T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 61447256-20-903.01-7569
Konu : Ġnfaz ve koruma memuru öğrencilerinin
açıktan atanması
13/10/2014
BAKANLIĞA
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza Ġnfaz Kurumları
ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği
hükümleri gereğince, 24/02/2014 ve devam eden tarihlerde yapılan sözlü sınav ve mülâkat
sonuçlarına göre baĢarılı olan ve hizmet öncesi eğitimlerini baĢarılı olarak tamamlayan,
aĢağıda isimleri yazılı 97 infaz ve koruma memuru öğrencisinin Devlet Memurları
Kanun'unun 48'inci, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5,6/16,
20 ve 34'üncü ile Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri KuruluĢ,
Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliğinin 35'inci maddeleri gereğince, aĢağıda belirtilen ceza infaz
kurumuna 01/10/2014 tarihinden itibaren tahsis edilen 41 adet 9'uncu derece, 36 adet 10'uncu
derece, 1 adet 11'inci derece ve 19 adet 12'inci derece kadrolara açıktan ve aday olarak
atanmaları düĢünülmektedir.
Bu itibarla;
ÖdemiĢ M Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu Ġnfaz ve Koruma Memurluğuna;
1-179898 Mustafa KARTAL
2-179899 Evren OKUR
3-179900 Ġlker MURAT
4-179901 Ünal DEMĠR
5-179902 Fırat KARAMANLIOĞLU
6-179903 Halit YEġĠLDAĞ
7-179904 Uğur CAN GEZE
8-179905 Abdulkerim ERĠKLĠ
9-179906 Murat KOCABIÇAK
10-179907 Mustafa KEMAL ÖZBAġLI
11-179908 Erkan UYSAL
12-179909 Veysel ĠLHAN
13-179910 Mehmet SIRIMLI
14-179911 Ali ÖZBEK
15-179912 Muhammed DELĠASLAN
16-179913 Ömür EROL
17-179914 Erdal DALKILINÇ
18-179915 Özgür KÜÇÜKMEMĠġOĞLU
19-179916 Buğra OĞUZALP
20-179917 Yavuz YILDIRIM
21-179918 Hüseyin ÇÖMLEKÇĠ
22-179919 Mehmet AKER
23-179920 Ġsa ÇELĠK
24-179921 Uğur ALĠ ÖZDEMĠR
25-179922 Erkan YAġAR
26-179923 Nizamettin ZEREN
27-179924 Abdullah YALÇINKAYA
28-179925 Deniz TERĠM
29-179926 Levent KALELĠOĞLU
30-179927 Engin OCAK
31-179928 Volkan ÖZDEMĠR
32-179929 Hüsamettin KARAKUZU
33-179930 Erdal SÖNMEZ
34-179931 Hakan AKBARLAK
35-179932 Ahmet LALE
36-179933 Akif ġAHĠN
37-179934 Erdem BOZTAġ
38-179935 Halil UĞRAġIR
39-179936 Merdan ÖNLÜEL
40-179937 Tolgahan BATU
41-179938 Yılmaz DUZ
42-179940 Süleyman BATUR
43-179941 Enes DELĠKAN
44-179942 Ahmet OYMAK
45-179943 Mahmut FATĠH ÖZTÜRK
46-179944 Volkan ÇAĞRI DALKIRAN
47-179945 Mesut BULMUġ
48-179946 Mehmet SOYLU
49-179947 Soner ACAR
50-179948 Yiğit YILMAZ
51-179949 Ġbrahim KAYKI
52-179950 Sedat BULUT
53-179951 Mustafa BOYRAZ
54-179952 Halim YÖRÜK
55-179953 Ahmet KELEġ
56-179954 Bekir ÇELĠK
57-179955 Eren POLAT
58-179956 Veysel ERSÖZ
59-179957 Emre ÇOBAN
60-179958 Ersin ACARGĠL
61-179959 YaĢar BAġ
62-179960 Abdullah ÇELEBĠ
63-179961 Sedat AKBABA
64-179962 Metin KÖSE
65-179963 Onur YILMAZ
66-179964 SavaĢ AYTEMUR
67-179965 Mevlüt DEMĠR
68-179966 Yalçın GÜL
69-179967 Ümit AKÇAY
70-179968 Ali ÖZDAMAR
71-179969 Nail DÖNMEZ
72-179970 Faruk YOLCU
73-179971 Görkem EROĞLU
74-179972 Hakkı SEVGĠ
75-179973 Mustafa YILDIZ
76-179974 Sezer UTLU
77-179975 Serhat YILDIRIM
78-179976 Emre ÖZENÇ
79-179977 Sercan ADAY
80-179978 Turgut CEYLAN
81-179979 Zekai KAYGUSUZ
82-179980 Ahmet GÜLEÇ
83-179981 Rıdvan METĠN
84-179982 Abdullah ALPASLAN
85-179983 Kemal PERK
86-179984 Engin KAVCI
87-179985 Ömer FARUK YALÇIN
88-179986 Hakan ġENGÖZ
89-179987 Cebrail ÜNAL
90-179988 Bayram USTA
91-179989 Muhammet DEMĠR
92-179990 Ġskender ġĠMġEK
93-179992 Murat AKÇADAĞ
94-179993 Ufuk AYVERDĠ
95-179994 Mehmet ESENBOĞA
96-179995 Serkan EKER
97-179996 Emre CĠHAN'ın
Açıktan ve aday olarak atanmalarını,
Gerekli iĢlem ve tebligatın bu yolda yapılmasına izin verilmesini takdirlerinize arz
ederim.
Enis Yavuz YILDIRIM
Hâkim
Genel Müdür
OLUR
...../...../ 2014
Basri BAĞCI
Hâkim
Bakan a.
MüsteĢar Yardımcısı
* Bu evrak elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Ödemiş M Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu