Q
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:01.12.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.11.2014 tarihli
toplantısında gündemin 136. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24C-19D,24A nolu
imar paftalarında yer alan Bayatbademleri Korucak Yaylası
148 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsellere ilişkin
6886,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği
KOMİSYON RAPORU:
Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24C-19D,24A
nolu imar paftalarında yer alan Bayatbademleri Korucak
Yaylası 148 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsellere
ilişkin 6886,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başkanı
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
Bahadır YANTAÇ
Smar Kom. Üyesi
Haşan Ali İRBAN
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
)
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üvesi
OKTAY
f
MEVCUT DURUM
,
*
O:\jS000
ORMAN
ORMAN
ÎHMAN
N240802
1103.22
ÖNERİ DURUM
ORMAN
ORMAN
ORMAN
802/2
N240802
1103.22
1006.54
K O R K U T E L İ(A N T A L Y A )B A Y A T B A D E M L E R İ K O R U C A K
1 4 8 A D A 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 1 PAR S E LLER
N A Z IM İM A R P LA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ
KUZEY
Ö L Ç E K :1 /5 0 0 0
P A F T A NO: N 24C 19D
DOĞU
N 24C 2 4 A
G Ö STER İM
GÜNEY
0 :1 /5 0 0 0
S IN IR L A R
—
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
j
18. MADDE İMAR UYGULAMA SINIRI
MÜLKİYET SINIRI
KONUT ALANLARI
( I.2C)
DÜŞÜK YOĞUNLUKLU KIRSAL YERLEŞİM ALANI
SOSYAL ALTYAPI ALAN LAR I
İBADET ALANI
A Ç IK VE Y E Ş İL A L A N L A R
PARK
MEZARLIK ALANI
ö laşbm
2. DERECE YOL
PLAN NOTU: Burada belirtilmeyen
hususlarda
Antalya
İIİ Genel Meclisi
tarafından
13.11.2012 tarih ve 676 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli
Korucak Yaylası Nazım İmar Planı Plan Hükümleri
geçerlidir.
KORKUTELİ (ANTALYA)
BAYATBADEMLERİ KORUCAK
148 ADA 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 PARSELLER
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği önerisi hazırlanan 148 ada
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu parseller Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Bayatbademleri köyü,
Korucak yaylasında yer almakta olup N24 C 19D ve N24 C 24A imar plan
taftalarında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
1/25.000 ölçekli Korucak Yaylası Köy Yerleşik -Gelişme Alanı hükümleri
kapsamında hazırlanan mevcut 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında söz konusu alan
E:0.20 emsalli düşük yoğunluklu kırsal yerleşim alanı, park, ibadet alanı ve mezarlık
alanı olarak planlanmıştır. Söz konusu parselde ulaşım 10 metrelik taşıt ve yaya yolları
ile sağlanmaktadır. Ancak Nazım İmar Planına göre hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı kadastral sınırlar da göz önünde bulundurulduğunda iki plan
arasında uyumsuzluk oluşmakta ve nazım imar planında değişiklik yapılması ihtiyacı
doğmaktadır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
İmar Planı Değişikliği önerisi yapılan alan 5.8 hektar büyüklüğünde olup tarla
vasfındadır.
4. PLANLAMA KARARLARI
1/25.000 ölçekli Korucak Yaylası Köy Yerleşik -Gelişm e Alanı hükümleri
kapsamında hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanacak olan
1/1000 ölçekli uygulama imar planı kadastral sınırlar da göz önünde
bulundurulduğunda iki plan arasında uyumsuzluk giderilmek amacı ile nazım imar
planında değişiklik yapılması ihtiyacı doğmaktadır. Buna göre 10 metre genişliğindeki
taşıt yolu oluşacak imar adaları sınırlarına göre düzenlenmiştir. Ama bu yeni
düzenleme plandaki ana ulaşım kararlarını etkilememiştir. Buna göre yapı adaları
korunmuş ibadet alanı, mezarlık alanı ve park alanı yeni sınırlarına göre plan tekrar
oluşturulmuştur. Oluşan bu plan değişikliği sonucu alan kullanımı;
Konut alanı
33958 m2
Park
3249 m2
İbadet alanı
2100 m2
Mezarlık Alanı
2627 m2
Yollar
16266 m2
TOPLAM ALAN
58200 m2
H
A
c )M
Şekil 3. Plan Örneği
—v - h«ik j-u 2 jCILAP! Oı.i 3 i
G Ö R Ü L M 0 P. T,
ÜR
| ^
, , JZ
u t-ı
,-J A ^
ol
« * ıkınî 3Û1İ
0 ^ 1
4 1 38 2)
.1/tHnrMan.ı»v*s-3
■•
*'
,
-
\ ı ;»* * ;?.•
.
v .v reX , i v ,
/ 7
Mimarlık Mühendislik Hiz. Inş.Tur. Tic. Ltd. Şti.
Elmalı Mh. 23. Sk. Düriye Biteydi işh. Kat: 1 No 42
Tel. & fax: O 242 2Âİ7 50/17 ANTALYA
Kurumlar M m 4 9 y b l 1& * ! &
S a ^ T ^ R İN
Şehir PlancıstAİTÜ.)
Oda Sic. No- "
,/j
ERDAL
^ r f e h i r f b a n c ıs ı
herlilik Ka)
G r u b u (A )
^ D i p . N o : 1 1/991 ODTÜ 7 9
Oda S icil N o :3 15
Download

Gündemin 20.Maddesi - Antalya Belediyesi