T.C.
PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE MECLİSİ
Dönemi
: 2014
Karar Tarihi : 03.02.2014
Karar No
: 11
Mülkiyeti Emin Evim Emin Otomotiv İlet.Ord.Paz.San.ve Tic.A.Ş’ye ait
Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Pafta:77, Ada: 5560, Parsel:10-11-1213-14-15’de kayıtlı taşınmazlar 17 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda E=2.00
Hmax=10.50 m. ticaret alanı olarak gözükmektedir.Emin Evim Emin Otomotiv
İlet.Ord.Paz.San.ve Tic.A.Ş 06.01.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek
Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Pafta:77, Ada: 5560, Parsel:10-11-1213-14-15’de kayıtlı taşınmazlar için Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2013
tarih ve 245 sayılı kararı ile Bodrum katların ve ticaret fonksiyonunda olmakla birlikte sıfır
kotunun altında bulunan kısımların emsale dahil edilmemesi kaydıyla E=2.50 konut+ticaret
olarak karar alındığını belirterek arsalarının mevcut halinin de dikkate alınarak gerekli imar
plan tadilatının yapılması talebi; Belediyemiz Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 7 sayılı kararı ile
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı’na havale edilmiştir. Belediyemiz İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı 29.01.2014 tarihli toplantısında yerinde ve paftalarında
yapmış olduğu incelemeler sonucu ekteki raporu tanzim etmiştir. 3194 sayılı İmar kanununun
8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden konunun yeniden
görüşülmesi hususunu isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü çıkışlı 30.01.2014 tarih ve 73944140-74875117-622.01-161 sayılı teklif
yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda;
KARAR: Mülkiyeti Emin Evim Emin Otomotiv İlet.Ord.Paz.San.ve
Tic.A.Ş’ye ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Pafta:77, Ada: 5560,
Parsel:10-11-12-13-14-15’de kayıtlı taşınmazlar 17 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar
planlarımızda E=2.00 Hmax=10.50 m. ticaret alanı olarak gözükmektedir.Emin Evim Emin
Otomotiv İlet.Ord.Paz.San.ve Tic.A.Ş 06.01.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat
ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Pafta:77, Ada: 5560, Parsel:1011-12-13-14-15’de kayıtlı taşınmazlar için Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.12.2013 tarih ve 245 sayılı kararı ile Bodrum katların ve ticaret fonksiyonunda olmakla
birlikte sıfır kotunun altında bulunan kısımların emsale dahil edilmemesi kaydıyla E=2.50
konut+ticaret olarak karar alındığını belirterek arsalarının mevcut halinin de dikkate alınarak
gerekli imar plan tadilatının yapılması talebi; Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve
incelemeler neticesinde Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Pafta:77, Ada:
5560, Parsel:10-11-12-13-14-15’de kayıtlı taşınmazların batı kısmında bulunan 7.00 metrelik
yolun ilgili firmanın mülkiyetinde olmasından dolayı bu alanın şartsız ve bedelsiz olarak
kamu yararına yola terk edilmesi, Parselin her bir tarafından 10’ar metre çekme yapılarak yapı
yaklaşma sınırının belirlenmesi, arazinin kazısının yapılmış olmasından dolayı en alttaki iki
bodrum katın (3. ve 4.bodrum) otopark-sığınak ve ortak kullanım alanı, sıfır kotunun altında
bulunan 1. ve 2. Bodrum katların ticaret fonksiyonunda olmakla birlikte Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.12.2013 tarih ve 245 sayılı kararına istinaden emsale dahil edilmemesi şartıyla
E=2.50 hmax=Serbest olarak ticaret+konut olarak paftalara işlenmesi için imar plan tadilat
talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu Doğrultusunda talebin kabulüne,Palandöken İlçe Belediye Meclisinin
2014 yılı 03.02.2014 tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan
oylamasında oybirliğiyle karar verildi.
Orhan BULUTLAR
Belediye Meclis Başkanı
İbrahim YÜKSEL
Kâtip Üye
Resul AKTAŞ
Kâtip Üye
T.C.
PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE MECLİSİ
Dönemi
: 2014
Karar Tarihi : 03.02.2014
Karar No
: 12
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu
üzerinde bulunan 1003 Parsel ile Çiftlik Mahallesi 186 Parselin 93.000 m² lik alanı Mevzi
imar planında E=0.20 Emniyet Tesis Alanı olarak gözükmektedir. İl Emniyet Müdürlüğü’nün
24.01.2014 tarih ve 17098547-54528-(81720)-2014 sayılı yazıları ile Belediyemize müracaat
ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003
Parsel ile Çiftlik Mahallesi 186 Parselin 93.000 m² lik alanda Emniyet Müdürlüğü Hizmet
Binası inşaatı yapılacağından Emsalin 0.20 den 0.40’a çıkarılması ve plan sınırlarının
mülkiyet sınırları ile uyumlu olacak şekilde imar plan tadilatının yapılmasını talep
etmektedirler. 3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21.
maddesine istinaden konunun görüşülmesi hususunu isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30.01.2014 tarih ve 73944140-74875117-622-01162 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda;
KARAR: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet
Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat
Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel ile Çiftlik Mahallesi 186 Parselin 93.000 m² lik alanı
Mevzi imar planında E=0.20 Emniyet Tesis Alanı olarak gözükmektedir. İl Emniyet
Müdürlüğü’nün 24.01.2014 tarih ve 17098547-54528-(81720)-2014 sayılı yazıları ile
Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu
üzerinde bulunan 1003 Parsel ile Çiftlik Mahallesi 186 Parselin 93.000 m² lik alanda Emniyet
Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatı yapılacağından Emsalin 0.20 den 0.40’a çıkarılması ve plan
sınırlarının mülkiyet sınırları ile uyumlu olacak şekilde imar plan tadilatının yapılmasını talep
etmektedirler. 3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21.
Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.fıkrasına istinaden
konunun görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığına havale
edilmesine; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2014 yılı 03.02.2014 tarihli toplantının 1.
birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi.
Orhan BULUTLAR
Belediye Meclis Başkanı
İbrahim YÜKSEL
Kâtip Üye
Resul AKTAŞ
Kâtip Üye
T.C.
PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE MECLİSİ
Dönemi
: 2014
Karar Tarihi : 03.02.2014
Karar No
: 13
İLGİ: Palandöken Belediyesi Spor Kulübünün 27.01.2014 tarih ve 5 sayılı yazısı.
İlgi sayılı yazıda Palandöken Belediyesi Spor Kulübü olarak hali hazırda;
Atletizm, Basketbol, Boks, Geleneksel Spor Dalları, Güreş, Halk Oyunları, Kayak, Kızak,
Voleybol ve Futbol olarak 10 dalda toplam 807 sporcuyla amatör olarak Türk sporuna katkı
sağlamaya çalışmaktayız. Mevcut pozisyonumuzda yaşadığımız sıkıntıları bertaraf etmek ve
yeni, branşlarda sporcu yetiştirmek için 6360 ve 6495 sayılı kanunlara istinaden kulübümüze
nakdi yardım yapılması talep edilmektedir. 6360 sayılı kanunun 17. Maddesi ; ‘...
gerektiğinde sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verilir. Amatör spor kulüplerine
ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör karşılaşmalar düzenler,
yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren ve dereceye giren öğrencilere,
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis kararı ile ödül verebilir’
şeklindedir. Ayrıca 6495 sayılı kanunun 100. Maddesi ‘Belediyelerin birinci fıkranın (b)
bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel
bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri
için binde yedisini, diğer belediyeler için binde onikisini geçemez’ şeklindedir. Buna göre
Belediyemizin 2013 yılı genel bütçe vergi gelirlerinden tahakkuk eden 21.242.035,56 TL’nin
binde onikisine tekamül eden, 254.904,43 TL’nin Palandöken Belediyesi Spor Kulübüne
aktarılması hususunda bir karar ittihazı isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı Destek
Hizmetleri Müdürlüğü çıkışlı 03.02.2014 tarih ve 73944140-32269960-51 sayılı teklif
yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda;
KARAR: Palandöken Belediyesi Spor Kulübü olarak hali hazırda; Atletizm,
Basketbol, Boks, Geleneksel Spor Dalları, Güreş, Halk Oyunları, Kayak, Kızak, Voleybol ve
Futbol olarak 10 dalda toplam 807 sporcuyla amatör olarak Türk sporuna katkı sağlamaya
çalışmaktadır. Mevcut pozisyonda yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek ve yeni, branşlarda
sporcu yetiştirmek için 6360 ve 6495 sayılı kanunlara istinaden kulübe nakdi yardım
yapılması talep edilmektedir. 6360 sayılı kanunun 17. Maddesi ; ‘... gerektiğinde sporu teşvik
amacıyla gençlere spor malzemesi verilir. Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım
yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör karşılaşmalar düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren ve dereceye giren öğrencilere, sporculara, teknik
yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis kararı ile ödül verebilir’ şeklindedir. Ayrıca 6495
sayılı kanunun 100. Maddesi ‘Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik
etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden
belediyeler için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer
belediyeler için binde onikisini geçemez’ şeklindedir. Buna göre Belediyemizin 2013 yılı
genel bütçe vergi gelirlerinden tahakkuk eden 21.242.035,56 TL’nin binde onikisine tekamül
eden, 254.904,43 TL’nin Palandöken Belediyesi Spor Kulübüne aktarılmasının kabulüne,
Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2014 yılı 03.02.2014 tarihli toplantının 1. birleşiminin
1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi.
Orhan BULUTLAR
Belediye Meclis Başkanı
İbrahim YÜKSEL
Kâtip Üye
Resul AKTAŞ
Kâtip Üye
T.C.
PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE MECLİSİ
Dönemi
: 2014
Karar Tarihi : 03.02.2014
Karar No
: 14
İLGİ: Erzurum Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 13/01/2014 tarih ve 64912435-491.99250 sayılı yazısı.
İlgi yazıda; Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığının 03/01/2013 tarih ve
157894 sayılı yazısında;2014 yılında verilecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur
Ödülü için aday bildirilmesi istenilmektedir.Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü için
aday belirlenip belirlenmeyeceği hususunda bir karar ittihazı isteyen Palandöken Belediye
Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çıkışlı 30.01.2014 tarih ve 37022324821.99-18 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda;
KARAR: Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığının 03/01/2013 tarih ve
157894 sayılı yazısında 2014 yılında verilecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur
Ödülü için aday bildirilmesi istenilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü için
aday olarak NURULLAH GENÇ isminin belirlenmesinin kabulüne,Palandöken İlçe
Belediye Meclisinin 2014 yılı 03.02.2014 tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda
işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi.
Orhan BULUTLAR
Belediye Meclis Başkanı
İbrahim YÜKSEL
Kâtip Üye
Resul AKTAŞ
Kâtip Üye
T.C.
PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE MECLİSİ
Dönemi
: 2014
Karar Tarihi : 03.02.2014
Karar No
: 15
2014 Mali yılı bütçesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü için bütçenin
düzenlenmesi sırasında ödenek tertibi açılmayan ancak yapılmasında zorunluluk bulunan
hizmetler için 250.000,00 TL, ayrıca Fen İşleri Müdürlüğünün bütçesinde tertibi bulunduğu
halde 2014 yılında yapılması planlanan yeni hizmet binası yapımı işi için 1.250,000,00 TL
olmak üzere toplam 1.500,000,00 TL ek ödeneğin 2014 yılı gelir cetvelinin 06.01.03.01 diğer
bina satış gelirleri tertibine gelir kaydedilmesi karşılığında aynı yıl gider bütçesine
1.500.000,00 TL ek ödenek tahsis edilmesi hususunda bir karar ittihazı isteyen Palandöken
Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü çıkışlı 03.02.2014 tarih ve 27772455-90383 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda;
KARAR: 2014 Mali yılı bütçesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü için
bütçenin düzenlenmesi sırasında ödenek tertibi açılmayan ancak yapılmasında zorunluluk
bulunan hizmetler için 250.000,00 TL, ayrıca Fen İşleri Müdürlüğünün bütçesinde tertibi
bulunduğu halde 2014 yılında yapılması planlanan yeni hizmet binası yapımı işi için
1.250,000,00 TL olmak üzere toplam 1.500,000,00 TL ek ödeneğin 2014 yılı gelir cetvelinin
06.01.03.01 diğer bina satış gelirleri tertibine gelir kaydedilmesi karşılığında aynı yıl gider
bütçesine 1.500.000,00 TL ek ödenek tahsis edilmesinin kabulüne, Palandöken İlçe Belediye
Meclisinin 2014 yılı 03.02.2014 tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla
yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi.
Orhan BULUTLAR
Belediye Meclis Başkanı
İbrahim YÜKSEL
Kâtip Üye
Resul AKTAŞ
Kâtip Üye
Download

2014 Yılı Şubat Ayı Meclis Kararları