AKTİF SAĞLIK-SEN
ANESTEZİ
TEKNİSYEN
VE
TEKNİKERLERİNİN
SORUNLARI
RAPORU
2014
Hazırlayan: Hüseyin AYHAN
Aktif Sağlık-Sen Genel Başkanı
1
ANESTEZİ TEKNİSYENLERİNİN SORUNLARI!
Bilindiği üzere sağlıkta tüm meslek guruplarının farklı
sorunları var.Mesleklerin meslek standardı , mesleki
yeterlilikleri ile meslek uygulamalarına dair görev yetki
ve sorumlulukları ortaya koyan çerçeve yönetmelik
yoktur.1219 Sayılı kanunun Ek 13 maddesinde Anestezi
teknisyeni/teknikeri
yapılmıĢtır.sağlık
meslek
meslek
tanımı
liselerinin
Ģu
Ģekilde
ve
meslek
yüksekokullarının anestezi programlarından mezun;
anesteziyoloji
ve
reanimasyon
uzmanı
tabibin
sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda anestezi iĢlemlerinin güvenli bir Ģekilde
baĢlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması için gerekenleri yapan sağlık teknisyeni/teknikeri
olarak kanunla tanımlanmıĢ ama görev yetki ve sorumluluklarının alanı yönetmelikle
belirlenmemiĢtir.Bu
durum
diğer
sağlık
mesleklerinde
olduğu
gibi
Anestezi
teknisyeni/teknikerlerinin de birçok sorunları vardır.Temel sorunları sıralayacak olursak
1-ANESTEZĠ TEKNĠSYEN VE TEKNĠKERLERĠNĠN ÇALIġMA SAHALARI ĠLE ĠLGĠLĠ SORUNLARI
1-1-1219 SAYILI KANUNDA ANESTEZĠ TEKNĠSYENĠ/TEKNĠKERĠ TANIMIN EKSĠK OLMASI VE ÇERÇEVE
GÖREV
YETKĠ
VE
SORUMLUKLARI
YÖNETMELĠĞĠNĠN
YAYINLANMAMIġ
OLMASI.
Anestezi
teknisyeni/teknikeri
tanımının
yetersiz
olması.
görev
ÇalıĢma
alanlarının net çizgilerle belirlenmemesi
nedeniyle kurum
amirlerinin ihtiyaçları
doğrultusunda ve talimatları ile
çeĢitli
birimlerde 657 DMK nın 45 maddesine aykırı
olarak çalıĢtırılmaktadır;Ģöyle ki postop
uyandırma
transportunda,ağrı
ünitesinde,
acil
2
transportunda
ambulansta,
poliklinik hizmeti,
biriminde,
ameliyat
serviste,mavi
teknisyeni/teknikeri çalıĢtırılmaktadır.
ünitesi,hasta
kod
sonrası
uygulamasında
eczane
hasta
Anestezi
1-2-ANESTEZİ TEKNİSYENİN ANESTEZİK AJANLARLA VE SKOPİ İLE OLAN YAKIN İLİŞKİSİ ĠĞNE
BATMA, GÜRÜLTÜ, YETERSĠZ AYDINLATMA VE HAVALANDIRMA.,ÇALIġAN EKSĠKLĠĞĠ,KURUM
EKSĠKLĠKLERĠ
1-2-A A-RADYASYON VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ YOKTUR;
Anestezi
teknisyenlerinin
çalıĢma
koĢulları,
ameliyathanenin hiç de rahat olmayan çalıĢanlara
göre değiĢiyor olsada masum olmayan bir ortamının
olduğunu biliyoruz .Ameliyathanede ki radyosyon’un
bir röntgen biriminden aĢağı olmadığı bilinir ama
ölçüm
yapılmaz…
Ameliyathanelerde
skopi
cihazlarını her oda da olduğunu görürsünüz
nerdeyse
kimsede dozimetre yok. Duvarlarda
kurĢun kaplama olmadığını biliyoruz. Ayrıca her
skopinin kendisine ait skopi önlüğü,skopi gözlüğü
olması gerekirken bunlar yoktur. Skopi cihazına
milyonlarca para bağlayan hastane yöneticileri ne
yazık ki çalıĢan güvenliğini düĢünmez v çalıĢan güvenliği için önlem almaz.
1-2-B B-GAZ SĠSTEMĠ VE ANESTEZĠK AJANLAR; Anestezi tek ameliyathane ortamındaki en önemli
sıkıntılarından bir tanesi atık gaz sistemidir Atık gaz
sistemini oluĢturulmadığı için cihazdan çıkan anestezik
ajanlar ortama katılmakta kapalı olan ortamın havası daha
fazla
kirlenmesine
neden
olmaktadır..Bu
durum
ameliyathanede çalıĢanların metobolizmasını, karaciğerini,
genlerini değiĢtirmektedir. Hiç küçümsenmemesi gereken
kimyasal anestezik ajanlar çalıĢanlar için uzun vadede
sıkıntı sebebi olmaktadır.
Anestezi teknisyenleri çoğu zaman hastadan daha çok
gaza maruz kalmakta olduğu bilimsel bir gerçektir.
Bilindiği gibi anestezi baĢlangıcında ve sonlandırılmasında
hastaya maske tutan anestezi teknisyenleri bu mesafeden
gaza daha fazla maruz kaldığı tesbit edilmiĢtir.. Bu durumda anaestezi teknisyen ve teknikerlerinin
karaciğerlerinde ve metobolizmalarında geri dönüĢü olmayan hasarlara yol açmakta. Anestezi teknisyen
ve teknikerleri ile ilgili yapılan bir araĢtırmaya göre anestezi teknisyenlerinin çocuklarının cinsiyeti
genelde kız olmakta bunun nedeni de yoğun(bol) miktarda anestezik gazlara maruz kalma olarak
gösterilmiĢtir.. Anestezik gazların sperm kalitesini etkilediğini bilimsel olarak kanıtlanmıĢtır..Anestezi
3
teknisyenlerinin hem skopi hem anestezik ajanları nedeniyle anestezi teknisyen ve teknikerlerinin de Ģua
izni alması gerekmektedir ve teknikerlerinin
1-3-C-ĠĞNE BATMA, GÜRÜLTÜ, YETERSĠZ AYDINLATMA VE HAVALANDIRMA.,ÇALIġAN
EKSĠKLĠĞĠ,KURUM EKSĠKLĠKLERĠ ve ÇALIġMA ALANLARI SORUNLARI
Anestezi teknisyenleri ve teknikerleri yaĢadıkları
sorunları Yapılan iĢe bağlı mesleki risklerle (iğne
batma, ergonomi, gürültü, radyasyon, yetersiz
aydınlatma ve havalandırma, elektrik çarpma vb)
yoğun olarak karĢı karĢıya kalmaktadır.
Ameliyathanede kapalı bir ortamda çalıĢan
anestezi çalıĢanları, “Ġğne batma, radyasyon
elektrik çarpma gibi mesleki risklerle karĢı karĢıya
olduklarını biliyoruz…
Tedavi
kurumlarında
yalnızca
operasyon
ortamlarında görev yapılmadığı, kurumda kurum
amirinin vereceği faklı görevi (yoğun bakım,
poliklinik, endoskopi vb) üstlenmek zorundadırlar.
Bu kadar önemli bir meslek dalı olan anestezi
teknisyenliği maalesef iktisadi anlamda yetersiz
olduğu için kapalı birimde çalıĢmanın vermiĢ olduğu psikolojik bir rahatsızlıklardan dolayı bu meslek
gurubu hastalara kullandıkları anestezi ilaçları maalesef bu sebeplerden dolayı kendilerine yaparak intihar
süreçlerine girmiĢlerdir.Yani Anestezi teknisyenleri ve teknikerleri hem metabolizma anlamında hem
psikolojik anlamda sıkıntıdadır.
Özel tedavi kurumlarında genelde anestezi uzmanının tek uzman olarak çalıĢtığı, kuruml arda anestezi
teknisyen ve teknikerlerinin bulunduğu kurumlarda ise aynı anda birden fazla (4 – 5) hastaya müdahale
edilmek zorunda kalındığı bu tür çalıĢma düzenlerinin haftalık olağan çalıĢma süresinin büyük oranda
aĢılmasına yol açtığı.Yeterli eleman sayısı olmadığı Haftalık 70 saati bulan çalıĢmalarla karĢı karĢıyadır
buna nöbet saatleri dahil değildir
Buna karĢılık ülkemizin GÜNEY DOĞU ANADOLU -DOĞU ANADOLU (5-6.bölgeler) bölgelerinde anestezi
uzmanı olmadığı için anestezi teknisyen ve teknikerleriyle anestezi uygulamalarına dahil olduğu için bu
tür uygulamaların da hastalar ve sağlık çalıĢanları bakımından riskler oluĢturmaktadır
Özel kurumlar kadar devlet hastanelerinde de performans uygulamasından sonra daha da belirginleĢen
sürekli daha fazlasının yapılmasının (bonus kazanma) istenmesi, düzensiz çalıĢmayı ve motivasyon
düĢüklüğü oluĢturmaktadır.
Anestezi uygulamasının gereği hastanın yaĢamı açısından yoğun risk alınması, olası hata durumunda
maddi ya da manevi yönden ağır bedellerin ortaya çıkması, ilaçlara bağlı anafilaksi yaĢanma olasılığı gibi
durumların kiĢisel olarak yoğun baskı oluĢturmaktadır
Yoğun bir tempoda çalıĢtıkları ve çalıĢma sürecinde genelde dinlenme molası dahi verilemediği
bilinmektedir
ÇalıĢma ortamlarının fiziki koĢullarının yetersiz ve uygunsuz olduğu, özellikle dinlenme odası
v.b.bulunmadığı bulunanların ise yetersiz olduğu bu durumun tükenmiĢlik sendromunu oluĢturduğu
tesbit edilmiĢtir.
4
1-4 ANESTEZİ TEKNİSYEN/TEKNİKERLERİNİN ÇALIŞMA
SAATLERİNİN UZUNLUĞU
Anestezi teknisyenlerinin hasta baĢından ayrılamadığını biliyoruz. Anestezi teknisyenleri bu nedenle
masadan dinlenmeye ve yemeğe çıkamamakta. Uzun süre hasta baĢında kapalı ortamda kalmaları ve
uyutucu gazlarında etkisiyle vaka baĢında dikkatlerini dağılması nedeniyle hastaların hayatlarını ve
kendilerini tehlikeye atmakta bu yüzden teknisyenlerin içeride kalma sürelerinin belirlenmesi ve yasayla
sabitlenmesi gerekmektedir. Masada kalan teknisyenin gerekli dinlenmesini sağlayarak hasta ve çalıĢan
güvenliğini sağlamak gerekmektedir. Bu yüzden hastanedeki teknisyenlerin sayısının arttırılması
gerekmektedir. Ameliyathanede çalıĢan anestezi teknisyenlerinin kaç saat vaka da kalabileceği
araĢtırılmalı ve dünya da bu konuda ki çalıĢmaları değerlendirmek gerekmektedir.
1-5 ANESTEZİ TEKNİSYEN/TEKNİKERLERİNİN ÇALIŞMA ALANINEDENİ İLE
İNTİHARA EĞİMLİLİĞİ
Kaç tane anestezi teknisyeninin intihar ettiğini aranızda bilen
varmı? Yada % kaçı ilaç bağımlısı bilen var mı? Neden bu
meslek gurubunda intihara meyil fazladır? Sadece ilaca kolay
ulaĢımı bu intihar olaylarını tetikliyor? Yada neden bu
çalıĢanlarda ilaca bağımlılık bu kadar fazla? Diğer meslek
grubuplarında bu kadar intihar gerçekleĢmiyorsa burada en
önemli kural,intihar ve ilaç bağımlığı konularında gerekli
çalıĢmalar yapılarak anestezi teknisyenlerinin ÇalıĢan Sağlığı
Polikliniği oluĢturularak teste tabi tutulması ve psikologlar
tarafından anestezi teknisyenleri hakkında çalıĢma yapılması
gerekli olup sonuçları çalıĢan ve hasta güvenliği biriminde
saklanrak rutin kontroller sağnanmalıdır. AraĢtırma anketlerimizde ve yüz yüze yaptığımız görüĢmelerde
ifadeleri hep Ģu olmuĢtur. “anestezik ajanların psikolojiye etkisi ve kapalı ortamın genel hallerini
etkilediğini “ifade etmiĢlerdir.. AKTĠF SAĞLIK-SEN olarak diyoruz ki “Enjektörler bu meslek gurubuna
ölüm saçmasın..”
Bu intihar vakıalarının sebepleri araĢtırılmalı ve sonuçları kamu oyu ile
paylaĢılmalıdır.. Bizim Anket çalıĢmamızda intiharların sebebi Ģu Ģekilde tesbit edilmiĢtir. Ġdari baskılar
%16 Görev Belirsizlikleri %14 Merak %9, Ailevi Sorunlar %10, Uzun Süren ÇalıĢma Saatleri %14,Ġlaca
Kolay UlaĢım %12, Ekonomik Sebepler %13,Mobbing %12 olarak tesbit edilmiĢtir.
Ġlaç Kullanımına Yönlendiren Etmenler
Ekonomik
Sebepler; 165;
13%
Ġlaca Kolay
UlaĢım; 160; 12%
Uzun ÇalıĢma
Süreleri; 176; 14%
Merak; 113; 9%
Ġdarelerin
Baskısı; 219; 16%
Görev
Belirsizliği; 177;
14%
Mobbing; 160;
12%
Ailevi Sorunlar;
130; 10%
5
Ġdarelerin Baskısı
Görev Belirsizliği
Mobbing
Ailevi Sorunlar
Merak
Uzun ÇalıĢma Süreleri
Ġlaca Kolay UlaĢım
Ekonomik Sebepler
2-ANESTEZİ TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİNİN TEMEL SORUNLARI
NELERDİR?
1-Görevlendirme; Anestezi teknikerinin görev
yeri olarak
tanımlanan
ameliyathane dıĢında
çalıĢtırılmasına ve anestezi teknisyeni olarak hemĢire sağlık memuru, acil tıp teknisyeni vb. kiĢilerin asıl
görev yerine gönderilmesi anestezi kadrosunda anestezi teknikeri veya teknisyeni çalıĢtırılmasının
gerekliliği ve de bunun denetlenmesi istemi tarafımızdan dile getirilmiĢtir.
2-Atama; ÇalıĢma ortamında
yeterli
sayıda personel olmamasından ötürü Kamu,üniversite
v.b.hastanelerine atama sayısının düĢük olması
3-Döner sermaye ve ek ödemeler; Döner Sermaye,sabit ödemelerin taban aylığa yansıtılmaması diğer
meslek guruplarında olduğu gibi sorun olarak yer almaktadır. Döner sermaye ve ek ödemelerin emekli
sandığı kesintisine dâhil edilmesi gereklidir.
4-Kadro ve unvan değiĢikliği, Görevde yükselme; Bu sınavlara girmeyi hak eden meslek ehillerine unvan
değiĢikliği sınavı yapılmalıdır..
5-Lisans tamamlama haklarının verilmesi; LĠSANS tamamlamanın hayata geçmesi ayrıca kendi meslek
alanında lisans tamamlama istenirken lisans tamamlamada
hemĢirelikte lisans tamamlamak
istememektedirler.
6-Yıpranma hakkı; Birçok meslekte olan yıpranma tazminatının sağlık çalıĢanlarının tamamına verilmesi
istenmiĢtir.
7-Vergi kesintisinde adaletin sağlanması; Döner sermaye ve ek ödemeler emekli sandığı aylığına
yansıtılmamasına rağmen vergi dilimine girerken aylıkmıĢ gibi hesaplanmaktadır bu adaletsizliğin önüne
geçilmesi istenmiĢtir.
8-Nöbet ücretlerinde iyileĢtirme; BaĢlıca mevcut nöbet ücretlerinin normal çalıĢma saatinin en az iki
katına çıkarılması bayram nöbetlerinin de iki katı olması sayılması Greklidir.
9-KreĢ sorunu; Sağlık sisteminin yirmi dört saat kesintisiz hizmet veren kuruluĢlar olduğu için
nöbetlerde çocuklarını bırakacak kimsesi olmayan sağlık çalıĢanları için 24 saat açık kreĢ olması
gereklidir.
10-Servis ve lojman sorunu; Tüm personelin faydalanabileceği servis imkânının sağlanmalı Lojmanların
yok ise kira yardımı yapılmalıdır.
6
11-Üniversitelerde yönetsel sorunlar; Her üniversitede;yönetimle gelen
yöneticilerle
birlikte farklı
yönetsel sorunlar farklı yaptırımlar uygulan yer almaktadır. Bu nedenle YOK tarafından Bu kurumların
iĢleyiĢine bir standart getirilmesi ve hastane yöneticiliği mezunu idarecilerin istihdamı sağlanmalıdır.
12-Üniversiteler arası uygulama farklılıkları; Her hastane özerk bir kurum sayıldığı için birçok kurumda
sıkıntıların kaynak noktasını bu oluĢturmaktadır. Yüksek öğretim kurumunun yanlıĢ yönetsel
uygulamalarda daha etkin rol alması gereklidir.
13- Özellikle Üniversite Hastanelerinde Tayin ve BecayiĢ sorunu; Üniversiteler arasında YÖK tarafından
bir tayin ya da becayiĢ havuzu oluĢturulması gereklidir. Tayin ve becayiĢler kurum amirlerinin
keyfiyetinden kurtarılmalıdır.
14-Yıllık izinlerde döner sermayesi; Kesilen personelin döner sermayesinin iĢ yükü artan diğer
personellere dağıtılması sağlanmalıdır.
15-Vergi dilimi; Yıllık kazanç ücretinin yükseltilmesi gereklidir.
16-Performans katsayılarının yükseltilmesi; Katsayıların değerlendirilip meslekler arası adaletsizliğin
giderilmesi gereklidir. Lisans mezunlarında ortak bir katsayı oluĢturulmalıdır.
17-BulaĢıcı hastalıklar ve meslek hastalıkları,Malpraktis sigortası ; KiĢinin bu sigorta ile görevini icra
ederken baĢına gelen yaralanmalardan ve hastalıklardan
kusurlardan dolayı
yada meslek uygulamalarından doğan
mağdur edilmenin önün geçilmeli,sigorta pirimlerinin ödemeleri devletçe
yatırılmalıdır.
18-Fiziki ortamların iyileĢtirilmesi; ÇalıĢma sahasında bulunan birçok fiziki etkenin sağlık açısından
oluĢturduğu risklerin belirlenmesi bunların düzeltilmesi ya da belirli sürelerde denetlenmesi gereklidir.
Kalite Birimi,ÇalıĢan Güvenliği birimi kontrolleri sağlamalıdır.
19-Anestezi tenkiyeni/Teknikeri kıyafet parası Sağlık Kurumlarında çalıĢan personele bakanlık yılda bir
defa kıyafet parası vermekte Anestezi teknisyenlerine de bu kıyafet parası verilmektedir bu miktarın tüm
mesleklerde aynı oranda yapılmalı ayrıĢtırmadan vaz geçilmelidir.ġuan verilen rakamlar çok komik
durumdadır.
20- Anestezi teknisyeni İstihdamı Yetersizliği 657 DMK nın 36 maddesi gereği taĢeron alımların artması
nedeni ile Anestezi teknisyen ve tekniker istihdamı çok az sayıdadır. Alımlarda anestezi teknisyen ve
teknikeri toplam sayısı 50-60 kiĢi arasındadır. Bu nedenle taĢeron istihdamından vaz geçilmeli ve 657
DMK nun 36 maddesinde hizmet alım ibaresi kaldırılmalıdır
Şimdi Anestezi Teknisyenlerinin 1300 kişi katılımlı anketimizin sonuçlarından bazılarını
inceleyelim.
7
NÖBET ÜCRETLERİNİ YETERLİ BULUYORMUSUNUZ?
Nöbet Ücretini Yeterli Buluyormusunuz?
K.HAYIR; 265;
20%
EVET; 298; 23%
K.EVET; 198;
15%
HAYIR; 523;
41%
F.YOK; 16; 1%
EVET
K.EVET
F.YOK
HAYIR
K.HAYIR
DÖNER SRMAYE KALDIRILIP YERİNE TEMEL AYLIĞA YANSIYAN SABİT
BİR ÖDEME YAPILMALIMIDIR,?
Dönersermaye Kaldrılıp Yerine Taban Aylığa Yansıyan Ödeme
ġekli Yapılmalımı?
K.HAYIR; 134;
10%
EVET
HAYIR; 210; 16%
EVET; 542; 42%
K.EVET
F.YOK
F.YOK; 16; 1%
HAYIR
K.EVET; 398;
31%
K.HAYIR
ÇALIŞTIĞINIZ MESLEK EĞİTİMİNİ ALDIĞINIZ MESLEK MİDİR?
Ġcra etttiğiniz(ÇalıĢtığınız) Meslek Eğitimini Aldığınız
Meslekmi?
K.HAYIR; 101;
8%
HAYIR; 178;
14%
EVET
EVET; 570;
43%
F.YOK; 2; 0%
K.EVET
F.YOK
HAYIR
K.EVET; 449;
35%
K.HAYIR
8
İŞ YERİNDE/ÇALIŞMA SAHASINDA KENDİZİ GÜVENDE HİSSEDERMİSİNİZ?
ĠĢ Yerinde Kendinizi Güvende Hissediyormusunuz?
K.HAYIR; 345;
27%
EVET; 376; 28%
EVET
K.EVET
F.YOK
HAYIR; 290;
22%
K.EVET; 280;
22%
F.YOK; 9; 1%
HAYIR
K.HAYIR
ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE İLGİLİ ALINACAK KARARLARA KATIL IMINIZ SAĞLANIRMI?
ÇalıĢma KoĢulları Kararları Katılım
K.HAYIR,
278, 21%
HAYIR,
432, 33%
EVET,
350, 27%
K.EVET,
232, 18%
EVET
K.EVET
F.YOK
HAYIR
K.HAYIR
F.YOK, 8,
1%
YÖNETİCİLERİNİZ YADA ÇALIŞMA ARKADAŞLARINIZ TARAFINDAN SİZE
PSİKOLOJİK BASKI (MOBBİNG) UYGULANIYORMU?
Yöne tici,ÇalıĢ m a Ar k adaĢ lar ı M obbing
K.HAYIR; 219;
17%
HAYIR; 321;
25%
F.YOK; 11; 1%
EV ET; 451;
34%
EV ET
K.EV ET
F.YOK
K.EV ET; 298;
23%
9
HAYIR
K.HAYIR
ÇALIŞTIĞINIZ KURUMDA “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU”
GEREĞİNCE GEREKLİ ÖNLEMLER ALINIYOR MU?
ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği
K.HAYIR,
234, 18%
EVET,
305, 23%
EVET
K.EVET
HAYIR,
481, 38%
K.EVET,
265, 20%
F.YOK
HAYIR
K.HAYIR
F.YOK, 15,
1%
ÇALIŞMA ORTAMINIZDA RADYASYON ETKİSİNDE KALIYOR MUSUNUZ?
Radyasyon Etkisi
K.HAYIR,
210, 16%
HAYIR, 340,
26%
F.YOK, 32,
2%
EVET, 462,
36%
EVET
K.EVET
F.YOK
K.EVET,
256, 20%
HAYIR
K.HAYIR
ÇALIŞMA ORTAMINIZDA KULLANILAN ANESTEZİK GAZLARIN KOKUSUNU
ALGILIYOR MUSUNUZ?
Anestezik Gaz Kokusu Algılama
K.HAYIR,
212, 16%
HAYIR,
321, 25%
F.YOK, 22,
2%
EVET, 432,
33%
EVET
K.EVET
F.YOK
K.EVET,
313, 24%
10
HAYIR
K.HAYIR
ÇALIŞMA ORTAMINIZDA HAVALANDIRMA YETERLİ Mİ?
ÇALIġMA ORTAMINDA HAVALANDIRMA YETERLĠMĠ?
K.HAYIR; 219;
17%
EVET; 321; 25%
EVET
K.EVET
F.YOK
K.EVET; 298;
23%
HAYIR; 451; 34%
HAYIR
K.HAYIR
F.YOK; 11; 1%
ÇALIŞMA ORTAMINIZDA AYDINLATMA YETERLİ Mİ?
ÇALIŞMA ORTAMINIZDA AYDINLATMA YETERLİMİ
K.HAYIR; 219;
17%
EVET; 377; 29%
EVET
K.EVET
F.YOK
HAYIR; 400;
31%
F.YOK; 6; 0%
K.EVET; 298;
23%
HAYIR
K.HAYIR
ÇALIŞMA ALANIZDA GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ YAPILIYORMU?
ÇALIŞMA ALANIZDA GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ YAPILIYORMU?
K.HAYIR; 371;
29%
HAYIR; 388;
30%
EVET; 283; 22%
K.EVET; 252;
19%
F.YOK; 6; 0%
11
EVET
K.EVET
F.YOK
HAYIR
K.HAYIR
YILLIK İZİN HAKKINIZI İSTEDİĞİNİZ ŞEKİLDE KULLANABİLİYORMUSUNUZ?
Yıllık Ġzin Hakkını Kullanabiliyormusunuz?
EVET; 314;
24%
K.HAYIR;
321; 25%
HAYIR; 421;
32%
EVET
K.EVET
F.YOK
K.EVET;
232; 18%
HAYIR
K.HAYIR
F.YOK; 12;
1%
ÖĞLE TATİLİNİ KULLANA BİLİYOR YADA DİNLENME ARASI
VEREBİLİYORMUSUNUZ?
Öğle Tatili,Dinlenme
EVET;
256; 20%
K.HAYIR;
289; 22%
EVET
K.EVET
K.EVET;
198; 15%
HAYIR;
543; 42%
F.YOK
HAYIR
K.HAYIR
F.YOK;
14; 1%
MESLEĞİNİZİ İCRA EDERKEN GÜCÜNÜZÜN ÜSTÜNDE ÇALIŞTIĞINIZI
HİSSETTİĞİNİZ OLUYOR MU?
MESLEĞĠNĠZĠ ĠCRA EDERKEN GÜCÜNÜZÜN ÜSTÜNDE
ÇALIġTIĞINIZI DÜġÜNÜYORMUSUNUZ?
K.HAYIR;
234; 18%
EVET; 441;
34%
K.EVET
F.YOK
HAYIR; 276;
21%
F.YOK; 8; 1%
EVET
HAYIR
K.EVET; 341;
26%
12
K.HAYIR
SON BİR YIL ÇİNDE,İŞİŞNİZDEN DOLAYI ALKOLLÜ İÇKİ,YADA İLAÇ ALIMI
SAYISINDA ARTIŞ OLDUMU?
ÇalıĢma Sahası ve ĠĢinizden Dolayı Alkollü Ġçecek Yada Ġlaç
Alımı Arrtımı*
K.HAYIR; 255;
20%
HAYIR; 460;
35%
EVET; 289;
22%
EVET
K.EVET
F.YOK
K.EVET; 276;
21%
HAYIR
K.HAYIR
F.YOK; 20; 2%
SON BİR YIL İÇERİSİNDE İŞİNİZDEN DOLAYI,HAYATIN YAŞAMAYA DEĞER
OLMADIĞINI, YADA ÖLMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ OLDU MU?
ĠĢinizdn Dola yı Ha ya tın Ya Ģa ma ya De ğe r
Olma dığını bu ne de nle Ölme yi DüĢündüğünüz
Oldumu?
K.HAYIR;
397; 30%
HAYIR; 367;
28%
EVET; 312;
24%
K.EVET;
190; 15%
F.YOK; 34;
3%
EVET
K.EVET
F.YOK
HAYIR
K.HAYIR
ÇALIŞMA ORTAMINIZ SİZİN RUH SAĞLINIZI TEDAVİ GEREKTİRECEK KADAR
BOZDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
ÇalıĢ m a Ortam ı ve ĠĢ iniz Siizn Ruh Sağlığınıız Te davi Ge re k tire ce k Kadar
Bozuyorm u?
K.HAYIR; 235; 18%
EVET; 390; 30%
EVET
K.EVET
F.YOK
HAYIR; 244; 19%
F.YOK; 30; 2%
HAYIR
K.EVET; 401; 31%
13
K.HAYIR
SON BİR YIL İÇERİSİNDE İŞTEN EVE GİDERKEN KENDİNİZİ ÜZGÜN, ÇÖKMÜŞ
HİSSEDİYOR MUSUNUZ?
ĠĢ ÇıkıĢı Kendinizi Üzgün ve Çökm üĢ Hissediyorm usunuz?
EVET; 350; 27%
K.HAYIR; 356; 27%
EVET
K.EVET
F.YOK
K.EVET; 156; 12%
HAYIR; 378; 29%
F.YOK; 60; 5%
HAYIR
K.HAYIR
SON BİR YILDA,ÇALIŞMA SAHASI VE İŞİNİZ NEDENİ İLE PEK ÇOK ŞEY İLE DAHA
AZ İLGİLENMEKTE,YANİ ESKİDEN ZEVK ALDIĞINIZ ŞEYLERDEN ŞİMDİ DAHA
AZMI KEYİF ALIYORSUNUZ?
ÇalıĢma Sahası ve ĠĢiniz 'iĢyeri Nedeni Ġle Eskiden Yaptığınız
ġeylerden Daha Azmı Keyif Alıyorsunuz?
K.HAYIR; 300;
23%
HAYIR; 344;
26%
EVET
EVET; 400; 32%
K.EVET
F.YOK
K.EVET; 212;
16%
HAYIR
K.HAYIR
F.YOK; 44; 3%
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN OLUMSUZ ETKİSİ İLE SON BİR YILDA
KAFAYI
BULMAK, KENDİNİZİ İYİ HİSSETMEK VEYA RUH HALİNİZİ (MOOD)
DEĞİŞTİRMEK İÇİN HERHANGİ BİR MADDE, İLAÇ (ANESTEZİK İLAÇLAR DAHİL)
KULLANDINIZ MI?
Sağlıkta DönüĢüm Etkisi Ġle Her Hangi Bir Mddde Aaljezik
Ġlaçlar Kullandınızmı?
K.HAYIR; 299;
23%
EVET; 365;
29%
EVET
K.EVET
F.YOK
HAYIR; 344;
26%
HAYIR
F.YOK; 14; 1% K.EVET; 278;
21%
14
K.HAYIR
Download

dosyayı indir - aktif sağlık-sen