T.C.
KONAK BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
KUDEB BİRİMİ'NE
İzmir ili, Konak ilçesi, ......................................... Cad/Sok., ..................noda, ve tapunun
................................... mahallesi, ..................pafta, .................. ada, ................... parselinde kayıtlı
taşınmazımdaki aykırılıklar giderilmiş olup; ........................tarih.................sayılı yapı tatil zaptının
kaldırılması hususunda gereğini arz ederim. ........./......./2014
Mal Sahibi veya vekilinin;
ADI-SOYAD
(imza)
T.C. Kimlik No
: ...............................................
Telefon
: ...............................................
Adres
: ..................................................................................................................
EKLER:
1. Son ay vizeli tapu kaydı
2. Müracaat tapu sahibi tarafından yapılmadıysa müracaat yapan kişi için düzenlenmiş vekaletname
Download

T.C. KONAK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ