KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Ruhsat Birimi'ne;
İzmir ili, Konak ilçesi, ......................................... Cad/Sok., ..................noda, ve tapunun
................................... mahallesi, ..................pafta, .................. ada, ................... parselinde kayıtlı taşınmaza
ilişkin İSTİNAT DUVARI
RUHSATININ
hazırlanarak tarafıma verilmesini arz ederim.
…../...../.......
Mal Sahibi veya vekilinin;
ADI-SOYAD
(imza)
T.C. Kimlik No
: ...............................................
Telefon
: ...............................................
Adres
: ..................................................................................................................
EKLER:
GENEL
Dilekçe (mal sahibi bizzat imza atacak / imza Mimari+ B.A. hesapları
beyannamesi / vekalet)
Vekil ise vekaletname aslı (tadilat yetkisi içeren)
Müt.Yetki Belgesi
Kimlik fotokopisi
a)Yapı Müt. Mal sahibi ise -Ticaret odası kaydı, Vergi
sicil no, Yapı Müt.üstlendiğine dair noter taahütname.
Son ay vizeli tapu kaydı (tüm kat maliklerinin)
b)Yapı Müt.yapacak ise- Ticaret odası kaydı, vergi
levhası, imza sirküleri, sertifikalı usta çalıştırma
taahhütnamesi, mal sahibi-müteahhit arasında sözleşme
Numarataj
Şantiye Şefi onaylı taahhütname, Mimar onaylı
taahhütname, İnş.Müh.onaylı taahhütname (İstinat için
düzenlenmiş)
İmar Durumu
Mimari Proje 2 Takım
Aplikasyon
Statik Proje 2 Takım
Yapı Yeri Uygulama, Yapı Kot Krokisi
Zemin etüdü 2 Takım
Şantiye Şefi – Müt. sözleşmesi
Vaziyet Planı 3 adet
Şantiye Şefi İkametgahı
YAPI DENETIM EVRAKLARI (GEREKLİ DURUMLARDA)
YDK izin belgesi
Yapı bilgi formu
YDK - mal sahibi sözleşmesi
YDK, yapı denetiminin üstlenildiğine
taahütname
YDK hesabına yatan hizmet bedeli
YDK imza sirküsü
dair
YDK inşaat mühendisi ikametgah belgesi (tadilatın
yapıldığı yıl tarihli)
YDK yardımcı kontrol elemanı ikametgah belgesi
(tadilatın yapıldığı yıl tarihli)
YDK sicil gazetesi
YDK onaylı kontrol formu
Mal sahibi, müteahhit, yapı denetim elemanları ve proje
müellifinin T.C. kimlik numaraları
Download

İstinat Duvarı Ruhsatı Müracaatı