$6
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:22.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 105. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
II Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 187 sayılı kararı ile
uygun
bulunan,
ancak Valilik
Makamınca
onayı
bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin
yetkisine geçen P22B-13D nolu imar paftasında yer alan
Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi 159 ada 115 parselin Akaryakıt
ve LPG satış istasyonu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı
KOMİSYON RAPORU:
II Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 187 sayılı kararı ile
uygun
bulunan,
ancak Valilik
Makamınca onayı
bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin
yetkisine geçen P22B-13D nolu imar paftasında yer alan
Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi 159 ada 115 parselin
Akaryakıt ve LPG satış istasyonu olarak planlanmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca
incelenmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
15.04.2014 tarihinde onaylanan Antalya-Burdur-İsparta
Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının
9.34.5.
maddesinde
Karayolları
Genel
Müdürlüğü
sorumluluğu dışındaki güzergâhlarda yer alan akaryakıt
istasyonları için belirtilen min. parsel büyüklüğü koşulunu
sağlamaması nedeniyle planın uygun olmadığı görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom./Üyesi
İ S .O lu Z o ^ a r ^
co?
T . C . Ç E V R E ve Ş E H İ R C İ L İ K B A K A N L I Ğ I
MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA- BURDUR -İSPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI
9.34. KARAYOLU KENARINDA YAPILACAK YAPI VE TESİSLER
9.34.1. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki karayolu
güzergâhlarındaki yapılaşmalarda, belirlenmiş olan standartlardan az
olmamak üzere, yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır.
9.34.2. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından planlanacak yeni devlet
yollarının kent içi geçişlerinde; kamulaştırma sınırının, o yolun çevreye
vereceği olumsuzlukları göz önüne alacak şekilde geniş tutulması
sağlanacaktır.
9.34.3. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında karayolları
kenarında yapılacak tesislerde, 2918 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu” ve
“Karayolları Kenarında Yapılacak Tesisler ve Açılacak Tesisler Hakkında
Yönetmelik” ile 5576/5015 sayılı “Petrol Piyasası Kanunu” ve ilgili
yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
9.34.4. Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün sorumluluğundaki güzergahlarda
akaryakıt ve LPG istasyonları ile bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi,
yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu
alanlarda yapılacak imar planları ilgili kurum ve kuruluş görüşleri
doğrultusunda, bu planda değişiklik yapılmaksızın ilgili idaresince
onaylanabilir.
Bu alanlarda yapılanma koşulları: Maks. Emsal= 0.40
Yapı yapılabilecek min. parsel büyüklüğü= 5.000 m2.olacaktır.
9.34.5.Karayolları
Genel
Müdürlüğü’nün
sorumluluğu
dışındaki
güzergahlarda ve köy yollarında, mevzuata uygun olmak koşulu ile akaryakıt
ve LPG istasyonları yapılabilir. Bu alanlarda yapılacak imar planları ilgili
kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda, bu planda değişiklik yapılmaksızın
ilgili idaresince onaylanabilir.
Bu alanlarda yapılanma koşulları: Maks. Emsal= 0.20
Yapı yapılabilecek min. parsel büyüklüğü= 2.000 m2.olacaktır.
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
9.35. KAYNAK SULARI ŞİŞELEME VE AMBALAJLAMA TESİSLERİ
9.35.1. Kaynak suları şişeleme ve depolama alanları ve potansiyel
gereksinim, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşlardan
alınacak görüşler doğrultusunda ilgili idarece belirlenir. Yapılacak tesislerde,
ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanacak imar planları, ilgili
idarece onanmadan uygulama yapılamaz. Onaylanan planlar sayısal
ortamda veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir. Söz konusu
tesisler amacı dışında kullanılamazlar.
48
T.C.
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Seçim Dönemi
21
Karar No
187
Toplantı Tarihi
07.03.2014
Birleşim
15
Saat
14.00
K arar Özeti : Antalya İli Kaş İlçesi Ç avdır Köyü Ktfyiçi
M evkiinde bulunan 159 ada 115 parselde "Akaryakıt LPG
Tesisi" amaçlı olarak 1/100.000 ölçekli A ntalya-Burdur-İsparta
Çevre Düzeni Planı hüküm leri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve
ilgili yönetmelikleri kapsam ında hazırlanan 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı talebinin uygun bulunduğuna, konu hakkında
hazırlanan İm ar ve Bayındırlık Kom isyonu raporuııun
kabulüne, İl Genel M eclisince işaretle yapılan oylam ada Üyeler
Bayram DAL ve Halil C E Y L A N ’ın ret oyuna karşı mevcudun
oy çokluğu ile karar verildi.
İlgi: 07.03.2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
VERİLEN KARAR
Antalya İl Genel Meclisi Meclis Başkanı Av. Cavit ARI’nın Başkanlığında 61 üyenin katılımıyla;
07.03.2014 tarihli 15. birleşiminde Gündemin 50. Maddesinde yer alan; Antalya İli Kaş İlçesi
Çavdır Köyü Köy içi Mevkiinde bulunan 159 ada 115 parselde “Akaryakıt LPG Tesisi” amaçlı
olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili verilen öneri hakkında hazırlanan
İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu İl Genel Meclisinde okunarak yapılan müzakere
sonucunda;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
‘7/ Genel Meclisinin 04/03/2014 tarihli 147 sayılı kararınca komisyonumuza havale edilen; İlimiz
Kaş İlçesi Çavdır Köyü sınırları içerisinde yer alan 159 ada 115 nolu parselle ilgili 1/5000 ölçekli
İSIazım İmar Planı talebi 04.03.2014 ve 05.03.2014 tarihlerinde yapılan komisyon çalışmalarında
gündeme gelmiş olup . İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından incelenmiştir. İlimiz Kaş İlçesi
Çavdır Köyü köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan 159 ada 115 nolu parselde hazırlanan
akaryakıt ve LPG İstasyonu amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi yapımına ilişkin
dosyanın incelenmesi neticesinde evrakları tamamlanmış olan dosyanın 1/100.000 ölçekli AntalyaBurdur-İsparta Çevre Düzeni Planı Hükümlerine ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili
yönetmeliklere istinaden hazırlanmış olan imar planı dosyasının uygun olduğu kararına
varılmıştır. Takdir İl Genel Meclisinindir. ” denilmektedir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun ilgideki raporu ve konu hakkında İl Genel Meclisinde
yapılan müzakereler sonucunda;
Antalya İli Kaş İlçesi Çavdır Köyü Köyiçi Mevkiinde bulunan 159 ada 115 parselde 4*Akaryakıt
LPG Tesisi” amaçlı olarak 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni Planı
hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında hazırlanan 1/5000
ölçekli N azım İmar Planı talebinin uygun bulunduğuna, konu hakkında hazırlanan İmar ve
Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince işaretle yapılan oylamada
Üyeler Bayram DAL ve Halil CEYLAN’m ret oyuna karşı mevcudun oy çokluğu ile karar
verildi.
Av. Caı
İl Genel Me<flis Başkanı
ÇAVDI R-KAŞ
(ANTALYA)
P22-B-13-D
ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ ÇAVDIR KÖYÜ
159 ADA 115 PARSEL
AKARYAKIT VE LPG SATIŞ İSTASYONU
NAZIM İMAR PLANI
KUZEY
PAFTA NO: P 22B 13D
looo [
NAZIM İMAR PLANI SINIRI
AKARYAKIT VE LPG SATIŞ İSTASYONU
YOL
a
GÜNEY
0 :1 /5 0 00
KAŞ İLÇESİ ÇAVDIR KÖYÜNDE
159 ADA 115 PARSELDE
1 ADET 1/5000 LİK HALİHAZIR HARİTA 3194
PLAN NOTLARI:
1-YÖNETMELİKLER:
1.1. 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK
HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
1.2. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ
YÖNETMELİKLERİ;
1.2.1. 04.09.1988 GÜN VE 19919 SAYILI SU KİRLİLİĞİ
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,
_L
1.2.2. Oİ.11.1986 GÜN VE 19269 SAYILI HAVA KALİTESİNİ
KORUMA YÖNETMELİĞİ,
1.2.3. 11.12.1986 GÜN VE 19308 SAYILI GÜRÜLTÜ
KONTROL YÖNETMELİĞİ,
1.2.4. 14.03.1993 GÜN VE 21814 SAYILI KATI ATIKLARIN
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,
1.2.5. 23,06.1997 GÜN VE 23028 SAYILI ÇEVRE ETKİ
DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
1.2.6. 10.08.2005 GÜN VE 9207 SAYILI İŞ YERİ AÇMA VE
ÇALIŞTIRMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ
2-ÇEVRE
VE ORMAN BAKANLIĞININ 16.09.2013 TARİH VE
14352 SAYILI OLURU İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 1/100.000
ÖLÇEKLİ ANTALYA-BURDUR ÇEVRE DÜZENİ PLANININ
5.48 MADDESİNDE YER ALAN PLAN HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
3-YAPILAŞMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER 1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLANI İÇERİSİNDE
DÜZENLENECEKTİR.
Datum: İTRF96
1/5000
SAYILI İMAR KANUNUNUN 7/A MADDESİNE
İSTİNADEN ONAYLANMIŞTIR......... /..../2013
KONT. M Ü H .: N.YILMAZÜ^O^
i. K. i. Md. V. : H.ELMAS
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
İMAR VE İNŞAAT
>AAT D AiR ttBAŞl
-
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
ANTALYA İLİ, KAŞ İLÇESİ, ÇAVDIR KÖYÜ 159 ADA 115 PARSEL
AKARYAKIT VE LPG SATIŞ İSTASYONU
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu yapılmak istenen alan 159 ada 115 parsel
Çavdır köy sınırları içerisinde yer almakta olup “Çavdır köyü yolu ilt-Çalyılık
mah.” Tanımlı köy yolu üzerinde 0+15 km de yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Planlama çalışması yapılan alan mevcutta tarla vasfında olup akaryakıt ve Ipg
satış istasyonu olarak kullanılmak istenmektedir. Bu istek doğrultusunda imar
kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda imar planı çalışması yapılması
gereği doğmuştur.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Şu anda parsel tarla vasfında olup mevcutta hiçbir yapı bulunmamaktadır.
1
c /y .
Şekil 2. Kadastral Durum
4. PLANLAMA KARARLARI
Parselde Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu olarak planlama kararları alınırken
ilk önce ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmıştır. Parselin kadastro sınırı
ve
mevcut
kadastral
yol
dikkate
alınarak
12
metre
genişliğinde
yol
planlanmıştır. Parselin yoldan çekme mesafesi 15 metre, komşu parsellerden
ise 5 metre ayrılmıştır. Bununla birlikte parselin yapılanma emsali 0.20, bina
yüksekliği
ise
Şekil 3. Plan Örneği
6.50
metre
ile
sınırlandırılmıştır.
5.
PLAN NOTLARI:
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI:
1-YÖNETMELİKLER:
1.1. 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ
GEÇERLİDİR.
1.2. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ;
1.2.1. 04.09.1988 GÜN VE 19919 SAYILI SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ,
1.2.2. 02.11.1986 GÜN VE 19269 SAYILI HAVA KALİTESİNİ KORUMA
YÖNETMELİĞİ,
1.2.3. 11.12.1986 GÜN VE 19308 SAYILI GÜRÜLTÜ KONTROL
YÖNETMELİĞİ,
1.2.4. 14.03.1993 GÜN VE 21814 SAYILI KATİ ATIKLARIN KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ,
1.2.5. 23.06.1997 GÜN VE 23028 SAYILI ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
YÖNETMELİĞİ
1.2.6. 10.08.2005 GÜN VE 9207 SAYILI İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA
RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ
1.3. PLANLAMA ALANI BAKANLAR KURULUNUN 18.04.1996 GÜN VE
96/8109 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN TÜRKİYE DEPREM
BÖLGELERİ HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE DEPREM
BÖLGESİNDE YER ALMAKTADIR.
BU NEDENLE İNŞAAT YAPIMI SIRASINDA DEPREM YÖNETMELİĞİNİN
İLGİLİ MADDELERİNE UYULACAKTIR.
1.4. 07.11.1991 GÜN VE 20748 SAYILI SU KİRLİLİĞİ KONTROL
YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA
UYULACAKTIR.
1.5. GAYRI SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ GÜKÜMLERİ
GEÇERLİDİR.
2-YAPILANMA
KOŞULLARI:
2.1. AKARYAKIT VE LPG SATIŞ İSTASYONU OLARAK BELİRLENEN
ALANDA EMSAL0.20, HMAX:6.50 M Yİ GEÇEMEZ.
2.2. YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ YOLDAN 15 M, KOMŞU
PARSELLERDEN 5 M OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
2.3. BİNALAR OTURDUĞU TABİİ ZEMİN ORTALAMASINDAN KOT ALIR VE
SUBASMAN KOTU 0.50 M DİR.
2.4. TS 12820 VE TS11939 STANDARTLARINDAKİ ASGARİ EMNİYET
MESAFELERİNE UYULMASI VE SAĞLIK KORUMA BANDI BIRAKILMASI
ZORUNLIDIR.
2.5. AKARYAKIT VE LPG SATIŞ İSTASYONU İÇERİSİNDE; MARKET,
İDARİ BİNA, MESCİT, WC, AKARYAKIT VE LPG TANKLARI YER
ALACAKTIR.
3-BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ 04.04.2003 TARİH VE 4256
SAYILI GENELGESİNE GÖRE İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜD
RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
10.02.2014 TARİHİNDE 28.02.2011 VE 102732 SAYILI GENELGE
GEREĞİNCE ONANAN JEOLOJİK ETÜD RAPORUNA GÖRE SÖZKONUSU
ALAN (U.A.-1) UYGUN ALAN OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
3
c/V<
4-CED GÖRÜŞÜ ALINMADAN YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ
DÜZENLENEMEZ.
5-ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 23.07.2013 TARİH VE 437599
SAYILI KURUM GÖRÜŞÜ GEÇERLİDİR.
6-HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.07.2013 TARİH VE 14721 SAYILI
KURUM GÖRÜŞÜ GEÇERLİDİR.
7-AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANTALYA İL
MÜDÜRLÜĞÜ(AR-GE PLN. ETD. PRJ. MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 22.07.2013
TARİH VE 5005 SAYILI KURUM GÖRÜŞÜ GEÇERLİDİR.
8-ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 27.08.2013 TARİH VE 2160 SAYILI KURUM GÖRÜŞÜ
GEÇERLİDİR.
9-TARIM VE ALTYAPI HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN 28.08.2013
ARİH VE 1344 SAYILI KURUM GÖRÜŞÜ GEÇERLİDİR.
10-ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 24.07.2013 TARİH VE 2768 SAYILI KURUM GÖRÜŞÜ
GEÇERLİDİR.
11-ELEKTRİK ÜRETİM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİDROLİK SANTRALLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VE YÖRESİ HES İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 23.07.2013 TARİH VE 37426 SAYILI KURUM GÖRÜŞÜ
GEÇERLİDİR.
12-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.07.2013 TARİH VE
20528 SAYILI KURUM GÖRÜŞÜ GEÇERLİDİR.
13-İL
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 18.07.2013 TARİH
VE 3373 SAYILI KURUM GÖRÜŞÜ GEÇERLİDİR.
14-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİMA.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 19. İLETİM
TESİS VE İŞLETME GURUP MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 15.07.2013 TARİH VE 2539
SAYILI KURUM GÖRÜŞÜ GEÇERLİDİR.
14- ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ 16.09.2013 TARİH VE 14352 SAYILI
OLURU İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ANTALYA-BURDUR
ÇEVRE DÜZENİ PLANININ 5.48 MADDESİNDE YER ALAN” İHTİYAÇ
DUYULMASI HALİNDE “AKARYAKIT İSTASYONLARI” İLGİLİ MEVZUATLAR
VE KURUM/KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA, İLGİLİ
İDARESİNCE DEĞERLENDİRİLMEK VE ALT ÖLÇEKLİ PLANLARI
ONAYLANMAK ŞARTIYLA YAPILABİLİR. KÖY YERLEŞİK ALANI İÇİNDE
OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YEME İÇME, KONAKLAMA,
GÜNÜBİRLİK TESİS GİBİ KULLANIMLAR YER ALAMAZ” HÜKMÜNE
UYULACAKTIR.
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTLARI:
1-YÖNETMELİKLER:
1.1. 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ
GEÇERLİDİR.
1.2. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ;
1.2.1. 04.09.1988 GÜN VE
YÖNETMELİĞİ,
19919 SAYILI SU KİRLİLİĞİ
KONTROLÜ
4
c/U/.
1.2.2. 02.11.1986 GÜN VE 19269 SAYILI HAVA KALİTESİNİ KORUMA
YÖNETMELİĞİ,
1.2.3. 11.12.1986
YÖNETMELİĞİ,
GÜN
VE
19308
SAYILI
GÜRÜLTÜ
KONTROL
1.2.4. 14.03.1993 GÜN VE 21814 SAYILI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ,
1.2.5. 23.06.1997 GÜN VE 23028 SAYILI ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
YÖNETMELİĞİ
1.2.6. 10.08.2005 GÜN VE 9207 SAYILI İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA
RUHSATLARINA İLİŞKİN ÖNETMELİĞİ
2-ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ 16.09.2013 TARİH VE 14352 SAYILI
OLURU İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ANTALYA-BURDUR
ÇEVRE DÜZENİ PLANININ 5.48 MADDESİNDE YER ALAN PLAN
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
3-YAPILAŞMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR
PLANI İÇERİSİNDE DÜZENLENECEKTİR.
5
Rapor Tarihi: 22.08.2011
Rapor No
:163
RAPOR
Antalya Î1 Özel İdaresinin, 26.07.2011 tarih ve 15977 sayılı yazısında; İlimiz Kaş İlçesi,
Çavdır Köyü kırsal yerleşim alanı sınırlan içerisinde, köy yolu üzerinde yer alan 159 ada 115
parsel üzerinde Akaryakıt ve LPG istasyonu amaçlı imar planı talebiyle ilgili kurum
görüşümüz sorulması üzerine; tarafımızdan 18.08.2011 tarihinde mahallinde gerekli
incelemeler yapılmıştır.
Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;
®
•
•
©
9
Belirtilen adreste Akaryakıt ve LPG istasyonu yapılmak istenmektedir.
Parsel çevresi yerleşim alanıdır.
Sahanın sınırıyla bitişik 1 adet mesken 1 adet sera bulunmaktadır.
Saha içerisinde içme ve kullanma su kaynağı, termal ve mineral su kaynağına
rastlanılmamıştır.
Saha Köy yerleşim alanı içerinde bulunmaktadır.
SONUÇ:
® Faaliyet; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındadır.
• Bu yönetmelik çerçevesinde; çevresinde sağlık koruma bandı oluşturularak gerekli
izinleri alması, Sağlık koruma bandı oluşturulurken Akaryakıt ve LPG İkmal
istasyonları ile ilgili TS 12820 ve TS 11939 standartlarındaki emniyet mesafeleri
dikkate alınması kaydıyla faaliyetin belirtilen alanda gerçekleştirilmesinde sıhhi
yönden herhangi bir sakıncanın olmayacağım bildirir raporudur. 22.08.2011
v
T.C
ANTALYA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
EXPO 20ÎÖ
7Hi1ttywfn1r>tikCxpc&o
— N IM L ™
—
■
» l A L r y S M Ij L U j I I V I Ü U U K I
T ” w
i
ouue ıviUCl.
^ A - Y A H A L K S A Ğ . M Ü D .İD A R İ MALİ I
. İ L E R şube m üd.(İN Ş A A T VE EM LA K İSLERİ
SAYI :
KONU:
Tarih:
10663847/45" £>3 f
Kurum Görüşü
o
001320
30.07.2013
147215
Sayı:
014721
ıH û n
İL ÖZEL İDARESİNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
ANTALYA
İlgi:
a) 23.08.2011 tarih ve 40903 sayılı yazımız
b) 04.07.2013 tarih ve 14466 sayılı yazımz
İlgi (b) yazımzda; İlimiz Kaş İlçesi Çavdır Köyü kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde
yer alan 159 ada 115 nolu parselde °Akaryakıt ve LPG İstasyonu” amaçlı imar planları
talebinde bulunulan ve İlgi (a) yazımızla konuya ilişkin kurum görüşümüz tarafınıza iletilmiş
olup, bu görüşümüzün değişip değişmediği sorulmaktadır.
19.07.2013 tarihinde Müdürlüğümüz yetkililerince mahallinde yapılan incelemeler
sonucu herhangi bir sakınca görülmemiştir. İlgi (a) yazımız ekinde düzenlenen 22.08.2011 tarih
ve 163 nolu raporumuz gecerlidir.
Bilgilerinize arz ederim.
ANTALYA (L ÖZ EL İDARESİ
GENHL E V ? a K KAYİT
Uzm. Dr. Mj^rat OZDEMIR
Halk Sağljğı Müdürü
Eki: 1 adet rapor
I.UMUK .MüŞAi-
!VS KAVft. VI
OES'S1’ ,
Z.
j - T 'T E 'ic a y .
i'-’
\ \ o
r
..
csv
i "
*■*" —
» im
3 ALT
r ı v'cıJ J T
■Jİ.J ' M
J
•'? AE KC'Oft C j)
'
>fc'<C£ü
’.sGSı'A: ):
■LSR
J -A
â jl
L
Soğuksu Mah. Kazım K arabekir Ca.d. Defterdarlık Arkası
07030 ANTALYA
TEL : 0 242 237 96 00 D ahili :2047
FAX : 0 242 238 04 10
e -p o s ta : havuzsm@ gmail.com
Ayrıntılı Bilgi: Ö.AYNA
Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
.
T.C.
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
19. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA
(Tesis ve Kontrol Müdürlüğü)
Say,
Konu
: 42500675-752.99/ 4
: Kurum goruşu
0 S Z
1 5 .0 7 .2 0 1 3 *
25 39
T.C.
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’na)
İ lg i: 04/07/2013 tarihli ve 14466 sayılı yazınız.
İlgi yazıda; Antalya İli, Kaş, İlçesi, Çavdır, sınırları içerisinde, yer alan 159 Ada 115
numaralı parselde, Akaryakıt ve LPG İstasyonu amaçlı imar planları talebinde alana ait Grup
Müdürlüğümüz görüşleri sorulmaktadır.
İlgi yazınız ekinde yer alan, 1/25.000 ölçekli haritada işaretlenen sahada, Grup
Müdürlüğümüz sorumluluğunda bugün itibariyle işletmede Enerji İletim Hattı
bulunmamaktadır.
Gereğini arz ederiz.
\ACAK
Grup Müdürü
rC .
ANTALYA İL ÖZEL İDARE, il
GENEL EVRAK KAYIT
KAYIT
3* ^ 7.
■GENELSEXx57SR
HAVALE
GEREĞİ
BİLGI
GENE! SİSRVRB
KUKUK MGŞAViRI'51
Ins. ' m
-İşletme)
TARİH,/ <C. O l • 7j
ve eöt
S -
ait. bşk.
DESTEK fuZ. DAİRESİ CSK.
SrS«'E.HGEl$T DAİ. SSK.
|}K(£V-. fîîŞ, DMRöt BSK.
— 4 -
İ33R VE KOfTT. 0. 8SK.
l 2 . DA!. BŞK
^ V- rV'VJf- Vt 3CÛRLÜGU
i
jy '
AB KOOR OFİS!
i
i
{ «a's.üyROSU
J maS'ANOt
[i
|
—
I
Fabrikalar Mah. 3051 Sok. P. K:218 ANTALYA
Tel (0242) 346 50 55 F aks:(0242)345 49 00
Elektronik Ağ : www.teias.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: M.YILDIRIM
Dahili 1105
v oo^-ı
E L E K T R İK Ü R E T İM A Ş G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Hidrolik Santraller Dairesi Başkanlığı
Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü
Sayı : 60621637 - 754 - 37426
Konu : İmar Planı Talebi
23.07.2013
Antalya İl Özel İdaresi'nin 04/07/2013 tarihli 94607962-14466 sayılı yazısı.
İlgideki yazınızda, Kaş İlçesi, Çavdır Köyü sınırları içerisinde yer alan 159 ada 115
nolu parselde "Akaryakıt ve LPG İstasyonu" amaçlı imar planları ile ilgili işletmemiz
görüşleri istenmiştir.
İlgili yazınıza konu imar planı yapılacak alanın İşletme Müdürlüğümüz uhdesindeki
tesislerle bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.
Melek ÜLEN
Başmühendis
Ali KOCABAŞ
İşletme Müdürü
"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."____________
PK. 375 07050 Kepez / ANTALYA
Telefon: (0 242) 221 14 00 Faks: (0 242) 221 53 47
Ayrıntılı Bilgi îçin: Sibel BAKBAK - Mühendis E-mail; [email protected]
Evrak bilgisine http://ebays.euas.gov.tr/evraksorgulama/defauit.aspx adresinden,
"qjqovi2792BB"
DYS
No
ve
q'
i <»\q/
^ Â
*«
EXP02Q16
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
Bayındır mah. Gazi Bulvarı
İlgi:
-S O
Ji
( İÜ ,
K -Q \
< T T S E -IS O -E M >
evrak
tarihi
ile
erişebilirsiniz. C [ j c j 0 V İ 2 7 9 2 B B
1/1
'
ç e v r e v e ŞE H İR C İLİK
BAKANLIĞI
ANTALYA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
y
v
**
&
EXPO?Ol
■V f A
Sayı : 30219522-305.99-11
Konu : Kurum Görüşü
*
2 8 Temmuz 2013
ANTALYA EL ÖZEL İDARESİNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
İlgi:
a) 04/07/2013 tarih ve 14466 sayılı yazınız.
b) Bakanlığımızın 18/10/2012 tarih ve 16286 sayılı yazısı.
İlgi (a) yazınız ile İlimiz, Kaş İlçesi, Çavdır Köyü kırsal yerleşim alanı sınırlan içerisinde yer alan
159 ada 115 nolu parselde “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” amaçlı imar planı talebinde bulunulmuş
olduğundan bahisle, konuya ilişkin Kurum görüşümüzün 26/07/2011 tarih ve 15977 sayılı yazınıza istinaden
iletildiği belirtilmektedir. Söz konusu 159 ada 115 nolu parselde “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” amaçlı imar
planı talebine ilişkin Kurum görüşümüzün değişip değişmediğinin bildirilmesi istenilmektedir.
Antalya-Burdur Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Danıştay ö.Dairesi
Başkanlığının 30/05/2012 ve 25/06/2012 tarihli kararları ile yürütmesi durdurulmuş olup, bu hususta
Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) ilgi (b) yazısına göre hareket edilmesi
gerekmektedir.
Söz konusu parsel; 648 sayılı KHK gereği incelenmiş olup 2863 sayılı kanuna göre ilan edilen doğal
sit sınırları dışmda ve 383 sayılı KHK hükümlerinin uygulandığı 2872 sayılı Çevre Kanunu 9. Maddesine
göre Bakanlar Kurulunca karara bağlanan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi dışında kalmaktadır.
Planlama çalışmaları kapsamında, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine ve
2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası hükümlerine uyulması gerekmektedir. Bahse konu alan 1/25.000
ölçekli Kaş- Finike- Kumluca yerleşmesine ait Çevre Düzeni Revizyon Planı içerisinde kalmakta olup
yürürlükte bulunan üst ölçekli planlara ve plan kararlarına uyulması gerekmektedir.
İlgili planlama alanı üzerinde yapılacak proje faaliyetine başlanılmadan önce, faaliyet sahibi
tarafından projenin türü ve kapasitesi yönünden Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ile Çevre
Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi
amacıyla İl Müdürlüğümüze (ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürlüğüne) başvuru yapılması gerekmektedir.
Söz konusu planın yapımı kapsamında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin Su Kalitesine İlişkin
Planlama Esasları ve Yasaklar başlığı altındaki hükümlere ve Suların Korunması ile İlgili Esaslarm
belirtildiği 4. Maddedeki hükümlere, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulması; söz konusu alanda yapılması istenen proje kapsamında oluşacak
her türlü atıksu ve atığın bertarafı ile ilgili olarak ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli tedbirlerin
alınması gerekmektedir. Ayrıca çevre değerlerinin korunması amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu
kanuna istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, Mer’i mevzuat çerçevesinde
ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, ekolojik dengenin bozulmamasma, çevrenin
korunmasına yönelik tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.
^
\ ı.
. Jf
Bilgilerinize gereğini arz ederim.
Yaşar GÜVENÇ
İl Müdü r V.
j
EK:
-İlgi (b) yazı örneği (1 sayfa)
M eltem Mah. D um lupınar Bulvarı No: 135 07030 M uratpaşa/ANTALYA
Telefon: 0242 237 00 10 (10 Hat)
Faks:0242 237 00 16
e-posta: antalva@ csb.gov.tr
web: http://w ww.csb.gov.tr/iller/antalva
Bilgi İçin: S.AĞIL / Şehir Plancısı
4
T.C.
ÇEVİRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Sayı :B.09.0.MPG.0.11.01.00-305.02 ~ tii-j ibZfi
Konu : 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plam Çalışmaları
fÜjO/2012
ANTALYA VALİLİĞİNE
(Çevre ve ŞeMrcilik İl Müdürlüğü)
Bakanlığımızca 03/09/2009 tarihinde onaylanmış, olan Antalya-Burdur Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli. Çevre Düzeni Planının Danıştay 6. Dairesi Başkanlığının
30/05/2012 ve 25/06/2012 tarihli Kararları ile yürütmesi durdurulmuştur.
Bilindiği üzere, Çevre Düzeni Plam’planlama bölgesi bütününde yapılacak alt ölçekli
planlar ve her türlü arazi kullanım kararı için belirleyici, yönlendirici ve düzenleyici
nitelikteki üst ölçekli planlardır.
Bu çerçevede, Damştay 6. Dairesince verilen “Yürütmesinin Durdurulması” kararının
gerekçeleri de göz önünde bulundurularak, yürütmesinin durdurulması kararma ilişkin olarak
anılan Kararlara Bakanlığımız tarafından itiraz edilmiş olup, kesin karar verilinceye kadar
telafisi mümkün olmayan sonuçların oluşmaması amacıyla bu dönemde ilgili idarelerce
yürütülecek planlama çalışmalarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.
Diğer taraftan, 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarmca, Danıştay 6. Dairesi
Başkanlığının 30/05/2012 ve 25/06/2012 tarihli Kararlarında belirtilen yürütmeyi durdurma
gerekçeleri de göz önüne alınarak, Antalya, Burdur ve İsparta illerini kapsayan AntalyaBurdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.00Û Ölçekli Çevre Düzeni Planının hazırlanmasına
yönelik çalışmalara başlanacaktır.
Bu kapsamda, ait ölçekli planlama çalışmalarına dönük iş ve işlemlerde; AntalyaBurdur Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plam kararları dikkate alınmasının
telafisi mümkün olmayan zararların oluşmasını engelleyeceği esas alınarak- konunun
Valiliğiniz sınırları dâhilindeki ilgili kurum, kuruluş ve belediyelere bildirilmesi hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
DAĞITIM:
Gereği:
- Antalya Valiliği
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
- Antalya İl Özel İdaresi
- Burdur Valiliği
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
- Burdur Î1 Özel İdaresi
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
- Burdur B elediye Başkanlığı
*
1:'
İrtibat: Şehir Plancısı, H. EY D U R A N
T el: 03122857173/2115 Faks: e-posta: huseyin.eyduran@ csb.gov.tr elektronik ağ: www.csb.gov.tr
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
Sayı : 57897445-622-02
Konu : İmar Planı Talebi
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
ANTALYA
İlgi: 04.07.2013 tarih ve 14467 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda, İlimiz, Kaş İlçesi, Çavdır Köyü kırsal yerleşim alanı sınırlan içerisinde
yer alan 159 ada 115 nolu parselde “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” amaçlı imar planlan talebine
istinaden Müdürlüğümüz görüşünün tarafınıza iletildiği, 18.04.2013 tarihli Osman TOSUN’a ait
dilekçe ile Kaş İlçesi, Çavdır Köyü kırsal yerleşim alanı sınırlan içerisinde yer alan 159 ada 115 nolu
parselde “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” amaçlı imar planı talebine ilişkin işlemlerin devam etmesinin
talep edilmekte olduğu ve konuya ilişkin Müdürlüğümüz görüşünün değişip değişmediği talep
edilmektedir.
Bahse konu yer için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlanmn görüşleri saklı kalmak kaydı ile
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunundaki mesafe tahkikine göre uygun olması, TS 11939 ve TS 12820
standartlanna göre asgari emniyet mesafelerinin uygun olması durumunda Akaryakıt ve LPG otogaz
istasyonu amaçlı imar planı yapılmasında Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır.
Gereğini arz ederim.
İl Bilim,
Adres
e-mail
:Yeşilova Mah. Aspendos bulvarı No:200 Muratpaşa/ ANTALYA
: [email protected]
Tel.: (242) 243 47 77
Faks: (242) 243 47 79
İrtibat: A. AYDAR
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
05 Ekim2011
Sayı
Konu
:B.14.4.ÎLM.0.07.00.01/
: îmar Planı talebi.
2_
ANTALYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
İlgi: 23.09.2011 tarih ve 20436 sayılı yazımz.
İlgide kayıtlı yazınızda, İlimiz, Kaş İlçesi, Çavdır Köyü yerleşim alanı sınırları içerisinde yer
alan 159 ada 115 parsel üzerinde Akaryakıt ve LPG istasyonu amaçlı imar planı yapılacağından
Kurumumuz görüşü istenmektedir.
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre Akaryakıt ve LPG istasyonları için mesafe
tahkiki akaryakıt ve LPG istasyonun aynı yön güzergâhı için önceki ve sonraki yöndeki mesafeler
mücavir alanlar için 1000 metre, mücavir alan dışında kalan yerler için 10.000 metre mesafe
aranmaktadır. Ayrıca kuruluş aşamasında Akaryakıt ve LPG istasyonun TS 12820 standardına ve
TS 11939 standardına uygun olması gerekmektedir.
Bu bağlamda; bahse konu yer için ilgili kanun ve standartların göz önünde bulundurularak
imar planı tadilatı yapılması hususunda;
Bilgilerinize arz ederim.
'\7
Tahılpazarı Mah. 467 Sok. Y ıldız İş M erkezi No: 18 A N TA LY A İ r tib a t: M ak.M üh. B ekir G Ü N D Ü Z
Tel: (242)2434777-78 Faks: (242) 2434779
dahili : 126
p .- n n st?ı ■s t m a n t n 1v a i l ( ^ 7) s f l n a v i o n v t r
v
V.
İNCELEME TUTANAĞI
E M İR :
Antalya Orman Müdürlüğünün 18.07.2013 tarih ve 1875 sayılı yazıları ile Kaş Orman
İşletme Müdürlüğünün 31.07.2013 tarih ve 55071220-265.99/1323 sayılı emirleri gereği.
KONU:
Antalya îli Kaş İlçesi Çavdır Köyü sınırlarında yer alan 159 Ada 115 Parsel numaralı
taşınmazın orman durumunun incelenmesi istenmektedir.
İN C E L E M E :
Antalya İli Kaş İlçesi Çavdır köyü 159 ada 115 nolu parselin arazide yapılan
incelemesinde ilgi emir ekinde gelen taşınmaz parsele ait krokide belirtilen koordinatların el
GPS ile aplikesi sonucu inceleme konusu taşınmazın Orman Kadastro Haritasmda(EK-l) san
ile boyalı Orman Sayılmayan alanlardan olduğu, Kaş İşletme Müdürlüğü Kalkan Orman
İşletme Şefliği Meşcere Haritasında Kalkan serisi 94 nolu bölme içerisinde ve Çavdır köyü
sınırlan dahilinde kaldığı tespit edilmiştir.(EK:2) .Kaş Orman İşletme Müdürlüğü Kalkan
Orman İşletme Şefliği sınırlan dahilinde kalan Çavdır Köyü 159 Ada 115 nolu parselin Tapu
Kaydı(ek-3)çıkanlarak Tapu kaydında Orman sınırlan içerisinde kalmadığı tespit edilmiştir.
Kaş ilçesi Çavdır Köyü sınırlan içerisinde kalan söz konusu 159 Ada 115 nolu parsele
ait taşınmazın tamamı;
A-)6831 sayılı Orman Kanuna göre ORM AN SAYILMAYAN yerlerdendir.
B-)6831 sayılı Orman Kanunun değişik 2. veya 2/B maddesi kapsamında değildir.
C-)Orman Genel Müdürlüğümüzün Tüzel Kişiliğine ait gayrimenkullerden değildir.
D-)6831 sayılı yasa kapsamında izin işlemlerine konu olan sahalardan değildir
E)imar planı yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur.
SO N U Ç :
İlgi emir ve ekinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce sorulan Kaş İlçesi Çavdır
Köyü sınırlan dahilinde kalan 159 ada 115 parsel nolu taşınmazla ilgili yukanda yapılan
inceleme neticesinde de görüleceği gibi Kaş İlçesi Çavdır Köyünde Orman Kadastro
çalışmalan yapılmış, ilan edilmiş olup söz konusu taşınmazın bulunduğu yer Orman
Kadastro Haritasında 6831 sayılı Orman Kanununa göre O rm an Sayılm ayan yerlerdendir.
İş bu inceleme raporu tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 14.08.2013
1
f 'c 4
KALKAN ORKAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÇAVDIR KÖYÜ 159 ADA 115 NOLU PARSELİ
GÖSTERİR ORMAN KADASTRO HARİTASI
KALKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÇAVDIR KOYU 159 ÂDÂ 115 NOLU PARSELİ
GÖSTERİR ÜEŞÇERE HARİTASI
'çjvpık Köyü
parsel
ÇemikT.
ivakyanı fJah,
Tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. (h.J.O .İJZ013
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 27588883.265.04.01. [07.11.18]
: Orman Durumu
*
-7 -
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
İ lg i: 04.07.2013 tarihli ve 72458992-310.01-14466 sayılı yazınız
Antalya İli Kaş ilçesi, Çavdır köyü sınırlan içinde bulunan 159 ada 115 nolu parsel
ile belirtilen yaklaşık 1.694,29 m2 yüzölçümlü taşınmazın 6831 sayılı kanunun 1 nci
maddesine göre orman .sayılan yerlerden olup olmadığı, 2 nci ve 2/B maddesi uyannca hazine
adına orman sınırlan dışına çıkarılan yerlerden olup olmadığı 2924 sayılı kanun kapsamında
kalıp kalmadığı ve imar planı yapılması hakkında görüş sorulmuştur.
İlgili parsel hakkında Kaş Orman İşletme Müdürlüğü’nün 21.08.2013 gün ve 172104
sayılı yazıları ekindeki 14.08.2013 tarihli İnceleme raporu ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize rica ederim
Bölge Müdürü
Burhan ÇAVA;
Bölge Müdür Yrd
p c.
ANTALYA İL ÖZEL İDARE '!
GENEL EVRAK KAYIT
EK :1 Takım İnceleme Raporu
j rftfflH:
^
OAki O
S .O o ı 3
1‘ıEKECl
IT
BİLGİ
] GEM.İ SEKRETER
HAVALE---------- ~
'Eî<Et âtKK VRf^,
HUKUK Mi.fSA-.miCl
INS. KAYN vs EöT DA). 3SK
DESTEK Hİ2 O.ÎRESI BŞK.
STR'.l'EJ! GELŞT DM SSK.
İMARVEİNŞDMRESISŞK
1
/
CEV KOR VE KONT. D. BŞK.
TftRIHVEALT HtZ DAI.BŞK
‘
ENCÜMEN MÛDÖRLÛGO
O-ŞİIŞK. VEAB KOOR OFİSİ
BASW BÜROSU
DOSYA NO.
EKLER
Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü
Sedir Mah. Vatan Bulvarı 7159/ANTALYA
Bilgi: A.KAYMAZ. Tel:(0242) 345 14 48/172 emai 1:([email protected] gm. gov.tr) (0242) 3455058 Fax:(0242) 3451456
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü
î
Sayı
Konu
: B.23.1.DSİ.1.13.10.00-754-437599
: İmar İşleri
K
EKPO
23.07.2013
İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI -ANTALYA
İlgi
: a)29.09.2011 tarihli ve B.23.1 .D Sİ.l. 13.03.01.0-754/360393 sayılı yazımız.
b)04.07.2013 tarihli ve 14466 sayılı yazınız.
Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır köyü kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde köy yolu
üzerinde yer alan 159 ada 115 parsel üzerinde Akaryakıtyakıt ve LPG İstasyonu' amaçlı imar
planı yapılacağından bahisle, Kurumumuzun daha önce vermiş olduğu görüşün değişip,
değişmediği sorulmaktadır.
Kurumumuzun söz konusu parsellerle ilgili daha önce vermiş olduğu görüşünde her
hangi
bir
değişiklik
bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
r
!
*c’
ANTALYA İL Û Z E L İD A R E -1
G E N E L EVRAK KAYIT
l
S A V I :J 2 .lS 2 l
îtKECl
T j
Bil* l
/t
J
0BHELSEKRETER
h a v a le
genel sekr
\\
/tö T
tarihKAYIT
M . N a z if K Ö K
B ö lg e M ü d ü rü a.
B ö lg e M ü d ü r Y ard ım c ısı
YRDİ
--------- i
1
HUKUK Müşavİr Uûi
1
INS. KAYN.VEEÖÎ DAI. BŞK
DESTEK HİZ OftiRF-Sl BSK.
, --
STRATEJİ GELST DA!. SÇK.
İMAR VE İNŞ DAİRESİ BSK
X
------ —
CEV. KOR VE KONT V 3SK.
—
TARIM VE ALT Hİ2. DAL :JŞK.
-
enc ÛMEN MÛDURLÜöÜ
DtS İLŞK. VE AB KOOR. OFİSİ
BASIN BÜROSU
IVKY* NO:
•--------------------1
rlKLEft
J
A
-------- -
-X-------- -
1
J
______ ______
B ubelge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
w^ mOrjina! elektronik belge adresi: ’https://evrakdoarulatisi.qov.tr' Doğrulama Kodu: DEPV-IHJ5-TW15-691
Adres : DSİ 13. Bölge M üdürlüğü Barış Mah. Halide Edip Adıvar Cd. 07098 ANTALYA Ayrıntılı Bilgi
İçin : S. GÖNÜLKIRM AZ Telefon : 0242 331 16 16 Fax: 0242 331 16 14 e-posta :
sgonulkirmaz@ dsi.gov.tr Elektronik Ağ: www.dsi.gov.tr
..X
'&orfowpö
.rrfriyo^ı Itnolothar^ji **'
/;'
'Çom
{5 • İ5
<Myk >
JMİSîi İ).'r
C J S E R A LA R
ye.rlesiml sınıfı
f;
KtîiiSSttkrı’
'v^SsJ
—V
. DiBikora 2 V ^ v
üÇiav &r
Dfi p-üi U
." 'cm 'çın B in a s ı
C3 V/ f |j
^
/ \
■
'fsTENTLERSAHA]
J& drt,rQ ı.
*=>^ <
SERALAR
('£ -İSV> '
»MvK )
/ \Mah,}
ih a n y e ri
M£'K>n5
‘Tow(n$<**?$Kocp
Ö 0 'v' ..
, a*
/■/
Korgıh
(Kivk.} •
ıço o rteo n : o
ftavU->
ttaokul
'u<ısasxık
;Mi* > j
ü)onJU2CÎttft» V
(Mvk) ı f
stoîa^t
m
$?
”a
?
/%
y
H a r ita T e k n ik e r i
A*atyak<t
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü
Sayı: B .23.1 .DSİ. 1.13.03.01.0-754-360393
Konu : İmar İşleri
w*
İ
w
29/09/2011
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
İlgi
: 26.07.2011 tarihli ve 15977 sayılı yazınız.
Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır köyü kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde köy yolu
üzerinde yer alan 159 ada 115 parsel üzerinde Akaryakıtyakıt ve LPG İstasyonu' amaçlı imar
planı yapılacağından bahisle Kurumumuz görüşü talep edilmektedir.
Söz konusu parsel kayıtlardan ve yerinde incelenmiştir. 159 Ada 115 parselin küçük
bir bölümü her ne kadar Çavdır Pompaj Sulama Projesi içerisinde kalıyor ise de, bu proje
yıllardır köy halkı tarafından kullanılmamaktadır. Söz konusu parsel, İl Özel İdaresinden
sağlanan Çavdır köyü kırsal yerleşim alanı sınırı içerisinde kalması nedeniyle de bu
alanda 'Akaryakıtyakıt ve LPG İstasyonu' amaçlı imar planı yapılmasında Kurumumuzca bir
sakınca yoktur.
Hayrullah COŞKUN
Bölge Müdüri! a.
Bölge Müdür Yardımcısı
E K /E K L ER :
1/25 000 ölçekli Harita
s.
< 5 s t ı$ ö .m >
-\g o 0 o /
A dres : D Sİ 13. B ölge M üdürlüğü Barış Mah. H alide E dip A dıvar Cd. 07098 ANTA LY A
A yrıntılı Bilgi İçin : S. G Ö N Ü L K IR M A Z M ühendis Telefon : 0242 331 16 16 Fax: 0242
3 3 1 1 6 14
e-posta : sgonulkirm az@ dsi.gov.tr
E lektronik Ağ: www.dsi.gov.ti-
.=
♦i \
2013
©*
0
e x p o : jic
P îrî FReis
X
Dünya Haritası’nın
«Yıl Dönümü
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu M üdürlüğü
SAYI : 79545921/07.07.446
KONU: Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Köyü
159 ada 115 nolu parsel hk.
ANTALYA
2 4. 07.2013
2768
ANTALYA ÎL ÖZEL İDARESİNE
(îmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
İL G İ: a)26.07.2011 tarih ve 15977 sayılı yazınız ve ekleri.
b) 14.09.2011 tarih ve 127 sayılı yazımız.
c)04.07.2013 tarih ve 14466 sayılı yazınız ve ekleri.
Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Köyü kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde yer alan 159
ada 115 nolu parselde “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” amaçlı imar planı talebine ilişkin iletilen
kurum görüşümüzün değişip değişmediğinin sorulduğu ilgi (c) yazı ve ekleri incelenmiştir.
Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemede ilgi (c) yazıda geçen parsele yönelik
çalışmaların ilgi (a) yazı doğrultusunda yapıldığı, bunun sonrası kurum görüşümüzün
Müdürlüğümüzün ilgi (b) yazısı ile iletildiği tespit edilmiş olup, ilgi (b) yazı ile verilen kurum
görüşümüzde herhangi bir değişiklik olmadığı hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.
'1
ANTALYA<LÖZELİDARESt
i
GENEL .îVRAKKAYIT
|
TARlriT^ÖtOr ^ V ö ^’31
KAYİT
iEREöl BİLGİ \
GENEL5EKRE-TER
HAVAİ.E
GENEi ' KP-'THUKUKMÜŞAVİR'
— i
INS.KAYN.VEE<V •
DESTEKHİZ.DA ÇK
'.TRATEJİGELS
:MARVEİN?
CEV.KORVEv .
TARIMVEALT
•>! !
I
vNCÛM
EN U.JU.İL
3ILS
)
:
- r j .ijVrt <0:
Melike GUL
Bölge Kurulu Müdürü
’V 6
__________________________________________ ______________
K ılıçaslan M ahallesi Z afer Sokak N o:6 K aleiçi / A N TA LY A
Tel: 0 (242) 247 87 61-243 21 60 Faks: 0 (242) 248 35 33
e-posta:antalyakurul@ kulturturizm .gov.tr
A yrıntılı B ilgi îçin İrtibat: B .A K G Ö Z Şehir Plancısı
E lektronik Ağ: \v\v\\ .ku lu » tu rizm .gov.tr
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu M üdürlüğü
SAYI : B.16.0.KVM.4.07-00.02/07.07.446
KONU: Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Köyü
159 ada 115 nolu parsel hk.
ANTALYA
1 4. 09,201 1
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
İLGİ: 26.07.2011 tarih ve 15977 sayılı yazınız ve ekleri.
Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Köyü sınırları içerisinde yer alan 159 ada 115 nolu parsel üzerinde
“Akaryakıt ve LPG İstasyonu” amaçlı imar planı yapımına ilişkin kurum görüşümüzün istendiği ilgi
yazınız ve ekleri incelenmiştir.
Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemelerde “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” amaçlı imar planı
yapılmak istenen alanda herhangi bir kültür varlığı ile sit alanının bulunmadığı tespit edilmiştir.
“Akaryakıt ve LPG İstasyonu” Amaçlı İmar Planı yapılmak istenilen söz konusu parselin Çavdır
Köyü sınırları içerisinde yer aldığı, köy merkezinde konumlandığı, alanda yapılan incelemede; parselin
düz bir alanda konumlanmış olduğu, parsel üzerinde herhangi bir faaliyet yapılmadığı, alan yüzeyinde
2863 sayılı yasa kapsamına giren kültür varlığına rastlanılmadığı hazırlanan uzman raporundan
anlaşılmaktadır.
Bu doğrultuda, Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Köyü sınırları içerisinde yer alan 159 ada 115 nolu
parsel üzerinde “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” amaçlı imar planı yapılmasına 2863 sayılı Kültür
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Ancak; Ülkemizde korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının envanterlenmesine esas tespittescil çalışmalarının tamamlanmaması ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3. Maddesi’nin
tanımlar bölümünde “Kültür Varlıklarının; Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel
sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve
kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz
varlıklar olarak tanımlanması nedenleri ile söz konusu parsellerde yapılacak olan uygulamalar sırasında
2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına, giren herhangi bir kültür varlığına rastlanması
durumunda çalışmaların ivedilikle durdurularak Müdürlüğümüze ve Antalya Müzesi Müdürlüğüne haber
verilmesi gerekmektedir.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Bölge Kurulu Müdürü
K ılıçaslan M ahallesi Zafer Sokak N o:6 K aleiçi / A N TA L Y A
Tel: 0 (242) 247 87 61-243 21 60 Faks: 0 (242) 248 35 33
e-posta:antalyakurul@ kulturturizm .gov.tr
A yrıntılı Bilgi İçin İrtibat: B .A K G Ö Z Şehir Plancısı
Elektronik Ağ: w w w .kulturturizm .gov.ti-
AKDENİZ
T. C .
A K D E N İZ E L E K T R İK D A Ğ IT IM A N O N İ M Ş İR K E T İ
( TESİS M ÜDÜRLÜĞÜ)
Say j
17408197/
K onu
İm ar P lanı hk.
>
r
22.07.^ >3*
v
5 00 5
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve inşaat Dairesi Başkanlığı
İlgi:04.07.2013 tarih ve 14466 sayılı yazınız
İlgi yazı ile ; Kaş ilçesi Çavdır köyü 159 ada 115 parselde Akaryakıt ve LPG istasyonu amaçlı
imar planı çalışmaları daha önce vermiş olduğumuz görüşümüzde değişiklik olup olmadığı
sorulmaktadır.
Söz konusu parsel ile ilgili daha önceki görüşümüzde değişiklik yoktur.
Gereği bilgilerinize sunulur.
AA— )
Osman HONDU
Genel Müdür
T .C .
ANTALYA ÎL Ö Z E L İD A R ES İ
G E N E L EV R A K KAYIT
KAYIT
TARİH: "2. £T- O "4 . 7 . <0 i 7
SAYIr2
İİ0?
gereği
BILG!
GENEL SEf"'ET,'’s
havale
g en elsek :
•
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
İNS. KAYN. VE EĞT DA! BSK
DESTEK HIZ. DAİRESİ BŞK
STRATEJİ GELŞT DA! 8SK.
İMAR VE L\'Ş. DAİRESİ BŞK.
ÇEV KOR VE KONT D. BŞK
TARIM VE ALT HİZ. DAl BŞK.
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞİLŞK. VEABKCOROTİS!
BASIN BÜROSU
,'JOSYA NO.
EKLER
------ _
Göksu M ah. Serik C ad. Dem okrasi Kavşağı 0 7 2 6 0
Telefon : (0 242) 3 3 9 7 7 77 Fax : (0242) 3 3 8 31 67
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. bir TEDAŞ Kuruluşudur.
ANTALYA
K urum lar V.D. : 0 2 1 0 4 7 0 5 4 4
e-posta :akdeniz@ akdenizedas.gov.fr
A K D E N İZ
I.C .
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
ANTALYA İL MÜDÜRLÜĞÜ
(A R - G E P ln.E td.P rj M ü d ü r lü ğ ü )
Konu
:
:
B .02.2.T E D A Ş .1.10.01.11
im ar Planı
—
T.C.
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
İLGİ: 26.07.2011 Tarihli ve 15977 sayılı yazınız
Antalya İli Kaş İlçesi Çavdır Köyü sınırları içerisinde kalan 159 ada 115 numaralı parselde
yapılacak olan Akaryakıt ve LPG İstasyonu amaçlı imar planı çalışmaları için görüşümüz
sorulmaktadır.
Söz konusu parsel ile ilgili herhangi bir planlamamız yoktur.
Gereğini arz ederiz.
UfuM OKUL
İl Mü Air. Yard.
(DağıtımW® Perakende)
Bülent GÜREL
' İ l Müdürü
Göksu Mah. Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavş. 07260 ANTALYA Kurumlar V.D.: 0210470544 Ayrıntılı Bilgi için irtibat:.....................................
Telefon : (0242) 339 55 55 Fax: (0242) 339 22 22
e-posta: antalya-1 @tedos.gov.tr
Elektronik ağ : http://antalya.tedas.gov.tr
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. bir TEDAŞ Kuruluşudur.
T.C .
A N T A L Y A İL Ö Z E L İD A R E S İ
T a rım v e A lty a p ı H iz m e tle ri D aire si B a şk an lığ ı
S ay ı
:9
0
0
2
5
6
1
8
-
3
1
3
.
0
2
.
0
2
Z ş r lo # * .Z o /J
K o n u : İm a r P lanı T aleb i
İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'ne)
İlgi : a)
b)
c)
ç)
d)
26.07.2011 tarih ve 15977 sayılı y azın ız.
E tüt ve P ro je M ü d ü rlü ğ ü n ü n 14.11.2011 tarih ve 2 3 9 4 6 sa y ıiı yazısı.
07.12.2011 ta rih li ve M .0 7 .0 .İÖ İ.0 .1 6 .0 4 .0 0 -3 1 3 .0 2 -2 5 9 1 4 sayılı y azım ız.
O sm an T O S U N 'a ait 18.04.2013 tarihli dilekçe.
0 4 .07.2013 tarih ve 14466 sayılı yazın ız.
İlgi (d) yazınız ile İlimiz Kaş İlçesi Çavdır Köyü kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde
yer alan 159 ada 115 nolu p arselde "A karyakıt ve LPG İstasyonu" am açlı im ar planı
talebinde bulunulduğu, ilgi (ç) dilekçe ile bu parselde "A karyakıt ve LPG İstasyonu"
amaçlı imar planına ilişkin işlemlerin devam etmesinin talep edilmekte olduğu, daha önce
ko n u y a ilişk in ilg i (c) yazı ile v e rd iğ im iz kurum g ö rü şü n ü n d e ğ işip d eğ işm ed iğ i
sorulmaktadır.
İlimiz Kaş İlçesi Çavdır Köyü kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde yer alan 159 ada
115 nolu parsel ile ilgili olarak, ilgi (c) yazımız ile Kaş ilçesi köy yolları ağımız içinde 121
KKN'lu ve "Çavdır kyy. ilt. - Çaltılık malı." tanımlı köy yolumuz üzerinde 0+150 km.'de yer
aldığı, bahse konu imar planı çalışmasının yapılmasında, Akaryakıt ve LPG istasyonları için
"K arayolları K enarlarında Y apılacak ve Açılacak T esisler H akkındaki Y önetm elik"’te
bahsedilen mesafe tahditlerine uyulması koşulu ile her hangi bir sakınca olmadığı görüşü
verilm iştir. A ralık 201 1 tarihinde verilen kurum görüşüm üzde bir değişiklik olmadığı
hususunda;
Bilgilerinizi ve Gereğini rica ederim.
a
İMAR ve İNŞAAT
OAİRFSİ BAŞKANLIĞI
Tsiih S L 3 u
P a ra f
RAN PROJE
YATIRIM ve İMSAAT
ımıoüRu
İMAR ve KENTSEL
İYİLEŞTİRME
^
mSDüRü
BMLAK ve
İSTİMLAK
MÜDÜRÜ
Bayındır Mah. Gazı Bulvarı Ayrıntılı bilgi için irtibat M.KAZAROÖLU
Telefon: (242)245 66 66 Faks: (242)238 05 44
e-posta, infofarantalyaiIoz.gov.tr ülektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
= T
İ f
YAPI KONTROL
] MÜDÜRÜ
a" V -
\\ /VY6VL
T - - 'b - )
3
Download

Gündemin 19.Maddesi - Antalya Belediyesi