YENİCE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
2
3
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Sıhhi Müesseselere İşyeri Açma
ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Beyan Formu
2- Dilekçe,
3- Tasdikli Nüfus Cüzdanı Örneği
4- İkametgah Belgesi
5- Sağlık Raporu
6- Sabıka Kaydı
7- İki Adet Renkli Fotoğraf
8- Önceden Vergi Mükellefi İse Vergi Levhası Fotokopisi
9- Oda Kayıt Belgesi
10- İşyeri Kiralık İse Noter Tasdikli Kira Kontratı
11- Tapuda Mesken Olarak Görünen Yerler İçin Kat Maliklerinin Oybirliği,
Tapuda İşyeri Olarak Görünen Yerler İçin Kat Maliklerinin Oy Çokluğu İle
Alacağı Karar Tutanağı
12- Yangın Tedbirleri Yönünden En Yakın İtfaiye Teşkilatının Uygun
Görüşü ve Yangın Tüpü Faturası
13- Tapu Kaydı Fotokopisi
1- Başvuru Beyan Formu
2- Dilekçe,
3- Tasdikli Nüfus Cüzdanı Örneği
4- İkametgah Belgesi
5- Sağlık Raporu
6- Sabıka Kaydı
7- İki Adet Renkli Fotoğraf
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence 8- Önceden Vergi Mükellefi İse Vergi Levhası Fotokopisi
Yerlerine İşyeri Açma ve Çalışma 9- Oda Kayıt Belgesi
Ruhsatı Verilmesi
10- İşyeri Kiralık İse Noter Tasdikli Kira Kontratı
11- Tapuda Mesken Olarak Görünen Yerler İçin Kat Maliklerinin Oybirliği,
Tapuda İşyeri Olarak Görünen Yerler İçin Kat Maliklerinin Oy Çokluğu İle
Alacağı Karar Tutanağı
12- Yangın Tedbirleri Yönünden En Yakın İtfaiye Teşkilatının Uygun
Görüşü ve Yangın Tüpü Faturası
13- Tapu Kaydı Fotokopisi
2.ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi
Müessese Yerlerine İşyeri Açma
ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
1- Başvuru Beyan Formu (Örnek:2 form) ve Dilekçe
2- Şahıs ise T.C Kimlik Belgesi, Şirket ise ticaret sicil gazetesi,imza sirküleri
ve oda kayıt belgesi
3- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin
nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
4- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1 GÜN
1 AY
5 GÜN
hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz
raporu
5- ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
6- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
7- Çevre İzni
8- Karayolu geçiş yolu izin belgesi
9- İşletme Belgesi (Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri için)
10- Yapı Kullanma İzin Belgesi
11- Tabip Sözleşmesi (Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri için)
12- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
13- Kiracı ise noter tasdikli kira kontratı
14- Kapasite Raporu (İşyerinin sınıfının belirlenmesi için)
15- Tesisin onaylı planı
16- Tapu Örneği
17- Vergi Levhası
4
Adres Kayıt Sistemi Kapsamında
Kapı Numarası Verilmesi
1- Muhtarlık Dilekçesi
2- Tapu Fotokopisi
1 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile
yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri: Yenice İlçe Özel İdare Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri: Kaymakamlık Makamı
İsim
: Musa İNAL
İsim
: Nevzat KARKACI
Unvan
: İlçe Özel İdare Müdür V.
Unvan
: Kaymakam
Adres
: Yenice İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Adres
: Hükümet Konağı Yenice/ÇANAKKALE
Tel
: 0286 416 10 14
Tel
: 0286 474 30 08
Faks
: 0286 416 10 19
Faks
: 0286 474 42 66
E-Posta
: [email protected]
E-Posta
: [email protected]
Download

ÇAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ