SAĞLIK-SEN
2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU
TALEPLERİMİZ
(MART 2015)
1. Sağlık çalıĢanlarına yıpranma payı verilmesi
Gerekçe: Sağlık-Sen TükenmiĢlik AraĢtırması sonuçlarına göre sağlık çalıĢanlarının
Maslach duygusal tükenmiĢlik boyutu puan ortalaması 23.96, duyarsızlaĢma boyutunda 9,51
ve kiĢisel baĢarı boyutunda 28,90 olarak hesaplanmıĢtır. Bu veriler tükenmiĢlik puanları
ölçeği yorumlama tablosunda sağlık çalıĢanlarının duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma
boyutları açısından orta düzeyde, kiĢisel baĢarı boyutu açısından ise yüksek düzeyde
tükenmiĢlik yaĢadıklarını göstermektedir.
Hem fiziki hem de psikolojik yönden yıpratıcı bir hizmet yürüten sağlık çalıĢanlarının
fiili hizmet zammından yararlanması gerekmektedir. Bu noktada ne kadar süre ile
yararlanmaları gerektiğine madde metninde ayrıntısı ile yer verilmiĢtir.
Bu konuyla ilgili 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli DanıĢma Kurulunda
konunun bilim kuruluna aktarılmasına karar verildiyse de hala bir geliĢme olmamıĢtır.
13 Mayıs HemĢireler Günü Programında CumhurbaĢkanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın sözünü verdiği sağlık çalıĢanlarını fiili hizmet süresi zammının bir an önce
çalıĢmalarının tamamlanması ve uygulanması gerekmektedir.
2. Sağlık hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla gördürülmemesi
Gerekçe: Sağlık hizmeti sunumu Devletin asli görevlerindendir ve sağlık hizmetlerinin
kamu görevlileri eliyle görülmesi gerekmektedir. Bu nedenle de sağlıkta taĢeronlaĢmaya son
verilmesi, sağlık hizmetlerinin devlet eliyle gördürülmesi gerekmektedir. Halihazırda kamuda
en çok taĢeron iĢçinin görev yaptığı kurum da Sağlık Bakanlığı’dır.
3. 2006-2011 yılları arasında 4/B sözleĢmeli statüde görev yapanların ek
ödemelerinden kesinlen sigorta prim kesintilerinin iade edilmesi
02.11.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı KHK ile
375 sayılı KHK’ya eklenen Ek 9. maddede “Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi
bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.” hükmüne yer verilerek 375 sayılı KHK
uyarınca ödenmekte olan ek ödemenin sigorta kesintisine tabi tutulamayacağı belirtilmektedir.
666 sayılı KHK ile yapılan değiĢiklikten evvel de 375 sayılı Kanunun ek 3. maddesine göre
“Ek ödemenin hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve bu
ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.” hükmüne yer
verilmekte idi.
Yapılan bu kesintinin mevzuata aykırı olduğu Maliye Bakanlığı tarafından Adalet
Bakanlığı’na verilen görüĢte de açıkça belirtilmiĢtir. Maliye Bakanlığı bu görüĢünde 4/B
sözleĢmeli personele verilecek ek ödemeden sigorta prim kesintisinin yapılmaması gerektiğini
belirtmiĢ ve Adalet Bakanlığı bu görüĢe uyulması gerektiğini duyurmuĢtur.
Bunun üzerine 4/B’lilerin sigorta prim kesintilerinin iadesi için yaptığımız giriĢimler
üzerine Sağlık Bakanlığı ile SGK arasında görüĢmeler olmuĢ, ancak SGK iade iĢlemi
yapılmayacağını belirtmiĢtir. Akabinde ise SGK tarafından hem Burdur hem de Elazığ
illerinde iade iĢlemi yapılmıĢtır. Belli yerlerde iade iĢlemi yapılırken, genel giriĢimlerin
reddedilmesi anlaĢılamamaktadır. SGK tarafından bu konu netliğe kavuĢturulmalıdır.
4. Döner sermaye gelirlerinin gelir vergisinden muaf olması
Gerekçe : 375 sayılı KHK uyarınca ödenmekte olan ek ödeme damga vergisi hariç
herhangi bir vergiye tabi tutulmazken, döner sermaye gelirlerinden ödenmekte olan ek ödeme
gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Ayrıca maaĢ ile döner sermayenin matrahlarının birlikte
hesaplanması nedeni ile döner sermayeden ek ödeme alan personel, 375 sayılı KHK uyarınca
ek ödeme alan emsali personele göre çok daha fazla gelir vergisi ödemektedir. Bu nedenle,
döner sermayeden ödenen ek ödemenin de gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.
2012 yılı toplu sözleĢmesinde “Fark ödemesi” baĢlığı altında yıllık mahsuplaĢma
olarak adlandırdığımız sistem getirilmiĢtir. Bu sistemde yıl sonunda sağlık çalıĢanlarının eline
geçen maaĢ+döner sermayeleri ile diğer kurumlardaki emsali personelin maaĢ+ek ödemesi
hesaplanmaktadır. Sağlık çalıĢanlarının yıl sonunda eline geçen gelirinin emsali personelden
az olması halinde aradaki fark iade edilecektir. Bundan yararlanan personel sayısı oldukça
azdır. Yıl boyunca ek ödeme kadar döner sermaye almıĢ olanlar yararlanabilmektedir. Ayrıca
yıl sonunda iade edilen meblağ 50-250 TL arasında olmaktadır. 2014 yılı toplu sözleĢmesinde
ise aylık mahsuplaĢmaya yer verilmiĢtir. Ancak yıllık mahsuplaĢmada olduğu gibi aylık
mahsuplaĢma da ancak sabit ek ödeme alanları kapsamaktadır.
5. Döner sermayenin adil dağılımı için tavan ek ödeme oranlarının artırılması
Gerekçe : 209 sayılı Kanunun 5. maddesi ile düzenlenen tavan ek ödeme oranları
özellikle hekim dıĢı personel açısından çok düĢük kalmakta ve hak edilen döner sermayeyi
almalarını engellemektedir. Bu nedenle tavan oranlarının artırılması gerekmektedir.
6. 0-6 yaĢ grubundaki çocuklar için kreĢ açılması. Yeterli sayı sağlanamadığı için (50
ve üzeri) kreĢ açılamayan kurumlar için merkezi bir alanda kreĢ açılması ve ücretsiz servis
sağlanması. Bu kreĢlerde 24 saat hizmet verilmesi. Ayrıca kadın kamu görevlilerine 0-6 yaĢ
grubuna giren çocukları için 300 TL kreĢ yardımı yapılması
Gerekçe: Hizmet koluna bağlı kurumların tamamında kurum personelinin çocukları
için kreĢ açılmalı ve günün 24 saatinde hizmet kesintisiz devam etmelidir. Kurumlarda
kreĢlerin de faaliyet halinde bulunması hem personelin çocuklarının yanında olması nedeniyle
motivasyonlarını arttırarak iĢyerinde daha fazla zaman geçirmesini sağlayacak, hem de 0-6
yaĢ arasındaki çocuklarının bakım masraflarını azaltacaktır. Ayrıca, kadın memurun 0-6 yaĢ
arasındaki çocuğu için çalıĢtığı kurumda kreĢ olması ücretsiz doğum iznine ayrılma
gereksinimini ortadan kaldıracak veya süresini kısaltmasını sağlayacaktır.
Kurumlarda kreĢ kurulamaması halinde merkezi bir alanda kreĢ kurularak birden fazla
kuruma birden hizmet verilebilir.
Ayrıca çalıĢan annelere 300 TL kreĢ yardımı yapılması da masrafların azaltılmasını
sağlayacaktır.
13 Mayıs HemĢireler Günü Programımızda CumhurbaĢkanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın sözünü verdiği kreĢ uygulaması biran evvel hayata geçirilmelidir.
7. Hizmet koluna bağlı tüm kurum ve kuruluĢlarda çalıĢanlara bireysel emeklilik
sisteminde %25 oranında iĢveren payı verilmesi
Gerekçe: Bireysel emeklilik sistemini teĢvik amacıyla personelin bireysel emeklilik
primlerinin %25’inin iĢveren tarafından karĢılanması sağlanmalıdır.
8. Kadroya geçirilen sözleĢmeli personelden, döner sermayeden memur kadrosuna
atananların, maaĢları genel bütçeden ödenen kadrolu personel pozisyonuna geçirilmesi
Gerekçe: 632 sayılı KHK ile sözleĢmeli personelin kadroya geçiĢ iĢlemleri yapılırken,
657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi olması ve 657 sayılı Kanunun tüm haklarından
yararlanması gereken sözleĢmeli personelden, ücretleri genel bütçeden ödenenler genel bütçe
kadrolarına, ücretleri döner sermayeden ödenenler, döner sermaye kadrolarına
geçirilmiĢlerdir. Döner sermaye kadrolu personel tayinlerinde sıkıntı yaĢadığı gibi, ücret
ödemelerinde de sıkıntı yaĢamaları muhtemeldir. Bu nedenle döner sermaye kadrosundaki
personelin tamamının genel bütçeye geçirilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı emrinde bu
durumda olan yaklaĢık 29.000 personel var idi. Bunların bir kısmı atamalar ile genel bütçeye
geçirilmiĢ olsa da büyük bir kısmı hala döner sermaye kadroludur.
Aynı sıkıntı üniversitelerde de yaĢanmaktadır. Özellikle üniversitelerde döner sermaye
kadrolu personel, döner sermaye bütçesinde büyük bir yük oluĢturmaktadır.
9. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlarında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı
personeli için 0,40 olan hizmet alanı-kadro unvan katsayılarının lisans mezunu sağlık
çalıĢanları için 0,75 olarak uygulanması
Gerekçe : Sağlık çalıĢanlarının döner sermaye yönetmelikleri kapsamında hizmet
alanı kadro-unvan katsayıları 0,40 olarak uygulanmaktadır. Ancak bu oranın belirlenmesinde
personelin eğitim durumuna bakılmamaktadır. Lisans mezunu olan sağlık çalıĢanlarında bu
katsayının artırılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı KuruluĢların TaĢra
TeĢkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Sivil savunma
uzmanı, diyetisyen, çocuk geliĢimcisi psikolog, sosyal çalıĢmacı, biyolog, mühendis, veteriner
hekim, kimyager, sosyolog ve benzeri lisans mezunları için hizmet alanı-kadro unvan
katsayısı 0,75 olarak belirlenmiĢtir. Lisans mezunu sağlık çalıĢanları için de aynı oran
kullanılmalıdır.
10. Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelden yüksek lisans mezunu
olanların hizmet alanı-kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme oranının %10 oranında,
doktora yapanların ise hizmet alanı-kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme oranının %20
oranında artırılması
Gerekçe : Sağlık hizmetleri sınıfında eğitimin teĢvik edilmesi amacıyla yükseklisans
ve doktora yapanlara ücret farklılığının olması gerekmektedir. 2012 yılı toplu sözleĢmesinde
eğitim hizmet kolunda ek ders ücretinin yükseklisans yapan öğretmenlere %5, doktora yapan
öğretmenlere %15 artırımlı ödeneceği karara bağlanmıĢ idi. Aynı Ģekilde sağlık hizmet
kolunda yükseklisans ve doktora eğiminin döner sermaye ek ödemelerine katkısının olması
gerekmektedir.
11. 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (C) fıkrasına tabi geçici personelin de döner
sermaye ek ödemesinden yararlandırılması
Konuyla ilgili DanıĢtay kararı ve birçok idare mahkemesi kararı vardır. Bu
kararlarında mahkeme 209 sayılı Yasa ve Döner Sermaye Yönetmeliklerini değerlendirerek,
mezkûr Yasa ve Yönetmeliklerde döner sermaye ek ödemesinde fiilen görev yapan personelin
yararlandırılması öngörüldüğünde, bu bağlamda döner sermayeye konu hizmetin görümüne
fiilen katkı sağlayan personelin bu ödemeden faydalandırılması gerektiğini belirtmektedir.
12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında görev yapan kamu
görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değiĢtirmelerinin sağlanması için, boĢalan kadrolar
göz önüne alınarak her yıl sınav yapılması
Gerekçe: Birçok kurum ve kuruluĢta yıllarca görevde yükselme ve unvan değiĢikliği
sınavı açılmamakta ve dolayısıyla personel eğitim durumuna veya yürüttüğü göreve uygun
kadrolara atanamamaktadır. Personelin bu Ģekilde mağdur olmaması için kurumların her yıl
sınav yapması gerekmektedir
13. Kamu Hastane Birliklerinde sözleĢmeli statüde görev yapan tabip dıĢı personele
sabit ek ödeme verilmesi
Gerekçe : Birliklerde sözleĢmeli statüde görev yapan personelden tabip unvanlılar 209
sayılı Kanunun ek 3. maddesindeki garanti gelir olarak adlandırılan sabit ek ödemeden
yararlanmaktadır. Hatta söz konusu hekimler kamu görevlisi olmadan sözleĢme imzalamıĢ
olsa dahi bu haktan yararlanabilecektir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 28.11.2012
tarih ve 1188 sayılı yazısında Ģu açıklamaya yer verilmektedir: “Bakanlığımız kadro ve
pozisyonlarında bulunmayıp, özel sektörde çalışan ya da emekli olan tabiplerden kamu
hastaneleri birliklerinde sözleşme imzalayan tabiplere de 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü
maddesinde uyarınca döner sermaye sabit ek ödemesi yapılacak ve yapılan döner sermaye
sabit ek ödemesi 5510 sayılı Kanun uyarınca prim kesintisine tabi tutulacaktır.”
Ancak hekim dıĢı sözleĢmeli personel sabit ödemeden yararlanamamaktadır. Aynı
yazıda “Birliklerde sözleşmeli statüde istihdam edilen personele 209 sayılı Kanunun 5 inci
maddesi kapsamında ek ödeme yapılmadığından, mezkûr Yönerge kapsamında ek ödeme
yapılacak olan tabip dışı personele sabit ek ödeme (375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan net tutardan az olmayacak olan
ek ödeme) yapılmayacaktır. Söz konusu personele her ayın 15 inde yalnızca genel bütçeden
sözleşme ücreti yapılacak, bu Yönerge kapsamında aynı aya ilişkin hesaplanan ek ödeme ise
takip eden ayın başında yapılacaktır.” denmektedir. Bu personele de sabit ek ödeme
verilmesi gerekmektedir.
14. Aile hekimlerinden kesilen sendika aidatı hesabına gider kalemlerinin dahil
edilmemesi
Gerekçe : Devlet Personel BaĢkanlığının 13.09.2009 tarih ve 17040 sayılı yazısı ile
Sağlık Bakanlığı’na verilen görüĢ yazısında, aile hekimlerine sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik
düzeyi, tahlil, tetkik, kira ve gezici sağlık hizmetleri adı altında ödenmekte olan unsurların bir
gider karĢılığı ödendiği göz önüne alındığında bu ödeme unsurlarının 4688 sayılı Kanunun 25.
maddesine göre “her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelir”
kapsamında değerlendirilemeyeceği bildirilmiĢtir. Ancak, Devlet Personel BaĢkanlığı’nın
iĢbu yazısına rağmen aile hekimlerinin aylık sendika üyelik ödenti tutarının hesaplanmasında
sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik düzeyi, tahlil, tetkik, kira ve gezici sağlık hizmetleri adı altında
ödenmekte olan gider kalemleri de dahil edilmektedir. Bu kalemlerin bu hesaplamadan
çıkarılması gerekmektedir.
15. Sağlık çalıĢanlarına, görevi nedeniyle, görevi baĢında olsun ya da olmasın
herhangi bir Ģiddet uygulandığında, Ģiddet uygulayanın sağlık giderlerinin 6 ay süre ile SGK
tarafından değil, bizzat Ģiddet uygulayan kiĢi tarafından ödenmesi
Gerekçe: Kamu görevlilerin bilfiil vatandaĢla bir arada bulunduğu kurumlarda Ģiddet
olayları ile sıklıkla karĢılaĢılmaktadır. Bu kurumların baĢında sağlık kurum ve kuruluĢları
gelmektedir.
ĠĢ Gücü Bürosu Ġstatistikleri 2010 raporuna göre dünyada ölümcül olmayan saldırıların
ve Ģiddet olaylarının neredeyse %60’ı sağlık ve sosyal hizmet sektöründe meydana
gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2007 Raporuna göre ise yılda 1,6 milyon kiĢi Ģiddet
sonucu ölmekte ve bunların %25’i sağlık sektöründe gerçekleĢmektedir.
Sağlık-Sen Sağlık ÇalıĢanları ġiddet AraĢtırması 2013 Raporuna göre sağlık
çalıĢanlarının %86,8’i meslek hayatları boyunca en az bir kez fiziksel, psikolojik/sözel ya da
cinsel Ģiddete maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir. Sağlık çalıĢanlarının %81,9’u ise görevini
yerine getirirken Ģiddete maruz kalmaktan endiĢe etmekte. Bu endiĢe de sağlık hizmetinin
sunumunda tedirginliğe sebebiyet vermekte ve çalıĢanların verimini düĢürmektedir.
Bu nedenle sağlıkta Ģiddete karĢı caydırıcı önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerden biri
de kiĢileri maddi yönden cezalandırmak olmalıdır.
16. 4/C, vekil ebe-hemĢireler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalıĢanlarının
kadroya geçirilmesi
Gerekçe : 2011 yılında vekil ebe hemĢireler 4/B sözleĢmeli pozisyonlara geçirilmiĢ
idiler. O günden itibaren Bakanlık bünyesinde görev yapan 664 adet vekil ebe ve hemĢire
bulunmaktadır (son sayıyı bilmiyoruz). SözleĢmeli personel de kadroya geçirildiğinden, vekil
ebe ve hemĢirelerin ve 4/C’li personelin de kadroya geçirilmesi gerekmektedir.
Kamu görevlisi olmayanlar da aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilmektedir.
Ancak aile hekimliğinde sözleĢmesi sona eren bu personel açıkta kalacaklardır. Bu nedenle
halihazırda 3000 civarında olan kamu görevlisi olamayan aile sağlığı elemanlarının tamamı
kadroya geçirilmeli ve bundan böyle alımlarda önce kadrolu statüde alım yapılıp, akabinde
sözleĢmeli aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilmelilerdir.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 25.09.2012 tarihli Devlet
Personel Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kuruluna Hazırlık Toplantısında
sunmuş olduğu 17.09.2012 tarih ve 20751 sayılı yazıda kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire ve sağlık
memurlarından (Toplum Sağlığı) aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilenlerin 657 sayılı Kanunun
4/B maddesine tabi sözleşmeli pozisyona geçirilmesi gerekli konsensüsün oluşturulması halinde
Bakanlıkça uygun görülmüş idi.
17. SözleĢmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının sözleĢme dönemi içinde
kullanmadıkları yıllık izinlerinin bir sonraki sözleĢme dönemine aktarılabilmesi
18. “Aile Sağlığı Elemanı” ibaresi yerine “Aile Sağlığı ÇalıĢanı” unvanları
kullanılmalıdır.
Gerekçe : KPDK’da bu konuyla ilgili mutabakata varılması üzerine alınan karar Sağlık
Bakanlığı’na da bildirilmiĢtir. Sağlık Bakanlığı’nın da bu konuya olumlu bakmasına rağmen
bugüne kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıĢtır. Bu konunun takibinin KPDK tarafından
yapılması gerekmektedir.
19. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere bağlı yataklı tedavi kurumlarında sağlık
çalıĢanlarından hizmette 25 yılını doldurmuĢ olanların nöbet görevinden muaf tutulması
20. Sağlık teknisyeni, radyoloji teknisyeni, anestezi teknisyeni, laborant vb.
branĢlardaki personelin sağlık memuru kadrolarına atanması
Gerekçe : Özellikle SSK’dan devrolan sağlık teknisyeni, laborant vb. unvanlardaki
personel Sağlık Bakanlığı’nda kadro ve derece sorunu yaĢamaktadır. Bu sorunun
çözülebilmesi için bu personelin sağlık memuru kadrolarına atamalarının yapılması
gerekmektedir.
Sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının aynı bölümlerinden mezun olanlar Sağlık
Bakanlığı’na radyoloji teknisyeni, anestezi teknisyeni, laborant olarak atanmıĢ iken, SSK’ya
ise sağlık teknisyeni olarak atanmıĢlardır. SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri
neticesinde de bu personel atama, derece vb. konularda sıkıntı yaĢamaktadır. 09 Mart 2013
tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6428 sayılı Sağlık
Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢ Birliği Modeli Ġle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet
Alınması Ġle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile yapılan düzenlemeye göre de sağlık memurları 1. dereceye
düĢebilecekken, sağlık tesniyenleri ancak 3. dereceye kadar düĢebilecektir. Oysaki 2013
yıllındaki değiĢiklikten evvel eğitim durumuna göre dereceler tesis edilmekte idi ve bu
nedenle 2013’ten evvel 3. derecenin altına düĢmüĢ olan teknisyenler de vardır. Tüm bu
sıkıntıların çözülebilmesi için sağlık teknisyenlerinin sağlık memuru kadrolarına atanması
gerekmektedir.
21. Bütün sağlık çalıĢanlarına mesleki mali sorumluluk sigortası yapılması ve
primlerin tamamının kurum tarafından ödenmesi
Gerekçe: Hekimler mesleki risklere karĢı zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasına
tabi tutulmuĢken, hekim dıĢı personel bu haktan yoksun bırakılmıĢtır. Oysaki hekim dıĢı
personel de hekimler gibi mesleki risk altındadır ve her an tazminat yükümlülüğü ile karĢı
karĢıya kalabilmektedir. Bu nedenle tüm hekim ve hekim dıĢı personelin zorunlu mesleki mali
sorumluluk sigortası kapsamına alınması gerekmektedir.
Ayrıca sigorta primlerinin tamamının da kurum tarafından ve kurum bütçesinden
karĢılanması gerekmektedir.
23. Yükseköğretim kurumlarındaki döner sermaye ödemelerinin belirleneceği yönetim
kurullarına sendika temsilcisinin katılması
Gerekçe: Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye kurulunda sendika temsilcisi
bulunmamaktadır. Oysaki çalıĢanları temsil eden sendikaların bu kurullarda bulunması
objektifliği ve tarafsızlığı sağlayacak, daha sağlıklı kararların alınmasının önünü açacaktır.
24. Sağlık hizmetleri sınıfı personeline kalkınmada öncelikli yöreler için uygulanan ek
tazminat oranlarının 20 puan artırılması ve nüfusu 2 milyondan fazla olan Ģehirlerde görev
yapanlara 20 puan ek tazminat verilmesi
Gerekçe : Kalkınmada öncelikli yörelerde çalıĢanlara verilen ek tazminat oranları 20
puan arttırılarak, bu yörelerde çalıĢma özendirilmelidir. 20 puanlık artıĢ 146,00 TL’ye tekabül
etmektedir.
Satınalma gücü büyükĢehirlerde daha düĢüktür. Bu nedenle büyükĢehirlerde görev
yapan personelin de ek tazminattan yararlanması sağlanmalıdır.
25. Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunan tüm kamu görevlilerine,
her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmesi
Gerekçe: 657 sayılı Kanunun 64. maddesine göre “72 nci madde gereğince belirli bir
süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada
birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle
geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen
çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.”
Söz konusu uygulamada mecburi olarak atanmıĢ olunmasına bakılmaksızın
kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde görev yapan tüm kamu görevlilerine iki yıla
bir kademe ilerlemesi hakkının verilmesi gerekmektedir.
26. SözleĢmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sigorta primine esas
kazançlarının hesabına kayıtlı kiĢiler için ödenecek ücret ve sosyoekonomik geliĢmiĢlik
düzeyi ücretlerinin dahil edilmesi
Gerekçe: Ayrıca aile hekimliğinde çalıĢan personelin de ücretlerinin tamamı
emekliliklerine yansıtılmalıdır.
27. AĢağıdaki sendikal hakların verilmesi
a. Genel merkeze seçilen ve aylıksız ize ayrılan sendika yöneticilerinin kamu
görevlisi olan eĢlerinin, eĢ durumu tayin hakkından yararlanmasının sağlanması
b. Sendika yöneticisi ve temsilcilerine, sendikaca organize edilen toplantı ve
eğitimler için yılda 20 güne kadar ücretli izin verilmesi
c. Kurumların yayımladığı her türlü düzenleyici iĢlemler ile süreli ve süresiz
yayımları sendikaya göndermesi
d. Personelin mali ve sosyal hakları ile çalıĢma koĢulları ve özlük haklarını
ilgilendiren mevzuat hazırlık çalıĢmalarına sendika temsilcisinin de davet edilerek görüĢünün
alınması
e Kamu çalıĢanlarının mali ve sosyal hakları ile özlük haklarını ve çalıĢma
koĢullarını ilgilendiren kurul ve komisyonlara sendika temsilcisinin de katılması
f Kurumlarda iĢyeri sendika temsilciliği odası tahsis edilmesi ve donanımının
kurumca karĢılanması
g. Sendikaların; eğitim, seminer ve konferans gibi toplantıları için kurumlara
ait salon ile araç ve gereçlerin kullanılabilmesi
Gerekçe: Sendikal çalıĢmaların desteklenmesi, sendikaların düzenlemiĢ olduğu
konferans, seminer ve eğitimlere katılımın sağlanması, sendikaların çalıĢanların haklarına
iliĢkin konulara dahil edilmesi demokrasinin gereğidir. Bunun için de kurumların gerekli
kolaylığı sağlaması gerekmektedir.
28. Döner sermaye komisyonu ve hasta hakları kurulları ile birimlerinde görev
yapanlara %10 ek puan verilmesi
Gerekçe : 14.02.2013 tarih ve 28559 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli
Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile komisyonlarda görev yapan personelin
ek puanları kaldırıldı. Kaldırılan bu ek puanlar komisyonlarda görev yapanların hakkı olup,
kendilerine verilmesi gerekmektedir.
29. 112 istasyonlarında çalıĢanlara icap nöbet ücreti ödenmesi
Gerekçe : Bir Ġdare Mahkemesi kararı nedeniyle, Hukuk MüĢavirliğinin verdiği görüĢ
üzerine 112 çalıĢanlarına icap nöbet ücreti ödenmemektedir. Söz konusu görüĢ yazısında Ġl
Ambulans Servisi ÇalıĢma Yönergesinde icap nöbeti düzenlenmediği yazmaktadır. Oysaki
112 çalıĢanları 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesine göre icap nöbeti tutmaktadır. Tuttukları
nöbetin karĢılığının kendilerine ödenmesi gerekmektedir.
30. Ġlçe hastanelerinde görev yapanlar ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünde görev yapanlara nöbet ve icap nöbet ücreti ödenmesi
Gerekçe : Ġlçe hastanelerinde de nöbet tutuluyor olmasına rağmen, 657 sayılı
Kanundaki düzenleme ilçe hastanelerinde görev yapan personele nöbet ücreti ödenmesine
iliĢkin hüküm içermemektedir. Bu eksikliğin giderilmesi için ilçe hastaneleri ile Türkiye
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünde görev yapanlara nöbet ücreti ödenmesi
gerekmektedir.
31. YÖK Döner Sermaye Yönetmeliğindeki Kadro/Görev Unvan Katsayısı
Cetvelindeki katsayılardan yüksek olanın uygulanması, yönetim kurullarına herhangi bir
takdir hakkı verilmemesi
Gerekçe : Mezkur Yönetmelik ekinde personelin döner sermaye kadro/görev unvan
katsayıları aralık oralık gösterilmekte ve bu aralıktaki katsayıyı belirleme yetkisi yönetim
kuruluna bırakılmaktadır. Bu nedenle de her üniversitede farklı katsayılar uygulanmaktadır.
Hem çalıĢanların mağdur olmaması, hem de uygulama birliğinin sağlanması için takdir yetkisi
yönetim kuruluna bırakılmaksızın yüksek olan katsayının uygulanması gerekmektedir.
Yönetmelik ekindeki cetvel aĢağıdaki gibidir.
EK-1 SAYILI CETVEL
(KADRO/GÖREV UNVAN KATSAYI CETVELİ)
Kadro/Görev Unvanı
Rektör/Rektör Yardımcısı
Dekan/BaĢhekim, Dekan Yardımcısı/BaĢhekim Yardımcısı
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğretim Görevlisi, Uzman Doktor, AraĢtırma Görevlisi, Tabip, Hastane BaĢmüdürü
BaĢhemĢire, Saymanlık Müdürü, Fakülte Sekreteri, Hastane Müdürü, Uzman
Hastane Müdür Yrd., Eczacı
HemĢire, Radyoloji Teknikeri, Laboratuvar Teknikeri, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri,
Diyetisyen, Fizyoterapist, Gıda Mühendisi, Mühendis, Odyolog, Psikolog, Veteriner Hekim,
Okutman, Sosyal ÇalıĢmacı, Biyolog, Pedagog, Öğretmen, Kimyager, Fizikçi,
Katsayı Aralığı
4.00-4,50
3,50-4,00
3,00-3,50
2,50-3,00
2,00-2,50
1,20-2,20
1,00-1,70
0,80-1,40
0,60-1,30
Tekniker, Teknisyen, Ayniyat Saymanı, Veznedar
AĢçı, Tıbbi Sekreter, Teknisyen Yardımcısı, AĢçı Yardımcısı, Bekçi, Bilgisayar ĠĢletmeni, Gassal,
Güvenlik Görevlisi, Hastabakıcı, Hizmetli, Ġmam, Memur, ġoför, Terzi
0,40-1,00
0,35-0,90
32. Üniversite hastaneleri ile Adli Tıp Kurumundaki hekimlere garanti gelir ödenmesi
Gerekçe : Sağlık Bakanlığında görev yapan hekimlere döner sermayeden mahsup
edilmek üzere garanti gelir verilmekte ve bu tutar emekliliğe yansıtılmaktadır. Üniversite
hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumunda çalıĢan hekimlerin bu imkandan faydalanmaması
eĢitsizliğe yol açmaktadır. Üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumunda çalıĢan
hekimlerin mağduriyetinin giderilmesi için bu imkandan yararlanmaları sağlanmalıdır.
Sağlık Bakanlığında, Birliklerde görevlendirilen ve kamu görevlisi olmayan hekimler
dahi garanti gelirden yararlandırılmaktadır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun
28.11.2012 tarih ve 1188 sayılı yazısında Ģu açıklamaya yer verilmektedir: “Bakanlığımız
kadro ve pozisyonlarında bulunmayıp, özel sektörde çalışan ya da emekli olan tabiplerden
kamu hastaneleri birliklerinde sözleşme imzalayan tabiplere de 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü
maddesinde uyarınca döner sermaye sabit ek ödemesi yapılacak ve yapılan döner sermaye
sabit ek ödemesi 5510 sayılı Kanun uyarınca prim kesintisine tabi tutulacaktır.”
Bu durumda kamu görevlisi olan diğer hekimlerin de garanti gelir hakkından
yararlandırılması gerekmektedir.
33. Üniversiteler bünyesinde yürütülen bilimsel araĢtırma projelerinin finansmanının
genel bütçeden karĢılanması
Gerekçe : Bilimsel araĢtırmaların finansmanının döner sermayeden karĢılanması
dağıtılabilecek döner sermayenin de düĢmesine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle bilimsel
araĢtırmalarının finansmanı genel bütçeden karĢılanmalıdır.
34. 4/B, 4/C, vekil ebe ve hemĢireler, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının da
Giyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamına alınması
Gerekçe: Sağlık Bakanlığında görev yapan tüm çalıĢanların statüsüne bakılmaksızın
giyecek yardımından yararlandırılması gerekmektedir.
35. 375 sayılı KHK’daki ek ödeme oranlarının Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğünde görev yapan Kaptanlar için 50 puan, Teknisyenler (makinist) için 45
puan ve Gemi adamları için 40 puan artırımlı ödenmesi
Gerekçe : . Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapanların
666 sayılı KHK ile ek ödeme oranları düĢmüĢtür. Kaptan, teknisyen (makinist) ve gemi
adamlarının bu hiyerarĢiye göre ek ödemelerinin artırılması gerekmektedir.
36. BüyükĢehir kapsamındaki illerde görev yapanlara ücretsiz veya indirimli ulaĢım
imkanı sağlanması, bunun sağlanamadığı hallerde ulaĢım yardımı verilmesi
Gerekçe: Birçok kurumda personel servisi varken, bazı kurumlarda da personel toplu
taĢıma araçlarından indirimli yararlanmaktadır (öğretmen, polis vb.). Bu nedenle hizmet
koluna bağlı kurum ve kuruluĢlarda da görev yapan personele iĢyerlerine ulaĢmaları için
servis sağlanmalıdır. Servisin sağlanamaması halinde ise kendilerine aylık ulaĢım gideri
ödenmelidir.
37. SözleĢmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına aile yardımı verilmesi
Gerekçe: SözleĢmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları aile yardımından
yararlanamamaktadır. Oysaki kadrolu çalıĢanlar ile yapılan son düzenlemelerden sonra
sözleĢmeli personel aile yardımından yararlanmaktadır. Uygulama birliğinin sağlanması ve
sözleĢmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının mağdur olmaması için, bu personelin
de söz konusu yardımlardan yararlandırılması gerekmektedir.
38. Kamu Hastane Birliklerinde sözleĢmeli statüde görev yapan personele yapılacak ek
ödemede Kamu Hastane Birliklerinde SözleĢmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair
Yönergenin 8. maddesinin değil, 663 sayılı KHK’da belirtilen oranların uygulanması
Gerekçe : 663 sayılı KHK’da Kamu Hastane Birlikleri SözleĢmeli Personel Tavan Ek
Ödeme Oranları belirlenmiĢtir. 20.11.2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe
giren Kamu Hastane Birliklerinde SözleĢmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair
Yönergenin 8. maddesinde de sözleĢmeli statüde istihdam edilen genel sekreter, mali
hizmetler baĢkanı, tıbbi hizmetler baĢkanı, idari hizmetler baĢkanı, hastane yöneticisi,
baĢhekim, baĢhekim yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman ve büro görevlisine
yapılacak ek ödemenin hesaplama usulleri verilmiĢ ve yeni çarpanlar oluĢturulmuĢtur.
Sağlık Bakanlığı 663 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mezkur
KHK’da yer verdiği katsayılar ile hem maaĢ hem de ek ödeme hususunda sözleĢme
imzalayacak personelde haklı bir beklenti oluĢmasına sebebiyet vermiĢtir. Zaten Kamu
Hastaneleri Kurumunun taĢra yapısı olan Birliklerde görev yapan söz konusu personel, bu
yeni yapının ildeki en yetkili ve en etkili görevlerini tüm riski ile birlikte üstlenmektedir.
Dolaysıyla da haklı olarak tatmin edici bir gelir beklentisi içinde olmuĢlardır. Bu konuda
Sağlık Bakanlığı da yürüttüğü politikalar ile bu beklentiyi kuvvetlendirmiĢtir. Bu nedenle 663
sayılı KHK’ya göre hesaplama yapılmalı ve Yönerge hükmü uygulanmamalıdır.
39. Üniversite hastanelerinde aynı unvan ve branĢta ve aynı statüde görev yapan
personele becayiĢ imkanı verilmesi ve kurumlar arası yer değiĢikliğinde muvafakatin objektif
kriterlere (eĢ durumu, sağlık ve eğitim mazereti) bağlanması
Gerekçe: Personelin kurumlar arası geçiĢlerinde kurumların muvafakatinin, kurum
takdirine bırakılmaması, objektif kriterlere bağlanması gerekmektedir. Bu Ģekilde üniversite
hastanelerindeki personelin mazeret durumlarına istinaden atanmalarının önü açılmıĢ
olacaktır. Ayrıca üniversite hastanelerinde görev yapan kadrolu ve sözleĢmeli personel de,
diğer üniversitelerde görev yapan aynı unvan ve branĢtaki personel ile becayiĢ yapabilmelidir.
40. Memurun bakmakla yükümlü olduğu kiĢiler veya eĢ ve çocukları ile kendisinin
veya eĢinin ana, baba ve kardeĢlerinden birinin hastalığının bulunması hâlinde, muayene ve
tedavi süresince refakat izni verilmesi
Gerekçe: 657 sayılı Kanunun 105. maddesine göre kamu görevlilerinin refakat izni
alabilmesi için refakat edilecek yakınlarının ağır bir kaza geçirmiĢ olması veya tedavisi uzun
süren bir hastalığa yakalanmıĢ olması gerekmektedir. Madde metni “Ayrıca, memurun
bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana,
baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun
süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla
belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.
Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” Ģeklindedir.
Kurumlarda hastası olan kamu görevlileri hastalarının yanında refakatçi olabilmek için
yıllık izin almak zorunda kalmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için kamu çalıĢanlarına
refakat izni maddedeki gibi düzenlenmelidir.
41. Hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluĢlarda görev yapan kadrolu personelin,
sözleĢmeli personelin ve geçici personelin kurumlarında yemek servisi bulunması halinde
yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanması. Yemek servisi kurulmayan yerlerdeki
personele ise (özellikle 112 çalıĢanlarına) öğün baĢı yevmiyelerinin 1/3’i oranında (8,00 TL)
nakdi olarak yemek ücreti ödenmesi
Gerekçe: 112 çalıĢanlarının yemek sorunu hep süregelmiĢtir. Her ne kadar son
çıkarılan Genelgeler ile bu sorunun çözüldüğü düĢünülse de hala taĢrada sıkıntılar devam
etmektedir. Bu sorunun en sağlıklı çözümü kendilerine yemek yardımının nakdi olarak
yapılması olacaktır.
Kamu kurum ve kuruluĢlarında görev yapan personelin yemek yardımından
yararlanabilmesi için kurumlarında yemekhane kurulmuĢ olmalıdır. Ancak hakkaniyet gereği
yemekhanenin bulunmadığı kurumlarda görev yapan personelin de yemek yardımından
yararlanması gerekmektedir. Bunun için de kendilerine nakdi olarak ödeme yapılması
gerekmektedir.
42. Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taĢra teĢkilatı
tarafından 14/6/1997 tarihinde yapılan personel alımı sınavı sonucunda asil listede yer alan ve 28
ġubat sürecinde sınavın iptal edilmesi nedeniyle; atanma Ģartlarını haiz olduğu hâlde Devlet
memurluğuna atanmayan veya Devlet memurluğuna atanıp göreve baĢlatılmayan kiĢilerin göreve
iadesi için 19 ġubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
6518 sayılı Kanun ile düzenleme yapılmıĢtır. Ancak söz konusu personel 2014 yılında ilk defa
kamuda baĢlamıĢ sayılmıĢtır. Bu personelin geriye dönük sigorta primlerinin kamu kurum ve
kuruluĢları tarafından yatırılması sağlanmalı ve 17 yıllık mağduriyetleri giderilmelidir.
Download

2015 mart kpdk taleplerimiz - Sağlık-Sen