BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI
02/10/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR
KARAR NO:
462
KARAR ÖZETLERİ:
Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların
hissesi oranında aynı parseldeki diğer hissedarlara, 3194 sayılı Yasa’nın 17.
maddesi uyarınca satış 2942 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca takas 5393
sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden tahsis işlemlerinin
yapılmasına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine karar alındı.
MAHALLE
PAFTA
ADA
PARSEL
5
KAT-BAĞ.
BÖL
-
ARSAPAYI
(m2)
85,00 m²
1-AYDOĞAN
352
3659
2-MISMILIRMAK
184
2457
26
-
62,51 m²
3-ALTUNTABAK
83
4624
13
-
42,82 m²
4-GÖKMEDRESE
20
1843
6
-
101,63 m²
5-YİĞİTLER
41
2107
6
-
9,45 m²
6-ALTUNTABAK
313
4610
15
-
1,39 m²
7-KILAVUZ
248
3562
3
-
257,00 m²
8-PULUR
10
3584
11
-
12,91 m²
9-PAŞABEY
299
3285
1
10-KILAVUZ
246
1603
4
ZEMİN-76
Nolu
-
2740/3776
Pay
7,07 m²
11-AYDOĞAN
262
2968
1
-
2085,06 m²
12-YENİ
119
672
1029
-
209,56 m²
AÇIKLAMA
3194/17.mad.
ye göre SATIŞ
3194/17.mad.
ye göre SATIŞ
3194/17.mad.
ye göre SATIŞ
3194/17.mad.
ye göre SATIŞ
3194/17.mad.
ye göre SATIŞ
3194/17.mad.
ye göre SATIŞ
3194/17.mad.
ye göre SATIŞ
3194/17.mad.
ye göre SATIŞ
3194/17.mad.
ye göre SATIŞ
3194/17.mad.
ye göre SATIŞ
Şehir Planında
Sağlık
Tesisi
alanında
kalmasından
dolayı Türkiye
Halk
Sağlığı
Kurumu adına;
5393
Sayılı
Belediye
Kanununun 75.
maddesi
uyarınca tahsis.
Şehir Planında
Eğitim Tesisi
alanında
kalmasından
dolayı Sivas İl
Özel
İdaresi
adına;
5393
Sayılı Belediye
Kanununun 75.
maddesi
uyarınca tahsis.
463
464
465
13-KADIBURHANETTİN
-
3086
11
14-İŞHAN
-
6033
1
18,00 m²
-
2696,99 m²
Şehir Planında Yol
ve Park alanında
kalan Saliha Büşra
BAYAT'a
ait
Kadıburhanettin
Mahallesi 5324 ada
1 nolu parseldeki (
21,25 m²lik ), pay
ile 2942 Sayılı
Kanunun 26.Mad.
Uyarınca Takas
Şehir
Planında
Cami
alanında
kalmasından dolayı
Sivas İl Müftülü'ğü
adına; 5393 Sayılı
Belediye
Kanununun
75.
maddesi uyarınca
tahsis.
Abdullah GÖLEBATMAZ ve müşterekleri' nin talebi ile İ38D01A1A pafta y:
586100-585900 x: 4401900-4402100 koordinatları arasında kalan alanda 3. Etap
1/1000 Revizyon Uygulama İmar Planı'nındaki Bitişik Nizam 3 kat konut alanının
plan notlarındaki A5 koduna göre Ayrık Nizam 6 kat, Taks:0.40, Kaks:2.40 olarak
ve çekme mesafelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nca yayınlanan 14/06/2014
tarih ve 29030 sayılı ''Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin'' geçiçi 1. madde
hükmüne göre tabi olduğu ''İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara
Dair Yönetmeliğin 22. madde 2. fıkrası'' gereği (H1+H2/2)+7 formülüne göre
plana işlenerek hazırlanan UİP- 820,8 plan sicil numaralı tadilat teklifinin Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yürürlükteki mevzuat gereği mahalle sınırlarının dere, cadde, bulvar, ırmak… vb.
belirgin ayraçlardan geçmesi zorunlu olduğu, Kardeşler ve Yeşilyurt Mahalleleri
arasındaki sınırın İmar adalarını kesmesi hem idari işlemler hem de mevzuat
açısından sıkıntı yarattığı, Sivas genelinde yürütülmekte olan mahalle sınırlarının
belirlenmesi çalışması kapsamında;
Kardeşler ve Yeşilyurt Mahalleleri arasındaki sınır; Erva ve Sıhhiye
Caddelerinden geçen sınırın aynen kalmasına ilave olarak sınırın Sıhhiye
Caddesinin 850. metresinden itibaren 1/1000 ölçekli revizyon imar planı sınırına
kadar, oradan da Kızılırmak üzerinde bulunan Uzuntepe Mahallesi sınırına kadar
indirilmesine, yukarıda bahsedilen değişiklikler dışında kalan sınırların mevcut
haliyle devamına, Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ile Meclis İmar
Komisyonu raporlarının geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hamdi Yapar ve müştereklerinin bahse konu parkın bulunduğu alanın mülkiyetini
19/02/1992 tarih ve 551 sayılı Encümen kararı ile Belediyemize bedelsiz terk
ettikleri, bu nedenle söz konusu parkın isminin Hamdi Yapar parkı olarak
değiştirilmesine, parkın karşı tarafında İmam evleri önünde bulunan Kadastronun
1705-1706-1728 ve 1729 adalarını kapsayan bir kısmı yapılmış olan toplamda
15000 m² alanı bulunan parka Muhammed İkbal Parkı isminin verilmesine ve
ilgili Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
466
Sivas İli Yıldızeli İlçesi Yukarı Yıldızlı Köyü 348.13 hektar alanda yer alan İR/10
işletme ruhsatlı Jeotermal Kaynağın bedeli mukabilinde kısmen veya tamamen
tahsisine, kiraya verilmesine veya satılmasına ve bu konuda Belediye Encümenine
yetki verilmesine karar alındı.
İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN EVRAKLAR:
1- Şehrimizin muhtelif semtlerinde 5 adet imar planı tadilat talepleri ile ilgili
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/10/2014 tarih ve 5329 sayılı evrakı
Meclis İmar Komisyonuna havalesine karar alındı.
2- İlimiz merkez Diriliş, Tuzlugöl ve Emek Mahallelerine sınır teşkil eden
Plevne Tuzlugöl Caddelerinin başlangıç ve bitiş noktalarının yeniden tespit
edilmesi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünün 02/10/2014 tarih ve 407 sayılı
evrakı Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar alındı.
3- Mevcut ismi Atakent Parkı olan parka Şehit Abdullah KILIÇ Parkı isminin
verilmesi talebi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünün 02/10/2014 tarih ve 408
sayılı evrakı Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar
alındı.
4- İlimiz merkez Yeşilyurt ve Kardeşler Mahallelerine sınır teşkil eden isimsiz
sokağa isim verilmesi talebi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünün 02/10/2014
tarih ve 410 sayılı evrakı Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna
havalesine karar alındı.
5- İlimiz merkez muhtelif mahallelerinden geçen Yozgat ve Erzincan illerine
bağlantıyı sağlayan çevreyolunun isminin değiştirilmesi talebi ile ilgili Bilgi
İşlem Müdürlüğünün 02/10/2014 tarih ve 411 sayılı evrakı Meclis Eğitim
Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar alındı.
6- Atıksu Arıtma bedelinin m3 başı alınıp alınmayacağının belirlenmesi ile ilgili
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 02/10/2014 tarih ve 693 sayılı evrakı
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar alındı.
3/3
Download

belediyemiz meclisinin temmuz ayı toplantısı