08.09.2014 TARİHLİ MECLİS KARARLARI
Karar No. 355
Özü : 08.09.2014 günlü meclis toplantısına
katılamayan üye Osman Kepez, Ercan
Merthatun,
Bahadır
Yantaç,
Mustafa
Küçükoğlu, Ömer Yücesoy, Adnan Vücudi
Özen’in mazeretli sayılmalarına oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 2. Maddesi
Karar No.356
Özü:
2464
sayılı
Belediye
Gelirleri
Kanununun 96/A maddesi kapsamında,
Bakanlar Kurulunca “İlan ve Reklam vergisi,
İşgal Harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsat
harcı, işyeri açma izin harçlarının alt ve üst
limitlerinin belirlendiği” Kanunda belirtilen
alt ve üst limitleri aşmamak şartıyla görüşülen
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun
kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 3. Maddesi
Karar No.357
Özü: Huzurevi Müdürlüğünün 2014 Gelir
Tarifesine eklenmek üzere Cenaze ve Taziye
Hizmetleri Bedeli ile ilgili olarak düzenlenmiş
olan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun
kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 4. Maddesi
Karar No.358
Özü: Planlama ve İmar Komisyonu Raporu
doğrultusunda, “Muratpaşa Belediyesi Estetik
Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin
Yönerge”nin kabulüne oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 5. Maddesi
Karar No.359
Özü: 08.09.2013 tarih 28759 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak revize edilen Tip İmar
Yönetmeliğinin
10.maddesine
istinaden,
Muratpaşa İlçesi sınırları içinde yer alan
yapılaşmalarda görüntü kirliliğinin önlenmesi
amacıyla alınan Estetik Kararlara ilişkin Plan
ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 6. Maddesi
Karar No.360
Özü : 4725 ada 6 parselde TAKS=0.33/KAKS=1.00
yapılaşma koşulları ve kat yüksekliği değiştirilmeden,
yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin
önerilen 4952,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği önerisinin Planlama
ve İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy
çokluğu ile karar verildiği hk.
Gündemin 7. Maddesi
Karar No.361
Özü: Karma Komisyon Raporu doğrultusunda, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 14.Maddesi uyarınca 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında belirtilen esaslar
dahilinde Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet
gösteren Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardımın
yapılması hususunda Belediye Başkanı Av.Ümit UYSAL’a
yetki verilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 8. Maddesi
Karar No.362
Özü: Karma Komisyon Raporu doğrultusunda, Vakıflar
Bölge Müdürlüğüne olan borca karşılık takas yetkisinin
Belediyemiz Encümenine verilmesine, 2942 sayılı Kanun
kapsamında kurulan Kıymet Takdir Komisyonunca
gerekli değerlendirmeler yapılmasına, tekamül edilecek
işlemler neticesinde kararın tekrar Belediye Meclisine
getirilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Download

08.09.2014 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 355 Özü