İstanbul, 01.07.2014
Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin 431 Sıra Numaralı VUK Tebliğinin Yürürlük
Tarihi 1.1.2015 Tarihine Ertelenmiştir.
DUYURU NO:2014/45
Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile
ÖTV Kanunu eki I ve III/B listesinde yer alan mallar ile ilgili ticari faaliyetlerde bulunan
mükellef gruplarının kayıtlarının elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz
edilmesine ilişkin olarak yayımlanan 431 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nin yürürlük tarihi
28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 436 sıra numaralı VUK Genel
Tebliği ile, 01.07.2014 tarihinden 01.01.2015 tarihine ertelenmiştir.
Bilgilerinize sunulur,
Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Member of JPA International
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 431)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (SIRA NO: 436)
Resmi Gazete Sayısı
Resmi Gazete Tarihi
Kapsam
29044
28/06/2014
29/12/2013 tarihli ve 28866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)'nin 8 inci
maddesinde yer alan "1/7/2014" ibaresi "1/1/2015" olarak değiştirilmiştir.
Tebliğ olunur.
Download

2014-45 Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin