KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014
SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAV KOMİSYONU BAŞKANI’NIN YENİDEN ATANMASI
(Önerge No:2237/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I)1392-2014 sayı ve
23.7.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulan Sürücü Eğiticisi Sınav
Komisyonu’na Başkan olarak atanan Bora Akkuş’un istifası ile boşalan Başkanlığa
26.11.2014 tarihinden itibaren Mustafa Toycan’ın Başkan olarak atanmasına
karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2144-2014
YENİ ERENKÖY İLKOKULU SURİYE HEKİM OKUL ÖNCESİ DERSLİKLERİ İÇİN
GEREKLİ MALZEMELERE MUAFİYET SAĞLANMASI
(Önerge No:2239/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ile HEBO Construction arasında
29 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan önergeye ekli protokol uyarınca, önergeye ekli
proje ve teknik şartnameye bağlı yapılacak olan “Yeni Erenköy İlkokulu Suriye
Hekim Okul Öncesi Derslikleri” için ihtiyaç duyulan malzemelere Gümrük ve Fiyat
İstikrar Fonu muafiyeti sağlanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2145-2014
ALSANCAK-MALATYA ANAYOLU YOL YAPIM İŞLERİ GÜZERGAHI İÇİNDE KALAN VE
EKSİK YAYIMLANAN TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI
(Önerge No:2240/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Girne Bölgesi AlsancakMalatya Anayolu yol yapımında, yoldan etkilenmiş olan ve eksik yayımlanan özel
mülkiyette bulunan taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin, 15/1962 sayılı
Zorla Mal İktisabı Yasası’nın 4. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma
İhbarı”nı onayladı.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2146-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:2242/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, adli bir mesele ile ilgili
olarak, elde edilen emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında
DNA testine tabi tutulmasını sağlamak maksadıyla, 13 Kasım 2014 tarihinde görevli
olarak günübirlik Ankara’ya giden PM İsmail Kaymaklılı’nın, Ercan-Ankara-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletleri bedelinin Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2147-2014
VI. ULUSLARARASI RİSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR
SEMPOZYUMU’NA KATILIM
(Önerge No:2243/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, 15-17 Kasım 2014 tarihleri arasında TC Polis Akademisi
Başkanlığı koordinesinde Antalya’da düzenlenen “VI. Uluslararası Risk Altında ve
Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu”na Polis Genel Müdürlüğü’nü temsilen
katılan Başmüfettiş Kerem Kadiroğulları ile Müfettiş Özcan Dönmezer’in, Antalya’da
bulundukları süre içerisindeki konaklama ve iaşe masrafları sempozyum tarafından
karşılandığından, 14 Kasım 2014 tarihli Ercan-Antalya gidiş, 18 Kasım 2014 tarihli
Antalya-Ercan dönüş, uçak biletleri bedeli ile mevzuat gereği harcırahlarının Polis
Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları" 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2148-2014
KURUCU CUMHURBAŞKANI MERHUM RAUF RAİF DENKTAŞ ANISINA
BÜST YAPIMI EK İŞLERİ
(Önerge No:2244/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş anısına
yapılan heykel-büst için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama ve
İnşaat Dairesi teknik elemanlarınca hazırlanan ve uygulama esnasında idarenin
talebi üzerine ek işler yaptırılmasından dolayı, yenilenmiş olan ve önergeye ekli
keşif raporunda detayları belirtilen işlerin Oran Construction Ltd.’e yaptırılması
hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca, Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına ve bu iş için gerekli 117,400.80 TL’nın
(KDV dahil) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeni
ihdas edilecek “Kurucu Cumhurbaşkanı’nın Büstünün Yapımı Projesi” 08-01-04-9-903-1-03-9-3-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2149-2014
Y(K-I)2018-2014 SAYI VE 28.10.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2246/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim Sempozyumu’na
Katılıma ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)2018-2014 sayı ve
28.10.2014 tarihli kararda sehven “16,875 TL” olarak belirtilen miktarın, iç ulaşım ve
transfer bedeli 3,340.- TL ilave edilerek “20,215 TL” olarak değiştirilmesine ve
bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2150-2014
KAMU YOLU AYRILMASI (GÜZELYURT)
(Önerge No:2247/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Güzelyurt sakini Hicran Fatih ve Pınar Hürben adlarına
kayıtlı P/H XIX/40.3.1 Blok C Piyale Paşa Mahallesi 242 nolu parselin kamu yoluna
dahil edilmesine ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
1)
Şehir Planlama Dairesi’nin uygun gördüğü ve önergeye ekli haritada turuncu
ile boyalı gösterildiği şekilde 242 nolu parselden 11 m (Onbir metre)
genişliğindeki kısmın kamu yoluna dahil edilmesi;
2)
Sözkonusu kamu yolunun tüm yasal izinlerinin müracaatçı tarafından ilgili
dairelerden alınması ve tüm altyapı masraflarının aynı şahıslar tarafından
karşılanması;
3)
Yukarıda belirtilenlerin yerine getirildikten sonra, sözkonusu yolun tapu kütüğü
ve haritalarına işlenmesi için Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nün
yetkilendirilmesi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2151-2014
HALİT ŞANVERDİ’NİN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI
(Önerge No:2248/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde çalışma izinsiz çalıştığı nedenle 25.6.2014
tarihinde hakkında ihraç emri verilen 5.2.1976 Reyhanlı doğumlu Halit Şanverdi’nin,
eşi ve çocuklarının yaşamlarını KKTC’nde sürdürüyor oluşu göz önünde
bulundurularak, aile birliğini yeniden tesis etmesine olanak sağlamak amacı ile
KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2152-2014
OKUL HARÇLARININ KARŞILANMASINA KATKI YAPILMASI
(Önerge No:2249/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs
Tüzüğü’nün 31’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca, önergeye ekli listede
öğrenci bilgileri ve isimleri belirtilen toplam 15 öğrencinin, 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Dönemi okul harcı tutarına, her bir öğrenci için belirtildiği miktarda olmak
üzere, katkı yapılmasına ve toplamda oluşan 32,761.50 TL tutarın ödenmesi için
gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Eğitim Amaçlı Diğer Transferler” 09-03-09-4-1-1-05-4-2-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2153-2014
OKUL HARÇLARININ KARŞILANMASINA KATKI YAPILMASI
(Önerge No:2250/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs
Tüzüğü’nün 31’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca, önergeye ekli listede
öğrenci bilgileri ve isimleri belirtilen toplam 7 öğrencinin, 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Dönemi okul harcı tutarına, her bir öğrenci için belirtildiği miktarda olmak
üzere, katkı yapılmasına ve toplamda oluşan 16,658.00 TL tutarın ödenmesi için
gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Eğitim Amaçlı Diğer Transferler” 09-03-09-4-1-1-05-4-2-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2154-2014
ANKARA’DA DÜZENLENECEK “İZ İNCELEME İŞ BAŞI EĞİTİMİ”NE KATILIM
(Önerge No:2251/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, 17-28 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara’da
düzenlenecek “İz İnceleme İş Başı Eğitimi”ne Polis Memuru Durmuş Serhoş’un
görevli olarak katılmasına, adı geçenin 16-29 Kasım 2014 tarihlerini kapsayacak
şekilde Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ile mevzuat gereği
harcırahının Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı
Staj ve Öğrenim Giderleri” 19-00-03-1-1-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2155-2014
2014 YABANCILAR VE MUHACERET EMİRNAMESİ
(Önerge No:2252/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 9(3)
maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan, “2014 Yabancılar
ve Muhaceret Emirnamesi”ni onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına
karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2156-2014
Y(K-I)2125-2014 SAYI VE 19.11.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2253/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, İstanbul’da Düzenlenecek I. Uluslararası Kadın ve Adalet
Zirvesi’ne Katılıma ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)2125-2014 sayı
ve 19.11.2014 tarihli kararda yer alan “belirtilen tarihler kapsamında” ibaresinin
kaldırılarak yerine “konaklama giderleri karşılanacağından, 23-25 Kasım 2014
tarihlerine bağlı olarak” ibaresinin eklenmesine ve bahse konu kararın bu yönde
tadil edilmesine karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2157-2014
ASGARİ ÜCRETE YAPILAN İTİRAZ
(Önerge No:2286/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nca saptanan ve
Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)2090-2014 sayı ve 12.11.2014 tarihli kararı ile
14.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı 228 EK IV) yayımlanan Asgari Ücret
Tavsiye Kararı’na, Türk-Sen (Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları) Federasyonu itiraz
ettiğinden, konunun yeniden görüşülmek üzere Asgari Ücret Saptama
Komisyonu’na havale edilmesine karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2158-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI
(Önerge No:2255/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde hizmetlerine
ihtiyaç duyulan, aşağıda adı-soyadı ve uzmanlık alanları belirtilen doktorların,
Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 7(2) ve
47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin
Düzenlenmesi Yasası’nın 6(2) maddeleri uyarınca, önergeye ekli sözleşme
metinlerine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süreyle sözleşmeli statüde istihdam edilmelerine
ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Sözleşmeli
Personelin
Ücretleri”
11-02-07-3-1-1-01-2-1-01
kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
1.
2.
Adı-Soyadı
Uzmanlık Alanı
Dr. Ahmet Ebeoğlu
Dr. Nükhet Baddal
Beyin Cerrahisi Uzmanı
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2159-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI
(Önerge No:2256/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde sözleşmeli
statüde görev yapan ve hizmetlerine ihtiyaç duyulan, aşağıda adı-soyadı, uzmanlık
alanları, sözleşme bitiş tarihleri ile Bakanlar Kurulu kararları belirtilen Doktor,
Diş Hekimi ve Yüksek Kimyager’in sözleşmelerinin hitam tarihinden itibaren
önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasına ve
gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Sözleşmeli
Personelin
Ücretleri”
11-01-07-9-9-1-01-2-1-01
kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
Adı-Soyadı
1.
2.
3.
Dr. Aysel Abi
Dt. Müjde Akçar Doğruöz
Fikriye Berna Berberoğlu
Uzmanlık Alanı
Dahiliye
Diş Hekimi
Yüksek Kimyager
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
BKK No ve Tarihi
Y(K-I)291-2013 30.10.2013
Y(K-I)273-2013 30.10.2013
Y(K-I)294-2013 30.10.2013
Sözleşme Hitam
Tarihi
4.11.2014
21.11.2014
23.11.2014
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2160-2014
KKTC LONDRA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM/KÜLTÜR ATAŞESİ HASAN SARPER
KORTAY’IN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:2257/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, E-376-2010 sayı ve
17.2.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC Londra Temsilciliği’nde
Eğitim/Kültür Ataşesi olarak atanıp görev yapan ve 17 Aralık 2014 tarihinde görev
süresi sona erecek Hasan Sarper Kortay’ın görev süresinin, 15/2013 sayılı Dışişleri
Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 27’nci maddesi uyarınca,
29 Mart 2015 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2161-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:2258/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri
taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 19 yabancı uyruklu kişiye
önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2162-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE FAALİYET YAPMA İZNİ
VERİLMESİ VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:2262/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge
Yasası’nın 4(8) maddesi uyarınca, Evolex Trading Ltd.’e bilgisayar yazılım
programları ve inşaat malzemeleri (demir, çimento v.b) ithalat-ihracatını
gerçekleştirebilme izni verilmesine ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni
(Değişiklik) Tüzüğü’nün 3 (1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve
Bölge’de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2163-2014
K(II)81-2011 SAYI VE 20.4.2011 TARİH, K(II)537-2011 SAYI VE 17.6.2011 TARİH İLE
K(II)2025-2012 SAYI VE 12.9.2012 TARİHLİ KARARLARIN İPTAL EDİLMESİ VE
YENİ KARAR ÜRETİLMESİ
(Önerge No:2263/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, sanayi sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ve ihracatçı
firmalara yönelik sağlanan Devlet Desteklerine ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış
olduğu K(II)81-2011 sayı ve 20.4.2011 tarih, K(II)537-2011 sayı ve 17.6.2011 tarih
ile K(II)2025-2012 sayı ve 12.9.2012 tarihli kararların iptal edilmesine ve aşağıdaki
şekilde yeni karar oluşturulmasına karar verdi.
“Bakanlar Kurulu, sanayi seköründe faaliyet gösteren kuruluşların ve
ihracatçı firmaların gerek iç piyasaya yönelik kaliteli mal üretimi, gerekse ihracata
yönelik faaliyetlerini, üretim veya pazarlama aşamalarında destekleyerek,
uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve
rekabet gücü kazanmalarını sağlamak amacıyla, ekte sunulan “Devlet Destekleri”ni
onayladı.”
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2164-2014
CAS ÇALIŞANLARINA KATKI YAPILMASI
(Önerge No:2296/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, CAS çalışanlarının görevlerine devam etmesi yönünde
yapılmakta olan çalışmalar kapsamında, personelin mağduriyet yaşamaması için
CAS Şirketi’ne 122,000.- TL (Yüz Yirmi İki Bin Türk Lirası) katkı yapılmasına ve
gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Hizmet Sektörüne Yapılan Transferler”
04-01-04-7-3-1-5-5-5-1 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2165-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:2264/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, IHM Trading Ltd.’e alüminyum profil alım-satım faaliyetlerini
gerçekleştirebilmesi için Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik)
Tüzüğü’nün 3 (1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge’de Posta
Kutusu kiralanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2166-2014
ANKARA’DA DÜZENLENEN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TOPLANTISI’NI
DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA KATILIM
(Önerge No:2266/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı’nın KKTC’nde
yapılması ile ilgili Ankara’da düzenlenen toplantıya katılmak üzere,
20-22 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’ya giden, Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun,
Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, konaklama ve mevzuat
gereği harcırahının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma
Fonu’nun "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 04-01-04-7-3-2-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2167-2014
TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET’İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI
(Önerge No:2275/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve önergede
detayları sunulan Gülmez Fast Food Ltd.’in şirket isminin “BKM Import-Export
Limited” olarak değiştirilmesini, Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın 19(1) maddesi
uyarınca onayladı.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2168-2014
DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ
(Önerge No:2276/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve
önergede detayları sunulan, “Eot Dental Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret Anonim
Şirketi”nin bir Denizaşırı (Yabancı) Şirket olarak tescil müracaatını Fasıl 113
Şirketler Yasası’nın 346. ve 347’nci maddeleri uyarınca onayladı.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2169-2014
MERSİN’DE DÜZENLENECEK “HAVALI SİLAHLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI”NA KKTC
ATICILIK FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:2277/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 8-14 Aralık 2014 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenecek
“Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası”na KKTC Atıcılık Federasyonu’nun önergeye
ekli listede isimleri belirtilen 21 kişilik bir ekiple katılmasına, 7 Aralık 2014 tarihinde
gidiş, 15 Aralık 2014 tarihinde dönüş yapacak ekibin 15,920.00 Türk Lirasına baliğ
olacağı tahmin edilen toplam harcamalarının (uçak bileti, iaşe-ibate, hava alanı,
otel, poligon, ulaşım giderleri, diabol (10 paket)) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Spor Federasyonları ile Spor Birliklerine Katkı” 04-12-08-10-1-05-3-2-05 kaleminden karşılanarak, belirtilen miktarın KKTC Atıcılık
Federasyonu adına avans olarak çıkarılmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2170-2014
DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ
(Önerge No:2278/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve önergede
detayları sunulan, “Polo Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”nin bir Denizaşırı
(Yabancı) Şirket olarak tescil müracaatını Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın 346. ve
347’nci maddeleri uyarınca onayladı.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2171-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİ’NE İLİŞKİN Y(K-I)1926-2014 SAYI VE 15.10.2014 TARİHLİ KARAR
İLE Y(K-I)896-2014 SAYI VE 26.4.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2279/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)1926-2014 sayı ve
15.10.2014 tarihli kararın önergesine ekli listenin 4’üncü sırasında yer alan Hüseyin
Keklik’e ait taşınmaz malın referansı ile Y(K-I)896-2014 sayı ve 26.4.2014 tarihli
kararın önergesine ekli listenin 6’ncı sırasında yer alan “Latife Önder” isminin “Latife
Bozyiğitbaşı” olarak düzeltilip, taşınmaz mal referansının aşağıdaki tabloda
belirtildiği şekilde değişitirilmesine ve adıgeçen kararların bu yönde tadil
edilmelerine karar verdi.
BKK. No: ve
Sıra No:
(K-I)1926-2014
4.
Y(K-I)896-2014
Adı Soyadı:
Hüseyin Keklik
Latife Bozyiğitbaşı
Serkan Bozyiğitbaşı
6.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Taşınmaz Mal Referansı
Lefkoşa/Gönyeli, Koçan No: D1034, P/H
No:XXI/20.WII,
Parsel
No:üz
478
üzerinde kain 1. katta 1 nolu daire.
Girne/Lapta,
Koçan
No:1028,
P/H
No:XI/23.E1. E1, Parsel No:üz 63/1/1 +
64 + 65 + 66 + 67 + 68 üzerinde kain E
Blok 2. katta 3 nolu daire.
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2172-2014
SERBEST LİMAN VE BÖLGEDE TESCİLLİ BİR ŞİRKETİN İSİM DEĞİŞTİRME
MÜRACAATI
(Önerge No:2280/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve önergede
detayları sunulan, DFZ Trading Ltd.’in şirket isminin “Adapharma Trading Ltd.”
olarak değiştirilmesini, Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın19(1) maddesi uyarınca
onayladı.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2173-2014
KKTC E-DEVLET PROJESİ RUTİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILIM
(Önerge No:2281/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 24-25 Kasım 2014
tarihlerinde Ankara’da yer alan “KKTC E-Devlet Projesi” konulu toplantıya katılan
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ve E-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı
Dr. Suat Yeldener’in, belirtilen tarihlere göre temin edilen Ercan-Ankara-Ercan gidişdönüş uçak biletleri bedeli, konaklama giderleri ve mevzuat gereği harcırahının
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı
Geçici Görev Yollukları" 08-01-04-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2174-2014
KKTC’NE GELEN TEKNİK HEYETİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:2282/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, ekonomik konularda çalışmalarda bulunmak üzere,
31 Ağustos – 6 Eylül 2014 tarihleri arasında KKTC’ne gelen önergeye ekli listede
adı-soyadı, kurum, ünvan ve konaklama tarihleri belirtilen TC Teknik Heyet
temsilcilerinin konaklama masrafları ile KKTC’nde kaldıkları süre içerisinde oluşan
diğer masraflarının Maliye Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC
Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “Maliye İdaresini Geliştirme Projesi”
06-02-01-1-2-01-3-06-1-2-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2175-2014
KKTC’NE GELEN TEKNİK HEYETİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:2283/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, ekonomik konularda çalışmalarda bulunmak üzere,
21-25 Ekim 2014 tarihleri arasında KKTC’ne gelen aşağıda adı-soyadı ve
konaklama tarihleri belirtilen TC Teknik Heyet temsilcilerinin, konaklama masrafları
ile KKTC’nde kaldıkları süre içerisinde oluşan diğer masraflarının Maliye Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen
“Maliye İdaresini Geliştirme Projesi” 06-02-01-1-2-01-3-06-1-2-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Adı-Soyadı
Konaklama Tarihleri
Ayşe Berrin Dikmelik
N. Selcen Hançer
İsa Atçeken
İsmail Kılınçarslan
Meral Kuşoğlu
Kürşat Kuzgun
Bilal Kendirci
21-25.10.2014
21-25.10.2014
21-25.10.2014
21-25.10.2014
21-25.10.2014
21-24.10.2014
21-24.10.2014
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2176-2014
K.T SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU YÖNETİM KURULU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
(Önerge No:2288/2014,
2289/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 1/1977 sayılı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yasası’nın
4’üncü maddesi uyarınca ve Y(K-I)43-2013 sayı ve 18.9.2013 tarihli Bakanlar
Kurulu kararı ile oluşturulan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu’na
üye olarak atanan, İmalatçılar Birliği Temsilcisi Arif Atanur’un yerine Candan
Avunduk, K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Temsilcisi Metehan Erel’in yerine ise
Salih Yücesoylu’nun atanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2177-2014
TOPLU TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ’NDEN KKTC’NE GELECEK TEKNİK HEYETİN MASRAFLARININ
KARŞILANMASI
(Önerge No:2290/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde toplu taşımacılığın geliştirilmesi amacıyla,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde, 1-2 Aralık 2014
tarihlerinde KKTC’ne bir ziyaret gerçekleştirecek olan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü elemanlarından, Mustafa Metin Yazar, Köksak Kotil
ve Kâmil Demircan’dan oluşan teknik heyetin, İstanbul-Ercan-İstanbul geliş-dönüş
uçak biletleri bedeli ile KKTC’nde kalacakları süre içerisindeki iaşe-ibate giderlerinin
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
08-01-04-9-9-1-03-6-1-02
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2178-2014
ÖDENEK AKTARMA
(Önerge No:2291/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, 2014 Bütçe Yasası’nın 7(5) maddesi uyarınca, Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Akaryakıt ve Yağ Alımları” 08-03-04-5-1-1-03-2-3-02
kalemindeki 32,500 TL’nın, ödeneği mevcut mükellefiyetlerin yerine getirilmesine
yeterli olmayan “Büro Bakım ve Onarımı Giderleri” 08-03-04-5-1-1-03-8-1-01
kalemine 15,000 TL, “Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri” 08-03-04-5-1-1-03-52-02 kalemine 15,000 TL tasarruf sağlanarak aktarma yapılmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2179-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:2292/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, 7-13 Aralık 2014 tarihleri arasında Ankara’da
gerçekleştirilecek “BES 2014” güreş müsabakasına görevli olarak katılacak
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı güreş takımında yer alan Polis Genel Müdürlüğü
Personeli Sivil Hizmet Görevlisi Yusuf Çocuk ve Murat Göztaş’ın belirtilen
tarihleri kapsayacak şekilde temin edilecek Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletleri bedeli ile mevzuat gereği harcırahlarının Polis Genel Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları"
19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2180-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:2293/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, 3-7 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen
“2014 Havalı Silahlar Atış Müsabakası”na görevli olarak katılan PM Hüseyin
Mıstıkoğlu ve PM Aykut Çavuşoğlu’nun, 2-8 Kasım 2014 tarihlerine bağlı olarak
temin edilen Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ile mevzuat
gereği harcırahlarının Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2181-2014
KKTC’NDE YASA DIŞI TERÖR ÖRGÜTÜ STATÜSÜNE ALINAN VE FAALİYETLERİ
YASAKLANAN ÖRGÜTLER
(Önerge No:2294/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 63’üncü maddesinin verdiği
yetkiye dayanarak, aşağıda isimleri belirtilen on örgütün 24.11.2014 tarihinden
itibaren “Yasa Dışı Terör Örgütü” ilan edilmesine ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde olabilecek varlık ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verdi.
12345678910-
PKK/KONGRA-GEL
HİZBULLAH
DHKP-C
İBDA-C
EL KAİDE
EFEN (Elen Ruhlu Gençler Örgütü)
HRİSİ AVGİ (Altın Şafak Örgütü)
ELAM (Rum Ulusal Halk Cephesi)
KEA (Helen Direniş Hareketi)
Kara Tugaylar Örgütü
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2182-2014
TÜRKİYE RESMİ ZİYARETİ
(Önerge No:2295/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, T.C. Başbakan’ı Ahmet Davutoğlu ile resmi temaslarda
bulunmak üzere, 25.11.2014 tarihinde İstanbul üzerinden sağlanan ulaşımla
Ankara’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ve
beraberindeki heyette yer alan Dışişleri Bakanı Özdil Nami, Maliye Bakanı Zeren
Mungan, Özel Kalem Müdürü Hüseyin Gürşan ve yakın koruma polisi Ergin
Canbolat’ın, 25.11.2014 tarihli Ercan-İstanbul-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak
biletleri bedeli, heyetin yurt dışında bulundukları süre içerisinde mevzuat gereği
harcırahları ile İstanbul ve Ankara’da beliren diğer resmi giderlerin Başbakanlık
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 03-01-01-11-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2184-2014
TARIMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
(Önerge No:2232/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 27.1.2009 tarihinde Adana’da imzalanan ve yıllık
sözleşmelerle yenilenerek Bakanlar Kurulunca onaylanan “Tarımsal Araştırma
Geliştirme Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri” sözleşmesinin, 2013 yılını
kapsayan ve önergeye ekli sunulan Sözleşme ve eklerini onayladı.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2185-2014
TEDAVİ AMAÇLI KATKI
(Önerge No:2210/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Servislerinde tedavisi
yapılamadığı nedeniyle kendi maddi olanakları ile tedavi gören; hasta
Hüseyin Aygın’a 21,188.38 TL, hasta Galip Yüksel’e 8,400.00 TL, hasta
Hakkı Atun’a 9,817.15 TL, hasta Mehmet Direnç Bataryacı’ya 13,650.00 TL,
hasta Sergül Karacelal’a 16,769.72 TL, hasta Hüseyin Çavuşoğlu’na
4,883.58 TL, hasta Şerife Horoz Terekesi’ne 10,987.36 TL ve hasta Hasan
Sarıca’ya 7,650.00 TL tutarında katkı yapılmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurt İçi Tedavi Görenlere”
11-01-07-9-9-1-05-4-3-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2186-2014
TÜRKMENİSTAN UYRUKLU ARSLAN MEREDKULİYEV’İN
KKTC’NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI
(Önerge No:2163/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, 19.4.2012 tarihinde hakkında ihraç kararı alınan
Türkmenistan uyruklu 29.10.1975 Akçaabat doğumlu Arslan Meredkuliyev’in
KKTC’ne girişinde gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla, derhal Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisine sevk edilmesi ve
gerekli tetkikler tamamlanıncaya kadar gözlem altında tutulması şartıyla,
KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2188-2014
ALAYKÖY KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ HALK DANSLARI EKİBİ’NİN
İSTANBUL’DA DÜZENLENEN KKTC’NİN 31. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
KUTLAMALARINA KATILIMI
(Önerge No:2202/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, İstanbul Başkonsolosluğu’nun, İstanbul’da düzenlediği
15 Kasım KKTC’nin 31. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarına Ali Güler’in kafile
başkanlığında katılan 8 kişilik Alayköy Kültür ve Sanat Derneği Halk Dansları
ekibinin, 15 Kasım 2014 gidiş, 16 Kasım 2014 tarihinde dönüş olmak üzere, Ercanİstanbul-Ercan uçak biletleri bedeli ile konaklama giderlerinin Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 04-08-08-2-0-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2190-2014
Y(K-I)1617-2014 SAYI VE 28.8.2014 TARİHLİ KARAR İLE Y(K-I)1860-2014 SAYI VE 10.10.2014
TARİHLİ KARARIN İPTAL EDİLMESİ VE YENİ KARAR ÜRETİLMESİ
(Önerge No:2245/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 3. Uluslararası Afet Yönetim Fuarı’na Katılım’a
ilişkin Y(K-I)1617-2014 sayı ve 28.8.2014 tarihli karar ile bu kararı tadil eden Y(K-I)1860-2014 sayı ve
10.10.2014 tarihli kararın meydana gelen tarih, yer ve heyet listesindeki değişikliklerden dolayı iptal
edilmelerine ve aşağıdaki şekilde yeni bir karar üretilmesine karar verdi.
“Bakanlar Kurulu, 27-29 Kasım 2014 tarihleri arasında, Ankara’da düzenlenecek 3. Uluslararası
Afet Yönetim Fuarı’na, aşağıda adı-soyadı ve ünvanı belirtilen personelin 26-30 Kasım 2014 tarihleri
arasında görevli olarak katılmalarına, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, mevzuat
gereği harcırahları, önergeye ekli proforma faturada detayları belirtilen giderler ile fuar katılım bedeli,
muhtelif teknik ve döşeme-demirbaş malzeme, kira ve hizmet bedelleri, iç ulaşım ve taşıma giderleri ve
önergeye ekli maliyet raporunda belirtilen diğer giderler toplamı 26,527.34 TL tutarın 11,060.00.- TL’nın
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları" 21-00-02-2-0-3-03-3-3-01 kaleminden, geriye kalan 15,467.34.-TL’nın ise “Sivil Savunma
Teşkilatını Tanıtma ve Kültürel Amaçlı Faaliyetlerini ve Sosyal Etkinliklerini Destekleme ve Katkı Projesi”
21-00-02-2-0-01-3-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasına ve sözkonusu harcamaların yapılabilmesi için
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasına
karar verdi.”
HEYET LİSTESİ
Adı – Soyadı:
1. Mehmet Yılmabaşar
2. Melih Gür
3. Sevgi Aykın
4. Gürşat Şemmedi
5. Şebnem Sükan
6. Eralp Kebapçı
7. Hakan Özdenya
8. Yamaç Şencan
9. Amaç Arnavutoğlu
10. Serdal Akgün
11. Ahmet Özmenek
12. Prof.Dr. Günhan Erdem
13. Özdemir Şakacı
Ünvanı:
Harekat Yönetim Müdürü
Plan, Eğitim ve Tatbikat Şube Müdürü
Halkla İlişkiler Müdürü
Arama-Kurtarma Şube Müdürü
Basın Yayın Personeli
Bölge Müdürlüğü Arama-Kurtarma Personeli
Bölge Müdürlüğü Arama-Kurtarma Personeli
Arama Kurtarma Personeli
Arama Kurtarma Personeli
Uzman Personel
PGM İtfaiye Müdür Muavini, Md. Vekili
Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Temsilcisi
Orman Müfettişi -Orman Dairesi Müdürlüğü
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2191-2014
HAZİNE VE MUHASEBE DAİRESİNDE GÖREVLİ II. DERECE I. SINIF
MALİYE MEMURU ALİ GÜÇVEREN’İN ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI
(Önerge No:2284/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi
Müdürlüğü’nde Mali Hizmetler Sınıfı II. Derece I. Sınıf Maliye Memuru olarak görev
yapan Ali Güçveren’in, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi Bölümü’nde lisans programına katılabilmesi amacıyla, 7/1979 sayılı Kamu
Görevlileri Yasası’nın 110(2) maddesi uyarınca, 1 Aralık 2014 – 31 Ağustos 2015
(her iki tarih dahil) tarihleri arasında ödeneksiz izinli sayılmasına karar verdi.
26.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
Download

26.11.2014