A BLOK NÖBET ÇĠZELGESĠ
SALĠHLĠ AHMET YESEVĠ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM YILI ġUBAT-MART AYI ÖĞRETMEN - MÜDÜR YARDIMCISI NÖBET ÇĠZELGESĠDĠR.
NÖBET YERĠ
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
HÜSEYİN KURT
HALİL DEVRİM YILMAZ
ERDAL ÖZDEMİR
HALİL UYSAL
NEVZAT ÜNAL
İSMET AVCU
YUNUS NERKİZ
YILDIRAY KAPLAN
ŞÜKRÜ ŞENTÜRK
YONUS AYDINAY
A BLOK 1.KAT VE
KORĠDORLARI
ZEYNEP DEDEOĞLU
KEMAL FIRAT EŞİM
MELAHAT BURULDAY
MUSTAFA KILIÇ
SEDA KAVAK
NADİRE ÖRS
GÜL ÖZDEMİR
A BLOK 2.KAT VE
KORĠDORLARI
SÜREYYA ARSLAN
A BLOK BAHÇE
A BLOK KANTĠN KATI
B BLOK NÖBET
ÇĠZELGESĠ
NÖBET YERĠ
B BLOK 1.KAT
B BLOK ZEMĠN KAT
B BLOK BAHÇE
NACİYE DEMİR
MUSTAFA YETGİN
İSMAİL KIRAN
BETÜL ZEYBEKOĞLU
FUNDA GÖKÇEPINAR GÜLTEN KILIÇ BEYHANGİL
ÖZLEM ÇOBANOĞLU
ÖZLEM KAPAN
ALİ RIZA GEBEŞ
N.TUBA BALCI SARI
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
SEHER YILMAZ ULUTÜRK
ESİN PARLAK
BERİN ÇÖYGÜN
ALİ URLU
DİLEK ŞANVER
CEYHUN AYDIN
MUHAMMET ERSÖZ
ORKUN ERDOĞAN
SEDAT EKİNCİ
AKIN UYAR
İBRAHİM ULUDAĞ
RAMAZAN SIRAKAYA
AZİZ GÜVEZ
FATİH AKTAY
YÜKSEL KOLUKIRIK
NÖBETÇĠ MÜDÜR YARDIMCILARI
NÖBETÇĠ MÜDÜR YARDIMCILARI
HAFTASONU
23-27 ġubat 2015-A Blok
Nöb.Müd.Yrd.
OSMAN YEŞİL
İSA BİLGİN
OSMAN YEŞİL
İSA BİLGİN
OSMAN YEŞİL
23-27 ġubat 2015-B Blok
Nöb.Müd.Yrd.
SERMİN TANER
VOLKAN ZENGİN
SERMİN TANER
VOLKAN ZENGİN
SERMİN TANER
02-06 Mart 2015-A Blok
Nöb.Müd.Yrd.
İSA BİLGİN
OSMAN YEŞİL
İSA BİLGİN
OSMAN YEŞİL
İSA BİLGİN
02-06 Mart 2015-B Blok
Nöb.Müd.Yrd.
VOLKAN ZENGİN
SERMİN TANER
VOLKAN ZENGİN
SERMİN TANER
VOLKAN ZENGİN
09-13 Mart 2015-A Blok
Nöb.Müd.Yrd.
OSMAN YEŞİL
İSA BİLGİN
OSMAN YEŞİL
İSA BİLGİN
OSMAN YEŞİL
09-13 Mart 2015-B Blok
Nöb.Müd.Yrd.
SERMİN TANER
VOLKAN ZENGİN
SERMİN TANER
VOLKAN ZENGİN
SERMİN TANER
16-20 Mart 2015-A Blok
Nöb.Müd.Yrd.
İSA BİLGİN
OSMAN YEŞİL
İSA BİLGİN
OSMAN YEŞİL
İSA BİLGİN
16-20 Mart 2015-B Blok
Nöb.Müd.Yrd.
VOLKAN ZENGİN
SERMİN TANER
VOLKAN ZENGİN
SERMİN TANER
VOLKAN ZENGİN
23-27 Mart 2015-A Blok
Nöb.Müd.Yrd.
OSMAN YEŞİL
İSA BİLGİN
OSMAN YEŞİL
İSA BİLGİN
OSMAN YEŞİL
23-27 Mart 2015-B Blok
Nöb.Müd.Yrd.
SERMİN TANER
VOLKAN ZENGİN
SERMİN TANER
VOLKAN ZENGİN
SERMİN TANER
VOLKAN ZENGĠN
ĠSA BĠLGĠN
OSMAN YEġĠL
SERMĠN TANER
VOLKAN ZENGĠN
NÖBETCĠ ÖĞRETMENĠN GÖREVLERĠ
1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak.
2- Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek ve bu sınıflara nezaret etmek.
3- Isıtma elektrik ve sıhhı tesisatların çalıĢıp çalıĢmadığının, okul içi temizliğin yapılıp yapılmadığının, okul bina ve tesislerinde yangından koruma önlemlerinin
alınıp alınmadığının günlük kontrollerini yapmak, giderebildiği eksikleri gidermek ve gideremedikleri hakkında okul idaresine bilgi vermek.
4- Bahçedeki, koridorlardaki ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek.
5- Beklenmedik olaylar karĢısında gerekli tedbirleri almak ve bu durumu ilgililere bildirmek.
6- Nöbet süresince okulun eğitim öğretim ,disiplin gibi çeĢitli iĢlerini izlemek bu hususlarda günlük tedbirleri almak.
7- Nöbet sonunda okul nöbet defterine nöbet süresi içerisinde meydana gelen önemli olayları ve aldığı tedbirleri belirten raporu yazmak.
8- Nöbet görevi; okulumuzdu saat 07:45' te baĢlar.Son dersten sonra öğrencilerin nöbet yerini terk etmesi sağlanır ve nöbet görevi 9 ders saati olan günlerde
16:25' te, 8 ders saati olan günlerde 15:35' te biter.
9- Bu nöbet çizelgesi 23/02/2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
DÜZENLEYEN
ĠSA BĠLGĠN
MÜDÜR YARDIMCISI
UYGUNDUR
23.2.2015
HÜSEYĠN GÜNEġ
OKUL MÜDÜRÜ
Download

NÖBET YERĠ PAZARTESĠ SALI ÇARġAMBA PERġEMBE CUMA