T.C.
İZMİR İLİ
KİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar Tarihi
: 09.05.2014
Dairesi
: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Karar Nosu
: 2014/30-31-32-33-34-35-36-37-38-
Konusu
: KARAR ÖZETLERİ
39-40
Dönemi
: MAYIS
MECLİS OTURUMUNDA BULUNANLAR
Meclis Başkanı: Saliha ŞENGÜL
Meclis Üyeleri: Ali GÜRGEN,Hatice COŞKUN, Cemil SAVRAN,Ahmet DANA,Ertan KAYMAK,Turgut
PINAR,Mehmet KURT,Özcan KAYMAK,Hüseyin BÜLBÜL,Orhan ŞAHİN,Cengiz SÜTÇÜOĞLU,Pilot
ZEYBEK,Tevfik DUMANLIOĞLU,
30/5
Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere binek tipi hizmet aracı satın alınmasına,satın
alma talebi için Belediye Başkanı Saliha ŞENGÜL’e yetki verilmesine karar verildi.
31/5
2014 yılı 6512 S.B.K (K) Cetvelinde Ankara,İstanbul ve İzmir Büyükşehir sınırları
içersindeki Belediyelerce Zabıta Personeline ödenen fazla mesai ücretleri
belirtilmiştir.Buna göre Zabıta personeline ödenmekte olan fazla mesai ücretlerinin
yeniden düzenlenerek 09.05.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 508,00 TL olarak
belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
32/5
4081 Sayılı Çiftçi Mallarının korunması hakkında Kanunun 4üncü maddesi ve bu maddeye
5856 sayılı kanunla eklenen ek fıkra gereğince yapılan gizli oylamada, Çiftçi Malları
Koruma Meclisi Asil Üyeliğine; Belediye Meclis Üyelerinden Turgut PINAR,Ali
GÜRGEN,Ziraat Odası Başkanlığı Meclis Üyelerinden Gürkan OKKA, Erol
YALÇIN,Zeki FİDAN , Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yedek Üyeliğine; Belediye Meclis
Üyelerinden Hatice COŞKUN,Ahmet DANA,Ziraat Odası Başkanlığı Meclis Üyelerinden
Hüseyin ATÇI, Şakir TUNCER, Kıymet KANİ seçildi. Murakabe Heyeti Asil Üyeliğine,
Belediye Meclis Üyelerinden Ahmet DANA,Ertan KAYMAK,Ziraat Odası Başkanlığı
Meclis Üyelerinden Celal YAZAN,Yakup PINAR, Yaşar KARA, Merakabe Heyeti Yedek
Üyeliğine, Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet KURT Hatice COŞKUN, Ziraat Odası
Başkanlığı Meclis Üyelerinden Hakkı TOPAL,Muhlis ÖZMEN,Nedim YORULMAZ
seçildi.
Belediyemizin 2013 yılı kesin hesap cetvellerinin tetkik edilmesi hususunda plan bütçe
komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
33/5
34/5
22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı
Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
ile ilgili olarak 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yapılan
değişiklik gereği Belediyemize ait Norm Kadro Cetvelleri yönetmeliğe uygun olarak
düzenlenmiş olup meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.
35/5
36/5
Belediyemizce çalıştırılması düşünülen Sözleşmeli Ziraat Mühendisi ve Sözleşmeli
Tekniker Ücretlerinin belirlenmesi hususunda konunun plan bütçe komisyonunda
görüşülmek üzere havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
İlçemize ait halihazır haritanın yapılması hususunda konunun imar komisyonuna havale
edilmesine oybirliği ile karar verildi.
37/5
İlçemize ait imar plan revizyonunun yapılması hususunda konunun imar komisyonuna
havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
38/5
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Belediyemizde boş bulunan Belediye Başkan
Yardımcısı kadrosuna görevlendirilmiş olan Meclis Üyesi Ali CURA'nın aylık ücretinin
belirlenmesi hususunda konunun plan bütçe komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile
karar verildi.
39/5
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde imar planının 30 M III pafta tapunun 55 ada 82
parselinde kayıtlı 211.03 m2'lik taşınmazın karşı adasında olan İmam Hatip Okulu alanına
dahil edilmesi hususunda konunun imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar
verildi.
40/5
5393 Sayılı Belediye Kanunun 32inci maddesine göre 2014 yılı için Başkan ve Üyelerine
meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları hergün için
ödenecek huzur hakkı ücretinin 70,39 TL olarak belirlenmesine yapılan işari oylama
sonucu mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Download

Mayıs