j 0 8
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 2 < ^ 2 — 5 k 5 3
Konu: Kepez Varsak Karşıyaka Mahallesi Kent Merkezi Alanı ve çevresi NİP.
(C
M
\ f t v
EXP02016
ANTALYA
0^/12/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak Karşıyaka Mahallesinde yer alan Kent
Merkezi Alanı ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Hüsametti
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle arz ederim
îdrullah ERÇIN
Genel Sekreter Yardımcısı
Uygun görüşle arz ederim.
M
Genel Sekreter
BELEDİYE MECLİSİNE
./ ..../2014
Menderes TÜREL
TÜR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: www.antalva.bel.tr
E-posta: [email protected]
[email protected]
096 000
395 500
ANTALYA KEPEZ İLÇESİ VARSAK KARŞIYAKA
MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM
ÖLÇEKM/5000
PLAN ONAMA SINIRI
TİCARET ALANI
9rDo:
f
MESKUN KONUT ALANI
GELİŞME KONUT ALANI
SAĞLIK TESİS ALANI
KÜLTÜREL TESİS ALANI
ORTAÖĞRETİM TESİS ALANI
RESMİ KURUM ALANI
U 'C K IT C n VP.QİI A l A N I A R
T.C. ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANTALYA KEPEZ
VARSAK KARŞIYAKA MAHALLESİ
KENT MERKEZİ ALANI VE ÇEVRESİ
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
2014
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
TEOMAN PAŞA MAH. YEŞİLIRMAK CAD. NO:4 KEPEZ / ANTALYA
TEL: 0 242 310 58 58 FAX: 0 242 339 01 83
http://www.kepez-bld.gov.tr/
ANTALYA KEPEZ İLÇESİ VARSAK KARŞIYAKA MAHALLESİ
KENT MERKEZİ ALANI VE YAKIN ÇEVRESİ
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
Plan tadilatına konu alan; Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka mahallesinde 025A05-A nolu imar plan paftası kapsamında, Kuzeyde 20 metre genişliğindeki Cumhuriyet
Caddesi, güneyde ise 25 metre genişliğindeki Şehit Bülent Alkan Caddesi ile
sınırlandırılan alanı kapsamaktadır.
Resim 1: Ortofoto ve Kadastral Durum.
Resim 2: Mevcut İmar Planı (1/1000)
H
Mevcut nazım imar planı incelendiğinde, ağaçlandırılacak alandan 15 metrelik
taşıt yolu ile ayrılan, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, nolu adalara kayıtlı
1,00 yapılaşma emsalli ve uygulama görmüş konut adalarının yer aldığı alanlar ile,
resmi kurum alanları bulunmakta, bu alanların hemen batısında ise, ilköğretim, sağlık
tesisi, park ticaret ve 2738, 2737, 2735, 2736, 3637, 2868 ve 1848 nolu adalara kayıtlı
emsal değeri E= 1,00 olan konut alanları yer almaktadır. Sosyal donatı alanlarının yer
aldığı 257 nolu kadastro parseli ise henüz 18. madde uygulaması görmemiştir.
Resim 3: Mevcut İmar Planı (1/5000)
Nazım imar planı kararları bu şekilde iken, bölgeye ilişkin olarak 1/1000 ölçekli
uygulama imara planları kapsamında kent merkezi ve meydanı planlanılmasına
yönelik Varsak Belediye Meclisince bir karar alındığı ve yaklaşık 70 dönümlük bir ticari
alan hedeflenerek daha önce uygulama görmüş olan konut adalarının birleştirilerek
ticarete
dönüştürüldüğü
görülmektedir.
Ancak
bu
işlem
Antalya
Büyükşehir
Belediyesince onaylanmayarak iade edilmiştir.
Kepez İlçesinin
Belediyesinin
yeni
oluşumu ve Varsak
bir
tüzel
kişilik
Belediyesinin
kazanması
de katılımı
sonucunda,
imar
ile Kepez
planlarının
güncelleştirilmesi ve her iki belediye tarafından yapılmış olan planların bütünlüğünün
sağlanması amacıyla Belediyemizce yapılan çalışmalar kapsamında, Kent Merkezi
olarak adlandırılan bu bölgenin de revize edilerek, uygulanabilir ve mülkiyet sorunları
giderilmiş aynı zamanda ifade edildiği üzere gerçek anlamda da küçük bir kent
mezkezi olabilmesine yönelik bir nazım imar planı değişikliği önerisi hazırlanmıştır.
Resim 4: Öneri îmar Planı (1/5000)
Önerilmekte olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda, 20 metrelik bir
arter olan Cumhuriyet Caddesine cepheli konut adaları ile, 25 metrelik bir arter olan
Şehit Mehmet Alkan Caddesine cepheli konut adalarına, yol boyu ticaret kullanımı
getirilmiş, ilköğretim alanı halihazırdaki konumunda kalarak, 12 metrelik yol hemen
doğusuna kaydırılmış, 12 metrelik yolun batısında ise, sosyal tesis, sağlık tesisi ve
belediye hizmet alanı planlanmıştır. Konut ve yol boyu ticaret kullanımlarında
herhangi bir emsal artışı getirilmemiştir.
ARAZİ KULLANIMI
MEVCUT (M2)
ÖNERİ (M2)
ORTA YOĞUNLUKLU GELİŞME KONUT ALANI
10945,51
50975,41
ORTA YOĞUNLUKLU MESKUN KONUT ALANI
44299,26
28319,09
TOPLAM KONUT ALANI
55244,77
79294,45
TİCARET ALANI
52597,53
30993,24
RESMİ KURUM ALANI
5517,16
5999,59
SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANI
2553,60
2553,60
İLKÖĞRETİM TESİS ALANI
7480,82
7480,82
SAĞLIK TESİSİ ALANI
3135,07
3135,07
YEŞİL ALANLAR
8479,78
10751,63
TOPLAM DONATI ALANI
27166,43
29920,71
YOLLAR
47146,26
41946,54
182154,99
182154,99
TOPLAM ALAN
Tablo 1: Alan Dağılımı Tablosu
Bu plan kapsamında; Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile 3194
sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır.
oj/ıir rl‘l,lClS}Ax
Kr " e s f & m 1
<JV
CD
**
■v
İ
t-*
ro
*-»
*-*
*-»
ro
V*
03
-J
<p
03
03
s£)
-j
03
vD
»-*
O
C
D
cr
\
.
en
*0 3
\İ
fc
t-*
>
m
03
~ü
W>
/
....
cr
q-90-^szo
Download

TC - Antalya Belediyesi