T.C.
PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE MECLİSİ
Dönemi
: 2014
Karar Tarihi : 03.03.2014
Karar No
: 16
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu
üzerinde bulunan 1003 Parsel ile Çiftlik Mahallesi 186 Parselin 93.000 m² lik alanı Mevzi
imar planında E=0.20 Emniyet Tesis Alanı olarak gözükmektedir.İl Emniyet Müdürlüğü’nün
24.01.2014 tarih ve 17098547-54528-(81720)-2014 sayılı yazıları ile Belediyemize müracaat
ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003
Parsel ile Çiftlik Mahallesi 186 Parselin 93.000 m² lik alanda Emniyet Müdürlüğü Hizmet
Binası inşaatı yapılacağından Emsalin 0.20 den 0.40’a çıkarılması ve plan sınırlarının
mülkiyet sınırları ile uyumlu olacak şekilde imar plan tadilatının yapılması talebi;
Belediyemiz Meclisinin 03.02.2014 tarih ve 12 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanlığı’na havale edilmiştir.Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Başkanlığı 19.02.2014 tarihli toplantısında yerinde ve paftalarında yapmış olduğu incelemeler
sonucu ekteki raporu tanzim etmiştir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan
yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden konunun yeniden görüşülmesi hususunu isteyen
Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 25.02.2014 tarih ve
73944140-74875117-622-01-260 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler
sonucunda;
KARAR: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet
Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat
Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel ile Çiftlik Mahallesi 186 Parselin 93.000 m² lik alanı
Mevzi imar planında E=0.20 Emniyet Tesis Alanı olarak gözükmektedir.İl Emniyet
Müdürlüğü’nün 24.01.2014 tarih ve 17098547-54528-(81720)-2014 sayılı yazıları ile
Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu
üzerinde bulunan 1003 Parsel ile Çiftlik Mahallesi 186 Parselin 93.000 m² lik alanda Emniyet
Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatı yapılacağından Emsalin 0.20 den 0.40’a çıkarılması ve plan
sınırlarının mülkiyet sınırları ile uyumlu olacak şekilde imar plan tadilatının yapılması talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili Palandöken
ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel ile Çiftlik Mahallesi 186
Parselin 93.000 m² lik alanda Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatı yapılacağından
Emsalin 0.20 den 0.40’a çıkarılması ve plan sınırlarının mülkiyet sınırları ile uyumlu olacak
şekilde imar plan tadilatının yapılması talebinin Kabulüne Komisyonumuza oy birliği ile
karar verilmiş olup;İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Doğrultusunda talebin
kabulüne; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2014 yılı 03.03.2014 tarihli toplantının 1.
birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi.
Orhan BULUTLAR
Belediye Meclis Başkanı
İbrahim YÜKSEL
Kâtip Üye
Güven SARİ
Kâtip Üye
T.C.
PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE MECLİSİ
Dönemi
: 2014
Karar Tarihi : 03.03.2014
Karar No
: 17
Mülkiyeti Kooperatiflere ve şahıslara ait olan yapımı tamamlanmış binaların
bodrum katlarında bulunan sığınakların mevcuttaki durumu ile projedeki durumlarının
birbirini tutmaması sebebiyle iskan alamayan kooperatiflerden S.S Öz Akın Yapı Kooperatifi
11.02.2014 tarihli dilekçe ile, S.S Nergiz Yapı Kooperatifi 07.02.2014 tarihli dilekçe ile, S.S
Kayakyolu Yapı Kooperatifi ise 06.02.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve eski tarihlerde yapı ruhsatı almış ve kat irtifakları
kurulmuş bulunan inşaatlarını tamamlamış oldukları ve içerisinde oturuluyor olduğunu, kanun
ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeni ile sığınak alanının azalmasından dolayı yeni
proje yaptırdıklarını ancak taşınmaz üzerinde kat irtifakı kurulmuş olmasından dolayı proje
onayının yapılmadığını, projelerin onaylanması için daire maliklerinden vekaletname
alındığını fakat bazı daireler üzerinde kredi kullanıldığından dolayı bankalar tarafından ipotek
tesis edildiğini, bu projelerin onaylanması için bankaların yapılacak işleme muvafakat
vermediklerini, bu sebeple kat irtifaklarının terkin edilip yeni projeler onaylanmadığından
konunun çözümsüz olduğunu belirterek bu çözümsüzlüğün ortadan kaldırılması için
Belediyemizden işlem tesis edilmesini talep etmektedirler.Konu hakkında yapılan araştırma
ve inceleme neticesinde Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve 27.02.2014 tarihinden
önce şahıs, kooperatif veya şirketler tarafından yapımı tamamlamış olan yapılardan sadece
bodrum katlardaki ortak kullanım alanlarda bulunan değişiklikleri yapmak için (Sığınak
alanlarının yeni yönetmeliğe göre alanların küçültülmesi, yerlerinin değiştirilmesi veya
vasıf değişikliklerinde) projesinde bodrum katların dışında kalan alanlarda ruhsat ve eklerine
aykırılık bulunmaması şartıyla tüm kat maliklerinden noterden vekaletname veya muvafakat
name alınması, yasa ve yönetmeliklerde olması gereken sığınak alanlarının yerinde ikmal
edilmesi ve sadece bodrum katlardaki ortak alanları gösterir proje getirmesi halinde kat
irtifaklarının terkine ve bankalardan muvafakat yazısı alınmasına gerek kalmadan projelerin
Belediyece onaylanarak bu projelere göre iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda bir karar
ittihazı isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı
27.02.2014 tarih ve 73944140-74875117-622-01-261 sayılı teklif yazısının okunması üzerine
yapılan müzakereler sonucunda;
KARAR: Mülkiyeti Kooperatiflere ve şahıslara ait olan yapımı tamamlanmış
binaların bodrum katlarında bulunan sığınakların mevcuttaki durumu ile projedeki
durumlarının birbirini tutmaması sebebiyle iskan alamayan kooperatiflerden S.S Öz Akın
Yapı Kooperatifi 11.02.2014 tarihli dilekçe ile, S.S Nergiz Yapı Kooperatifi 07.02.2014
tarihli dilekçe ile, S.S Kayakyolu Yapı Kooperatifi ise 06.02.2014 tarihli dilekçe ile
Belediyemize müracaat ederek Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve eski tarihlerde yapı
ruhsatı almış ve kat irtifakları kurulmuş bulunan inşaatlarını tamamlamış oldukları ve
içerisinde oturuluyor olduğunu, kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeni ile
sığınak alanının azalmasından dolayı yeni proje yaptırdıklarını ancak taşınmaz üzerinde kat
irtifakı kurulmuş olmasından dolayı proje onayının yapılmadığını, projelerin onaylanması için
daire maliklerinden vekaletname alındığını fakat bazı daireler üzerinde kredi kullanıldığından
dolayı bankalar tarafından ipotek tesis edildiğini, bu projelerin onaylanması için bankaların
yapılacak işleme muvafakat vermediklerini, bu sebeple kat irtifaklarının terkin edilip yeni
projeler onaylanmadığından konunun çözümsüz olduğunu belirterek bu çözümsüzlüğün
ortadan kaldırılması için Belediyemizden işlem tesis edilmesini talep etmektedirler.Konu
hakkında yapılan araştırma ve inceleme neticesinde Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan
1/1
T.C.
PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE MECLİSİ
Dönemi
: 2014
Karar Tarihi : 03.03.2014
Karar No
: 17
ve 27.02.2014 tarihinden önce şahıs, kooperatif veya şirketler tarafından yapımı tamamlamış
olan yapılardan sadece bodrum katlardaki ortak kullanım alanlarda bulunan değişiklikleri
yapmak için (Sığınak alanlarının yeni yönetmeliğe göre alanların küçültülmesi,
yerlerinin değiştirilmesi veya vasıf değişikliklerinde) projesinde bodrum katların dışında
kalan alanlarda ruhsat ve eklerine aykırılık bulunmaması şartıyla tüm kat maliklerinden
noterden vekaletname veya muvafakatname alınması, yasa ve yönetmeliklerde olması gereken
sığınak alanlarının yerinde ikmal edilmesi ve sadece bodrum katlardaki ortak alanları gösterir
proje getirmesi halinde kat irtifaklarının terkine ve bankalardan muvafakat yazısı alınmasına
gerek kalmadan projelerin Belediyece onaylanarak bu projelere göre iş ve işlemlerin
yürütülmesinin Kabulüne; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2014 yılı 03.03.2014 tarihli
toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar
verildi.
Orhan BULUTLAR
Belediye Meclis Başkanı
İbrahim YÜKSEL
Kâtip Üye
1/2
Güven SARİ
Kâtip Üye
T.C.
PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE MECLİSİ
Dönemi
: 2014
Karar Tarihi : 03.03.2014
Karar No
: 18
Belediyemizin ihtiyacına binaen 5393 sayılı Kanunu’nun 49.maddesinin
4.fıkrası uyarınca Avukat Osman AKIN’ın Kısmi Zamanlı sözleşmeli personel olarak
çalıştırılması düşünülmektedir.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü’nün 07.01.2014 tarih ve Sıra No: 4 genelgesinde belirtilen Kısmi Zamanlı
Sözleşmeli Avukat net ücret tavanının 1.026.29 TL olarak belirlenmesi hususunda bir karar
ittihazı isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
çıkışlı 24.02.2014 tarih ve 86451798-900.99-164 sayılı teklif yazısının okunması üzerine
yapılan müzakereler sonucunda;
KARAR: Belediyemizin ihtiyacına binaen 5393 sayılı Kanunu’nun
49.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Avukat Osman AKIN’ın Kısmi Zamanlı sözleşmeli personel
olarak çalıştırılması düşünülmektedir.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü’nün 07.01.2014 tarih ve Sıra No: 4 genelgesinde belirtilen Kısmi Zamanlı
Sözleşmeli Avukat net ücret tavanının 1.026.29 TL olarak belirlenmesinin kabulüne,
Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2014 yılı 03.03.2014 tarihli toplantının 1. birleşiminin
1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi.
Orhan BULUTLAR
Belediye Meclis Başkanı
İbrahim YÜKSEL
Kâtip Üye
Güven SARİ
Kâtip Üye
T.C.
PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE MECLİSİ
Dönemi
: 2014
Karar Tarihi : 03.03.2014
Karar No
: 19
Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Osmangazi Mahallesi, Pafta 77,Ada
5559,Parsel 2’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde, Türk Teleekom A.Ş. tarafından sosyal
sorumluluk projesi kapsamında yaptırılan Yıldızkent Yurt Binası tamamlanmış olup, Türk
Telekom Doğu I Bölge Müdürlüğünün 23.01.2014 tarih ve 000571 sayılı yazılar ile
Belediyemize devretmek istediklerini beyan etmektedirler.Belediye Meclisimizin hizmet
süresi içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e ) bendinde Belediye
Meclisi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar
üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” ’le yetkilidir denildiğinden, yine aynı
Kanunun 34. Maddesinin ( g ) bendinde Belediye Encümeni (Taşınmaz mal satımına,
trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere
kiralanmasına karar vermeye) yetkilidir, hükmü yer almaktadır.Erzurum ili Palandöken İlçesi
Osmangazi Mahallesi Pafta 77,Ada 5559 Parsel 2 de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde, Türk
Telekom A.Ş.tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptırılan Yıldızkent Yurt
Binası inşaatının tamamlandığı ve amacına uygun olarak kullanılmak üzere yurt binasının
devralınmasına, devamında Resmi Kurum ve Kuruluşlarla, 3. Şahıslarla, Vakıflarla,
Derneklerle Protokol yapmaya, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesine istinaden
görev süresi içerisinde, Sayın Belediye Başkanımız Orhan BULUTLAR’a yetki verilmesi
hususunu isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü çıkışlı
28.02.2014 tarih ve 72970592-756.01-173 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan
müzakereler sonucunda;
KARAR: Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Osmangazi Mahallesi, Pafta 77,Ada
5559,Parsel 2’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde, Türk Teleekom A.Ş. tarafından sosyal
sorumluluk projesi kapsamında yaptırılan Yıldızkent Yurt Binası tamamlanmış olup, Türk
Telekom Doğu I Bölge Müdürlüğünün 23.01.2014 tarih ve 000571 sayılı yazılar ile
Belediyemize devretmek istediklerini beyan etmektedirler.Belediye Meclisimizin hizmet
süresi içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e ) bendinde Belediye
Meclisi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar
üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” ’le yetkilidir denildiğinden, yine aynı
Kanunun 34. Maddesinin ( g ) bendinde Belediye Encümeni (Taşınmaz mal satımına,
trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere
kiralanmasına karar vermeye) yetkilidir, hükmü yer almaktadır.Erzurum ili Palandöken İlçesi
Osmangazi Mahallesi Pafta 77,Ada 5559 Parsel 2 de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde, Türk
Telekom A.Ş.tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptırılan Yıldızkent Yurt
Binası inşaatının tamamlandığı ve amacına uygun olarak kullanılmak üzere yurt binasının
devralınmasına,devamında Resmi Kurum ve Kuruluşlarla, 3. Şahıslarla, Vakıflarla,
Derneklerle Protokol yapmaya, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesine
istinaden görev süresi içerisinde, Sayın Belediye Başkanımız Orhan BULUTLAR’a yetki
verilmesine; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2014 yılı 03.03.2014 tarihli toplantının
1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi.
Orhan BULUTLAR
Belediye Meclis Başkanı
İbrahim YÜKSEL
Kâtip Üye
Güven SARİ
Kâtip Üye
Download

2014 Yılı Mart Ayı Meclis Kararları