Karaer Mah. Sebahattin Aytaç Caddesi No:4
GÜMÜŞHANE
Telefon: 0 (456) 213 10 77
0 (456) 213 60 62
Belge-Geçer: 0 (456) 213 1017
E-Posta: [email protected]
Web: http://gumushane.meb.gov.tr
Bölüm İsmi: Özel Büro
Bilgi İçin: İsmail HAYAL- Şb.Md.
İletişim:04562131077 Dâhili 120
T.C.
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
SAYI : Özel Büro/ 67
KONU : Görev Dağılımı
10.07.2014
SAYIN
İLGİ: Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
İlgi Yönetmelik hükümlerine göre 10.07.2014 tarihinden itibaren ekte belirtilen görevler
uhdenize verilmiş bulunmaktadır. Bu görevlerle birlikte;
T.C. Anayasası, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ek ve değişiklikleri, Milli Eğitimi ilgilendirilen Kanun, Kanun Hükmünde Kararname,
Karar, Yönetmelikler, Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği, Genelge ve yürürlükteki
mevzuatlar doğrultusunda eksiksiz olarak yerine getirilecektir.
Görev ve sorumluluklar yerine getirilirken; objektif adil ve özellikle devletten yana bir
anlayışla yerine getirilecek, yazılan her nevi yazılarda, onaylarda kısacası, imzası, parafı bulunan
Memur, Şef, Uzman, Eğitim Uzmanı, Avukat, Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı, Maarif Müfettişleri
Başkanı kesinlikle sorumludur. İşlerin yürütülmesinde Kurum standartlarına uygun süratli hareket
edilecek, bölümler arasında koordinasyon sağlanacak. İş sahipleri bekletilmeyecektir.
Hizmet birimlerini yürüten yöneticilerin izinli ve raporlu olmaları durumunda
yerlerine kimlerin vekâlet edeceği EK-3’deki çizelgede belirtilmiştir. Bunun haricinde ilgili
hizmet birimler yöneticileri, sorumlulukları dışındaki hizmet birimlerine müdahalede
bulunulmayacaklardır.
Bakanlıklardan, Üniversitelerden, Mahkemelerden ve Belediyelerden gelen Çok Gizli,
Gizli, Hizmete Özel yazılarla ilgili Özel Büro aracılığıyla makama bizzat bilgi verilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığından gelen e-mail, fakslar ve günlü yazılar Makamın havalesinden
geçirildikten sonra ilgili hizmet birimi yöneticisi tarafından gereği yapılacaktır.
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Hukuk Bürosu Sorumluları;
sorumluluklarına verilen görevleri yapmak, İl Müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve
belgeleri İl Müdürü adına imzalamak ve Millî Eğitim Müdürü tarafından verilen diğer görevleri ve
sorumlulukları yürütmekle görevli ve sorumludurlar.
Maarif Müfettişleri Başkanlığı, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Hukuk Bürosu
Sorumluları; sorumlu oldukları bölümdeki tüm şef, memur ve diğer personellere görevlerini yazılı
olarak tebliğ edeceklerdir.
Karaer Mah. Sebahattin Aytaç Caddesi No:4
GÜMÜŞHANE
Telefon: 0 (456) 213 1077 0 (456) 213 6062
Belge-Geçer: 0 (456) 213 1017
E-Posta: [email protected]
Web: http://gumushane.meb.gov.tr
Bölüm İsmi:Özel Büro
Bilgi İçin: İsmail HAYAL- Şb.Md.
İletişim:04562131077
Dâhili 120
Her türlü özlük haklarına ilişkin teklif ve dilekçeler ile önemli tüm evraklarda şahsımın
havalesi olması halinde gereği yapılacak, aksi halde evrak üzerinde kesinlikle işlem yapılmayacaktır.
Hizmet Birimi Sorumluları, İşlerin ivedi yürütülebilmesi için tüm önlemleri alacaklardır.
Herhangi bir dış göreve gidildiğinde Milli Eğitim Müdürüne, Milli Eğitim Müdürüne ulaşılmadığı
durumlarda Özel Büro’ya bilgi verilecektir.
Görevlerinizi Kanun, Yönetmelik ve Genelgeler doğrultusunda aksamaya meydan vermeden
yapmanızı önemle rica eder, başarılar dilerim.
Muhammet ŞAHİNKAYA
İl Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
EK-1
Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğine Ek Olarak
Birim Amirlerinin Görev Dağılımı, Yetkileri ve Sorumlulukları (4 Sayfa )
EK-2
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Hizmet Birimlerine Göre Çalışan Personel Çizelgesi
(4 Sayfa)
EK-3
Birim Amirlerinin İzinli, Raporlu, Açığa Alınma ve Görevden Ayrılma Durumlarında
Silsile ile Vekâlet Edeceklerin Sıra Çizelgesi (1 Sayfa)
Karaer Mah. Sebahattin Aytaç Caddesi No:4
GÜMÜŞHANE
Telefon: 0 (456) 213 1077 0 (456) 213 6062
Belge-Geçer: 0 (456) 213 1017
E-Posta: [email protected]
Web: http://gumushane.meb.gov.tr
Bölüm İsmi:Özel Büro
Bilgi İçin: İsmail HAYAL- Şb.Md.
İletişim:04562131077
Dâhili 120
EK-1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
YÖNETMELİĞİNE EK OLARAK BİRİM AMİRLERİNİN GÖREV DAĞILIMI,
YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI:
Müdür Yardımcısı İbrahim TAŞ;
1-
Tüm birimlerin maaş, ücret, harcırah kanunu esaslarına göre yolluk ve yevmiyelerin
ödenmesi işlemleri ve müdürlüğümüze ait tüm hesaplardaki paraların HARCAMA
YETKİLİSİ olarak imza atmak,
2-
Disiplin amiri ve üst disiplin amirinin görevleri Milli Eğitim Müdürünün görüşü alındıktan
sonra Merkez İlçe için Milli Eğitim Müdür Yardımcısına devredilmiştir.
3-
İl Milli Eğitim Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
Müdür Yardımcısı Mesut OLGUN;
1-
Müdür Yardımcısı İbrahim Taş’ın izinli ve raporlu olduğu günlerde harcama yetkililiği
görevini yerine getirmek,
2-
Milli Eğitim Şube Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı, Tesis Müdürleri, Kurum Avukatları
dışındaki personelin Aylıksız İzin ve Yurtdışı Çıkış İzin onayı dışında kalan tüm izin
onaylarını imzalamak,
3-
İl Milli Eğitim Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Strateji Geliştirme Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Hüseyin ERDEN;
1-
Okul Aile Birliği gelirleri, sınav hizmetleri gelirleri, personel kimlik kartı gelirleri,
bağışlar ve her türlü banka hesaplarının Gerçekleştirme Görevlisi Strateji Geliştirmeden
Sorumlu Şube Müdürüdür. Bu bölümün Muhasebe Sorumlusu Yüksel BERKER ile
Melahat ARTUN’dur. İlgililerin işbölümü sorumlu oldukları Şube Müdürü tarafından
kendilerine yazılı olarak tebliğ edilecektir. Yapılan iş ve işlemler Milli Eğitim
Müdürünün görüşü alındıktan sonra gerçekleştirilecektir.
2-
Strateji Geliştirme Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Ulusal Ajans proje
bütçelerinin Makam onayından sonra esaslara göre harcanmasından sorumludur. Ulusal ve
uluslararası tüm projelerin Harcama Yetkilisi Milli Eğitim Müdürü, Gerçekleştirme
Görevlisi Strateji Geliştirmeden Sorumlu Şube Müdürüdür.
3-
Strateji geliştirme hizmetlerinden sorumlu şube müdürü, müdürlüğümüze ait banka
hesaplarından yapılan harcamalarda gerçekleştirme görevlisidir. Strateji geliştirme
hizmetlerinden sorumlu şube müdürü izinli ve raporlu olduğu günlerde kendisine sıralı
olarak vekâlet edecek şube müdürleri gerçekleştirme görevlisidir.
Karaer Mah. Sebahattin Aytaç Caddesi No:4
GÜMÜŞHANE
Telefon: 0 (456) 213 1077 0 (456) 213 6062
Belge-Geçer: 0 (456) 213 1017
E-Posta: [email protected]
Web: http://gumushane.meb.gov.tr
Bölüm İsmi:Özel Büro
Bilgi İçin: İsmail HAYAL- Şb.Md.
İletişim:04562131077
Dâhili 120
EK-1
Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Bülent AĞAÇ;
1.
Müdürlüğümüze ait maaş, ücret, yolluk, yevmiye, ekders, işçilerin ter türlü mali hakları,
müdürlüğümüz ve il merkezinde çalışan tüm kamu personeli (memur, işçi, sözleşmeli (4C), ücretli, vekil, stajyer öğrenci) ve öğrenci bursları mali hakları, Özel Eğitim ve Taşımalı
İlköğretim yemek bedeli ödemelerinin GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ Destek
Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürüdür. İlgili işlemlerle ilgili Muhasebe Yetkilisi Bahri
ASLAN ve Mustafa DOYMUŞ’TUR. İki muhasebe yetkilisinin iş bölümünü bağlı
oldukları şube müdürü yaparak imza karşılığı kendilerine tebliğ edecektir, Destek
Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü izinli ve raporlu olduğu günlerde kendisine sıralı
olarak vekâlet edecek şube müdürleri gerçekleştirme görevlisidir.
2-
Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların banka, promosyon
yürütülmesinden Destek Hizmetleri Şube Müdürü sorumludur.
3-
Taşımalı eğitim planlama ve değerlendirilmesi Eğitim Öğretim Hizmetleri Bölümü,
ihale işlemleri Destek Hizmetleri Bölümü tarafından yürütülecektir.
4-
Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan Genel İdari Hizmetler Sınıfı (Maarif
Müfettişleri, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Avukatlar hariç) İşçi,
Sözleşmeli, Kaloriferci, 4/C İşçi, Bekçi, Şoför gibi personeller Destek
Hizmetlerinden
Sorumlu Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır,
5-
Müdürlüğümüze bağlı okul
yürütülmesinden sorumludur.
6-
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı araçların il içi sevk ve görevlendirme işlemlerini
yapmak,
ve
kurumların
banka,
promosyon
işlemlerinin
işlemlerinin
Maarif Müfettişleri Başkanlığı;
İlgi Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 7. Maddesi
ve diğer görevler,
1-
Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin işve işlemleri yürütmek,
2-
Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak,
TÜM BİRİMLERDE ORTAK GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
İlgi A Yönetmeliğin 9. Maddesine göre; Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik
Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik ile Hayat Boyu Öğrenmeye yönelik ortak
hizmetler yanında;
a)
Diğer ortak görevler
1-
Hukuk Bürosu, Hizmet Birimleri ve Sivil Savunma Bürosu aralarındaki yazışmalar hizmet
Karaer Mah. Sebahattin Aytaç Caddesi No:4
GÜMÜŞHANE
Telefon: 0 (456) 213 1077 0 (456) 213 6062
Belge-Geçer: 0 (456) 213 1017
E-Posta: [email protected]
Web: http://gumushane.meb.gov.tr
Bölüm İsmi:Özel Büro
Bilgi İçin: İsmail HAYAL- Şb.Md.
İletişim:04562131077
Dâhili 120
birimlerinden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Sorumlu Avukat
imzasıyla yapılacaktır.
2-
Hizmet birimleri, Hukuk Bürosu, Sivil Savunma Bürosu birbirlerinden istedikleri yazı ve
belgeler aynı gün içerisinde cevaplandırılacaktır.
3-
Maarif Müfettişleri Başkanlığı ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeyi Milli Eğitim Müdürü
imzasıyla ilgili Hizmet Birimlerinden isteyecek. Maarif Müfettişleri Başkanlığından
istenen bilgi ve belgelere ait yazılar Milli Eğitim Müdürünün imzasına sunulacaktır,
4-
Hizmet Birimlerinden Sorumlu Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Sorumlu Avukat
birimlerinde çalışan personelin işe uyum, verimlilik ve işe devamlarından sorumludur.
5-
Taşımalı eğitim planlama ve değerlendirilmesi Eğitim Öğretim Hizmetleri Bölümü, ihale
işlemleri Destek Hizmetleri Bölümü tarafından yürütülecektir.
6-
Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü memur ve öğretmenlerin maaş, ücret ve
harcırahlarının gerçekleştirme görevlisidir. Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü
izinli ve raporlu olduğu günlerde kendisine sıralı olarak vekâlet edecek Şube Müdürleri
Gerçekleştirme Görevlisidir.
7-
İl Milli Eğitim Müdürü ilçelere görevli gittiği zamanlarda, Milli Eğitim Müdür
Yardımcıları/Şube Müdürleri sorumluluklarına verilen hizmet birimlerine ait icra
gerektirmeyen yazıları müdür adına imzalamak,
8-
Milli Eğitim Müdür Yardımcıları/Şube Müdürleri sorumluluklarına verilen Milli Eğitim
Müdürlüğüne ait banka hesaplarından yapılacak harcamalarda İl Milli Eğitim Müdürünün
görüşü alındıktan sonra harcama işlemini gerçekleştirmek,
9-
Milli Eğitim Müdür
Yardımcıları / Şube Müdürleri sorumluluklarına verilen hizmet
birimlerinde çalışan Genel İdari Hizmetler ve diğer personelin gerektiğinde iş bölümünü
düzenleyip imza karşılığı personele duyurmak,
10-
Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜRONUN GÖREVLERİ:
1-
BİMER ve Bilgi Edinme Yasası kapsamında müdürlüğe yapılan müracaatları, yasal süresi
içerisinde sonlandırmak.
2-
Genelgeler dosyasını tutmak ve muhafaza etmek.
Karaer Mah. Sebahattin Aytaç Caddesi No:4
GÜMÜŞHANE
Telefon: 0 (456) 213 1077 0 (456) 213 6062
Belge-Geçer: 0 (456) 213 1017
E-Posta: [email protected]
Web: http://gumushane.meb.gov.tr
Bölüm İsmi:Özel Büro
Bilgi İçin: İsmail HAYAL- Şb.Md.
İletişim:04562131077
Dâhili 120
EK-2
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE HİZMET BİRİMLERİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONEL ÇİZELGESİ
MAARİF MÜFETTİŞLERİ BŞK.
Şahmettin KAYA
SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM
Maarif Müfettişleri Başkanlığı
MÜDÜR YARDIMCISI
İbrahim TAŞ
SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
MÜDÜR YARDIMCISI
Mesut OLGUN
SORUMLU MEMURLAR
Hava EMİROĞLU
Hasan PEZÜK
SORUMLU MEMURLAR
Murat ZENGİN
Kâmil KAYA
Murat Ceyhan NAS
Yılmaz ŞAHİN
ÜNVANI
Şef
VHKİ
ÜNVANI
Şef
Öğretmen (MEBBİS)
Öğretmen (MEBBİS)
VHKİ
SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM
Özel Öğretim Kurumları
SORUMLU MEMURLAR
Hasan ÇELİK
Mustafa KÖMÜRCÜ
Yasemin KOLOTOĞLU
ÜNVANI
Şef
Memur
Memur
SORUMLU ŞUBE MÜDÜRÜ
Adem DOĞAN
SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM
Temel Eğitim
SORUMLU MEMURLAR
Nesrin ELEMAN
Şermin ZENGİN
Çiğdem ÜNAL
ÜNVANI
ŞEF
VHKİ
Memur
SORUMLU ŞUBE MÜDÜRÜ
Nilgün SEÇEN
SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM
Orta Öğretim
Mesleki ve Teknik Eğitim
Din Öğretimi
SORUMLU MEMURLAR
Nesrin ELEMAN
Fevzi GÖK
ÜNVANI
ŞEF
VHKİ
SORUMLU ŞUBE MÜDÜRÜ
Aynur BİLGİN
SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
SORUMLU MEMURLAR
Sema ELEMAN
Dursun ÖZTÜRK
ÜNVANI
Şef
VHKİ
SORUMLU ŞUBE MÜDÜRÜ
Ahmet TUNCAY
SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM
Hayat Boyu Öğrenme
SORUMLU MEMURLAR
Ülkü USTAOĞLU
Kübra ARTIKASLAN
ÜNVANI
Şef
Memur
1
EK-2
SORUMLU ŞUBE MÜDÜRÜ
Hüseyin ERDEN
SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM
Strateji Geliştirme
SORUMLU MEMURLAR
Yüksel BERKER
Ernail SARAN
Melahat ARTUN
Emre SAKA
ÜNVANI
Şef
VHKİ
Bilgisayar İşletmeni
Yrd. Hiz. (Memur)
SORUMLU ŞUBE MÜDÜRÜ
İlhan YILDIZ
SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM
İnsan Kaynakları
SORUMLU MEMURLAR
Asuman KOÇYİĞİT
Erengül YILMAZ
Rıdvan PALANCI
Zeynep BAYAR
Talat TOPRAK
Abdulaziz ÖLMEZ
Mustafa ELEMAN
ÜNVANI
Şef
Şef
VHKİ
VHKİ
Memur
Büro İşçisi
Yrd. Hizm. (Memur
SORUMLU ŞUBE MÜDÜRÜ
Bülent AĞAÇ
SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM
Destek Hizmetleri
SORUMLU MEMURLAR
Ertuğrul HAŞLAK
Halil KOCA
Mustafa Yaşar KURT
M. Kadir TUTAR
Mahmut KARA
Bahri ASLAN
Mustafa DOYMUŞ
Birol ILGAZ
Olgun MERAL
Faruk YAKUT
Musa YAŞAR
Davut YILDIRIM
Adem GÜLER
Eren KAHVECİ
ÜNVANI
Şef
Şef
Tekniker (Memur)
Özel İdare (Görevli)
Y. Hizm. (Memur)
Teknisyen/Mutemet
VHKİ
4-C Geçici Personel
Hizmetli (Memur)
Hizmetli (Memur)
VHKİ
Memur
Memur
Hizmetli (Memur)
2
EK-2
SORUMLU ŞUBE MÜDÜRÜ
Ali Osman AKBAŞ
SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM
İnşaat Emlak
SORUMLU MEMURLAR
Ernail KARAASLAN
Muhammet ŞEKER
İlhan DEMET
Okan AYGEN
Gökbörühan TUĞ
Melek KABA
Osman DAĞ
ÜNVANI
Şef
Şef (Özel İdare)
Büro İşçisi
Mühendis
Mühendis
Mimar
Memur
SORUMLU ŞUBE MÜDÜRÜ
İsmail HAYAL
SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM
Özel Büro
SORUMLU MEMURLAR
Âdem DOĞAN
Gülten AĞKÜL
Yasemin DEMİR
Mehmet Yücel ERGİN
Bahtiyar BOZALAN
Murat Sinan KARAHAN
ÜNVANI
VHKİ
Memur
Memur
Hizmetli (Memur)
4-C Sözleşmeli
Şoförler
SORUMLU AVUKAT
Çiğdem ÇELİK
SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM
Hukuk Hizmetleri
SORUMLU MEMURLAR
Elif ÖZTÜRK
Sevil BAĞ
ÜNVANI
Avukat
Memur
SORUMLU UZMAN
Mevlüt OĞUR
SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM
Sivil Savunma
SORUMLU MEMURLAR
Münir Nurettin KUZU
Osman AYAZ
ÜNVANI
Güvenlik
Güvenlik
GÖREVİ
Şoför
Şoför
Şoför
Hizmetli
Hizmetli
Kaloriferci
GÖREV YERİ
Destek Hizmetleri
Destek Hizmetleri
Destek Hizmetleri
Destek Hizmetleri
Destek Hizmetleri
Destek Hizmetleri
DİĞER PERSONEL (ŞOFÖR VE HİZMETLİLER)
ADI-SOYADI
Mürsel KARA
Mürsel AYDEMİR
Hasan MERMER
Nebahat ÇELEBİ
Songül KURU
Harun ÖKTEM
ÜNVANI
4-C İşçi
Yrd. Hizmetli
Şoför
Hizmetli
Hizmetli
4-C İşçi
3
EK-2
AR-GE BİRİMDE ÇALIŞAN PERSONEL:
ADI-SOYADI
ÜNVANI
GÖREV YERİ
İlhan SİVRİ
S.Serdar SALANTUR
Gürsoy ÇAVUŞOĞLU
Selçuk ORAL
Sibel SEZER
Mehtap İSKENDER
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Gümüşhane Lisesi
AFK Anadolu Lisesi
AFK Anadolu Lisesi
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Harşit Anadolu Lisesi
Yusuf Çiftçioğlu Ortaokulu
ADI-SOYADI
ÜNVANI
GÖREV YERİ
Murat Ceyhan NAS
Kâmil KAYA
Öğretmen (Mebbis Yöneticisi)
Öğretmen (Mebbis Yöneticisi)
Halk Eğitim Merkezi
Dumlupınar Ortaokulu
MEBBİS PERSONELİ:
DİĞER HUSUSLAR
123-
MEBBİS biriminde çalışan personel Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri birim amirine bağlı olarak çalışır.
Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan avukatlar Milli Eğitim Müdürüne bağlı olarak çalışır
AR-GE biriminde çalışan personel Strateji Geliştirme birim amirine bağlı olarak çalışır.
Muhammet ŞAHİNKAYA
İl Milli Eğitim Müdürü
4
EK-3
BİRİM AMİRLERİNİN İZİNLİ, RAPORLU, AÇIĞA ALINMA VE GÖREVDEN AYRILMA DURUMLARINDA SİLSİLE İLE VEKÂLET EDECEKLERİN
SIRA ÇİZELGESİ:
İZİNLİ BİRİM AMİRİ
VEKÂLET EDECEK BİRİM
VEKÂLET EDECEK BİRİM
VEKÂLET EDECEK BİRİM
Şahmettin KAYA (Maarif Müf. Bşk)
Fikret MALAZGİRT (Maarif Müf. Bşk. Yrd)
Süleyman KARAKAŞ (Maarif Müf)
İlhan ŞENGÜN (Maarif Müfettişi)
Fikret MALAZGİRT (Maar.Müf. Bşk.Yrd) Süleyman KARAKAŞ (Maarif Müfettişi)
İlhan ŞENGÜN (Maarif Müfettişi)
Fevzi KALYONCU (Maarif Müfettişi)
İbrahim TAŞ ( Md Yrd)
Mesut OLGUN (Md Yrd)
Nilgün SEÇEN (Orta Öğr. Şube Müd) İlhan YILDIZ (İnsan Kayn. Şub. Md)
Mesut OLGUN (Md Yrd)
İbrahim TAŞ ( Md Yrd)
İlhan YILDIZ (İnsan Kayn. Şub. Md)
Aynur BİLGİN (Özel Eğitim Şb. Md)
İlhan YILDIZ (İnsan Kayn. Şub. Md)
İbrahim TAŞ ( Md Yrd)
Mesut OLGUN (Md Yrd)
Nilgün SEÇEN (Orta Öğr. Şube Md)
Nilgün SEÇEN (Orta Öğretim Şb Md)
Adem DOĞAN (Temel Eğt. Şube Md)
İbrahim TAŞ ( Md Yrd)
Ahmet TUNCAY (Hayat Boyu Şb Md)
Adem DOĞAN (Temel Eğt. Şb Md)
Nilgün SEÇEN (Orta Öğretim Şube Md)
Ahmet TUNCAY (Hayat Boyu Şb Md) İbrahim TAŞ ( Md Yrd)
A.Osman AKBAŞ (İnş. Emlk Şb. Md.)
Hüseyin ERDEN (Strateji Gel. Şb. Md)
Bülent AĞAÇ (Dest. Hizm. Şb. Md)
Adem DOĞAN (Temel Eğt. Şb Md)
Hüseyin ERDEN (Strateji Gel. Şb. Md)
İbrahim TAŞ ( Md Yrd)
Bülent AĞAÇ (Dest. Hizm. Şb. Md)
Ahmet TUNCAY (Hayat Boyu Şb Md)
Ahmet TUNCAY (Hayat Boyu Şb Md)
İbrahim TAŞ ( Md Yrd)
Hüseyin ERDEN Strateji Gel. Şb. Md Mesut OLGUN (Md Yrd)
Aynur BİLGİN (Özel Eğitim Şb. Md)
Mesut OLGUN (Md Yrd)
İbrahim TAŞ ( Md Yrd). Md)
İlhan YILDIZ (İnsan Kayn. Şb. Md)
Bülent AĞAÇ (Dest. Hizm. Şb. Md)
Hüseyin ERDEN Strateji Gel. Şb. Md
Adem DOĞAN (Temel Eğt. Şb.Md)
Ahmet TUNCAY (Hayat Boyu Şb Md)
Mevlüt OĞUR Sivil Savunma Uzmanı
Bülent AĞAÇ (Dest. Hizm. Şb. Md)
A.Osman AKBAŞ (İnş.Emlak Şb. Md) Hüseyin ERDEN Strateji Gel. Şb. Md
Muhammet ŞAHİNKAYA
İl Milli Eğitim Müdürü
Download

Bölüm İsmi: Özel Büro Bilgi İçin: İsmail HAYAL