DEKAN Prof. Dr. Bekir BÜKÜN
Dekanlık Özel Kalem (Songül KAPLAN)
Dekan Yard.: Doç.Dr. Cuma AKINCI
Dekan Yard.: Doç.Dr. Nihat TEKEL
Fakülte Sekreteri M. ġah VELĠOĞLU
Özel Kalem: 0412-2488509 FAKS : 2488153
SANTRAL: 248 84 03-04 (2 Hat)
248 80 01-15 (15 Hat)
YÖNETĠM KURULU ODASI
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Bölüm sekreterliği (Murat ÇAKI)
Doç. Dr. Hüseyin KARATAġ (Bölüm BaĢkanı)
Yrd. Doç Dr. Zafer AKTÜRK (Bölüm BaĢ. Yrd.)
Doç Dr. Gültekin ÖZDEMĠR
Doç. Dr. Mikdat ġĠMġEK
Yrd. Doç. Dr. Vedat PĠRĠNÇ
Doç Dr. Hakan YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Songül AKIN
Yrd. Doç Dr. Dilek KARATAġ
Bitki Biyoteknoloji Lab.
Pomoloji Laboratuvarı
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Bölüm sekreterliği (Murat ÇAKI)
Prof. Dr. Abuzer SAĞIR (Bölüm BaĢkanı)
Prof. Dr. Erol BAYHAN (Bölüm BaĢ. Yrd.)
Prof. Dr. Bekir BÜKÜN
Prof. Dr. Hamit KAVAK
Prof. Dr. Selime ÖLMEZ BAYHAN
Doç. Dr. Ahmet BAYRAM
Doç. Dr. Ġsmail ÇĠMEN
Yrd. Doç. Dr. Halil BOLU
Yrd. Doç. Dr. Cumali ÖZASLAN
AraĢ. Gör. M. Zeki KIZMAZ
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Bölüm sekreterliği (Cihat GÜL)
Prof. Dr. Davut KARAASLAN (Bölüm BaĢkanı)
Doç. Dr. Özlem TONÇER (Bölüm BaĢ. Yrd.)
Doç. Dr. Cuma AKINCI (Bölüm BaĢ. Yrd.)
Prof. Dr. Mehmet BAġBAĞ
Prof. Dr. Doğan ġAKAR
Prof. Dr. Tahsin SÖĞÜT
Prof. Dr. Süleyman KIZIL
Doç. Dr. Sema BAġBAĞ
Doç. Dr. B. Tuba BĠÇER
Doç. Dr. M. Gültekin TEMĠZ
Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM
Doç.Dr. Aydın ALP
Doç. Dr. Veysel SARUHAN
Yrd. Doç. Dr. Remzi EKĠNCĠ
AraĢ.Gör.Önder ALBAYRAK
Dr. Ali AYDIN
Emekli-Misafir Öğretim Üyesi
Misafir Öğretim Elemanı
GAP Uyg. ArĢ. Merk.
Tahıl Laboratuvarı
Tohumluk Lab.
Yağ ve Protein Analiz Lab.
Tarla Bitkileri Biyoteknoloji Lab.
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KARA
Toprak Laboratuvarı
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
85 00
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Bölüm sekreterliği (Murat KAYACI)
85 00
Doç. Dr. Muzaffer DENLĠ (Bölüm BaĢkanı)
85 24
Yrd. Doç. Dr. H. Deniz ġĠRELĠ (Bölüm BaĢ. Yrd.)
85 13
Doç. Dr. Nihat TEKEL
85 11
Yrd. Doç. Dr. Ramazan DEMĠREL
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat TATAR
Yrd. Doç. Dr. Dilek ġENTÜRK DEMĠREL
Yrd. Doç. Dr. Ġlkay BARITÇI
85 07
Yrd. Doç. Dr. Hüsrev DEMĠRULUS
Öğr. Gör. Muhittin TUTKUN
85 93
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
85 77
Bölüm sekreterliği (Murat KAYACI)
85 72
Prof. Dr. Öner ÇETĠN (Bölüm BaĢkanı)
85 74
AraĢ. Gör. NeĢe ÜZEN
85 70
Bölüm Laboratuvarı
85 76
Seminer odası
85 73
ÇalıĢma ve Toplantı salonu
85 71
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ
85 75
Bölüm sekreterliği (Murat KAYACI)
Prof. Dr. Abdullah SESSĠZ (Bölüm BaĢkanı)
85 78
Yrd. Doç. Dr. A. Konuralp ELĠÇĠN (Bölüm BaĢ. Yrd.)
85 80
Yrd. Doç. Dr. Songül GÜRSOY
85 93
Bölüm Laboratuvarı
85 57
İDARİ PERSONEL
85 58
Zir. Yük. Müh. Erdal BAYRAM
85 65
Zir. Yük. Müh. Muhammed Ali DAĞ
85 69
Zir. Yük. Müh. Ferhat ÖZTÜRK
85 59
Zir. Yük. Müh. Hatice GÜL AKBALIK
85 62
Teknik Hizmetler
85 60
M. Salih SUNA
85 61
Sıddık DAĞGĠBĠ
85 68
Ubeydullah EKMEN
Satış Bürosu
85 81
Erol ÇĠFTÇĠ
85 93
Evrak Kayıt
85 41
ġ. Fuat ÇELEBĠ
85 53
M. Hanefi KAPLAN
85 54
Mustafa KUġKANADI
85 50
Öğrenci İşleri
85 56
Mustafa TURHAN
85 36
Personel İşleri ve Yazı İşleri
85 55
Funda TÜFEKÇĠ
85 39
Nurdan KELEġ
85 48
YeĢim DELĠHASAN
85 44
İç Hizmetler
85 40
Remzi ALPHAN
85 37
Mali İşler
85 38
Bilhan DEMĠR
85 52
Esma AYDIN
85 49
Taş.Mal.Kay.Kont.Yet.
85 92
Yahya BAġOĞUL
85 43
Mehmet Emin DERĠNER
Ġbrahim GÜNDERĠCĠ
Bilgisayar Lab.
85 18
85 27
85 28
85 21
85 23
85 26
85 25
85 20
85 16
85 22
85 18
85 17
85 19
85 15
85 16
85 20
85 18
85 30
85 31
85 29
85 33
85 10
85 10
85 45
85 46
85 04
85 04
85 32
85 34
85 06
85 06
85 06
85 14
85 08
85 08
85 08
85 79
85 09
85 09
85 05
85 05
85 05
85 82
85 86
85 89
85 95
Mehmet MALKOÇ
Kütüphane
YaĢar ġEKER
Danışma
85 96
85 63
85 66
Tahsin DABAN (Teknik Bakım)
Çay Ocağı
KANTĠN
Öğr. Üyesi Dinlenme Odası
85 98
85 90
85 85
85 02
BĠLARDO SALONU
Kazan Dairesi
85 03
85 83
85 84
85 87
Download

85 18 Dekanlık Özel Kalem (Songü