-1
250,11934
454.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-1
248,19437
466.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-1
247,57897
470.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-1
235,68264
553.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-1
229,95591
599.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-1
228,19238
614.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-1
225,90017
635.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-1
218,00382
711.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-1
216,75892
723.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝNGÝLÝZCE) ÝNG %50 Burslu
YGS-1
213,68046
756.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
YGS-1
208,49765
815.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG %50 Burslu YGS-1
206,69354
837.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-1
205,99768
845.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
YGS-1
204,98107
857.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-1
203,50669
876.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
25
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-1
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-1
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
–
–
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-1
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-1
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-1
–
–
BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bu programýn amacý; disiplinler arasý bir yapý içerisinde, bilgi sistem ve
teknolojileri konusunda uzmanlaþmýþ mühendisler yetiþtirmektedir. Bu
mesleðin yapýsal bileþeni; Telekomünikasyon Mühendisliði, Bilgisayar Mühendisliði ile Bilgisayar ve Biliþim Bilimleridir.
Bu bölümde okuyanlar, bilgisayar temelli sistemler, yazýlým yaklaþýmlarý, telekomünikasyon kavram ve altyapýlarý alanýnda donanýma sahip
olacaktýr. Bu bölümde; Yazýlým Mühendisliði, Teknik Ýletiþim, Ayrýk Matematik, Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu, Mantýk Tasarýmý, Analiz 1-2,
Lineer Cebir, Fizik, Bilgi Teknolojileri, Að Güvenliði, Ýletiþim Sistemleri, Ýnternet Programlama, Bilgisayar Aðlarýnýn Temelleri, Tele Ýletiþim Sistemleri,
Çoklu Ortam Hesaplamasý vb. dersler okutulmaktadýr. Mezunlar; Biliþim
ve Telekomünikasyon sektörlerinde iþ bulabilirler.
BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
367,34007
54.500
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
364,91302
56.100
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
359,56495
59.600
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
356,79553
61.500
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
308,01277
100.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
279,31529
131.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
277,97379
133.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
264,2763
151.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
263,75385
151.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
249,73736
172.000
(UOLP-SUNY Binghamton)
(UOLP-Incarnate Word)
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
26
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
208,5295
227.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
206,23483
227.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam B.
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 B.
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 B.
MF-4
–
–
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
–
–
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
MF-4
–
–
(UOLP-Incarnate Word)
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ VE TEKNOLOJÝLERÝ / BÝLÝÞÝM TEKN.
Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, klasik bilgisayar mühendisliði
programlarýnda yer alan dersleri içermesinin yanýnda, Ýþletmecilik ve diðer ilgili disiplinlerin kuramlarýyla desteklenmiþ eðitimiyle mezunlarýna çok
geniþ bir istihdam alaný saðlamaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
27
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bölüm, Çaðdaþ bilim ve teknolojideki geliþmelerin önünü açan bilgiodaklý yaklaþýmý ve disiplinlerarasý eðitim altyapýsýyla günümüz karmaþýk iþ
ortamlarýnda baþarýyla faaliyet gösterebilecek, alanlarýnda yetkin ve
çok yönlü profesyonelleri yetiþtirmeyi amaçlamýþ bir bölümdür. Bu programda iþletme yönetiminin temelleri, web tasarýmý, iktisat, yapýsal programlama, görsel programlama, finansal muhasebe, yönetim biliþim sistemleri gibi dersler okutulmaktadýr.
Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri programýndan mezun olan öðrenciler,
Sistem yöneticisi, að yöneticisi, web tasarýmcýsý, programcý pozisyonlarýnda görev alabilmelerinin yanýnda, iþletme yönetimine iliþkin muhasebe,
yönetim ve organizasyon bilgileriyle donatýlmýþ olmalarý, onlarýn istihdam
alanlarýnýn daha da geniþlemesine fýrsat tanýmaktadýr.
BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ VE TEKNOLOJÝLERÝ
PUAN TÜRÜ
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
TABAN PUANI
369,77888
BAÞARI SIRASI
52.900
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
357,03376
216.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-1
233,67104
124.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-1
225,25567
569.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
221,98846
671.000
BÝLÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ULUSLARARASI BALKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu MF-4
–
–
ULUSLARARASI BALKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
ULUSLARARASI BALKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
BÝTKÝ KORUMA
Bitki koruma programýnýn amacý, bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalýklardan ve yabancý otlardan korunmasý konusunda çalýþacak insangücünü yetiþtirmek ve araþtýrma yapmaktýr.
Bitki koruma programýnda matematik, fizik, kimya gibi temel bilim
dersleri yanýnda; meteoroloji, tarým makineleri, toprak bilgisi, böcek ekolojisi, böcek sistematiði, zirai mücadele organizasyonu ve karantina,
meyve ve bað zararlýlarý gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptýrýlýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
28
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bitki koruma alanýnda çalýþmak isteyen kimselerin temel bilimlere,
özellikle zooloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda baþarýlý, bilimsel meraka sahip kimseler olmalarý beklenir.
Bitki koruma programýný bitirenlere “Ziraat Mühendisi” ünvaný verilir. Bitki koruma alanýnda yetiþen ziraat mühendisleri
zirai mücadele istasyonlarýnda
meyve, sebze, tahýl ve süs bitkilerine zarar veren böcek ve zararlý otlarla mücadele yöntemlerini geliþtirir, bitki zararlýlarý konusunda üreticileri aydýnlatýr.
Bitki koruma alanýnda yetiþen ziraat mühendisleri, ilgili kamu kurumlarýnda ve özel sektörde çalýþabilirler.
BÝTKÝ KORUMA
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
297,23315
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
289,11784
116.000
124.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
270,19669
146.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
269,83414
147.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
268,73258
148.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
264,24975
154.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
258,2271
162.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
257,11749
164.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
255,18374
166.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
251,68614
172.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
248,78427
176.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
248,68251
176.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
245,06354
182.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
243,0133
185.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
241,34874
188.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
239,20197
191.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
29
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
238,34659
193.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
237,85597
193.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
234,86327
198.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
233,55754
201.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
231,93738
204.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
228,70297
209.000
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
225,33584
215.000
IÐDIR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
218,43343
223.000
KIRGIZÝSTAN-TÜRKÝYE MANAS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
BÝTKÝSEL ÜRETÝM VE TEKNOLOJÝLERÝ
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri programýnýn amacý, besin olarak yararlanýlan tarla ve bahçe bitkilerinin üretimi, verimlerinin artýrýlmasý ve ürünlerinin deðerlendirilmesi alanýnda çalýþacak elemanlarý yetiþtirmektir.
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri programýnda matematik, biyoloji, kimya, tarýmsal ekoloji, meteoroloji, toprak bilgisi, bitki besleme ve toprak verimliliði, meyve yetiþtirme ilkeleri, bahçe bitkileri ýslahý, serin iklim tahýllarý
gibi dersler okutulur ve uygulama yaptýrýlýr. Ayrýca, Bitkisel Üretim alanýnda yetiþen kiþiler, ürünlerinden yararlanýlan tarla, bahçe ve sera bitkilerinin verimliliklerinin artýrýlmasý ve ürünlerin deðerlendirilmesi için araþtýrmalar yapar, bol verimli ve saðlýklý bitkisel ürün elde etmenin yollarý konusunda üreticilere yardýmcý olur.
Ýyi kaliteli tahýl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve
ekonomik yöntemlerle yetiþtirilmesini saðlayacak tarým uzmanlarýnýn yetiþtirilmesi programýn akademik önceliðidir.
Mezunlar ilgili kamu kurumlarýnda ve özel sektörde iþ bulabilirler.
BÝTKÝSEL ÜRETÝM VE TEKNOLOJÝLERÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
258,82106
161.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG T. Burslu
MF-2
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG%75 B.
MF-2
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 B.
MF-2
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-2
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
30
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BÝYOKÝMYA
Biyokimya programýnýn amacý; biyolojik bilimler, saðlýk bilimleri, beslenme ve çevre olaylarý ile ilgili konularda araþtýrma ve eðitim yapmaktýr. “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Aðýrlýklý Kimyagerlik” olmak üzere
iki alt dala ayrýlan bu programýn ilk iki yýlýnda Hücre Biyoloji, Mikrobiyoloji,
Fizyoloji, Histoloji, Ýnorganik Kimya, Analitik Kimya, Matematik, Bilgisayar
gibi dersler okutulmaktadýr.
Üçüncü yýldan itibaren öðrenciler alt dallardan birine yönelmektedir.
Biyokimya okumayý isteyenlerin biyoloji ve kimya konularýyla ilgili, bu
alanlarda baþarýlý, bilimsel çalýþmalara istekli kiþiler olmalarý gerekir.
Mezunlar gýda, ilaç, týbbi kimyasal maddeler, tarým ilaçlarý, kozmetik
ve deterjan sanayileri ile fermantasyon teknolojisine dayalý sanayi kollarýnda, üniversitelerde ve laboratuvarlarda görev alabilirler.
BÝYOKÝMYA
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
342,08592
76.600
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
252,4614
172.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
31
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BÝYOLOJÝ
Biyoloji programýnýn amacý; canlýlarýn evrimi, yeryüzünde daðýlým
anatomisi ve fizyoloji konusunda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr. Bu programda dersler uygulamalý ve kuramsal olarak yürütülmektedir. Ýlk iki yýl temel bilim dersleri, sonraki yýllarda Temel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Genetik,
Fizyoloji, Anatomi alanlarýnda dersler verilmektedir. Ayrýca öðrenciler laboratuvarda uygulama çalýþmalarý yapmaktadýrlar.
Biyoloji programýna girmek isteyen bir
kimsenin Fen derslerinde baþarýlý, meraklý
bir gözlemci, sabýrlý bir araþtýrmacý olmasý,
doðayý sevmesi, canlýlarla uðraþmaktan
hoþlanmasý ve bilimsel çalýþmalardan doyum saðlamasý beklenir. Mezunlar, kamuya baðlý hastanelerde, üniversitelerin týp
fakültelerinde, hidrobiyoloji araþtýrma
merkezlerinde, özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde çalýþabilirler.
Araþtýrma görevlisi olarak çalýþmak isteyenlerin lisansüstü eðitim yapmalarý gerekmektedir. Öðretmenlik formasyonu olanlar, Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý resmi ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak isterlerse devlet memurluðu sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýrlar.
BÝYOLOJÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-2
368,50085
58.500
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
271,75774
144.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
262,95084
156.000
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
257,00533
164.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
234,89679
198.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
233,0384
202.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
230,51311
206.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
226,93185
212.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
226,88697
212.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
226,84617
212.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
226,12306
213.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
224,53884
216.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
222,88461
218.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
222,30649
219.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
32
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
220,72322
221.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
220,64432
221.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
220,63733
221.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
220,41426
221.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
219,85549
221.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
218,57594
222.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
217,35985
223.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
217,215
223.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
217,11724
223.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
216,96971
223.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
215,4352
224.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
214,83051
224.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
214,22053
225.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-2
212,7741
225.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
212,21577
225.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
211,81717
225.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
211,23038
225.000
225.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
210,64589
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
210,52802
225.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
208,06904
226.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-2
206,5867
226.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
206,49401
226.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
204,7899
226.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
203,37891
226.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
202,74248
226.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
202,49841
226.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
201,7389
226.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
200,95887
227.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
200,60959
227.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
200,20895
227.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
200,11547
227.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
199,42934
227.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
199,36448
227.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
199,19773
227.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-2
198,943
227.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
33
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BÝYOMEDÝKAL MÜHENDÝSLÝÐÝ
Biyomedikal Mühendisliði programýnýn amacý; saðlýk alanýnda teþhis
ve tedavi amacýyla kullanýlan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin
tasarým, üretim, geliþtirme, teknik, iþletme ve bakýmý ile onarýmýný yapacak biyomedikal uzmanlarý yetiþtirmektir.
Programda ilk yýl Temel Fen, Saðlýk Bilimleri ve Temel Bilgisayar, ikinci
ve üçüncü yýllarda Elektronik, Ýleri Bilgisayar ve Temel Biyomedikal dersleri, son sene ise ileri düzeyde Biyomedikal uzmanlýk dersleri yer almaktadýr.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, anatomi, fizyoloji, fizik, kimya ve biyolojiye ilgi duymasý, saðlýk alaný ile ilgili olmasý gerekmektedir.
Program mezunlarý, hastanelerde, özel kliniklerde ve laboratuvarlarda, týbbi cihazlarýn montaj, bakým, onarým ve ayar iþleriyle, yeni geliþmekte olan yerel týbbi cihaz þirketlerinde, üretim ve servis hizmetlerinde çalýþabilirler.
BÝYOMEDÝKAL MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. T. Burslu
MF-4
434,59658
19.700
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %75 Burslu
MF-4
421,32671
25.400
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
418,60002
26.600
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
34
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
411,56733
29.900
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
406,54563
32.300
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %50 Burslu
MF-4
399,69621
35.800
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
386,30479
43.200
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. Tam Burslu
MF-4
385,03608
43.900
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
380,58235
46.400
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
376,25017
49.000
ÝZMÝR KATÝP ÇELEBÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
372,96768
50.900
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
370,83116
52.200
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
365,57731
55.700
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
355,07843
62.700
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %25 Burslu
MF-4
354,01928
63.400
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
352,66286
64.400
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
352,41665
64.600
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
344,53146
70.100
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
334,58415
77.600
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
326,58239
84.000
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Ücretli
MF-4
308,17747
100.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
295,51945
113.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
287,48847
122.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
266,84608
147.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
247,15395
177.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
228,92328
210.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
223,973
218.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
223,0419
219.000
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. %50 Burslu
MF-4
221,16032
221.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
220,35609
222.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
214,02238
226.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
206,19169
227.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
35
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BÝYOMÜHENDÝSLÝK / GENETÝK VE BÝYOMÜHENDÝSLÝK
Biyomühendislik programýnýn amacý; moleküler düzeyde biyolojik sistemlerin gösterdiði fonksiyonlarý incelemek ve bu konuda araþtýrma yapmaktýr. Bölümde okutulan dersler; Organik Kimya, Genel Kimya, Fizyoloji,
Anatomi, Matematik, Fizik, Analitik, Bilgisayar, Biyoreaktörler, Mikrobial
Genetik, Histoloji, Biyokimya ve Gen Teknolojisi’dir. Bu programda okumak isteyenlerin biyoloji ve kimyaya ilgi duymasý ve araþtýrma yapmayý
sevmesi gerekmektedir.
Biyomühendislik programý mezunlarý gýda, tarým, saðlýk, ilaç, kozmetik
gibi sektörlerin deðiþik kollarýnda çalýþabilirler.
BÝYOMÜHENDÝSLÝK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
390,12603
41.000
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
382,35307
45.400
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
376,48857
48.800
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
369,45471
53.100
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
357,94601
60.700
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-4
301,93724
106.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
301,20214
107.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
297,65823
111.000
(UOLP-Montana State)
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
36
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
243,94644
182.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
243,20174
183.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
230,51118
207.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNGT. Burslu
MF-4
227,79541
212.000
KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
226,72932
214.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
219,08262
223.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
206,90569
227.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
201,0028
228.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 B.
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 B.
MF-4
–
–
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
GENETÝK VE BÝYOMÜHENDÝSLÝK
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
424,78983
28.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
417,17968
31.500
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
416,60004
31.800
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
403,92719
38.100
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
313,33671
100.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
266,07232
152.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
264,61887
154.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
239,38377
193.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
233,50437
203.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %50 Burslu
MF-3
225,4207
218.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-3
224,63009
219.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %25 Burslu
MF-3
222,7009
222.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
221,28718
223.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-3
219,51022
225.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
217,6703
227.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-3
213,09168
229.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
211,64278
229.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. Ücretli
MF-3
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
37
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BÝYOSÝSTEM MÜHENDÝSLÝÐÝ
Biyosistem Mühendisliði mühendislik bilimlerinin geniþ kapsamlý olarak
biyolojik sistemlere ve süreçlere uygulanmasýný içeren bir mühendislik dalýdýr. Eðitim ve çalýþma konularý arasýnda, tarýmda otomasyon ve yeni
geliþen teknolojiler, hassas tarým teknikleri, enerji ve makinalar, bitkisel ve
hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamalarý, hasat sonrasý mekanizasyon uygulamalarý, tarýmsal yapýlar, arazi ve su kaynaklarýnýn geliþtirilmesi, kýrsal alanýn geliþtirilmesi yer alýr.
Okutulan dersler arasýnda; Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri,
Akýþkanlar Mekaniði, Termodinamik, Difransiyel Denklemler, Dinamik, Hidroloji, Toprak Fiziði, Zemin Mekaniði, Yapý Statiði, Betonarme, Sulama Suyu Kalitesi gibi dersler yer almaktadýr.
Bölümden mezun olanlar Biyosistem Mühendisi ünvanýný alýr. Biyosistem Mühendisleri; ilgili kamu kuruluþlarýnda, tarýma dayalý uluslararasý þirketlerde, hayvancýlýða dayalý makine sanayiinde, gýda makineleri sanayinde ve tarýmsal iþletmelerde çalýþabilirler.
BÝYOSÝSTEM MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
IÐDIR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
274,59437
137.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
254,00449
166.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
217,32139
225.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
214,07712
226.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
209,24374
227.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
38
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
206,30297
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
202,63472
227.000
228.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
200,85849
228.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
199,82691
228.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG Tam Burslu
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %75 Burslu
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
BÝYOTEKNOLOJÝ
Bitki, hayvan veya mikroorganizmalarýn tamamý ya da bir parçasý kullanýlarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde
etmek veya var olan bir organizmanýn genetik yapýsýnda arzu edilen
yönde deðiþiklikler meydana getirmek amacý ile kullanýlan yöntemlerin
tamamýna Biyoteknoloji denmektedir.
Biyoteknoloji bölümü canlýlar ve canlý sistemler ile bilim ve mühendislik teknikleri uygulanarak mal ve hizmet üretmek amacýndadýr. Biyoteknoloji uygulamalarý; mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, immünoloji, protein mühendisliði, enzimoloji ve biyoproses teknolojileri gibi farklý alanlarý bünyesinde toplar. Bu nedenle de biyoteknoloji
birçok bilimsel disiplinle karþýlýklý iliþki içinde geliþir.
Bölümde; Genel Mikrobiyoloji I ve II, Parazitoloji, Modern Biyoloji II, Týbbi Mikrobiyoloji, Ýmmünobiyoloji, Endüstriyel Mikrobiyoloji, Bakteri Fizyolojisi, Biyoteknolojiye Giriþ, Moleküler Genetik, Deneysel Biyokimya, Mikropsal Teknolojisi gibi dersler okutulmaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
39
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Biyoteknoloji uygulama alanlarý þunlardýr; Ýnsan saðlýðýna yönelik olarak proteinlerin üretilmesi, bazý hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik
üretilmesi, çok zor þartlara sahip çevrelerde (sýcak, kurak, tuzlu...) yaþayan organizmalarýn enzimlerini ve biyomoleküllerini saflaþtýrarak bunlarýn
sanayide kullanýlmasý, yeni sebze ve meyve üretimi, insandaki zararlý
genlerin elemine edilmesi, aþý, pestisit, týbbi bitki üretimi.
BÝYOTEKNOLOJÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
246,81806
181.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
(UOLP-ABD Montana State Üniversitesi)
MF-3
204,46967
230.000
CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDÝSLÝÐÝ
Cevher Hazýrlama; kýsaca,
üretilen doðal kaynaklarýn
metalurji, demir-çelik, cam,
seramik, çimento, deterjan,
inþaat malzemeleri, boya
endüstrisi ve enerji üretimi
gibi deðiþik alanlarda kullanýlabilir hale getirilmesi aþamalarýný kapsamaktadýr. Bu
baðlamda Cevher Hazýrlama; zenginleþtirme, hammaddeleri arýndýrma ve boyutlandýrma gibi iþlemleri
içeren bir sanayi dalýdýr.
Sözkonusu iþlerle ilgili, bir tesisin tasarýmý ve çalýþtýrýlmasý gibi teknolojik
iþlemler Cevher Hazýrlama Mühendisliði’nde önem kazanmaktadýr. Bölümün amacý, Cevher Hazýrlama Mühendisliði ve cevher hazýrlama konularý ile iliþkili alanlarda, mühendislik tasarýmlarýný analiz etmek ve yapmak
konusunda bilimi ve mühendislik bilgilerini baþarýlý bir þekilde kullanmaktýr.
Bölümde, Matematik, Fizik, Kimya gibi temel derslerin yaný sýra, Cevher Haz. Tesis Otomosyonu, Endüstriyel Hammaddeler, Akýþkanlar Mekaniði gibi dersler de okutulmaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
40
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Mezunlar, demir-çelik, cam, seramik ve çimento endüstrisi ayrýca
gübre, yem, deterjan, boya sanayi, dolgu ve sert plastik endüstrisi ve
nükleer hammadde üretimi ve teknolojiisi gibi alanlarda iþ bulabilirler. Ayrýca, kömür harmanlama ve biriketleme tesisleri; kýrmataþ ve öðütme tesisleri cevher hazýrlama mühendislerinin çalýþabileceði bazý ek alanlardýr.
CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TABAN PUANI
MF-4
326,53997
BAÞARI SIRASI
84.000
ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ
Çevre Mühendisliði programýnýn amacý; çevrede yapýlan tüm üretim
ve tüketim faaliyetlerinin insan saðlýðýna, refahýna ve doðal dengeye zarar vermeyecek biçimde ayarlanmasý için gereken önlemleri araþtýrmaktýr. Bu bölümde, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi temel derslerin yanýnda Çevre Kimyasý, Çevre Mikrobiyolojisi ve Kimyasal Biyoloji, Bilgisayar
kullanýmý gibi mesleki bilgi ve beceriyi kazandýracak dersler de okutulmaktadýr.
Çevre Mühendisliði bölümüne girmek isteyenlerin yaratýcý, araþtýrmacý, sabýrlý, üstün genel akademik yeteneðe sahip olmasý; matematik, fizik,
kimya ve biyoloji gibi fen dersleri yanýnda ekonomi, sosyoloji gibi sosyal
alanlara ilgi duymasý, daha iyi ve saðlýklý bir çevre yaratabilmek için mücadele verecek kiþiler olmasý gerekir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
41
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Program mezunlarý, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn dýþýnda da; pek çok
sektörde çalýþma imkâný bulabilmektedirler.
ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
401,36168
34.900
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
386,67669
42.900
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
373,48914
50.600
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
368,23508
53.900
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
340,87861
72.800
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
333,51446
78.400
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
312,20428
96.600
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
289,66365
119.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
277,3238
133.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
272,89729
139.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
266,29848
148.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
255,9798
163.000
166.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
253,53482
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
251,1151
170.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
247,55295
176.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
245,93378
179.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
243,0238
184.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
241,39286
187.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
241,14056
187.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
241,08615
187.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
240,12189
189.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
238,91875
191.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
235,44617
198.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
235,34536
198.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
234,7476
199.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
233,03364
202.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
232,91924
202.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
231,24598
206.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
230,59533
207.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
42
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
228,61938
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
226,45125
210.000
214.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
226,09093
215.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
224,43008
217.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi)
MF-4
222,27192
220.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
222,18095
220.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
222,0409
220.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
219,2406
223.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
219,08656
223.000
NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
217,99671
224.000
KIRGIZÝSTAN-TÜRKÝYE MANAS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
217,91262
224.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
216,20742
225.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
215,95957
225.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
213,40736
226.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
212,93688
226.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
212,64456
226.000
ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
208,50667
227.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
207,47885
227.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
207,43512
227.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
207,03608
227.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
206,12668
227.000
BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
205,87747
227.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
205,32695
227.000
ARDAHAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
204,11241
228.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
203,70669
228.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNV. ÝÖ
MF-4
202,93163
228.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
202,69971
228.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
201,5438
228.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
201,28065
228.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
200,90824
228.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
199,75694
228.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
198,35922
228.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
198,33558
228.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
43
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
197,81365
228.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG T.Burslu
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 B.
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 B.
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
DENÝZ ULAÞTIRMA ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ
Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði programýnýn amacý; denizcilikle
ilgili firmalarda yatýrýmlarý deðerlendirme, gemilerin ve yüklerinin sigorta
iþlemleri, limanlarda yüklenen veya boþaltýlan mallarla ilgili iþlemleri, uluslararasý iþ yapan firmalarda gemilere yük, yüklere gemi bulunmasý gibi iþleri yürütmek üzere hem denizde güverte ve makine zabiti hem de denizcilik acentelerinde çalýþacak elemanlarý yetiþtirmektir.
Bu programda öðrenciler 1. sýnýfýn sonunda, Gemi Yönetim Mühendisliði (güverte), Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði ve Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði olmak üzere üç anabilim dalýndan birine ayrýlmaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
44
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu bölümde Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar Programlama, Gemi
Mühendisliðine Giriþ, Küresel Trigonometri, Pusula Bilgisi, Dinamik, Gemi
Ýnþaatý, Termodinamik, Elektronik, Ýþletme Yönetimi ve Organizasyonu, Ýstatistik, Olasýlýk gibi dersler okutulmaktadýr.
Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði bölümüne girmek isteyenlerin
matematik, geometri ve fizik ile ilgilenen, bedence saðlam, denizde ve
açýk havada yaþamaktan hoþlanan ve ailesinden uzakta kalmayý göze
alabilen kiþiler olmasý gerekir. Mezunlar, Ulaþtýrma Bakanlýðý’nda veya
özel sektöre ait denizcilik kuruluþlarýnda görev alabilirler.
Karada çalýþacaklarýn iþ bulma ve ilerleme olanaklarý, iyi Ýngilizce bilmelerine ve mesleki ehliyete baðlýdýr. Ülkemizde denizyolu ile ulaþýma verilen önem gittikçe artmaktadýr.
DENÝZ ULAÞTIRMA ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
PÝRÝ REÝS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
367,57835
54.300
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
336,40283
76.200
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
334,12556
77.900
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-Maine Maritime Academy)
MF-4
326,2005
84.300
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
316,45369
200.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
311,32638
97.400
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
305,82748
103.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
303,05559
105.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
301,00137
107.000
PÝRÝ REÝS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
275,33927
136.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG Ücretli
MF-4
227,37355
213.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG %50 Burslu
MF-4
223,2386
219.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
217,36245
225.000
PÝRÝ REÝS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
201,38205
228.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
(UOLP-SUNY Maritime)
MF-4
–
–
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-SUNY Maritime)
MF-4
–
–
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(KKTC Vatandaþlarý)
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
45
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
DERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bu programda Fizik, Kimya, Biyoloji gibi temel derslerin dýþýnda,
bitkisel, hayvansal lifler, lif bitkileri,
madensel ve sentetik lifler, kürk
hayvanlarý ve yetiþtirilmesi, büyükbaþ hayvan derilerinin iþlenmesi konularýyla ilgili dersler okutulmaktadýr.
Deri Mühendisliði okumak isteyenlerin meraklý ve yaratýcý bir kiþiliðe sahip olmalarý, ayrýca temel bilimler alanýna karþý hem ilgili olmalarý hem de buralarda araþtýrma
yapmayý sevmeleri gerekir.
Bu bölümü bitirenler, kamu sektörüne baðlý deri ve lif iþleme fabrikalarýnda, özel sektöre ait deri iþletmelerinde ve özel çiftliklerde çalýþabilirler.
DERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
TABAN PUANI
213,76256
BAÞARI SIRASI
226.000
DÝL VE KONUÞMA TERAPÝSÝ
Dil ve Konuþma Terapisi Lisans Programý, temel týp, rehabilitasyon ve
konuþma terapisi bilgilerine sahip, alanýnda klinik uygulama ve araþtýrma
yapmanýn yaný sýra yönetici olma özelliklerini kazanmýþ saðlýk profesyonelleri yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
46
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Programda, öðrencilerin konuþma ve dil kuram ile kavramlarý açýsýndan donaným kazanmalarýna yönelik kapsamlý kuramsal dersler ile araþtýrma teknikleri ve deðiþik test araçlarý kullanýlarak yapýlan laboratuvar
çalýþmalarý yer almaktadýr.
Mezunlar; hastaneler, saðlýk merkezleri, özel eðitim kurumlarý, çocuk
yuvalarý, rehabilitasyon merkezleri, geriatri merkezleri, özel klinikler ve
araþtýrma merkezlerinde terapist olarak çalýþabilir, bilimsel araþtýrma gibi
konularda sorumluluk alabilirler. Ayrýca, lisansüstü eðitimlerine devam
ederek yurtiçi ya da yurtdýþýnda akademik kariyer yapmayý seçebilirler.
DÝL VE KONUÞMA TERAPÝSÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
413,30802
33.400
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
401,382
39.400
DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ
Bu programýn amacý; aðýz ve diþ saðlýðýnýn korunmasý, diþ ve diþetleri
hastalýklarýnýn tedavisi, diþ ve çene ameliyatlarý ile takma diþ yapýmý konularýnda çalýþacak diþ hekimlerini yetiþtirmek ve bu alanda araþtýrma
yapmaktýr. Eðitim süresi 5 yýl olan bu programýn ilk iki yýlýnda Biyoloji, Fizik,
Kimya, Matematik gibi temel dersler, sonraki yýllarda ise programa özgü
dersler çoðunlukla uygulamalý olarak verilmektedir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
47
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu programa girmek isteyenlerin
Fen derslerinde baþarýlý olmalarý, eðitimin uygulamalý kýsmý el ve parmak
becerisi, uzay iliþkileri yeteneði ve estetik görüþ gerektirdiðinden bu alanlarda yetenekli olmalarý gerekmektedir. Uygulamalarda kullanýlan alet ve
gereçlerin öðrencilerce saðlanmasý
nedeniyle Diþ Hekimliði eðitimi oldukça masraflýdýr. Mezunlar, muayenehane açarak serbest çalýþabilecekleri gibi resmi veya özel hastanelerde
çalýþabilirler.
DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
TABAN PUANI
489,06415
BAÞARI SIRASI
5.030
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
468,1069
10.600
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
461,43508
12.900
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
460,22228
13.400
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
457,40083
14.300
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
456,45277
14.700
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
454,84316
15.300
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
454,21791
15.500
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
453,59003
15.800
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
453,29825
15.900
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
453,11358
16.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
452,78002
16.100
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
452,52623
16.200
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
451,9451
16.400
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
451,90389
16.400
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
451,21928
16.700
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
451,12955
16.700
ÝZMÝR KATÝP ÇELEBÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-3
450,80916
16.800
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-3
450,53596
16.900
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
450,29924
17.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
450,20867
17.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
48
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
449,97818
17.100
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
449,32544
17.400
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
449,10688
17.500
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
448,93377
17.600
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
448,62652
17.700
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
447,91567
18.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
447,69729
18.100
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
447,039
18.300
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
446,98603
18.400
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
446,2502
18.700
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
446,05039
18.800
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
445,10198
19.100
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
444,68108
19.300
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
444,67454
19.300
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
444,5608
19.400
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
444,21564
19.500
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
444,07974
19.600
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
443,35203
19.900
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
443,35151
19.900
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
443,25395
19.900
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
442,70832
20.100
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
440,99774
20.900
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
438,65144
21.800
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
438,34625
22.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
436,59411
22.700
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
422,42018
29.100
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
406,5917
36.700
AZERBAYCAN TIP ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
404,54891
37.800
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
397,97002
41.200
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
395,29745
42.700
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
386,39952
47.700
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
376,18452
53.800
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
371,75488
56.500
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
323,87482
90.800
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
49
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
EBELÝK
Ebelik programýnýn amacý; anaçocuk saðlýðýnýn korunmasý ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde
görev alacak saðlýk elemaný yetiþtirmektir.
Bu programda okutulan dersler
arasýnda Temel Fen derslerinin yaný
sýra Kadýn Hastalýklarý ve Doðum,
Hasta Bakýmý, Epidemiyoloji gibi týp
dersleri sayýlabilir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin saðlýk konularýna ilgi duymasý,
hoþgörülü ve sabýrlý olmasý gerekmektedir.
Ebelik bölümü mezunlarý, koruyucu saðlýk hizmetlerinde, çocuk
saðlýðý ve aile planlamasý merkezlerinde, doðumevi ve hastanelerin
doðum kliniklerinde çalýþabilirler.
EBELÝK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
290,03631
124.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
289,90115
124.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
284,93282
129.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
284,15911
130.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
281,9753
133.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
280,58738
134.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
277,37358
138.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
275,50178
141.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
275,41202
141.000
ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
336,17605
139.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
50
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
332,3177
144.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
313,63008
178.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
312,04827
182.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
309,61556
187.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
306,78331
193.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
305,7074
196.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
304,62337
198.000
205.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
301,97744
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
301,51361
206.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
299,16737
212.000
MARDÝN ARTUKLU ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
298,3229
214.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
297,99694
215.000
215.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
297,87698
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
297,1225
217.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
296,86912
218.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
296,66241
218.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
296,52239
219.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
296,06793
220.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
295,89743
220.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
295,03326
223.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
294,83492
223.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
294,81007
223.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
294,39704
225.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
294,14721
225.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
293,97375
226.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
267,05393
318.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
246,80021
423.000
ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
228,94494
556.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
219,04126
650.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
218,62864
655.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
214,38741
701.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
51
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ECZACILIK
Bu programýn amacý; ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, deðerlendirilmesi, kaliteli
ilaç üretimi ve ilaçlarýn saklanmasý, kullanýlmasý gibi konularda eðitim ve
araþtýrma yapmaktýr.
Eczacýlýk bölümünde, ilk iki yýlda Kimya, Fizik, Biyoloji ve Matematik
dersleri verilmektedir. Ýlaç hammadde ve þekillerinin üretim tekniklerine
ve kullanýþlarýna iliþkin dersler ise son iki yýlda verilmektedir. Eczacýlýk Fakültesi’nde dersler kuramsal ve uygulamalý olarak yürütülür. Uygulama dersleri fakülte laboratuvarlarýnda yapýlmakta olup ayrýca hastane, eczane
ve endüstride staj yapýlmaktadýr.
Eczacýlar çalýþmalarýný laboratuvar, eczane gibi ilaç kokularýnýn yaygýn olduðu kapalý yerlerde sürdürmeleri nedeniyle eczacý olmak isteyen
bir kimsenin bu çalýþma ortamýný dikkate almasý gerekir. Mezunlarýn
önemli bir kýsmý kendilerine veya baþkalarýna ait eczanelerde, sorumlu
eczacý olarak hastanelerin eczanelerinde, laboratuvarlarda ve ilaç endüstrisinde çalýþabilirler.
ECZACILIK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
453,14835
16.000
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
441,70267
20.600
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
52
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
441,01455
20.900
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
437,82868
22.200
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
435,67131
23.100
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
433,7087
24.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
432,33141
24.600
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
431,92349
24.700
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
431,41804
25.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
429,77271
25.700
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
428,10226
26.500
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
427,38571
26.800
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
426,36209
27.300
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
425,02485
27.900
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG T.Burslu
MF-3
424,51779
28.100
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
424,37634
28.200
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
423,7671
28.500
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
423,59716
28.500
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
422,23923
29.200
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
421,99672
29.300
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
420,398
30.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
420,05628
30.200
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
419,95539
30.200
AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
417,10295
31.500
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
414,86093
32.600
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
414,82081
32.600
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
370,77557
57.100
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %25 Burslu
MF-3
367,73018
59.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNV. (T.C. VT.) ÝNG Ücretli
MF-3
362,67822
62.300
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
359,19557
64.500
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
346,6592
73.200
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
337,93166
79.600
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG Ücretli
MF-3
326,49761
88.600
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. (T.C. VT.) ÝNG Ücretli MF-3
301,68513
111.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
259,01846
162.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
MF-3
53
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ELEKTRÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Elektrik Mühendisliði programýnýn amacý; kuvvetli akýmlarla çalýþan
alet ve sistemlerin yapýmý, geliþtirilmesi, elektrik üretimi, daðýtýmý ve sistemin bakýmý ile ilgili eðitim vermek ve araþtýrma yapmaktýr.
Programda okutulan dersler; Elektronik, Mukavemet, Elektrik Tesisleri,
Elektromanyetik, Dalga Teorisi, Otomatik Kontrol, Aydýnlatma ve Ýç Tesisat, Enerji Daðýlýmý, Lojik Devreler, Elektrik Santralleri, Su Makineleri vb.’dir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin üstün akademik yeteneðe sahip, matematik, kimya, fizik ve ekonomi ile ilgili, dikkatli ve yaratýcý olmasý gerekmektedir. Programý bitirenler, elektrik enerjisi ile çalýþan fabrika ve iþletmelerde elektrik mühendisi olarak iþ bulabilir, kamu ve özel sektörde çalýþabilirler.
ELEKTRÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
TABAN PUANI
446,19452
BAÞARI SIRASI
15.200
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
416,38283
27.600
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
399,89096
35.700
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
366,81107
54.900
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
343,10189
71.200
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
304,98222
103.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
54
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ELEKTRÝK-ELEKTRONÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Elektrik-Elektronik Mühendisliði bölümünün amacý; kuvvetli (elektrik)
ve zayýf (elektronik) akýmlarla çalýþan alet ve sistemlerin yapýmý, geliþtirilmesi, elektrik üretimi, iletimi ve daðýtýmý ile ilgili sistemlerin projelendirilmesi, bakýmý ve kullanýlmasý konusunda eðitim vermek ve araþtýrma yapmaktýr.
Bölümde okutulan dersler; Matematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Analog
Elektrik, Malzeme, Devre Teorisi, Mukavemet, Geri Beslemeli Sistemler,
Elektrik Tesisleri, Elektromanyetik, Mikrodalga Devreleri, Enerji Daðýtýmý,
Güç Elektroniði, Mikro Elektronik, Týbbi Elektronik vb.’dir.
Bu programda okumak isteyenlerin matematik, fizik, kimya ve ekonomi alanlarýnda yetenekli ve baþarýlý olmasýnýn yaný sýra sabýrlý ve yaratýcý
olmasý da gerekmektedir. Program mezunlarýnýn iþ bulma olanaklarý oldukça fazladýr. Mezunlar serbest çalýþabildikleri gibi özel ve kamu kuruluþlarýnda görev alabilirler.
ELEKTRÝK-ELEKTRONÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
537,03187
232
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
533,39955
332
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG T.Burslu
MF-4
530,42967
422
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG T.Burslu
MF-4
526,34204
583
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
500,94925
2.380
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. T.Burslu
MF-4
499,60111
2.520
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
55
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG %50 B.
MF-4
483,28676
4.960
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
471,04504
7.580
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %75 Burslu
MF-4
457,52846
11.400
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
(UOLP-Liverpool Üniversitesi)
MF-4
457,18884
11.500
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
457,02046
11.500
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
456,25529
11.800
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
442,87486
16.400
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
439,23779
17.800
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
439,12707
17.800
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
438,63864
18.000
ABDULLAH GÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
436,85076
18.700
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
431,25845
21.100
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
426,08228
23.300
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
424,39353
24.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
423,7998
24.300
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
423,15556
24.600
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %50 B.
MF-4
422,23312
25.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
417,35225
27.200
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
414,97712
28.300
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
414,44836
28.500
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
412,99774
29.300
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
412,57143
29.400
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
410,94461
30.200
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
409,02519
31.100
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG Ücretli
MF-4
408,45548
31.400
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
407,58111
31.800
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
405,95438
32.600
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
404,28808
33.400
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
402,9452
34.100
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG T.Burslu
MF-4
402,6203
34.300
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
401,53286
34.800
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
401,52806
34.800
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
56
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
401,18028
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
399,44231
35.000
36.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
399,18043
36.100
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
398,35875
36.500
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
396,67624
37.400
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
393,83635
38.900
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
393,02414
39.400
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
388,65959
41.800
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
386,69861
42.900
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNGTam Burslu
MF-4
386,69205
42.900
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝNGÝLÝZCE) ÝNG Tam Burslu
MF-4
384,87387
44.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-4
384,53346
44.100
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
384,43259
44.200
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
384,14079
44.400
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
383,74471
44.600
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
379,94657
46.800
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
378,20769
47.800
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %25 Burslu
MF-4
377,3724
48.300
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
374,6963
49.900
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
371,89773
51.600
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
371,3509
51.900
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
369,55058
53.000
ÝZMÝR KATÝP ÇELEBÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
368,93962
53.400
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
368,76881
53.500
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
365,25442
55.900
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
364,65355
56.300
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
361,80879
58.200
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
359,46971
59.700
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
357,55734
61.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG T.Burslu
MF-4
357,41002
61.100
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
357,19098
61.200
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
355,96008
62.100
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
355,8746
62.200
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
57
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Ücretli
MF-4
354,36358
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
354,14353
63.200
63.400
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
352,20561
64.700
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
350,99133
65.500
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
350,68945
65.700
ADANA BÝLÝM VE TEKNOLOJÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
350,4097
65.900
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
350,25198
66.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
349,21608
66.800
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
349,12986
66.800
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
347,41338
68.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
343,12198
71.200
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
342,86686
71.400
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
340,98461
72.700
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
340,4097
73.200
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
340,13143
73.400
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
339,3213
74.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
339,27111
74.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
336,67234
76.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
335,75272
76.700
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
335,0913
77.200
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
334,76143
77.500
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
331,74112
79.900
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
331,26253
80.200
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
329,98801
81.300
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
327,46404
83.300
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
326,48301
84.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
326,17932
84.300
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
326,09513
84.400
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
324,03864
86.100
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
323,75578
86.400
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
323,3036
86.800
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
321,41346
88.400
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %75 B.
MF-4
321,12517
88.600
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
58
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
320,8592
88.800
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu MF-4
320,80898
88.900
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
320,75542
88.900
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
318,69597
90.800
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
317,62145
91.700
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
316,10255
93.100
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
316,05222
93.100
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
315,3603
93.700
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
314,66511
94.300
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
312,73835
96.100
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
311,32463
97.400
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
309,87855
98.700
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
309,2975
99.300
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
308,88292
99.600
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
306,71708
102.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
305,44087
103.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
304,69601
104.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
303,4619
105.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
302,49973
106.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
299,95982
108.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
297,32644
111.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
295,93676
112.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
295,88478
113.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
295,65026
113.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %75 Burslu
MF-4
295,39927
113.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
294,53175
114.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
293,65559
115.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
293,65332
115.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
292,23016
116.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
290,51766
118.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
290,47785
118.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
289,74168
119.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
289,13713
120.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
59
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
285,8319
123.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
285,28
124.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
282,46029
127.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
282,21804
128.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
281,55775
128.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
281,24333
129.000
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
280,82679
129.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
280,25122
130.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
277,72035
133.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
277,71133
133.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
277,65685
133.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
277,2178
134.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
276,51994
134.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
276,10973
135.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
275,99703
135.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
274,5812
137.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
274,34543
137.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
273,24102
139.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
273,02554
139.000
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
272,93632
139.000
OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
271,45163
141.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
271,25587
141.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
271,21742
141.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
271,02312
141.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
270,46928
142.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
268,96759
144.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
268,79774
144.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
266,72508
147.000
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
266,69496
147.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
265,30719
149.000
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
265,16962
149.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
264,84721
150.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
264,81732
150.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
60
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
262,84727
153.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
262,71095
153.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
262,16452
153.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
260,94813
155.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
260,33777
156.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
260,32855
156.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu MF-4
259,91523
157.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
259,89033
157.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
259,25986
158.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
257,86129
160.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
257,51604
160.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
256,93293
161.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
255,38377
163.000
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
254,85088
164.000
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
254,58066
165.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNV. ÝÖ
MF-4
254,47172
165.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
254,39475
165.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
254,2617
165.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
254,15366
165.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
253,91585
166.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
252,86351
167.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
252,40757
168.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
252,08292
169.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
251,91449
169.000
169.000
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
251,79994
BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
250,97393
170.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
250,6363
171.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %50 Burslu
MF-4
250,63431
171.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
250,32097
171.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
249,45599
173.000
OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
249,18079
173.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
248,45133
174.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNV. (UOLP-Liverpool Ü.) ÝNG Üc. MF-4
247,01442
177.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
61
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
245,67131
179.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
244,94155
180.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
244,87223
180.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
244,10124
182.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
242,97047
184.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
242,54645
185.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu MF-4
239,82906
189.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
239,70695
190.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
238,23406
192.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
237,39895
194.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
236,22413
196.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
235,91109
197.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
235,11388
198.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
234,02017
200.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
232,47714
203.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
232,2743
204.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
231,86489
204.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
231,51387
205.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
230,89659
206.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
230,77485
206.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG T.Burslu
MF-4
230,69941
207.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
229,89623
208.000
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
228,80681
210.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
227,98323
212.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
225,67013
215.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
225,06858
216.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
224,55689
217.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu MF-4
223,64104
218.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
223,26244
219.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
222,33945
220.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
222,32762
220.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
221,55385
221.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
221,28156
221.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
62
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
221,23299
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
220,73692
221.000
222.000
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
220,3382
222.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
220,06954
223.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
220,06363
223.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %25 Burslu
MF-4
219,84172
223.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
219,82991
223.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
219,82775
223.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 B.
MF-4
218,87088
224.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %50 B.
MF-4
217,49965
225.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
217,27393
225.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
216,7189
225.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
216,47044
225.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
216,20196
225.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
215,15466
226.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
213,62382
226.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu MF-4
212,83567
226.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
211,6782
226.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
210,31448
227.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
210,21403
227.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
206,27762
227.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
204,1086
228.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
203,20433
228.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
199,32274
228.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
63
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC VT.) ÝNG Ücretli MF-4
–
–
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. Ücretli
MF-4
–
–
ELEKTRONÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniði, elektronik, iþaret iþleme, devreler ve sistemler konularýnda eðitim-araþtýrma çalýþmalarýnýn sürdürüldüðü bu bölümde, çaðdaþ elektronik mühendisliðinin uygulama
alanlarýna uygun mühendisler yetiþtirme amacý güdülmektedir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
64
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Genel mühendislik formasyonunun kazandýrýldýðý zorunlu Fen ve Matematik dersleri ile Temel Mühendislik derslerinin yaný sýra Ýleri Matematik, Fizik, Elektrik Devreler ve Sistem Kuramý, Elektromanyetik Alanlar ve Elektronik Ýletiþim Kuramlarý gibi temel disiplinlerle elektroniðin güncel uygulamalarýna yönelik dersler bulunmaktadýr.
Elektronik Mühendisi olarak çalýþmak isteyenlerin üstün akademik yeteneðe sahip, matematik ve fizik konularýna ilgili, yaratýcý kimseler olmalarý gerekmektedir. Elektronik Mühendisleri, elektronik, yayýncýlýk alanýnda, radyo ve televizyon kuruluþlarýnda, internet hizmetleri ile ilgili kurumlarda, bankacýlýk sektöründe, üretim, pazarlama, araþtýrma ve geliþtirme
alanlarýnda iþ bulma olanaðýna sahiptirler.
ELEKTRONÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
365,93786
55.400
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ
MF-4
344,70117
70.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
341,99429
72.000
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
329,47867
81.600
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
222,45463
220.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
215,4532
226.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ELEKTRONÝK VE HABERLEÞME MÜHENDÝSLÝÐÝ
Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði programýnýn amacý; telefon haberleþmesinden, uydu haberleþmesine, ev aletlerinden, elektronik týp cihazlarý üretimine kadar yayýlan çok geniþ bir alanda uygulanan her türlü
sistemin tasarlanýp geliþtirilmesi konusunda eðitim yapmaktýr.
Bu bölümde Fizik, Cebir, Geometri, Dinamik, Statik, Devre Analizi, Alan
Teorisi, Lojik Devre Temelleri gibi elektronik alan ile ilgili derslerin yanýnda,
Haberleþme Teorisi, Sayýsal Haberleþme, Aktif Mikrodalga Devreleri gibi
alana özgü dersler okutulur.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
65
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu bölüme girmek isteyenlerin
üstün bir akademik yetenek düzeyine sahip, fiziðe, özellikle elektrik
konularýna ilgili, göz ve el koordinasyonu yeteneði yüksek, yaratýcý
kiþiler olmalarý gerekmektedir.
Bu programý bitirenler, biliþim
sektöründe çeþitli pozisyonlarda
çalýþabilirler.
ELEKTRONÝK VE HABERLEÞME MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
475,23926
6.580
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
433,35833
20.200
ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ ÝNG
MF-4
417,29721
27.200
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
400,05258
35.600
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
390,23215
40.900
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
387,49208
42.500
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
386,86691
42.900
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
384,01223
44.400
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
380,34899
46.500
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
366,13945
55.300
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
363,68613
57.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
359,88413
59.400
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
331,03087
80.400
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
319,61317
90.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
319,28202
90.300
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
293,82782
115.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
66
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
283,40235
126.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
281,0527
129.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
226,3643
214.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
223,81831
218.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
220,38597
222.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
215,08578
226.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
210,34742
227.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
202,56256
228.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Endüstri Mühendisliði programýnýn amacý; ürün veya hizmet üreten
kuruluþlarýn verimliliðini yükseltmek amacýyla insan, makine ve malzemenin etkili bir þekilde kullanýlmasý için yöntem ve tekniklerin geliþtirilmesi ve
uygulanmasý ile ilgili konularda eðitim yapmaktýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
67
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Programda ilk iki yýlda, Matematik, Fizik, Kimya gibi temel Fen Bilimleri dersleri ile Statik, Dinamik, Mukavemet, Malzeme gibi temel mühendislik dersleri, Bilgisayar Programlama ve Ekonomi dersleri verilir. Son iki yýlda
ise Yöneylem Araþtýrmasý Ýstatistik, Mühendislik Ekonomisi gibi dersler okutulmaktadýr. Bu programa girmek isteyenlerin analitik düþünme yeteneðine sahip ve yaratýcý olmalarý, mühendisliðe ve sosyal bilimlere ilgi duymalarý gerekir.
Mezunlar, kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda, finans sektöründe,
bankalarda iþ bulabilirler. Endüstri Mühendisliði ülkemizde gittikçe önemi
artan bir mühendislik alanýdýr.
ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
522,74128
739
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
521,94458
777
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG T. Burslu
MF-4
497,777
2.740
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
491,98898
3.540
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
485,77615
4.500
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
482,19214
5.160
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
473,51324
6.980
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Tam Burslu MF-4
472,92744
7.130
GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
462,69723
9.810
MF-4
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG %50 B.
MF-4
458,53616
11.100
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
456,76163
11.600
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
452,40028
13.100
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
452,34337
13.100
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %75 Burslu
MF-4
446,5452
15.100
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
444,5279
15.800
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
434,91502
19.500
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
434,3242
19.800
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
431,02405
21.200
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
430,32281
21.500
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
430,11622
21.600
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
429,57264
21.900
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
68
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ABDULLAH GÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
426,04684
23.300
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
424,70047
23.900
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
424,46681
24.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
422,4994
24.900
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
422,37039
24.900
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
418,08576
26.800
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
413,7251
28.900
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
411,98071
29.700
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG Tam Burslu
MF-4
410,31195
30.500
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %50 Burslu
MF-4
410,05981
30.700
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
404,30971
33.400
(UOLP-Southern Ýllinois Un. Edwardsville)
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
402,7103
34.200
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
398,92168
36.200
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
397,72249
36.900
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
397,16492
37.200
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
394,72805
38.500
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
394,70701
38.500
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
394,69142
38.500
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
394,28791
38.700
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
393,39164
39.200
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
393,10727
39.400
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
390,86057
40.600
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
389,57113
41.300
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
388,83442
41.700
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
388,09647
42.100
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
387,26316
42.600
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
385,68698
43.500
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
384,63712
44.100
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
382,14671
45.500
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
381,80113
45.700
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG Ücretli
MF-4
381,69412
45.700
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
69
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
381,09297
46.100
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
380,10682
46.700
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
379,00828
47.300
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
377,99381
47.900
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
374,87574
49.800
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
374,2513
50.200
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
374,02504
50.300
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
373,07775
50.900
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
371,41947
51.900
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
371,0536
52.100
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
370,13179
52.700
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG Tam Burslu
MF-4
366,63697
55.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
366,4229
55.100
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %25 Burslu
MF-4
364,54922
56.400
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
363,77909
56.900
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
363,0091
57.400
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
361,49395
58.400
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
360,07395
59.300
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
359,51702
59.700
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
357,88975
60.800
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ UE Tam Burslu
MF-4
355,92522
62.100
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
355,91688
62.200
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
353,63984
63.700
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
351,60961
65.100
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
349,94497
66.200
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
348,67863
67.200
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Ücretli
MF-4
348,36805
67.400
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
347,6223
67.900
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
339,89425
73.600
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
338,55626
74.600
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
336,57457
76.100
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
335,78239
76.700
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
70
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ADANA BÝLÝM VE TEKNOLOJÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
332,05976
79.600
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
331,25098
80.200
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
330,11956
81.200
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
329,13956
81.900
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
328,09538
82.800
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ UE Tam Burslu
MF-4
327,75742
83.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
326,01855
84.400
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
325,64326
84.800
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
322,75029
87.300
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
316,72082
92.500
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
316,66701
92.500
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
316,25693
92.900
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
312,14963
96.600
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %75 Burslu
MF-4
311,65977
97.100
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
310,10978
98.500
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %75 Burslu
MF-4
309,51701
99.100
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
307,88241
101.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
306,72069
102.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
306,4138
102.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
305,61493
103.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
305,48279
103.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
304,14827
104.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
301,80022
106.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
300,70573
108.000
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
300,03984
108.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
298,94057
109.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
296,39659
112.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
295,55233
113.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
295,39433
113.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
295,35615
113.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
295,12797
113.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
71
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
289,64769
119.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
287,5891
122.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
279,64901
131.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
276,84486
134.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
276,03808
135.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
273,1392
139.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
269,19011
144.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
269,08975
144.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ UE
MF-4
266,71118
147.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
265,01067
150.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
262,89055
152.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
255,70454
163.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
253,77289
166.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
253,29606
167.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
251,9848
169.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
250,56053
171.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
248,17261
175.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
244,14346
182.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
242,54928
185.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
241,65277
186.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
240,50816
188.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
239,43488
190.000
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
238,1734
192.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
237,03359
195.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ UE Ücretli
MF-4
236,01366
197.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
235,39225
198.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
235,32596
198.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
234,86066
199.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
232,92261
202.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
232,34261
204.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
231,79635
205.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
72
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
231,53617
205.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
231,25933
206.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
230,55732
207.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
230,33329
207.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG T.Burslu
MF-4
229,04226
210.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
228,44723
211.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
226,60333
214.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
225,99138
215.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
225,02605
216.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
224,94978
217.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
224,6824
217.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %75 Burslu
MF-4
224,58721
217.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
224,46718
217.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
223,58412
219.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
223,37764
219.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝNGÝLÝZCE) ÝNG %25 Burslu
MF-4
222,44758
220.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
221,69329
221.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
221,50197
221.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
221,08956
222.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
220,95964
222.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %50 Burslu
MF-4
220,91286
222.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
218,71958
224.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
218,12279
224.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
217,55658
224.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
217,35877
225.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
217,28209
225.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
217,03969
225.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
215,76272
225.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
214,35156
226.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
212,58534
226.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ UE Ücretli
MF-4
209,8536
227.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
73
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
209,70285
227.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
208,7513
227.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
208,28786
227.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
206,23912
227.000
HOCA AHMET YESEVÝ UE Ücretli
MF-4
204,06156
228.000
ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNÝVERSÝTESÝ
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ UE
MF-4
201,58229
228.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
ULUSLARARASI BALKAN ÜNV. %50 Burslu
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
ULUSLARARASI BALKAN ÜNV. %25 Burslu
MF-4
–
–
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %25 Burslu
MF-4
–
–
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
XDOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. Ücretli
MF-4
–
–
ULUSLARARASI BALKAN ÜNV. Ücretli
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
74
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ENDÜSTRÝ ÜRÜNLERÝ TASARIMI / ENDÜSTRÝYEL TASARIM
ENDÜSTRÝYEL TASARIM MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bu programlar, endüstri alanýnda üretilmesi düþünülen herhangi bir
eþyanýn veya bir gýda maddesi gibi tüketilecek bir ürünün biçiminin nasýl
olacaðý, nasýl bir ambalajla sunulacaðý, eðer bir eþya ise hangi hammaddelerin kullanýlacaðý, ne gibi bir süreçle üretileceði, kullanýþlýlýk, estetik, ergonomik yönler göz önüne alýnarak belirlenmesi konusunda eðitim
yapar.
Bu programlarda, Matematik, Tasarý Geometri, Fizik, Soyutlama, Endüstriyel Desen, Ergonomi, Malzeme Bilgisi, Statik, Dinamik, Ekonomi, Sanat Tarihi, Bilgisayar, Bilgisayar Destekli Çizim, Teknik Resim, Psikoloji gibi
dersler okutulmaktadýr. Bu bölümlerde okumak isteyenlerin, iyi bir gözlemci, yeniliklere açýk, hayal güçlerinin geniþ, yaratýcýlýk özelliklerinin güçlü, sistematik bir düþünce yapýsýna sahip olmalarý gerekmektedir.
Endüstri Tasarýmcýlarý, özel ya da kamuya ait üretim kuruluþlarýnda tasarýmcý olarak çalýþmanýn yanýnda, özel tasarým bürolarý kurarak da endüstriye hizmet verebilirler ve danýþmanlýk yapabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
75
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ENDÜSTRÝ ÜRÜNLERÝ TASARIMI
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
428,04997
22.500
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
424,07965
24.200
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
417,42564
27.100
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
413,49964
29.000
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Tam Burslu MF-4
405,59379
32.800
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %75 Burslu
394,16092
38.800
40.500
MF-4
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
391,08632
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
372,57873
51.200
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
362,09793
58.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
352,39296
64.600
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
347,51794
68.000
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %50 Burslu
MF-4
346,69865
68.500
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
338,34208
74.700
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
307,92767
101.000
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %25 Burslu
MF-4
297,36051
111.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
296,42321
112.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
291,81833
117.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG Tam Burslu
MF-4
282,96108
127.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
257,23519
161.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
238,83093
191.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
238,71857
191.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
238,68115
191.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
230,05418
208.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
228,08393
211.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
222,86843
219.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
219,47975
223.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
217,2981
225.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
216,42577
225.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
210,02935
227.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %75 Burslu
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
76
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ENDÜSTRÝYEL TASARIM
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
399,01807
36.200
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
387,40023
42.500
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
364,77239
56.200
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
351,44767
65.200
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
227,66084
212.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
226,26613
215.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
221,81942
221.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
217,47312
225.000
ENDÜSTRÝYEL TASARIM MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
286,12123
123.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
246,57698
178.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
236,16512
196.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
223,01092
219.000
ENDÜSTRÝ VE SÝSTEM MÜHENDÝSLÝÐÝ
Endüstri ve Sistem Mühendisliði, belirli maliyet ve zaman sýnýrlarý içinde,
karmaþýk sistemlerin tasarýmý, üretimi, kontrolü ve bakýmýyla ilgili bir mühendislik dalýdýr. Temel amacý; uygun metodoloji, prosedürler ve uygun teoriler kullanarak gerçek hayatta karþýlaþtýðýmýz büyük ölçekli ve kapsamlý
problemlere sistem yaklaþýmý ile çözüm geliþtirmektir. Günümüz dünyasýnda, karmaþýk sistemler genellikle teknik, biyolojik, sosyolojik, çevresel, endüstriyel, politik, finansal ve ekonomik sistemlerden en az birkaçýnýn bir bileþkesi olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu program; iþlevsel olarak tek ve bütün bir birim olan bu karmaþýk sistemlerin analizi için gerekli tüm temel kavram, araç ve metodlarý öðrenciye sunar.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
77
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu programda okutulan dersler; Sistem Mühendisliðine Giriþ, Maliyet
Mühendisliði, Yöneylem Araþtýrmasýnda Deterministik Modeller, Proje Yönetimi ve Að Teorisi, Uygulamalý Ýstatistik, Benzetim Modelleri, Doðrusal Kontrol Sistemleri, Sinyal Ýþleme, Üretim Sistemleri Tasarýmý, Üretim ve Hizmet Sistemleri, Sistem Modelleme ve Kontrol, Teknoloji Yönetimine Giriþ, Yönetim
Biliþim Sistemleri, Karar Teorisi, Kalite Kontrol, Kontrol Mühendisliði’dir.
Bölümde okumak isteyenlerin sayýsal düþünme gücüne ve genel akademik yeteneðe sahip, yaratýcý, sabýrlý ve iþbirliðine açýk olmalarý gerekir.
Ayrýca öngörü sahibi, mekanik planlama yeteneði geliþmiþ ve iletiþim gücü yüksek olmasý gerekir. Mezunlarýn çalýþma alanlarý oldukça geniþtir.
Hizmet ve üretim sektörünün bulunduðu her alanda çalýþabilirler. Bankalarda, otellerde, danýþmanlýk þirketlerinde, haberleþme gibi çeþitli alanlarda iþ bulabilirler.
ENDÜSTRÝ VE SÝSTEM MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
430,68699
21.400
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
394,79346
38.400
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-4
358,29603
60.500
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
338,04164
75.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
300,90644
107.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
225,72097
215.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
220,39312
222.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
78
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ENERJÝ SÝSTEMLERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Dünyanýn petrol doðalgaz ve
kömür gibi sýnýrlý fosil yakýt kaynaklarý azaldýkça, bir taraftan bu kaynaklarýn verimli kullanýmýnda iyileþtirme, diðer taraftan da nükleer
enerji kaynaklarý ve yenilenebilir
enerji kaynaklarý olarak tanýmlanan hidrolik, güneþ, rüzgâr, biokütle gibi tükenmez kaynaklardan
üretim önem kazanmýþtýr.
Enerji Sistemleri Mühendisliði’nde amaç; enerji konusunun her alanýnda, araþtýrmada, geliþtirmede, planlamada, üretimde, daðýtýmda, kullanýmda iç ve dýþ politika geliþtirme ve uygulamada yetiþmiþ insan ihtiyacýný karþýlamaktýr. Enerji mühendisi adaylarýnda olmasý gereken en önemli
özellik, sistemli çalýþma alýþkanlýðýdýr. Bunun dýþýnda analitik düþünme gücüne sahip olmalarý, yaratýcý olmalarý, fizik konularýna normalin üstünde ilgi duymalarý gerekmektedir.
Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, iletimi, daðýtýmý ve kullanýlmasý alanlarýnda tasarýmcý ya da uygulayýcý olarak geniþ iþ olanaklarý bulacaklardýr.
ENERJÝ SÝSTEMLERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
419,42318
26.200
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
405,23286
32.900
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
386,24703
43.200
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
370,61055
52.400
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
360,53844
59.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
355,38249
62.500
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
352,04411
64.800
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
349,92403
66.200
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
340,91673
72.800
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
317,54869
91.800
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
280,56273
130.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
79
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
274,89432
137.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
271,4078
141.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
271,24484
141.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
270,25191
142.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
269,61369
143.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
268,38478
145.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
264,21894
151.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
255,09949
164.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
255,08059
164.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
252,03977
169.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
250,27088
171.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
249,95692
172.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
249,78358
172.000
KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
248,37635
175.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
247,99674
175.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
246,0158
179.000
OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
245,30006
180.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
244,22793
182.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
244,09281
182.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
241,81765
186.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) iÖ
MF-4
239,64168
190.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
235,90875
197.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
235,13745
198.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
233,22959
202.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
232,14333
204.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)ÝÖ
MF-4
230,30724
207.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
230,1478
208.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
229,50813
209.000
OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
229,45837
209.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
229,27942
209.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
226,78261
214.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
224,12857
218.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG Tam Burslu
MF-4
223,05439
219.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
80
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
217,76224
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
217,66878
224.000
224.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
215,37694
226.000
ÞIRNAK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
207,03313
227.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %75 Burslu
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ENFORMASYON TEKNOLOJÝLERÝ
Hýzla geliþen biliþim sektöründeki iþ
gücü açýðýný kapatmak amacýyla kurulan bu programýn amacý her tür iþletmenin bilgisayar teknolojisi ile donatýlmasý
ve internet üzerinden iþ yapabilmesi için
gerekli temel ve uygulamalý eðitimi öðrencilerine vermektir. Bölümde okutulan
bazý dersler bilgisayar ve komünikasyon
teknolojisi, internet konularý ve bunlarýn
yanýnda modern iþletme yöntemleri
üzerine dersler ile baþlangýçtaki temel
matematik ve fizik derslerinden sonra,
programlamaya giriþ, veri yapýlarý ve algoritmalar, temel elektronik, yönetim biliþim sistemleri, ekonomi, muhasebe, pazarlama, finans, web programlama, e-ticaret, bilgi sistemleri, analiz ve tasarým ile deðiþik internet ve bilgi sistemleri uygulamalarýdýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
81
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu programý tercih etmeyi düþünen öðrencilerin matematik ve sayýsal
yetenek yanýnda hýzlý ve soyut düþünebilme, iyi düzeyde sözlü ve yazýlý
iletiþim kurabilme yeteneklerinin geliþmeye açýk olmasý beklenmektedir.
Mezunlar holdingler, finans kuruluþlarý, büyük firmalar olmak üzere orta
boy iþletmeler ve kurumlarda; üretim, ticaret, hizmet, eðitim ve yönetimde bilgisayarýn girdiði her uygulama alanýnda çalýþabilirler. Baðýmsýz iþ kurma, danýþmanlýk firmalarý, akademik kariyer diðer çalýþma seçenekleridir.
ENFORMASYON TEKNOLOJÝLERÝ
PUAN TÜRÜ
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
TABAN PUANI
361,65856
BAÞARI SIRASI
58.300
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ERGOTERAPÝ
“Ýþ ve Uðraþý Terapisi” olarak da
adlandýrýlan ergoterapi programý,
rehabilitasyonun önemli bir bölümünü oluþturur. Programdan mezun olanlar, hastalýklarý nedeniyle
birtakým temel iþ ve uðraþýlarý yeniden öðrenmek zorunda kalan hasta ve engellilerle çalýþýrlar.
Ergoterapi uygulamalarýyla hastalarýn mevcut patolojisini azaltmak
ve saðlýðýný korumak, baðýmsýzlýk seviyeleri ile üretkenliklerini korumak
ve artýrmak amaçlanýr. Saðlýklý kiþilerin saðlýðýný koruma da ergoterapinin asal görevleri arasýndadýr.
Türkiye'de henüz yalnýzca rehabilitasyon çevrelerinin ilgi alanýna giren bu meslek, yurtdýþýnda geleceðin meslekleri arasýnda anýlmakta ve
yüksek düzeyde gelir getiren meslekler arasýnda da ilk sýralarda yer almaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
82
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Mezunlar birebir kiþilerle, gruplarla veya topluluklarla iþbirliði içinde
çalýþmak için gerekli bilgi, beceri ve davranýþlarla donatýlan týbbi, sosyal
davranýþsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanýnda geniþ
eðitime sahiptir. Ergoterapistler, herhangi bir saðlýk problemi nedeniyle
vücut yapý ve iþlevlerinde bozukluðu olan veya yer aldýðý sosyal ya da
kültürel azýnlýk grup nedeniyle toplumdan dýþlanmýþ veya katýlýmý kýsýtlanmýþ tüm kiþilerle çalýþýr. Bu nedenle ergoterapi toplumsal katýlýmý artýrmak
için kiþi, aktivite, çevre veya bunlarýn bazýlarýnýn veya hepsinin düzenlenmesi ile kiþilerin yeterliðini artýrmaya odaklanýr.
Ergoterapi, ev, okul, iþyeri, fabrika, saðlýk merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi kamu, özel veya gönüllü kuruluþlarý içeren geniþ bir yelpazede uygulama alanýna sahiptir.
ERGOTERAPÝ
PUAN TÜRÜ
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
TABAN PUANI
418,29172
BAÞARI SIRASI
31.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
407,01849
36.500
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-3
360,09057
64.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
323,00422
91.600
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
259,21496
162.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
225,42376
218.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
215,14469
228.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
204,11894
230.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
–
–
FEN BÝLGÝSÝ ÖÐRETMENLÝÐÝ
Bu programýn amacý; ilköðretim okullarýnda Fen Bilgisi Öðretmenliði
görevini yürütecek kiþileri yetiþtirmektir.
Fen Bilgisi Öðretmenliði programýnda Fizik, Kimya, Matematik, Bilgisayar, Fen Bilgisi Laboratuvarý Uygulama, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Çevre Koruma, Fen-Teknoloji ve Toplum, Fen Bilimlerinde Özel
Konular, Modern Fizik, Kimyasal Kinetik gibi branþ derslerinin yanýnda Öðretmenlik Mesleðine Giriþ, Geliþim ve Öðrenme, Öðretimde Planlama ve
Deðerlendirme, Öðretim Teknolojileri ve Materyal Geliþtirme, Sýnýf Yönetimi, Özel Öðretim Yöntemleri, Öðretmenlik Uygulamasý gibi öðretmenlik
formasyonu dersleri de verilir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
83
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu bölümde okumak isteyenlerin fen ve matematik derslerini sevmeleri, sabýrlý ve bilgi aktarýmlarýnýn kuvvetli olmalarý gerekmektedir.
Fen Bilgisi Öðretmenliði bölümünü bitirenlerden Milli Eðitim
Bakanlýðý’na baðlý resmi ilköðretim kurumlarýnda çalýþmak isteyenler devlet memurluðu sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýrlar. Ayrýca özel okullar
veya özel dershanelerde çalýþabilirler.
FEN BÝLGÝSÝ ÖÐRETMENLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-2
379,20994
51.800
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-2
319,5507
94.600
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
293,52137
120.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
289,66499
124.000
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
286,0475
128.000
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
270,30669
146.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
266,50712
151.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
263,53828
155.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
262,75388
156.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
254,11149
168.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
254,08736
168.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
251,22356
172.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
248,84367
176.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
248,31876
177.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
247,03216
179.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
244,23931
183.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
244,02741
183.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
242,34022
186.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
239,38002
191.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
238,91028
192.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
84
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
238,71945
192.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
238,71931
192.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
237,22663
194.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
234,25405
200.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
233,95894
200.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
233,21468
201.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
231,83097
204.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
230,9967
205.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
230,4523
206.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
229,27039
208.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
228,85132
209.000
KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
228,74416
209.000
NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
228,72058
209.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
227,70484
211.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
226,42203
213.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
225,94336
214.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
225,78643
214.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
224,29863
216.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
223,71447
217.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
223,64812
217.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
222,9994
218.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
222,47586
219.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
221,69684
220.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
220,62887
221.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
219,23704
222.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
219,18891
222.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
217,16197
223.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
216,3453
224.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
214,96657
224.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
213,70733
225.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
213,17524
225.000
AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
211,75073
225.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
206,55699
226.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
205,90242
226.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
205,52033
226.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
205,34287
226.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
85
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
204,09397
226.000
SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
202,77842
226.000
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
200,2376
227.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
199,44743
227.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
199,44233
227.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
198,26693
227.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
198,14595
227.000
BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
197,74903
227.000
HAKKARÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-2
–
–
FÝZÝK
Fizik programýnýn amacý; evrendeki fiziksel olaylarýn baðlý bulunduðu yasalarý, madde ve enerjinin yapýsýný ve karþýlýklý etkileþimini araþtýracak nitelikte eleman yetiþtirmektir.
Eðitim süresinin ilk iki yýlýnda Temel
Fizik, Matematik, Kimya gibi dersler
verilirken 3. ve 4. sýnýflarda ileri Fizik
bilgilerini içeren dersler kuramsal ve
uygulamalý olarak okutulur.
Bu programda okumayý isteyenlerin Matematik, Fizik ve Kimya gibi
derslere ilgili, dikkatli bir gözlemci ve
analitik düþünme gücüne sahip yaratýcý kimseler olmalarý gerekir.
Mezunlar kamu kurumlarýnda ve özel sektörde iþ bulabilirler. Öðretmenlik formasyonu olanlar, Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý resmi ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak isterlerse devlet memurluðu sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýrlar.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
86
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
FÝZÝK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-2
469,54579
9.800
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-2
394,54078
42.900
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG T.Burslu
MF-2
355,83752
66.900
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-2
322,37863
92.200
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
267,13519
150.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
258,17215
162.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-2
250,59885
173.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
241,37368
188.000
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
236,89794
195.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-2
236,50784
196.000
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG %50 B.
MF-2
232,91051
202.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
229,52281
208.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
219,6165
222.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
219,45379
222.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
219,38408
222.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
218,45688
223.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
217,22041
223.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
216,38286
224.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-2
215,72372
224.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
215,60196
224.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
214,66758
224.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
214,19323
225.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
212,05703
225.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
206,36298
226.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
205,40063
226.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
203,17634
226.000
ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ ÝNG
MF-2
203,16724
226.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
202,8492
226.000
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ
MF-2
199,13028
227.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
197,09795
227.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-2
196,74612
227.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
196,49838
227.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
87
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
FÝZÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Programýn amacý; doðadaki maddelerin yapýsýný ve aralarýndaki etkileþimi inceleyen fizik bilimi bulgularýnýn uygulama alanýna dönüþtürülmesi ile ilgili konularda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Fizik Mühendisleri, temel fizik bilgilerini teknolojiye ve dolayýsýyla endüstrinin ihtiyaçlarýna uygular; Elektronik Mühendisinin ürettiði aletlerin
devre elemanlarýný, katý hal elektroniði bilgisiyle üretir, geliþtirir. Bu bölümde okutulan dersler Matematik, Fizik, Kimya gibi temel derslerin yanýnda
Nükleer Fizik, Atom Fiziði, Katýhal Fiziði gibi kuramsal, Elektronik, Bilgisayar
Programlarý gibi uygulama dersleridir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
88
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Fizik Mühendisliði bölümüne girmek isteyenlerin maddenin yapýsý ve
özelliklerine iliþkin konulara karþý ilgili, yaratýcýlýk gücüne sahip, iyi bir gözlemci olmasý gerekir. Bu programý bitirenler bilgisayar ve elektronik malzeme üretiminde kalite kontrol birimlerinde, radyasyon güvenliði ve saðlýk fizikçisi olarak hastanelerde, enerji santrallerinde çalýþabilirler. Üniversitelerde akademik çalýþma yapmak isteyenler bu bölümün yaný sýra nükleer enerji, biyofizik, jeofizik, saðlýk fiziði gibi araþtýrma dallarýnda da uzmanlaþabilirler.
FÝZÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
352,78407
64.300
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
240,83866
188.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
218,79756
224.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
196,95919
228.000
FÝZYOTERAPÝ VE REHABÝLÝTASYON
Bu programýn amacý; doðuþtan veya
sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan
ve hekim tarafýndan tanýsý konup tedavisi
belirlenen hastalara gerekli fizik tedavi ve
rehabilitasyon programýný planlayýp uygulayacak saðlýk personelini yetiþtirmektir.
Programda Biyoloji, Fizik, Kimya alanlarýna iliþkin derslerle birlikte mesleðe yönelik kuramsal ve uygulamalý dersler de okutulmaktadýr. Bu uygulamalarda öðrenciler, týbbi bilimsel dayanaðý olan beden hareketlerini,
elektrik akýmlarý ýsý-ýþýk, parafin, mekanik aletler gibi fiziksel araçlarla yapýlan tedavi yöntemlerini, masaj ve su tedavilerini öðrenirler.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde okumak isteyenlerin Fen
derslerinde baþarýlý, insanlara yardým etmekten hoþlanan, hoþgörülü, güler yüzlü ve sabýrlý olmalarý gerekir. Bu programdan mezun olanlar hastanelerin fizik tedavi, ortopedi, nöroloji, yanýk, kardiyoloji kliniklerinde görev
alabilirler. Ayrýca rehabilitasyon merkezlerinde, bir uzman hekimle özel
klinik açarak çalýþabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
89
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
FÝZYOTERAPÝ VE REHABÝLÝTASYON
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
447,57615
18.100
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
443,44507
19.800
ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
441,44488
20.700
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
441,20315
20.800
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
440,63005
21.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
440,07496
21.200
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
439,73286
21.400
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
439,35464
21.500
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
439,14602
21.600
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
438,71633
21.800
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
438,66037
21.800
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
437,88509
22.100
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
437,14359
22.500
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
436,88362
22.600
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
436,33634
22.800
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
434,77968
23.500
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
432,48304
24.500
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
432,22417
24.600
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
431,22871
25.100
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
428,96403
26.100
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
425,77931
27.500
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
424,62313
28.100
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
421,20798
29.600
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
410,34473
34.800
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
410,32598
34.800
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
409,73694
35.100
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
404,22887
37.900
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
400,81357
39.700
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
378,43104
52.400
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
374,44256
54.900
ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
359,72156
64.200
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
357,55703
65.600
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
353,3751
68.400
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
90
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
351,83705
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
345,57591
69.500
74.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
337,0795
80.300
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
330,0784
85.700
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
275,13737
141.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
261,4913
159.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
260,76745
160.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
259,18294
162.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
229,07828
212.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
223,37887
221.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
483,99503
14.300
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-2
481,53194
15.500
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
480,94085
15.800
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
478,94999
16.700
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
478,5886
16.900
ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
477,67911
17.300
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
471,79209
20.300
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
470,02791
21.200
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
469,46715
21.500
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
467,44969
22.600
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
467,36568
22.700
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
465,8056
23.500
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
463,97925
24.600
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
462,88638
25.200
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
462,4352
25.400
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
462,31141
25.500
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
461,09059
26.300
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
457,60813
28.300
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
456,75151
28.800
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
454,36431
30.200
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
452,70263
31.200
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-2
451,96157
31.700
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
451,14593
32.200
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-2
446,62956
35.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
91
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
444,68566
36.400
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
444,19815
36.700
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
440,94156
38.800
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
436,60381
41.800
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
435,3855
42.600
ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
400,55455
69.300
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
399,38511
70.300
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
397,27961
72.100
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-2
393,5764
75.300
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
386,25767
81.700
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
383,5623
84.200
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
375,51492
91.800
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
371,54701
95.800
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
363,92774
104.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
337,07555
137.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
325,2074
156.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-2
279,1419
272.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
262,49317
339.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
256,45314
369.000
FÝZÝK TIP VE REHABÝLATASYON
PUAN TÜRÜ
TÝFLÝS DEVLET TIP ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
TABAN PUANI
227,31603
BAÞARI SIRASI
215.000
GEMÝ ÝNÞAATI VE GEMÝ MAKÝNELERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Mühendisliði programýnýn amacý; her türlü deniz taþýtlarýnýn projelendirilmesi, geliþtirilmesi ve üretilmesi konularýnda, tersane yönetimi ve iþletmeciliði alanýnda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Bu programda, Matematik, Kimya ve Fizik
gibi temel Fen derslerinin dýþýnda Gemi Makineleri, Gemi Resmi, Gemi Hidrostatiði, Ýmal
Usulleri, Ýþ Hukuku, Ekonomi, Bilgisayar gibi
dersler okutulmaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
92
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Mühendisliði programýna girmek isteyenlerin üstün bir akademik yeteneðe sahip olmalarý, Matematik,
Geometri, Fiziðe ilgi duymalarý gerekir.
Mezunlar, devlete ait tersanelerde, gemi ve yat dizayn bürolarýnda,
deniz taþýmacýlýðý ile ilgili þirketlerde görev alabilirler.
GEMÝ ÝNÞAATI VE GEMÝ MAKÝNELERÝ MÜH.
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
428,16027
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
405,18932
22.400
33.000
PÝRÝ REÝS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
384,60829
44.100
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
382,76266
45.200
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNV. (KKTC ) ÝNG Tam Burslu
MF-4
348,75386
67.100
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
347,65146
67.900
PÝRÝ REÝS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
298,87826
109.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG %50 Burslu
MF-4
272,20352
140.000
PÝRÝ REÝS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
198,86656
228.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNV. (KKTC VT.) ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
GEMÝ MAKÝNELERÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bu programýn amacý; her türlü deniz taþýtýnýn ve gemi makinelerinin
projelendirilmesi, geliþtirilmesi ve ekonomik olarak üretiminin yapýlmasý
konusunda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Öðretimin ilk yýlýnda temel Fen derslerinin yanýnda Temel Mühendislik
bilimlerine ait dersler okutulmaktadýr. Son iki yýlda ise mühendislik bilim
dersleri ile mesleki dersler teorik ve uygulamalý olarak okutulur. Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði programýna girmek isteyenlerin þekil-uzay iliþkilerini görebilme yeteneðine ve mekanik yeteneðe sahip, temel fen
derslerinde baþarýlý olmalarý gerekir.
Bu bölümü bitirenler, resmi ve özel tersanelerde, deniz taþýmacýlýðý yapan kuruluþlarda, gemi makineleri imal eden fabrikalarda ve bu makinelerin alým-satýmýný yapan ticarethanelerde çalýþabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
93
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GEMÝ MAKÝNELERÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
357,46341
61.100
PÝRÝ REÝS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
355,38592
62.500
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
350,84335
65.600
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
316,26538
92.900
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG Tam Burslu
MF-4
290,99362
118.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-SUNY Maritime)
MF-4
287,89842
121.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
(UOLP-SUNY Maritime)
MF-4
274,55011
137.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-Maine Maritime Academy)
MF-4
272,15133
140.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
255,78318
163.000
PÝRÝ REÝS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
240,26548
189.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG %50 Burslu
MF-4
222,25169
220.000
PÝRÝ REÝS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
216,59307
225.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
214,79399
226.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC) ÝNG Ücretli MF-4
204,23852
228.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
196,59682
228.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNV. (KKTC VT.) ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
GEMÝ VE DENÝZ TEKNOLOJÝSÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliði programýnýn amacý; denizin
içinde ve dibinde bulunan canlý ve cansýz maddelerin (doðalgaz, petrol,
deniz ürünleri) aranmasý ve üretilmesi, deniz kirliliðinin önlenmesinde kullanýlan her türlü yapý ve aracýn (gemi platformu gibi) tasarýmý ve üretilmesi alanýnda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Bu programda okutulan dersler, Matematik ve Fizik gibi temel Fen
alanlarý ile ilgili derslerin yanýnda, Oþinografi (okyanusbilim), Dalga Mekaniði, Gemi Termodinamiði, Deniz Kirliliði, Kazý Yapýlarý vb. derslerdir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
94
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliði’nde okumayý tercih edecek kiþilerin, teknik ve mekanik becerilere sahip, fen derslerinde baþarýlý ve iletiþim becerilerinin iyi olmasý gerekmektedir.
Program mezunlarý tersanelerde, petrol þirketlerinde veya ilgili kamu
kurumlarýnýn çeþitli birimlerinde görev alabilirler.
GEMÝ VE DENÝZ TEKNOLOJÝSÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TABAN PUANI
MF-4
388,06285
BAÞARI SIRASI
42.200
GEMÝ VE YAT TASARIMI
Yat tasarýmý, disiplinler arasý bir uzmanlýk alanýdýr. Mimarlýk, iç mimarlýk,
endüstri ürünleri tasarýmý ve gemi inþaatý ve makineleri mühendisliði disiplinlerinin arakesitinde oluþmuþ yeni bir
teknik disiplindir. Yat tasarýmýnýn öne çýkan özelliði ise, bir denizcilik programý
olmasýdýr. Böylelikle, ortak faaliyet
alanlarý dikkate alýndýðýnda, sivil ve askeri, bütün denizcilik programlarýyla
ayný ailenin doðal bir üyesidir.
Programýn amacý her türlü yatý tasarlayabilecek mimari, iç mimari ve
endüstriyel tasarým bilgisine sahip çaðdaþ teknolojiyi üretip kullanabilen tasarýmcýlar yetiþtirmektir. Mezunlarýn çalýþma ve etkinlik alaný gemi ve yat tasarýmýnýn öne çýktýðý tüm deniz araçlarý
sektörüdür.
GEMÝ VE YAT TASARIMI
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
328,48188
82.500
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
209,48119
227.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
95
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GENETÝK VE BÝYOÝNFORMATÝK
Genetik bilimi, canlýlarýn oluþumunu programlayan genetik þifrelerin
çözülmesi, çözülen þifrelerin týp, biyoteknoloji, tarým gibi pek çok alanda
iyileþtirme amaçlý kullanýlmasýnýn yanýsýra yeni araþtýrma alanlarýyla her
geçen gün daha da geliþmektedir.
Genetik alanýndaki geliþmeleri takiben, insan genom dizisinin karakterizasyonuyla baþlayan süreçte yaþam bilimleri alanýnda daha önce benzeri görülmemiþ oranda bir veri birikimi baþlamýþtýr. Teknolojik geliþmelerin
de etkisiyle bu bilgi birikimi her geçen gün katlanarak artmaktadýr.
Biyoinformatik bilim dalý, bu biyolojik verilerin anlamlandýrýlmasý, saklanmasý, görsellenmesi ve bu devasa bilgi birikiminden azami ölçüde yararlanabilmek amacýyla, matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, moleküler biyoloji ve genetik alanlarýnýn sentezi olarak doðmuþtur.
Genetik Biyoinformatik Bölümü kapsamýnda mühendislik temelleri ve
disiplini öðretilecek olup, bunun üzerine genetik, iþlemsel biyoloji, programlama, algoritmalar gibi zorunlu dersler ve de ileride uzmanlaþacaklarý alanlarý belirlemede katkýda bulunacak fonksiyonel ve karþýlaþtýrmalý
genomik, bitki genetiði, insan genetiði, veri madenciliði gibi özel alanlarda seçmeli dersler sunulacaktýr. Genetik Biyoinformatik Bölümü, konusunda temel bilgi, kavram ve kuramlarý öðrenmiþ, araþtýrma yöntemlerine
hakim, uygulamalý alanlarda temel becerileri kazanmýþ, baðýmsýz öðrenmeyi gerçekleþtirmiþ, alanlarýna uygun görevleri yapabilecek kiþiler yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr.
Bölüm mezunlarý, kamu ve özel sektörde (ilaç, biyomedikal, biyoteknoloji, tarým ve gýda sektörleri araþtýrma-geliþtirme birimleri, çevre koruma,
kalite kontrol birimleri gibi) araþtýrma enstitülerinde araþtýrýcý ya da yönetim kademelerinde, týp sektöründe (hastahanelerin araþtýrma laboratuarlarý, tüp bebek üniteleri gibi) genetik uzmaný olarak görev yapabilirler.
GENETÝK VE BÝYOÝNFORMATÝK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
435,88812
23.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
334,57164
82.200
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
253,24115
171.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
96
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GERONTOLOJÝ
Gerontoloji, yaþlanmanýn ve yaþlýlýðýn bilimi anlamýna gelmektedir.
1930'lu yýllardan beri ABD ve Avrupa'da anabilimdalý olarak çeþitli üniversitelerde okutulmaktadýr. Gerontolojinin bu konuma geliþinin baþlýca
sebebi, sürekli uzayan yaþam süresidir. Gerontoloji multi disipliner bir bilim
dalýdýr, yani farklý bilim dallarýnda yaþlanma ve yaþlýlýk incelenmektedir.
Teorik çalýþmalarýn yaný sýra Gerontoloji ayný zamanda uygulamalý bir bilim koludur. Öncelikle yaþlýlarýn yaþam koþullarýný iyileþtirme hedefi takip
edilmektedir. Yeni teknolojik veya ekonomik geliþmeler, bu hedefe yaklaþabilmek açýsýndan birçok olanak sunmaktadýr.
Türkiye'de yaþam süresi hem erkekler hem de kadýnlar açýsýndan sürekli uzamaktadýr. Önümüzdeki dönemlerde ortalama yaþam süresi uzamaya ve Türk toplumunda yaþlýlarýn sayýsý hýzla artmaya devam edecektir. Buna baðlý olarak Gerontolojinin önemi de yükselecektir.
Gerontoloji Bölümü bireysel ve toplumsal yaþlanma olgusunun biyolojik, psikolojik, sosyolojik, kültürel, antropolojik, tarihsel niteliklerinden kaynaklanan sosyoekonomik, sosyokültürel, sosyopolitik, sosyopsikolojik
problemleri birey, aile, toplum ve ülke gibi farklý açýlardan ele alabilecek,
sonuçlarýný belirleyebilecek, karþýlaþtýrabilecek ve çözümler üretebilecek
gerontolog yetiþtirmeyi amaçlar.
GERONTOLOJÝ
PUAN TÜRÜ
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
TABAN PUANI
MF-3
336,84024
BAÞARI SIRASI
80.500
GIDA MÜHENDÝSLÝÐÝ
Gýda Mühendisliði programýnýn amacý; gýda hammaddelerinin deðerlendirilmesi ve gýda
kaynaklarýnýn nitelik ve nicelik
olarak korunmasý, artýklarýndan
yeni besin oluþturulmasý, hammaddelerden çok yönlü yararlanýlmasý ve böylece saðlýklý gýda
çeþitlerinin artýrýlmasý konusunda
araþtýrma ve eðitim yapmaktýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
97
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bölümde okutulan dersler Matematik, Fizik, Kimya dersleri ile birlikte
Ekonomi ve Temel Mühendislik dersleri ve Gýda Mühendisliði alanýna özgü derslerdir.
Gýda Mühendisliði bölümüne girmek isteyenlerin genel akademik yeteneðe sahip, matematik, biyoloji, fizik, kimya ve ekonomiye ilgili olmalarý gerekir. Bu programý bitirenler, kamu ve özel sektörde proje mühendisi,
iþletme mühendisi, yatýrým uzmaný, danýþman veya kalite kontrol uzmaný
olarak görev alabilirler.
GIDA MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
410,40568
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
400,94986
30.500
35.100
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
386,17754
43.200
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
376,20665
49.000
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
368,34637
53.800
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
358,61579
60.300
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
350,11478
66.100
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
349,50631
66.500
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. Tam Burslu
MF-4
347,78114
67.800
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
344,11634
70.500
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
327,29242
83.400
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
316,98979
92.200
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-4
314,29272
94.700
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
301,80981
106.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
297,23036
111.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
290,74511
118.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
288,54248
120.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
282,70216
127.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
278,16605
132.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
277,30028
134.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
275,65575
136.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
271,40956
141.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
270,67554
142.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
270,2386
142.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
98
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
268,03256
145.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
267,71275
146.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
267,12913
147.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
265,58352
149.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
261,83672
154.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
261,80792
154.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
261,14931
155.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
260,08901
157.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
258,17654
159.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
253,84033
166.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
250,46818
171.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %50 Burslu
MF-4
249,44891
173.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
248,28487
175.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
247,60394
176.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
247,52386
176.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
246,9643
177.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
244,78365
181.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
244,61821
181.000
NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
243,31806
183.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
242,94328
184.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
242,53487
185.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
241,56433
186.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
240,11024
189.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
239,41242
190.000
KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
238,93264
191.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
238,80951
191.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
238,68484
191.000
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
238,53771
192.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
238,17447
192.000
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
237,21171
194.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
236,14159
196.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
235,26939
198.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
234,78892
199.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
233,94736
200.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
99
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
232,36258
203.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
232,01593
204.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
230,58576
207.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
230,48575
207.000
KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
229,63198
209.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
229,3801
209.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
228,8082
210.000
KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
228,27017
211.000
BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
228,23741
211.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
226,68987
214.000
KIRGIZÝSTAN-TÜRKÝYE MANAS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
226,36269
214.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
225,514
216.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
225,30031
216.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
223,59204
219.000
ARDAHAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
223,32732
219.000
IÐDIR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
221,98523
221.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
220,40635
222.000
OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
219,71203
223.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
207,78101
227.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
204,10163
228.000
BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
203,77227
228.000
KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
203,67505
228.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %25 Burslu
MF-4
203,18398
228.000
IÐDIR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
201,00144
228.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
197,09636
228.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
196,95561
228.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
100
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GIDA TEKNOLOJÝSÝ
Bölümün amacý; gýda sektöründe, üretim ve kalite kontrol arasýnda
görevli ara eleman olan Gýda Teknikerlerini yetiþtirmektedir.
Bu bölümde okuyanlar gýda iþlenme teknolojileri ve kimyasal yapýlarýný
ve buna baðlý olarak kontaminasyon
kaynaklarý ve önleyici tedbirlerin nasýl
alýnmasý gerektiði konusunda gerekli
bilgi ve beceriye sahip olurlar.
Teknolojik üretim tipine baðlý olarak fabrikalarda kullanýlan makine
teçhizatlarý hakkýnda teorik ve pratik
bilgiyi uygulama becerisine sahip
olurlar. Ýþletmede gerekli hijyen-sanitasyonu standartlara uygun olarak
saðlayabilme becerisine sahip olurlar.
Gýda mevzuatý ve kalite güvence
kriterleri hakkýnda bilgiye sahip olurlar. Üretimde kalite kontrolü istatiksel
olarak deðerlendirebilirler.
Bu programdan mezun olan öðrenciler gýdalarýn üretim, kalite ve pazarlama ile ilgili özel iþ kollarýnda Gýda
Teknikeri unvaný ile istihdam edilirler.
GIDA TEKNOLOJÝSÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
258,89414
356.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-2
237,92221
484.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
101
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GÜVERTE
Güverte programýnýn
amacý; denizcilik alanýnda görev alacak güverte uzmaný yetiþtirmek
üzere teknik eðitim vermektir. Okulda üniformalý eðitim verilmektedir.
Öðrenciler öðretim süresi
boyunca son bir yýl dýþýnda teorik derslerden sorumludurlar. Son yýl ise
uygulamalý deniz eðitimi
programý verilmektedir.
Programda, Matematik ve Fizik alanlarý ile
ilgili derslerin dýþýnda,
Meteoroloji, Seyir, Yük Ýþlem, Deniz Ticaret Hukuku, Ýþletme Yönetimi, Pazar Araþtýrmalarý, Vardiya Esaslarý, Gemi Ýnþaat ve
Stabilite, Pusula Bilgisi, Gemi Manevrasý, Deniz Sigorta Yönetimi, Denizcilik Ýngilizcesi, Denizde Haberleþme, Gemi Hasar Kontrolü ve Deniz Etiði gibi dersler okutulmaktadýr.
Güverte bölümünde okumak isteyenlerin öncelikle ÖSYM kýlavuzunda belirtilen özel koþullarý dikkatle incelemesi ve Fizik, Matematik derslerinin yaný sýra Ekonomi, Hukuk gibi sosyal derslere ilgi duymasý gerekmektedir. Bu programý bitirenler deniz nakliyat þirketlerinde, kamuda ve özel
sektörde çalýþabilirler.
GÜVERTE
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-1
287,93524
281.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
YGS-1
265,67874
370.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-1
242,80618
502.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
216,11329
225.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-1
210,54001
791.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
102
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
HARÝTA MÜHENDÝSLÝÐÝ / GEOMATÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Harita Mühendisliði yeryüzünün tamamýnýn veya bir parçasýnýn metrik anlamda ölçülmesi ve bu verilerin bilgisayar
ortamýnda deðerlendirilerek
harita ve planlar þeklinde ifade
ve tasvir edilmesi; ayrýca konuma baðlý her türlü ölçüm, hesaplama, sorgulama ve sunum ile ilgilenen bilim dalýdýr. Harita Mühendisliði
teknolojik geliþmelere açýk, çaðdaþ teknolojiyi en iyi uygulayan mühendislik dallarýndan biridir. Geomatik, bu mesleðin dünya çapýnda kabul edilen
diðer ismidir.
Bu programda Fizik, Kimya, Matematik, Lineer Cebir, Türkçe, Arazi
Çalýþmasý, Analitik Geometri, Kartograf Yaya Giriþ, Diferansiyel Denklemler, Jeodezi, kadastro bilgisi, kamu ölçmeleri, hata teorisi ve parametre
tahmini, mühendislik ölçmeleri, vs. okutulan derslerden bazýlarýdýr.
Coðrafi Bilgi Sistemi, Coðrafi Veri Altyapýsý, Kent Bilgi Sistemi, Uzaktan
Algýlama, Fotogrametri, Kentsel ve Kýrsal Arazi ve Arsa Düzenlemeleri, Kamulaþtýrma Projeleri, Etüd ve Ýþletme Haritalarý, Ýçme Suyu ve Kanalizasyon Projeleri, Doðalgaz Boru Hatlarý, Tescile Konu Olan Harita ve Planlar,
Kadastro Haritalarýnýn Yapýmý, Sayýsal Harita Üretimi, Mühendislik ve Endüstriyel Ölçmeler, Yersel ve Uydu Bazlý (GNSS) Sistemler ile Konum Belirleme, Hidrografik Ölçmeler, Yeraltý Ölçmeleri, Her Türlü Projenin Araziye
Uygulama Ýþleri (Aplikasyon), Röleve Ölçmeleri, Plankoteler vb. konular
bu mühendislik dalýnýn uygulama alanlarýdýr.
Harita Mühendisliðinin temel görevi, geliþme projelerinde bir altyapý
oluþturmaktýr. Ýnþaat mühendisliði, mimarlýk, jeoloji mühendisliði, maden
mühendisliði, þehir ve bölge planlama, çevre mühendisliði ve coðrafya
yakýn temasta olduðu bilim ve meslek dallarýdýr. Özellikle coðrafi bilgi sistemi, geliþen amaçlar doðrultusunda belli bir coðrafyaya iliþkin halihazýrda harita, kadastral harita, imar planý, teknik altyapý (su, kanal, gaz, telefon, elektrik vb) tesisleri haritasý ve tematik harita yapýmý ile sözü edilen
meslek dallarýna altlýk ve ortak kullaným imkâný hazýrlamaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
103
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
HARÝTA MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
371,35698
51.900
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
353,56394
63.800
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
346,10367
69.000
ÝZMÝR KATÝP ÇELEBÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
330,32207
81.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
318,79614
90.700
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
309,06139
99.500
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
307,50041
101.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
301,82706
106.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
292,89397
116.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
291,16576
118.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
286,38335
123.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
286,22011
123.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
279,79399
131.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
277,2991
134.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
276,18909
135.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
274,40899
137.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
266,92099
147.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
265,90569
148.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
264,81005
150.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
262,1159
154.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
257,69589
160.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
215,48941
226.000
GEOMATÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
392,86763
39.500
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
387,32889
42.600
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
356,15394
62.000
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
355,19847
62.700
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
281,30416
129.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
262,20238
153.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
257,17317
161.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
256,53107
162.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
249,10064
173.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
216,28034
225.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
104
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
HAVACILIK ELEKTRÝK VE ELEKTRONÝÐÝ
Günümüz uçaklarýnýn tamamen bilgisayar kontrollü olarak uçabilme
özelliðine sahip olduðu düþünüldüðünde, bu alanda çalýþacak iyi eðitim
almýþ elemanlarýn önemi ortaya çýkmaktadýr. Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði programý bu alanda çalýþacak nitelikli eleman yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr. Bu bölümde Genel Matematik, Fizik, Lineer Cebir, Teknik Resim
ve Perspektif, Uçak Temel Bilgisi, Temel Bilgi Teknolojisi, Uçak Temel Gövde Sistemleri, Uçak Temel Yük Sistemleri, Uçak Malzeme Bilgisi, Sivil Havacýlýða Giriþ, Bilgisayar Programlama, Termodinamik, Havacýlýk Ýngilizcesi,
Akýþkanlar Mekaniði, Otomatik Kontrol, Devre Analizi, Elektromanyetik
Dalga Teorisi, Yük ve Denge, Seyrüsefer Sistemleri, Lojik Devreler, Uçak
Elektrik Sistemleri, Mikrodalga Teorisi, Uçak Bakým Onarýmý, Örgütsel Davranýþ, Haberleþme Sistemleri, Kalite Güvence Sistemleri, Otomatik Uçuþ
Kontrol, Uçak Elektrik Atölyesi, Bakým Organizasyonu, Havayolu Taþýmacýlýðý Yönetimi dersleri okutulur.
Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði bölümünde okumak isteyenlerin üstün
bir akademik yeteneðin yanýnda sayýsal düþünce gücüne sahip olmalarý, fiziðe ve özellikle havacýlýk alanýna özel ilgi duymalarý gerekir. Bu programý bitirenler havayolu þirketlerinde, hava ikmal bakým merkezleri ve havacýlýk alanýnda faaliyet gösteren diðer iþletmelerin teknik bölümlerinde
çalýþabilmektedirler.
HAVACILIK ELEKTRÝK VE ELEKTRONÝÐÝ
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
MF-4
105
TABAN PUANI
375,99798
BAÞARI SIRASI
49.200
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDÝSLÝÐÝ
Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði, yapýmý düþünülen hava ve uzay taþýtlarýnýn dizaynýný, ön projesini hazýrlar. Hava taþýtýnýn yapýmý için gerekli üretim yöntemleri arasýndan hangisinin niçin daha ekonomik olacaðýna karar verir. Bu konuda gerekli modelleri hazýrlayarak deneylerini yapar. Tasarladýðý hava taþýtýnýn performans özelliklerini saptar ve istenilen niteliklere göre incelemesini yapar. Her türlü hava taþýtýnýn tasarlanmasý, yapýmý,
üretilmesi ve uzay bilimleri ve uzay teknolojisi konularýnda eðitim ve araþtýrma yapar.
Bu programda ilk yýlda Matematik, Fizik, Kimya gibi temel bilim dersleri aðýrlýklý olarak verilir. Daha sonra Bilgisayar, Çizim, Havacýlýk Mühendisliði Tasarýmý, Uçuþ Aletleri, Üretim Mühendisliði, Akýþkanlar Mekaniði, Isý
Transferi Sistemleri, Havacýlýk Yapýlarý Tasarýmý, Uzay Mühendisliðine Giriþ,
Statik, Bilgisayar Destekli Tasarým, Dinamik, Malzeme Bilimi, Elektronik Elemanlar ve Devreler, Derodinamik, Yörünge Mekaniði, Uzay Ortamý, Gaz
Dinamikleri, Uzay Mekaniði Sistemleri Dizayný dersleri verilir.
Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði bölümünde okumak isteyenlerin Matematik, Fizik, Astronomi konularýna ilgi duyan, analitik düþünebilen, deðiþime ve geliþime açýk, yaratýcý, þekil-uzay iliþkilerini görebilme yeteneðine sahip olmalarý gerekir. Mezunlar, kamu kurumlarýnda ve özel sektörde
iþ bulabilmektedirler.
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC) ÝNG
MF-4
466,60801
8.710
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG T. Burslu
MF-4
382,97255
45.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG %50 Burslu MF-4
200,80193
228.000
–
–
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG Ücretli
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
MF-4
106
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
HEMÞÝRELÝK / HEMÞÝRELÝK VE SAÐLIK HÝZMETLERÝ
Bu programýn amacý; birey, aile ve toplum
saðlýðýnýn korunmasý, hastalýk halinde hekim tarafýndan belirlenen tedavinin uygulanmasý,
hasta bakýmýnýn planlanmasý, örgütlenmesi ve
uygulanmasý ile ilgili hizmetleri yürütecek saðlýk
personelini yetiþtirmek ve bu alanda araþtýrma
yapmaktýr.
Bu program; Temel Týp Bilimleri, Mesleki Bilimler, Hemþirelikte Yönetim, Hemþirelikte Öðretim
gibi temel araþtýrma derslerini ve bu derslerin
uygulamalarýný kapsar. Derslerin eðitim ve yaz
dönemindeki klinik uygulamalarý, stajlarý öðretim elemanlarýnýn denetiminde yaptýrýlýr.
Hemþire olmak isteyenlerin yardým etmeyi seven, sabýrlý, hoþgörülü,
anlayýþlý, soðukkanlý olmalarýnýn yanýnda biyolojiyle ilgili olmalarý gerekmektedir.
Hemþireler, özel veya resmi tüm saðlýk kuruluþlarýnda servis hemþiresi,
servis baþhemþiresi, klinik hemþiresi ve hastane baþhemþiresi olarak görev
alýrlar. Hemþirelik temel eðitimine ek olarak öðretmenlik formasyonu olan
hemþireler saðlýk meslek liselerinde çalýþabilirler, eðitim, öðretim ve araþtýrma faaliyetlerine katkýda bulunabilirler.
HEMÞÝRELÝK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
409,80279
35.000
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-3
403,07722
38.500
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
372,18652
56.300
ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
368,46408
58.500
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
367,01942
59.400
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
366,76226
59.600
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
361,90672
62.800
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
356,08414
66.600
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
342,74794
76.100
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
341,19939
77.200
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
107
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
340,8467
77.400
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
335,86115
81.200
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
330,44998
85.400
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
330,39442
85.400
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
330,08736
85.700
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. Tam Burslu
MF-3
327,6768
87.700
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
326,12069
88.900
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
326,10816
89.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
326,08934
89.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
322,48688
92.100
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
318,80272
95.200
GÜLHANE ASKERÝ TIP AKADEMÝSÝ
MF-3
316,41281
97.300
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
313,84509
99.600
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
313,4395
100.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
313,20206
100.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
312,52158
101.000
ÝZMÝR KATÝP ÇELEBÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
311,73937
102.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
306,50229
107.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
305,61982
107.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
305,36605
108.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
305,23243
108.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
304,08583
109.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %75 Burslu
MF-3
297,17897
116.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
295,98602
117.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
295,10143
118.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-3
293,70916
120.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-3
291,89555
122.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
290,10827
124.000
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
276,31794
139.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
267,42391
151.000
ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
263,82874
155.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
262,90007
157.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %50 Burslu
MF-3
259,65887
161.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
108
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
241,08939
190.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
237,94687
195.000
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
232,67056
205.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
231,51965
207.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
227,04725
215.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
226,6053
216.000
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
224,40903
219.000
221.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %25 Burslu
MF-3
223,22571
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
220,40784
224.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
219,48241
225.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
204,16825
230.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
202,23708
230.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
200,91448
230.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
198,87576
231.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
–
–
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
413,78213
58.500
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
403,3277
67.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
399,38407
70.300
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-2
390,33303
78.100
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
388,36172
79.800
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
377,15713
90.200
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
373,69885
93.700
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
372,58069
94.700
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
372,31532
95.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
365,93602
102.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
365,28201
102.000
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
363,72894
104.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
363,63339
104.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
361,60165
106.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
361,13434
107.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
360,08525
108.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
357,18249
111.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
354,01784
115.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
109
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
349,66285
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
348,18517
120.000
122.000
MARDÝN ARTUKLU ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
346,6888
124.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
343,31393
128.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-2
341,9602
130.000
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
340,11745
133.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
338,55178
135.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
338,54595
135.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
336,61602
138.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
336,42435
138.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
336,40324
138.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
336,27866
138.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
335,85682
139.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
335,09217
140.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
334,75429
141.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
334,64725
141.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
333,05972
143.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
330,94663
147.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
329,347
149.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
328,91877
150.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
327,30331
153.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
327,04057
153.000
KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
326,23266
155.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
325,45103
156.000
156.000
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
325,37355
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
325,17999
156.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
323,31934
160.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
323,12814
160.000
NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
322,43335
161.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
322,31483
162.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
321,77777
163.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-2
320,6637
165.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
320,46132
165.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
110
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
320,37096
165.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
319,80029
166.000
KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
319,73356
166.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
319,72548
166.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
319,43459
167.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
317,99856
170.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
316,77557
172.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
316,23759
173.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
315,33923
175.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
315,25546
175.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
314,88048
176.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
313,85886
178.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
313,10732
180.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
312,86814
180.000
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
312,86703
180.000
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
312,7344
180.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
312,70154
180.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
312,54718
181.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
312,39588
181.000
SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
312,38607
181.000
ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
311,59451
183.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
310,49803
185.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-2
310,05574
186.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
309,89129
186.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-2
309,32897
188.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
307,05281
193.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
305,31504
197.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
303,39723
201.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
300,18124
209.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
299,35458
211.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
297,98809
215.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
295,87758
220.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
294,86633
223.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
111
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
294,62648
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
291,81533
224.000
232.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
291,28034
233.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
285,98798
249.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
284,59879
254.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
274,26422
289.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
272,69366
295.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
YGS-2
263,80245
332.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
252,08383
392.000
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
245,69677
430.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
242,22059
453.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-2
235,39929
503.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
234,82842
507.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
230,22169
545.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
225,57298
586.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
224,84755
593.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
224,34293
597.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
222,71596
613.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
215,36864
690.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
198,98442
894.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
198,38318
903.000
HEMÞÝRELÝK VE SAÐLIK HÝZMETLERÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
348,50474
71.900
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
338,83561
78.900
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
328,45984
87.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
275,80984
140.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
262,39812
157.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
259,64526
161.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
246,36565
181.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
241,9287
189.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
216,24105
227.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
112
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
HÝDROJEOLOJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bu programda amaç; içme, kullanma, sulama, hidroterapi, hidrolik
ve jeotermal enerji üretimi amacýyla istenilen miktar ve kalitede yeraltý
suyunun saðlanmasý, saðlanan suyun kirletici etkilerinden korunmasý konularýnda çalýþacak teknik insan gücünü yetiþtirmek ve bu alanda araþtýrma yapmaktýr.
Hidrojeoloji Mühendisliði programýnda ilk yýlda temel bilimlerle ilgili Fizik, Kimya, Matematik dersleri verilir. Daha sonra Genel Mineroloji, Özel
Mineroloji, Stratigrafi Ýlkeleri, Su Kimyasý, Toprak Mekaniði, Genel Sondaj
Tekniði gibi jeoloji ve mühendislik dersleri okutulur. Dersler kuramsal ve uygulamalý olarak yürütülür. Hidrojeoloji Mühendisliði okumak isteyenlerin
baþta jeoloji ve kimya olmak üzere fen derslerine karþý ilgi duymalarý ve
bu konularda baþarýlý olmalarý gerekmektedir. Ayrýca, hidrojeoloji alanýnda çalýþacaklarýn meraklý ve sabýrlý olmalarý meslekte baþarýyý artýrýcý faktör olmaktadýr.
Hidrojeoloji Mühendisleri, istenilen miktar ve kalitede yeraltý suyunun
saðlanmasý, yeraltý suyu kaynaklarýnýn korunmasý ve gerektiðinde yeraltý
suyundan kaynaklanan drenaj problemlerinin çözümlenmesi amacýyla ilgili kamu kuruluþlarýnda veya bu konularda danýþmanlýk ve müteahhitlik
hizmetleri veren ulusal ve uluslararasý kuruluþlarda görev alabilirler.
HÝDROJEOLOJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
252,51972
168.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
205,3274
227.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
113
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝÇ MÝMARLIK
Bu programýn amacý; insanlarýn ihtiyaçlarýna uygun olacak þekilde eldeki malzemeyi kullanarak, yaþanabilecek yeni mekânlar araþtýrýp iç mekânýn
düzenlenmesi ve mekâna özgün mobilyalarýn özgün biçimlerinin tasarýmý ile
ilgili konularda eðitim ve araþtýrma yaparak eleman yetiþtirmektir.
Bu alanda, bilgisayar ve Web tasarým teknolojisi sýkça kullanýlmaktadýr.
Ýç Mimarlýk programýnda, Baþlangýçta Tasarlama, Temel Eðitim, Teknik Resim, Ýnsan Ýliþkileri, Yapý, Güzel Sanatlar, Uygarlýk Tarihi, Bina Bilgisi Dersleri,
sonraki yýllarda ise temeli daha çok tasarýma dayalý dersler verilir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
114
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Mekânýn temel iþlevine uygun rasyonel ve uyumlu çözümlerle ilgili
araþtýrma dersleri de vardýr. Bu bölümde okumak isteyenlerin þekil-uzay
yeteneðine özellikle de sanatsal yaratýcýlýk yeteneðine sahip olmalarý gerekir.
Ýç Mimarlýk bölümünü bitirenler, mimarlýk ve inþaat þirketlerinde iç
mekân tasarýmcýsý olarak çalýþma olanaðý bulabilirler. Ayný zamanda bireysel olarak dekoratörlük, vitrin tasarýmcýlýðý (fuar, sergi, çarþý), sahne-ekran tasarýmcýlýðý, mobilya tasarýmcýlýðý yapabilmektedirler. Ayrýca mobilya veya modüler inþaat firmalarýnda tasarýmcý, kontrolör ve uygulamacý
olarak çalýþma olanaðýna sahiptirler
ÝÇ MÝMARLIK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
425,19401
23.700
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
406,36169
32.400
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
389,51513
41.300
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
364,67394
56.300
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
363,21687
57.300
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. T. Burslu
MF-4
362,99197
57.400
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
352,30593
64.600
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
348,19643
67.500
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
336,49007
76.200
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
335,49761
76.900
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
320,05456
89.600
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
302,9605
105.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
231,32671
205.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
222,35325
220.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
212,90153
226.000
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. %50 Burslu
MF-4
203,85311
228.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
197,75477
228.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
115
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK ÖÐRETMENLÝÐÝ
Bu programýn amacý; ilköðretim okullarýnda Matematik Öðretmenliði
görevini yürütecek kiþileri yetiþtirmektir.
Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði programýnda; Analiz, Soyut Matematik, Genel Biyoloji, Genel Fizik, Genel Kimya, Geometri, Lineer Cebir,
Bilgisayar, Ýstatistik ve Olasýlýk, Cebire Giriþ, Analitik Geometri, Elementer
Sayý Kavramý, Bilgisayar Destekli Matematik Öðretimi gibi branþ dersleri
yanýnda Öðretmenlik Mesleðine Giriþ, Geliþim ve Öðrenme, Öðretimde
Planlama ve Deðerlendirme, Öðretim Teknolojileri ve Materyal Geliþtirme, Sýnýf Yönetimi, Özel Öðretim Yöntemleri gibi öðretmenlik formasyon
dersleri de verilmektedir. Bu bölümde okumak isteyenlerin öðretmeye istekli ve sabýrlý olmalarýnýn yaný sýra genel bir akademik yeteneklerinin de
olmasý gerekmektedir.
Bu programdan mezun olanlar Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý resmi ilköðretim okullarýnda çalýþmak için devlet memurluðu sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýrlar. Ayrýca mezunlar, özel okullarda veya
özel dershanelerde çalýþabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
116
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK ÖÐRETMENLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-1
428,13104
21.900
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-1
408,38047
31.000
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
399,34877
35.600
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-1
398,67425
36.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
395,28648
37.900
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
384,64536
44.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
384,29656
44.200
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
379,59137
47.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-1
377,85086
48.000
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
376,86462
48.600
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
374,48045
50.200
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-1
371,65899
51.900
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
368,86197
53.700
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
367,77263
54.500
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
364,57277
56.600
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-1
362,06493
58.400
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
361,19279
59.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
360,44115
59.500
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
356,46671
62.200
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
355,89577
62.700
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
354,47748
63.700
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
350,50122
66.500
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
349,70789
67.100
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
345,46495
70.300
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
341,32087
73.500
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
340,75602
74.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
340,09512
74.500
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
339,16813
75.200
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
335,10889
78.500
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
334,27836
79.200
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
331,30137
81.600
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
329,58211
83.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
327,51033
84.800
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
327,40165
84.900
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
117
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
323,5163
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
319,53357
88.400
91.900
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-1
316,30453
94.900
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
315,62205
95.600
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
315,28818
95.900
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
314,96137
96.200
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
308,68038
102.000
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
307,27578
104.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
304,59088
107.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
304,40886
107.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
300,9343
110.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
296,89354
115.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-1
296,74041
115.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
294,14168
118.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
289,08182
124.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
286,30908
127.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
284,5718
129.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
282,0404
133.000
BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
275,10916
142.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
264,31138
158.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
259,88171
165.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-1
258,1912
168.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
257,8708
168.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-1
255,51413
172.000
AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
250,58519
181.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
248,39254
185.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-1
226,40067
229.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-1
223,82323
233.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-1
216,7764
240.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-1
213,05414
241.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-1
207,70386
242.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-1
201,46039
243.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-1
–
–
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-1
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-1
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
118
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝMALAT MÜHENDÝSLÝÐÝ
Ýmalat mühendisliðinin temel
amacý, en düþük maliyetle, en uygun ve en yüksek üretim düzeyini elde etmektir. Diðer bir ifadeyle, imalat sürecini minimize etmektir. Bölümde, matematik, diferansiyel denklemler, olasýlýk ve istatistik, genel kimya, teknik resim, bilgisayar destekli
teknik resim gibi temel bilim dersleri;
malzeme bilimi, mühendislik mekaniði, termodinamik ve ýsý iletimi, sistem
dinamiði ve kontrol gibi temel mühendislik derslerinin yanýnda malzemelerin imalat özellikleri, mukavemet, üretim ölçümleri, makine elemanlarý, kalite mühendisliði, ekonomi, imalatta otomasyon gibi imalat
mühendisliði dersleri bulunmaktadýr.
Yýllardýr endüstri ve makine mühendislerinin büyük bir oraný çeþitli sektörlerde imalat mühendisi olarak görev yapmaktadýr, bu alandaki talebi
karþýlamak için Ýmalat Mühendisliði bölümü kurulmuþtur.Ýmalat mühendisleri hem malzemeyi tanýmalarý hem de tasarlanan ürünü imal edebilme
yeteneðine sahip olmalarý nedeniyle deðiþik sektörler için tercih edilen
elemanlar olacaklardýr.Bölüm mezunlarý imalat yapýlan her alanda görev yapabilir. Ýmalat Mühendislerinin potansiyel çalýþma alanlarý arasýnda
baþta otomotiv, uçak, beyaz eþya, elektronik malzeme ve demir-çelik olmak üzere, bünyesinde imalat gerçekleþen daha birçok sektörü saymak
mümkündür. Görev alabilecekleri sektörlerin bu denli geniþ olmasý ve
imalat süreçleri hakkýndaki geniþ bilgileri imalat mühendislerine, tasarýmdan son ürüne kadar uzanan geniþ bir alanda, çok çeþitli iþ olanaklarýnýn
önünü açmaktadýr.
Ýmalat mühendisleri tüm üretim bölümlerinin idaresinde görev alabilir
veya kýsa bir çalýþma döneminden sonra yönetim kademelerine aday
olabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
119
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝMALAT MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
424,17092
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
323,83414
24.100
86.300
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
266,35637
148.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
248,522
174.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
244,96456
180.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
240,64779
188.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
234,69766
199.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
233,51751
201.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
231,78299
205.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
229,96223
208.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
229,31616
209.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
227,37254
213.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
225,43021
216.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
225,12949
216.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K) ÝÖ
MF-4
224,07805
218.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
223,89587
218.000
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
223,70034
218.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
222,82368
220.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K) ÝÖ
MF-4
222,52042
220.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
221,8056
221.000
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
221,54186
221.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K) ÝÖ
MF-4
219,42156
223.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K) ÝÖ
MF-4
216,32427
225.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
215,88134
225.000
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
214,94683
226.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K) ÝÖ
MF-4
212,6642
226.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K) ÝÖ
MF-4
212,66076
226.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
208,03974
227.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
206,9689
227.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
205,57429
227.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
202,12925
228.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
201,00845
228.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
199,63592
228.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
120
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ
Ýnþaat Mühendisliði, uygarlýðýn altyapýsý olan inþa edilmiþ çevrenin planlanmasý ve geliþtirilmesinin sanat ve bilimidir. Bu bölümün amacý; köprü,
yol, tünel, baraj, havaalaný gibi hizmet yapýlarýnýn ve endüstri yapýlarýnýn tasarýmý, planlamasý, projelendirilmesi, yapýmý ve denetimi konularýnda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr. Kurucu mühendislik sayýlan Ýnþaat Mühendisliði geniþ bir alaný kapsadýðýndan bu meslekte çalýþanlar çeþitli dallarda uzmanlaþma gereði duymaktadýr. Bu dallardan baþlýcalarý, Yapý Mühendisliði, Temel Mühendisliði, Su Mühendisliði, Malzeme Bilimi, Ulaþým vb. dir.
Uzmanlýk ve çalýþma alaný ne olursa olsun, Ýnþaat Mühendisi kuracaðý
yapýnýn dayanýklýlýðýný saðlamakla yükümlüdür. Bunun yanýnda, inþaat
mühendisi inþaat için gerekli malzeme ve personeli belirler, bunlarýn maliyetini hesaplar, malzemeyi satýn alýr, iþ planýný hazýrlar, inþaatý denetler.
Bu programda ilk yýlda, Matematik,
Fizik, Kimya gibi temel bilimler alanýnda dersler okutulmaktadýr. Ýkinci yýlda, Matematiðin yaný sýra uygulamalý Mekanik, Malzeme Davranýþý,
Mukavemet ve Topografya gibi
derslerle mühendislik kavramlarýna
giriþ okutulur.
Üçüncü yýlda Yapý Mekaniði, Zemin Mekaniði, Akýþkanlar Mekaniði,
Ulaþým gibi meslek dersleri ile bilgisayar uygulamalarýna aðýrlýk verilir. Son
sýnýfta ise mesleðin çeþitli dallarýnda planlama ve projelendirme yeteneðinin geliþtirilmesi amaçlanýr. Öðrenciler ayrýca uygulamaya yönelik
dersler alýrlar ve yaz stajlarýný yaparlar.
Ýnþaat Mühendisliði alanýnda çalýþmak isteyen bir kimsenin sayýsal akýl
yürütme, uzay iliþkilerini görebilme gücüne sahip, matematik, fizik, ekonomi ile ilgili ve bu alanlarda iyi yetiþmiþ olmasý gerekir. Her bilim dalýnda
olduðu gibi, inþaat mühendisliðinde de, kiþinin bilgilerini anlamlý bir düzen
içinde bir araya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak
problem çözme yeteneðini geliþtirmiþ olmasý gereklidir. Ýnþaat Mühendisliði programýný bitirenler, çalýþmalarýnýn önemli bir bölümünü büroda gerçekleþtirseler de, bir bölümü uygulama alanýnda yer alýrlar. Bu nedenle,
inþaat mühendislerinin bazýlarý büroda, bazýlarý þantiyede, pek çoðu da
her iki alanda görev yaparlar.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
121
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
486,42431
4.390
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ iNG
MF-4
456,21968
11.800
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
450,99063
13.600
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
442,42607
16.600
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
433,1242
20.300
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
427,71938
22.600
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
427,29368
22.800
ABDULLAH GÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
419,67428
26.100
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
414,63001
28.400
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
412,51891
29.500
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
411,00085
30.200
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
409,72073
30.800
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
406,72965
32.200
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
405,31941
32.900
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
404,08095
33.500
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
402,73566
34.200
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
397,56835
36.900
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
397,14662
37.200
ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ ÝNG
MF-4
396,59145
37.400
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
393,8658
38.900
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
392,54638
39.700
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
391,83595
40.100
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
390,44991
40.800
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG Tam Burslu
MF-4
389,54623
41.300
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
389,14509
41.600
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
388,32925
42.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
387,11729
42.700
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
386,0558
43.300
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
385,70343
43.500
(UOLP-SUNY Buffalo)
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
382,25812
45.400
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
382,19202
45.500
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
122
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
380,86673
46.200
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
380,7789
46.300
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
380,32768
46.500
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
379,8352
46.800
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
379,04394
47.300
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
378,54126
47.600
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
378,25982
47.800
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. Tam Burslu
MF-4
378,14338
47.800
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
376,858
48.600
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
376,77263
48.700
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
375,92535
49.200
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
373,97806
50.300
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG T. Burslu
MF-4
373,18261
50.800
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
372,44337
51.300
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
372,04043
51.500
ÝZMÝR KATÝP ÇELEBÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
371,63297
51.800
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
369,20218
53.200
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
367,37143
54.500
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-4
366,81164
54.900
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG Tam Burslu
MF-4
365,76483
55.600
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
365,55247
55.700
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
364,63668
56.300
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
363,59211
57.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
362,66109
57.600
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
361,79695
58.200
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
361,03586
58.700
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
360,69877
58.900
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
359,63372
59.600
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
359,24876
59.800
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-4
356,28859
61.900
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
354,3243
63.200
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
354,20125
63.300
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
353,57531
63.800
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
123
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
352,81292
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
350,2211
64.300
66.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
348,23674
67.500
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
348,1423
67.500
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
347,92928
67.700
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
347,81655
67.700
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
347,66566
67.900
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
343,833
70.700
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
343,72302
70.700
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %75 Burslu
MF-4
343,609
70.800
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
342,93381
71.300
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
341,20515
72.500
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
339,61052
73.800
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
339,3395
74.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
338,90441
74.300
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
338,34973
74.700
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
337,16185
75.600
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
337,11163
75.700
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
337,03177
75.700
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
335,74936
76.700
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
335,67406
76.800
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
333,46409
78.400
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
332,74466
79.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
332,0644
79.600
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
331,94259
79.700
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu MF-4
331,61416
79.900
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
330,47448
80.900
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
328,66281
82.300
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
327,32817
83.400
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
327,22905
83.500
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
326,91232
83.700
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
326,11433
84.300
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
325,73306
84.700
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
124
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
325,49106
84.900
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-Montana State Üniversites)
MF-4
323,30036
86.800
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
323,15844
86.900
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
322,83355
87.200
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
321,85744
88.100
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
321,79218
88.100
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
320,58611
89.100
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
320,32699
89.400
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
318,37324
91.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
318,12969
91.200
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
317,30976
92.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
316,38273
92.800
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
315,16956
93.900
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
314,73818
94.300
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
314,3381
94.600
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
313,85938
95.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
313,10351
95.700
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. %50 Burslu
MF-4
313,01957
95.800
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
312,25922
96.500
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
312,21051
96.600
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
311,19019
97.500
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
310,73821
97.900
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
308,58696
99.900
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
308,48825
100.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
307,39878
101.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
307,26986
101.000
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
306,41964
102.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
306,10489
102.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
306,03344
102.000
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
305,65472
103.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
305,48208
103.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
304,91021
103.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
303,98352
104.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
125
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ERZURUM TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
303,88848
104.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
302,51308
106.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
302,46167
106.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
302,39914
106.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
302,21128
106.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
300,56333
108.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
300,31632
108.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
299,49527
109.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
299,34537
109.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
299,06228
109.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
298,81445
109.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
297,58536
111.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
297,23308
111.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
296,22447
112.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
294,81532
114.000
OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
293,89475
115.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
293,581
115.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
292,51579
116.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
291,33597
117.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
291,15718
118.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG%25 Burslu
MF-4
290,40136
118.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
290,39815
118.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
289,91751
119.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
288,87429
120.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
288,54036
120.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
288,45426
120.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
288,35187
121.000
ERZURUM TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
288,05464
121.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
286,72124
122.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNV. ÝÖ
MF-4
286,31023
123.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
285,16451
124.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
283,23903
126.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
283,23044
126.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
126
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
283,18719
BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
282,54085
127.000
127.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
282,27668
128.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
282,21028
128.000
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
281,7838
128.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
280,74118
129.000
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. %25 Burslu
MF-4
280,50608
130.000
KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
279,97316
130.000
OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
279,23287
131.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
277,39918
133.000
BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
276,82763
134.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
276,51061
134.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu MF-4
275,42582
136.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
274,45181
137.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
274,08456
137.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
274,06919
138.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
272,71401
139.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
271,87481
140.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
271,74476
141.000
KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
270,66149
142.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
270,26885
142.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
269,37903
144.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
269,00151
144.000
BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
267,37286
146.000
BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
266,96896
147.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
266,93489
147.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
266,74994
147.000
ÞIRNAK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
266,02137
148.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
265,85242
148.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
265,8504
148.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
262,96774
152.000
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
262,05608
154.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
259,51305
157.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
127
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG Tam Burslu
MF-4
258,10204
ÞIRNAK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
257,80415
159.000
160.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
257,66296
160.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
253,13014
167.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
251,79567
169.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
249,82327
172.000
HASAN KALYONCU ÜNV. ÝNG %25 Burslu
MF-4
245,3553
180.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %75 Burslu
MF-4
243,88539
182.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
243,72871
182.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
242,12244
185.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
239,42742
190.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
237,94507
193.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
237,29876
194.000
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. Ücretli
MF-4
236,75144
195.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
235,95681
197.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
235,35284
198.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
234,85938
199.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
233,56786
201.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
233,30565
202.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
232,76481
203.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
232,38017
203.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
231,39794
205.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
231,09858
206.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
231,00192
206.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
230,73178
207.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
230,50458
207.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
230,18013
208.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
227,99465
212.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
227,16116
213.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
227,12627
213.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
226,60845
214.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
225,47807
216.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
224,01227
218.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
128
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
223,21904
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
222,65788
219.000
220.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
222,42316
220.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
221,51098
221.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
221,1585
221.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
221,12863
222.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
220,88765
222.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
220,22943
222.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
219,67796
223.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
219,53894
223.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K) ÝÖ
MF-4
219,36805
223.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu MF-4
219,21798
223.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNGÜcretli
MF-4
219,08958
223.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
218,81645
224.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
218,1576
224.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
218,07674
224.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
217,76468
224.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
217,30375
225.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
216,5943
225.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
216,33626
225.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
216,32053
225.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
216,1963
225.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
216,03576
225.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG Ücretli
MF-4
215,94166
225.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
215,55761
225.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
215,35349
226.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
215,1803
226.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
215,10075
226.000
226.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
213,17879
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
212,57732
226.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
212,448
226.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %25 Burslu
MF-4
210,51614
227.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
208,08937
227.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
129
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
206,90179
227.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
206,29857
227.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
204,9003
228.000
AZERBAYCAN MÝMARLIK VE ÝNÞAAT ÜNV. Ücretli MF-4
204,27119
228.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)ÝÖ
203,67189
228.000
MF-4
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
201,36413
228.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %25 Burslu
MF-4
201,30109
228.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
200,84384
228.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
200,77285
228.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
200,04706
228.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
198,05646
228.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNGÜcretli
MF-4
–
–
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC VT.) ÝNG Ücrt.
MF-4
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTATÝSTÝK
Ýstatistik programý, belli bir
alanda veri toplama, bu verileri
çözümleme ve yorumlama konusunda araþtýrma ve eðitim yapar.
Matematiksel ve Uygulamalý Ýstatistik olmak üzere iki alana ayrýlýr.
Matematiksel Ýstatistik; sayýsal
bilgiyi elde etmek ve yorumlamak
için istatistiksel yollar geliþtirmede
matematiksel tekniklerden yararlanýr.
Uygulamalý Ýstatistik; belli bir konuda veri toplayýp çözümlemek
için istatistiksel yöntemlerden yararlanýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
130
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Nüfus artýþýný, ekonomik geliþmeyi, tarýmsal ve endüstriyel ürünlerdeki
artýþý önceden tahmin etmek uygulamalý istatistik alanýna girer. Bu bölümde, Matematik, Cebir, Geometri Olasýlýk, Programlama, Ýleri Matematik gibi dersler okutulmaktadýr. Mezunlar, özel sektörde piyasa araþtýrma
þirketlerinde, bankalarda ve kamuda çalýþma olanaðýna sahiptirler.
ÝSTATÝSTÝK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-1
372,68427
51.300
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
292,37435
120.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-1
282,05879
133.000
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
272,23182
146.000
MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
269,6054
150.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-1
263,47575
159.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
251,70668
179.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-1
246,27488
189.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
243,29583
194.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
241,69154
197.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
238,17884
205.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
229,04384
224.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
227,0735
227.000
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
224,45546
232.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
222,04447
235.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
219,20767
238.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
217,0231
240.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-1
215,6655
240.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
214,28007
241.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-1
210,97769
241.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
209,64075
242.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
207,38103
242.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
207,18998
242.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
206,12105
242.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
202,98898
243.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
202,31705
243.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
202,30287
243.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
131
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
201,58585
243.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
200,20397
243.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
199,82671
243.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
198,42554
243.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
197,5137
243.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
196,51735
243.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
–
–
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
–
–
AZERBAYCAN DEVLET ÝKTÝSAT ÜNV. Ücretli
MF-1
–
–
ÝSTATÝSTÝK VE BÝLGÝSAYAR BÝLÝMLERÝ
Hem istatistik, hem de bilgisayar teknolojisindeki geliþmeler, verilerin
toplanmasýný, toplanan verilerin iþlenmesini, iþlenen verilerin analizini ve
analizi yapýlan verilerin yorumlanma sürecini deðiþtirmiþtir.
Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünün amacý, bu deðiþikliklerden
oluþan boþluðu doldurmaktýr. Bu programda, Ýstatistiðe Giriþ, Matematik,
Bilgisayar Kullanýmý, Ekonomi, Ýþletme, Lineer Cebir, Ýleri Matematik, Programlama Dilleri, Matematiksel Ýstatistik, Veri Toplama Yöntemleri, Uygulamalý Bilgisayar Programlamasý, Ýstatistik Paket Programlarý Kullanýmý, Nümerik Analiz, Anket Tasarýmý Uygulamasý, Sistem Analizi, Dosya Organizasyonu ve Ýþlemleri, Yöneylem Araþtýrmasý gibi dersler okutulmaktadýr.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, sayýsal düþünme yeteneðine sahip,
matematiðe ve bilgisayara karþý ilgili ve bu konularda meraklý olmalarý
gerekmektedir.
Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü bitirenler büyük holdingler
bünyesinde pazarlamadan finansa, reklamcýlýktan hastane yönetimine,
sigortacýlýktan bankacýlýða, insan kaynaklarýndan AR-GE departmanlarýna kadar uzanan geniþ bir yelpazede; kamuya ait iþyerlerinde ve özel
sektörde iþ bulabilirler.
ÝSTATÝSTÝK VE BÝLGÝSAYAR BÝLÝMLERÝ
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
MF-1
132
TABAN PUANI
222,82222
BAÞARI SIRASI
234.000
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ
Ýþletme Mühendisliði, fabrikalarda üretim faaliyetleri ile ürünün pazarlanmasý ve maliyetin hesaplanmasý gibi iþletme faaliyetleri arasýndaki eþgüdümü saðlar, üretimin planlanmasý için malzeme, insan gücü, para ve
zamanýn en ekonomik biçimde kullanýlmasý için gerekli düzenlemeleri yapar. Ýþletme Mühendisi gerek fabrikalardaki üretim faaliyetleri, gerek bürolardaki diðer iþletme faaliyetleri alanlarýnda çalýþarak, sadece sosyal
bilim ya da mühendislik eðitimi görmüþ kadrolar arasýnda iletiþimi saðlayýp bu kadrolarýn bir tür ara kesitini oluþturur.
Bu programda, Matematik, Fizik, Kimya
gibi temel bilimlerin yaný sýra Sayýsal Analiz,
Statik, Metot Mühendisliði, Termodinamik,
Hidrolik, Hidrolik Makineleri, Dinamik, Ekonomi, Ýþletme Ekonomisi, Yönetim Muhasebesi,
Genel Muhasebe, Üretim Yönetimi, Finansman, Pazarlama, Ýþletme Hukuku, Ýþ Hukuku,
Yöneylem Araþtýrmasý gibi dersler okutulmaktadýr. Ýþletme Mühendisliði bölümüne
girebilmek ve bu bölümde baþarýlý olabilmek için bir öðrencinin üstün bir genel akademik yeteneðe sahip olmasý gerekir. Ayrýca sayýsal düþünme yeteneðinin olmasý ve sosyal bilim derslerinde de baþarýlý olmasý gerekir. Ýþletme
Mühendisliði Türkiye’de giderek aranan bir meslek olma yolundadýr. Ülkemiz hýzlý bir sanayileþme süreci içindedir.
Bu süreç, iþletme mühendisi ihtiyacýnýn artmasýný saðlamýþtýr. Özel sektörün büyük fabrikalarýnda üretim faaliyetleriyle, iþletme faaliyetlerinin
koordinasyonunu saðlayan iþletme mühendislerine gelecekte duyulan
gereksinim daha da artacaktýr. Bu nedenle, mezunlarýn iþ bulma olanaklarý oldukça geniþtir.
ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG.
MF-4
469,95419
7.870
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
459,01625
10.900
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG. T.Burslu
MF-4
436,6511
18.800
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
384,29223
44.300
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝÝNG. %50 Burslu
MF-4
373,40496
50.700
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
133
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG. T.Burslu
MF-4
306,24986
102.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
198,891
228.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG. Ücretli
MF-4
198,8198
228.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG. %50 Burslu
MF-4
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG. Ücretli
MF-4
–
–
ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ
Bu bölümün amacý, çalýþanlarýn iþ
ve saðlýk kapasitelerini yükseltmek,
çalýþma ortamýndan doðabilecek
tüm zararlarýn nedenlerini saptayarak
yok etmek ve iþi çalýþana, çalýþaný iþe
uydurmaktýr.
Bu alanda uzmanlaþanlar; çalýþanlarýn saðlýðý ve güvenliðinin söz konusu
olduðu tüm iþletmelerde, fabrikalarda, diðer üretim alanlarýnda, kamu
kurum ve kuruluþlarýnda, belediyelerde, askeri yönetim tesislerinde, banka,
otellerde, diðer turizm iþletmelerinde, kýsacasý insan ve istihdamýn söz konusu olduðu tüm iþletmelerde görev yapabilme þansýna sahiptirler.
ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
PUAN TÜRÜ
MF-2
TABAN PUANI
306,51746
BAÞARI SIRASI
107.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-2
306,31263
107.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-2
256,01049
165.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-2
225,93028
214.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-2
211,23604
225.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-2
208,08018
226.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-2
–
–
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-2
–
–
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-2
–
–
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
285,21107
252.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-2
269,05408
310.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
134
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
JEODEZÝ VE FOTOGRAMETRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliðinin amacý; yeryüzünün biçim ve
büyüklüðünün ölçülerek standart haritalarda çizgiler halinde gösterilmesidir. Sualtý haritalarýnýn yapýmý, yeraltý ve yerüstü maden iþletmeleri ile ilgili ölçme ve deðerlendirme çalýþmalarý jeodezi ve fotogrametrinin inceleme alanýna girmektedir.
Bu programda, Matematik aðýrlýklý derslerden baþka Fizik, Fotograf,
Ölçme ve Yorumlama Teknikleri, Bilgisayar, Statik, Malzeme, Dinamik gibi
jeodezi ve fotogrametri çalýþmalarýnda gerekli tüm dersler okutulmaktadýr.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, ölçme aletlerini iyi kullanabilmesi,
ölçmelerin hatasýz yapýlabilmesi bakýmýndan el ve göz koordinasyonunun iyi olmasý gerekir. Jeodezi ve Fotogrametri mühendislerinin büyük bir
çoðunluðu resmi kuruluþlarda görev alýrlar. Özel olarak çalýþma olanaðý
da vardýr.
JEODEZÝ VE FOTOGRAMETRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
AZERBAYCAN MÝM. VE ÝNÞAAT ÜNV. Ücr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
MF-4
–
–
135
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
JEOFÝZÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Jeofizik Mühendisliði, yerkabuðu ve yeraltý zenginlikleri ile ilgilenen,
yeraltýndaki petrol ve endüstriyel cevherin verimliliðini artýrmayý amaçlayan ve bunlarýn iþletmeye açýlmasýna kadar Jeoloji Mühendisliði ile koordineli çalýþan bir mühendislik dalýdýr. Jeofizik Mühendisleri arazide ve laboratuvarda ölçüm yapar, elde ettiði verileri yorumlar ve araþtýrýr. Ayrýca
yeraltý suyu, jeotermal enerji araþtýrmalarý ile zemin hareketleri, toprak
kaymalarý ve deprem gibi konular ile ilgilenir. Jeofizik mühendisleri bir bakýma yeraltýnýn röntgenini çýkarýr.
Bu bölümde, Matematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Statik, Jeodezi ve Tapografya gibi temel derslerin yaný
sýra Jeoloji ve Jeofiziðe ait meslek
dersleri bulunmaktadýr.
Jeolojiye ait meslek dersleri, Genel Jeoloji, Stratigrafi, Petrografi, Tektonik, Maden Jeolojisi, Petrol Jeolojisi, Mühendislik Jeolojisi ve Hidrojeolojiden oluþur. Jeofiziðe ait meslek dersleri ise Sismoloji, Sismik Propeksiyon,
Magnetizma, Gravimetri, Jeofizik Propeksiyon (gravite-magnetik), Elektrik
Alan Teorisi, Jeofizik Prospeksiyon (elektrik-elektromagnetik), Yer Fiziði ve
Mühendislik Jeofiziðinden oluþur. Meslek derslerinin yarýsý teorik, yarýsý da
uygulamalýdýr. Ayrýca öðretim üyelerinin denetiminde kampta ve ilgili kurumlarda staj yapýlýr. Jeofizik Mühendisliði bölümünü bitirenler, kamu ve
özel sektörde çalýþabilirler.
JEOFÝZÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
319,43825
90.100
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
234,19446
200.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
226,42557
214.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
222,91361
219.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
218,81119
224.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
217,6243
224.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
215,79616
225.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
206,91277
227.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
200,03293
228.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
199,79195
228.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
136
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
JEOLOJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Jeoloji, yerkürenin baþlangýcýndan bugüne kadar geçirdiði yapýsal deðiþmeleri, yerkabuðunun
yüzeyinin ve altýnýn bugünkü durumunu inceler, jeoloji mühendisliði bölümünde, jeoloji biliminin saðladýðý bilgileri mühendislik alanýna uygulanmasýna
iliþkin yöntemler konusunda eðitim ve araþtýrma
yapar. Jeoloji mühendisliði programý, matematik,
fizik, kimya gibi temel bilimler ve jeoloji, mühendislik alanlarýndaki uzmanlýk derslerinden oluþur.
Üçüncü ve dördüncü yýllarda kuramsal mühendislik dersleri yanýnda
arazi uygulamalarý ve laboratuvar çalýþmalarýna büyük ölçüde yer verilir.
Ayrýca, öðrencilerin staj yapma zorunluluðu vardýr. Jeoloji mühendisliði
alanýnda çalýþacak kiþinin üstün bir akademik yeteneðe sahip, jeoloji, fizik, kimya,matematik, coðrafya ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda baþarýlý, açýk havada çalýþmaktan hoþlanan bir kimse olmasý gerekir.
Üniversitelerin jeoloji mühendisliði bölümünü bitirenler bu alanda “Jeoloji Mühendisi” ünvanýna hak kazanýrlar. Jeoloji mühendisi çalýþtýðý kurumda yeraltýndaki doðal kaynaklarýn maden, petrol, endüstriyel hammaddeler, yeraltý suyu, jeotermik enerjinin bilimsel ve teknik yöntemlerle
araþtýrýlmasýna, bulunmasýna ve rezervlerin hesaplanmasýna; kentleþme
alanlarý, liman, havaalaný, baraj yerleri ile tünel, karayolu ve demiryollarýnýn geçeceði yerlerin en uygun jeolojik özelliklerine göre seçilmesine
çalýþýr, bu alanda araþtýrma ve incelemeler yapar. Jeoloji mühendisi, yeryüzünün jeolojik haritalarýný yapar, yeryüzü ve yeraltýna ait elde edilen
bilgileri bütünleþtirerek uygulamaya dönüþtürür.
Jeoloji mühendisleri, jeofizik ve maden mühendisleri ile yakýn bir iþbirliði içinde çalýþýrlar. Bu alanda yetiþenlerin büyük bir bölümü kamu kuruluþlarýnda, bir kýsmý ise özel sektörde çalýþmaktadýr.
JEOLOJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
PUAN TÜRÜ
MF-4
TABAN PUANI
364,59878
BAÞARI SIRASI
56.300
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
325,78474
84.600
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
292,23876
116.000
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
260,36892
156.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
137
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
247,1696
177.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
244,34508
181.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
236,65359
195.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
233,00225
202.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
228,27125
211.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
225,47539
216.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
223,26317
219.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
222,73488
220.000
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
218,22272
224.000
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
217,5661
224.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
217,06322
225.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
214,43239
226.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
213,80756
226.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
213,59556
226.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
212,49571
226.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
212,33898
226.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
212,01743
226.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
210,34377
227.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
208,06077
227.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
205,87195
227.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
204,50096
228.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
201,60777
228.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
201,48849
228.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
201,40968
228.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
200,46349
228.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
200,40661
228.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
198,41207
228.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
197,80414
228.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
197,19948
228.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
196,97132
228.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
–
–
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
–
–
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
138
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MÝMARÝSÝ
Bu programýn temel amacý; kentsel yaþam kalitesini artýrmakta tasarýmýn rolünü eðitim yoluyla vurgulamak, elemanlar aracýlýðý ile kent çevrelerine kimlik kazandýrmayý hedefleyen meslek insanlarý yetiþtirmektir.
Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarisi bölümünde dersler, kuramsal ve
uygulamalý olarak verilmektedir. Tasarým stüdyolarýndaki uygulamalý
derslere ek olarak, Peyzaj ve Kent Tarihi, Bilgisayar Destekli Tasarým, Gösterim Teknikleri, Bitki Bilgisi, Uygulama Teknikleri, Çevre ve Ýnsan Öðesi gibi belli baþlý dersler okutulmaktadýr. Bu program tasarým aðýrlýklý olduðu
için, öðrencilerin soyutlama, kavramsal düþünebilme ve sorgulama becerisine sahip olmalarý, yaþadýðý çevreyi anlamlandýran, kurgulayan ve
geleceðin çevresini yaratmaktan heyecan duyan kiþiler olmalarý gerekir.
Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarisi programýný bitirenler peyzaj ve
kentsel tasarým bürolarýnda, resmi kuruluþlarda ve yerel yönetimlerde,
kent parçalarýný, kamusal ve özel açýk alanlarý, yaya bölgelerini, parklarý
tasarlarlar.
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MÝMARÝSÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG T.Burslu
MF-4
385,44135
43.600
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG %50 B.
MF-4
205,31402
227.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
139
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KÝMYA
Kimya programýnýn amacý; maddelerin kimyasal özellikleri, atom yapýlarý ve bu maddelerin birbirleriyle iliþkilerinin kimyasal sonuçlarýyla ilgili
çalýþmalar yapacak insan gücünü yetiþtirmektir.
Organik Kimya, Ýnorganik Kimya, Fiziksel Kimya, Analitik Kimya,
Biyokimya gibi dallara ayrýlan bu
programda ilk yýlda baþta Kimya
olmak üzere Fizik, Matematik gibi
temel dersler okutulur. Sonraki yýllarda Organik Kimya, Analitik
Kimya, Besin Kimyasý, Biyokimya
gibi dersler verilir. Öðretim, proje
ve laboratuvar çalýþmalarýyla yürütülür.
Bu programda okumak isteyenlerin baþta Kimya olmak üzere Fizik, Biyoloji gibi Fen bilimlerine ilgili, bilimsel meraka sahip, laboratuvar ortamýnda çalýþmaktan hoþlanan kimseler olmalarý gerekir. Kimya bölümünden
mezun olanlar üniversitelerde ve araþtýrma laboratuvarlarýnda çalýþabilecekleri gibi resmi ve özel sektöre ait endüstri kuruluþlarýnda çalýþabilirler.
Öðretmenlik formasyonu olanlar, Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý resmi
ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak isterlerse devlet memurluðu sýnavýna
girip yeterli puaný almak zorundadýrlar.
KÝMYA
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-2
432,45623
24.000
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-2
406,88901
36.300
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-2
351,29916
70.100
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
346,5894
73.300
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG T.Burslu
MF-2
331,58036
84.600
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-2
324,11274
90.700
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
293,28731
120.000
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG %50 B.
MF-2
281,5831
133.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
140
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
280,46899
134.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
276,63455
138.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
274,96179
140.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
269,27786
148.000
ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ ÝNG
MF-2
253,18528
169.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
251,6206
172.000
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
249,41903
175.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNV.
MF-2
241,38336
188.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
241,11763
188.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
234,37522
199.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
229,60963
208.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
229,42619
208.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
226,33125
213.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
225,67584
214.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
223,80277
217.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
222,95781
218.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
222,53069
219.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
222,31015
219.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
221,36434
220.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
221,12053
220.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
220,72536
221.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
220,4865
221.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
220,101
221.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
219,35503
222.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
219,13196
222.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-2
219,07745
222.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
218,76681
222.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
218,59275
222.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
216,12821
224.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-2
216,05089
224.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
215,47662
224.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
215,46672
224.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
213,61437
225.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-2
211,22824
225.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
141
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
207,20393
226.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
206,75728
226.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
202,10138
226.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
201,94179
226.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-2
201,61646
226.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
200,698
227.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
200,65575
227.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
200,33165
227.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
200,23563
227.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
199,83296
227.000
227.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
199,68474
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-2
199,3735
227.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
199,002
227.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
196,53957
227.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
KÝMYA MÜH. / KÝMYA MÜH. VE UYGULAMALI KÝMYA
Kimya Mühendisliði programýnýn amacý; çeþitli endüstri kollarýnda kimyasal tesislerin kurulmasý ve çalýþtýrýlmasý sýrasýnda ortaya çýkacak sorunlarý deðerlendirip, ortadan kaldýrabilecek teorik kimya bilgisine
sahip kimya mühendisleri yetiþtirmektir.
Kimya Mühendisliði programý, modern
kimya mühendisliðinin temellerini öðretmenin yaný sýra endüstri ve örgütleme
problemlerine iliþkin gerek teknik, gerekse
teknik olmayan bilgilerin eðitimini de üstlenmiþtir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
142
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu bölümde okutulan dersler; Genel Kimya, Fizik, Matematik, Organik
Kimya, Termodinamik, Akýþkanlar Mekaniði, Malzeme Bilimi, Proses Kontrol,
Kimyasal Teknolojiler, Kimya Mühendisliði Tasarýmý, Ekonomi Hesaplarý’dýr.
Kimya Mühendisliði programýnda okumak isteyenlerin üstün bir genel
akademik yeteneðe sahip matematik, fizik, özellikle kimya ve ekonomi
ile ilgili, bilimsel meraký olan, sabýrlý ve insanlarla olumlu iliþkiler kurabilen
kiþiler olmalarý gerekir.
Bu bölümü bitirenler, yakýt enerji ve petrokimya tesisleri, ilaç, gýda, boya, seramik sanayileri, cevher zenginleþtirme tesisleri, iþletmelerde proses
kontrol ve reaktör tasarýmý, plastik sanayi iþletmeleri, AR-GE veya kalite
kontrol bölümleri, iþletmelerin biyoteknoloji arýtma ve çevresel teknoloji
bölümleri, kozmetik sanayi ve özel kimyasal madde üretimi yapan tesislerde çalýþabilirler.
KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
461,29399
10.200
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
419,9847
26.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
415,31099
28.100
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
388,72383
41.800
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
382,17374
45.500
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
370,8091
52.300
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
370,32971
52.600
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
358,37216
60.400
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
342,16024
71.900
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
337,88951
75.100
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝNGÝLÝZCE) ÝNG
MF-4
337,25556
75.600
ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ ÝNG
MF-4
334,66624
77.500
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
322,96727
87.100
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
315,57616
93.500
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
308,63445
99.900
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
307,73726
101.000
107.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG T.Burslu
MF-4
301,42366
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
291,11389
118.000
BURSA TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
285,81434
123.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
280,1726
130.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
259,36818
158.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
143
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
254,86255
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
252,66185
164.000
168.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
249,50067
173.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
248,55192
174.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
246,84808
177.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
240,33669
189.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
238,75283
191.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
237,24471
194.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
228,80698
210.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
228,74638
210.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
223,54206
219.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
220,89155
222.000
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
219,76501
223.000
KIRGIZÝSTAN-TÜRKÝYE MANAS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
219,52801
223.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
218,45919
224.000
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
216,78329
225.000
OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
215,29077
226.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
213,98906
226.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG %50 Burslu MF-4
212,27333
226.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
211,021
227.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
209,89151
227.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
206,20004
227.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
204,36165
228.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
202,49032
228.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
202,13328
228.000
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
201,28432
228.000
OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
199,86865
228.000
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
199,01895
228.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu MF-4
–
–
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC VT.) ÝNG Ücretli MF-4
–
–
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
KÝMYA MÜH. VE UYGULAMALI KÝMYA
PUAN TÜRÜ
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
321,49957
88.300
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
267,60238
146.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
237,86813
193.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
144
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KÝMYA VE SÜREÇ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Kimya ve klasik temel mühendislik dallarýndan alýnmýþ olan genel süreçlerin birlikte verildiði bir bölümdür. Son yýllarda hýzla yenilenen endüstriyel yapýlanmalar içinde, Kimya ve Süreç Mühendisliðinin önemi iyice
artmýþ, yerli ve yabancý birçok temel endüstrinin öncelikli gereksinimi haline gelmiþtir.
Kimya ve Süreç Mühendisliðinin amacý mevcut doðal kaynaklarý verimli kullanabilen, kaynaktan ürüne kadar olan sürecin tüm aþamalarýný
planlayýp yönetebilen, geliþtirebilen, farklý disiplinlerden aldýðý eðitimi
özümsemiþ, kazandýðý bilimsel bakýþ açýþý ve analitik yetenekleri ile kimya
ve teknik süreçler konusunda yeterli düzeyde bilgi ve donanýma sahip
mühendisler yetiþtirmektir.
Bu programdan mezun olanlar endüstriyel tesisler, laboratuarlar, özel
ve kamu proje bürolarý, petrokimya sektörü, otomotiv sektörü, gýda sektörü, çimento ve refrakter sektörü, seramik, ilaç, tekstil boya sektörü,
cam, metal ve kaplama, gübre, kauçuk ve lastik gibi endüstri alanlarýnda çalýþabilirler
KÝMYA VE SÜREÇ MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
240,4717
188.000
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
225,48463
216.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
145
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KÝMYA-BÝYOLOJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Kimya-Biyoloji Mühendisliði kimya, biyoloji ve mühendislik bilim alanlarýnýn üstüne yapýlandýrýlmýþ bir disiplindir. Kimya Mühendisliði’ne biyoloji
tabanýnýn entegre olmasý Kimya-Biyoloji Mühendisleri için sanayide çok
kapsamlý istihdam olanaklarý yaratmaktadýr. Hayat Bilimleri, Genom Teknolojisi ve Biyoteknolojideki önemli buluþlar Kimya Biyoloji Mühendisliði
eðitiminin önemini daha belirgin olarak ortaya çýkarmýþtýr. Kimya-Biyoloji
Mühendisliði bölümünde, öðrencilerin temel hazýrlýk dersleri arasýnda Yaþam Bilimleri ve Biyoteknoloji dersleri vardýr.
Mühendislik alan dersleri hem kuramsal hem de uygulama düzeyinde
kimya ve biyoloji sistemleriyle entegre bir þekilde eþzamanlý olarak sunulmaktadýr. Kimya, biyoloji, matematik, fizik ve mühendislik konularýnda
dersler verilmektedir. Bu programa girmek isteyen öðrencilerin fen derslerinde baþarýlý, meraklý bir gözlemci, araþtýrmacý olmasý, bilimsel çalýþmalara ve mühendislik alanýna ilgi duyan bir kiþilikte olmasý gerekir. Gýda,
ilaç, saðlýk, elektronik, kimya, tekstil, kâðýt, malzeme, enerji ve tarým sektörleri mezunlarýn çalýþacaklarý sektörlerden bazýlarýdýr.
KÝMYA-BÝYOLOJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
500,3236
2.450
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
391,55781
40.200
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
381,76141
45.700
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
146
BAÞARI SIRASI
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KONTROL MÜHENDÝSLÝÐÝ
Kontrol Mühendisliði bölümünde verilen öðretimin temel ilkesi ve amacý; ulaþýmda (metro, uçak, uydu, otomobil vb.) kalitenin ve verimliliðin artýrýlmasýný saðlayan en önemli etken olan otomasyon sistemlerinin tasarýmýna iliþkin kuramsal ve çaðdaþ teknolojik bilgilerle donatýlmýþ kontrol mühendislerini yetiþtirmektir.
Kontrol Mühendisliði, elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlý tüm endüstriyel üretim sistemlerinin ve hizmet sektörünün amaçlanan
ve planlanan biçimde çalýþmasýný saðlayan bilgi ve teknolojileri üreten
ve uygulayan bir mühendislik dalýdýr. Bu programda okutulan dersler;
Matematik, Fizik, Lineer Cebir, Genel Kimya, Ýngilizce, Kontrol Mühendisliðine Giriþ, Elektrik Devre Temelleri, Diferansiyel Denklemler, Malzeme,
Elektroniðe Giriþ, Elektromanyetik Alanlara Giriþ, Ýþaret Ýþlemi, Sistem Modelleme ve Simülasyonu, Ölçme Tekniði ve Algýlayýcýlarý, Elektromekanik
Enerji Dönüþüm Temelleri, Sayýsal Sistemlere Giriþ, Geri Beslemeli Kontrol
Sistemleri, Elektronik Enstrümantasyon, Mikrokontrolör Tabanlý Sistemler,
Kontrol Sistem Tasarýmý, Servomotorlar, Endüstriyel Otomasyon ve Bilgisayar Kontrollü Sistemlerdir.
Kontrol Mühendisliði’nde okumak isteyenlerin, yüksek akademik yeteneðe,
üstün düþünme ve kavrayýþ gücüne, saðlam bir mantýða sahip, sabýrlý ve yaratýcý
olmasý gerekmektedir.
Kontrol Mühendisleri, kontrol sistemlerini tasarlayan ve üreten, küçük ve orta ölçekli iþletmelerde, araþtýrma, tasarým ve
üretim mühendisi olarak çalýþabilirler.
Bu mühendisler ayný zamanda çeþitli
fabrikalarda ve endüstriyel iþletmelerde
de çalýþabilirler.
KONTROL MÜHENDÝSLÝÐÝ
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
MF-4
147
TABAN PUANI
450,32065
BAÞARI SIRASI
13.800
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDÝSLÝÐÝ
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliði, elektrik, elektronik, mekanik ve
bilgisayar tabanlý tüm endüstriyel üretim sistemlerinin ve hizmet sektörünün amaçlanan ve planlanan biçimde çalýþmasýný saðlayan bilgi ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir mühendislik dalýdýr.
Bölümün amacý; akýllý sistemlere uygulayacak yenilikleri ve buluþlarý
geliþtirecek geleceðin mühendislerini dünya seviyesinde global mühendis olarak yetiþtirmek ve araþtýrmalar yaparak bilime katký saðlamaktýr.
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliði Bölümü müfredatý teorik ve pratik
kontrol ve otomasyon dersleri, laboratuar dersleri, laboratuarlarda ve endüstride gerçekleþtirilecek proje dersleri ile birlikte, ulaþýmda (metro, uçak,
uydu, otomobil vb.) kalitenin ve verimliliðin artýrýlmasýný saðlayan en
önemli etken olan otomasyon sistemlerinin tasarýmýna iliþkin kuramsal ve
çaðdaþ teknolojik bilgilerle donatýlmýþ baþarýlý bir Kontrol ve Otomasyon
Mühendisi yetiþtirmek üzere oluþturulmuþtur.
Kontrol ve Otomasyon Mühendisleri, kontrol sistemlerini tasarlayan ve
üreten, küçük ve orta ölçekli iþletmelerde, araþtýrma, tasarým ve üretim
mühendisi olarak çalýþabilirler. Bu mühendisler ayný zamanda çeþitli fabrikalarda, otomatik kontrol ve endüstriyel otomasyon ölçme ve enstrümasyon, robotik, bilgisayar tabanlý biliþim sistemlerinin tasarýmý konularýnda
üretim ve tasarým yapan kamu ve özel sektör kuruluþlarýnda mühendis
olarak çalýþabilirler.
KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
413,78013
28.900
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
403,42431
33.900
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
363,78549
56.900
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
270,08593
143.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
253,93824
166.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
148
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MADEN MÜHENDÝSLÝÐÝ
Maden Mühendisliði programýnýn amacý; maden cevherlerinin bulunmasý, çýkarýlmasý, iþlenmesi, zenginleþtirilmesi konularýnda araþtýrma ve
eðitim çalýþmasý yapmaktýr. Bu programda okutulan dersler; Statik, Mukavemet, Malzeme, Petrografi, Maden Hazýrlama ve Kazý, Jeoloji, Topografya, Hidrolik Dinamik, Cevher Hazýrlama, Jeofizik Maden Yataklarý,
Kimya Mekaniði, Maden Ekonomisi, Maden Hukuku, Metalurji ve Maden
Makineleridýr.
Maden Mühendisliði programýnda
okumak isteyenlerin üstün bir akademik yeteneðe sahip, matematik, fizik,
jeoloji, kimya ve ekonomi alanlarýna ilgili olmalarý gerekmektedir.
Ayrýca yeraltýnda güç koþullarda
çalýþan iþçileri yönetme durumunda
olan bir maden mühendisinin insan iliþkileri konusunda bilgili, anlayýþlý ve sabýrlý olmasý gerekir.
Bu programý bitirenler kamuda ve
özel sektörde, maden üzerine çalýþan
ve araþtýrma yapan þirket ve kuruluþlarda çalýþma olanaðý bulabilirler.
MADEN MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
356,38373
61.800
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
329,60655
81.500
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
269,98114
143.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
251,15463
170.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
236,85301
195.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
230,34575
207.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
224,08769
218.000
ÞIRNAK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
222,81475
220.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
221,93309
221.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
221,65561
221.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
149
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
218,60982
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
216,84066
224.000
225.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
216,53913
225.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
214,04147
226.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
213,01124
226.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
212,47372
226.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
207,99187
227.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
206,32261
227.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
202,86823
228.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
201,86707
228.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
201,80196
228.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
200,33809
228.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
197,24563
228.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
196,7225
228.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
–
–
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
–
–
MAKÝNE MÜHENDÝSLÝÐÝ
En eski ve en geniþ kapsamlý mühendislik dallarýndan
biri olan Makine Mühendisliði
programýnýn amacý; mekanik
sistemlerin ve enerji dönüþtürüm sistemlerinin tasarýmý, geliþtirilmesi, üretiminin planlanmasý, her türlü mekanik sistemlerin gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin,
nükleer reaktörlerin, içten yanmalý motorlarýn, soðutma, ýsýtma ve havalandýrma sistemlerinin tasarýmýný yapmaya yönelik eðitim vermektir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
150
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu programda okutulan dersler; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim
gibi temel derslerle birlikte Termodinamik, Statik, Mekanik, Mukavemet,
Ölçme Tekniði, Hidrolik Makineler, Makine Dinamiði, Endüstriyel Malzeme
ve Isý Transferi’dir.
Makine mühendisliði okumak isteyenlerin matematik, fizik, teknik resim ve tasarý, geometri alanlarýna yatkýn olmakla birlikte genel akademik
yeteneðe, yaratýcýlýk ve hayal gücüne sahip olmalarý gerekir. Bölüm mezunlarý kamu ve özel sektörde iþ bulma olanaðýna sahiptirler.
MAKÝNE MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
519,84067
883
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
509,12056
1.630
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG T.Burslu
MF-4
482,63892
5.070
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
472,65027
7.190
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Tam Burslu MF-4
470,37011
7.750
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
455,10008
12.100
MF-4
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
446,2323
15.200
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
443,85183
16.000
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %75 B.
MF-4
441,03037
17.100
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG %50 B.
MF-4
439,83795
17.600
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
421,40921
25.300
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
419,57159
26.200
ABDULLAH GÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
415,0624
28.200
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %50 Burslu
MF-4
411,47385
29.900
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
410,93281
30.200
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
408,69709
31.300
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
407,18285
32.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
404,74333
33.200
ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ ÝNG
MF-4
403,44521
33.900
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
399,54914
35.900
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
397,96548
36.700
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
394,54919
38.600
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
393,2871
39.300
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
151
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
389,93309
41.100
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
389,39433
41.400
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
387,02039
42.800
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
386,63146
43.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
383,30734
44.900
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
382,86431
45.100
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
382,67604
45.200
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG Ücretli
MF-4
380,02302
46.800
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
379,59966
47.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG T.Burslu
MF-4
377,61868
48.100
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
374,47691
50.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
372,56481
51.200
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
370,62687
52.400
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
369,57404
53.000
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
367,43484
54.400
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
367,35201
54.500
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
367,22123
54.600
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-4
365,28411
55.900
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
364,77788
56.200
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
363,79718
56.900
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
362,15393
57.900
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
359,62723
59.600
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %25 Burslu
MF-4
358,93548
60.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
357,48018
61.100
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
356,18123
62.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
354,86548
62.900
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
353,45668
63.800
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
351,77744
65.000
ÝZMÝR KATÝP ÇELEBÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
350,46721
65.800
BURSA TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
350,44192
65.900
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
349,71769
66.400
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
348,58526
67.200
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
152
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
348,30521
67.400
PÝRÝ REÝS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
346,92277
68.400
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Ücretli
MF-4
345,15954
69.700
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG Tam Burslu
MF-4
345,06052
69.800
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
344,9959
69.800
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
344,35754
70.300
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
341,54408
72.300
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
341,49235
72.300
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
339,82795
73.600
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
338,08514
74.900
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
335,62408
76.800
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
333,72708
78.200
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
332,50313
79.200
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
329,02927
82.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
322,59758
87.400
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
322,34216
87.600
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
322,28062
87.700
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
321,7422
88.200
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
319,77317
89.800
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
316,78669
92.400
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
316,11068
93.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
313,28685
95.600
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
312,70752
96.100
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
310,92054
97.800
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
310,79322
97.900
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
309,62667
99.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
309,57007
99.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
308,82849
99.700
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
304,52197
104.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
300,64872
108.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
300,55696
108.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
300,22366
108.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
153
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
299,18511
109.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
296,61863
112.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
293,18624
115.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
292,29717
116.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
291,57757
117.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
291,35627
117.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
291,16569
118.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
290,17188
119.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
287,41689
122.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
286,22569
123.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
286,22348
123.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
284,89633
125.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
284,30618
125.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
283,8792
126.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
283,67001
126.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
283,49849
126.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
280,20836
130.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
280,17138
130.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
279,9281
130.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
279,90622
130.000
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
279,21429
131.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
277,12761
134.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
277,06424
134.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %75 Burslu
MF-4
276,56939
134.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
275,63777
136.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
272,09642
140.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
271,86719
140.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
271,55354
141.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
270,75795
142.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
269,37964
144.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
268,16265
145.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
267,95642
146.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
154
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
267,88745
146.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
266,99008
147.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
264,24733
151.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
263,62422
151.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
263,03599
152.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
262,66781
153.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
261,42298
155.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
261,38096
155.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
261,12432
155.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
260,92788
155.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
260,6473
156.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
258,65142
159.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
257,98821
160.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
257,3101
161.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
256,72495
161.000
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
256,53359
162.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
256,07122
162.000
ERZURUM TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
255,72563
163.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
255,65693
163.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
255,64093
163.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
255,38548
163.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
255,25888
164.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
255,2101
164.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
254,50047
165.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
252,78401
167.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
251,05985
170.000
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
250,71815
171.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
250,40194
171.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
250,13925
172.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
248,85506
174.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
248,39516
175.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
246,70402
177.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
155
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
246,47334
178.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
245,68614
179.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
244,84027
181.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
244,73874
181.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
244,36271
181.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
244,18856
182.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-4
243,28422
183.000
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
243,24939
183.000
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
242,52827
185.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
242,52187
185.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
242,17471
185.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
241,91076
186.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
241,16829
187.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
240,92693
187.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
240,04106
189.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
239,61613
190.000
ERZURUM TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
239,47237
190.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
238,99044
191.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
238,60381
192.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
238,3703
192.000
BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
237,67568
193.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
237,59686
194.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNV. ÝÖ
MF-4
237,15911
194.000
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
236,78793
195.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
236,76266
195.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
235,99417
197.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
235,58877
197.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
235,47483
198.000
OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
235,07233
198.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
234,68751
199.000
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
233,66888
201.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
233,5613
201.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
156
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
232,79538
203.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
232,26207
204.000
BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
232,08426
204.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG %50 B.
MF-4
231,76784
205.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
231,66414
205.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
229,67147
209.000
BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
229,49115
209.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
229,17636
209.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
228,34479
211.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
227,56491
212.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
227,14021
213.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
226,2143
215.000
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
225,52883
216.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
225,39707
216.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
225,27353
216.000
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
224,85958
217.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
224,29582
218.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
223,89163
218.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG %25 B.
MF-4
222,77449
220.000
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
221,11338
222.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
220,27553
222.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
219,55232
223.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %50 Burslu
MF-4
219,07402
223.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
218,58446
224.000
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
217,39217
225.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
216,38154
225.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
216,31689
225.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
216,27471
225.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
216,2437
225.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
215,70179
225.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
213,31248
226.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
212,18071
226.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
157
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
211,77713
226.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
210,37433
227.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
207,97981
227.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
207,17277
227.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
206,50857
227.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
204,82585
228.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
202,44351
228.000
PÝRÝ REÝS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
201,88077
228.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
201,07774
228.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
–
–
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
PÝRÝ REÝS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %25 Burslu
MF-4
–
–
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC VT.) ÝNGÜcretli
MF-4
–
–
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. Ücretli
MF-4
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC) ÝNG Ücretli MF-4
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-Gazi Üniversitesi)
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
MF-4
158
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MAKÝNE VE ÝMALAT MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bu bölümün ilk amacý; malzemeleri kullanýlabilir son ürünlere dönüþtürebilmektir.
Makine ve makine elemanlarýnýn tasarýmýný yapan, geliþtiren, üretimini planlayan, sistemler arasý iliþkiyi kuran ve test eden Makina Mühendisliði’dir. Bu ürünlerin tasarým, malzeme seçimi, kalite kontrolü, üretim planlamasý, nakliye, çalýþanlarýn denetimi ve ekonomik analizi hesap edilip
nasýl üretileceði üzerinde çalýþan üretim mühendisliði bölümüyle birleþimine Makine ve Ýmalat Mühendisliði bölümü denilmektedir.
Mezunlar, bir ürünün tasarýmýndan baþlayýp ürün ortaya çýkana kadar
geçirdiði evrelerin tümünde görev alabilir. Ürün geliþtirme, kalite kontrol,
üretim, montaj bölümlerinde çalýþabilirler. Ayrýca tasarýmý ve yürütülmesinde görev alabildikleri gibi tüm üretim bölümlerinin idaresinde de görev alabilirler.
Bölüm mezunlarýn çalýþabileceði sektörlerden bazýlarý, mühendislik
ofisleri, araþtýrma geliþtirme laboratuarlarý, otomotiv sanayi, imalat sanayi, inþaat sektörü, kimya sanayi, enerji, tekstil sektörü ve seramik sektörü
sayýlabilir.
MAKÝNE VE ÝMALAT MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
159
TABAN PUANI
254,21975
TABAN PUANI
165.000
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MALZEME BÝLÝMÝ VE MÜHENDÝSLÝÐÝ / MALZEME MÜH.
Malzeme Bilimi ve Mühendisliði
programýnýn amacý; öðrencilere temel mühendislik derslerinin verilmesinin yaný sýra geleneksel ve ileri teknoloji malzemelerinin tasarým ve uygulamalarý için gerekli olan tüm teorik ve
pratik bilgi ve becerilerin kazandýrýlmasýdýr. Malzeme Bilimi ve Mühendisliði seramik, metal, polimer ve kompozit malzemelerin çalýþýldýðý disiplinlerarasý bir bilim dalý olup fizik, kimya
ve biyoloji gibi temel bilimlerin yaný sýra kimya ve makine mühendislikleri ile
de güçlü bir iliþkiye sahiptir.
Bu bölümde, Matematik, Fizik,
Kimya, Teknik Resim, Malzeme ve Yaþam, Malzeme Termodinamiði, Diferansiyel Denklemler, Hammaddeler
ve Temel Ýþlemler, Mukavemet, Malzemelerin Fiziksel Özellikleri, Malzeme
ve Enerji Denklikleri, Seramik Süreçler, Faz Diyagramlarý, Metal Üretim Süreçleri, Malzemelerin Mekanik Davranýþý, Polimer Üretim Süreçleri, Malzeme Seçimi ve Tasarýmý gibi dersler okutulmaktadýr. Bu bölümde okumak
isteyenlerin akademik yeteneðe, tasarým gücüne, kimya, fizik, matematik bilimlerine ilgili kiþiler olmalarý gerekmektedir. Malzeme Bilimi ve Mühendisliði bölümü mezunlarý geleneksel ve ileri teknoloji malzemelerinin
üretimini yapan endüstrilerin yaný sýra fizik, kimya ve biyoloji alanýnda temel ve/veya uygulamalý araþtýrma yapan kurumlarda da iþ bulabilirler.
MALZEME BÝLÝMÝ VE MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
TABAN PUANI
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
297,9751
110.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
297,29097
111.000
ÝZMÝR KATÝP ÇELEBÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
282,45372
127.000
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ
MF-4
281,90615
128.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
228,33606
211.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
226,17487
215.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
160
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
223,63971
218.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
223,15471
219.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
219,05001
223.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
207,84134
227.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
203,1464
228.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
202,62259
228.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
199,63097
228.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
–
–
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K) ÝÖ
MF-4
–
–
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
TABAN PUANI
MALZEME MÜHENDÝSLÝÐÝ
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
273,55874
138.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
238,92729
191.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
219,08073
223.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
203,80333
228.000
MALZEME BÝLÝMÝ VE NANOTEKNOLOJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliði Bölümü metal, yarýiletken, seramik, polimer, biyomalzemeler ve kompozit malzemelerin üretimi, karakterizasyonu, cihaz uygulamalarý üzerinde çalýþan, bunun yaný sýra nano boyutta malzemelerin bilinen özellik ve davranýþlarýnýn deðiþimi
ve nano-malzemelerin endüstriyel uygulamalarý konularýnda faaliyet
gösteren bir bilim ve mühendislik dalýdýr.
Tarih boyunca çaðýn gereksinimleri bilim ve teknolojiye yön vermiþtir.
Nanomalzemeler kullanýlarak daha dayanýklý, yüksek verimli ve bilinen
malzeme teknolojileri ile üretilemeyen yeni ürünlerin hayata geçirilmesi
mümkündür.
Örneðin, su/kir tutmayan kumaþ ve boyalarýn üretimi yapýlmakta, otomotiv endüstrisinde çizilmeye dayanýklý kaplamalar yapýlabilmekte, kanser tedavisinde ve teþhisinde nano yapýlar kullanýlmakta, hafýza aygýtlarýnýn kapitesi arttýrýlmaktadýr. Bunlarýn yaný sýra uzay, havacýlýk ve askeriye
gibi stratejik öneme sahip uygulamalarda performans/aðýrlýk oraný arttýrýlabilmektedir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
161
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Mezunlar Malzeme ve Ýmalat Sektörü, Nanoelektronik ve bilgisayar
teknolojileri, Týp ve saðlýk sektörü,Havacýlýk ve uzay araþtýrmalarý, Çevre
ve enerji, Savunma Sanayii alanlarýnda çalýþabilirler.
MALZEME BÝLÝMÝ VE NANOTEKNOLOJÝ MÜH.
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
TABAN PUANI
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Tam Burslu MF-4
447,26714
14.800
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %75 Burslu
MF-4
404,78889
33.200
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %50 Burslu
MF-4
384,5352
44.100
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %25 Burslu
MF-4
323,63922
86.500
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Ücretli
MF-4
252,14325
168.000
MALZEME VE SERAMÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bu programýn amacý; seramik ve cam
teknolojisi alanýnda akademik düzeyde,
kuramsal ve uygulamalý eðitim vermektir.
Bu programda temel mühendislik derslerinin yaný sýra, Seramik Teknolojisi, Cam Teknolojisi, Seramik Sanatý, Sýr ve Emaye, Meslek Hesaplarý, Teknik Resim ve Seramik
Hammaddeleri gibi dersler okutulmaktadýr. Bu bölümü okumak isteyenlerin güzel
sanatlar alanýnda yetenekli, yaratýcý, fen
derslerinde baþarýlý, el, göz ve zihin koordinasyonu uyumlu, sanat eserlerine ilgi duyan kiþiler olmalarý ve kapalý, sýcak, gürültülü bir ortamda çalýþmayý kabullenmeleri gerekir. Bu bölümü bitirenler, kamu ve özel sektöre ait sanatsal üretim, teknolojik üretim yapan fabrikalarda, tesislerde görev alabilirler. Mali olanaklarý olanlar kendi iþlerini de kurabilirler.
MALZEME SERAMÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
MF-4
162
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
–
–
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MATEMATÝK
Matematik programý, matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliþtirilmesi ve bunlarýn karþýlýklý iliþkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanmasý gibi konularda eðitim ve araþtýrma yapar. Bu programda; Analiz,
Analitik Geometri, Fizik, Soyut Matematik, Cebir, Diferansiyel Denklemler, Soyut Cebir ve Sayýlar Teorisi, Nümerik Analiz, Kompleks Fonksiyonlar
gibi dersler okutulmaktadýr.
Matematik alanýnda çalýþmak isteyenlerin sayýlarla düþünme gücüne
sahip, cebir ve geometri ile ilgili kiþiler olmasý gerekir. Bu bölümden mezun olanlar bilgisayar alanýnda çalýþabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandýklarýndan bilgisayar programcýsý olarak çalýþabildikleri gibi
bilgi iþlem, istatistik, sosyal ve temel bilimlerdeki araþtýrma alanlarýnda da
görev alabilirler. Öðretmenlik formasyonu olanlar, Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý resmi ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak isterlerse devlet
memurluðu sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýrlar.
MATEMATÝK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
TABAN PUANI
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-1
458,71708
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-1
430,21747
20.900
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-1
422,18616
24.400
GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
398,61325
36.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-1
377,95013
48.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-1
376,55122
48.800
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Tam Burslu MF-1
367,44226
54.700
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG T.Burslu
361,21814
59.000
MF-1
10.500
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-1
346,22811
69.800
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-1
341,44955
73.400
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
333,88616
79.400
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
322,56584
89.200
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-1
316,74821
94.500
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
163
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KIRGIZÝSTAN-TÜRKÝYE MANAS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
316,59414
94.700
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %75 Burslu
MF-1
308,74442
102.000
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
301,685
110.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-1
300,51434
111.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
299,35629
112.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-1
299,17751
112.000
MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
292,03401
121.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-1
290,19373
123.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-1
290,18589
123.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-1
288,25778
125.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
285,77993
128.000
ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ ÝNG
MF-1
282,14296
133.000
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
281,37628
134.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-1
276,51808
140.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
275,75373
141.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
274,07812
143.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
271,12675
148.000
151.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-1
268,52565
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
262,4222
161.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
259,15481
166.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
255,60281
172.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
254,42334
174.000
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ
MF-1
250,46665
181.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-1
248,52188
184.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
247,18492
187.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
246,91694
187.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
243,07609
195.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
239,9621
201.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
239,81163
201.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG ÝÖ
MF-1
239,47669
202.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
239,30906
202.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
239,12772
202.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
238,83491
203.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
238,46684
204.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
238,36398
204.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
233,22687
215.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
164
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-1
232,88911
216.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
231,68791
218.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
231,44264
219.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
230,66417
220.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
228,94816
224.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
228,61631
225.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
228,60144
225.000
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-1
226,86996
228.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
226,72679
228.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
226,63967
228.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
225,18614
231.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
225,07417
231.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-1
224,87093
231.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
224,6128
232.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
224,25585
232.000
ERZURUM TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
223,56982
233.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-1
222,74209
234.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
222,6465
234.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
222,59232
234.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
221,26967
236.000
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
221,22947
236.000
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG %50 B.
MF-1
221,08112
236.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
220,93045
236.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
220,80085
237.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
218,82959
238.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
218,30845
239.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
217,47642
239.000
KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
217,2848
239.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
216,39231
240.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-1
215,65058
240.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
215,54464
240.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-1
215,51976
240.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-1
215,48535
240.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
215,2887
240.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
214,67008
241.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
214,39916
241.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
165
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
213,62001
241.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
211,62947
241.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-1
211,59913
241.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
210,06406
242.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
207,90632
242.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
207,56879
242.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
206,87676
242.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
206,19338
242.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
205,72909
242.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
205,37128
242.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
204,56579
243.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
204,06964
243.000
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
203,81069
243.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
203,79317
243.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
202,64523
243.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
201,91931
243.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-1
201,87603
243.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
201,7653
243.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
201,73981
243.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
201,42261
243.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
200,8316
243.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
200,8277
243.000
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
200,81668
243.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
200,06229
243.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
200,00787
243.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
199,571
243.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
199,56405
243.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
199,43339
243.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
198,57608
243.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
198,48139
243.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
198,30282
243.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
198,17949
243.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-1
–
–
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-1
–
–
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-1
–
–
ÞOTA RUSTAVELÝ DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-1
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
166
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MATEMATÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Matematik Mühendisliði prog-ramýnýn amacý; matematiðin ilke ve yöntemlerinin endüstri, ekonomi ve tüm mühendislik sorunlarýnda kullanýmýný
saðlayacak insan gücünü yetiþtirmek ve endüstride, mühendislikte, ekonomide problemlerin matematiksel çözümü konularýnda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Bu bölümde okutulan dersler; Matematik Analizi, Analitik Geometri, Lineer Cebir, Fizik, Kimya, Nümerik Analiz, Diferansiyel Denklemler, Ekonomi, Mukavemet, Ýþletme Ekonomisi, Probabilite ve Ýstatistik, Bilgisayar Tasarýmý, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Fabrika Organizasyonu
ve Ýþ Hukuku’dur.
Matematik Mühendisliði okumak isteyenlerin öncelikle matematik
alanýnda baþarýlý olmalarý, Fen bilimlerine ilgi duymalarý ve belli bir problemi birçok açýdan ele alýp çözüme ulaþtýrabilecek yeteneðe sahip olmalarý gerekir. Bu bölümü bitirenler çeþitli kamu kuruluþlarýnda çalýþabildikleri gibi, pek çok sektörde bilgi iþlem merkezlerinde ve üniversitelerin
araþtýrma laboratuvarlarýnda çalýþabilirler.
MATEMATÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
359,81107
59.900
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-1
216,10183
240.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
203,16468
243.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
200,1273
243.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
167
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MATEMATÝK-BÝLGÝSAYAR
Matematik, tüm pozitif bilimlerin temelini oluþturan bir bilim dalýdýr.
Matematiði çok iyi bilen yazýlýmcýlarýn kendi alanlarýnda daha baþarýlý olduklarý görülmektedir. Bilgisayar Bilimleri ise günümüzde hemen her alanda herkese çok yaygýn bir hizmet sunmaktadýr.
Günümüzde bilgisayar teknolojisi çok hýzlý geliþmektedir. Bu geliþmeye
ayak uydurabilmek için kalifiye insan gücüne acil ihtiyaç vardýr. Matematik ve Bilgisayar bölümünün temelde iki amacý vardýr: Ýlki çaðdaþ bir
matematik eðitimi vermek, ikincisi ise bilgisayar dersleri yardýmý ile endüstri ve ticaret alanlarýnda ihtiyaç duyulan çaðdaþ bilgilerle donatýlmýþ
elemanlar yetiþtirmektir.
Bu programda okutulan dersler; Analiz, Cebir, Fonksiyonlar, Diferansiyel Denklemler, Sayýlar Teorisi, Olasýlýk ve Ýstatistik, Soyut Matematik, Yöneylem Kuramý, Algoritmalar, Veri Yapýlarý, Mantýk Devreleri, Programlama Dilleri, Veri Tabanlarý, Ýþletim Sistemleri, Dosya Yapýlarý, Bilgisayar Aðlarý, Bilgisayar Programlarý, Donaným Temelleri, Sistem Analizi ve Tasarýmý’dýr.
Matematik-Bilgisayar bölümünde okumak isteyenlerin araþtýrma ve
planlama yeteneðine, üstün sayýsal düþünme gücüne ve zihinsel yeteneðe sahip olmalarý, dikkatli ve sabýrlý olmalarý ve yaratýcý özelliklerinin bulunmasý gerekmektedir. Matematik-Bilgisayar programýndan mezun
olanlar; yazýlým firmalarýnda program yürütücüsü, sistem analizcisi, finans
sektöründe yazýlým geliþtirmeci, web tasarýmcýsý olarak, yazýlým geliþtirme
gruplarýnda, bilgisayar satýþ firmalarýnda, bankacýlýk, borsa, sigortacýlýk,
üretim organizasyonu, optimum kaynak kullanýmý ve üretim planlamasýna gereksinim duyan sektörlerde çalýþabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
168
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MATEMATÝK-BÝLGÝSAYAR
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-1
340,80547
73.900
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-1
331,18904
81.700
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-1
308,70762
102.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-1
291,38178
121.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
257,77079
168.000
ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-1
257,2099
169.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-1
252,49772
177.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-1
246,25728
189.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-1
231,47139
219.000
ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-1
226,8086
228.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-1
218,68844
238.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-1
215,50788
240.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-1
199,06131
243.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-1
198,54161
243.000
ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-1
–
–
MATEMATÝK VE BÝLGÝSAYAR BÝLÝMLERÝ / BÝLGÝSAYAR BÝLÝMLERÝ
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünün amacý; bilgisayar teknolojisini ileri düzeyde kullanabilen, üretim planlamasýný yapabilen kiþiler yetiþtirmektir. Ayrýca analitik düþünme yeteneðine sahip iþ hayatlarýnda karþýlaþtýklarý sorunlarýn matematiksel modellerini kurup çözümleyebilen mezunlar yetiþtirme amacýndadýr. Bu bölümü okumak isteyenlerin bilgisayar
ve bilgisayar teknolojilerine ilgi duymasý, soyut kavramlarý araþtýrmaya
meraklý, sorumlu, sabýrlý ve titiz olmasý gerekmektedir. Mezunlar: Baþta ARGE, finans, sigorta, bilgisayar ve araþtýrma sektörlerinde; araþtýrmacý, üretim planlamacý, sistem analisti, yazýlým - donaným uzmaný vb. gibi görevlerde çalýþabilirler.
MATEMATÝK VE BÝLGÝSAYAR BÝLÝMLERÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-1
225,02282
231.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-1
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-1
–
–
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
MF-1
262,0726
161.000
BÝLGÝSAYAR BÝLÝMLERÝ
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
169
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MEKATRONÝK MÜH./ MEKATRONÝK SÝSTEMLER MÜH.
Mekatronik Mühendisliði, makine mühendisliði ve elektrik mühendisliði gibi iki yerleþik mühendislik dalý ile bilgisayar ve özellikle yazýlým mühendisliðinin kaynaþtýrýlmasýna dayanan yeni bir mühendislik tasarýmý yaklaþýmýdýr. Bu bölümün amacý; ilgili disiplinlerde uzmanlýk kazanan, tasarým sürecini denetleyebilen ve yönlendirebilen, ilgili disiplinlere gereksinim duyulan bilgiyi alýp harmanlayabilen ve bu özelliklerini ürün geliþtirme sürecine aktarabilecek nitelikte mekatronik mühendisleri yetiþtirmektir.
Mekatronik felsefe ile geliþtirilen ürünler
genel olarak çevreyi algýlayabilme, algýlanan çevre ile ilgili yorum yaparak karar alabilme ve bu kararlar doðrultusunda çevrelerini deðiþtirebilme özelliklerine sahip ürünler
olarak tanýmlanabilir. Otomatik odaklamalý
fotoðraf makineleri, bulanýk mantýkla çalýþan
çamaþýr makineleri, kamera kontrollü kalite
denetim sistemleri, taþýtlarda kullanýlan akýllý
sürüþ ve seyir denetim sistemleri, deðiþik
amaçlý gezer robotlar yaygýn olarak kullanýlan bazý mekatronik ürün örnekleridir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, üstün bir akademik yeteneðe, sayýsal düþünme gücüne sahip olmalarý gerekmektedir.
Bu bölümde Matematik, Temel Bilim ve Bilgisayar Teknolojisi, Mühendislik Mekaniði, Termodinamik, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Mühendislik
Malzemeleri, Ýmalat Yöntemleri, Makine Teorisi, Mekanik Makine Elemanlarý, Devre Analizi, Sayýsal Elektronik, Sinyal ve Sistemler, Mikroiþlemciler, Kontrol Sistemleri, Elektrik Makineleri ve Sürücüleri, Mekatronik Elemanlar, Mekatronik Ölçme-Deðerlendirme ve Mekatronik Tasarým gibi dersler okutulmaktadýr. Ýçinde bulunduðumuz bilgi çaðý, ürün geliþtirme sürecinde ve
dolayýsýyla endüstride yapay zekâ, otomasyon, kontrol ve robot teknolojilerinin kullanýldýðý, akýllý ürünlerin/sistemlerin giderek artan bir oranda tercih
edildiði bir yöne doðru gitmektedir. Mekatronik Mühendisleri tasarým ve
üretim yapan her türlü sanayi kuruluþunda, araþtýrma merkezleri, AR-GE birimleri ve fabrikalarda çalýþabilirler. Mekatronik Mühendisliði ayrýca yaratýcýlýða ve giriþimciliðe çok uygun bir meslek dalý olduðundan, mezunlar
kendi iþlerini kurarak ileri teknolojiye yönelik özgün çalýþmalar yapabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
170
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MEKATRONÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
438,20649
18.200
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
434,12489
19.900
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
429,71739
21.800
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
409,3272
31.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
400,38727
35.400
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
393,69716
39.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
393,53129
39.100
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
388,85022
41.700
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
388,01169
42.200
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
381,03693
46.100
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
372,15406
51.400
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
367,02149
54.700
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
366,39995
55.100
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
364,33738
56.500
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-4
364,28534
56.600
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
360,06332
59.300
ÝZMÝR KATÝP ÇELEBÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
359,22348
59.900
BURSA TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
358,99749
60.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
357,98397
60.700
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
355,9917
62.100
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
353,89527
63.500
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
342,31373
71.800
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
335,43955
76.900
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
325,5586
84.800
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
324,05585
86.100
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
316,80091
92.400
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
315,91782
93.200
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
315,69724
93.400
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
307,90524
101.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
305,61145
103.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
303,79012
105.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
296,12546
112.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
171
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
295,93228
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
294,04694
112.000
114.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
291,71561
117.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
290,21672
119.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
286,92157
122.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
280,76893
129.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
275,3042
136.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
270,78267
142.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
268,95122
144.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
268,41702
145.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
265,52521
149.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
263,025
152.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
262,48235
153.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
258,53348
159.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
255,30423
164.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
255,14266
164.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
252,96308
167.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
250,00919
172.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
249,7809
172.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
245,17943
180.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
244,26197
182.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
242,47134
185.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
233,44736
201.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
229,03006
210.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
228,17331
211.000
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
227,35914
213.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
224,6405
217.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
223,6688
218.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
223,46939
219.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
220,55552
222.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
219,294
223.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
219,16317
223.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
218,2655
224.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
172
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
215,41924
226.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
214,88529
226.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
213,69164
226.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
206,646
227.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
206,61163
227.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
206,45438
227.000
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
MEKATRONÝK SÝSTEMLER MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
TÜRK-ALMAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ALMANCA)
MF-4
401,1031
35.000
TÜRK-ALMAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ALMANCA)
MF-4
–
–
METALURJÝ VE MALZEME MÜHENDÝSLÝÐÝ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliði’nin amacý; bileþiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaþýmlarýnýn elde edilmesi ile bunlarýn iþlenerek endüstrinin istediði hammadde haline getirilmesi konusunda
araþtýrma ve eðitim çalýþmalarýný yürütmektir.
Bu programda okutulan dersler; Fizik, Kimya, Matematik, Statik, Dinamik, Malzeme, Mukavemet, Termodinamik, Mineroloji, Cevher Hazýrlama,
Plastik Þekil Verme, Demirçelik Üretimi, Demir Dýþý Metal Üretimi, Kaynak
Metalurjisi, X Iþýnlarý, Elektroteknik, Seramikler, Alaþýmlar, Talaþlý Þekillendirme, Döküm Metalurjisidir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
173
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliði bölümünde okumak isteyenlerin
üstün bir genel akademik yeteneðe, özellikle sayýsal düþünme, uzay iliþkilerini görebilme, tasarým yeteneklerine sahip; kimya, fizik, matematik ve
yer bilimlerine ilgili ve bu alanlarda iyi yetiþmiþ olmalarý gerekir. Bu programý bitirenler demir-çelik sanayi, seramik sanayi, döküm sanayi ve özel
dökümhaneler, ýsý iþlem atölyeleri, plastik sanayi, elektrometalurji ve kaplama konusunda üretim yapan iþletmeler veya atölyelerle cevher zenginleþtirme tesislerinde çalýþabilirler.
METALURJÝ VE MALZEME MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
429,97826
21.700
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
411,58583
29.900
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
397,98005
36.700
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
366,80387
54.900
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
353,67224
63.700
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
345,65702
69.300
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
338,29769
74.800
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
334,67724
77.500
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
327,52712
83.200
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
321,84054
88.100
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
317,29673
92.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
303,19065
105.000
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
302,73166
106.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
296,3824
112.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
293,20801
115.000
BURSA TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
286,80094
122.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
272,13748
140.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
267,48784
146.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
262,93063
152.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
260,66956
156.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
259,13502
158.000
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
253,16569
167.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
251,87767
169.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
246,09761
178.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝÝÖ
MF-4
243,09851
184.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
174
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
239,1965
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
237,53767
191.000
194.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
236,89801
195.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
235,82763
197.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
235,78175
197.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
232,79766
203.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
226,15921
215.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
226,02582
215.000
NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
222,7693
220.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
221,99026
221.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
221,49862
221.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
221,21318
221.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
220,92785
222.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
220,01232
223.000
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
217,51798
225.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
215,44856
226.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
214,72896
226.000
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
210,94227
227.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
208,30642
227.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
203,20032
228.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
201,18689
228.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
201,10895
228.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
200,52042
228.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
200,48235
228.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
199,33893
228.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
199,3266
228.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
197,64739
228.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
–
–
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
–
–
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
–
–
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
–
–
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
175
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
METEOROLOJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Meteoroloji Mühendisliði programýnýn amacý; akýþkan olan havanýn hareketlerini ve ýsý deðiþimleri ile basýnç farklýlýklarýný bir bütünsellik içinde incelemek ve günlük hava hareketlerinin iklime uzun erimde etkisini saptamaktýr. Bu programda okutulan dersler; Fizik, Kimya, Matematik, Statik, Dinamik, Mukavemet, Jeodezi, Yer Fiziði, Klimatoloji, Akýþkanlar Mekaniði, Hava Kirliliði Kimyasý, Güneþ ve Yer Radyasyonu, Meteoroloji Aletleri, Gözlem Usulleri, Fiziksel Meteoroloji, Hidrometeoroloji, Hidrolik Hidroloji, Mikrometeorolojisi ve Tarým ve Orman Meteorolojisi’dir.
Meteoroloji Mühendisliði’nde okumak isteyenlerin matematik, kimya,
jeoloji, fizik, astronomi, coðrafyaya ilgili, sabýrlý ve dikkatli birer gözlemci olmalarý gerekir. Bu programý bitirenler ilgili kamu kuruluþlarýnda çalýþabilirler.
METEOROLOJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
176
TABAN PUANI
357,62332
BAÞARI SIRASI
61.000
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MÝMARLIK
Mimarlýk programýnýn amacý; her çeþit binanýn isteðe ve olanaklara
göre plan ve projelerinin hazýrlanmasý, yapýmýnýn denetlenmesi konularýnda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr. Bölümde okutulan dersler; Bina Fiziði,
Mukavemet, Genel Matematik, Malzeme, Mimari Çizime Giriþ, Peyzaj Mimarlýðý, Statik, Restorasyon, Kent Planlamasý, Mimari Tasarým, Mimari Röleve, Malzeme Mekaniði ve Ýnce Yapý’dýr.
Mimarlýk okumak isteyenlerin yaratýcý, fizik, matematik, resim ve sosyal
bilimler alanlarýnda iyi yetiþmiþ olmasý, sanata ilgili olmasý, üstün bir akademik yetenek yanýnda uzay iliþkilerini görebilme ve düzgün þekil çizebilme
gücüne sahip olmasý gerekir.
Bu programý bitirenler, kamu ve özel sektörde çalýþma olanaklarýna
sahiptirler. Ayrýca bölüm mezunlarý serbest mimarlýk yapabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
177
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MÝMARLIK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG T.Burslu
MF-4
477,32795
6.100
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
474,50617
6.740
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
460,2065
10.500
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
457,1078
11.500
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. T.Burslu
MF-4
456,74779
11.600
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG %50 B.
MF-4
446,12704
15.200
MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
441,85895
16.800
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
441,48372
16.900
ABDULLAH GÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
434,61037
19.700
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
434,22143
19.800
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
433,59593
20.100
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
433,26332
20.200
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
433,24575
20.200
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
432,37592
20.600
TED ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
431,1519
21.200
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
431,07931
21.200
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
429,65013
21.800
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %50 Burslu
MF-4
428,75818
22.200
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
426,45056
23.100
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
425,41616
23.600
ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ ÝNG
MF-4
423,72608
24.300
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
422,31094
24.900
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
419,87299
26.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
419,52952
26.200
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
418,14487
26.800
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
417,27064
27.200
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
416,05392
27.700
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
415,80924
27.900
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
415,04934
28.200
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
414,92872
28.300
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
414,90561
28.300
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. Tam Burslu
MF-4
414,06839
28.700
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
413,41065
29.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG T.Burslu
MF-4
412,30446
29.600
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
178
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
412,18672
29.600
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
410,92473
30.200
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
410,44474
30.500
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
409,79575
30.800
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
409,34667
31.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
408,24435
31.500
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
407,27166
32.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
406,70081
32.200
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
406,61011
32.300
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
406,51626
32.300
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
405,07033
33.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
403,44463
33.900
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ
MF-4
403,14111
34.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
403,07222
34.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
402,78337
34.200
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
402,71874
34.200
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
402,29595
34.400
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
401,94999
34.600
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
401,61019
34.800
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
401,03519
35.100
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
400,06658
35.600
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
399,92415
35.700
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
399,25102
36.100
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
398,44192
36.500
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
398,42079
36.500
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
397,78255
36.800
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. Tam Burslu
MF-4
397,19517
37.100
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
397,05536
37.200
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %25 Burslu
MF-4
396,75164
37.400
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
395,81998
37.900
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
395,52397
38.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
395,31613
38.100
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
394,77277
38.500
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %75 Burslu
MF-4
394,58149
38.600
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
394,42307
38.600
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
179
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-4
394,30722
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
394,05204
38.700
38.800
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
393,01669
39.400
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
392,44375
39.700
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG Ücretli
MF-4
392,4011
39.800
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG T.Burslu
MF-4
390,98257
40.500
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
390,89995
40.600
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
390,0772
41.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
389,68143
41.300
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
389,23562
41.500
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
387,70424
42.400
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
386,53339
43.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
383,90696
44.500
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
383,8452
44.600
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
383,66264
44.700
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
383,33264
44.900
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
383,09235
45.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
383,0751
45.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
382,86478
45.100
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
382,23165
45.500
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
381,23958
46.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
380,28272
46.600
MARDÝN ARTUKLU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
380,1616
46.700
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
379,95054
46.800
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. %50 Burslu
MF-4
379,15646
47.200
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
378,91195
47.400
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
378,65844
47.500
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
377,90177
48.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
376,443
48.900
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
375,54159
49.400
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %50 Burslu
MF-4
374,59396
50.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
373,01918
50.900
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
371,87984
51.600
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
370,52092
52.400
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Ücretli
MF-4
369,70464
52.900
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
180
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
369,03489
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
368,13234
53.400
54.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
367,07833
54.700
TED ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
364,65798
56.300
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
358,70137
60.200
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
354,84798
62.900
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
353,8245
63.600
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
351,26973
65.300
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
350,30399
66.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
349,661
66.400
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
349,52306
66.500
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
349,2631
66.700
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
347,62787
67.900
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
347,14003
68.200
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
345,67698
69.300
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %25 Burslu
MF-4
344,40637
70.200
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
342,39662
71.700
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
341,95195
72.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
341,88001
72.100
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
339,21861
74.100
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
336,73208
76.000
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
334,97623
77.300
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
333,94494
78.100
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
332,64247
79.100
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
328,41411
82.500
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
328,27064
82.600
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
326,04133
84.400
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. %25 Burslu
MF-4
323,66753
86.500
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
321,77463
88.100
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
319,45926
90.100
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG Tam Burslu
MF-4
317,52396
91.800
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
314,40446
94.500
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
312,53325
96.300
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
307,98097
100.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
305,6395
103.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
181
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
305,53631
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
304,82481
103.000
103.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %25 Burslu
MF-4
302,63494
106.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
297,10377
111.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
295,91402
113.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
295,68637
113.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
291,98006
117.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
290,65778
118.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %75 Burslu
MF-4
288,92488
120.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
287,57036
122.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
287,55281
122.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
284,08111
125.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
282,396
127.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
281,67223
128.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
281,15829
129.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
278,27667
132.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
271,54553
141.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
270,00674
143.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
267,47419
146.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
266,07253
148.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %50 Burslu
MF-4
266,00362
148.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
265,50857
149.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
262,39263
153.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
261,20363
155.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
261,06328
155.000
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. Ücretli
MF-4
259,87766
157.000
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
258,71561
159.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. Ücretli
MF-4
258,67
159.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
254,44494
165.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
253,58594
166.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
244,04258
182.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
243,41458
183.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
243,10198
184.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
239,18172
191.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
239,0183
191.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
182
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
238,76852
191.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
233,28039
202.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
231,34743
205.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
228,09092
211.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
227,88867
212.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
227,17523
213.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
227,14445
213.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
226,83373
214.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
223,57268
219.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %25 Burslu
MF-4
222,56986
220.000
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
221,8057
221.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %25 Burslu
MF-4
221,15364
221.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
220,62526
222.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
220,56135
222.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. Ücretli
MF-4
219,75955
223.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
219,40372
223.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNGÜcretli
MF-4
217,4949
225.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
216,4258
225.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
212,27023
226.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG Ücretli
MF-4
AZERBAYCAN MÝMARLIK VE ÝNÞAAT ÜNV. Ücretli MF-4
210,04206
227.000
210,0093
227.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
207,70836
227.000
NAHCÝVAN DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
206,96797
227.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝNGÝLÝZCE) ÝNG Ücretli
MF-4
205,14396
227.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
204,94393
228.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
204,53576
228.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %50 Burslu
MF-4
203,18673
228.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
203,05654
228.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
202,69997
228.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
201,6553
228.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
200,87707
228.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
200,30448
228.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
198,72348
228.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
183
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MOLEKÜLER BÝYOLOJÝ VE GENETÝK
BÝYOTEKNOLOJÝ VE MOLEKÜLER BÝYOLOJÝ
Bu programýn amacý; organizmanýn oluþmasý,
yaþayabilmesi için gerekli metabolik aktiviteleri
incelemek, genetik ve biyoteknoloji alanýnda
eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Bu programda Biyoloji, Kimya, Matematik
ve Bilgisayardan baþka Elektrik ve Manyetizma,
Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Gen Moleküler Biyolojisi,
Gen Mühendisliði uygulamalarý gibi dersler
okutulmakta, staj ve bitirme projesi yaptýrýlmaktadýr.
Moleküler Biyoloji ve Genetik, 21. yüzyýla
damgasýný vurmaya aday bir bilim dalýdýr. Çok
büyük bir hýzla geliþen bu disiplinin týp, biyoteknoloji, fizyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, kanser
genetiði hatta ziraat, çevre bilimleri ve enerji
üretimi ile çok yakýn iliþkisi ve bu alanlarda çok
çeþitli uygulama olanaklarý vardýr.
Moleküler Biyoloji ve Genetik disiplini, genetik mühendisliðinin temelidir. Genetik mühendisliði bir disiplin olmaktan öte moleküler biyoloji ve
genetiðin teknolojiye uyarlanmasýdýr. Moleküler Biyoloji ve Genetik, temel
bilim araþtýrmasýdýr; biyoteknoloji ve genetik mühendisliði ise bunun uygulamasýdýr. Baþka hiçbir bilim dalýnda temel bilim araþtýrmasý ile uygulama arasýnda bu kadar yakýn mesafe yoktur. Bu programdan mezun
olanlar hastanelerin ya da özel kuruluþlarýn araþtýrma merkezlerinde çalýþmaktadýr. Çoðunluk ise akademik kariyer yapmayý tercih etmektedir.
MOLEKÜLER BÝYOLOJÝ VE GENETÝK
PUAN TÜRÜ
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
496,44849
3.630
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG T.Burslu
MF-3
460,74632
13.200
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-3
458,92674
13.800
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-3
439,98854
21.300
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-3
430,50559
25.400
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
184
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
420,50067
30.000
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG %50 B.
MF-3
411,80217
34.100
ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ ÝNG
MF-3
411,14433
34.400
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
407,32716
36.300
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
406,36039
36.900
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
397,86091
41.300
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-3
385,0543
48.400
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
381,72781
50.400
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
381,10255
50.800
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
377,5094
53.000
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ
MF-3
372,89497
55.800
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
371,25528
56.800
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
366,93966
59.500
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
363,33063
61.800
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
360,88855
63.400
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
354,83268
67.400
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-3
353,18879
68.600
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-3
340,0203
78.100
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
335,80388
81.300
ÝHSAN DOÐRAMACI BÝLKENT ÜNV. ÝNG Ücretli
MF-3
324,85282
90.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
320,63738
93.600
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
310,58876
103.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
310,57107
103.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-3
308,33455
105.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
308,10761
105.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-3
302,34427
111.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
270,69112
146.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
264,90462
154.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
262,70741
157.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
258,20989
163.000
NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
257,57649
164.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
255,99141
167.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
185
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
254,87814
168.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
247,52757
180.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
244,83939
184.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
244,47056
184.000
KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
238,33707
195.000
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
234,35045
202.000
ERZURUM TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
234,18401
202.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-3
232,88954
205.000
ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
231,85217
207.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-3
231,43998
207.000
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
226,96833
215.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
225,63635
217.000
ERZURUM TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-3
220,99584
224.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
220,17358
225.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
219,32188
225.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
216,63312
227.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
216,28261
227.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
213,76727
228.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
205,00807
230.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
204,31631
230.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
201,25834
230.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-3
–
–
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
–
–
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
–
–
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
–
–
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
–
–
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
–
–
BÝYOTEKNOLOJÝ VE MOLEKÜLER BÝYOLOJÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
MF-3
186
237,62041
196.000
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MÜCEVHERAT MÜHENDÝSLÝÐÝ
Mücevherat alanýnda bilimsel ve çaðdaþ teknolojilere dayalý üretimi
hedef alan bir imalat mühendisliði programýdýr. Öðrenciler, öðrenimleri
süresinde sadece üretim yöntemlerini deðil, aldýklarý temel bilgiler ýþýðýnda, uluslararasý normlara göre doðal ve sentetik mücevherat malzemelerinin tanýmlanmasý, sýnýflandýrýlmasýný öðrenip, kuyumculuk alaþýmlarýný
geliþtirme ve sentetik malzemelerin üretimi alanýnda araþtýrma, geliþtirme
ve inovasyon yeteneklerini kazanacaktýr.
Mesleki literatürü izleyebilen, kalite bilincine sahip, sözlü ve yazýlý iletiþim becerileri kazanmýþ öðrenciler mezun olduklarýnda, ülkenin ihtiyacý
olan mücevherat sanayinin yaný sýra sentetik kristal üretim ve Ar-Ge birimlerinde, uluslararasý mücevherat sertifikasyonu, ticareti ve ekspertiz
alanlarýnda çalýþma imkanýna sahip olacaklardýr.
MÜCEVHERAT MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
MF-4
323,28946
86.800
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
218,03919
224.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
MÜHENDÝSLÝK PROGRAMLARI
Bilgisayar Mühendisliði, ElektrikElektronik Mühendisliði, Endüstri
Mühendisliði bölümlerini içerir.
MÜHENDÝSLÝK PROGRAMLARI
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
TED ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
416,79305
27.400
TED ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
317,69954
91.600
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
187
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MÜHENDÝSLÝK VE DOÐA BÝLÝMLERÝ PROGRAMI
Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi’nin amacý, ulusal ve uluslararasý pazarlara hizmet sunabilecek yeni, yüksek teknolojiye dayalý giriþimlere temel teþkil edebilen bilimsel ve teknik uzmanlýk kapasitelerinin yaratýlmasýdýr. Bu amacý gerçekleþtirebilmek için bu programa yerleþen öðrencilere lisans öðreniminin ilk iki yýlýnda alacaklarý ve seçecekleri dersler yoluyla, sunulan programlarý daha gerçekçi tanýma fýrsatý verilmekte ve son
iki yýlýnda karar verdiði lisans programýný seçme imkâný sunulmaktadýr.
MÜHENDÝSLÝK VE DOÐA BÝLÝMLERÝ PROG.
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
493,52986
3.280
SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
430,84124
21.300
SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
395,05844
38.300
SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
267,71587
146.000
NÜKLEER ENERJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Nükleer Enerji Mühendisliði programýnýn amacý; ülkemizde nükleer
teknolojinin kurulmasý ve geliþtirilmesinde çalýþacak mühendisler yetiþtirmektir. Bu mühendislik dalý, teknoloji ve bilgisayardaki geliþmeyle birlikte
hýzlý bir ilerleme saðlamýþtýr. Nükleer Enerji Mühendisliði, araþtýrýcý, geliþtirici, kurucu, üretici ve yönetici bir mühendislik dalýdýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
188
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu programda ilk yýl temel Fen dersleri olarak Matematik, Fizik, Kimya,
daha sonraki yýllarda ise Termodinamik, Akýþkanlar Mekaniði, Malzeme
Bilgisi, Nükleer Fizik, Elektronik, Isý Aktarýmý, Nükleer Mühendislikte Sayýsal
Yöntemler, Ölçme Tekniði, Isý Güç Sistemleri, Nükleer Reaktör Mühendisliði ve Nükleer Güç Ekonomisi gibi dersler okutulmaktadýr.
Nükleer Enerji Mühendisliði okumak isteyenlerin üstün bir akademik yeteneðe, analitik düþünme gücüne, fizik bilimine karþý ilgiye sahip, yaratýcý
ve araþtýrmacý bir kiþiliðe sahip olmasý gerekir. Bu bölümü bitirenler üniversitelerde alanla ilgili çalýþmalar yapan resmi kurumlarda iþ bulabilirler.
NÜKLEER ENERJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
PUAN TÜRÜ
MF-4
TABAN PUANI
363,56585
BAÞARI SIRASI
57.000
ODYOLOJÝ
Odyoloji, kiþilerin iþitme kayýplarýný, iþitme-denge bozukluklarýný saptayan, iþitme kaybýnýn miktar ve cinsini
tespit eden ve gerektiði durumlarda
rehabilitasyonunu yapan bilim dalýdýr. Odyoloji biliminin uygulayýcýlarý,
odyolog ünvanýný alýrlar.
Türkiye'de odyoloji eðitimi 40 yýldýr lisansüstü düzeyde yürütülmüþtür,
4 yýllýk lisans eðitimi ilk olarak 20112012 eðitim öðretim yýlýnda Ýstanbul
Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi
Odyoloji Bölümünde baþlamýþtýr.
Lisansüstü eðitim programýnýn adý Odyoloji ve Konuþma Bozukluklarý
programý olduðu için ve konuþma bozukluklarýyla ilgili dersler ve uygulamalar da yer aldýðýndan bu okullarýn mezunlarý "Odyoloji (Ýþitme) ve Konuþma Bozukluklarý Uzmaný" ünvaný almaktadýr. Türkiye'de iþitme ve konuþma bozukluklarý uzmanlarý hastanelerde, özel eðitim merkezlerinde,
özel kliniklerde çalýþabilmektedir. Ayrýca Eðitim Odyolojisi alt disiplini içersinde iþitme ve konuþma problemli insanlarýn rehabilitasyonu konusunda
uzmanlaþmýþ eðitim odyologlarý da yetiþmektedir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
189
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ODYOLOJÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
431,73766
24.800
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
430,19247
25.500
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
429,89224
25.700
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
422,33334
29.100
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
408,1741
35.900
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-3
406,79355
36.600
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
384,22007
48.900
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
341,14112
77.200
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
281,75531
133.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
276,99657
139.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
466,69759
23.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-2
448,67425
33.700
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-2
445,61089
35.700
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-2
418,32022
55.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
399,77618
70.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
297,15342
217.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-2
283,43726
257.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-2
247,7919
417.000
ORMAN ENDÜSTRÝSÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ / ORMAN MÜHENDÝSLÝÐÝ
Orman Endüstrisi Mühendisliði programýnýn amacý; orman endüstrilerinin kurulmasý, idaresi, iþletilmesi, iþlenmiþ orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve pazarlanmasý konularýnda çalýþacak eleman
yetiþtirmek ve bu alanda eðitim yapmaktýr.
Bu bölümde, Orman Endüstrisi Makineleri ve Ýþletme Anabilim Dalý, Orman Ürünleri ve Kimyasý ve Teknolojisi Anabilim Dalý, Odun Mekaniði ve
Teknolojisi Anabilim Dalý, Odun Biyolojisi ve Koruma Teknolojisi Anabilim
Dallarýnda öðrenim görülür. Orman Endüstrisi Mühendisliði programýnda
baþta Biyoloji olmak üzere genellikle Kimya, Matematik gibi temel bilim
dersleri verilir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
190
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Programa özgü derslerin dýþýnda Ekonomi, Hukuk gibi sosyal bilim içerikli dersler de verilir.
Orman Endüstrisi Mühendisliði programýna girmek isteyenlerin baþta
Fen derslerinde baþarýlý olmasý, ekonomi ve ticarete ilgi duymasý, baþkalarý ile iþbirliði halinde çalýþabilen yaratýcý kiþiler olmasý gerekir.
Bu bölümü bitirenler kamu kuruluþlarý ile özel sektöre ait orman ürünlerini iþleyen fabrikalarda teknik ve idari görevlerde çalýþabilirler.
ORMAN ENDÜSTRÝSÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
277,46404
133.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
225,72105
215.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
220,79441
222.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
218,73617
224.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
215,57309
225.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
191
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
203,59048
228.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
202,67634
228.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
199,70712
228.000
ORMAN MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
223,03539
219.000
ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
219,80556
223.000
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
207,35927
227.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
204,47076
228.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
203,10882
228.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
202,89039
228.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
202,37966
228.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
199,61302
228.000
OTOMOTÝV MÜHENDÝSLÝÐÝ
Kamyon, otobüs, minibüs, otomobil gibi motorlu taþýtlarý planlayan ve
üretimini denetleyen Otomotiv Mühendisi'dir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
192
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Otomobil, kamyon, motosiklet, traktör gibi motorlu taþýtlarýn projelerini geliþtirir. Aracýn kullaným yerine göre denge hesaplamasýný yapar. Aracýn güvenliðini azami duruma getirmek için teknik hesaplamalar yapar.
Aracýn çeþitli aksamlarýnýn (fren takýmý vb.) seçimini yapar, imalat ve üretilen parçalarýn montaj denemelerini yapar, aksaklýklarý tespit eder ve giderilmesine çalýþýr.
Okutulan dersler; Otomotiv motorlarý, Ýçten Yanmalý Motorlar, Taþýt
Tekniði, Raylý Taþýtlar, Arazi Taþýtlarý, Ulaþým Tekniði, Roket Motorlarý, Otomatik Güç Üretimi, Ziraat’te Mekanizasyon, Matematik, Fizik vb. dir. Otomotiv Mühendisi olmak isteyenlerin; üst düzey akademik yeteneðe, þekil
ve uzay iliþkilerini görebilme yeteneðine sahip, matematik ve fizik alanlarýna ilgili ve bu alanlarda baþarýlý, mekaniðe karþý ilgili, yaratýcý ve tasarým
gücü yüksek kimseler olmalarý gerekir. Otomotiv mühendisleri kirli, yaðlý
ve gürültülü ortamlarda çalýþýrlar, eðer yönetici kadrosunda olurlarsa büro ortamýnda çalýþýrlar. Otomotiv sektörü ülkemizde en geliþmiþ sektörlerden biridir. Ýstanbul, Ýzmir, Bursa illerimizde özel sektöre ait otomotiv, motor ve cihazlarýn üretimini yapan fabrikalar vardýr. Otomotiv sanayinin olduðu her yerde iþ bulabilirler.
OTOMOTÝV MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
435,18366
19.400
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
385,89882
43.400
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
377,44521
48.200
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
374,75524
49.900
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
367,29291
54.600
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
365,55635
55.700
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
363,67279
57.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
359,78063
59.500
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
299,73224
109.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
297,29409
111.000
121.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
288,08813
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
285,29871
124.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
284,30459
125.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
274,589
137.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
266,4726
148.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
252,62427
168.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
193
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
251,55882
169.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
248,12534
175.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
241,10678
187.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
237,44373
194.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
236,45927
196.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
235,2307
198.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
234,99725
199.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
234,76123
199.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K) ÝÖ
MF-4
231,28306
206.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K) ÝÖ
MF-4
230,51021
207.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
230,01738
208.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
224,74057
217.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
222,3539
220.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
222,26172
220.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
221,15903
221.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
213,4916
226.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
205,28241
227.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K) ÝÖ
MF-4
204,08301
228.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K) ÝÖ
MF-4
200,18245
228.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNGÜcretli
MF-4
–
–
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
PETROL VE DOÐALGAZ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði programýnýn amacý; petrol yataklarýnýn bulunmasý, petrolün çýkarýlmasý, üretilmesi ve verimliliðinin araþtýrýlmasý konularýnda eðitim vermektir. Bölümde temel fen derslerinin yanýnda
Statik, Mukavemet, Jeoloji, Fiziko-Kimya, Hidrolik, Petrografi, Petrol Jeolojisi, Petrol Üretim Teknikleri, Jeofizik Termodinamik, Petrol Hukuku ve Petrol
Ekonomisi gibi dersler okutulmaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
194
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði okumak isteyenlerin üstün bir akademik yeteneðe sahip olmalarý ve özellikle kimya konusunda baþarýlý olmalarý gerekmektedir. Bu programý bitirenler kamuda ve özel petrol þirketlerinde çalýþabilirler.
PETROL VE DOÐALGAZ MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
TABAN PUANI
421,26826
BAÞARI SIRASI
25.400
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
399,86278
35.700
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG T.Burslu
MF-4
317,3133
92.000
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
294,11362
114.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
289,73131
119.000
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
268,47033
145.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
252,03751
169.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG %50 B.
MF-4
217,52629
225.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG %25 B.
MF-4
–
–
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. (KKTC) ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
195
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
PEYZAJ MÝMARLIÐI
Peyzaj Mimarlýðý programýnýn amacý; insanýn doðal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlý ve estetik
özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda
çalýþacak insangücü yetiþtirmek ve bu alanda araþtýrmalar yapmaktýr. Bu bölümde temel Fen dersleri yanýnda Botanik, Zooloji, Jeoloji, Meteoroloji, Peyzaj Mimarisi Temel Ýlkeleri, Peyzaj Ekolojisi, Kýrsal Çevre
Sorunlarý, Aðaçlandýrma, Bitki
Sosyolojisi, Mimarlýk Bilgisi gibi
dersler okutulmaktadýr.
Peyzaj Mimarlýðý programýna girmek isteyenlerin, þekiluzay yeteneðine ve estetik
görüþe sahip, biyolojiye ilgili ve
doðayý seven kimseler olmasý
gerekir. Mezunlar, belediyelerde, toplu konut þirketlerinde
ve turistik iþletmelerde çalýþabilirler.
PEYZAJ MÝMARLIÐI
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
MF-4
386,7593
42.900
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
360,62987
58.900
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
341,47065
72.300
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
287,64186
121.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
270,94028
142.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
263,92766
151.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
196
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
253,6993
166.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
245,75622
179.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
236,00276
197.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
234,82963
199.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
231,09575
206.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
230,74814
207.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
230,51719
207.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
230,35148
207.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
230,23636
208.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
228,75782
210.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
226,36523
214.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
225,66504
215.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
224,45434
217.000
ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
223,70876
218.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
221,64331
221.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
210,19198
227.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
208,60085
227.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
207,43175
227.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
206,43335
227.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
199,85527
228.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
198,93958
228.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
–
–
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
197
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
PÝLOTAJ / PÝLOT EÐÝTÝMÝ
Bu bölümlerin amacý, havacýlýk sektörü içindeki þirketlerin, uçuþ ekibi
konusunda duyduðu yetiþmiþ insan gücü ihtiyacýný karþýlamaktýr.
Haberleþme, uçak teknik eðitimi, havayolu yönetimi,uçuþ simülatör
eðitimi,hava hukuku, genel uçak bilgisi, meteoroloji, uçuþ emniyeti okutulan dersler arasýnda bulunmaktadýr. Bu alandan mezun olanlar, yurtiçi
ve yurtdýþýnda havacýlýk sektöründe hizmet veren þirketlerde pilot olarak
çalýþma imkanýna sahip olabileceklerdir.
PÝLOTAJ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
475,82554
6.430
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
463,47771
9.580
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
257,80078
160.000
PÝLOT EÐÝTÝMÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
452,77701
12.900
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
215,65941
225.000
POLÝMER MÜHENDÝSLÝÐÝ
Polimer Mühendisliði, polimerizasyon yöntemlerini, polimerlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini inceleyen, polimerik malzemelerin kimyasal yapýsý ve özellikleri arasýndaki iliþkiyi araþtýran polimer malzemelerin tasarýmýný, üretimini, geliþtirilmesini, iþlenmesini ve uygulama alanlarýnýn belirlenmesini kapsayan bir mühendislik bilimidir.
Polimer Mühendisliðinin
amacý polimerik malzemelerin tasarýmý, üretimi, iþlenmesi,
geliþtirilmesi, uygulanmasý,
kalite kontrolü ve tüm bu aþamalar sýrasýnda oluþabilecek
teknik sorunlarýn çözülmesi
konusunda uzman kiþilerin yetiþtirilmesini hedeflemektir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
198
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Polimer malzemeler yapýlarý dolayýsýyla sahip olduklarý üstün özellikler
nedeniyle ileri mühendislik malzemelerinin üretiminde, plastik ve kauçuk
sanayisinde, uzay ve havacýlýk sanayisinde, savunma ve silah sanayisinde, bina iç ve dýþ tesisatlarýnda, otomotiv sanayisinde, makine sanayisinde, tekstil sanayisinde, yapýþtýrýcý üretiminde, oyuncak ve hediyelik eþya
üretiminde, kozmetik sanayisinde, týpta ve eczacýlýkta kýsacasý akla gelen
hemen her alanda yaygýn kullaným alanýna sahiptir.
Polimer Mühendisi unvanýný almaya hak kazanan kiþiler yurt içi ve yurt
dýþýnda sanayinin pek çok alanýnda hizmet veren firmalarýn üretim, ARGE, kalite kontrol, hammadde kontrol, satýþ ve pazarlama departmanlarýnda çeþitli kademelerde iþ bulma imkânýna sahip olacaklardýr.
POLÝMER MÜHENDÝSLÝÐÝ
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
MF-4
234,9141
199.000
RAYLI SÝSTEMLER MÜHENDÝSLÝÐÝ
Raylý Sistemler Mühendisliði Bölümünün amacý, ülkemizin raylý sistemler teknolojileri hakkýnda yeterli bilgi ve beceriye sahip yetiþmiþ mühendis
ihtiyacýný karþýlamak; matematik, fen ve mühendislik bilgilerini bu alandaki problemlere uygulama becerisi kazandýrarak, öðrencileri baþarýlý bir
mühendislik kariyerine hazýrlamaktýr.
Termodinamik, Statik, Mekatronik, Mukavemet, Ölçme Tekniði, Tren
Mekaniði, Dinamik, Malzeme Bilimi, Köprüler ve Tüneller bölümde okutulan dersler arasýndadýr. Bölüm mezunlarý, Raylý Sistem Ýnþaatçýlýðý, Raylý Sistem Makineciliði, Raylý Sistem Elektrik-Elektronikçiliði, Raylý Sistem Ýþletmeciliði gibi alanlarda, belediyelere baðlý bulunan hafif raylý sistemler ve
tramvay iþletmelerinde çalýþabilecekleri gibi, bu sektöre yeni girmeye
baþlayan özel kurum ve kuruluþlarda da çalýþma imkâný bulabilirler.
RAYLI SÝSTEMLER MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
304,95876
103.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
299,05776
109.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
260,91947
155.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
259,07216
158.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
199
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
BALIKÇILIK TEKNOLOJÝSÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bu programda su kaynaklarýný deðerlendirmek ve üretimi artýrmak
açýsýndan bitkisel ve hayvansal su ürünlerinin tanýtýlmasý, çevre iliþkileri,
avlama yöntemleri ve gereçleri, av yasaklarý, bitkisel ve hayvansal su
ürünlerinden ekonomik olanlarýnýn yetiþtirilebilmeleri, ýslah, su ürünleri üretim tesislerinin planlanmasý, stoklarýn takviye edilmesi ve yenilenmesi gibi
konularda temel ve teknik araþtýrma ve uygulama çalýþmalarý yapmak
amaçlanmaktadýr.
Su Ürünleri Mühendisliði programýnda, Matematik, Fizik, Kimya, Genel
Botanik, Genel Zooloji, Su Omurgasýzlarý Zoolojisi, Balýk Anatomisi ve Fizyolojisi, Genetik, Ekoloji, Deniz Meteorolojisi, Su Kalitesi, Biyokimya, Balýk Üretim Tesisleri ve Planlamasý, Deniz Balýklarý Yetiþtiriciliði, Balýk Besleme gibi
dersler okutulur.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
200
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Su Ürünleri Mühendisliði okumak isteyen öðrencilerin, denize ve deniz
ürünlerine meraklý, deðiþikliði ve açýk havada çalýþmayý seven, araþtýrmacý ve meraklý olmalarý gerekmektedir.
Bu programdan mezun olanlar kamuya ve özel sektöre baðlý su ürünleri üretme çiftliklerinde çalýþabilirler. Ayrýca kendileri özel üretim çiftlikleri
de açabilirler.
SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
PUAN TÜRÜ
MF-2
TABAN PUANI
267,66294
BAÞARI SIRASI
149.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
235,70464
197.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
227,23172
212.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
222,67987
218.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
221,55331
220.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
221,40591
220.000
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
220,49309
221.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
218,58102
222.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
217,90646
223.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
217,30443
223.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
217,02201
223.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
214,14021
225.000
ÝZMÝR KATÝP ÇELEBÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
213,71727
225.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
207,19241
226.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
205,58227
226.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
202,97342
226.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
201,98235
226.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
199,11973
227.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BALIKÇILIK TEKNOLOJÝSÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
221,42113
220.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
201
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SÜT TEKNOLOJÝSÝ
Lisans ve Yüksek Lisans düzeylerinde eðitim veren Süt Teknolojisi Bölümü'nün eðitim/öðretim programý, öðrencilere süt üretiminin artýrýlmasý,
süt ve ürünlerinin kalitesinin korunmasý, süt iþletmelerinin kurulmasý ve organize edilmesi, süt yan ürünlerinin deðerlendirilmesi gibi konularda yeterli teknik bilgi donanýmý saðlayacak þekilde düzenlenmiþtir.
Bölümde okutulan dersler, Ýçme Sütü Teknolojisi, Süt Endüstrisinde Ýþlem Mühendisliði, Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol, Süt Kimyasý ve Biyokimyasý, Süt Endüstrisinde Soðuk Tekniði, Süt Mikrobiyolojisi, Peynir Teknolojisi,
Süt Esaslý Ürünler Teknolojisi, Süt Yan Ürünleri Teknolojisi’dir.
Bölüm mezunlarý; kamuda ve özel sektörde süt ve süt ürünleri iþletmelerinde çalýþabilirler.
SÜT TEKNOLOJÝSÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
217,25457
223.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
216,86099
224.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
215,86971
224.000
ÞEHÝR VE BÖLGE PLANLAMA
Þehir ve Bölge Planlama programýnýn amacý; þehir alanlarýnýn ekonomik olanaklara, insanlarýn ihtiyaçlarýna ve estetik kurallara uygun olarak
planlanmasý ve çevre düzenlenmesine iliþkin eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Bu programda, ilk yýlda Matematik, Sosyoloji, Antropoloji (insanbilim),
Ekonomi, Þehir Planlamaya Giriþ dersleri gösterilir. Daha sonraki yýllarda
ise Jeodezi-Fotogrametri, Çevrebilim gibi mühendislik dersleri, Þehir ve
Köy Sosyolojisi, Planlamasý, Ekonomisi, Þehir Desenleme, Ýstatistik, Araþtýrma Yöntemleri gibi dersler okutulmaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
202
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Þehir ve Bölge Planlama bölümüne
girmek isteyenlerin, üstün bir akademik
yeteneðinin yaný sýra, matematik, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, tarih gibi
derslerde baþarýlý olmasý gerekir.
Ayrýca mimarlar için gerekli diðer
özelliklere de sahip olmalarý gerekmektedir.
Bu programý bitirenlerin çoðunluðu
planlamacý olarak ilgili kamu kuruluþlarýnda görev alabilirler, isteyen mezunlar
özel sektörde de çalýþabilirler.
ÞEHÝR VE BÖLGE PLANLAMA
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
400,6162
BAÞARI SIRASI
35.300
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
397,22879
37.100
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
391,76682
40.100
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
367,30258
54.500
MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
357,26072
61.200
ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ ÝNG
MF-4
337,9027
75.100
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
335,84253
76.600
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
334,69999
77.500
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
320,36972
89.300
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
286,49359
123.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
277,93242
133.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
277,35417
133.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
265,88982
148.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
265,45553
149.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
262,59051
153.000
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
255,68371
163.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
251,67972
169.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
249,6052
173.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
224,40634
217.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
203
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TARIM ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
Tarým iþletmelerinin günümüz koþullarýna göre yeniden organizasyonunu gerçekleþtirerek verimliliklerinin arttýrýlmasýný saðlamak için eðitim
veren bir programdýr. Programla ilgili derslerde tarýmsal ekonomi, tarým iþletmeciliði, tarýmsal proje hazýrlamak tekniklerinin yaný sýra bitkisel ve hayvansal üretim teknikleri konusunda teorik ve uygulamalý bilgiler verilmektedir.
Bölüm mezunlarý tarýmda hazýrlanan yatýrým ve üretim planlarýnda, gýda endüstrisinde belirli ölçekteki iþletmelerde sorumlu eleman olarak, tarým iþletmelerinde proje hazýrlama, muhasebe kayýtlarýný düzenleme, finansman ve ürün pazarlama gibi alanlarda çalýþmaktýr.
Bu programdan mezun olanlar tarým sektörünün ve tarýma dayalý sanayinin tüm alanlarýnda çalýþabilmektedirler.
TARIM ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-2
–
–
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-2
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
204
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TARIM MAKÝNELERÝ
Bölümde; tarým alet ve makineleri imalatçýlarýnýn üretimleri denenerek, bunlarýn ülkemiz tarým tekniðine uygun olup olmadýklarýna iliþkin raporlar hazýrlanmaktadýr. Kendine özgü modern laboratuarlarý ve deney
tesisleri ile her türlü tarým alet ve makinesi titizlikle denenebilmektedir.
Bölümde, birinci ve ikinci sýnýf öðrencilerine daha çok temel bilimler
ve temel mühendislik dersleri yanýnda Araþtýrma ve Uygulama Çiftliði'nde mesleki uygulamalar yaptýrýlmaktadýr.
Üçüncü ve dördüncü sýnýflarda ise daha çok tarým makineleri ile ilgili
dersler verilmektedir. Üçüncü sýnýf sonunda öðrenciler tarým makineleri
alaný ile ilgili çeþitli kurum ve kuruluþlarda yaz aylarýnda staj eðitimi yapmaktadýrlar.
Tarým makineleri alanýnda öðrenim görmüþ ziraat mühendisleri, tarým
alet ve makinelerinin tasarýmlarýný yapmaya, projelerini hazýrlamaya ve imzalamaya yetkilidirler. Tarým alet ve makinelerinin imalatý, pazarlanmasý, ithalatý ve ihracatý için gerekli belge veya ruhsatlandýrma iþlemleriyle ilgili inceleme, deneme veya analizler; tarým makineleri alanýnda öðrenim görmüþ ziraat mühendislerinin katýlýmýyla yapýlýr. Ayrýca tarým kooperatifleri,
araþtýrma kurumlarý, laboratuar kurma ve iþletme, tarým ürünlerini ithalatý ve
ihracatý, tarým sigortasý, tarýmsal danýþmanlýk bürolarý açma, tarýmsal iþletmelerini planlanmasý ve projelendirilmesi baþlýca çalýþma alanlarýdýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
205
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TARIM MAKÝNELERÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
217,87898
224.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
214,8372
226.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
212,55056
226.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
211,50183
226.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
210,29149
227.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
205,62024
227.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
203,03235
228.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
196,89952
228.000
TARIMSAL BÝYOTEKNOLOJÝ
Tarýmsal biyoteknoloji programýnýn amacý, gýda üretiminde kullanýlan
ekinleri daha verimli kýlacak ya da ürüne istenilen özellikleri kazandýracak
genetik deðiþiklikleri saðlayacak donanýma sahip kiþiler yetiþtirmektir.
Tarýmsal biyoteknoloji, bitki ýslahýnda çok çeþitli alanlarda kullanýlmaktadýr. Bu alanlara örnek olarak; bitkilerin genetik yapýlarý ve akrabalýk düzeyleri belirlenmek suretiyle yapýlan temel çalýþmalardan elde edilen verilerin, çeþit geliþtirmede kullanýlmasý verilebilir. Ayrýca, bitki ve diðer canlýlarýn gen haritalarýný oluþturarak, tarýmsal üretim açýsýndan önemli genlerin saptanmasý ve klonlama yoluyla baþka genotiplere aktarýlabilecek
duruma getirilmesi de biyoteknoloji kullanýmýnýn önemli örneklerindendir.
Bu bölümde fizik, kimya, botanik, bitki sistematiði, zooloji, organik kimya, bitki besleme, temel genetik gibi dersler okutulmaktadýr.
Programdan mezun olanlar kamu kurumlarý, tohum ve tarýmsal ilaç
þirketleri, bahçe bitkileri ürünlerini iþleyen fabrikalar, ürünlerin depolanmasý ve muhafazasý ile ilgili çalýþan firmalar ile kalite-kontrol, araþtýrmageliþtirme laboratuarlarýnda çalýþabilecekleri gibi, birçok firmaya danýþmanlýk da yapabilmektedir.
Ayný zamanda kendi olanaklarý ile de iþ yapabilme þanslarý vardýr.
Bunlar arasýnda çeþitli meyve ve sebze türlerinin ticari yetiþtiriciliði, baðcýlýk, fidancýlýk, fidecilik, seracýlýk, mantar yetiþtiriciliði, zirai ilaç, tohum ve
gübre bayiliði yer almaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
206
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TARIMSAL BÝYOTEKNOLOJÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
230,96889
208.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
226,24788
216.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
225,6202
217.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
225,35685
218.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
222,04841
222.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
221,37014
223.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
217,67768
227.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
202,70769
230.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
202,39132
230.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
198,85723
231.000
TARIMSAL GENETÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Programýn amacý, ziraat mühendisliði temel bilgilerine ilave olarak bitki genetiði, klasik ve biyoteknolojik ýslah yöntemleri ile tohum teknolojisi
konularýna odaklanan, bilimsel esaslara dayalý bir program çerçevesinde bitki ýslahý ve genetiði konusunda uzmanlaþmýþ ziraat mühendisleri yetiþtirmektir.
Program, bitkisel üretim sistemleri ve yöntemleri, bitki ýslahý ve genetiði, gen kaynaklarý, biyoinformatik, tarýmsal biyoteknoloji ve tohumluk üretim tekniklerigibi dersleri içermektedir.
Bölüm mezunlarý çeþitli kamu ve özel sektörde iþ bulma imkanýna sahiptirler. Ayrýca, Türkiye ve yurtdýþýndaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans
ve doktora programlarýna kayýt olarak akademik kariyer de yapabilirler.
TARIMSAL GENETÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
MF-3
207
TABAN PUANI
308,86869
BAÞARI SIRASI
104.000
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Ziraat Mühendisliðinin önemli bir
uzmanlýk dalý olan, bazen Tarýmsal
Ýnþaat Mühendisliði olarak da tanýmlanan Tarýmsal Yapýlar ve Sulama, toprak ve su kaynaklarýndan
optimum bir biçimde yararlanýlmasý, bu kaynaklarýn korunmasý ve geliþtirilmesi, üretimin çeþitli aþamalarýndaki uygun çevre ortamýnýn yaratýlmasýnda gerekli olan tüm yapý ve
tesislerin planlanmasý, projelenmesi
ve yapýmý, tarýmsal iþletmelerin yapýsal ve fiziksel yönden geliþtirilmelerini saðlayan ve etkileri uzun ömürlü
olan önlemlerin alýnmasý ile ilgili bir
bilim olarak tanýmlanabilir.
Söz konusu meslekle ilgili olarak sulama ve drenaj, tarýmsal hidroloji,
tarýmsal meteoroloji, tarýmsal yapýlar, kýrsal yerleþim planlamasý ve çevre
kontrolü ile ilgili dersler verilmekte ve uygulamalar yapýlmaktadýr.
Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Bölümü'nden mezun olanlar, ilgili kamu
kuruluþlarý ile özel sektörde görev almaktadýr.
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
218,62343
224.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
206,79727
227.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
205,26279
227.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
204,3082
228.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
204,11946
228.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
203,89253
228.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
199,03367
228.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
198,16713
228.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
208
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TARLA BÝTKÝLERÝ
Tarla Bitkileri Bölümün hedefleri, bitkisel üretimde karþýlaþýlan yetiþtirme
teknikleri ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik araþtýrmalar yürütmek
ve çözümler üretmek, bitki ýslahý alanýnda klasik ve biyoteknolojik yöntemler kullanarak yeni çeþitler geliþtirmek, bitki biyoteknolojisi konusunun
yaygýnlaþtýrýlmasý ve geliþtirilmesini temin etmek için araþtýrmalar yapmak
ve eðitim-öðretimde bulunmaktýr. Baþta organik tarým olmak üzere sürdürülebilir kalkýnma, çevre ve doðal kaynaklarýn korunmasý ve geliþtirilmesi, biyolojik çeþitlilik, gen kaynaklarýnýn muhafazasý ve deðerlendirilmesi hedefleri arasýnda sýralanabilir.
Bölümde okutulan dersler tarla tarýmý, tarla bitkilerinde biyoteknoloji,
lif bitkileri, genel týbbi bitkiler, çayýr ve mera ekolojisi, bitkisel gen kaynaklarý, serin iklim tahýllarý vs.dir.
Bölüm mezunlarý, tarým alanýnda hizmet veren özel sektör ve kamu
kuruluþlarýnda çalýþma imkâný bulabilmektedirler.
TARLA BÝTKÝLERÝ
PUAN TÜRÜ
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
TABAN PUANI
257,13975
BAÞARI SIRASI
165.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
247,50088
180.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
244,74781
184.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
243,10918
187.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
237,24364
197.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
236,51353
198.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
236,07015
199.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
235,96643
199.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
234,58231
202.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
231,61451
207.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
229,69036
210.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
228,69466
212.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
227,69541
214.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
225,82774
217.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
225,49669
218.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
224,74995
219.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
224,32927
219.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
209
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
219,4631
225.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
218,18043
226.000
IÐDIR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
218,0071
226.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
217,0435
227.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
216,09808
228.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
204,64241
230.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
204,14633
230.000
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
200,53697
230.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
200,50845
230.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
199,91487
230.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
195,36869
231.000
TEKSTÝL MÜHENDÝSLÝÐÝ
Tekstil Mühendisliði programýnýn amacý, elyaftan baþlayarak iplik, dokuma, boya, apre teknolojisi ve hazýr giyim alanlarý olmak üzere dört
anabilim dalýnda eðitim vererek tekstil sektörüne kaliteli araþtýrmacý yetiþtirmektir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
210
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bölümde, temel fen derslerinin yaný sýra, Statik, Malzeme, Mukavemet, Dinamik, Elektrik Makineleri, Akýþkanlar Mekaniði, Termodinamik, Isý
Ýletimi, Otomatik Kontrol gibi mühendislik dersleri ve Dokumacýlýk Esaslarý,
Tekstil Kimyasý, Kalite Kontrol, Dokuma Hazýrlýðý, Pamuk Ýplikçiliði, Yün Ýplikçiliði gibi meslek dersleri okutulmaktadýr.
Tekstil Mühendisliði programýnda okumak isteyenlerin matematik ve
fen derslerinde baþarýlý olmalarý, kimya ve ekonomi konularýna ilgi duymalarý gerekir. Bu bölümü bitirenler, iplik, dokuma, boya, apre ve hazýr giyim
ile ilgili tüm kuruluþlarda çalýþabilirler.
TEKSTÝL MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
357,84074
60.800
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
306,94695
101.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
294,80316
114.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
281,58292
128.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
243,40163
183.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
234,51376
199.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
230,76755
207.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
223,93348
218.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
221,55348
221.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-4
220,79759
222.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
218,48213
224.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
212,87968
226.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
209,99287
227.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K)
MF-4
207,83894
227.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
203,65501
228.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
201,24388
228.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
200,65707
228.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
200,34431
228.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
199,54621
228.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
199,08192
228.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
–
–
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
211
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TIP
Týp programýnýn amacý; insanlarýn saðlýðýný koruma ve geliþtirme, hastalýk ve rahatsýzlýklarýný iyileþtirme alanýnda çalýþacak saðlýk personelini yetiþtirmek ve bu
alanda araþtýrmalar yapmaktýr.
Öðretim süresi 6 yýl olan bu programýn yer aldýðý fakültelerde öðretim “Týp
Doktorluðu” ve “Temel Týp Bilimlerinde Lisans Eðitimi” olmak üzere iki düzeyde yapýlmaktadýr.
Týp Doktorluðu düzeyi:
1) Temel Týp Bilimleri Önlisans Kademesi
(öðretimin ilk iki yýlýný kapsar. Bu dönemde Biyoloji, Kimya, Fizik dersleri
ile Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji
vb. týp dersleri verilir.)
2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi (öðretimin 3., 4. ve 5. sýnýflarýný kapsar. Bu dönemde okutulan dersler bazý temel týp bilimleri dersleri ile klinik,
poliklinik gibi uygulama alanlarý ve gerekli laboratuvar çalýþmalarýdýr.)
3) Aile Hekimliði Kademesi (öðretimin 6. yýlýný kapsar.) Klinik ve poliklinik
uygulamalarý içermektedir.
Olmak üzere üç kademeye ayrýlmaktadýr.
Temel Týp Bilimleri Lisans Eðitimi ise, Temel Týp Bilimleri Önlisans Kademesini baþarý ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yýllýk bir eðitimdir.
Týp bölümüne girmek isteyenlerin çok üstün bir akademik yeteneðe,
kuvvetli bir dikkat ve belleðe, operatör olmak isteyenlerin ayrýca el ve
parmak becerisine sahip olmalarý gerekir. Bunun yanýnda kiþinin bilime
karþý, özellikle de fizik, kimya, biyoloji, anatomi ve fizyolojiye içten ilgi duymasý, sabýrlý, azimli ve hoþgörülü olmasý, insan sevgisini taþýmasý, insanlara
yardým etme isteðinin güçlü olmasý gerekir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
212
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TIP
PUAN TÜRÜ
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
TABAN PUANI
540,46396
BAÞARI SIRASI
134
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
537,08031
202
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
530,0969
440
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
528,97841
485
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
526,6441
606
ÝSTANBUL ÜNV. Cerrahpaþa Týp Fak. ÝNG
MF-3
526,60898
608
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-3
523,85664
759
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
523,29556
798
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Tam Burslu MF-3
521,54142
914
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
520,28774
997
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
518,54838
1.110
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
508,62019
1.980
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
506,59886
2.200
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
506,21007
2.260
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ Ýstanbul Týp
MF-3
505,29411
2.370
ÝSTANBUL ÜNV. Cerrahpaþa Týp Fakültesi
MF-3
501,71474
2.850
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
498,31103
3.370
ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
497,18391
3.530
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-3
496,37152
3.650
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
495,23834
3.830
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
493,37199
4.180
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
493,25162
4.210
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
492,16203
4.400
ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
492,0291
4.430
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
490,53422
4.710
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
490,42624
4.730
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝNGÝLÝZCE) ÝNG
MF-3
489,28561
4.980
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
488,23566
5.220
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
486,5322
5.570
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
486,28759
5.630
ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
484,33001
6.090
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
213
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GÜLHANE ASKERÝ TIP AKADEMÝSÝ
MF-3
485,0409
5.910
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
482,12108
6.620
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
481,99145
6.650
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-3
481,15279
6.870
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
480,86128
6.930
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
480,4822
7.020
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
480,10706
7.110
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
479,72103
7.220
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
478,57664
7.530
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
478,29788
7.610
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
477,95327
7.700
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
477,48381
7.820
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
477,20151
7.900
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
477,0226
7.960
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
476,86495
8.010
ÝSTANBUL MEDENÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
475,78441
8.330
ÝZMÝR KATÝP ÇELEBÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
475,15829
8.520
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %50 Burslu
MF-3
473,81095
8.900
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
473,07756
9.120
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
472,84356
9.180
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
472,69605
9.230
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG Tam Burslu
MF-3
472,68485
9.240
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
472,07142
9.430
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
471,28913
9.670
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
470,66384
9.830
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
469,36213
10.200
ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
469,2036
10.300
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
468,96041
10.400
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
467,89055
10.700
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-3
467,83212
10.700
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
467,39924
10.900
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
214
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
466,97221
11.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
465,98232
11.300
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
465,11649
11.600
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
464,78897
11.700
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
464,11175
12.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
463,89532
12.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
463,8601
12.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
463,54637
12.200
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
463,44198
12.200
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
463,18961
12.300
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
463,05013
12.300
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
462,64005
12.500
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-3
461,81366
12.800
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
461,7411
12.800
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
461,50769
12.900
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
461,29677
12.900
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
460,98077
13.100
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
460,84383
13.100
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-3
460,44394
13.300
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
460,13303
13.400
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-3
459,9304
13.500
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
459,57269
13.600
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
458,43673
14.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
457,4374
14.300
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
457,3758
14.300
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
457,14162
14.400
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
457,02365
14.500
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-3
456,95287
14.500
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
456,14557
14.800
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
455,90079
14.900
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
455,72508
14.900
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
215
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
455,53931
15.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
455,3834
15.100
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
455,05292
15.200
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
454,5251
15.400
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
454,41597
15.500
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-3
453,76698
15.700
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-3
453,66983
15.800
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
453,50864
15.800
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
450,37493
17.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-3
450,09258
17.100
GÜLHANE ASKERÝ TIP AKADEMÝSÝ
MF-3
447,69694
18.100
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Ücretli
MF-3
445,05739
19.200
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
441,57581
20.600
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
438,41058
21.900
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
437,05676
22.500
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-3
436,1493
22.900
AZERBAYCAN TIP ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
435,05805
23.400
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
432,1727
24.700
ÞÝFA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
430,25628
25.500
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %25 Burslu
MF-3
427,26134
26.900
(UOLP-Marmara Üniversitesi)
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
423,8576
28.400
ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
418,85269
30.700
ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
417,3083
31.400
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
417,0535
31.600
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
409,60539
35.200
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
398,96721
40.700
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
389,41989
46.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG Ücretli
MF-3
387,96526
46.800
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
386,41299
47.700
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-3
363,08993
62.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
350,78157
70.200
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
216
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TIP MÜHENDÝSLÝÐÝ
Týp Mühendisliði, týp doktorlarý, malzeme, makine, bilgisayar, elektrikelektronik gibi disiplinler arasý çalýþma alanýna sahip, týpla alakalý cihazlarýn
üretimi ve iþletilmesi konularýndaki uzmanlýk alanlarýyla ilgilenmektedir.
Programda ilk iki yýl temel fen, Saðlýk bilimleri ve Temel Bilgisayar, son
iki yýlda ise týp ile ilgili temel kavram ve ilkeler, ileri bilgisayar, týbbi cihaz
ve sistemler, biyomedikal dersleri gibi dersler yer almaktadýr. Bu bölümde
okumak isteyenlerin anatomi, fizyoloji, fizik, kimya ve biyolojiye ilgi duymasý, saðlýk alaný ile ilgili olmasý gerekmektedir.
Týp mühendisleri hastalýklarýn teþhis ve tedavi edilmesinde kullanýlacak
yeni teknik ve cihazlarýn geliþtirilmesinde önemli rol oynamaktadýrlar
TIP MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
336,25254
76.300
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
293,0987
116.000
TOPRAK BÝLÝMÝ VE BÝTKÝ BESLEME
Bu bölümde, topraklarýn oluþumu, karakter kazanmasý, sýnýflandýrýlmasý, etüdü ve haritalanmasý, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mineralojik özelliklerin saptanmasý, toprak-su-bitki iliþkileri, toprak mekaniði, toprak teknolojisi, toprak organik maddesi ve besin elementlerinin oluþumu ve özellikleri su ve rüzgar erozyonuna karþý alýnacak toprak muhafaza önlemleri,
toprak ýslahý ve çevre kirliliði, toprak verimliliði, bitkilerin beslenmesi ve
gübrelenmesi, bitki fizyolojisi, tarla ve sera araþtýrma yöntemleri, laboratuar analiz teknikleri, toprak idaresi, Türkiye toprak ve sularýnýn tanýtýlmasý
konusunda teorik ve uygulamalý eðitim verilmektedir.
Bölümde okutulan derslerden bazýlarý Temel Fizik ve Kimya derslerinin
yaný sýra Toprak Bilimine Giriþ, Bitki Koruma, Temel Bitki Fizyolojisi, Tarla Bitkileri Yetiþtiriciliði, Tarýmsal Ekoloji, Botanik, Jeoloji vs. dir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
217
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bölüm mezunlarý kamu kurumlarýnda arazi etüt ve haritalama, toprak
ýslahý, toprak verimliliði, arazi deðerlendirme ve planlama, doðal kaynaklar yönetimi gibi konularda çalýþmaktadýr.
Özel sektörde ise baþta gübre fabrikalarý, özel toprak ve bitki analiz
laboratuarlarý, inorganik ve organik gübre pazarý, organik tarým iþletmeleri ve sera iþletmelerinde çalýþmaktadýrlar.
TOPRAK BÝLÝMÝ VE BÝTKÝ BESLEME
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
248,48996
176.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
242,1833
186.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
233,22593
201.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
229,62466
208.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
224,30857
216.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
221,51235
220.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
220,47545
221.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
218,42118
223.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
216,74238
224.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
212,0421
225.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
205,15749
226.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
205,09553
226.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
203,99711
226.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
200,70382
227.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
198,26454
227.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
197,24929
227.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
218
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TÜTÜN EKSPERLÝÐÝ
Tütün Eksperliði programýnýn amacý; tütün bitkisinin yetiþtirilmesinden,
tütünün içilecek hale gelinceye kadar geçirdiði evrelerde gereken tüm
iþlemlerde çalýþacak teknik insan gücünü yetiþtirmek ve bu konuda araþtýrma yapmaktýr. Tütün Eksperleri iyi kalite tütünün üretimi konusunda üreticiye yol gösterir.
Üretilen tütünün öngörülen
standartlara uygun olup olmadýðýný saptar ve baðlý olduðu kurum adýna tütün alýmý iþlemini yürütürler. Tütün Eksperi, kaliteli tütün üretimi ve tütün yapraklarýný
tüketicinin beðenisini kazanacak
kalitede sigara, pipo, puro vb.
haline gelinceye kadar geçirdiði
tüm aþamalarda bilimsel yöntemlerin uygulanmasý, bu yöntemlerin geliþtirilmesi, ürünün depolanmasý ve pazarlanmasý alanýnda çalýþýr. Ýyi tütün üretimi konusunda üreticileri aydýnlatýr.
Bu programda Matematik,
Kimya, Biyoloji gibi temel bilim
dersleri yanýnda, Toprak Bilgisi,
Gübreleme Tekniði gibi tütün tarýmý ile ilgili dersler ve Muhasebe,
Sevk, Ýdare gibi iþletmecilik dersleri kuramsal ve uygulamalý olarak verilmektedir.
Tütün Eksperliði bölümünü bitirenler kamuya baðlý kuruluþlarda veya
özel sektör tütün iþletmelerinde, tütün ihracatý ve ithalatý konularýnda yetkili uzman olarak görev alabilirler.
TÜTÜN EKSPERLÝÐÝ
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
YGS-2
229,087
554.000
219
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
UÇAK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Uçak Mühendisliði, her çeþit
uçaðýn bakým ve onarýmý ile bu
uçaklarýn dizayný, üretimi konularýnda mühendisler yetiþtirir. Uçak
yapýmýnda, fabrika üretiminin
planlamasýný yaparak iþlerin zamanýnda, istenilen kalitede gerçekleþmesini saðlar ve bunlarýn
pazarlanmasýnda görev alýr.
Bu programda ilk yýlda Matematik, Fizik, Genel Kimya gibi temel bilim dersleri aðýrlýklý olarak
verilir. Daha sonraki yýllarda Bilgisayar, Termodinamik, Statik, Dinamik, Mukavemet Dinamiði, Isý
Transferi, Uçak Tasarýmý, Uçak Laboratuvar gibi temel mühendislik dersleri
okutulur. Öðrenciler THY’de ve özel uçak þirketlerinde staj yaparlar.
Bu bölüme girmek isteyen kiþilerin Matematik, Fizik konularýna ilgili, yaratýcý, sabýrlý, dikkatli, düzgün þekil çizebilen, þekil-uzay iliþkilerini görebilen
kiþiler olmalarý gerekir.
Bölüm mezunlarý kamu ve özel sektörde iþ olanaðýna sahiptirler. Eðitimleri sýrasýnda almýþ olduklarý temel makine mühendisliði alanlarýnda da
çalýþabilirler. Uçak mühendislerinin kendi alanlarýnda çalýþma imkanlarý,
ülke þartlarýna paralel olarak artmaktadýr.
UÇAK MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
TABAN PUANI
474,67047
BAÞARI SIRASI
6.710
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
454,88734
12.200
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-4
432,67872
20.500
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
412,13563
29.700
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
405,21452
33.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
378,25318
47.800
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
321,59296
88.300
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
220
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
UÇAK ELEKTRÝK-ELEKTRONÝK / UÇAK GÖVDE-MOTOR
UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM
Bu bölümlerin amacý; tüm sivil ve askeri amaçlara yönelik hava araçlarýnda gövde-motor bölümü için bakým ve onarým faaliyetlerinde görev
almak üzere teknik personel yetiþtirmektir.
Bu programlarda okutulan dersler Matematik, Fizik, Uçak Temel Bilgisi, Uçak Malzeme Bilgisi, Temel Bilgi Teknolojisi, Mekanik, Sivil Havacýlýða
Giriþ, Uçak Bordo Aletleri, Elektrik Devreleri, Diferansiyel Denklemler, Uçak
Elektrik Sistemleri, Uçak Gövde Sistemleri, Pistonlu Motorlarý, Uçak Bakým
Onarýmý, Pervaneler, Elektrik Makineleri, Uçak Gövde Atölyesi, Bakým Organizasyonu, Uçak Motor Atölyesi, Uçak Gövde-Motor Bakým Uygulamalarýdýr.
Bu programlarda okumak isteyenlerin, üstün bir akademik yeteneðe
ve matematiksel düþünme gücüne sahip olmanýn yanýnda baþta fizik ve
mekanik olmak üzere, temel bilimlere ilgili ve bu alanlarda baþarýlý olmalarý gerekir. Ayrýca þekil algýsýna ve uzay iliþkilerini görebilme gücüne sahip, el ve parmaklarýný ustalýkla kullanabilmeleri beklenir.
Bölüm mezunlarý kamuda ve özel havayolu iþletmelerinde, sivil taþýmacýlýk yapan þirketlerin bakým merkezlerinde, havacýlýk alanýnda faaliyet gösteren iþletmelerin teknik bölümlerinde çalýþabilirler.
UÇAK ELEKTRÝK-ELEKTRONÝK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
ABAN PUANI
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
404,02843
69.800
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-1
389,85695
83.300
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
388,98626
84.100
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
221
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝÝÖ
YGS-1
368,01504
109.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-1
338,39076
154.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-1
285,13284
291.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
YGS-1
266,09078
369.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-1
237,62526
538.000
UÇAK GÖVDE-MOTOR
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-1
394,20866
79.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
382,8274
90.700
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-1
333,7425
163.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-1
260,78651
394.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
YGS-1
242,64558
503.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-1
226,51935
629.000
UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
371,03525
52.100
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-1
407,60173
66.500
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-1
350,27469
134.000
UZAY MÜHENDÝSLÝÐÝ / UZAY BÝLÝMLERÝ VE TEKNOLOJÝLERÝ
Uzay Mühendisliði programýnýn amacý; uzay bilimleri ve uzay teknolojisi konusunda eðitim ve araþtýrma yapan mühendisler yetiþtirmektir.
Bu programda okutulan dersler; Matematik, Fizik, Kimya gibi temel bilimlerin yanýnda Uzay Mühendisliði’ne Giriþ, Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerine
Giriþ, Statik, Bilgisayar Destekli Tasarým, Dinamik, Malzeme Bilimi, Elektronik Elemanlar ve Devreler, Diferansiyel Denklemler, Termodinamik, Mukavemet, Elektromanyetik Alan Teorisi, Akýþkanlar Mekaniði, Otomatik Kontrol, Sayýsal Yöntemler, Isý Transferi, Aerodinamik, Ýletiþim Sistemleri, Ölçme
Teknikleri ve Deneysel Mühendislik, Yörünge Mekaniði, Uzay Ortamý, Gaz
Dinamikleri, Uzay Mekiði Sistemleri Dizayný’dýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
222
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Uzay Mühendisliði bölümünde okumak isteyenlerin matematik ve fen
bilimlerine ilgi duyan, analitik düþünebilen, deðiþime ve geliþime açýk bir
kiþiliðe sahip olmalarý gerekir. Mezunlar; akademik hava-uzay araþtýrmalarý, ileri teknoloji firmalarý olmak üzere çeþitli sivil ve askeri kuruluþlarda
çalýþabilirler.
UZAY MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
MF-4
431,09283
21.200
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
414,24912
28.600
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
MF-4
360,93422
58.800
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
304,86482
103.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
227,75958
212.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
215,94751
225.000
UZAY BÝLÝMLERÝ VE TEKNOLOJÝLERÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
204,51179
243.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-1
200,87519
243.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
223
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
VETERÝNER
Veteriner programýnýn amacý; hayvan
saðlýðýnýn korunmasý, hastalýklarýnýn tedavisi, salgýn hastalýklarýn önlenmesi, evcil,
küçük ve büyükbaþ ile kümes hayvanlarýnýn ýslahý, üretimi, yetiþtirilmesi, verimliliklerinin arttýrýlmasý, bunun yanýnda hayvansal ürünlerin, insan saðlýðýna uygunluðunun kontrolü konularýnda eðitim, öðretim
ve uygulama yapmaktýr.
Bu programda, öðretimin ilk yýlýnda Fizik, Kimya, Zooloji, Botanik gibi
dersler okutulmakta, ikinci yýlýnda Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya gibi alanlarda teorik ve pratik bilgiler verilmektedir.
3. ve 4. sýnýflarda deðiþik teorik dersler verilerek laboratuvar ve kliniklerde uygulamalar yaptýrýlmaktadýr. Son sýnýfta ise öðrenciler hekimlik yönü aðýr olan konularý kapsayan dersleri almakta ve kliniklerde hasta hayvan üzerinde uygulama yapmaktadýrlar. Bu bölüme girmek isteyenlerin
üstün akademik yeteneðe sahip, biyoloji ve kimya konularýna ilgili, hayvanlarý seven, sabýrlý ve dikkatli bir gözlemci olmalarý gerekir. Bu programý bitirenler kamu ve özel sektörde iþ bulma olanaðýna sahiptirler.
VETERÝNER
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
336,95194
80.400
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
333,84942
82.700
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
326,1001
89.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
316,35595
97.400
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
307,71084
105.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
306,66189
106.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
302,5116
110.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
298,747
114.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
294,65967
119.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
289,25798
124.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
288,56107
125.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
283,45604
131.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
282,37667
132.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
224
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
281,62831
133.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
277,57652
138.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
275,63484
140.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
273,04338
144.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
268,50281
149.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
263,99987
155.000
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
261,04426
159.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-3
258,39859
163.000
KIRGIZÝSTAN-TÜRKÝYE MANAS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-3
241,54616
189.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-3
203,88237
230.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-3
–
–
YABAN HAYATI EKOLOJÝSÝ VE YÖNETÝMÝ
Bu programda yaban hayatý, omurgalý yaban hayvanlarýndan kuþlar, sürüngenler ile böcekler ve diðer omurgasýz yaban hayvanlarýnýn biyolojisi,
ekolojisi, etolojisi ile orman, dað, step,
sulak alan gibi ekosistemlerdeki yaþamlarý hakkýnda dersler okutulmaktadýr.
Programdan mezun olanlar; yaban
hayvanlarý ile ilgili konularda çalýþmalarda bulunulan kamuya ait birimlerde
istihdam edilebileceklerdir.
Yaban Hayatý Ekolojisi ve Yönetimi
mezunlarý ayrýca, özel sektör tarafýndan devletten kiralanan özel avlaklarýn
yanýsýra, yine özel sektör tarafýndan iþletilen yaban hayvaný üretme tesislerinde, av turizmi ile ilgilenen seyahat
acentalarýnda, turizm þirketlerinde, veya doða koruma ile ilgili çalýþmalarda bulunan sivil toplum kuruluþlarýnda görev alabileceklerdir.
YABAN HAYATI EKOLOJÝSÝ VE YÖNETÝMÝ
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
MF-2
225
TABAN PUANI
223,16203
BAÞARI SIRASI
218.000
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
YAZILIM MÜHENDÝSLÝÐÝ
Yazýlým mühendisliði ileri teknoloji uygulamalarýnda ve modern iþ dünyasýnda hayati önem taþýyan bir bilim dalýdýr. Her gün yaygýn olarak kullandýðýmýz bilgisayarlar, bankacýlýk sistemleri, telefonlar, týbbi ekipman ve
teþhis cihazlarý, enerji sistemleri, tasarým ve imalat uygulamalarý, yazýlýmlar olmaksýzýn önemli iþlevlerini yerine getiremezler.
Yazýlým mühendisleri, kullanýcý ihtiyaçlarý, teknik ve ekonomik yapýlabilirlik, güvenirlik, emniyet, bakým onarým kolaylýðý, ürün kalite ve zamanýnda teslim vb. faktörleri göz önüne alarak mühendislik biliminin sistem yaklaþýmýyla en etkin yazýlýmý geliþtirmekle sorumludurlar. Bu program; mühendislik prensiplerini en yüksek standartlarda yazýlým tasarýmý ve kurulmasýnda uygulayacak mühendisler yetiþtirmeyi amaçlar.
Yazýlým Mühendisliði bölümünde okuyanlar temel ve ileri matematik,
fen bilimleri ve temel mühendislik derslerinin yaný sýra yazýlým mühendisliði, bilgisayar mühendisliði ve bilgisayar bilimleri meslek derslerini de aðýrlýklý olarak alacaklardýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
226
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Lisans programý yazýlým mühendisliði ile diðer teknik seçmeli dersleri, iþletme, ekonomi, sosyal bilimler ve iletiþim konularýný da içeren geniþ bir
yelpazede insani ve sosyal bilimler derslerini içermektedir. Bu bölümde
okumak isteyenlerin sayýsal bilimlerde baþarýlý olmalarý ayný zamanda teknolojiye özellikle de bilgisayar teknolojisine özel ilgi duymalarý beklenmektedir.
Bilgisayar sektöründe, bankacýlýktan, otomotiv sanayisine, saðlýk bilgi
sistemlerinden þirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava
taþýmacýlýðýna, kýsacasý bilgisayar sistemlerinin kullanýldýðý her alanda çalýþma olanaðý vardýr.
YAZILIM MÜHENDÝSLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
429,33332
21.900
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
418,51596
26.700
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
384,45919
44.200
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
382,24761
45.400
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
379,55985
47.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
374,89052
49.800
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
373,81398
50.400
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
362,90664
57.400
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
357,63027
61.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
MF-4
356,22894
61.900
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
MF-4
352,73611
64.400
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
346,91242
68.400
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
314,93789
94.100
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
309,70415
98.900
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
279,89963
130.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
273,2271
139.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
270,54619
142.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-4
268,55275
145.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
MF-4
265,61817
149.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-SUNY Fredonia)
MF-4
262,19796
153.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
260,35079
156.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
227
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
MF-4
258,47007
159.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
253,77688
166.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
252,91246
167.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.) ÝÖ
MF-4
245,3139
180.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
MF-4
244,82276
181.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
241,31774
187.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
240,3134
189.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
232,81588
203.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
229,48493
209.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
225,10781
216.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
224,05186
218.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
222,01782
220.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
221,30094
221.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
221,04394
222.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
218,49143
224.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
214,88774
226.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-Sam Houston State)
MF-4
213,7614
226.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
MF-4
205,6653
227.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
202,56442
228.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
201,99125
228.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
MF-4
–
–
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
MF-4
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
MF-4
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
228
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ZOOTEKNÝ
Zootekni programýnýn amacý, ürünlerinden yararlanýlan hayvanlarýn
üretimi, ekonomik verimlerinin geliþtirilmesi, bakýmlarý, beslenmeleri ve deðerlendirilmeleri konusunda çalýþacak insan gücünü yetiþtirmek ve araþtýrma yapmaktýr.
Zootekni programýnda temel bilim derslerinden baþka tarýmsal ekoloji,
meteoroloji, süt teknolojisi, anatomi ve fizyoloji, genel mikrobiyoloji, hayvan yetiþtirme ilkeleri, yem bitkileri yetiþtirme, hayvan saðlýðý, üreme biyolojisi, hayvancýlýkta mekanizasyon, kanatlý hayvan yetiþtirme, büyükbaþ
hayvan yetiþtirme ve hayvan ýslahý gibi dersler okutulmaktadýr.
Zootekni alanýnda çalýþmak isteyenlerin genel akademik yeteneðe
sahip, temel bilimlere, özellikle zoolojiye ve kimyaya ilgili ve bu alanda
baþarýlý, inceleme ve araþtýrma meraký olan kimseler olmalarý beklenir.
Zootekni programýný bitirenlere “Ziraat Mühendisi” unvaný verilir. Zootekni alanýnda yetiþen ziraat mühendisi, ürünlerinden yararlanýlan hayvanlarýn verimliliklerinin artýrýlmasý yönünde araþtýrmalar yapar, ayrýca hayvanlarýn verimliliklerinin artýrýlmasý için nasýl barýndýrýlmalarý ve beslenmeleri
gerektiði konusunda üreticileri aydýnlatýr.
Zootekni alanýnda yetiþen ziraat mühendisleri kamuya baðlý çiftliklerde, araþtýrma merkezlerinde ve özel çiftliklerde, yem fabrika ve laboratuvarlarýnda çalýþabilirler ve kendileri özel çiftlik kurabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
229
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ZOOTEKNÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
234,49699
199.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
227,74565
211.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
226,36605
213.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
225,23363
215.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
222,00566
219.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
221,84161
219.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
221,55706
220.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
221,44571
220.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
217,87046
223.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
217,1251
223.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
215,87742
224.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
215,69534
224.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
213,28099
225.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
210,73588
225.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
209,97405
225.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
208,89893
225.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
208,12124
226.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
201,57732
226.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
201,56175
226.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
199,09804
227.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
MF-2
199,01111
227.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
230
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
YGS-5/6 ve/veya TM Puan Türünden Öðrenci Alan
Yükseköðretim Programlarý
AÝLE VE TÜKETÝCÝ BÝLÝMLERÝ
Aile ve Tüketici Bilmleri programýnýn amacý, konu alaný kiþi ve ailelerin yaþam kalitesini
yükseltmek olan, yetiþkin eðitimi veren, tüketicinin faal korunmasýna ve eðitimine yönelik
çalýþmalar yapan, saðlýklý ve verimli bir çevre
oluþturmayý hedefleyen, çeþitli kamu ve kuruluþlarda; aile yaþantýsý eðitimi, tüketici eðitimi ve korunmasý, kurum ev idaresi alanlarýna araþtýrmacý, eðitimci, planlamacý, danýþman ve yönetici olarak çalýþacak insan gücünü yetiþtirmektir.
Aile ve Tüketici Bilimleri lisans programýnda Aile Ekonomisi, Kadýn ve
Toplum, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Tüketici Eðitimi, Yetiþkin Eðitimi Yöntem ve Uygulamalarý, Tüketicinin Korunmasý Hukuku gibi dersler okutulmaktadýr. Bu bölümde okumak isteyenlerin insan iliþkilerinde baþarýlý, araþtýrmayý seven, ikna yeteneði yüksek, yaratýcý, dinamik kiþiler olmasý beklenmektedir. Bölüm mezunlarý; kamuda ve özel sektörde iþ bulma olanaðýna sahiptirler.
AÝLE VE TÜKETÝCÝ BÝLÝMLERÝ
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
PUAN TÜRÜ
TM-2
TABAN PUANII
310,33875
BAÞARI SIRASI
135.000
ANTROPOLOJÝ
Programýn amacý; evrenin ve dünyanýn oluþumunu, insanýn geçmiþ
yaþantýsýný, bugününü, gelecekteki yaþantýsýný, biyolojik evrimini, ýrklarýn
ortaya çýkýþýný, yayýlýþýný ve fiziksel özelliklerini araþtýrmaktýr.
Programda okutulan dersler; Etnoloji ve Kültür, Temel Biyoloji, Jeoloji,
Dil Etnolojisi, Mitoloji, Paleoantropoloji, Sosyal Antropoloji ve Fizik Antropolojisi’dir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
231
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Antropoloji okumak isteyenlerin, Tarih, Coðrafya, Sosyoloji, Biyoloji
alanlarýyla ilgili, tarihsel kalýntýlarý incelemekten hoþlanan ve iyi birer gözlemci olmalarý gerekmektedir.
Program mezunlarý, kamu ve özel sektöre ait çeþitli kurumlarda çalýþabilirler.
ANTROPOLOJÝ
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
PUAN TÜRÜ
TM-3
TABAN PUANI
354,63349
BAÞARI SIRASI
75.700
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
306,31466
161.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
284,7815
216.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
238,11972
367.000
MARDÝN ARTUKLU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
231,11885
391.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
229,92742
395.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
229,67744
395.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
226,83657
404.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
225,24431
408.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
220,37171
420.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
197,51446
432.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
232
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ANTRENÖRLÜK EÐÝTÝMÝ
Programda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðünün Antrenör Eðitim
Yönetmeliðinde yer alan dersler dikkate alýnmýþtýr.
Temel eðitimde 4 takým ve 4 bireysel spor branþýnýn yaný sýra, temel atletizm, genel jimnastik, doða sporlarý, yüzme ve bireysel spor dersleri yer
almýþtýr. Atatürk Ýlkeleri, Türk dili ve güzel sanat/müzik dersleri, uzmanlýk
eðitimi için temel oluþturacak psiko-sosyal alan dersleri, spor saðlýk, matematik, fizik dersleri ve bilgisayar dersleri planlanmýþtýr.
Antrenörlük teorik alan derslerinden ise genel antrenman bilgisi ve
antrenörlük deneyimi dersleri yer almýþtýr. Antrenörlük Bölümünü bitiren
öðrenciler geçerli olan Antrenör Eðitim Yönetmeliði hükümlerine göre bir
branþta üçüncü kademe antrenör belgesine sahip olacaklardýr.
Antrenörlük dýþýnda diðer çalýþma alanlarý; Masaj, fitnes, aerobik, can
kurtarma, animasyondur.
ANTRENÖRLÜK EÐÝTÝMÝ
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
YGS-6
233
TABAN PUANI
299,27915
BAÞARI SIRASI
325.000
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ARKEOLOJÝ
Bu programýn amacý; bireye, insanlýðýn doðuþundan antik çaðýn
son uygarlýklarýna kadar geçen süre içindeki kültür ve uygarlýklar ile Ýslam ve Dünya sanatýný derinlemesine inceleyecek ve kapsamlý bilgiler
edinmesine yardýmcý olacak eðitim
ve öðretimi saðlamaktýr. Bölümde
okutulan baþlýca dersler; Prehistorya, Sanat Tarihi, Eski Yunanca, Nümizmatik, Bizans Sanatý, Avrupa Sanatý, Teknik Resim, Mitoloji, Sanat ve
Estetik’tir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, özellikle tarihe meraklý, eski uygarlýklara ve kültürlere karþý ilgili, kazý çalýþmalarýna ve bilimsel araþtýrmalara meraklý ve doða koþullarýna dayanýklý olmalarý gerekmektedir.
Mezunlar müzelerde çalýþabilir, akademik kariyer yapabilir; üniversitelerde öðretim görevlisi veya araþtýrma görevlisi olabilirler.
ARKEOLOJÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
305,05962
164.000
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
286,4914
211.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
274,55138
245.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
265,18672
275.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
264,55491
277.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
262,90141
282.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
258,93463
295.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
255,02149
308.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
254,24017
311.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
254,10008
311.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
248,79786
329.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
248,55576
330.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
248,3436
331.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
234
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
244,68691
344.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
243,68782
347.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
241,4113
355.000
Ý. D. BÝLKENT ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-3
240,9932
357.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
239,87377
361.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
237,43833
369.000
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
237,03154
371.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
235,4111
376.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
235,40907
376.000
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
235,14071
377.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
234,42149
380.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
231,14421
391.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
230,15527
394.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
229,97468
394.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
229,65663
395.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
228,55589
399.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
228,18301
400.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
228,17448
400.000
NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
228,07141
400.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
227,59948
402.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
223,90912
412.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
223,56558
413.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
223,5424
413.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
223,2562
414.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
223,10233
414.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
221,76588
417.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
221,05963
418.000
KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
219,08702
422.000
NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
219,03405
422.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
217,2973
425.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
213,89889
428.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
201,07047
432.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
235
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ
Programýn amacý; Türkiye’nin Avrupa
Birliði’ne girme sürecini kolaylaþtýrmaya
yönelik, Avrupa Birliði konusunda uzmanlaþmýþ, en azýndan iki Avrupa dilini iyi bilen, genç, dinamik ve konunun önemine
inanan yeni bir kadro oluþturmaktýr.
AB Ýliþkileri Bölümü, öðrencilere Avrupa Birliði’nin tarihi, kurumlarý, politikalarý
ve iþleyiþi hakkýnda derin bilgi birikimi saðlamak için kurulmuþtur.
Bölümde okutulan dersler; Avrupa Tarihi, Avrupa Birliði, Avrupa Siyaseti, Uluslararasý Ekonomi ve Ekonomi Entegrasyonu, Politika Biliminin Ýçeriði, Uluslararasý Hak Yasalarý, Avrupa Yasasý, Serbest Dolaþým, Avrupa’nýn
Büyümesi, Ekonomi ve Para Birliði’dir.
Avrupa Birliði Ýliþkileri programýnda okumak isteyenlerin, genel politika
ve ekonomi konularýna ilgi duymasý ve genel olarak Avrupa Birliði, AB’nin
geniþleme süreci ve Türkiye’nin AB perspektifi ile ilgilenmesi gerekmektedir.
Program mezunlarý, Türkiye’nin AB üyeliði sürecinde dünya ile iþ yapan
özel sektör firmalarýnda ve kamu kuruluþlarýnýn yaný sýra çeþitli meslek odalarý, sendikalar, dýþ ticaret firmalarýnda çalýþabilirler.
AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ
PUAN TÜRÜ
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
TABAN PUANI
403,91455
BAÞARI SIRASI
25.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
389,61983
35.100
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-2
238,47471
345.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
231,16015
372.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
219,59508
405.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
214,39562
412.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %75 Burslu
TM-2
199,74223
417.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-2
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
236
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BANKACILIK
Bankacýlýk programýnda amaç;
rekabetin hýzla geliþtiði, teknolojiyi
kullanma oranýnýn artmakta olduðu
bankacýlýk, sermaye piyasasý alaný ve
firmalarýn para kaynaklarý ile ilgili birimlerine eleman yetiþtirmektir.
Bu bölümde Ýktisat, Yönetim Bilimi,
Muhasebe, Borçlar Hukuku, Sosyoloji,
Ýþletme, Matematik, Kredi Politikalarý,
Yatýrým Bankacýlýðý, Finansal Piyasalarda Modelleme ve Tahmin, Merkez
Bankacýlýðý, Ticari Bankalarda Finans
Yönetimi, Banka Muhasebesi ve Raporlama, Mali Hukuk ve Vergi Politikasý gibi dersler okutulmakta, ayrýca
öðrencilere bir proje çalýþmasý da verilmektedir.
Bankacýlýk okumak isteyenlerin sayýsal yeteneðe sahip olma, ekonomi ve hukukla ilgili olma, ayrýntýlarla uðraþmaktan hoþlanma, dikkatli, düzenli, yeniliklere açýk olma gibi özellikler taþýmalarý gerekir.
Mezunlar gerek kamu, gerekse özel sektörde müþteri temsilcisi, banka müfettiþi, dealer olma gibi görevleri üstlenebilirler. Bankalarýn çeþitli
kollarýnda ve yatýrým þirketlerinde görev alabilirler.
BANKACILIK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
341,73028
184.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
340,54903
187.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
296,05258
340.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
291,19069
363.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
273,90385
459.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
237
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BANKACILIK VE FÝNANS / BANKACILIK VE FÝNANSMAN
Bankacýlýk ve Finas Lisans programýnýn
amacý, iþ dünyasýnda baþta bankacýlýk
sektörü olmak üzere tüm finansal kurumlarda çalýþacak bireyleri akademik ve
profesyonel açýdan ileri düzey bankacýlýk
ve finans bilgileriyle donatmak ve bu bireyleri ileride liderlik rolü üstlenebilecek yönetici adayý olarak yetiþtirmektir.
Bu bölümde okutulan dersler; Yönetim
Bilimi, Bütçe Planlama, Hukukun Temel
Kavramlarý, Finansal Yönetim, Anayasa Hukuku, Ekonomi, Muhasebe,
Yatýrým Analizi ve Portföy Yönetimi, Matematik, Ýþletme, Hazine ve Borç
Yönetimi, Ýktisat, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Merkez Bankacýlýðý, Banka Muhasebeleri ve Kambiyo, Uluslararasý Ýþlemler’dir.
Bankacýlýk ve Finans programýnda okumak isteyenlerin, sayýsal yeteneðe sahip olmasý, hukuk, finans ve ekonomi konularýna ilgili olmasý gerekmektedir. Program mezunlarý, özel ve devlete ait bankalarda, borsada, sigortacýlýk ve muhasebe alanlarýnda çalýþabilirler.
BANKACILIK VE FÝNANS
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
421,53189
15.100
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
TM-1
379,86353
40.300
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
344,73862
74.300
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
341,32412
78.600
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
338,82637
81.800
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
334,48539
87.500
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
325,16112
101.000
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
321,13776
107.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
309,82291
127.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
297,08191
152.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
295,30084
156.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
278,45105
198.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
237,95279
334.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
236,78455
338.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
238
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
232,89296
353.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
225,86512
379.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
221,70449
392.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
219,47485
397.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
218,42763
399.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
217,81547
401.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
215,85846
403.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
211,94302
407.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
203,01925
410.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
–
–
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
–
–
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
Ý. D. BÝLKENT ÜNV. ÝNG Tam Burslu
YGS-6
451,48057
34.300
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-6
340,24021
188.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
301,80688
314.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
299,49621
324.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
296,47964
338.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-6
295,55674
342.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
294,28904
348.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
290,94719
364.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
284,11516
399.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
283,05358
405.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
280,46358
420.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
280,18676
421.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
278,57695
431.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
277,18028
439.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
275,93799
447.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
275,27641
451.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
239
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
272,94808
465.000
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-6
270,78187
479.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
267,90069
498.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
267,14215
504.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-6
232,92938
792.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-6
217,54
951.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-6
211,51396
1.017.702
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-6
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
Ücretli
YGS-6
–
BANKACILIK VE FÝNANSMAN
PUAN TÜRÜ
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-6
TABAN PUANI
266,86109
BAÞARI SIRASI
506.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-6
235,84544
764.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
YGS-6
231,57371
805.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-6
206,53131
1.073.462
BANKACILIK VE SÝGORTACILIK
Bölümün amacý bankacýlýk ve sigortacýlýk alanlarýnda özellikle uygulamalý bilgilere sahip uzman yetiþtirmektir. Bu bölümde öðrencilere muhasebe, banka ve sigorta hukuku, istatistik, davranýþ bilimleri, iktisat, iþletme, bilgi teknolojileri gibi dersler okutulmaktadýr. Bölüm mezunlarý özellikle, bankalarda ve sigorta þirketlerinde uzman ve yönetici olarak çalýþabilirler.
BANKACILIK VE SÝGORTACILIK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-6
339,83161
189.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-6
287,601
381.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
285,53871
391.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
282,53553
408.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-6
256,90632
579.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-6
248,91055
645.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-6
211,16548
1.021.537
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-6
198,82959
1.161.057
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-6
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
240
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BASIN YAYIN ÜRETÝM TEKNOLOJÝLERÝ
Basým Sektörünün ve Yayýncýlýk Sektörünün özellikle üretim aþamasýnda ihtiyaç duyduðu bilgi ve beceriye sahip elemanlarý yetiþtirmeyi
amaçlamaktadýr.
Mezunlar firmalarýn idari iþlerinde yönetici olarak veya üretim departmanlarýn hemen hemen her aþamasýnda çalýþabilmektedirler. Firmalarýn
pazarlama, insan kaynaklarý ve müþteri temsilciliði alanlarýnda da istihdam edilebilecek olan mezunlar artýk tüm sanayi dallarýn da yer alan büyük iþletmelerdeki AR-GE departmanlarýnda da çalýþabileceklerdir.
Bölüm ilk öðrencilerini 2014 yýlýnda alacaktýr.
BEDEN EÐÝTÝMÝ VE SPOR ÖÐRETMENLÝÐÝ
Beden eðitim ve spor programýnýn amacý, insanýn fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yüksek verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi geliþtirici teknikleri uygulayabilen sporcularý ve spor
eðiticilerini yetiþtirmektir. Beden eðitimi ve spor programýnda eðitim süresi 4 yýldýr. Programda spor biyolojisi ve uygulamalý fizyoloji, fonksiyonel
anatomi ve kineziyoloji, ilkyardým ilkeleri, spor psikolojisi, egzersiz fizyolojisi, psikososyal açýdan spor gibi dersler okutulmaktadýr.
Beden eðitimi ve spor programýna girmek için, öncelikle sporun belli
bir dalýnda yetenekli olmak gereklidir. Bu alanda çalýþan insanlar bir anlamda eðitici olarak görev yaptýklarý için, insanlarla iyi iletiþim kurabilmek,
sabýrlý ve dayanýklý olabilmek bu alanda baþarýyý arttýrýcý faktörlerdir.
Beden eðitimi ve spor programýný bitirenler "Antrenör" olarak görev
yaparlar. Antrenörler insanlarýn hangi spor türüne ne derece yatkýn olduðunu saptar ve bireyleri yetenekleri doðrultusunda eðitirler. Antrenörler
(spor eðitimcileri) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðüne baðlý kuruluþlarda, üniversitelerde, okullarda, spor kulüplerinde görev alabilirler.
BEDEN EÐÝTÝMÝ VE SPOR ÖÐRETMENLÝÐÝ
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
YGS-6
241
TABAN PUANI
344,86726
BAÞARI SIRASI
177.000
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BÝLGÝ VE BELGE YÖNETÝMÝ
Bölümün amacý; baþlangýçta yalnýzca kütüphaneci yetiþtirmek iken,
sonraki tarihlerde bu amacýnýn kapsamý geniþletilmiþtir. Arþivcilik, Dokümantasyon-Enformasyon ve Kütüphanecilik Anabilim Dallarý, bu bölümün bünyesinde yer almýþtýr. Bu bölümün amacý, bilgi ve/veya bilgi kaynaklarýnýn derlenmesi, düzenlenmesi, eriþimi ve yayýmý sürecini içeren
“bilgi yönetimi” iþlevini gerçekleþtirecek insan gücünü yetiþtirmektir.
Bu insan gücünün kütüphaneler, arþivler, dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinin tümünü kapsamýna alan bilgi merkezlerini yönetebilecek, bilgi ve iletiþim teknolojilerini doðru ve yoðun olarak kullanabilecek ve bu kullanýmýn yol ve yöntemlerini kullanýcýlara öðretebilecek, ayrýca bilgi bilimin düzenleme ve eriþimle ilgili alanlarýna iþ ve yönetim yaklaþýmlarýyla girebilecek bilgi ve belge yöneticileri olarak yetiþtirilmesi hedeflenmiþtir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin sistematik düþünme yetenek ve kapasitesine
sahip, dikkatli, sabýrlý, disiplinli, düzenli ve
öðretme yeteneðine sahip olmasý gerekmektedir. Ayný zamanda iyi birer bilgisayar
kullanýcýsý olmalarý beklenir.
Bu bölümde bilgiyi, bilgi merkezlerini,
hizmetleri ve kaynaklarýný, bunlarýn türlerini,
toplumsal iþlevleri ve yönetimini ele alan
derslere yer verilir.
Bu dersler bilginin saðlanmasý, düzenlenmesi ve eriþilmesine yönelik,
yenilikler ve elektronik geliþmeler doðrultusunda iþlenmektedir. Bilgi ve
Belge Yönetimi bölümü mezunlarý kütüphanelerde, çeþitli bilgi merkezlerinde (enformasyon ve dokümantasyon merkezleri), Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü ile kurum ve kuruluþ arþivlerinde, Ýnternet servis birimlerinin
çeþitli kademelerinde (web sayfasý tasarýmý ve düzenlenmesi, tarama
motorlarý oluþturma ve yönetim iþlemleri), kurum ve kuruluþlarýn veri tabaný tasarým ve yönetim birimlerinde, basýlý ve/veya elektronik ortamda dizinleme ve öz hazýrlama hizmeti sunan ya da bu hizmetlerin daðýtýmý iþlevini gerçekleþtiren kuruluþlarda, bilgisayar yazýlým þirketlerinde, kurum ve
kuruluþlarýn AR-GE birimlerinde vb. çalýþma alaný bulabilmektedirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
242
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BÝLGÝ VE BELGE YÖNETÝMÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
323,58044
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
320,29325
103.000
108.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
314,9768
117.000
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
313,88281
119.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
310,24797
126.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
301,17866
144.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
298,29523
150.000
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
296,58364
154.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
285,87695
178.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
–
–
BÝLÝM TARÝHÝ
Bilim tarihi programýnýn amacý, tarih boyunca bilimle ve onunla ilgili zihinsel faaliyetlerin geliþmesini, bilimsel geliþmenin geçirdiði deðiþik evreleri, geliþimi etkileyen etmenleri inceleyecek araþtýrýcýlar yetiþtirmektir. Ayrýca bilim tarihi alanýnda araþtýrma yapmak, eðitim vermek, fikir alýþveriþini geliþtirmek ve Türkiye’deki bilim ve teknoloji mirasýnýn tanýnmasýna ve
korunmasýna katkýda bulunmaktýr. Bilim tarihi programýnda eðitim süresi 4
yýldýr. Programda bilim tarihi, matematik tarihi, ilk çað felsefe tarihi, mantýk, sosyoloji tarihi, fizik tarihi, bilim tarihi metin incelemeleri gibi dersler
okutulmaktadýr. Öðrenciler, eski Yunanca, Latince, Arapça ve Farsça dillerinden birini öðrenmek zorundadýr. Bilim tarihi programýnda baþarýlý olabilmek için hem temel bilimlere hem de sosyal bilimlerle ilgili konulara
merak duymak, güçlü bir belleðe ve analitik düþünme yeteneðine sahip
olmak ve bilimsel çalýþmalardan hoþlanmak gereklidir.
Bilim Tarihi programýný bitirenler “Bilim Tarihçisi” unvaný ile görev alýrlar.
Bilim tarihçisi çeþitli dallarda bilimsel bilginin nasýl geliþtiðini, belgelere dayanarak ortaya koymaya çalýþýr, tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar gelen bilimsel metinleri deðerlendirerek, yapýlan çalýþmalarýn
bilimin geliþmesine katkýsýný deðerlendirir. Bilim tarihi mezunlarý üniversitelerde, bilim ve kültür kurumlarýnda (vakýflar, basýn-yayýn kuruluþlarý vb.)
görev alabilirler.
BÝLÝM TARÝHÝ
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
TM-2
243
TABAN PUANI
286,62455
BAÞARI SIRASI
189.000
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÇALIÞMA EKONOMÝSÝ VE ENDÜSTRÝ ÝLÝÞKÝLERÝ
Programýn amacý, iþçi-iþveren iliþkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikasý, uluslararasý planda sosyal politika konularýnda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri programýnda öðrencilere Hukuk, Ekonomi, Maliye, Ýþletmecilik ve Yönetim Bilimleri, Matematik, Sosyal
Düþünceler ve Sosyal Politika Tarihi, Sosyal Politika, Çalýþma Ekonomisi,
Sendikacýlýk, Sosyal Güvenlik, Endüstriyel Demokrasi, Gelir ve Servet Daðýlýmý, Ücretler Politikasý ve Sosyal Adalet, Kentleþme ve Konut Politikasý,
Türkiye Ekonomisi ve Sosyal Yapýsý, Çalýþma Sosyolojisi ve Psikolojisi, Ýstatistik gibi dersler okutulmaktadýr.
Bu bölümde okumak isteyenlerin ekonomi, politika ve sosyoloji ile ilgili, ikna gücüne sahip, insan iliþkilerinde baþarýlý olmalarý gerekir.
Bölüm mezunlarý kamu ve özel sektörde çeþitli görevlerde çalýþabilirler.
ÇALIÞMA EKONOMÝSÝ VE ENDÜSTRÝ ÝLÝÞKÝLERÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
351,49874
66.600
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
324,1854
102.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
320,54666
108.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
318,37686
112.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
307,53856
131.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
305,30965
136.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
244
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
304,8621
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
300,70835
136.000
145.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
299,3152
148.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
292,57063
162.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
289,28571
170.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
286,16258
178.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
281,37689
190.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
276,21012
204.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
274,38611
209.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
272,01203
216.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
271,19334
218.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
271,09551
218.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
268,18376
227.000
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
267,6544
229.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
264,7531
238.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
264,31049
239.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
263,31962
243.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
262,03459
247.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
261,32177
249.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
260,93641
250.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
260,17828
253.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
260,03623
253.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
258,01932
260.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
253,46388
276.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
252,0783
281.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
251,49477
283.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
251,18855
284.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
249,69912
289.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
247,80716
296.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
247,51607
297.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
246,51678
301.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
245,65327
304.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
244,22946
309.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
245
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
242,11548
317.000
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
242,03264
318.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
239,43137
328.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
238,05558
333.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
234,96772
345.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
231,59703
358.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
230,56477
362.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
229,02079
368.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-1
228,62408
370.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-1
206,3168
408.000
411.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-1
198,09564
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
AÖF
158,99506
–
ÇOCUK GELÝÞÝMÝ
Çocuk Geliþimi programýnýn amacý; özel eðitime gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve hastanede yatan çocuklarýn tüm geliþim alanlarýný
destekleyen, çocuða, aileye, eðitimciye, topluma yönelik teorik ve uygulamalý eðitim programlarý hazýrlayan çocuk geliþimi uzman ve eðitimcisi yetiþtirmektir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
246
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Programda okutulan dersler; Sosyoloji, Psikoloji, Matematik, Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý, Çocuk Ruh Saðlýðý, Özel Eðitim ve Aile Ýliþkileri’dir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin yaratýcý, hoþgörülü, sabýrlý olmalarý,
çocuklarla iletiþim kurmayý bilmeleri ve çocuklarý sevmeleri gerekmektedir.
Çocuk Geliþimi mezunlarý, eðitim, saðlýk, sosyal hizmetler alanlarýnda
çeþitli görevler yapmaktadýrlar.
ÇOCUK GELÝÞÝMÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
380,63344
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
378,54367
45.800
47.800
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
376,49806
50.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
369,55951
57.400
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
366,79788
60.500
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
365,00041
62.600
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
344,51661
90.100
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-3
341,9993
94.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-3
338,14148
100.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
303,34275
168.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
297,55966
182.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
256,80838
302.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
255,55667
306.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
235,94642
374.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
214,338
428.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
209,73719
430.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
402,21352
81.600
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
384,36473
112.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
383,897
112.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
381,12286
118.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
379,48846
121.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
370,91381
140.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
368,32755
146.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
358,68737
170.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
247
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
357,3631
174.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-5
350,19241
195.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-5
314,13594
340.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-5
307,70549
374.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-5
274,31493
597.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-5
267,93513
648.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
265,19207
671.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
256,72791
744.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
218,48303
1.105.353
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
200,30706
1.281.699
ÇOCUK SAÐLIÐI VE GELÝÞÝMÝ
Çocuk Geliþimi Bölümü; 0-18 yaþlar arasýndaki normal geliþim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalýþan, mülteci, suçlu çocuklar ile
hastanede yatan çocuklarýn zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal geliþimlerini ve öz bakým becerilerini deðerlendirebilen, tüm geliþim ve beceri
alanlarýný destekleme konusunda çocuða, aileye eðitimciye ve topluma
hizmet sunan Çocuk Geliþim profesyonellerini yetiþtirir.
Çocuk Geliþimciler; Baþbakanlýk Aile ve Sosyal Araþtýrma Kurumu'nda, Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý'nda, Devlet Planlama Teþkilatý'nda,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvalarý ve yetiþtirme
yurtlarýnda, Saðlýk bakanlýðý Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý Merkezleri'nde ve hastanelerde, Çocuk Hastanelerinde, Adalet Bakanlýðý'na baðlý çocuk mahkemelerinde, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn okul öncesi eðitimi yada özel eðitim rehberlik ve danýþmanlýk hizmetlerinde, bakým
ve rehabilitasyon merkezlerinde, radyo ve televizyondaki çocuk ve
gençlik programlarýnýn hazýrlanmasý ve yürütülmesinde, çocuk tiyatrolarýnda ve çocuk filmlerinde, çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi
yayýnlarýn hazýrlanmasýnda, oyuncak üretiminde, sivil toplum kuruluþlarýnda uzman, danýþman, kurucu, idareci, denetimci olarak görev yapmaktadýr. Ayrýca bu bölüm mezunlarý Yüksek Lisans ve Doktora çalýþmalarýný
tamamlayarak akademik kariyer yapabilmektedirler.
Bölüm ilk öðrencilerini 2014 yýlýnda alacaktýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
248
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
DENÝZCÝLÝK ÝÞLETMELERÝ YÖNETÝMÝ
DENÝZ ÝÞLETMECÝLÝÐÝ VE YÖNETÝMÝ
Bu programda amaç, üç tarafý sularla
çevrili ve coðrafi konumuyla Avrasya’da
deniz ticaretinin önemli bir merkezi olan ülkemizde deniz taþýmacýlýðýnýn geliþtirilmesi;
iþletme ve yönetimi alanýnda çalýþacak insan gücünün yetiþtirilmesidir. Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi programýnda Matematik,
Ýstatistik, Hukuk, Ekonomi, Deniz Ticaret Hukuku, Muhasebe, Bilgisayar gibi dersler okutulmaktadýr. Bu bölüme yönelenlerin ekonomi ve iþletme konularýyla ilgili, yabancý dil
öðrenmeye eðilimli, ikna gücüne sahip, giriþimci, yaratýcý, hýzlý ve isabetli kararlar verebilen kiþiler olmalarý gerekir.
Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi bölümünü bitirenler, Ulaþtýrma Bakanlýðý
veya özel deniz taþýma þirketlerine baðlý gemi veya limanlarda çalýþabildikleri gibi þirketlerin yönetim merkezlerinde de görev alabilirler.
DENÝZCÝLÝK ÝÞLETMELERÝ YÖNETÝMÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
368,21121
49.900
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ ÝNG
TM-1
349,92469
68.300
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-Maine Maritime Academy)
TM-1
305,6771
135.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
336,54668
198.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
317,35091
255.000
DENÝZ ÝÞLETMECÝLÝÐÝ VE YÖNETÝMÝ
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
TM-1
249
TABAN PUANI
196,09096
BAÞARI SIRASI
411.000
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
EKONOMETRÝ / FÝNANSAL EKONOMETRÝ
Ekonometri bölümünde amaç; iktisat ve iþletme alanýndaki sorunlara
sayýsal çözümler üretme, istatistiksel ve matematiksel araþtýrmalar yapma,
sayýsal raporlar oluþturmaktýr. Bu programda Matematik, Muhasebe, Ýstatistik, Ýktisat, Hukuk, Yönetim, Bilgisayar gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yapýlmaktadýr.
Ekonometri okumak isteyenlerin yüksek bir sayýsal yeteneðe sahip olmalarýnýn yanýnda ekonomiyle ilgili, analitik düþünebilen, düzenli çalýþmayý seven kiþiler olmalarý gerekir. Bu programý bitirenler iktisat ve iþletme mezunlarýnýn çalýþabileceði tüm alanlarda çalýþabilirler. Ancak bu alanlarda
daha çok uygulama birimlerinde görev alýrlar.
EKONOMETRÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
317,22571
114.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
311,31304
124.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
304,26143
138.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
303,07768
140.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
291,70977
164.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
291,36205
165.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
274,02693
210.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
269,87974
222.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
265,80798
235.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
250
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
259,73772
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
255,67739
254.000
268.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
253,07716
277.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
251,1825
284.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
250,60284
286.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
248,43478
294.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
247,44956
298.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
247,09665
299.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
245,37925
305.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
242,72427
315.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
242,31901
317.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
242,24741
317.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
241,60796
319.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
241,00716
322.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
240,4824
324.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
237,39647
336.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
237,38642
336.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
237,17617
337.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
234,56829
347.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
234,14484
348.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
233,77251
350.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
233,45965
351.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
231,95055
357.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
231,68876
358.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
229,62926
366.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
229,40278
367.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
228,80176
369.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
223,33273
387.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
221,22078
393.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-1
202,96718
410.000
FÝNANSAL EKONOMETRÝ
PUAN TÜRÜ
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
251
TABAN PUANI
272,94467
BAÞARI SIRASI
213.000
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
EKONOMÝ
Bu bölümde amaç; insanlarýn gereksinimlerini karþýlayan mal ve hizmetlerinin bölüþülme þekli, üretimin temel unsurlarý olan iþgücü, doðal sermaye ve giriþimin tüm yönlerini kavrayabilen kiþiler yetiþtirmektir. Mezunlar kamu ve özel sektörde çalýþabilirler.
EKONOMÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
490,97279
1.070
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
447,94538
6.460
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
423,84358
14.100
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
413,5926
18.700
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
413,40839
18.800
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-1
393,01407
30.600
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
(UOLP-SUNY New Paltz)
TM-1
392,11793
31.300
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
388,64939
33.700
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
388,13349
34.100
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
378,88667
41.000
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
375,42707
43.800
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
360,89049
56.700
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
354,42326
63.400
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
353,03413
64.800
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
352,04892
65.900
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
350,5842
67.600
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-1
323,3608
104.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %75 Burslu
TM-1
321,20739
107.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
298,8765
149.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
298,81974
149.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
296,71732
153.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
296,68192
153.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %75 Burslu
TM-1
284,83566
181.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
281,83544
189.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
277,48901
200.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-1
273,10538
213.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
259,70958
254.000
(UOLP-SUNY New Paltz)
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
252
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
246,76307
300.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
246,64839
301.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
240,56618
323.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
232,24614
356.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
227,08652
375.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
225,49526
381.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
224,59306
384.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
222,33135
390.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
219,55462
397.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-1
219,315
398.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
218,24135
400.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %25 Burslu
TM-1
217,63821
401.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
217,52941
401.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
214,02429
405.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
212,71673
406.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
212,27109
406.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
212,13389
406.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
208,56407
408.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
200,48198
410.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
–
–
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
–
–
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-SUNY Cortland)
TM-1
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
EKONOMÝ VE FÝNANS
Bu bölümün amacý; kýt kaynaklarýn
rasyonel kullanýmýnýn yollarýný belirleyici, toplumlarý sarsan ekonomik krizlere
çözümler getirici, kalkýnmakta olan ülkelere kalkýnma ve büyüme stratejileri, program ve projeleri sunan, böylece
modern ekonomi bilgileri ile donatýlmýþ
uzmanlar yetiþtirmektir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
253
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Öðretim süresi 4 yýldýr. Bölümde; Çalýþma Ekonomisi, Ekonomi Mevzuatý, Makro ve Mikro Ekonomi Mevzuatý, Ekonomi Politikasý, Avrupa Ekonomisi, Türk Ekonomi Tarihi, Ekonomi Tarihi, Para ve Banka, Endüstriyel Organizasyon, Ticaret, Uluslararasý Finans, Ekonometri, Matematiksel Ekonomi,
Makro Analiz, Mikro Analiz, Ekonomi, Matematik, Fizik, Bilgisayar gibi dersler okutulmaktadýr. Bu alanda çalýþmak isteyenlerin; sayýsal yeteneði geliþmiþ, yaratýcý, iþbirliði yapabilen, kararlý, akýllý, risk üstlenebilen, politika ve
ticarete ilgili bir kiþilikte olmasý gerekmektedir.
Finans sektöründe (banka, borsa, sigorta), sayýþtay ve hesap uzmanlýðý alanýnda yönetici, planlayýcý, denetleyici, pazarlamacý, halkla iliþkiler
uzmaný, kamu ve özel sektörlerde planlama, araþtýrma, fikir ve yön gösterme, pazarlama, fiyat belirleme, maliyet hesaplama, yedekleme alanlarýnda çalýþabilirler.
EKONOMÝ VE FÝNANS
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
PÝRÝ REÝS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
222,57535
390.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
216,35335
403.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
213,90061
405.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
203,90524
409.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
198,38224
411.000
EL SANATLARI / EL SANATLARI TASARIM VE ÜRETÝMÝ
Bölümün amacý, taþ, metal, ahþap, tezhip, kat’ý, deri, keçe, çini süsleme konularýnda teknik bilgi ve becerilerle donanmýþ, maddi kültürümüzün korunmasý ve yaþatýlmasý gereken Türk el sanatlarýnýn devirlerini, üsluplarýný, teknolojisini, estetiðini tanýyan tasarýmcýlar yetiþtirmektir.
Bu alanla ilgili mesleki yeterliklere sahip yeniliklere ve kendini geliþtirmeye açýk, araþtýrýcý, sorgulayýcý, pratik çözüm yollarý bulabilen, kültürel
deðerlere sahip çýkarak yaþatmayý hedef edinen tasarýmcýlar yetiþtirmektedir.
Ayrýca bu programla Dokuma-Örgü, Taký, Nakýþ, Deri, Çiçek, BebekOyuncak Tasarýmcýlarýnýn kültürel bilgi birikimi, teknolojik alt yapý ve sanat
anlayýþýyla yetiþtirilmesi amaçlanmaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
254
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bölümde; el sanatlarý, sanat tarihi, temel dokuma teknikleri, temel deri teknikleri, ikonografi ve semboller, temel taký teknikleri, halkbilim, tasarým, kalite kontrol, üretimde maliyet hesaplarý gibi dersler okutulmaktadýr.
Bölüm mezunlarý; El dokumalarýna yönelik üretim yapan iþletmelerin
Dokuma, Örme, Baský ve Desen Tasarým Departmanlarýnda, Müþteri temsilciliklerinde, AR-GE birimlerinde tasarýmcý ve uzman, El ve endüstriyel nakýþa yönelik üretim yapan iþletmelerin Tasarým Departmanlarýnda, Müþteri
temsilciliklerinde, AR-GE birimlerinde tasarýmcý ve uzman, Takýya yönelik
üretim yapan iþletmelerin Tasarým Departmanlarýnda, Müþteri temsilciliklerinde, AR-GE birimlerinde tasarýmcý ve uzman olarak çalýþabilirler.
EL SANATLARI
PUAN TÜRÜ
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
YGS-5
TABAN PUANI
246,32143
BAÞARI SIRASI
838.000
EÞÝT AÐIRLIKLI PROGRAMLAR
1. Siyaset Bilimine Giriþ
2. Hukuka Giriþ
3. Ýngilizce
4. Türk Dili ve Edebiyatý
5. Atatürk Ýlke Ve Ýnkilap Tarihi
6. Ýktisata Giriþ
7. Ýþletme Bilimine Giriþ
8. Matematik
Yukarýda Görülen Dersler Öðrencilere 1 yýl boyunca Eþit Aðýrlýklý Programlar bölümünde verilmektedir Bir yýl sonunda öðrenciler bölümünde
göstermiþ olduklarý not ortalamasýna göre ve ayný zamanda fakülteye
yerleþme puaný alýnarak bölümlere ayrýlmaktadýr. Bu sayede öðrenciler
bütün bölümleri tanýmýþ olup hangi bölümde yetenekli olduklarýný tespit
etme þansýný yakalarlar.
EÞÝT AÐIRLIKLI PROGRAMLAR
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ARDAHAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
227,71247
383.000
ARDAHAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
197,37203
417.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
255
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
FELSEFE
Felsefe programýnda amaç; maddenin, bilginin
kapsamý ve kaynaðý, insanýn dünyadaki yeri ve rolü, düþünce ve bilginin doðuþu, evrimi, iyi, doðru,
gerçek kavramlarý gibi alanlarda düþünce üretecek bireyleri yetiþtirmek ve bu konularda araþtýrma
yapmaktýr. Bu bölümde Bilgi Teorisi ve Mantýk, Bilim
Tarihi, Sanat Felsefesi ve Estetik, Ýslam Felsefesi,
Varlýk Felsefesi, Sistematik Felsefe, Felsefe Tarihi,
Ahlak Felsefesi, Ýnsan Felsefesi, Felsefi Metinler gibi
dersler okutulmaktadýr. Felsefe okumak isteyenlerin üstün bir akademik yetenek yanýnda temel bilimlerle ve sosyal bilimlerle ilgili, soyut konularda
uðraþmayý seven, entellektüel geliþmeyi amaç
edinmiþ kiþiler olmasý gerekir.
Bu bölümü bitirenler Milli Eðitim Bakanlýðý ve Kültür Bakanlýðý’nýn
eðitim ve kültürle ilgili birimlerinde çalýþabilirler. Düþüncelerini yazýlý olarak
aktarmada yetenekli olanlar basýnda görev alabilirler. Ayrýca üniversitelerde, kamu ve özel kuruluþlarýn eðitim, kültür, insan iliþkileri, planlama ve
deðerlendirme ile ilgili birimlerinde görev alabilirler. Öðretmenlik formasyonu olanlar, Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý resmi ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak isterlerse devlet memurluðu sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýrlar.
FELSEFE
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-3
433,87645
10.600
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
414,9123
19.700
GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
410,52174
22.200
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
407,67062
24.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-3
380,34007
46.100
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
375,98645
50.500
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
365,10252
62.500
ÝSTANBUL 29 MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
343,15138
92.200
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
TM-3
341,69282
94.500
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
331,87835
111.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
256
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
330,85468
MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
329,00748
112.000
116.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
327,98538
117.000
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
327,51617
118.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
321,5517
129.000
ÝSTANBUL MEDENÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
309,3776
154.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
308,79194
156.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
308,12915
157.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
307,78191
158.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
304,40892
165.000
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
297,97458
181.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
296,13773
185.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
292,57359
194.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
291,4187
197.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
288,43164
205.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
287,34135
208.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
285,12638
215.000
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
285,09785
215.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
281,47725
225.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
281,25008
226.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
279,89796
229.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
279,12559
232.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
278,4954
234.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
278,14154
235.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
277,67604
236.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
276,93104
238.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
276,67671
239.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
275,49511
243.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
274,82522
245.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
274,20705
246.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
273,54679
248.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
273,51619
248.000
MARDÝN ARTUKLU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
271,24605
255.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
270,46018
258.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
257
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
269,93084
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
269,92144
259.000
259.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
269,86178
260.000
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
269,4012
261.000
KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
267,37394
268.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
266,35431
271.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
265,37462
274.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
264,86726
276.000
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
264,66533
276.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
263,60271
280.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
263,01807
282.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
262,32463
284.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
260,73464
289.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
260,47867
290.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
259,70239
292.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
259,12061
294.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
258,85574
295.000
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
257,65109
299.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
257,47721
300.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-3
257,43062
300.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
254,72665
309.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
249,75175
326.000
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
246,77581
337.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
245,96759
339.000
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
240,90642
357.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
224,08898
412.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
223,48981
413.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
223,23552
414.000
KIRGIZÝSTAN-TÜRKÝYE MANAS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
222,69599
415.000
ÝSTANBUL 29 MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
214,32743
428.000
ÝSTANBUL 29 MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
–
–
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
AÖF
169,60717
–
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
AÖF
162,33069
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
258
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GAYRÝMENKUL VE VARLIK DEÐERLEME
Gayrimenkul ve Varlýk
Deðerlemenin konusu; gayrýmenkullerin, menkullerin ve
bunlara baðlý haklarýn ve yükümlülüklerin; þirketler ve bankalarýn bilânçolarýnda kayýtlý
olan varlýklarýn, bunlarýn aldýklarý teminatlarýn, yaptýklarý sözleþmelerden doðan hak ve
yükümlülüklerin ve bunlara
benzer birçok varlýklarýn belirli
bir tarihteki deðerlerinin deðerleme uzmaný eli ile tarafsýz
olarak belirlenmesidir.
Bölüm mezunlarýnýn iþ bulma ve çalýþma alanlarý, bankalar ve finansal
kiralama þirketleri, gayrimenkul yönetimi ve emlak müþavirlikleri, plânlama
kuruluþlarý, gayrimenkul yatýrým ortaklýklarý, arazi ve arsa geliþtirme ve yapý
kuruluþlarý, kamu kuruluþlarýnýn inþaat, emlâk ve kamulaþtýrma birimleri, harita ve inþaat firmalarý, gayrimenkul finansman, gayrimenkul deðerleme
(ekspertiz) þirketleri, gayrimenkul proje geliþtirme, yönetim ve denetim kuruluþlarýdýr.
GAYRÝMENKUL VE VARLIK DEÐERLEME
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-6
350,08399
165.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-6
327,57775
223.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-6
219,58708
929.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-6
218,59727
940.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-6
218,33836
943.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-6
212,82599
1.003.092
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-6
–
–
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-6
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
259
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GÝRÝÞÝMCÝLÝK
Giriþimcilik bölümünün amacý, önlerine çýkan fýrsatlarý öncelikle fark
eden, doðru analiz edip pazarlanabilir, kalýcý ekonomik ürün ve hizmetlere dönüþtürüp istihdam yaratabilen bireyler yetiþtirmektir. Giriþimcilik
bölümünde, strateji, uluslararasý iþletme, iþletme, teknoloji ve yenilikçilik
yönetimi, pazarlama, hizmet geliþtirme, sosyal giriþimcilik, kurumsal giriþimcilik gibi dersler yer almaktadýr.
Mezunlar, kurumsal giriþimcilik faaliyetlerinde bulunmayý hedefleyen
firmalarda, sosyal giriþimcilik faaliyetlerinde bulunan veya bulunmak isteyen sivil toplum kuruluþlarý veya iþletmelerde, giriþimcilik faaliyetlerini desteklemeyi veya arttýrmayý hedefleyen ve bu alanda donanýmlý insan kaynaðýna ihtiyaç duyan kurum ve kuruluþlarda çalýþma imkaný bulabilirler.
GÝRÝÞÝMCÝLÝK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
411,66684
19.700
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
261,27373
249.000
GRAFÝK / GRAFÝK TASARIM / GRAFÝK TASARIMI
Grafik sanatlarý programýnýn amacý, grafik, baský ve resim gibi, grafik iletiþimi alanýnda çalýþacak yaratýcý insan
gücünü yetiþtirmektir.
Grafik sanatlar programýnda genel kültür derslerinin
yaný sýra, temel sanat eðitimi,
fotoðraf, yazý, teknik resim,
estetik, sanat tarihi, çaðdaþ
sanat, tasarým psikolojisi, sanat sosyolojisi, tasarým teori
ve yöntemleri, grafik-tasarým
uygulama, tanýtma grafiði gibi kuramsal ve uygulamalý
dersler okutulmaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
260
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu alanda baþarýlý olmak için öðrencilerin duygu ve düþüncelerini çizgi ile ifade etme, renk ve þekilleri en ince ayrýntýlarý ile algýlama yeteneðine sahip olmalarý gerekmektedir. Grafik programýnda lisans öðrenimini
baþarý ile tamamlayan öðrencilere “Grafik Tasarýmcýsý” unvaný verilir.
Grafik tasarýmcýsý, amblem, logotaype, ambalaj tasarýmý, afiþ, pankart,
broþür vb. duyuru ve tanýtým ilanlarýnýn, somut verilerden yararlanarak,
estetik niteliði olan görsel iletiþim araçlarýnýn yapýmýný planlar ve yürütür.
Grafik tasarýmcýlarý, baský resim sanatçýsý, reklam þirketlerinde sanat
yönetmeni, matbaa, gazete ve basýmcýlýkta sanat danýþmaný olarak çalýþabilirler. Grafik tasarýmcýlarýnýn baðýmsýz çalýþma olanaklarý da vardýr.
GRAFÝK
PUAN TÜRÜ
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
GRAFÝK TASARIM
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
315,15963
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
142.000
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. Tam Burslu
TM-3
352,61385
78.400
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. Tam Burslu
TM-3
344,89015
89.500
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. %75 Burslu
TM-3
294,25441
190.000
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. %50 Burslu
TM-3
265,04239
275.000
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. Ücretli
TM-3
203,42282
432.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. %50 Burslu
TM-3
218,97547
422.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
YGS-5
329,46908
269.000
ULUSLARARASI BALKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
245,24287
849.000
ULUSLARARASI BALKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-5
244,12826
859.000
ULUSLARARASI BALKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-5
209,97315
1.188.230
GÜMRÜK ÝÞLETME
Bu programýn amacý; gümrük, ithalat ve ihracat konusunda yeterli bilgiye sahip, donanýmlý, sektör ihtiyacýný karþýlamaya yönelik, gümrük mevzuatýna hakim, teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerle donatýlmýþ ara kademe insan kaynaðý yetiþtirmektir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
261
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Gümrük Ýþletme bölümünde Finansal Analiz, Ýktisadi Ceza Hukuku, Ticari Ýþletme Hukuku, Uluslararasý Ticaret, Gümrük Kanunu, Uluslararasý Taþýma ve Depolama, Uluslararasý Tic. Lojistiði ve Ulaþým, Ekonomik Entegrasyon, Gümrük Vergi Tarife Cetveli, Kambiyo Rejimi ve Dýþ Ticaret, Risk ve Sigorta, Uluslararasý Hukuk ve AB Hukuku gibi dersler okutulmaktadýr.
Programýn mezunlarý, gümrük müþavir yardýmcýsý olarak ve devamýnda gümrük müþaviri olarak çalýþabilmektedirler.
GÜMRÜK ÝÞLETME
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
PUAN TÜRÜ
YGS-6
TABAN PUANI
312,59771
BAÞARI SIRASI
272.000
HUKUK
Hukuk programýnýn amacý; toplumda bireylerin birbirleri ve devletle
iliþkilerini düzenleyen yasalarýn uygulanmasý sýrasýnda ortaya çýkacak anlaþmazlýklarýn çözümü konusunda çalýþacak hukukçularý yetiþtirmek ve
bu alanda araþtýrma yapmaktýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
262
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Hukuk programýnda Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji, Türk Hukuk Tarihi,
Anayasa Hukuku, Roma Özel Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku,
Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku gibi meslek dersleri okutulmaktadýr. Hukuk fakültesinde baþarýlý olabilmek için öðrencinin lisede aldýðý Felsefe ve
Türkçe derslerinde baþarýlý olmasý beklenir. Ayrýca hukuk bölümünü seçecek öðrencilerin üstün bir akademik yeteneðe, ikna gücüne, saðlam bir
mantýk ve seziye sahip olmalarý gerekir.
Hukuk fakültesine girmek isteyenler hukukun, sorumluluðu çok fazla
olan bir meslek alaný olduðunu, sürekli çalýþma, okuma ve araþtýrma gerektirdiðini öncelikle kabul etmelidirler. Sabýr ve anlayýþ da bu alanda baþarý için gerekli niteliklerdir.
HUKUK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
524,63928
87
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
517,29976
169
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
517,0375
175
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Tam Burslu TM-2
509,33344
325
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
507,07011
367
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
502,23427
502
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
497,91256
638
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
493,15196
831
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
479,87305
1.620
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. Tam Burslu
TM-2
477,44699
1.820
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
475,63151
1.990
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
463,60295
3.350
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
461,9415
3.560
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
461,86167
3.570
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
458,9334
4.040
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
457,33375
4.330
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. %75 Burslu
TM-2
455,81073
4.600
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-2
455,36835
4.690
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
451,34617
5.490
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
263
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
449,6455
5.870
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
440,94838
8.090
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
440,12159
8.330
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %50 Burslu
TM-2
437,00588
9.340
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
433,43849
10.600
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
431,90263
11.100
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
430,18024
11.700
TÜRK-ALMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
427,4651
12.800
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
427,17867
12.900
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
426,10637
13.400
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
423,55933
14.500
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
423,1853
14.700
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
421,56445
15.400
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
421,43647
15.500
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
421,23483
15.600
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
420,85015
15.800
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
420,6108
15.900
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
420,5509
15.900
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
418,97782
16.700
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. Tam Burslu
TM-2
418,33017
16.900
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-2
417,42147
17.400
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
417,16064
17.600
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
417,07831
17.600
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
415,59707
18.300
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
415,09757
18.600
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
414,35314
19.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
413,67299
19.300
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
413,52569
19.400
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
413,41287
19.500
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
412,3623
20.100
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
411,6986
20.400
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
264
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
411,37427
20.600
TÜRK-ALMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
411,34289
20.600
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
411,08248
20.700
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
410,88583
20.800
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
410,69836
20.900
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
410,1527
21.200
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
410,14088
21.200
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
409,92874
21.300
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
409,38893
21.600
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
409,37746
21.600
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
409,35733
21.600
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
409,20296
21.700
ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
409,06909
21.800
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
408,69243
22.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. Tam Burslu
TM-2
408,48795
22.200
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
407,44145
22.700
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
407,09573
23.000
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
406,51543
23.300
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %25 Burslu
TM-2
406,12415
23.600
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-2
406,00459
23.600
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
405,94031
23.700
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
405,29981
24.100
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
405,04522
24.300
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
405,02999
24.300
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
404,57776
24.500
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
403,78844
25.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. Tam Burslu
(UOLP-Köln Üniversitesi)
TM-2
403,22202
25.400
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
402,85127
25.700
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
401,42119
26.600
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
401,23058
26.700
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
265
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
400,90224
27.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
400,83271
27.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
400,70379
27.100
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
400,5304
27.200
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
400,43665
27.300
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
400,01397
27.600
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
399,23975
28.100
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
399,11071
28.200
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
398,88362
28.400
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
398,22921
28.800
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
397,26592
29.500
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
396,85831
29.800
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. %50 Burslu
TM-2
396,74931
29.900
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
396,69468
29.900
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
396,68425
29.900
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
396,53335
30.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
396,39544
30.100
ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-2
396,31854
30.200
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. %50 Burslu
TM-2
395,91369
30.500
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
395,67552
30.700
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
394,42039
31.500
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
394,41547
31.600
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
393,66217
32.100
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
393,42152
32.300
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
393,1638
32.500
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
392,86915
32.700
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
391,94408
33.400
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
391,09567
34.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
390,95714
34.100
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
390,6585
34.300
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNÝV. Ücretli
TM-2
390,53336
34.400
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
266
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
389,18236
35.400
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
388,22403
36.100
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
387,90533
36.400
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
387,65382
36.500
ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
387,27329
36.800
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
386,62089
37.400
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-2
385,71477
38.100
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
385,6071
38.200
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
384,33262
39.200
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
383,25437
40.100
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
382,35454
40.900
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
382,33148
40.900
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
381,41961
41.600
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
373,48925
48.700
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
369,03854
52.900
ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
365,79216
56.100
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
363,31208
58.600
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. %25 Burslu
TM-2
362,77794
59.200
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
362,39971
59.600
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
360,4655
61.700
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
359,24185
63.100
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
357,54145
65.000
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
355,11714
67.700
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
351,19
72.200
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
348,51775
75.500
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
348,01563
76.200
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
347,82457
76.400
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
346,08892
78.600
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
342,37048
83.300
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
340,63282
85.700
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
339,71294
86.900
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
338,89127
88.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
267
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
338,07548
89.200
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNÝV. %25 Burslu
TM-2
336,96654
90.800
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
336,84454
91.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
336,07434
92.100
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. Ücretli
TM-2
335,72252
92.600
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
333,40662
95.900
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
331,98136
97.900
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
331,53173
98.600
ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
330,00598
101.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
329,53587
102.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
328,74982
103.000
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
324,47013
110.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
323,52252
111.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
320,49761
116.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
319,96919
117.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
319,43852
118.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
316,66749
123.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
314,02154
128.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
313,80652
128.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
313,77924
128.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. %25 Burslu
(UOLP-Köln Üniversitesi)
TM-2
309,87763
136.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
308,12548
139.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
303,75985
148.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
302,32851
151.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
301,22806
153.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
300,27517
156.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
297,37356
162.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
285,97173
190.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
283,34265
197.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
280,92951
204.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
279,74959
207.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
268
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝÇ MÝMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
Bu bölümün amacý; yaþadýðýmýz çevreye duyarlýlýðý artýrarak, yaratýcý,
çaðdaþ düþünceyi geliþtirerek, tek mobilya ölçeðinden birçok fonksiyonu içeren kapsamlý iç mekân tasarýmý problemlerine çözüm bulabilecek
konularda eðitim ve araþtýrma yapan elemanlar yetiþtirmektir. Bu programda, sanat ve tasarým ilke ve kuramlarý, insan davranýþlarý, tarihi çevre
ile ilgili dersler okutulmaktadýr.
Bu programda okumak isteyenlerin, sanatsal yeteneðinin ön planda
olmasý ve çevreye karþý duyarlý kiþiler olmalarý gerekmektedir.
Bu bölümden mezun olanlar, farklý ölçeklerdeki üretim kuruluþlarýnda,
tasarým bürosu, atölye, fabrika gibi yerlerde görev alabilmekte ya da
kendi büro veya atölyelerini açabilmektedirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
269
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝÇ MÝMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
PUAN TÜRÜ
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
TM-1
415,28921
17.900
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Tam Burslu TM-1
411,78026
19.600
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
405,31232
23.100
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
400,16594
26.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
394,8076
29.500
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
388,6075
33.700
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
383,63067
37.400
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
380,67443
39.600
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
371,10094
47.400
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
370,91094
47.500
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-1
370,62143
47.700
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
362,58659
55.100
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
359,78422
57.800
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
359,77533
57.800
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
359,32646
58.300
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
349,29774
69.100
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV.%50 Burslu
TM-1
349,17401
69.200
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %75 Burslu
TM-1
349,09515
69.300
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
345,07336
73.900
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
342,94666
76.600
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
325,78872
99.900
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
321,77597
106.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
321,49708
107.000
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %25 Burslu
TM-1
314,83811
118.000
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
300,38911
145.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
296,38263
154.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
289,87391
169.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
281,391
190.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
278,06934
199.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-1
275,3004
206.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
273,79703
211.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
269,89243
222.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
270
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Ücretli
TM-1
265,25462
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
265,18528
236.000
237.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
262,56411
245.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
253,74846
275.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
251,74513
282.000
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
242,43466
316.000
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
237,15712
337.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
234,05868
349.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
233,10165
352.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
232,41342
355.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
230,99024
361.000
ÝKTÝSADÝ VE ÝDARÝ BÝLÝMLER PROGRAMLARI
Ekonomi, Ýþletme, Uluslararasý Ýliþkiler programlarýný kapsar.
ÝKTÝSADÝ VE ÝDARÝ BÝLÝMLER PROGRAMLARI
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
TED ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
391,34054
33.800
TED ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
245,79391
319.000
ÝKTÝSAT
Bu programlarýn amacý; tükenebilir hammadde ve insan gücü kaynaklarýný toplumun ihtiyacýný karþýlamada en kârlý bir biçimde kullanarak,
kaynaklarý artýracak, mal ve hizmetler üreterek bu mal ve hizmetleri en
akýlcý yöntemler bularak bölüþümünü yapacak elemanlar yetiþtirmektir.
Ýktisat ve Ekonomi bölümlerinde temel ekonomi derslerinin yanýnda
Yönetim, Hukuk, Ýþletmecilik, Ýstatistik, Uluslararasý Ýliþkiler ve Maliye alanlarýna iliþkin dersler de verilmektedir.
Bu alanlarda öðrenim görmek isteyenlerin akademik yeteneðe sahip
olmalarýnýn dýþýnda, sayýsal düþünme yeteneklerinin de güçlü olmasý gerekmektedir. Ayrýca alanda baþarýlý olmak için araþtýrma yapmayý, öðretim ve idari alanlarda çalýþmayý da sevmek gerekir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
271
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Son yýllarda politika geliþtirilmesinde ve üretilmesinde ekonomik olay
ve kavramlar artan bir oranda önem kazanmýþtýr. Özellikle Türkiye ekonomisinde yaþanan geliþmelerle birlikte gerek özel gerek kamu sektöründe
iktisadi/ekonomik araþtýrmaya verilen önemin artmasýna paralel olarak
Ýktisat ve Ekonomi bölümü mezunlarý en çok aranan elemanlar arasýnda
yer almaktadýrlar.
ÝKTÝSAT
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
472,22334
2.470
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
468,90248
2.840
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Tam Burslu TM-1
464,80715
3.350
GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
457,41188
4.500
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
429,90772
11.700
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
426,20125
13.100
ÝPEK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
393,50398
30.300
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
386,52915
35.200
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
379,99313
40.100
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
379,857
40.300
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
272
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
378,8224
41.100
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
377,91553
41.800
SÜLEYMAN ÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
375,92877
43.300
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %75 Burslu
TM-1
374,55308
44.400
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
367,11427
50.800
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
362,0425
55.600
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
357,903
59.700
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
357,56794
60.100
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
354,44666
63.300
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
351,13298
67.000
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
350,022
68.200
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
349,47371
68.800
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
348,75088
69.700
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
348,65044
69.900
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
343,99466
75.300
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
341,19756
78.700
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
340,52299
79.600
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
338,24522
82.600
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
335,38786
86.300
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
334,64777
87.300
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
334,36689
87.600
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
333,89723
88.300
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
333,78447
88.400
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
330,41655
93.200
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %50 Burslu
TM-1
324,18591
102.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
320,16256
109.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
318,50337
111.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
314,31423
119.000
ÝSTANBUL MEDENÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
314,10382
119.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
313,0408
121.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
312,37483
122.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (Türkçe) Tam Burslu
TM-1
309,11122
128.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
308,94664
128.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
273
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
306,14678
134.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
305,10043
136.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
301,00884
144.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
298,86414
149.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
295,5021
156.000
ÝZMÝR KATÝP ÇELEBÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
294,33405
158.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
293,91995
159.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
293,3719
161.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
292,73664
162.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG T.Burslu
TM-1
291,85227
164.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
286,89683
176.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
284,44064
182.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
281,67889
189.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
280,46781
192.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
280,34012
193.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
279,196
196.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
278,85715
197.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
278,66301
197.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
278,65816
197.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
277,76255
200.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
274,46022
209.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
273,08693
213.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
272,85635
213.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
272,22759
215.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
270,4211
220.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
269,33904
224.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
269,13488
224.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
268,90993
225.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
268,23037
227.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
268,01053
228.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
267,89449
228.000
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
267,2802
230.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
266,79249
231.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
274
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
266,23021
233.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
265,83165
235.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
265,46398
236.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
264,76841
238.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
264,17339
240.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
263,91923
241.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
261,87828
247.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
260,12518
253.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
259,63772
255.000
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %25 Burslu
TM-1
259,04757
257.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
257,98541
260.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
257,41362
262.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
257,15694
263.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
255,85921
268.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
253,88856
275.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
252,97644
278.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
252,81664
278.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
252,49343
279.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
251,96347
281.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
251,85521
282.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
250,48775
287.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
250,10472
288.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
250,08507
288.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
250,02119
288.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
249,62709
290.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
248,33885
294.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
248,22501
295.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
248,20455
295.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
248,06183
295.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
247,49304
297.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
247,15337
299.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
246,51791
301.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-1
246,19734
302.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
275
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
245,34739
305.000
ERZURUM TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
245,18261
306.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
244,95701
307.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
244,88912
307.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
244,52907
308.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
243,43491
312.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
243,31167
313.000
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
242,95667
314.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
242,70858
315.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
241,94163
318.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
241,89958
318.000
MARDÝN ARTUKLU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
241,40824
320.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
241,05697
321.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
241,01386
322.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
240,95009
322.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
240,88707
322.000
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
240,21319
325.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
240,01551
325.000
KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
239,38031
328.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
239,33778
328.000
NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
238,29086
332.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
238,10774
333.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
237,87988
334.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
237,26612
336.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
236,42573
339.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
236,21222
340.000
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
236,1992
340.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
235,86982
342.000
ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
235,66325
342.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
235,27025
344.000
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
235,04612
345.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
234,88498
345.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
234,50531
347.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
276
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
234,41608
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
234,1607
347.000
348.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
234,02542
349.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
233,96741
349.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
233,77584
350.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
233,74558
350.000
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
233,39553
351.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
233,24349
352.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
233,04276
353.000
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
232,96431
353.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
232,92023
353.000
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Ücretli
TM-1
232,79184
354.000
AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
232,78004
354.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
232,64646
354.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
232,1821
356.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
231,98846
357.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
231,86867
357.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
231,43647
359.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
231,11927
360.000
ERZURUM TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
230,72706
362.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
230,6859
362.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
230,66624
362.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
230,61524
362.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
230,57668
362.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
230,3984
363.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
230,39439
363.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
230,25851
364.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
230,20852
364.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
229,74908
366.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
229,67365
366.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
229,36689
367.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
228,85732
369.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
227,97701
372.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
277
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
227,39445
374.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
227,16646
375.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
227,07101
375.000
KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
226,43482
377.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
226,2964
378.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-1
225,09674
382.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
225,02878
382.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
224,96388
382.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
224,35235
384.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ ÝNG
TM-1
224,28919
385.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNV. ÝÖ
TM-1
224,28187
385.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
223,71913
386.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
223,59706
387.000
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
223,30071
387.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
222,69288
389.000
KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
222,68195
389.000
ÞIRNAK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
222,30226
390.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
221,90163
392.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
220,56272
395.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
219,94002
396.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
219,60312
397.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
219,54791
397.000
ÝPEK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
219,10046
398.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
218,29788
400.000
KIRGIZÝSTAN-TÜRKÝYE MANAS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
217,36693
401.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %50 Burslu
TM-1
217,36158
401.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
217,30889
401.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
216,97409
402.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
216,53155
403.000
SÜLEYMAN ÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
216,27359
403.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-SUNY Cortland)
TM-1
216,17921
403.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
215,91086
403.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
215,40679
404.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
278
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
215,2859
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
215,26444
404.000
404.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
214,91354
404.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
214,25643
405.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
212,07759
406.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
212,03408
406.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
211,91241
407.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
210,48615
407.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
210,12466
407.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
209,98504
407.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
209,39289
408.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu TM-1
205,6829
409.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
204,33547
409.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
203,55328
409.000
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
202,39625
410.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
202,35249
410.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
202,0064
410.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
201,92338
410.000
KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
201,84816
410.000
NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
201,48541
410.000
ÞIRNAK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
200,63197
410.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
200,3767
410.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
200,32149
410.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
200,04522
410.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
200,02184
410.000
BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
199,78439
410.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (Türkçe) %50 Burslu
TM-1
199,57061
410.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
199,16474
410.000
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
198,97201
410.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
198,64465
410.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
198,22392
411.000
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
197,79268
411.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
197,74193
411.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
279
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
197,71115
411.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-1
197,58668
411.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
196,70656
411.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
195,39685
411.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
AÖF
158,85972
–
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
AÖF
155,60313
–
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
–
–
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
–
–
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. Ýktisat ÝNG %25 Burslu
TM-1
–
–
SÜLEYMAN ÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
–
–
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
–
–
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %25 Burslu
TM-1
–
–
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
ÝPEK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(KKTC Vatandaþlarý)
TM-1
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. Ücretli
TM-1
–
–
ÝNSAN KAYNAKLARI / ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝ
Bu programýn amacý, iþletmede
çalýþacak insan gücünün sayýsýný ve
niteliðini belirleyen, çalýþanlarýn motivasyon ve verimliliklerinin arttýrýlmasý
için gerekli önlemleri tasarlayan, iþletmenin personel politikasýnýn geliþtirilmesi için araþtýrma yapan uzmanlar
yetiþtirmektir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
280
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Ýnsan kaynaklarý yöneticisi olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneðe, düþüncelerini sözlü ifade edebilme gücüne sahip, sosyal bilimlere,
özellikle ekonomi ve psikolojiye ilgi duyan, insanlarla iyi iletiþim kurabilen,
ikna gücü yüksek kimseler olmalarý gerekmektedir.
Bu programda, Stratejik Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Örgütlerde Personel Tedariki, Ýþgören Üreticileri Yönetimi, Finansal Yönetim, Örgütsel Davranýþ, Ýþ Hukuku, Yönetim Muhasebesi, Ýletiþim Becerileri, Sosyoloji, Psikoloji
gibi dersler okutulmaktadýr. Mesleðin çalýþma alanlarý, çeþitli özel kurumlar
ve kamu kuruluþlarýdýr. Özellikle þirketlerin orta ve üst kademelerinde ihtiyaç duyulan yöneticileri seçen, firmalarýn politika ve stratejilerini belirleyenler profesyonel yönetim, danýþmanlýk ve insan kaynaklarý þirketleridir.
Bu þirketler insan kaynaklarý uzmaný istihdam etmektedirler. Günümüzde Ýnsan Kaynaklarý Uzmanlýðý kavramý büyük firmalarda tanýnmakta ve
yerleþmektedir. Bu alanda yetiþmiþ eleman az olup, ihtiyaç ise giderek artmaktadýr.
Ýþyerleri genellikle yabancý dil ve bilgisayar bilen elemanlarý tercih etmektedirler.
ÝNSAN KAYNAKLARI
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
–
–
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
291,79929
164.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
271,92734
216.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-1
222,82808
389.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-1
218,71655
399.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-6
287,88967
379.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-6
272,72475
467.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-6
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
281
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝNSAN VE TOPLUM BÝLÝMLERÝ
Ýnsan ve Toplum Bilimleri Lisans
Programý, dar çerçeveli bir disiplinde
uzman yetiþtirmek yerine, öðrencilere hem günümüz dünyasýný algýlama,
hem de yeni bilgi alanlarýný ve yeni
düþünme biçimlerini keþfederek, kendilerini tanýma ve gerçek ilgi alanlarýný belirleyebilme olanaðý sunmak hedefi ile açýlmýþtýr. Ýnsan ve Toplum Bilimleri disiplinleri insanýn hem yerel
hem de küresel deneyimlerinin temel
boyutlarýný irdeler. Bu programda,
yalnýzca kendi toplumunun deðil, diðer toplumlarýn da ekonomik, tarihi,
kültürel, siyasi, psikolojik, teknolojik ve sosyal boyutlarýný bilen, insan ve
toplumla ilgili konulara bilimsel yöntemlerle yaklaþabilen bireyler yetiþtirmek amaçlanmaktadýr. Hedefi, iþ alanlarý ve meslekler arasýnda kesin
ayrýmlarýn yapýlamadýðý, çok yönlü olmanýn büyük bir avantaj oluþturduðu günümüz dünyasýnda, yenilikçi bir yaklaþýmla çok farklý kariyer alanlarýnda son derece gerekli olan;
• Hem ulusal hem de küresel bazda pozitif, eleþtirel ve yaratýcý düþünebilen,
• Çok yönlü ve analitik,
• Ýletiþim kabiliyeti yüksek,
• Düþüncelerini eyleme etkin þekilde dönüþtürebilen,
• Katýlýmcý ve yaratýcý bireyler yetiþtirmektir.
Programa, “eþit aðýrlýklý” puanla alýnacak öðrenciler, ikinci yýlýn sonunda iki dal arasýnda seçim yapma olanaðýna sahiptir.
ÝNSAN VE TOPLUM BÝLÝMLERÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
372,86164
53.800
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-3
219,0367
422.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
206,18987
431.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
282
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝÞLETME
Ýþletme programýnýn amacý; kamu ya da özel sektör kuruluþlarýnda,
üretimin daha verimli bir biçimde yapýlabilmesi için planlama, yönetme
ve denetleme konularýnda eðitim almýþ yöneticiler yetiþtirmektir.
Ürün kalitesinin ve üretimin artýrýlmasý, ürünlerin satýþ planýnýn yapýlmasý, kuruma parasal kaynak saðlamak, en uygun kiþileri iþe almak iþletmecinin görevleri arasýndadýr.
Bu programda Yönetim ve Organizasyon, Sayýsal Yöntemler, Muhasebe-Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama anabilim dallarýnda eðitim verilmektedir. Bu bölümde, Matematik, Ýktisada Giriþ, Ýþletme Yönetimine Giriþ, Hukuka Giriþ, Ýþletme Ekonomisi, Davranýþ Bilimleri, Temel Bilgisayar Bilimleri, Matematiksel Ýstatistik, Mikro-Makro Ýktisat, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama Ýlkeleri, Örgütsel Davranýþ, Araþtýrma Yöntemleri,
Yöneylem Araþtýrmasý, Algoritma ve Yazýlým Dilleri, Pazarlama Yönetimi,
Üretim Yönetimi, Muhasebe Denetimi, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Ýþ Hukuku gibi dersler okutulmaktadýr. Bu programda okumak isteyenlerin, genel
akademik yeteneðe ve sayýsal düþünme yeteneðine sahip olmalarý, matematik, sosyoloji ve psikolojiye ilgili, görev gereði insanlarla iletiþim halinde olunmasý nedeniyle sabýrlý, anlayýþlý, sözel ifade gücüne sahip, insanlarla iletiþimden hoþlanan kimseler olmalarý gerekir.
Mezunlar kamu ve özel sektörde iþ bulabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
283
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝÞLETME
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
481,98171
1.660
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Ýþletme ÝNG Tam Burslu
TM-1
479,63704
1.820
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
469,46001
2.770
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Tam Burslu TM-1
463,48856
3.540
GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
462,64107
3.670
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
(UOLP-Liverpool Üniversitesi)
TM-1
446,71604
6.760
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
435,6481
9.780
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
433,53156
10.500
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
430,13896
11.600
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
421,62692
15.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
(UOLP-SUNY New Paltz)
TM-1
417,86296
16.700
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
411,45336
19.800
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
411,03991
20.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. ÝNG %50 Burslu
(UOLP-SUNY Binghamton)
TM-1
410,67917
20.200
ABDULLAH GÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
395,94953
28.800
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
389,82904
32.900
ÝPEK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
389,2861
33.200
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-1
387,1026
34.800
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
385,6502
35.900
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
384,41376
36.800
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
(UOLP-Leeds Metropolitan)
TM-1
384,06243
37.100
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
378,426
41.400
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
377,9979
41.700
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
375,49403
43.700
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
TM-1
373,77718
45.100
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
373,61881
45.200
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
373,02811
45.700
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
372,94328
45.800
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
368,79967
49.300
SÜLEYMAN ÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
368,22424
49.900
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
368,1862
49.900
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
284
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %75 Burslu
TM-1
368,02405
50.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
367,73275
50.300
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
367,43717
50.500
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
366,30988
51.600
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
365,261
52.600
TÜRK-ALMAN ÜNÝVERSÝTESÝ (Almanca)
TM-1
364,45181
53.300
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
362,20971
55.500
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
358,34209
59.300
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
357,00928
60.600
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
356,98183
60.600
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
353,99229
63.800
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
353,37234
64.500
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
351,52924
66.500
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
350,70693
67.500
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
349,74342
68.500
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
348,94153
69.500
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (ALMANCA)
TM-1
348,64177
69.900
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
347,72618
70.900
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
347,66251
70.900
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
347,65177
71.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
345,04317
74.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
344,16686
75.000
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
344,09694
75.100
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
343,45296
75.900
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
342,62541
77.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
342,43054
77.200
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
342,08363
77.600
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-1
338,97754
81.600
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-1
338,45316
82.300
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
338,26312
82.500
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
TM-1
336,58918
84.700
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
336,47682
84.800
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
336,08308
85.400
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
335,65849
85.900
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
285
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
335,26634
86.400
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
335,06583
86.700
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
334,0166
88.100
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
333,10775
89.400
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
332,98807
89.600
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %50 Burslu
TM-1
332,9758
89.600
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
330,87692
92.500
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
329,83346
94.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
329,58331
94.400
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. ÝNG T. Burslu
TM-1
329,10616
95.100
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %75 Burslu
TM-1
326,3241
99.100
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-SUNY Binghamton)
TM-1
325,2086
101.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
324,28391
102.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
324,23673
102.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
323,3293
104.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
323,10037
104.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
322,0949
106.000
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-SUNY New Paltz)
TM-1
320,63945
108.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
319,36006
110.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
317,06909
114.000
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
315,91903
116.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
313,77677
120.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
313,11013
121.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNV. (Türkçe) Tam Burslu
TM-1
312,82246
121.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
312,70361
121.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
310,99242
124.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
308,70974
129.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
308,03421
130.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
307,65878
131.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
307,59535
131.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-1
307,00985
132.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
306,94143
132.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
306,76613
133.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
286
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
305,7321
135.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
303,4619
139.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
301,24525
144.000
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
299,7908
147.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %75 Burslu
TM-1
298,9442
148.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
298,0896
150.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
297,00545
153.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
295,27167
156.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-1
294,80045
157.000
ÝZMÝR KATÝP ÇELEBÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
293,04511
161.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
290,82681
166.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
(UOLP-Leeds Metropolitan)
TM-1
290,62834
167.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
289,52758
170.000
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ
TM-1
288,75929
171.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
287,89361
173.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
286,85025
176.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
286,1898
178.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
285,65469
179.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
284,68331
181.000
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
284,02547
183.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
283,08527
185.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
282,49061
187.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
279,81567
194.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
279,48745
195.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
276,98177
202.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
276,90587
202.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
276,61482
203.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
276,53095
203.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
276,32976
204.000
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %25 Burslu
TM-1
276,19237
204.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ UE Tam Burslu
TM-1
275,43719
206.000
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
275,35891
206.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
274,27217
209.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
273,09566
213.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
287
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
272,05841
216.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
271,17619
218.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
271,14087
218.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
269,63687
223.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
268,71348
226.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
267,34432
230.000
ÝPEK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
267,26555
230.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
267,04156
231.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
265,05541
237.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
264,54247
239.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
264,14919
240.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ UE %25 Burslu
TM-1
263,88028
241.000
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Ücretli
TM-1
262,59822
245.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
262,41448
245.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ UE Tam Burslu
TM-1
262,26154
246.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
261,27481
249.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
260,42513
252.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
260,20117
253.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
260,17667
253.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
260,14332
253.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
259,41394
255.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
259,3686
256.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-Leeds Metropolitan)
TM-1
259,21972
256.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-1
259,08927
256.000
AKDENÝZ KARPAZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
258,58294
258.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
256,16252
267.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
256,03746
267.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
255,25791
270.000
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
254,27333
273.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
254,19699
273.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
254,09788
274.000
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
254,03616
274.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
253,60196
275.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
253,16353
277.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
288
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
252,42938
280.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
251,5554
283.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
250,63354
286.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
249,94779
289.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
249,84808
289.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
249,43514
290.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
248,70203
293.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
248,4498
294.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
248,13975
295.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
248,10847
295.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
247,80098
296.000
ÝPEK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
247,54427
297.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
246,73249
300.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
246,29858
302.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
245,11602
306.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNV.
TM-1
244,51251
308.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
244,33469
309.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
243,95066
311.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
243,25833
313.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
242,97123
314.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
242,24106
317.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
241,90444
318.000
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
241,78517
319.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
241,77701
319.000
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
241,51376
320.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
241,09493
321.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
241,0581
321.000
OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
240,47546
324.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
240,45822
324.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
239,73504
327.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
239,51988
327.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
239,07524
329.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
239,0433
329.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
238,11446
333.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
289
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
237,8095
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
237,56685
334.000
335.000
ERZURUM TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
237,41531
336.000
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
237,14648
337.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
236,96078
337.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
236,65639
339.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
235,98963
341.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
235,63843
343.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
235,60946
343.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
235,57133
343.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
235,5567
343.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
235,22688
344.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
235,1133
345.000
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
235,01468
345.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
234,82801
346.000
KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
234,7681
346.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-1
234,24796
348.000
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
234,05732
349.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
233,91898
349.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
233,76658
350.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
233,69773
350.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
233,35329
352.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-1
233,32764
352.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
233,30046
352.000
NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
233,14228
352.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
233,14172
352.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
232,78842
354.000
SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
232,74828
354.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
232,66492
354.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
232,58774
354.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %50 Burslu
TM-1
232,58161
354.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
232,42618
355.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
232,26759
356.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
232,20033
356.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
290
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
232,14668
356.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
231,73321
358.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
231,5341
359.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
231,52625
359.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
231,51803
359.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
231,51746
359.000
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
231,44236
359.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
231,33695
359.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
230,96963
361.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
230,89814
361.000
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
230,87003
361.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
230,76313
362.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
230,71479
362.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
230,471
363.000
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
230,40806
363.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
230,31181
363.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
230,14945
364.000
AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
230,14286
364.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
230,13145
364.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
229,73609
366.000
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-Leeds Metropolitan)
TM-1
229,65723
366.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
229,60585
366.000
AKDENÝZ KARPAZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
229,46379
367.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
229,44336
367.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
229,38599
367.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
229,12804
368.000
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
229,04503
368.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
228,97711
368.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
228,80453
369.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNV. (Türkçe) %50 Burslu
TM-1
228,66183
370.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
370.000
TM-1
228,57318
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. ÝNG %25 Burslu TM-1
228,38477
371.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
227,95317
372.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
227,83057
373.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
291
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
227,28222
374.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
227,06068
375.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
226,98396
376.000
BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
226,90802
376.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
226,78967
376.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
226,44838
377.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-SUNY Empire State College)
TM-1
226,39251
378.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
226,27311
378.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-Leeds Metropolitan)
TM-1
226,06112
379.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. ÝNG %50 B.
TM-1
225,6574
380.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
225,51098
381.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
225,38583
381.000
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
225,26961
381.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
225,24446
382.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
225,23798
382.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
225,17687
382.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ UE Ücretli
TM-1
224,99629
382.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
224,90046
383.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
224,76619
383.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
224,44467
384.000
ERZURUM TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
224,43801
384.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
224,34753
384.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-1
224,27427
385.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
224,27175
385.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
224,22554
385.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
224,13573
385.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
224,01409
385.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
224,01016
385.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
223,97693
385.000
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
223,79474
386.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-Liverpool Üniversitesi)
TM-1
223,61414
387.000
KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
223,47805
387.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
292
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
223,4305
387.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNV. ÝÖ
TM-1
223,11705
388.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
223,0854
388.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
222,87503
389.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
222,69806
389.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
222,3841
390.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
221,37452
393.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
221,36581
393.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
221,31904
393.000
KIRGIZÝSTAN-TÜRKÝYE MANAS ÜNV.
TM-1
221,25433
393.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
221,18494
393.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-1
221,05613
394.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
220,82981
394.000
OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNV. ÝÖ
TM-1
220,45989
395.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
220,44404
395.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
220,43184
395.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
(UOLP-Leeds Metropolitan)
TM-1
220,25752
396.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
220,07964
396.000
HOCA AHMET YESEVÝ ULUSLARARASI
TÜRK-KAZAK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
219,83312
397.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %25 Burslu
TM-1
219,6568
397.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
219,63244
397.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
219,34023
398.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
219,21229
398.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
219,18478
398.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
219,11318
398.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
218,89199
399.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
218,84948
399.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
218,61108
399.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
218,44324
399.000
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
218,42115
399.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
218,40152
400.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-1
218,04443
400.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
293
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
217,76161
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
217,73306
401.000
401.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
TM-1
217,6259
401.000
AKDENÝZ KARPAZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
217,44709
401.000
SÜLEYMAN ÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
217,36068
401.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
217,31398
401.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
217,23025
402.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
217,16662
402.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
216,90588
402.000
ÞIRNAK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
216,53428
403.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
216,52933
403.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
216,31282
403.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
216,24083
403.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
215,8561
403.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
215,77373
404.000
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
215,73321
404.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-1
215,57094
404.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
215,56195
404.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
215,45139
404.000
404.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
215,35736
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
215,18925
404.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
215,18124
404.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
215,15261
404.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
214,7449
405.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
214,48745
405.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
214,17315
405.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
213,44913
406.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
212,83713
406.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
212,60462
406.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-1
212,50537
406.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
212,09812
406.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
212,00218
407.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
211,63921
407.000
AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
210,98998
407.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
294
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
210,78203
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
209,50942
407.000
407.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
209,10875
408.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
209,02898
408.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
208,69584
408.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
208,44183
408.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
208,28485
408.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
207,5375
408.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
206,33457
408.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNV. (Türkçe) %25 Burslu
TM-1
206,16453
409.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
205,36115
409.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
205,24078
409.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
205,04808
409.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
204,73537
409.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-SUNY New Paltz)
TM-1
204,71608
409.000
KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
204,11198
409.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
203,51512
409.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
203,14654
410.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
202,92859
410.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
202,89975
410.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
202,80016
410.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
202,75126
410.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
202,71957
410.000
NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
202,56001
410.000
KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNV. ÝÖ
TM-1
202,35197
410.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
202,09355
410.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
201,96652
410.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
201,77601
410.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
201,712
410.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
201,60337
410.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
201,51946
410.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
201,46446
410.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
201,19002
410.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
295
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
201,13327
410.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
200,73218
410.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
200,70063
410.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
200,55038
410.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
200,52384
410.000
BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
200,5096
410.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
200,34833
410.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
200,07364
410.000
SÜLEYMAN ÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
200,05659
410.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
200,04292
410.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
199,93304
410.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
199,66906
410.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
199,4295
410.000
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
199,29367
410.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
198,7473
410.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
198,47292
410.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
198,18726
411.000
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
197,84406
411.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
197,55181
411.000
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
196,79273
411.000
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
196,40238
411.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
AÖF
161,8884
–
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
AÖF
159,4348
–
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
AÖF
156,98875
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV.ÝNG %75 Burslu
TM-1
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-1
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
–
–
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
–
–
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
–
–
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
296
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
–
–
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. ÝNG %25 Burslu
TM-1
–
–
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %25 Burslu
TM-1
–
–
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ (Türkçe) Ücretli
TM-1
–
–
–
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ UE Ücretli
TM-1
–
–
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-SUNY New Paltz)
TM-1
–
–
–
–
–
TÜRK-ALMAN ÜNÝVERSÝTESÝ (Almanca)
TM-1
–
–
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
AKDENÝZ KARPAZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
AZERBAYCAN DEVLET ÝKTÝSAT ÜNV. Ücretli
TM-1
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. Ücretli
TM-1
–
–
ÝKTÝSAT VE GÝRÝÞÝMCÝLÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
297
–
–
–
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝÞLETME BÝLGÝ YÖNETÝMÝ
Bu programýn amacý; “Bilgi Yönetimi” ve “Ýletiþim” konularý ile zenginleþtirilmiþ bir “Ýþletme” eðitimi vererek “Ýþletme Bilgi Yöneticisi” yetiþtirmektir. Bu programda muhasebe, hukuk ve finansýn yaný sýra genel iþletme
konularýný kapsayan dersler okutulmaktadýr. Ýþletme Bilgi Yönetimi okumak isteyenlerin iþletme ve ekonomiye meraklý, sosyal yönü kuvvetli, yaratýcý, takým ruhuna sahip, iletiþim ve sözel yeteneði güçlü kiþiler olmalarý
gerekir. Mezunlar her türlü kamu kuruluþundaki ve özel sektördeki iþletmelerde yönetici olarak çalýþabilirler.
ÝÞLETME BÝLGÝ YÖNETÝMÝ
PUAN TÜRÜ
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TABAN PUANI
YGS-6
434,37609
BAÞARI SIRASI
47.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
298,50149
328.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
291,50332
361.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
289,50788
371.000
Ý. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-6
254,12112
601.000
ÝÞLETME ENFORMATÝÐÝ
Enformatik, her yönüyle insan yaþamýnýn vazgeçilmez bir parçasý olan
çeþiti formattaki bilginin (resimler, görüntüler, metinler... vb.) üretilmesi,
toplanmasý, sýnýflanmasý, depolanmasý, iþlenmesi, iletimi ve kullanýmý için
gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araþtýrmalar
yapan bir bilim dalýdýr.
Bir meslek dalý olarak enformatik, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanýmý
ve geliþtirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandýrýlmasýný hedeflemektedir.
Ýþletme Enformatiði programýnda, Ýktisata Giriþ, Ýþletmeye Giriþ, Genel
ve Medeni Hukuk, Dijital Maliye Teknolojileri ve Uygulama, Yöneylem
Araþtýrmasý, Organizasyon ve Planlama Ýþletme Enformatiði, Biliþim Sistemleri gibi dersler okutulmaktadýr.
Ýþletme Enformatiði mezunlarý biliþim iletiþim sistemleri teknolojileri baþta olmak üzere, uluslararasý ya da yerel birçok iþletmede iþ bulma imkanýna sahiptirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
298
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝÞLETME ENFORMATÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
399,23941
26.600
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (Almanca)
TM-1
345,18897
73.800
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
257,66219
261.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
216,32427
403.000
ÝÞLETME YÖNETÝMÝ
Ýþletme Yönetimi Programý, iþletmecilik öðrenimi, kaynaklarýn etkin ve
verimli kullanýmýný saðlayacak doðru kararlarýn alýnmasý, stratejik yönetim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynaklarý ve çaðdaþ yönetim teknikleri ile ilgili süreçleri ele alýr. Ayrýca küçük yerel þirketlerdeki sorunlarla deðil, büyük iþletmelerde de görev alabilecek yetenek ve yeterliliði kazandýrmaktadýr.
Ýþletmelerde yönetici yardýmcýlýðý ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen, kaynaklarýn, zamanýn, iþgücünün verimli bir þekilde kullanýmýnda etkin rol oynar. Ýþletmecilik mesleði ile ilgili çaðdaþ teknoloji kullanan, mesleði ile ilgili mevzuata hâkim ve hukuki sorumluluklarýný bilen, ticari hayatta kullanýlan belgeleri tanýyan, ekonomik geliþmeleri takip
edebilecek bilgi ile donatýlmýþ, alaný ile ilgili konularda, bireysel veya grup
olarak araþtýrma ve geliþtirme yapabilen ara eleman olarak veya kendi
adýna iþ yeri açýp çalýþtýrabilecek, iþ hayatýnda meslek ahlâkýnýn önemini
kavramýþ giriþimcilerin yetiþtirilmesi amaçlanmaktadýr. Bu bölümde alaný
ile ilgili bilgisayar paket programlarýný çalýþtýrabilme ve bilgisayar ofis programlarýný kullanabilme becerisi kazandýrýlýr. Program mezunlarý, çok geniþ
iþ olanaklarýna sahiptirler. Ýþ dünyasýnda özel sektör veya kamu kesimi de
dahil olmak üzere bütün iþletmelerde pazarlama, finans, üretim, muhasebe, bankacýlýk, sigortacýlýk, halkla iliþkiler, personel (insan kaynaklarý) alanlarýnda sanayi ve ticari iþletmelerde, personel, idari iþler ve diðer bölümlerinde çalýþacak uzmanlarý yetiþtirmeyi hedeflemektedir. Her sektörde ve
çeþitli konumlarda iþ bulabilme imkânýna sahiptirler.
ÝÞLETME YÖNETÝMÝ
PUAN TÜRÜ
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
(UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW))
AZERBAYCAN DEVLET ÝKTÝSAT ÜNV. Ücretli
Ýþletme (Ýþletme Yönetimi)
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
TM-1
299
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
303,02727
140.000
–
–
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝÞLETME - EKONOMÝ
Ýþletme-Ekonomi bölümü, günümüz iþ hayatý gereksinimlerine cevap
verebilmek amacýyla, temel iktisat bilgilerinin yaný sýra, iþletme bölümünün uygulamaya yönelik dersleri ile donanmýþ öðrenciler yetiþtirmeyi
amaçlamaktadýr. Bu bölüm öðrencilerine hem iktisat hem de iþletme konularýna hakim olma fýrsatýný saðlayacaktýr.
Bölümün ders programýný teorik iktisat dersleri ile birlikte iktisat-iþletme
konularýnýn arakesiti olan endüstriyel iktisat, tahmin yöntemleri, yatýrým
politikalarýnýn ekonomisi, finansman gibi derslerden oluþmaktadýr.
ÝÞLETME - EKONOMÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
(UOLP-Liverpool Üniversitesi)
TM-1
453,36083
5.290
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
432,53158
10.800
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
295,87794
155.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
228,19877
371.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
228,05509
372.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
200,06207
410.000
(UOLP-Liverpool Üniversitesi)
KAMU YÖNETÝMÝ
Kamu Yönetimi programýnýn amacý; devlet teþkilatýnýn çeþitli kademelerinde sistemin ekonomik ve sosyal yönden geliþmesinden sorumlu elemanlarý yetiþtirmek ve bu konuda araþtýrma yapmaktýr.
Bölümde, Siyasal ve Toplumsal Kavramlar, Siyaset Sosyolojisi, Siyaset
Psikolojisi, Bürokrasi ve Örgüt Kuramlarý, Türkiye Siyasal ve Ýktisadi Tarihi,
Hukuk gibi dersler okutulmaktadýr.
Kamu Yönetimi bölümünü tercih edeceklerin düþüncelerini yazýlý ve
sözlü olarak ifade edebilmeleri, ayrýca sosyoloji, psikoloji, tarih konularýna
meraklý olmalarý gerekmektedir. Kamu Yönetimini bitirenler Türkiye bürokrasisinin birçok kademesinde çalýþabilecekleri gibi özel sektörde orta ve
üst kademe yöneticilik, kamuda ve özel kesimde bankacýlýk yapabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
300
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KAMU YÖNETÝMÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
375,59749
46.700
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
371,43275
50.600
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
362,52101
59.500
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (Fransýzca)
TM-2
356,63308
66.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
351,74156
71.600
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
336,36574
91.600
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
327,12798
105.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
320,90575
116.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
320,65461
116.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
319,94692
117.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
312,78595
130.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
309,15309
137.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
307,73417
140.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
306,35137
143.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
305,68455
144.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
303,88886
148.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
302,89728
150.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
300,52648
155.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
297,55245
162.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
295,4606
167.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
290,88735
178.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
290,75823
178.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
289,42812
182.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
288,15315
185.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
287,50173
186.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
283,80079
196.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
283,12891
198.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
282,43322
200.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
282,07149
201.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
282,01932
201.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
281,31152
203.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
280,37246
206.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
279,73284
208.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
279,41782
208.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
279,21317
209.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
301
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
278,86224
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
278,19984
210.000
212.000
NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
278,04289
212.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
277,93374
213.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
277,44274
214.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
277,34859
214.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
276,63917
216.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
276,13395
218.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
273,63145
225.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
273,1963
227.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
272,98342
227.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
272,96611
227.000
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
272,26825
230.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
271,71056
231.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
269,03504
240.000
KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
267,35115
245.000
AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
267,11192
246.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
266,98989
246.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
266,77283
247.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
265,08524
252.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
264,37771
255.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
264,11176
255.000
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
263,53818
257.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
263,26671
258.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
262,21309
262.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
261,73497
263.000
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
261,39241
264.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
257,85863
276.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNV. ÝÖ
TM-2
256,00413
283.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
255,27531
285.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
254,14145
289.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
254,08375
289.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
253,91036
290.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
252,86359
294.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
252,35888
295.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
251,02019
300.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
302
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
249,84697
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
247,68381
304.000
312.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
247,21198
314.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
246,60203
316.000
KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNV. ÝÖ
TM-2
245,66622
319.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
244,69047
322.000
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
244,3363
324.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
240,86851
336.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
239,0157
343.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
238,87786
344.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
216,23822
410.000
ULUSLARARASI BALKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
212,63697
413.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
212,57333
413.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
211,29506
414.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
207,32323
415.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-2
198,78117
417.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
AÖF
158,77134
ULUSLARARASI BALKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
–
–
ULUSLARARASI BALKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
–
–
KLASÝK ARKEOLOJÝ
Ege uygarlýðýnda Minos ve Myken kültürlerinin tanýtýlmasý ile baþlamakta ve Roma Çaðý sonuna kadar sürdürülmektedir. Anadolu’daki arkeolojik kalýntýlara aðýrlýk verilerek, eski çaðýn mimarlýk, heykeltraþlýk, keramik, sikke ve diðer küçük buluntularý ele alýnmaktadýr. Eski Yunanca ve
Nümizmatik zorunlu dersler arasýnda yer almakta olup, ileride yüksek lisans ve doktora yapacaklar için önem taþýr. Yaz aylarýnda kazý ve bilimsel araþtýrmalar sürdürülür.
KLASÝK ARKEOLOJÝ
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
PUAN TÜRÜ
TM-3
TABAN PUANI
297,01116
BAÞARI SIRASI
183.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
283,7405
218.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
272,56985
251.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
303
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KONAKLAMA ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
KONAKLAMA VE TURÝZM ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
Bu programýn amacý; otel iþletmeciliði, turistik iþletme tipleri özellikleri,
otel kurulacak yerin seçimi, konuklarýn gereksinimlerinin giderilmesi ve konuklarla iyi iletiþim kurma konularýnda çalýþacak eleman yetiþtirilmesine
yönelik eðitim ve araþtýrma yapmaktýr. Bu program otel ve restoran personelinin yönetimi, otel muhasebe yönetimi, ön büro hizmetleri yönetimi,
temizlik ve saðlýk iþleri yönetimi, kat hizmetleri yönetimi, mühendislik hizmetleri, teknik yönetim gibi etkenlerin en iyi þekilde yürütülmesini saðlayacak güvenilir ve deneyimli elemanlarýn yetiþtirilmesini amaçlamaktadýr.
Öðretim süresi 4 yýldýr. Okutulan dersler; Ýþletme Bilimine Giriþ, Genel
Turizm Bilgisi, Temel Biliþim Uygulamalarý, Seçmeli Yabancý Dil, Servis Uygulamalarý, Genel Ekonomi, Matematik, Ön Büro, Genel Muhasebe, Ýstatistik, Pazarlama Ýlkeleri, Turizm Ekonomisi, Hukukun Temel Kavramlarý, Davranýþ Bilimleri, Kat Hizmetleri, Konaklama Ýþletmeciliði ve Yöneticiliði, Turizm Pazarlama, Envanter, Bilanço gibi dersler okutulmaktadýr. Mezunlara ‘Konaklama Yöneticisi’ unvaný verilir. Otellerde kat þefi, resepsiyon þefi, birim müdürü olarak çalýþabilirler. Ýki yabancý dil öðrendikleri için, yeteneklerini kullananlar otel müdürlüðüne de yükselebilirler.
KONAKLAMA ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
231,05554
360.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNV.
TM-1
229,97847
365.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
222,8201
389.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
222,13368
391.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
221,63225
392.000
405.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
214,46237
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
209,53515
407.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
200,91382
410.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
200,87116
410.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
200,71207
410.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
199,50571
410.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
198,56244
410.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
195,59679
411.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
304
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
AÖF
157,4099
–
AKDENÝZ KARPAZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
–
–
AKDENÝZ KARPAZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
297,79243
332.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
281,52634
414.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
278,69066
430.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
271,21519
476.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
265,6389
514.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
255,16837
593.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
253,45331
607.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
251,02438
627.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
248,12716
651.000
SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
246,81354
663.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
239,14161
732.000
MARDÝN ARTUKLU ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
239,1175
732.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
233,32026
788.000
KONAKLAMA VE TURÝZM ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
YGS-6
231,66761
804.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
YGS-6
210,9782
1.023.599
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-6
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-6
–
–
KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI
Kuyumculuk, deðerli maden ve taþlardan taký ve süs eþyasý yapma
sanatýdýr.
Kuyumcu ise; tüketici isteklerini ve kullaným alanlarýný dikkate alarak
tasarým yapan, altýn, gümüþ gibi kýymetli metal ve alaþýmlarý eriterek döküm yapan, plaka veya tel haline getirildikten sonra, iþleyerek ziynet eþyasý meydana getiren kiþidir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
305
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Kuyumcu olmak isteyenlerin;
–
Þekilleri algýlama,
–
Ellerini ve parmaklarýný ustalýkla kullanabilme,
–
Bir resmin ayrýntýlarýný akýlda tutabilme,
–
Deðiþik mücevher modelleri tasarlayabilme,
–
Tasarlanan modelleri çizebilme yeteneðine sahip,
–
Dikkatli, sabýrlý olmalarý gerekir.
Yaratýcýlýk meslekte ilerlemeyi kolaylaþtýran bir özelliktir.
Kuyumcular atölyelerde çalýþýrlar. Çalýþma ortamý sýcak ve madeni
koku ile yüklü olabilir. Kuyumcular odasýyla, atölye personeliyle ve meslektaþlarýyla iletiþim halindedir.
Meslek bilgisi dersinde, kuyumculuk ve süsleme sanatýna ait köklü bilgiler alýnýr. Altýn, gümüþ, platin, gibi kuyumculukta kullanýlan kýymetli metallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, bileþimlerin elde edilmesini ve kullaným
alanlarýyla, yapýlarýný ve iþlemelerine ait bilgileri öðrenirler. Altýn ve gümüþ
kaynaðý yapmayý, ayar yapmayý ve imal edilen malzeme üzerine ayar ve
patentini vurmayý, kullanýlan araç ve gereçlerle malzemeleri tanýr ve öðrenirler. Ülkemizde, geleneksel metallerden yapýlmýþ ziynet eþyasýna gerek
taký, gerekse tasarruf amacýyla büyük ilgi duyulmasý sonucu çok hareketli
bir iç piyasa bulunmakta, özellikle bazý illerimizde bu alanda çok sayýda insan çalýþmaktadýr. Meslek elemaný bir baþka kiþinin yanýnda çalýþabileceði
gibi kendi adýna iþyeri de açabilir. Bu meslek, geçmiþte daha basit el aletleri ile yapýlýrken, kullanýlan aletlerde geliþmeler söz konusu olmuþtur.
Kuyumculuk mesleðinde çalýþanlar, sanat kültürünü gelecek kuþaklara sanat mirasý olarak býrakacaklarýndan temel iþlemleri ve deðiþiklikleri
yakýndan takip etmek ve ustalýklarýný sergilemek zorundadýrlar. El kuyumculuðu atölyelerde yürütülmektedir. Altýn kaplama iþi seri üretim için yapýlmaktadýr. Gelecekte teknolojik bilgilerle donanmýþ, ustalýklarýný iþledikleri parçalara yansýtan iyi yetiþmiþ uzman elemanlara ihtiyaç olacaktýr.
Meslek elemanlarýnýn bir bölümü imalat alanýnda çalýþýrken, bir bölümünün satýþ konusunda çalýþtýðý görülmektedir. Az da olsa iki iþi bir arada yürütenler de vardýr.
KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
YGS-5
306
TABAN PUANI
236,29875
BAÞARI SIRASI
933.000
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KÜLTÜR VE VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
Ülkemiz çeþitli tarihsel süreçlere ait çok sayýda taþýnýr ve taþýnmaz kültür varlýðýna sahiptir. Söz konusu kültür mirasýnýn önemli bir kýsmý arkeoloji
biliminin faaliyetleri sonucu gün ýþýðýna çýkarýlmýþtýr. Arkeoloji ve Sanat Tarihi açýsýndan incelemeleri tamamlanan kültür varlýklarýndan taþýnýr olanlar oluþturulan müzelerde, taþýnmazlar ise bulunduklarý ören yerlerinde
meraklýlarý için teþhire sunulmuþtur. Ancak gün geçtikçe, söz konusu tarihi eser ve anýtlar sergilendikleri ortamlarda bozulmalara maruz kalmaktadýrlar. Yüz yýllar ve hatta bin yýllarca toprak altýndaki stabil koþullara
uyum saðlayarak, günümüze koruna gelen bu deðerlerimiz, ortaya çýkarýldýklarý andan itibaren yeni koþullarýna uyum saðlayamamakta ve bu
noktada bir yok oluþ süreci baþlamaktadýr.
Arkeoloji, Sanat Tarihi gibi alanlardan yetiþen uzmanlarýn tek baþlarýna çaresiz kaldýklarý bu olumsuz durum karþýsýnda, en doðru bilimsel müdahalenin yapýlmasýný saðlayacak uzamanlar yetiþtirerek; kültür varlýklarýnýn mevcut bozulma durumlarýnýn deðerlendirilmesi, eser analizlerinin
yapýlmasý, en ideal saklama ve koruma koþullarýnýn belirlenmesi, özgün
eser yapýsýna ve evrensel etiklere uygun koruma ve onarým malzemelerinin tespiti ve geliþtirilmesi, uygulanabilir koruma projelerinin hazýrlanmasý
gibi konular Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým programýnýn ana kapsamýný oluþturmaktadýr.
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
279,85213
194.000
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
252,9263
278.000
KÜRESEL VE ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
Globalleþme, özellikle soðuk savaþýn bitimini takip eden dönemde
tüm dünyada baskýn bir süreç olarak etkisini göstermektedir. Günümüzde çok karmaþýk bir sosyal iliþkiler aðýný da ortaya çýkaran bu sürecin ulusal ve uluslararasý boyutlarýnýn, konunun disiplinlerarasý niteliðinde ön plana çýkararak lisans düzeyinde programlanarak, öðrencilere aktarýlmasý
gereði açýktýr. ABD’de bulunduklarý süre içinde öðrenciler küresel politikada belirleyici bir aktör olan bu ülkenin siyasi sistemini ve karar mekanizmalarýný yakýndan tanýyacak, Amerikan dýþ politikasýnýn oluþum sürecini
anlama ve deðerlendirme yeteneklerini kazanacaktýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
307
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu bölümde okutulan dersler içerikleri itibariyle Uluslararasý Ýliþkiler ve
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde halen verilen derslerden
farklý olmayan derslerdir ve mevcut programlardaki sýralama ve yerlerinden ayný veya farklý konumlarda verilebilir. (Dünya Tarihi, Politikaya Giriþ,
Küresel Politikayý Anlama, Toplum ve Kültür, Enformasyon Teknolojisi, Ekonomi ve SUNY Binghamtan’da Amerika ve dünya tarihine, politikasýna
iliþkin dersler). Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler programýna girmek isteyenlerin düþüncelerini sözlü ve yazýlý olarak etkin bir biçimde aktarabilen, tarih,
sosyoloji, psikoloji, hukuk gibi alanlara ilgi duyan, insan iliþkilerinde baþarýlý kiþiler olmasý beklenir.
KÜRESEL VE ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. ÝNG %50 Burslu
(UOLP-SUNY Binghamton)
TM-2
414,99997
18.700
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
(UOLP-SUNY Binghamton)
TM-2
413,18728
19.600
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-SUNY Binghamton)
TM-2
326,75886
106.000
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-SUNY Binghamton)
TM-2
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
308
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
LOJÝSTÝK YÖNETÝMÝ
Bu eðitimin amacý; fonksiyonlarýn, bileþenlerin ve yöntemlerin açýklanarak tüm lojistik faaliyetlerin daha etkin ve verimli yapýlmasýnýn saðlanmasý ve Türkiye Lojistik sektörünün kalifiye elaman ihtiyacýnýn karþýlanmasýdýr.
Bölümde ekonomiye giriþ, muhasebe, bilgisayar, ihracat ve ithalat, ticaret hukuku, istatistik, proje planma ve yönetimi gibi dersler okutulmaktadýr. Mezunlar, tüm kamu ve özel kuruluþlarýn ulusal ve uluslararasý sektörlerin çeþitli kademelerinde görev alabilmektedirler.
LOJÝSTÝK YÖNETÝMÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
392,10629
31.300
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
376,43219
43.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
365,85943
52.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
331,69711
91.400
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-1
318,07053
112.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
280,616
192.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
259,15918
256.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
219,80568
397.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
219,01147
398.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
208,29047
408.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
205,73151
409.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
–
–
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
MALÝYE
Maliye programýnda amaç; gerek kamuda gerekse özel sektörde
mali konularla ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri üretecek elemanlarý yetiþtirmektir.
Bu programda, Maliye, Vergi, Muhasebe, Ekonomi, Ýstatistik, Matematik, Hukuk, Vergi Sistemi, Bütçe, Mali Yargý gibi dersler okutulmaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
309
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu bölümde öðrenim görmek isteyenler, akademik yetenek, sayýsal düþünme yeteneði,
düzenlilik, sabýr, dikkat, ayrýntýlarla uðraþmaktan hoþlanma,
doðru karar verebilme, kararýn
uygulanýrlýðýný izleme gibi özelliklere sahip olmalarý gerekmektedir. Maliye bölümü mezunlarý kamuda, bankalarda
ve özel sektörde iþ bulabilirler.
Ýsteyenler büro açarak baðýmsýz çalýþabilirler.
MALÝYE
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
376,82729
42.600
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
361,86472
55.800
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
350,55243
67.600
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-1
344,50882
74.600
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
340,60325
79.500
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
333,95162
88.200
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
327,59869
97.200
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
325,18202
101.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
320,4993
108.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
317,28485
113.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
313,78203
120.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
312,17699
122.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
310,09138
126.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
309,01399
128.000
ÝZMÝR KATÝP ÇELEBÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
308,5396
129.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
304,14276
138.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
303,81384
138.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
302,9155
140.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
302,29971
141.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
301,86144
142.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
299,85238
146.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
297,17249
152.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
310
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
294,26276
159.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
290,90768
166.000
168.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
290,04113
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
288,4919
172.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
288,35528
172.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
285,8274
178.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
285,81457
178.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
285,09711
180.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
284,88623
181.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
282,28267
187.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
281,69197
189.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
281,46933
190.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
280,92049
191.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
279,68962
195.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
278,05496
199.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
277,31866
201.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
276,38345
203.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
276,24679
204.000
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
274,86457
208.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
273,9436
210.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
273,62103
211.000
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
271,3101
218.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
269,53191
223.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
268,96221
225.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
268,73116
226.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
267,57494
229.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
264,48708
239.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
263,42701
242.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
260,0627
253.000
BÝLECÝK ÞEYH EDEBALÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
259,96783
254.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
256,39495
266.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
256,3588
266.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
255,72645
268.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
254,52284
272.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
253,71787
275.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
253,28066
277.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
311
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
252,0246
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
251,89282
281.000
281.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
251,81014
282.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
250,0812
288.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
246,29741
302.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
231,94507
357.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-1
225,38942
381.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-1
217,11508
402.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
206,93447
408.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
AÖF
159,28717
–
MODA TASARIMI / MODA VE TEKSTÝL TASARIMI
TEKSTÝL TASARIMI
Bu bölüm, hazýr giyim ve moda sektörüne çaðdaþ, yaratýcý ve özgün
tasarýmlar üretebilen öncü fikir sahibi bireyler yetiþtirmeyi hedeflemektedir.
Bu bölümü okuyacak bireyler kültürel, sanatsal ve teknik açýdan kendini yetiþtirmeyi hedefleyen bireyler olmalýdýrlar. Mezunlar, hazýr giyim ve
aksesuar iþletmelerinin yanýsýra kendi açtýklarý iþyerlerinde çalýþabilmektedirler.
MODA TASARIMI
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
PUAN TÜRÜ
TM-3
TABAN PUANI
342,86695
BAÞARI SIRASI
92.600
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
310,40029
152.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
200,8282
432.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
YGS-5
321,58397
304.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
300,56304
415.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
269,66347
634.000
MODA VE TEKSTÝL TASARIMI
PUAN TÜRÜ
–
–
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. Tam Burslu
TM-3
339,11671
98.500
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. %75 Burslu
TM-3
267,09931
268.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. %50 Burslu
TM-3
221,89402
417.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
312
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MUHASEBE
Muhasebe programý, kamu ve özel sektör iþletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerin verimli bir biçimde yürütülmesi için, muhasebe alanýnda gerekli olan ara insan gücünü yetiþtirir.
Muhasebe programýný bitirenler kamu ve özel sektörde görev yapabilirler ya da kendilerine özel muhasebe bürosu açabilirler.
Muhasebe programý temel muhasebecilik bilgi ve becerilerini vermeye yöneliktir.
Son yýlda öðrenciler staj çalýþmalarý yaparak bilgi ve becerilerini uygulama alanýnda denerler. Ýki yýl içerisinde genel matematik, genel muhasebe, daktilografi, iþletme, pazarlama, maliye, ticaret matematiði,
borçlar hukuku,maliyet muhasebesi, banka muhasebesi, ticaret hukuku,envanter, bilanço, vergi hukuku, iþ hukuku, yapý muhasebesi, þirketler
muhasebesi gibi meslek dersleri verilir.
Muhasebeci olmak isteyen bir kimsenin genel akademik yetenek ve
sayýsal düþünme yeteneðine sahip olmasý gerekir. Muhasebe programýný
seçen bir kiþinin ayrýca sosyoloji ve psikoloji alanlarýna ilgi duymasý, sabýrlý, dikkatli ve düzenli bir kimse olmasý beklenir. Muhasebe programýný bitirenler kamu ve özel sektörde görev yapabilirler ya da kendilerine muhasebe bürosu açabilirler. Muhasebecilik mesleðinde ilerleme, yetenek ve
bilginin baþarýlý bir çalýþma ile kanýtlanmasýna baðlýdýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
313
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MUHASEBE
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
291,36496
362.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
281,05906
416.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
270,59423
480.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
264,77653
520.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-6
238,89449
734.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
YGS-6
221,17212
912.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-6
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-6
–
–
MUHASEBE BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ
Kamu sektöründeki, özel sektördeki iþletmelerde ve uluslararasý firmalarda hizmet, üretim ve muhasebe bilgisayar uygulamalarýný verimli bir
biçimde yürütecek 21. yüzyýlýn uzman ve yöneticilerini yetiþtirme amacýyla kurulmuþ bölümdür. Bu programda; Genel Matematik, Ýþletme, Maliye,
Genel Muhasebe, Daktilografi, Pazarlama, Envanter, Ticaret Hukuku, Temel Hukuk, Dýþ Ticaret, Bilanço, Örgütsel Ýletiþim, Vergi Hukuku, Ýþ Hukuku,
Sigortacýlýk, Þirketler Muhasebesi, Yapý Muhasebesi, Mali Matematik, Ýstatistik ve Yönetim Muhasebesi gibi dersler okutulmaktadýr.
Muhasebe Bilgi Sistemleri bölümünde okumayý tercih edecek kiþilerin
genel akademik yeteneðe ve sayýsal düþünme yeteneðine sahip olmasý, ekonomiye ilgi duymasý, dikkatli, sabýrlý olmasý ve insanlarla iletiþim kurmayý sevmesi gerekmektedir. Program mezunlarý, kamu ve özel sektördeki iþletmelerin muhasebe bölümlerinde, vergi dairelerinde çalýþabilir
ya da kendilerine ait muhasebe bürosu açabilirler.
MUHASEBE BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
PUAN TÜRÜ
YGS-6
TABAN PUANI
317,47313
BAÞARI SIRASI
255.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
268,39994
495.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
256,8853
579.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-6
229,35937
827.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-6
219,87784
926.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-6
215,83476
970.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-6
208,53221
1.050.881
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-6
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
314
–
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MUHASEBE VE DENETÝM
Muhasebe ve denetim uzmanlarý finansal kayýtlarý düzenler ve denetlerler. Finansal kayýtlarýn yasalara uygunluðunu gözetirler. Finansal faaliyetleri deðerlendirerek kuruluþun etkin faaliyet göstermesini saðlarlar.
Muhasebe ve denetim mezunlarý çalýþtýklarý kurumlara baðlý olarak uzmanlýklarýný belirli alanlarda derinleþtirilebilirler: risk yönetimi veya kullanýlan bilgilerin güvenilirliðini saðlama gibi.
Mezunlar yerli ve yabancý þirketlerin mali iþler, finansal raporlama, iç
denetim, iç kontrol ve hazine departmanlarý, mali müþavirlik þirketleri, denetim þirketleri, deðerleme þirketleri, bankalar, aracý kurumlar, danýþmanlýk þirketlerinde çalýþabildikleri gibi kamu sektöründe de iþ bulabilirler.
MUHASEBE VE DENETÝM
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
369,34991
48.800
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
330,3498
93.300
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
321,54728
106.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
263,94861
241.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
259,55596
255.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
257,18862
263.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
224,33605
384.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
219,15029
398.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
–
–
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
MUHASEBE VE FÝNANS YÖNETÝMÝ
Günümüzde iþletmelerin ve kurumlarýn baþarýsý ve kârlýlýðýnýn artmasý
etkin bir finans yönetimi ile olanaklýdýr.
Ýþletmelerde meydana gelen finansal olaylarýn ilgililere güvenilir ve
doðru bilgiler ile aktarýlmasý ve kamuyu aydýnlatma fonksiyonunun yerine
getirilmesine duyulan ihtiyaç, muhasebeye verilen önemi artýrmaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
315
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu gereksinmeden dolayý Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü, kamu kurumlarý ve özel sektör iþletmelerinde görev yapacak muhasebe ve
finans konularýnda yeterli mesleki ehliyete sahip, lisan bilen, uygulama
deneyimi kazandýrýlmýþ uzman kiþileri yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr.
Muhasebe ve Finans
Yönetimi bölümünde, Matematik, Ýþletme, Muhasebe Ýlkeleri, Ekonomi, Bilgisayar, Ýstatistik, Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Finansal Tablo Analizi,
Muhasebe Denetimi, Ýhtisas Muhasebeleri, Vergi
Hukuku, Yönetim Muhasebesi, Denetim, Para ve Finansal Kurumlar, Ýþletme
Finansý, Uluslararasý Finans,
Portföy Yönetimi gibi dersler okutulmaktadýr.
Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünde okumak isteyenlerin sayýsal düþünme yeteneðinin yaný sýra, ekonomiye ilgi duymasý gerekir. Mezunlar, kamu kurumlarýnda ve özel sektör iþletmelerinin mali ve finans bölümlerinde çalýþabilmektedir.
Ayrýca baðýmsýz olarak serbest muhasebeci ve mali müþavirlik unvaný
da alabilirler.
MUHASEBE VE FÝNANS YÖNETÝMÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
303,95138
138.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-1
297,53939
151.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
287,92081
173.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
215,07844
404.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
–
–
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
–
–
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
316
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MUHASEBE VE FÝNANSAL YÖNETÝM
Bölümün amacý; serbest meslek mensubu olarak çalýþacak mali müþavir, serbest muhasebeci ve yeminli mali müþavirler yetiþtirmektir. Ayrýca
devletin ve bankalarýn denetim kadrolarý ile uluslararasý denetim firmalarýnýn ve finansman-muhasebe bölümleri için nitelikli eleman yetiþtirmeyi
amaç edinmiþtir.
Kamu ve iþletme finansmanýný birlikte ele almak ayrýca muhasebe ile
güçlendirerek denetim elemaný ve mali müþavir yetiþtirmek üzere kurulmuþtur.
Bu bölümden mezun olan öðrenci ayný zamanda finans sektöründe
de çalýþabilecek bilgi ve becerilerle donatýlýrlar. Bu bölümde; Türk Dili,
Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi, Biliþim Teknolojisi, Ýktisat, Ýþletme, Finansal
Muhasebe, Finansman Yönetimi, Davranýþ Bilimleri, Ýþletme Matematiði,
Hukuk gibi dersler okutulmaktadýr.
Bu bölümden mezun olanlar muhasebe ve mali müþavirlik serbest mesleði için gerekli donanýma sahip olarak yetiþtirilirler. Bu sayede ileride kendi iþlerini kurabilirler.
Ayrýca bankalar, mali piyasalar, sigortalar ve aracý kuruluþlarda finans
uzmaný veya denetçi olarak çalýþmalarý da mümkündür.
MUHASEBE VE FÝNANSAL YÖNETÝM
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
314,11711
119.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
237,76699
334.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
222,49241
390.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-6
329,21385
218.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
284,86389
395.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
274,00567
458.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
265,93784
512.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
262,57617
536.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-6
215,26629
976.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-6
204,09653
1.101.090
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
317
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
OKUL ÖNCESÝ ÖÐRETMENLÝÐÝ
Bu programýn amacý; 0-6 yaþ çocuklarýnýn eðitimini gerçekleþtirecek
öðretmenleri yetiþtirmektir.
Bu programda okutulan baþlýca dersler, Çocuk Psikolojisi, Çocuk Geliþimi ve Öðretimi, Eðitim Sosyolojisi, Çocuk Geliþimi, Eðitim Psikolojisi, Yaratýcý Çocuk Etkinlikleri, Dil Geliþimi, Anne Çocuk Saðlýðý, Çocukta Oyun
Geliþimi, Müzik, Beden Eðitimi ve Oyun Öðretimi, Anne Çocuk Beslenmesi gibi derslerdir. Bu programda okumak isteyenlerin çocuklara karþý ilgili,
onlarý seven, sabýrlý, hoþgörülü ve sözel yeteneðinin kuvvetli olmasý gerekmektedir.
Bu programý bitirenlerden Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý resmi öðretim
kurumlarýnda çalýþmak isteyenler devlet memurluðu sýnavýna girip yeterli
puaný almak zorundadýr. Ayrýca mezunlar Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý özel
kurs ve anaokullarýnda da çalýþabilirler.
OKUL ÖNCESÝ ÖÐRETMENLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
YGS-5
TABAN PUANI
445,33847
BAÞARI SIRASI
34.300
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
YGS-5
429,78263
48.100
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
419,40737
59.200
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
417,35458
61.600
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
416,96696
62.000
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
412,19877
68.100
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-5
411,9212
68.400
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
411,35758
69.200
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. Tam Burslu
YGS-5
411,22261
69.300
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
411,02336
69.500
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
408,8686
72.300
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
408,0768
73.300
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
406,79264
75.100
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
406,19679
75.900
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
406,10987
76.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
405,73185
76.600
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
405,71327
76.600
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
318
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
402,93077
80.600
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
400,50323
84.200
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
399,98745
85.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
398,8
86.800
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
398,09947
87.900
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
397,94706
88.100
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
396,38728
90.600
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
396,34871
90.600
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
394,84031
93.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
394,2729
94.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
394,23074
94.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
394,02064
94.400
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
393,58983
95.100
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
391,87547
98.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
391,2954
99.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
388,3356
104.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
388,19662
104.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
387,95081
105.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
387,58433
105.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %50 Burslu
YGS-5
387,35104
106.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
387,32201
106.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
387,0148
106.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
385,93847
109.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
385,15008
110.000
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
385,07375
110.000
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
384,79525
111.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
384,78137
111.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
384,3568
112.000
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
383,59327
113.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
383,04862
114.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
YGS-5
382,84159
115.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
382,77057
115.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
319
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
382,60067
115.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
381,60037
117.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
380,5787
119.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
380,3086
120.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
379,97777
120.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
379,61657
121.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
YGS-5
378,45038
123.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
377,96955
124.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
376,96328
126.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
376,94583
126.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
376,87367
127.000
KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
376,71802
127.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
375,76792
129.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
375,50586
130.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
374,71354
131.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
374,68833
131.000
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
373,39085
134.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
373,05172
135.000
SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
372,94628
135.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
372,59093
136.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
372,14357
137.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
371,62127
138.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
370,15373
141.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
368,98661
144.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
368,76386
145.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
368,7585
145.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
368,50804
145.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
367,5239
148.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
367,31776
148.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
366,78187
150.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
366,67192
150.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
366,34712
151.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
320
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-5
364,57901
155.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
364,50215
155.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
364,09521
156.000
AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
363,57841
158.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
362,92217
159.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-5
362,67437
160.000
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
362,29117
161.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
357,98519
172.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
357,83234
173.000
AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
357,10657
175.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
355,70466
179.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-5
354,22753
183.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
348,29449
201.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
346,5677
206.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-5
342,30182
221.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %25 Burslu
YGS-5
340,72887
226.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-5
338,09968
236.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
YGS-5
335,26175
247.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-5
332,0734
259.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-5
330,43287
266.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
YGS-5
328,81957
272.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-5
328,01768
276.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-5
320,67882
308.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-5
310,12719
361.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-5
309,90203
362.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-5
307,76832
373.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
307,55201
374.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
294,83575
451.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli YGS-5
294,77427
451.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-5
291,89011
470.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
289,68161
484.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-5
272,90791
608.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
321
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-5
268,79152
641.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
263,04589
689.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
259,84238
717.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-5
259,3119
722.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
252,95187
778.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-5
247,77977
825.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
240,8953
889.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
233,22203
963.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝÜcretli
YGS-5
222,21524
1.068.670
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJÝ ÜNV.Ücretli
YGS-5
221,74736
1.073.298
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
217,78123
1.112.104
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
211,93743
1.169.310
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
205,99348
1.226.965
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-5
201,42114
1.271.033
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
200,48697
1.279.983
ORGANÝK TARIM ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
Organik Tarým Ýþletmeciliði Bölümü; organik tarým alanýnda bilimsel
yöntemlerle çalýþabilecek, topluma saðlýklý gýdalar temini ve bunlarý tüketme olanaðý saðlayabilecek, bio-güvenlik ve bio-çeþitlilik önemini kavramýþ, dünyada organik tarým konusundaki yeni yaklaþýmlara uyum saðlayabilecek, pazarlama, üretim ve iþleme konularýnda bilgi sahibi olan
giriþimci-tarýmcýlar yetiþtirmeyi hedeflemektedir.
Bu programý bitirenler tarým iþletmelerinde, devlete ait laboratuvar, iþletme, arazi gibi alanlarda uzman olarak görev yaparlar. Özel giriþimcilerin seralarý, iþletmeleri, arazi ve bað, bahçelerinde uzman olarak, belediyelere ait kuruluþlarda iþ imkâný bulabilirler. Ayrýca kendileride bu iþleri
baðlý olmaksýzýn bilgi ve becerileriyle yapabilirler.
ORGANÝK TARIM ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
YGS-6
322
TABAN PUANI
252,67598
BAÞARI SIRASI
613.000
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
OTEL YÖNETÝCÝLÝÐÝ
Otel Yöneticiliði Lisans Programý, konaklama ve yiyecek- içecek sektörlerinde ulusal ve uluslararasý alanda üst düzey yöneticilik rolü üstlenebilecek ve kendi giriþimlerini oluþturabilecek etkin liderler yetiþtirmeyi hedeflemektedir.
Bu programda öðrenciler, odalar yönetimi, yiyecek ve içecek hizmetleri gibi uygulama alanlarý hakkýnda sadece teorik bilgiler edinmekle kalmayýp, interaktif simülasyon metodlarý ile iþ hayatýna hazýrlanacaklardýr. Uygulama alanlarý farklý iç mimari yaklaþýmlarý sergileyen otel odalarýný, önbüro ve rezervasyon alanýný, yiyecek üretimi laboratuvarlarýný,
uygulama restoraný ve uygulama mutfaklarýný, içermektedir. Bunun yaný
sýra tesis ziyaretleri, lider firmalardan misafir konuþmacýlar ve uluslararasý
vaka çalýþmalarý ile sektörel bilgilerini derinleþtireceklerdir.
Turizm Endüstrisi, Yiyecek ve Ýçecek Yönetimi, Otel Ýþletmeciliði, Yiyecek Üretimi ve Satýn Alma, Beslenme, Hijyen ve Korunma, Otel Yönetimi
Muhasebesi, Finans, Otelcilikte Liderlik, Otelcilik Hizmet Tasarýmý gibi dersler okutulmaktadýr.
OTEL YÖNETÝCÝLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-6
404,88144
75.900
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-6
287,79681
380.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
YGS-6
226,51419
856.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
323
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÖÐRETMENLÝK PROGRAMLARI
Sýnýf Öðretmenliði, Okul Öncesi Eðitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk bölümlerini içerir.
ÖÐRETMENLÝK PROGRAMLARI
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
TED ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
394,05815
31.800
TED ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
280,0366
207.000
PAZARLAMA
Pazarlama programýnýn
amacý, ürünlerin sýnýflandýrýlmasý, standartlaþtýrýlmasý, pazarlanmasý, satýþý ve satýn alýnmasý, nakliyesi depolanmasý
gibi konularda ihtiyaç duyulan satýþ elemanlarýný yetiþtirmektir. Mezunlar, bütün kuruluþlarda, pazarlama programcýsý, pazarlama araþtýrmacýsý olarak çalýþabilirler.
Pazarlama/satýþ, yönetmeni programýnýn amacý, ürünlerin sýnýflandýrýlmasý, standartlaþtýrýlmasý, pazarlanmasý, satýþý ve satýn alýnmasý, nakliye ve
depolanmasý gibi konularda ihtiyaç duyulan satýþ elemanlarýný yetiþtirmektir. Pazarlama/satýþ yönetmeni programýnda matematik, istatistik,
maliye, iktisat, hukuk, bilgisayar gibi temel dersler yanýnda reklamcýlýk,
kalite kontrolü ve standardizasyon, pazarlama araþtýrmasý gibi meslek
dersleri okutulur. Bu programa girmek isteyenlerin ekonomi, sosyoloji, psikoloji, ticaret hukuku, muhasebe, maliye ve vergi konularýna ilgi duymasý ve bu konularda baþarýlý olmasý beklenir. Ayrýca iþ ve ticaret hayatýnda
baþarýlý olabilmek için insanlarla iþbirliði yapmayý, halkla iliþki kurmayý iyi
bilmek gerekir.
Mezunlar, satýþ elemaný, pazarlama programcýsý, pazarlama araþtýrmacýsý olarak çalýþabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
324
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
PAZARLAMA
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
381,84963
38.700
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
217,76912
401.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
–
–
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
AZERBAYCAN DEVLET ÝKTÝSAT ÜNV. Ücretli
TM-1
–
–
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
275,16946
451.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-6
234,01109
781.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
YGS-6
225,65946
865.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-6
197,42971
1.177.034
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-6
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-6
–
–
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-6
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNGÜcretli
YGS-6
–
–
PREHÝSTORYA
Prehistorya Anabilim Dalý, ülkemizde tarihöncesi dönem arkeolojisi
üzerinde uzmanlaþmýþ yalnýzca iki akademik birimden biridir. Bu nedenle,
bir yanda ülkemizin gerek duyduðu nitelikli kadrolarýn oluþturulmasý, çeþitli alanlarda uzmanlarýn yetiþtirilmesi, öte yanda da bilimsel araþtýrmalar
gerçekleþtirerek bunlarýn yayýnlanmasý için yoðun bir çalýþma sürdürülmesi gerekmiþtir. Tarih öncesi dönemi ilgilendiren tüm konular ilgi alaný
içine girmesine karþýlýk, çalýþmalarýn aðýrlýðý özellikle Neolitik (Yeni Taþ Devri) olarak bilinen tarým ve hayvancýlýða dayalý köy yaþantýsýnýn ortaya çýkarak yaygýnlaþma süreci ile ilgili olarak sürdürmektedir.
Eðitim sürecinde, alet yapan insanýn ilk ortaya çýkýþýndan, yazýnýn kullanýmýna kadar olan milyon yýllýk süreç, bütüncül olarak ele alýnmakta,
Anadolu kültür tarihine özel bir yer verilmekle birlikte, baþta Yakýn Doðu,
Balkanlar ve Avrupa olmak üzere diðer coðrafi bölgelerin geliþim süreçleri de tanýtýlmaktadýr. Arkeolojik kültürler kadar, doðal çevre deðiþimleri
(jeoarkeoloji), alet teknolojisi, sanat, evrim, arkeometri, müzecilik, çizim
ve röleve, bilgisayar kullanýmý gibi yan alanlar ile ilgili temel eðitimin de
verilmesine çalýþýlmaktadýr.
PREHÝSTORYA
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
TM-3
325
TABAN PUANI
286,82401
BAÞARI SIRASI
210.000
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
PROTOHÝSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJÝSÝ
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Dalý’nda daha çok Anadolu, Mezopotamya ve Ýran bölgelerinin tarih öncesi dönemlerine iliþkin dersler
verilmektedir. Söz konusu dersler, insana ait ilk kültürel malzemenin ortaya çýktýðý Paleolitik Dönem itibariyle baþlamakta, Neolitik, Kalkolitik, Tunç
ve Demir Çaðlarý da kapsamýna almaktadýr.
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi programýnda eðitim süresi 4 yýldýr.
Programda klasik arkeoloji paleotik yerleþim biçimleri Mezopotamya ve
Önasya arkeolojisi Arkaik Devir mimarlýðý kazý teknikleri resim-fresk-mozaik gibi dersler verilir. Mezunlar ilgili kamu kurumlarýnda ve özel sektörde iþ
bulabilirler.
PROTOHÝSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJÝSÝ
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
PUAN TÜRÜ
TM-3
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
282,16106
223.000
258.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
270,55349
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
254,2437
311.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
228,69928
398.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
217,99279
424.000
PSÝKOLOJÝ
Psikoloji bölümünde, insan davranýþlarýnýn gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya
çýkarýlmasý konularýnda eðitim ve araþtýrma yapýlýr.
Bu bölümde, Ýstatistik, Sosyal Psikoloji, Psikolojiye Giriþ, Öðrenme Psikolojisi, Eðitim Psikolojisi, Çocuk Psikolojisi, Yetiþkin Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Çaðdaþ Psikoloji Akýmlarý, Geliþim Psikolojisi, Psikolojik Testler, Algý ve
Bilinç, Zekâ, Kiþilik, Anormal Davranýþlar, Hayvan Psikolojisi gibi dersler
okutulmaktadýr.
Psikolog olmak isteyen kiþiler, iletiþim becerisi olan, akademik yeteneðe sahip, bilimsel meraký olan, sosyal bilimlerle ilgili araþtýrma yapmaktan
hoþlanan kiþiler olmalýdýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
326
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu bölümden mezun olanlar Saðlýk Bakanlýðý’na veya
üniversitelere baðlý hastanelerde, ruh saðlýðý merkezlerinde,
kreþ ve çocuk bakýmevlerinde,
huzurevlerinde, çocuk ýslah evlerinde, rehberlik araþtýrma
merkezlerinde, okullarda, özel
kuruluþlarýn insan kaynaklarý
bölümlerinde çalýþabilirler.
Ayrýca özel psikolojik danýþma merkezi açabilirler.
PSÝKOLOJÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Tam Burslu TM-3
481,31268
1.420
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-3
475,40977
1.920
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
(UOLP-Liverpool Üniversitesi)
TM-3
471,76995
2.270
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
470,26017
2.440
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
463,03922
3.320
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
462,2623
3.450
SÜLEYMAN ÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
454,35894
4.830
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-3
453,54163
4.990
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
453,02114
5.100
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
447,86133
6.250
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
445,87412
6.750
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
440,90309
8.260
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
437,78674
9.250
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
435,47143
10.000
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
432,0166
11.400
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
431,15735
11.700
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
430,43763
12.100
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
430,24132
12.100
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
327
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
429,23808
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
424,31814
12.500
14.700
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
423,3668
15.100
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
423,13712
15.200
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
421,05249
16.300
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
420,33324
16.700
ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
418,34222
17.700
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-3
417,39448
18.200
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
417,18241
18.300
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
416,58731
18.700
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
415,89074
19.100
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
415,48143
19.300
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
TM-3
415,05933
19.600
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
414,41501
19.900
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
414,09227
20.100
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
413,11551
20.700
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
412,94648
20.800
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
411,90946
21.300
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. Tam Burslu
TM-3
411,89136
21.400
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
411,21958
21.800
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
411,1189
21.800
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
410,9866
21.900
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
409,01545
23.100
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
408,45688
23.500
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
407,90909
23.800
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
407,15844
24.300
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
406,88303
24.400
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
406,86111
24.500
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
406,61143
24.600
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. Tam Burslu
TM-3
406,049
25.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
405,88375
25.100
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
405,23565
25.600
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
405,07285
25.700
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
404,93792
25.800
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
328
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
404,80881
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-3
402,71923
25.900
27.400
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
402,49366
27.500
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
402,48142
27.500
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
402,23984
27.800
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-3
401,82809
28.100
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
401,75948
28.100
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
400,43887
29.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
400,0513
29.300
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
399,43164
29.800
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
399,33041
29.900
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
398,14372
30.800
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
398,03403
30.800
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
397,63883
31.200
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
397,29143
31.400
ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
397,25991
31.400
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-3
396,89286
31.800
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
396,70154
31.900
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
396,54527
32.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
395,84274
32.600
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %50 Burslu
TM-3
395,46458
32.900
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
394,45217
33.700
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
394,26197
33.800
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
392,44215
35.400
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
391,4566
36.100
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
389,77119
37.500
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
389,2499
38.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
388,87892
38.300
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. %50 Burslu
TM-3
387,07943
39.800
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
386,37557
40.400
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
385,44637
41.200
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %50 Burslu
TM-3
384,64523
42.000
ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
TM-3
384,2486
42.300
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
383,83033
42.700
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
329
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
383,26109
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
382,79384
43.300
43.700
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
380,20186
46.200
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
379,03289
47.400
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
378,08613
48.300
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
377,97279
48.400
SÜLEYMAN ÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
377,28016
49.100
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
376,71854
49.700
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %25 Burslu
TM-3
374,88105
51.600
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
374,67321
51.900
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
374,65432
51.900
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
370,12669
56.800
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
368,87426
58.100
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
368,26892
58.800
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
367,8433
59.300
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-3
367,65334
59.500
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
367,59116
59.600
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
367,5639
59.600
ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
367,39841
59.800
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
367,39786
59.800
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
366,13472
61.300
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
363,93199
63.800
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %25 Burslu
TM-3
362,65584
65.400
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-3
360,36337
68.200
71.300
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
357,94841
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
356,38217
73.400
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
355,91993
74.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %75 Burslu
TM-3
354,53114
75.800
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
354,30073
76.100
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-3
353,08718
77.700
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Ücretli
TM-3
351,46905
80.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
351,43622
80.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
TM-3
350,77965
80.900
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
330
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
350,04913
82.000
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-3
348,92701
83.600
SÜLEYMAN ÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-3
344,46008
90.200
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
343,72595
91.300
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
342,5113
93.200
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
338,66452
99.200
ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-3
338,57964
99.300
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
336,3386
103.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-3
336,07041
103.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
333,04235
109.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-3
328,10487
117.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
328,08664
117.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
325,26931
122.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
320,97351
130.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %50 Burslu
TM-3
320,12158
132.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-Liverpool Üniversitesi)
TM-3
318,84683
135.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-3
315,43104
142.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
315,31762
142.000
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. Ücretli
TM-3
313,73911
145.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli TM-3
313,70681
145.000
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
311,50061
150.000
TM-3
ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
311,07556
151.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
310,22167
153.000
SÜLEYMAN ÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
307,28211
159.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-3
306,17822
162.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
306,08264
162.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
302,56708
170.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
301,79445
172.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
298,44591
180.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
294,73203
189.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-3
294,35654
190.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
293,8237
191.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
292,49233
195.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
331
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
291,96241
196.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
290,97065
199.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
289,03519
204.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-3
288,36272
206.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
288,01812
207.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
287,12624
209.000
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
284,12906
217.000
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
283,30594
220.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
281,13345
226.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
280,52964
228.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-3
279,22041
231.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ (Ýngilizce) Ücretli
TM-3
275,58151
242.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
274,7922
245.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
273,10464
250.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
270,70946
257.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
270,30052
258.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
269,37986
261.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %25 Burslu
TM-3
267,54577
267.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-SUNY Fredonia)
TM-3
267,43031
267.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
264,74966
276.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-3
263,87895
279.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
262,11436
284.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
262,03532
285.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
257,58609
300.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
254,79787
309.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
253,8864
312.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. ÝNG %25 Burslu
TM-3
253,44935
314.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. %25 Burslu
TM-3
252,31607
317.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
250,80505
323.000
BAKÜ DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
249,70848
326.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
249,19161
328.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
246,57044
337.000
ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
245,38818
341.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
332
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
244,49226
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
243,84258
344.000
347.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
240,90256
357.000
ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
240,59392
358.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
240,33419
359.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
237,56396
369.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG Ücretli
TM-3
234,19369
380.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
223,85881
412.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
222,88355
414.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
216,99705
425.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNV. Ücretli
TM-3
208,57181
430.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
202,26626
432.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
200,65065
432.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
199,86243
432.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(KKTC Vatandaþlarý)
TM-3
–
–
REHBERLÝK VE PSÝKOLOJÝK DANIÞMANLIK
Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk programýnýn amacý; bireylere en üst
düzeyde geliþme ortamý saðlama, kendilerini geliþtirebilecekleri eðitim
programlarýna ve mesleklere yönelmelerine yardýmcý olma konusunda
çalýþacak elemanlarý yetiþtirmek ve bu alanda eðitim yapmaktýr.
Bu programda Psikolojiye Giriþ, Eðitim Bilimine Giriþ, Eðitim Sosyolojisi,
Öðrenme Psikolojisi, Çocukluk-Gençlik-Yetiþkinlik Psikolojisi, Mesleki Rehberlik gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptýrýlmaktadýr.
Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk programýna girmek isteyenlerin
sosyal bilimlere özellikle psikolojiye ilgili, sabýrlý, dinlemesini bilen, baþkalarýný olduklarý gibi kabul eden kimseler olmalarý gerekir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
333
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu bölümü bitirenlerden Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý resmi temel
eðitim kurumlarýnda çalýþmak isteyenler devlet memurluðu sýnavýna girip
yeterli puaný almak zorundadýrlar.
Ayrýca mezunlar özel okullar ve dershanelerde çalýþabilecekleri gibi
insan kaynaklarý þirketlerinde çalýþabilir ya da kendileri rehberlik danýþma
merkezi açabilirler. Bu bölüme duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadýr.
REHBERLÝK VE PSÝKOLOJÝK DANIÞMANLIK
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-3
446,96325
6.460
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
430,95199
11.800
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
428,46439
12.800
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
423,64657
15.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
421,90145
15.900
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
421,86577
15.900
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
419,63881
17.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
418,23051
17.700
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
334
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
416,81055
18.500
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
415,76371
19.200
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
415,65853
19.200
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
414,41524
19.900
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
413,37082
20.500
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
413,29412
20.600
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. Tam Burslu
TM-3
412,94016
20.800
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
412,27084
21.100
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
411,05649
21.900
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
410,31561
22.300
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
408,26099
23.600
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
406,91338
24.400
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
406,57344
24.700
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
406,55981
24.700
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
406,50906
24.700
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
406,3153
24.800
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
406,20912
24.900
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
405,94629
25.100
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
404,93026
25.800
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
404,88821
25.900
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
404,77501
25.900
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
404,40219
26.200
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
404,3953
26.200
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
403,56831
26.800
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
402,88315
27.300
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
402,87494
27.300
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
402,85294
27.300
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
402,77465
27.300
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
402,45886
27.600
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
402,14814
27.800
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
401,41273
28.400
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
401,4123
28.400
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
401,18935
28.500
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
335
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
401,01024
28.600
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
400,84156
28.700
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
400,44969
29.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-3
399,42382
29.800
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
399,29896
29.900
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
398,89522
30.200
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
398,88493
30.200
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
398,3231
30.700
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
398,17722
30.700
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNV. ÝÖ
TM-3
397,27286
31.400
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
397,21622
31.500
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-3
397,01228
31.700
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
396,94587
31.700
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
396,93354
31.700
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
396,86912
31.800
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
396,83753
31.800
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
396,42094
32.100
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
396,16879
32.300
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
396,08123
32.400
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
396,03073
32.400
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
395,88031
32.600
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
394,90374
33.300
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
394,7871
33.400
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
394,6876
33.500
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
394,48746
33.700
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
394,36558
33.800
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
393,99972
34.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
393,27644
34.600
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
393,27252
34.600
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
393,03265
34.900
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
392,97138
34.900
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
392,52999
35.300
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
392,37913
35.400
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
336
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
391,32714
36.200
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
391,30674
36.200
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
390,50497
36.900
AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
390,25129
37.100
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
390,023
37.300
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
389,60577
37.700
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
389,55059
37.700
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
389,2997
37.900
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
389,10745
38.100
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
388,1725
38.800
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
388,16767
38.800
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
387,90951
39.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %50 Burslu
TM-3
387,47401
39.400
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-3
387,27834
39.600
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
386,3115
40.500
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
386,22364
40.500
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
384,64394
42.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
383,66475
42.900
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
382,29771
44.200
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
381,42748
45.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
380,78313
45.600
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
379,38175
47.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
374,71486
51.800
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
374,46911
52.100
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %25 Burslu
TM-3
373,21342
53.400
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
370,68082
56.200
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-3
370,07449
56.800
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
367,24925
60.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
365,66365
61.800
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
361,89589
66.300
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
361,86399
66.400
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-3
361,71993
66.500
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
358,37252
70.700
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
337
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
352,70571
78.300
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
352,59821
78.500
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
351,34687
80.100
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
349,79286
82.400
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
348,66963
84.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
336,73405
102.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
333,95027
107.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
332,25292
110.000
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
332,05344
110.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. Ücretli
TM-3
330,19899
113.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
322,8336
127.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
321,06269
130.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
319,5426
133.000
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
319,25916
134.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
313,01489
147.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
300,32468
175.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-3
299,52989
177.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
295,70287
186.000
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
294,77702
189.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
293,39385
192.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
280,95931
226.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
277,21922
237.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
265,49252
274.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
262,42068
284.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
255,86298
305.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. ÝNG %25 Burslu
TM-3
245,55356
341.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
245,35597
341.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
245,34899
341.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
222,85093
415.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
216,57973
426.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
210,43941
430.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
338
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
REKREASYON
Rekreasyon; günümüz insanýnýn önemli bir saðlýk riski sayýlan “hareketsizliðin” spor ve açýk alan etkinlikleri ile önlenmesi, her yaþtaki insanýn bedensel, zihinsel ve sosyal geliþimine katkýsý; aile, bölge ve ülke ekonomisine katkýsý, turizm ve spor etkinlikleri ile ülkemizin tanýtýmý ve ulusal gelir saðlama katkýsý, bakýmýndan önemli bir yere sahiptir.
Rekreasyon bölümü eðitim programýnýn genel amacý; hareketliliðe
uyum saðlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletiþim becerileri güçlü, çaðdaþ, teknolojik geliþmeleri takip eden özelliklere sahip “rekreasyon liderleri” yetiþtirmektir.
Bu programda okutulan dersler Temel Bilgi Teknolojileri Kullanýmý, Bireysel Sporlar, Anatomi, Eðitsel Oyunlar Teori ve Pratiði, Güzel Konuþma
ve Diksiyon, Ritim Eðitimi, Voleybol, Atletizim, Yüzme, Basketbol, Hentbol,
Egzersiz Fizyolojisi, Fiziksel Aktivite ve Beslenme, Binicilik, Ýzcilik, Kampçýlýk,
Sosyal Psikoloji, Çatýþma ve Stres Yönetimi, Animasyon, Temel Fotoðrafçýlýk, Eðlence Pazarlamasý, Giriþimcilik, Spor Turizmi.
Bu programý bitirenler uluslararasý otel iþletmeleri, tatil köyleri resmi ve
özel eðitim kurumlarý, yüksek öðretim kurumlarý, spor, sanat ve kültürel faaliyetlerde bulunan özel kuruluþlar, spor merkezleri ve kulüpler, yerel yönetimler, endüstriyel kuruluþlar, turizmle ilgili kurum ve kuruluþlar-turist bürolarý, yaz
kamplarý, milli parklar ve eðlence parklarýnda çalýþabilirler.
REKREASYON
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
305,769
385.000
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
304,89384
390.000
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
303,49213
398.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
339
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SAÐLIK ÝDARESÝ
Bu programýn amacý; saðlýk kuruluþlarýnýn yönetim birimlerinde çalýþacak uzman elemanlarý ve üst düzey yöneticileri yetiþtirmek ve bu alanda
araþtýrma yapmaktýr. Bu bölümde Genel Ýþletme, Muhasebe, Hukuk, Ekonomi, Hastane Ýdaresi ve Organizasyonu, Davranýþ Bilimleri, Yönetim Bilimi, Beslenme, Biyoistatistik, Saðlýk Hizmetleri Yönetimi, Halkla Ýliþkiler gibi
dersler okutulmaktadýr.
Bu programa girmek isteyen kiþilerin psikoloji, sosyoloji ve ekonomi konularýna meraklý, bu alanlarda baþarýlý, sosyal yardým ilgisinin güçlü olmasý gerekir. Saðlýk kurumlarýnýn birbirinden baðýmsýz bölümleri arasýnda iþbirliði saðlamak için tüm personel ile ayrýca hasta ve hasta yakýnlarý ile iletiþim halinde çalýþmayý gerektirdiðinden iletiþim becerileri geliþmiþ, sabýrlý,
anlayýþlý, hoþgörülü ve soðukkanlý olan kimselerin bu programý seçmesi
gerekir. Mezunlar kamuya veya özel sektöre ait hastanelerde yönetim
kademelerinde görev alabilirler.
SAÐLIK ÝDARESÝ
PUAN TÜRÜ
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
TABAN PUANI
359,50086
BAÞARI SIRASI
58.100
SAÐLIK KURUMLARI ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
Bu programýn amacý; saðlýk kurumlarýnýn orta ve üst düzey yönetim
kademelerinde çalýþacak elemanlarý yetiþtirmektir.
Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði bölümünde Matematik, Bilgisayar, Ekonomi, Ýþletme, Ýstatistik, Hukuk, Týbbi Sosyoloji, Saðlýk Ýþletmelerinde Finansal Yönetim, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Saðlýk Politikasý ve Planlamasý gibi dersler okutulmaktadýr.
Bu programda okumak isteyenlerin matematik, ekonomi ve iþletme
konularýna ilgili, analitik düþünebilen, baþkalarýný etkileme ve yönlendirme yeteneðine sahip, iletiþimi güçlü kiþiler olmalarý gerekmektedir.
Bu bölümden mezun olanlar hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, kamuya ait bazý kuruluþlarýn saðlýk sigortasý ile ilgili birimlerinde çalýþabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
340
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SAÐLIK KURUMLARI ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
TABAN PUANI
352,14921
BAÞARI SIRASI
65.800
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
347,97122
70.600
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
343,55001
75.800
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-1
304,4542
137.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
274,43143
209.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
257,26287
263.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
247,42179
298.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
230,53761
363.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
216,36611
403.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
200,8318
410.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
314,26598
266.000
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
297,91983
331.000
SAÐLIK KURUMLARI YÖNETÝCÝLÝÐÝ
Bölümün amacý, saðlýk sisteminin amaçlarýnýn gerçekleþtirilmesi için planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarýný
yerine getirebilen kiþiler yetiþtirmektir. Ayrýca model ve teknikleri sistematik ve bilinçli bir
þekilde uygulayabilecek bilgi
ve beceriye sahip, saðlýk yöneticilerini yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr.
Bu programdan mezun
olacak öðrencilerin “Saðlýk Kurumlarý Yöneticisi” unvanýný almaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
341
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu bölümün içeriði: Genel kültür bilgisi, yönetim alan bilgisi (iþletme,
muhasebe, ekonomi hukuk) saðlýk kurumlarý yönetimi meslek bilgisi (saðlýk hizmetleri yönetimi, saðlýk kurumlarýnda örgütsel davranýþ, saðlýk kurumlarýnda finansal yönetim, saðlýk kurumlarýnda maliyet muhasebesi,
saðlýk kurumlarýnda kantitatif teknikler, saðlýk ekonomisi, saðlýk planlamasý, saðlýk politikasý, saðlýk hukuku, saðlýk kurumlarýnda pazarlama vb.) ve
becerisi (alan uygulamasý) kazandýran derslerden oluþmaktadýr.
Bu bölümden mezun olanlar; özel sektörde ve kamu kurumlarýnda
çalýþabilirler.
SAÐLIK KURUMLARI YÖNETÝCÝLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
374,72403
44.300
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
350,72452
67.500
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
345,64632
73.300
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
325,11171
101.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-1
318,12683
112.000
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
309,67085
127.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
278,25434
198.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
248,57075
293.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
218,20569
400.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
214,90037
404.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
213,8926
405.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
–
–
ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-6
391,75522
92.300
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
350,45348
164.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
329,24184
218.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
321,76969
240.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
319,97267
246.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
310,67837
279.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
310,53791
279.000
ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-6
210,92254
1.024.245
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
342
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SAÐLIK YÖNETÝMÝ
Saðlýk yönetimi bölümünün amacý, saðlýk sisteminin amaçlarýnýn gerçekleþtirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarýna
iliþkin kavram, ilke, kuram, model ve
tekniklerin sistematik ve bilinçli bir þekilde uygulanmasý bilgi ve becerisine
sahip, uluslararasý nitelikte saðlýk yöneticilerini yetiþtirmek ve saðlýk kurumlarý yönetimi alanýnda yürütülecek
araþtýrmalarla, bilimsel bilgi birikimine
katkýda bulunmaktýr.
Bölümde, Saðlýk Esaslarý Politikalarý, Týbbi Terminoloji, Hastalýklar Bilgisi,
Ekonomi, Muhasebe, Ýþletme, Matematik gibi dersler okutulmaktadýr. Bölüm mezunlarý, kamu ve özel sektöre ait saðlýk kurumlarýnda çalýþabilirler.
SAÐLIK YÖNETÝMÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
393,73974
30.200
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
383,25178
37.700
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
371,8944
46.700
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
367,19072
50.800
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
360,96031
56.700
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
355,84635
61.900
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
348,78527
69.700
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
346,27242
72.600
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
342,39007
77.200
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
340,42294
79.700
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
338,35498
82.400
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
336,00177
85.500
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
334,5505
87.400
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
334,39499
87.600
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
333,08416
89.400
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
343
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
327,97177
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
327,66457
96.700
97.100
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
327,44155
97.400
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
322,67676
105.000
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
320,65022
108.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
319,229
110.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
316,78531
114.000
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
310,28977
126.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
305,08158
136.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
296,26442
154.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
269,01927
225.000
BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
261,81167
247.000
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
252,71109
279.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
232,66215
354.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
232,23132
356.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
225,45428
381.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
224,70216
383.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
221,4158
393.000
ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
217,95896
400.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
214,85281
405.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
214,02429
405.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
212,86036
406.000
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
210,17792
407.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
209,20987
408.000
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
197,24088
411.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-6
–
–
360,20366
144.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
338,77961
192.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
317,07387
256.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
302,33089
312.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-6
285,46074
392.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-6
266,34629
509.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-6
217,05884
956.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-6
203,54032
1.107.395
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
344
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SANAT VE SOSYAL BÝLÝMLER PROGRAMLARI
Bu bölüm görsel sanatlar ve görsel iletiþimden kültürel, toplumsal ve siyasal çalýþmalara uzanan diploma programlarýný kapsar. Sanat ve Sosyal
Bilimler programýnda okuyacak olanlar ayný zamanda ekonomi toplumsal ve siyasal bilimler, kültürel etütler, görsel sanatlar ve iletiþim tasarýmý gibi alanlarda da kendilerini geliþtirebileceklerdir.
SANAT VE SOSYAL BÝLÝMLER PROGRAMLARI
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
471,51333
2.290
SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-3
437,29683
9.420
SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-3
324,73007
123.000
SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
265,05305
275.000
SERAMÝK
Bu programýn amacý, seramik teknolojisi alanýnda çalýþacak insangücünü yetiþtirmektir. Bu bölümünden mezun olan bir kiþi eðer kendini geliþtirebilirse sanatçý olarak çalýþabilir. Ayný zamanda atölye açabilir, branþý ile ilgili fabrikalarda çalýþabilir.
SERAMÝK
PUAN TÜRÜ
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
TABAN PUANI
232,90512
BAÞARI SIRASI
385.000
SERMAYE PÝYASALARI VE PORTFÖY YÖNETÝMÝ
4 yýllýk lisans eðitimi veren bölüm, iþletme, ekonomi, hukuk, istatistik ve
finans alanlarýnda disiplinler arasý öðretim ve yaþam boyu eðitim anlayýþýný gözeterek; mezunlarýnýn ekonomi ve finans sektöründe, tercih edilen
finans ve portföy yöneticilerini yetiþtirmeyi amaçlayan bir bölümdür.
Sermaye Piyasasý ve Portföy Yönetimi programýnda; Sermaye Piyasasý Mevzuatý, Temel Analiz, Sermaye Piyasasý Araçlarý, Ekonometri, Finansal Piyasalar, Temel Borsa Bilgisi, Türkiye Ekonomisi, Fon Yönetimi, Yatýrým
Analizi ve Portföy Yönetimi, Teknik Analiz, Bankacýlýk Ýþlemleri, Risk Yönetimi, Türev Araçlar, Para Teorisi ve Politikasý, Finansal Yönetim, Hisse Senetleri Piyasasý gibi ekonomi yönetimini ön plana çýkaran, öðrencilerde ekonomi yönetimine iliþkin sorumluluk duygusunu geliþtiren ve yöneticilik vasýflarýnýn oluþmasýna katkýda bulunan dersler bulunmaktadýr.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
345
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Programýn amacý; Türk ve dünya sermaye piyasalarýnýn yapýsýný ve iþleyiþini en iyi þekilde bilen, Sermaye Piyasasý Kanunu ve Yönetmeliklerini,
Sermaye Piyasasý araçlarýný, Portföy Yönetim Teorilerini bilmek suretiyle
üst düzey yöneticilik vasýf ve bilgilerine sahip olan; Sermaye Piyasasý ve
Portföy Yönetimi alanýnda sektörde tercih edilen portföy yöneticileri yetiþtirmetir. Öðrenciler akademik eðitimlerinin son döneminde banka, aracý kurum, risk yönetimi ve portföy yönetim þirketleri gibi önde gelen finansal kuruluþlarda zorunlu stajlarýný yaparak kendilerini profesyonel iþ hayatýna hazýrlarlar.
SERMAYE PÝYASALARI VE PORTFÖY YÖNT.
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-6
322,15651
239.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-6
215,45078
974.000
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-6
215,06533
978.000
SERMAYE PÝYASASI
Sermaye Piyasasý programýnda amaç,
hýzla geliþen sermaye piyasasý sektörüne
“yatýrým danýþmaný” ve “üst düzey yönetici”
yetiþtirmektir.
Bu bölümde Hukuk, Ýktisat, Matematik,
Sosyoloji ve Ekonomi alanlarý ile ilgili derslerin
dýþýnda Uluslararasý Finans, Finansal Yönetim,
Finansal Hizmetler Pazarlamasý, Uluslararasý
Borsalar, Avrupa Birliði Sermaye Piyasasý Hukuku gibi dersler okutulmakta ve öðrencilere bir proje çalýþmasý verilmektedir.
Sermaye Piyasasý okumak isteyenlerin matematik ve sosyal bilimlerle
ilgili, analiz yeteneðine sahip, isabetli tahminler yapabilen, soðukkanlý, giriþimci, ikna gücü olan, araþtýrýcý ve yeniliklere açýk kiþiler olmasý gerekir.
Yabancý dil bilmek meslekte baþarýyý artýrýcý faktördür. Bu bölümden mezun olanlar bankalarda, yatýrým þirketlerinde, portföy yöneticisi olarak iþ
bulabilirler.
SERMAYE PÝYASASI
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
YGS-6
333,5496
206.000
346
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SERMAYE PÝYASASI DENETÝM VE DERECELENDÝRME
Sermaye Piyasasý Denetim Derecelendirme Bölümü ekonomi, bankacýlýk ve finans alanlarýnda öðretim yapan dört yýllýk tüm fakülte ve yüksek
okullara eþdeðerdir. Sermaye Piyasasý Denetleme Derecelendirme Bölümü mezunlarý, özel olarak baðýmsýz denetleme ve derecelendirme þirketlerinde, sermaye piyasasý aracý kurumlarýnda, bankalarda, sigorta þirketlerinde çalýþabileceklerdir.
Mezunlar, reel ve finansal sektör þirketlerinde idareci, finans yetkilisi,
muhasebeci gibi birçok görevde çalýþabilir ve ayrýca sýnavla girilen müfettiþ yardýmcýlýðý gibi tüm pozisyonlara da baþvuru yapabilirler. Genel
Muhasebe, Borçlar Hukuku, Dönem Sonu Ýþlemleri, Ticaret Hukuku, Kamu
Maliyesi, Muhasebe Denetimi, Yatýrým Projelerinin Deðerlendirilmesi, Ýç
Denetim ve Ýç Kontrol Sistemleri, Sermaye Piyasasý, Portföy Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi, Para Teorisi ve Politikasý gibi dersler okutulmaktadýr.
SERMAYE PÝYASASI DENETÝM VE DERC.
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-6
335,53364
200.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-6
231,52781
806.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-6
222,60322
897.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-6
217,95146
947.000
SEYAHAT ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
Bu programýn amacý; seyahat iþletmeciliði alanýnda seyahat acentalarýnda, turizm þirketlerinde çalýþacak nitelikli personel yetiþtirmektir.
Çaðdaþ iþletme anlayýþýna
göre müþterilerin her türlü gereksinimini karþýlayabilmek, çok yönlü hizmet verebilmek, turizm sektörünü daha da geliþtirebilmek,
gelirlerini artýrabilmek amacýna
yönelik olarak eðitim verilir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
347
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Bu programda, Muhasebe, Genel Ekonomi, Turizm Ekonomisi, Pazarlama, Halkla Ýliþkiler, Rehberlik, Ýþletme Finansmaný, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi gibi dersler okutulur. Bu programda okumak isteyenlerin insanlarla saðlýklý ve etkili bir iletiþim kurabilme yeteneðine sahip, giriþken, problem çözme yeteneði geliþmiþ, geliþime ve deðiþime açýk olmasý gerekir.
Seyahat iþletmeciliði bölümünü bitirenler, seyahat acentalarýnda, turizm iþletmelerinde çalýþabilirler.
SEYAHAT ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
228,86242
369.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
213,71533
405.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
213,51781
406.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
210,57333
407.000
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
205,75254
409.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
204,28543
409.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
202,22526
410.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
196,51602
411.000
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
292,2526
357.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
274,09813
458.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
259,84053
556.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
241,22629
713.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
231,19332
809.000
SEYAHAT ÝÞLETMECÝLÝÐÝ VE TURÝZM REHBERLÝÐÝ
Bu program, ülkemizde önemli bir endüstri haline gelen turizm sektörünün hem seyahat acentacýlýðý, hem de Turizm Rehberliði bölümlerinin
birleþtirilip deðiþen turizm konjonktürüne uyum saðlayan uzman personel
yetiþtirmeyi amaçlar.
Bölümde; Ýþletme, Seyahat Ýþletmeleri, Tur Yönetimi, Tur Operatörlüðü,
Bizans Sanatý, Arkeoloji ve Anadolu Uygarlýklarý, Yönetim ve Organizasyon, Turist Rehberliði vb. dersler okutulmaktadýr. Staj zorunludur.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
348
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði Programýna devam etmek
isteyenlerin seyahat etmekten hoþlanan, insanlarla ve özellikle yerli yabancý turistlerle etkileþim ve iletiþimden çekinmeyen, sosyal yönleri geliþmiþ kimseler olmalarý gerekmektedir.
Turizm, ülkemizde geliþmekte olan ve yatýrým yapýlan bir sektör olduðu
için, bu konuda önemli sayýda nitelikli elemana ihtiyaç duyulmaktadýr.
SEYAHAT ÝÞLETMECÝLÝÐÝ VE TURÝZM REH.
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
254,49357
272.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
238,19127
333.000
AKDENÝZ KARPAZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
218,77866
399.000
AKDENÝZ KARPAZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (M.T.O.K.)
YGS-5
300,44643
416.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
276,1723
583.000
SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ
Bu programýn amacý;
ilköðretimin birinci kademesine öðretmen yetiþtirmektir.
Ýlköðretimin amaçlarýndan birisi, öðrencilere temel biliþsel becerileri kazandýrmak, diðeri de öðrencilerin toplumda etkin
biçimde iþlevde bulunabilmeleri için gereken becerileri ve tutumlarý geliþtirmektir.
Bu amaçlar doðrultusunda eðitim-öðretim programýný baþlatacak eðitimcilerin yetiþtirilmesine yönelik bir bölümdür.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
349
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Sýnýf Öðretmenliði programýnda Temel Matematik, Canlýlar Bilimi, Türk
Tarihi ve Kültürü, Coðrafyaya Giriþ, Türkçe, Öðretmenlik Mesleðine Giriþ,
Genel Kimya, Uygarlýk Tarihi, Türkiye Coðrafyasý ve Jeopolitipi, Genel Fizik, Türk Dili, Ülkeler Coðrafyasý, Müzik, Beden Eðitimi, Bilgisayar, Geliþme
ve Öðrenme, Çocuk Edebiyatý, Laboratuvar, Öðretimde Planlama ve
Deðerlendirme, Hayat Bilgisi ve Fen Bilgisi Öðretimi, Ýlk Okuma ve Yazma
Öðretimi, Matematik Öðretimi vb. dersler okutulmaktadýr.
1. sýnýfýn 2. yarýyýlýndan itibaren okul deneyimi de baþlamaktadýr. Bu
programda okumak isteyenlerin eðitim-öðretim ortamýný ve çocuklarý seven, öðretmekten mutlu olan, normalin üstünde bir genel yetenek ve yaratýcýlýða sahip olmalarý gerekmektedir.
Bu programdan mezun olanlardan Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý resmi ilköðretim okullarýnda çalýþmak isteyenler devlet memurluðu sýnavýna
girip yeterli puaný almak zorundadýr. Ayrýca mezunlar özel okullarda da
çalýþabilirler.
SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
375,5539
BAÞARI SIRASI
46.700
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
365,27285
56.600
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
364,20883
57.700
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
354,59595
68.300
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
351,76816
71.600
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
349,31301
74.500
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-2
346,38308
78.200
NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
343,8793
81.400
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
339,24047
87.600
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
338,31782
88.900
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
337,93411
89.400
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
336,51784
91.400
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
336,26082
91.800
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
334,24605
94.700
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
332,15741
97.700
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
331,95246
98.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
331,91524
98.000
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
330,59902
100.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
350
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
329,30369
102.000
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
328,8079
103.000
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
326,59782
106.000
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
325,59285
108.000
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
321,11889
115.000
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
316,52387
123.000
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
315,17261
126.000
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
312,92466
130.000
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
311,03985
133.000
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
311,01063
134.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
309,28576
137.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
308,7994
138.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
305,32376
145.000
HAKKARÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
303,41964
149.000
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
303,17864
149.000
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
302,81315
150.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
301,98153
152.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
300,80043
154.000
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
298,45299
160.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
297,96908
161.000
AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
294,88002
168.000
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
294,80848
168.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
294,09327
170.000
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
290,95153
178.000
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
289,81213
181.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
289,80998
181.000
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
289,77339
181.000
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
282,96695
199.000
KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
282,20804
201.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
281,4232
203.000
ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
280,2349
206.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
279,6469
208.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
279,47639
208.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
278,49137
211.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
351
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
276,24008
218.000
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
274,86674
222.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
274,75877
222.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
273,35284
226.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
272,4566
229.000
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
271,22886
233.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
270,80203
234.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
267,23443
245.000
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
265,81432
250.000
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
264,71693
253.000
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
263,52464
257.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
263,04086
259.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
262,23696
262.000
BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
256,99313
279.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
256,6438
281.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
255,88876
283.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-2
254,02951
289.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
253,31944
292.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
251,85848
297.000
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
248,55501
309.000
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
247,79192
311.000
SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
242,98156
329.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
235,25637
357.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
234,40792
360.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
233,61459
363.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
228,6487
380.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
222,16326
399.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
217,8886
408.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
216,66127
410.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
216,53454
410.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
207,2805
415.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
206,78472
415.000
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
204,70694
416.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
204,05951
416.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
352
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
203,59382
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
202,29238
416.000
416.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
201,90019
416.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
200,14052
417.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
–
–
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
–
–
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
–
–
SÝGORTACILIK / SÝGORTACILIK VE RÝSK YÖNETÝMÝ
AKTÜERYA RÝSK YÖNETÝMÝ
Bu programlarýn amacý; rekabetin gittikçe arttýðý sigortacýlýk alanýna
nitelikli eleman yetiþtirmek, çaðdaþ sigortacýlýk tekniklerini sektöre kazandýrmaktýr. Bu programlarda, Matematik, Ýstatistik, Hukuk, Ekonomi, Sigorta Muhasebesi ve Denetimi, Hayat Tablolarý, Sigorta Sözleþmeleri, Sigorta Mevzuatý Hayat Sigortacýlýðý, Hayat Dýþý Sigortacýlýk, Sigorta Ýstatistiði gibi dersler okutulmaktadýr. Ayrýca öðrencilere bir proje çalýþmasý yaptýrýlmaktadýr.
Bu bölümlerde okumak isteyenlerin, matematik, istatistik ve ekonomi
konularýyla ilgili, iletiþim ve ikna becerisine sahip, dikkatli ve sabýrlý kiþiler olmalarý gerekir. Mezunlar, sigorta þirketlerinde ve sosyal güvenlik kuruluþlarýnda iþ bulabilirler.
SÝGORTACILIK
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ
SÝGORTACILIK VE RÝSK YÖNETÝMÝ
PUAN TÜRÜ
YGS-6
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
319,43339
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
248.000
BAÞARI SIRASI
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
322,86605
104.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
233,88519
349.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
227,1889
375.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
–
–
282,002
411.000
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
268,6713
493.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
266,41212
509.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
353
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SÝGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLÝK
Sigortacýlýk ekonomik, ticari ve mesleki faaliyetler, doðal felaketler,
saðlýk ve gelir güvencesi gibi alanlarda muhtemel risklere karþý modern
bir risk daðýtma yöntemidir. Bu alandaki hizmetler gitgide çeþitlenmekte,
yeni yöntemler geliþtirilmekte ve kurumsal düzenlemeler yapýlmaktadýr.
Sigortacýlýk, bütün dünyada hýzla büyüyen önemli sektörlerdendir.
Ýktisat, ticaret, hukuk, finans, matematik… gibi alanlarla kesiþen bir uzmanlýk alanýdýr. Uzmanlýk düzeyinde eðitim alanlar, spesifik bir alanda uzmanlaþmanýn saðlayacaðý istihdam imkanlarýndan yararlanacaklardýr.
Sosyal güvenlik modern ekonomilerin en önemli problem alanlarýndandýr. Demografi, iþgücü piyasalarýndaki deðiþiklikler ve istihdam sorunlarý, yoksulluðun giderilmesi ve dýþlanmanýn önlenmesi, daha geniþ çerçevede sosyal siyaset, kamu dengesi ve kamu müdahaleleri gibi konularý sosyal güvenlik açýsýndan analiz etmek zorunlu hale gelmiþtir.
Bölümde temel düzeyde iktisat, iþletme ve hukuk derslerinin yaný sýra,
uzmanlýk düzeyinde; Sigorta Ýþletmeleri Yönetimi, Ekonomi ve Sigorta, Finansal Analiz, Sigorta Muhasebesi, Aracý Sigorta Ýþletmeleri, Vergilendirme, Sorumluluk Sigortasý, Saðlýk Sigortasý, Otomobil Sigortasý, Deniz Sigortasý, Reasürans, Ýnþaat Sigortasý, Basit Riskli Yangýn Sigortasý, Sýnai Riskli
Yangýn Sigortasý, Risk Yönetimi, Emeklilik ve Gelecek Planlamasý, Finansal
Hesaplar ve Hayat Sigortasý
Sosyal Güvenliðe Giriþ, Demografiye Giriþ, Ýstihdam ve Demografi,
Sosyal Güvenlik Hukuku, Sosyal Güvenlik Tarihi, Sosyal Güvenlik Sistemleri, AB'de Sosyal Güvenlik, Aile Yardýmý, Sosyal Güvenliðin Güncel Sorunlarý, Ýktisat Politikasý ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Uygulamalarý Denetimi, Dezavantajlý Gruplar Sosyal Güvenliði, Aktif Yönetimi konularýnda
eðitim verilmektedir.
SÝGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLÝK
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
PUAN TÜRÜ
TM-1
TABAN PUANI
255,11815
BAÞARI SIRASI
270.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
232,79656
354.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
219,92946
396.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
354
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SÝVÝL HAVA ULAÞTIRMA ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
Bu programda amaç; hava taþýt araçlarý ile yolcu ve yük taþýmacýlýðýyla ilgili iþlemleri yürütecek elemanlarý yetiþtirmektir.Sivil Hava Ulaþtýrma
Ýþletmeciliði bölümünde Matematik, Davranýþ Bilimleri, Uçak Bilgisi, Hava
Trafik Kontrolleri, Aerodinamik ve Performans, Hareket ve Hava Seyruseferi, Ýþletme ve Muhasebe gibi dersler okutulmaktadýr.
Bu programa girmek isteyenlerin genel yetenek, ayrýntýyý algýlama, ikna gücü, iletiþim gücü, dikkat, sorumluluk alabilme gibi özelliklere sahip
olmalarý gerekir.
Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliðini bitirenler THY veya özel havacýlýk þirketlerinde iþ bulabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
355
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SÝVÝL HAVA ULAÞTIRMA ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
373,03911
45.700
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
363,49751
54.200
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
349,369
69.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
345,64281
73.300
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
TM-1
330,6382
92.900
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
291,94599
164.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
280,24206
193.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
267,23747
230.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
261,00874
250.000
AKDENÝZ KARPAZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-1
250,39553
287.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
TM-1
230,90971
361.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-1
219,77466
397.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
216,07975
403.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
214,24417
405.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-1
211,7081
407.000
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
208,47213
408.000
AKDENÝZ KARPAZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-1
–
–
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-6
411,30373
68.700
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
YGS-6
373,23258
120.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
371,1453
124.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
358,14466
148.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
348,41925
169.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
340,17709
188.000
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
331,93894
210.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
329,32393
217.000
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-6
326,85337
225.000
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-6
313,01527
270.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-6
279,54479
425.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
YGS-6
276,25891
445.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
YGS-6
248,72318
646.000
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
YGS-6
237,53051
748.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
YGS-6
232,31302
798.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
356
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SÝVÝL HAVACILIK ÝÞLETMECÝLÝÐÝ / HAVACILIK ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
Sivil Havacýlýk Ýþletmeciliði lisans
programý öðrencilerin analitik düþünme, bilimsel yaklaþým, hassas
karar alma ve etkili iletiþim becerilerini geliþtirmeleri için geniþ bir bilgi tabaný saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr.
Sivil Havacýlýk iþletmeciliði yönetim ve havacýlýk dersleri birleþiminden oluþan bir eðitim modeli sunmaktadýr.
Programýn havacýlýk bileþenleri, öðrencileri havacýlýk alanýndaki düzenlemeler, kurallar, bilimsel yaklaþýmlar, ilkeler ve prosedürleri öðrenmelerini saðlarken; yönetim bileþenleri iþletmecilik bilimini anlamalarý ve havacýlýk yönetimi alanlarýnda etkin olarak uygulamalarýný saðlar. Bu amaç
doðrultusunda lisans eðitiminde havayolu ve hava kargo operasyonlarý,
havaalaný yönetimi, havacýlýk emniyeti yönetimi, havacýlýk hukuku konularýnda uzmanlaþmayý saðlayan temel havacýlýk yönetimi alan dersleri; finansal yönetim, risk yönetimi, iþletme yönetimi gibi yönetsel dersler sunulmaktadýr. Sivil Havacýlýk Ýþletmeciliði mezunlarýnýn havacýlýk sektörünün
geliþen rolü ve gerçek sorunlarý tanýmlama ve deðerlendirme yetkinliklerine sahip olmalarý amaçlanýr.
SÝVÝL HAVACILIK ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-1
333,71935
88.500
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-1
305,3034
136.000
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
HAVACILIK ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-1
391,68861
31.600
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-1
363,42065
54.300
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-1
318,23791
112.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-1
247,71311
297.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-1
207,77416
408.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
357
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SÝYASET BÝLÝMÝ
Siyaset Bilimi programýnýn amacý; öðrencilerin geçmiþteki deneyimler
ýþýðýnda güncel siyasi geliþmeleri kavramalarýný saðlamaktýr. Siyaset Bilimi
programýndaki dersler iki evrede ele alýnabilir. Birinci evrede toplumsal
ve siyasal bilimlere giriþteki temel bilgiler, ikinci evrede siyaset bilimindeki
uzmanlýk dersleri verilir.
Dersler arasýnda Siyaset Bilimine Giriþ, Dünya Tarihi, Siyaset Bilimi, Uluslararasý Hukuk, Çaðdaþ Siyasal Geliþmeler, Güncel Siyasal Sorunlar gibi
dersler bulunur.
Siyaset Bilimi programýnda
eðitim görmek isteyenlerin, düþüncelerini iyi ifade edebilen,
ekonomiye, tarihe, sosyolojiye,
hukuka ilgi duyan, genel kültürü
yüksek ve güçlü insan iliþkilerine
sahip kiþiler olmasý beklenir.
Bu programý bitirenler baþta
Ýçiþleri ve Dýþiþleri Bakanlýklarý olmak üzere kamunun geniþ bir
kesiminde, siyasi partilerde, kamuoyu ve medya araþtýrma þirketlerinde görev alabilirler.
SÝYASET BÝLÝMÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
450,61441
5.650
ÝPEK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
437,29941
9.240
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
(UOLP-Liverpool Üniversitesi)
TM-2
422,0706
15.200
414,16633
19.100
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Tam Burslu TM-2
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
407,61157
22.700
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %75 Burslu
TM-2
370,30858
51.700
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
363,25907
58.700
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %50 Burslu
TM-2
321,37915
115.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
358
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
294,81374
168.000
ÝPEK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
281,6194
202.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
278,23226
212.000
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. %25 Burslu
TM-2
271,88309
231.000
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNV. Ücretli
TM-2
236,01414
354.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
229,40379
378.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
220,08241
404.000
ÝPEK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
217,47056
409.000
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
215,73483
411.000
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
213,72766
413.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
(UOLP-Liverpool Üniversitesi)
TM-2
206,3828
415.000
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-2
205,3391
416.000
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
–
–
SÝYASET BÝLÝMÝ VE KAMU YÖNETÝMÝ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programý, ülkenin mülki ve idari kadrolarýna yönetici yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programýnda okutulan dersler; Hukuk,
Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Temel Ýktisat, Kamu Yönetimi, Siyasal Kurumlar Tarihi, Uygarlýk Tarihi, Araþtýrma Yöntemleri, Türkiye’de Siyasal ve Sosyal Yapý, Toplumsal ve Siyasal Deðiþme, Örgüt Psikolojisi, Petrol ve Uluslararasý
Siyaset, Yerel Yönetimde Mali Sorunlar’dýr.
Bu bölümde eðitim görmek isteyenlerin düþüncelerini yazýlý ve sözlü
olarak ifade edebilmeleri, hukuk, ekonomi, sosyoloji ve psikolojiye ilgili olmalarý beklenir. Ayrýca halkla ve üst makamlarla sürekli etkileþim halinde
çalýþan yöneticiler saðlam bir mantýða, ikna gücüne, liderlik özelliðine sahip olmalýdýr.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunlarý, kamu ve özel sektörde iþ
bulabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
359
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SÝYASET BÝLÝMÝ VE KAMU YÖNETÝMÝ
PUAN TÜRÜ
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
TABAN PUANI
432,60382
BAÞARI SIRASI
10.900
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-2
415,10264
18.600
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
405,88641
23.700
SÜLEYMAN ÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
393,87009
31.900
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
392,82521
32.700
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-2
392,77974
32.700
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
389,39538
35.200
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
388,7334
35.800
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
386,2953
37.600
YILDIRIM BEYAZIT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-2
383,0418
40.300
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
376,19438
46.200
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
371,5718
50.400
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
361,13868
61.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-2
354,29855
68.700
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
352,77256
70.400
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
350,15209
73.500
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
349,97237
73.700
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
346,82886
77.700
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
342,86586
82.700
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
341,4583
84.600
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
341,33732
84.800
ÝZMÝR KATÝP ÇELEBÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
336,88614
90.900
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
329,1206
102.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %75 Burslu
TM-2
324,18065
110.000
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
323,86454
111.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
322,60166
113.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
322,54293
113.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
314,01768
128.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
311,3748
133.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
308,5035
138.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
308,479
138.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
360
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
307,68852
140.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
307,13512
141.000
Ý. D. BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
307,10769
141.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
306,46505
142.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
305,45138
145.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %75 Burslu
TM-2
305,30049
145.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
300,06814
156.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
299,04249
158.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
296,81344
163.000
NECMETTÝN ERBAKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
293,0172
173.000
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
288,35168
184.000
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
287,07715
188.000
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
283,32438
198.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
282,26785
200.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
281,5008
203.000
BÜLENT ECEVÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
276,99115
215.000
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
276,31224
217.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
275,74701
219.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
275,32281
220.000
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
273,734
225.000
ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
273,11099
227.000
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
272,58846
229.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
272,23157
230.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
270,84242
234.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
267,08592
246.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
264,12603
255.000
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
263,52803
257.000
HAKKARÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
263,23339
258.000
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
263,01024
259.000
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
260,85762
266.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
257,73624
277.000
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
256,95883
279.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
361
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SÜLEYMAN ÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
254,88831
287.000
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
251,94575
297.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
250,99505
300.000
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
250,47247
302.000
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
249,87578
304.000
SÜLEYMAN ÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-2
246,73565
315.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
245,38982
320.000
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
245,15942
321.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
244,65915
323.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
243,9229
325.000
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-2
240,38713
338.000
NUH NACÝ YAZGAN ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
237,20837
350.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
235,53549
356.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
235,53089
356.000
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
228,66633
380.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
TM-2
228,0943
382.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-2
225,30167
391.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
224,92948
392.000
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
224,26755
394.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG%50 Burslu
TM-2
221,28797
401.000
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
219,8083
405.000
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
219,71135
405.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
218,82834
406.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
218,69048
407.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
212,18583
414.000
ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-2
210,96993
414.000
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
204,05972
416.000
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ UE
TM-2
203,27336
416.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
201,15777
417.000
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
199,4149
417.000
GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
197,9182
417.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
196,00913
417.000
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
362
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SÝYASET BÝLÝMÝ VE ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
Bu programýn amacý; siyaset bilimi ve uluslararasý iliþkiler alaný ile uluslararasý kurumlar, uluslararasý iþletme, yazýþma, uluslarýn görenekleri ve kültürleri konularýnda bilgi sahibi meslek memuru ve dýþ iþler yöneticisi gereksinimini karþýlayacak kiþiler yetiþtirmektir.
Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler programýnda
okutulan dersler; Ýktisat, Ýþletme, Sosyoloji, Siyaset
Bilimi, Hukuka Giriþ, Uluslararasý Ýliþkiler, Temel Hak
ve Özgürlükler, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri
ve Halkla Ýliþkiler, Uluslararasý Politika, Kamu Maliyesi, Türk Siyasal Hayatý, Güvenlik Sistemleri ve Silahsýzlanma, Türk Dýþ Politikasý, Uluslararasý Örgütler,
Çaðdaþ Demokrasiler, Siyaset Psikolojisi’dir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, düþüncelerini
sözlü ve yazýlý olarak ifade edebilen, tarih, sosyoloji,
hukuk, psikoloji, ekonomi alanlarýna ilgi duyan, insan iliþkilerinde baþarýlý kimseler olmalarý gerekir. En
az bir yabancý dil bilmek, liderlik özelliðine ve iyi bir
genel kültüre sahip olmak aranan özelliklerdendir.
Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler programýný bitirenler, açýlan sýnavlarda baþarý gösterirlerse, diplomasi alanýnda çalýþabilirler. Ayrýca özel
sektörde de çeþitli görevler alabilirler.
SÝYASET BÝLÝMÝ VE ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-2
473,40168
2.190
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
457,13166
4.360
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
423,79908
14.400
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
TM-2
413,98778
19.200
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
409,48973
21.600
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-2
401,90346
26.300
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
397,14337
29.600
ÝSTANBUL 29 MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu TM-2
396,61761
30.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
363
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-2
394,12798
31.800
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
392,96933
32.600
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
391,41899
33.700
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
389,04488
35.500
BURSA ORHANGAZÝ ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-2
387,86217
36.400
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
387,66941
36.500
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (Fransýzca) Tam Burslu
TM-2
385,75405
38.100
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
380,98269
42.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
380,24125
42.600
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %75 Burslu
TM-2
377,70921
44.800
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. ÝNG Tam Burslu TM-2
372,46362
49.600
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
371,86809
50.200
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
370,32573
51.700
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
367,56166
54.400
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
361,98857
60.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
361,5111
60.500
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
358,48733
63.900
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-2
357,97327
64.500
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
350,48535
73.100
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
349,26044
74.600
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %75 Burslu
TM-2
347,79327
76.500
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-2
341,85339
84.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
341,27526
84.800
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
340,28434
86.200
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-2
326,08969
107.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
321,97262
114.000
MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
316,8618
123.000
BURSA ORHANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu TM-2
312,99493
130.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-2
309,60349
136.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ ÝNG
TM-2
308,83058
138.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
308,36041
139.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
364
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-2
304,35286
147.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
304,25792
147.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
302,39331
151.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
301,11542
154.000
ÝSTANBUL 29 MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu TM-2
289,46664
181.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
284,81097
194.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
284,30758
195.000
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
284,10885
195.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. ÝNG %50 Burslu TM-2
283,70747
196.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
283,15706
198.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-2
281,94282
201.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-2
279,97613
207.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
279,39581
208.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
278,36755
211.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
275,66123
219.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
270,73902
234.000
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
268,88146
240.000
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
268,07012
243.000
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-2
262,54541
261.000
BURSA ORHANGAZÝ ÜNV. ÝNG %25 Burslu
TM-2
260,77418
266.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
258,23393
275.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (Fransýzca) %50 Burslu
TM-2
251,96609
297.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
251,50034
298.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-2
249,73316
305.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
249,32885
306.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-2
234,87025
358.000
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-2
231,78302
370.000
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNV. ÝNG %25 Burslu
TM-2
230,99959
372.000
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
230,47364
374.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-2
226,65862
387.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
225,11289
391.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
365
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ÝSTANBUL 29 MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu TM-2
224,63592
393.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
220,96416
402.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
220,42101
403.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-2
219,98698
404.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
219,9279
404.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
219,88371
404.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
219,44779
405.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-2
219,09135
406.000
AVRASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
218,78463
407.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. ÝNG %25 B.
TM-2
217,43306
409.000
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
216,40583
410.000
CANÝK BAÞARI ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
215,70351
411.000
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
215,5364
411.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-2
213,08581
413.000
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
210,33529
414.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
209,30311
415.000
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNV. ÝNG %25 Burslu
TM-2
205,94265
415.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-2
202,78656
416.000
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
202,67729
416.000
HASAN KALYONCU ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
202,64518
416.000
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
202,63042
416.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %50 Burslu
TM-2
202,24215
416.000
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
200,22952
417.000
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
199,16249
417.000
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-2
195,32749
417.000
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-2
–
–
ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-2
–
–
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
366
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SOSYAL HÝZMET
Sosyal Hizmet programýnýn amacý; insanlarýn yeteneklerini en iyi þekilde kullanmalarýna yardým ederek, toplum içinde gereksinimlerini karþýlamalarý konusunda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Programýn ilk iki yýlýnda
Ekonomi, Sosyoloji, Siyasal Bilimler, Sosyal Psikoloji gibi temel dersler okutulmaktadýr.
Daha sonraki yýllarda ise Sosyal Hizmete Giriþ, Sosyal Hizmet Alanlarý, Sosyal Sorunlar,
Mülakat Teknikleri, Týbbi ve
Psikiyatrik Sosyal Hizmetler, Aile ve Çocuk Refahý, Suçluluk,
Nüfus Dinamiði ve Sosyal Refah gibi sosyal hizmetin kapsamýna giren dersler okutulur.
Sosyal hizmet alanýnda
çalýþanlarýn sosyal hizmete iliþkin çeþitli disiplinler hakkýnda
bilgi sahibi olmalarý yanýnda
belirli beceri ve davranýþlarý
geliþtirmeleri de gerekmektedir.
Sosyal Hizmet bölümünün öðrencileri bu beceri ve davranýþlarý ancak
uygulama tecrübesi ile kazanabilmektedirler. Kiþisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan ve devamlý olarak kendini ve sosyal anlayýþýný geliþtirecek bir meslek arayan kiþiler için sosyal hizmet alaný ilginç ve doyurucu olabilir. Sosyal Hizmet programý, anlayýþlý, insanlarýn refahýna ilgi duyan, liderlik özelliklerine sahip kiþiler için çeþitli ve yeni olanaklar saðlayan
bir meslektir.
Sosyal Hizmet programýný bitirenler; Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Saðlýk Bakanlýðý, Huzurevleri, Yetiþtirme Yurtlarý ve Rehberlik ve Araþtýrma Merkezlerinde çalýþabilir.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
367
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SOSYAL HÝZMET
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
394,92701
33.300
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
393,73179
34.300
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (Kýz)
TM-3
392,27488
35.500
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
390,46373
36.900
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
390,26239
37.100
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
388,48131
38.600
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
388,12484
38.900
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
387,50913
39.400
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (Erkek)
TM-3
387,16707
39.700
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
386,3369
40.400
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. Tam Burslu
TM-3
385,87672
40.800
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
385,36864
41.300
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
385,07398
41.600
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
384,09718
42.500
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
383,79102
42.700
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
383,01512
43.500
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
TM-3
382,1744
44.300
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
381,7929
44.700
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
381,18945
45.300
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
379,09976
47.300
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
378,07349
48.300
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
377,68207
48.700
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
375,15697
51.300
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
373,69429
52.900
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
TM-3
367,88986
59.200
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %75 Burslu
TM-3
366,75013
60.600
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
362,73286
65.300
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
355,61629
74.300
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
355,17407
75.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
351,51454
79.900
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
346,15931
87.600
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %50 Burslu
TM-3
334,6198
106.000
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
368
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG Tam Burslu
TM-3
325,68583
122.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
324,51317
124.000
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ
AÖF
319,98749
–
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
307,20596
159.000
ÝSTANBUL SABAHATTÝN ZAÝM ÜNV. %25 Burslu
TM-3
305,54132
163.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
298,92105
178.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
295,92864
186.000
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
283,76211
218.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %75 Burslu
TM-3
281,28199
225.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
TM-3
263,93639
279.000
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
259,23024
294.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
254,28793
311.000
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
248,87928
329.000
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
242,61372
351.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
TM-3
220,55352
419.000
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG %25 Burslu
TM-3
217,49573
425.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Ücretli
TM-3
213,04356
429.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV. ÝNG %50 Burslu
TM-3
208,08501
430.000
NÝÞANTAÞI ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
203,2323
432.000
ÜSKÜDAR ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
TM-3
200,40712
432.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
419,77721
58.800
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
418,17276
60.600
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Tam Burslu
YGS-5
415,41245
64.000
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
408,68806
72.600
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
404,2538
78.700
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
398,46947
87.300
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
393,19236
95.700
BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ
YGS-5
391,53794
98.600
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÖ
YGS-5
384,5867
111.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ %25 Burslu
YGS-5
347,46531
203.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ %50 Burslu
YGS-5
337,73035
237.000
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
267,82413
649.000
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Ücretli
YGS-5
224,29717
1.048.579
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
369
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
SOSYOLOJÝ
Sosyoloji programýnýn amacý; toplumsal gerçekliði, deðiþirliði içinde
incelemek, toplumsal kurumlarýn kökeni, geliþmesi, iþlevi ve birbirleriyle iliþkileri konusunda çalýþacak elemanlarý yetiþtirmektir.
Sosyoloji bölümünde; Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalý Sosyoloji, Sosyometri, Sosyoloji Tarihi, Sosyal Deðiþme,
Köy Sosyolojisi, Psikoloji, Felsefe, Ekonomi, Hukuk ve Yöntemleri dersleri
okutulmaktadýr. Sosyoloji alanýnda çalýþmak isteyenlerin iyi bir gözlemci
olmalarý, araþtýrma verilerini yorumlayabilmek için soyut ve analitik düþünme ve düþüncelerini söz ve yazý ile aktarabilme yeteneklerine sahip
olmalarý gerekir. Ayrýca bu alanda çalýþacaklarýn Sosyoloji yanýnda Türkçe, Tarih, Coðrafya, Felsefe ve Psikoloji’ye aðýrlýk vermesi de gerekir.
Sosyoloji, günümüz dünyasýnda, toplumsal-ekonomik, teknolojik, siyasi
ve kültürel deðiþmelere paralel olarak artan bir önem kazanmýþ bulunmaktadýr. Disiplinin uygulamalý yönünü oluþturan araþtýrma faaliyetine, devlet ve
özel kuruluþlarca duyulan talepte görülen çarpýcý artýþ da sosyolojinin geliþmesinde önemli rol oynamýþtýr. Ülkemizde sosyologlar, üniversitelerde öðretim üyesi olarak çalýþabildikleri gibi, kamu ve özel sektörde çalýþabilirler.
FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ
Dershanede doðru þýkkýnýz
370
Eðitim ciddi kurumlarýn iþidir
2014 MESLEKLER REHBERÝ
Öðretmenlik formasyonu olanlar, Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý resmi
ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak isterlerse devlet memurluðu sýnavýna
girip yeterli puaný almak zorundadýrlar.
SOSYOLOJÝ
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
BAÞARI SIRASI
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG
TM-3
458,37185
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNG Tam Burslu
TM-3
450,06817
4.080
5.730
GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
TM-3
426,42183
13.700
BAHÇE&T