DEVLETLERARASI
KIRIM’DAN GÖÇLER
KONGRESİ I
3-4 MART 2015
KONGRE YÜRÜTME KURULU EŞ BAŞKANLARI :
Prof. Dr. Ali Arslan Ġstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Bekir Günay Ġstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü
Mehmet Kamil Berse Dersaadet Kültür Platformu BaĢkanı
KONGRE BİLİM KURULU:
Prof. Dr. Abdulvahap KARA
Prof. Dr. Ali ARSLAN
Prof. Dr. Ahmet TAġAĞIL
Prof. Dr. Halil BAL
Prof. Dr. Mualla UYDU YÜCEL
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BĠLGĠN
Doç. Dr. Ali SATAN
Doç. Dr. Fatih M. SANCAKTAR
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ
Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELĠK
KONGRE YÜRÜTME KURULU:
Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELĠK
AraĢ. Gör. Enis GÜNEY
AraĢ. Gör. Ġsmail GÜMÜġ
KONGRE HAKKINDA
M.Ö. Hunlar döneminden itibaren Kuzey Karadeniz’e yerleĢen Türkler bu
bölgede pek çok devlet kurdular. Tarihler XVI. yüzyılın son çeyreğini gösterdiğinde
küçük kitleler halinde baĢlayan, Rusya’nın 1783’de Kırım’ı ilhakıyla birlikte Kırım ve
Nogay Türklerinin yaĢadıkları büyük göç dalgaları hem Kuzey Karadeniz’deki yerli
Türk halklarını hem de Osmanlı Devleti’ni telafisi zor büyük sıkıntılara sokmuĢtur.
Bölgede sosyolojik, psikolojik, siyasî, tarihî, demografik yapı değiĢikliğe uğramıĢ ve
göç, günümüze kadar tüm beĢerî alanlarda kendisini hissettirmiĢtir.
Bu bağlamda sözü edilen gerekliliğe bağlı olarak yapılması düĢünülen kongrede
gerek yurt içi ve gerek yurt dıĢında döneme hâkim, konusunda uzman kiĢilerden katkı
vermesi beklenecektir. Bu suretle Kırım’dan Anadolu’ya doğru yaĢanan göçlerin tüm
yönleriyle ele alınması akademik dünyaya bilimsel ve pratik yarar sağlayacağı
düĢüncesindeyiz.
DÜZENLEYENLER
Ġstanbul Üniversitesi, Avrasya Enstitüsü
Ġstanbul Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı
Dünya Kırım Türkleri Kültür ve Ġktisadî ĠĢbirliği Derneği
Ġstanbul Dersaadet Kültür Platformu
Kadim Stratejiler Encümeni Merkezi (KASEM)
Türkiye Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (TESAM)
ULAŞIM-KONAKLAMA
UlaĢım, konaklama ve ağırlama kongre sponsorları tarafından karĢılanacaktır.
Makaleleri kabul edilen akademisyenlere ulaĢım ve konaklama bilgileri iletilecektir.
ÖNEMLİ BİLGİLER
Kongre Yeri:
3 Mart 2015 Salı
4 Mart 2015 Çarşamba
:Ġ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kurul Odası
:Ġ.Ü. Avrasya Enstitüsü Konferans Salonu
Bildiri Başlıklarının Gönderilmesi
İçin Son Tarih
:20 ġubat 2015 Cuma
Bildirilerin Gönderilmesi İçin
Son Tarih*
:1 Nisan 2015 ÇarĢamba
İLETİŞİM-SEKRETARYA
Araş. Gör. İsmail GÜMÜŞ
[email protected]
Gsm: 0534 357 00 15
[email protected]
*Kongrede sunulan tebliğlerin kitaplaĢtırılması planlanmaktadır. Sunumlar Türkçe, Rusça ve Ġngilizce
gerçekleĢtirilebilecektir.
Download

kırım göçleri kongresi