T.C.
EREĞLĠ (KONYA)
ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ
ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞI
EREĞLĠ (KONYA) ADLĠYESĠNDE GÖREV YAPAN
ZABIT KÂTĠPLERĠ VE MÜBAġĠRLERĠN
29/12/2014 - 29/03/2015 TARĠHLERĠ ARASINDAKĠ
NÖBET ÇĠZELGESĠDĠR.
NÖBET TARĠHĠ
29/12/2014
30/12/2014
31/12/2014
01/01/2015
02/01/2015
03/01/2015
04/01/2015
05/01/2015
06/01/2015
07/01/2015
08/01/2015
09/01/2015
10/01/2015
11/01/2015
12/01/2015
13/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
17/01/2015
18/01/2015
19/01/2015
20/01/2015
21/01/2015
22/01/2015
23/01/2015
24/01/2015
25/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
01/02/2015
02/02/2015
03/02/2015
04/02/2015
05/02/2015
06/02/2015
07/02/2015
08/02/2015
NÖBETÇĠ ZABIT KÂTĠBĠ
Veysel AYKUL
Veysel AYKUL
Veysel AYKUL
Veysel AYKUL
Veysel AYKUL
Veysel AYKUL
Veysel AYKUL
Ebru ÖZENÇAY
Ebru ÖZENÇAY
Ebru ÖZENÇAY
Ebru ÖZENÇAY
Ebru ÖZENÇAY
Ebru ÖZENÇAY
Ebru ÖZENÇAY
Mehmet ÇETĠNKAYA
Mehmet ÇETĠNKAYA
Mehmet ÇETĠNKAYA
Mehmet ÇETĠNKAYA
Mehmet ÇETĠNKAYA
Mehmet ÇETĠNKAYA
Mehmet ÇETĠNKAYA
Mehmet EKEN
Mehmet EKEN
Mehmet EKEN
Mehmet EKEN
Mehmet EKEN
Mehmet EKEN
Mehmet EKEN
Gülbahar ÇAKMAKTEPE
Gülbahar ÇAKMAKTEPE
Gülbahar ÇAKMAKTEPE
Gülbahar ÇAKMAKTEPE
Gülbahar ÇAKMAKTEPE
Gülbahar ÇAKMAKTEPE
Gülbahar ÇAKMAKTEPE
Esra YEL
Esra YEL
Esra YEL
Esra YEL
Esra YEL
Esra YEL
Esra YEL
NÖBETÇĠ MÜBAġĠR
Mehmet TAN
Mehmet TAN
Mehmet TAN
Mehmet TAN
Mehmet TAN
Mehmet TAN
Mehmet TAN
Osman GÜNGÖR
Osman GÜNGÖR
Osman GÜNGÖR
Osman GÜNGÖR
Osman GÜNGÖR
Osman GÜNGÖR
Osman GÜNGÖR
Rahime AKKAYA
Rahime AKKAYA
Rahime AKKAYA
Rahime AKKAYA
Rahime AKKAYA
Rahime AKKAYA
Rahime AKKAYA
Soner KEPĠR
Soner KEPĠR
Soner KEPĠR
Soner KEPĠR
Soner KEPĠR
Soner KEPĠR
Soner KEPĠR
ġenel GÜNEY
ġenel GÜNEY
ġenel GÜNEY
ġenel GÜNEY
ġenel GÜNEY
ġenel GÜNEY
ġenel GÜNEY
Muhittin ERTAġ
Muhittin ERTAġ
Muhittin ERTAġ
Muhittin ERTAġ
Muhittin ERTAġ
Muhittin ERTAġ
Muhittin ERTAġ
1/3
NÖBET TARĠHĠ
09/02/2015
10/02/2015
11/02/2015
12/02/2015
13/02/2015
14/02/2015
15/02/2015
16/02/2015
17/02/2015
18/02/2015
19/02/2015
20/02/2015
21/02/2014
22/02/2014
23/02/2015
24/02/2015
25/02/2015
26/02/2015
27/02/2015
28/02/2014
01/03/2015
02/03/2015
03/03/2015
04/03/2015
05/03/2015
06/03/2015
07/03/2015
08/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
11/03/2015
12/03/2015
13/03/2015
14/03/2015
15/03/2015
16/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
19/03/2015
20/03/2015
21/03/2015
22/03/2015
23/03/2015
24/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
27/03/2015
28/03/2015
29/03/2015
NÖBETÇĠ ZABIT KÂTĠBĠ
Nazan AKDAġ
Nazan AKDAġ
Nazan AKDAġ
Nazan AKDAġ
Nazan AKDAġ
Nazan AKDAġ
Nazan AKDAġ
Sabriye AKBAL
Sabriye AKBAL
Sabriye AKBAL
Sabriye AKBAL
Sabriye AKBAL
Sabriye AKBAL
Sabriye AKBAL
Fatih GÖK
Fatih GÖK
Fatih GÖK
Fatih GÖK
Fatih GÖK
Fatih GÖK
Fatih GÖK
ġenay KURT
ġenay KURT
ġenay KURT
ġenay KURT
ġenay KURT
ġenay KURT
ġenay KURT
Rabia DEMĠRTAġ
Rabia DEMĠRTAġ
Rabia DEMĠRTAġ
Rabia DEMĠRTAġ
Rabia DEMĠRTAġ
Rabia DEMĠRTAġ
Rabia DEMĠRTAġ
Uğur Cumali KARPUZCU
Uğur Cumali KARPUZCU
Uğur Cumali KARPUZCU
Uğur Cumali KARPUZCU
Uğur Cumali KARPUZCU
Uğur Cumali KARPUZCU
Uğur Cumali KARPUZCU
Mehmet Emin ÇĠNAR
Mehmet Emin ÇĠNAR
Mehmet Emin ÇĠNAR
Mehmet Emin ÇĠNAR
Mehmet Emin ÇĠNAR
Mehmet Emin ÇĠNAR
Mehmet Emin ÇĠNAR
NÖBETÇĠ MÜBAġĠR
Altan ÇÖNE
Altan ÇÖNE
Altan ÇÖNE
Altan ÇÖNE
Altan ÇÖNE
Altan ÇÖNE
Altan ÇÖNE
Ahmet ĠNCE
Ahmet ĠNCE
Ahmet ĠNCE
Ahmet ĠNCE
Ahmet ĠNCE
Ahmet ĠNCE
Ahmet ĠNCE
Mehmet YURTTAġ
Mehmet YURTTAġ
Mehmet YURTTAġ
Mehmet YURTTAġ
Mehmet YURTTAġ
Mehmet YURTTAġ
Mehmet YURTTAġ
Hasan YEġĠLDAġ
Hasan YEġĠLDAġ
Hasan YEġĠLDAġ
Hasan YEġĠLDAġ
Hasan YEġĠLDAġ
Hasan YEġĠLDAġ
Hasan YEġĠLDAġ
Mehmet TAN
Mehmet TAN
Mehmet TAN
Mehmet TAN
Mehmet TAN
Mehmet TAN
Mehmet TAN
Osman GÜNGÖR
Osman GÜNGÖR
Osman GÜNGÖR
Osman GÜNGÖR
Osman GÜNGÖR
Osman GÜNGÖR
Osman GÜNGÖR
Rahime AKKAYA
Rahime AKKAYA
Rahime AKKAYA
Rahime AKKAYA
Rahime AKKAYA
Rahime AKKAYA
Rahime AKKAYA
2/3
NÖBET USUL VE ESASLARI
1-) Nöbet süresi, hafta içi mesainin bitiĢ saatinde baĢlayıp ertesi gün mesainin
baĢlama saatinde biter, hafta sonu ve resmi tatil günleri için tam gündür.
2-) Adli hizmetlerin devamlılığı gereği nöbet tutan personelin, olay yeri veya adliyeye
gitmelerini gerektiren adli nitelikteki iĢ ya da olay meydana gelmediği sürece, nöbetlerini
görev mahallerinde geçirme zorunluluğu bulunmadığı dikkate alınmak suretiyle;
Nöbetçi zabıt katibi ve mübaĢir adliye, olay yeri veya hastaneye gitmelerini gerektiren
adli nitelikteki iĢ ya da olay meydana gelmesi durumunda derhal adliyeye gelerek, gereken
hallerde ise olay yeri ve hastaneye giderek gerekli iĢ ve iĢlemleri yapacaklardır.
3-) Nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesinde Ģikayetçi, mağdur, sanık, tanık ve ilgili
diğer kiĢiler bekletilmeyecektir.
4-) Nöbetçi zabıt katipleri ve mübaĢirler telefonlarını sürekli açık tutacak, nöbetçi
hakim ve birbirleri ile irtibatlı olacak, adliyedeki mevcut iletiĢim numaralarını güncel
tutacaklardır.
5-) Nöbetçi zabıt katipleri ve nöbetçi mübaĢirler Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza
Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimliği ve Ġcra Mahkemesinin görev alanına giren iĢlere
bakacaktır.
6-) Nöbetçi mübaĢirler nöbet süresince adliyeye ait faksları kontrol edecekler,
mahkemeleri ilgilendiren faks gelmesi durumunda ilgisine göre Hakim ve zabıt katibine bilgi
vereceklerdir.
7-) Nöbetçi zabıt katibine veya nöbetçi mübaĢire ulaĢılamaması durumunda, çizelgede
takip eden sıraya göre zabıt katiplerine ve mübaĢirlere ulaĢılacak, ulaĢılan zabıt katibi ve
mübaĢir nöbet hizmetini yürütecektir.
8-) Nöbet hizmetlerinde zorunlu haller dıĢında ve Komisyon BaĢkanına bilgi
verilmemesi sonucu meydana gelecek aksaklıklardan nöbetçi hakim, katip ve mübaĢir
sorumlu olacaktır.
9-) Nöbetler belirtilen tarihlerde tutulacak, Komisyon BaĢkanının bilgisi olmadan
kesinlikle nöbet değiĢikliği yapılmayacaktır. Mazereti nedeniyle nöbet değiĢikliği yapmak
isteyen personel, yerlerine nöbet tutacak personelin de değiĢikliğe rıza gösterdiğine iliĢkin
imzasını içerir dilekçe ile talepte bulunacak, Komisyon BaĢkanının uygun görmesi halinde
nöbet değiĢikliği yapabileceklerdir.
10-) Nöbetçi zabıt katibinin/mübaĢirin rahatsızlığı veya baĢka bir mazereti halinde
Komisyon BaĢkanına yazılı veya sözlü bilgi verilmesi suretiyle Komisyon BaĢkanı tarafından
baĢka bir zabıt katibi/mübaĢir görevlendirilebilecektir.
11-) Bir nöbet döneminde izin, rapor, vs. sebeplerle görevinden ayrılan personel,
görevine hafta baĢı baĢlar ise o hafta baĢından, hafta içi baĢlar ise takip eden ilk hafta
baĢından itibaren nöbetini tutacaktır.
12-) Nöbetçi personelin izin, rapor vs. sebeplerle görevinden ayrılması halinde
çizelgede takip eden ilk personel nöbeti tutacaktır.
13-) ĠĢ bu nöbet çizelgesi ile nöbet usul ve esasları ilgililere tebliğ olunur. 25/12/2014
Mehmet TAZE 92567
Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu BaĢkanı
3/3
Download

T.C. EREĞLĠ (KONYA) ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ