TÜRKĠYE ATLETĠZM FEDERASYONU
2015 SEZONU
ATLETĠZM GELĠġTĠRME PROJESĠ
YARIġMALAR STATÜSÜ
ĠL TAKIMLARINI
BELĠRLEME
YARIġMALARI
1 MART 12 NĠSAN
TÜM ĠLLERDE
BÖLGE
YARIġMALARI
FĠNAL
2O NĠSAN 2015
9 BÖLGE MERKEZĠ
16 MAYIS 2015
ADANA
GENEL KONULAR:
1- Atletizm GeliĢtirme Projesi kros yarıĢmaları TAF YarıĢma Talimatı, IAAF yarıĢma kurallarına ve bu
statüdeki kurallara bağlı olarak düzenlenecektir.
2- Proje kapsamında yer alan sporcular;
 proje amacına ulaĢılabilmesi açısından 2014 sezonunda küçükler ve yıldızlar bölgesel kulüpler
kros liginde yarıĢmaya katılan hiç bir lisanslı sporcu bu projede yarıĢmayacaktır
 Ġllerde yapılacak olan il takım belirleme yarıĢmalarına katılacak sporcularda lisans zorunluluğu
aranmayacak. Proje amacına yönelik olarak daha önce lisansı olmayan sporculara da yarıĢma olanağı
sağlanarak, il takımlarına giren sporcuların lisansının çıkarılması sağlanacaktır. Sporcular yarıĢmalara
sağlık raporu, nüfus cüzdanı ve ya okul lisansı ile katılabilirler.
 20 Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan Bölge yarıĢmaları, 16 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak olan
Final yarıĢmalarına (kulüp ve ya ferdi) 2015 yılı vizeli lisansı ve resimli nüfus cüzdanı ibraz etmek
kaydıyla katılabileceklerdir. Bu belgeleri eksik olan ve resimsiz nüfus cüzdanı olan sporcular
yarıĢmalara alınmayacaktır. Okul lisansı ile Bölge ve final yarıĢmalarına sporcu alınmayacaktır
3- Kulübünün (kulüp lisansının) bulunduğu il ve ikamet ettiği ili farklı olan sporcular ikametlerinin bulunduğu
il adına yarıĢacaklardır.
4- Her yaĢ kategorisinde il takımları 4’ersporcu ile temsil edilecektir.
5- Ġl seçme yarıĢmalarından sonra Ġl’ler her yaĢ kategorisi için; 6 kiĢilikil takım listesini en geç 15 Nisan 2015
tarihine kadar Bölge listelerinin altında bulunan bölge hakemine kayıt formu doldurularak belirtilen
mail adreslerinebildireceklerdir. Bu listelerde her yaĢ kategorisi için en fazla 6 sporcunun ismi bulunacak
ve belirlenen 6 sporcudan 4’ü yarıĢmalara katılabilecektir.
6- Ġl’ler projenin devam eden Bölge ve final yarıĢmalarına Atletizm Federasyonu’na bildirdikleri 6 sporcunun
dıĢında sporcu yarıĢtıramayacaklar. Ġl takım listelerinde ismi bulunmayan sporcu yarıĢtıran takımın tespit
edilmesi halinde takım diskalifiye edilecektir.
Atletizm Federasyonu Atletizm YarıĢma Talimatının 7. maddesinde yer alan “16 yaĢ altı kategorisinde
ve proje yarıĢmaları kapsamında yapılacak yarıĢmalarda, fiziksel görüntüsü yaĢ grubuna uygun olmayan
sporculardan, Üniversite veya Devlet Hastanesinden alınacak olan fotoğraflı ve BaĢhekim onaylı ana
yaĢını belirten kemik testi raporunun tespit komisyonuna sunulması istenecektir. Hastane doğum
raporunu belgelendirenlerden kemik testi raporu istenmeyecektir. YaĢının kategorisine uygun
olduğunu belgelendiremeyen sporcular, federasyonca oluĢturulacak tespit komisyonu ( Doktor, Teknik
Sorumlu, Müsabaka Direktörü) tarafından uygun görülen herhangi bir üst yaĢ grubunda yarıĢtırılırlar. ”
hükmü uygulanacaktır.(ĠSTENEN BELGELER YENĠ TARĠHLĠ -SON ÜÇ AY ĠÇĠNDE ALINMIġOLMALIDIR.)
Ġl takımları oluĢturulurken bu hükmün dikkate alınması, il takımlarının temsilci ve antrenörlerinin
zor durumda kalmaması açısından önem taĢımaktadır.
7- Bölge yarıĢmalarına getirilen sporcuların içinde (6) maddede belirtilen hususlara uyan sporcu olması
durumunda sporcular yarıĢmaya alınmayacaktır.Bölge yarıĢmaları sırasında komisyon tarafından durumu
(6) maddede belirtilen hususlara uyan sporcular Final yarıĢmalarına istenen belgeleri getirmedikleri takdirde
yarıĢmaya alınmayacak ve bölge yarıĢmalarında takımlarına kazandırdıkları puanlar silinecektir.
8- Atletizm Federasyonuna bildirilen 6 sporcu içinde yer alan sporcular BölgeyarıĢmalarında ve final
yarıĢmalarında yarıĢacaktır. Türkiye Atletizm Federasyonuna bildirilen 6 kiĢilik listede yer almayan
hiçbir sporcu bu kademelerde yarıĢtırılamaz.
9- YarıĢmaların yapılacağı illerde ve bölgelerde emniyet ve sağlık tedbirlerinin alınmasına hassasiyet
gösterilmesi gerekmektedir.
TEKNĠK KONULAR:
1. YaĢ Kategori ve YarıĢma Mesafeleri:
KATEGORĠ
BAYANLAR
ERKEKLER
BAYANLAR
ERKEKLER
DOĞUM TARĠHĠ
2003 – 2004
DOĞUMLULAR
2003 – 2004
DOĞUMLULAR
2001 – 2002
DOĞUMLULAR
2001 – 2002
DOĞUMLULAR
TAKIM
PUANLAMASI
MESAFELER
3+1
1500m
3+1
1500m
3+1
2000m
3+1
2000m
2- YarıĢmalara milli olmuĢ (okul yarıĢmaları hariç) sporcular alınmayacaktır. Milli olmuĢ sporcuların
yarıĢmalara katılması durumunda, sporcu ve il takımı diskalifiye edilecektir.
3- Kızlarda ve erkeklerde her kategoride takımlar 4’er sporcudan oluĢacak, ilk 3 sporcunun aldığı puanlara
göre takım puanı hesaplanacaktır.(Takımlar puanlamaya dahil olan sporcu sayısı (3sporcu) ile yarıĢmaya
katılabilir.) EĢitlik halinde 3. sporcusu önde gelen takım galip sayılacaktır.
4- Takım puanları ferdi sporcular sıralamadan çıkartılmadan yapılacak ve takımlar en az puan alan takımdan
en yüksek puan alan takım sıralamasına göre yapılacaktır.
5- YarıĢma mümkün olduğunca toprak veya çim zeminli parkurda düzenlenecektir.
6- YarıĢmalar önce köy, belde ve ilçelerde düzenlenecektir. Ġlçe merkezlerinde köy ve beldesporcularının
katılacağı ilçe seçmelerinin yapılması mutlaka sağlanmalıdır.
7- Ġller il merkezlerinde 1Mart–12 Nisan 2015 tarihleri arasında yapacakları yarıĢmalarda il takımlarını
belirleyeceklerdir. Belirlenen il takımlarının en geç 15 Nisan 2015 tarihine kadar Atletizm Federasyonuna
(genel konular 5. Maddede yer alan adreslere mail ile) yollanması gerekmektedir.
8- Ġl seçmelerine Çocuk Esirgeme Kurumlarındaki çocuklarda yukarıda belirtilen yaĢ gruplarında il birinciliği
yarıĢmalarına katılabilmesi için gerekli organizasyon Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüklerince
yapılacaktır.
9- 20 Nisan 2015 tarihinde belirlenen Bölge merkezlerinde yapılacak olan YarıĢmalarının sonucunda ilk
3(üç) içinde yer alan takımlar 16 Mayıs 2015 tarihinde ADANA da yapılacak olan final yarıĢmalarına
katılma hakkını elde edeceklerdir.
10- 20 Nisan 2015 tarihinde yapılan Bölge YarıĢmaların da yarıĢan ve takımı elenen il takımlarının
sporcularından ferdi olarak ilk 3 içinde yer alan sporcu var ise bu sporcular 16 Mayıs 2015 tarihinde
yapılacak olan final yarıĢmalarına katılabileceklerdir.
11- Ġllerde, Bölgelerde ve Adana’da yapılacak olan tüm yarıĢmaların teknik toplantıları yarıĢmalardan bir gün
önce yarıĢmanın organize edileceği Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü’nün belirleyeceği toplantı
salonunda saat 17:00’de yapılacaktır. Teknik toplantıda mazeret bildirmeden katılmayan veya mazeretini
tertip komitesine telefonla, faks ve mail yolu ile zamanında bildirmeyen takımlar yarıĢmalara
alınmayacaktır.
12- BölgeYarıĢmalarındaher yaĢ grubunda ilk üç dereceye giren bayan-erkek sporcuya madalyaları ve ilk üç
dereceye giren takımlara kupaları yarıĢmaları organize den Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü bütçe
imkanları dahilinde verilecektir.
13- YarıĢmalara katılan Ġl’lerin sporcuları tek tip forma ile yarıĢmaya katılacaklardır.
14- Türkiye Birinciliği sonunda üstün baĢarı gösteren sporcular Atletizm Federasyonu BaĢkanlığı ile Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğünce takibe alınarak Türk Milli Takımına alt yapı oluĢturacaktır.
15- Finalde Her kategoride ferdi olarak ilk 5’e giren, toplamda 20 bayan ve erkek sporcu, Atletizm federasyonu
tarafından takibe alınacaktır.
16- YarıĢmalarda kullanılacak göğüs numaralarını, Ġl takımları kendileri getirecek, göğüs numaraları il plakası
Ģeklinde olacaktır. Örneğin; Burdur takımı için 150-151-152-153 ferdiler için; 15F1, iki ferdi var ise; 15F2
gibi hazırlanacak, bayanlarda kırmızı, erkeklerde siyah renk kullanılacaktır. Ġl takımları göğüs numaralarını
kendileri temin ederek yarıĢma yerinde hazır olacaktır.
17- Bölge yarıĢmaları 9 gurupta bir kademe olarak;20 Nisan2015 tarihinde, aĢağıda belirtilen illerde
yapılacaktır.
ATLETĠZMĠ GELĠġTĠRME PROJESĠ-2015
BÖLGE YARIġMA YERLERĠ
TARĠH
20 NĠSAN 2015
BÖLGELER
1.BÖLGE MERKEZĠ
2.BÖLGE MERKEZĠ
3.BÖLGE MERKEZĠ
4.BÖLGE MERKEZĠ
5.BÖLGE MERKEZĠ
6.BÖLGE MERKEZĠ
7.BÖLGE MERKEZĠ
8.BÖLGE MERKEZĠ
9.BÖLGE MERKEZĠ
VAN
ERZĠNCAN
ELAZIĞ
KAYSERĠ
AKSARAY
ÇORUM
KOCAELĠ
ISPARTA
KÜTAHYA
ATLETĠZMĠ GELĠġTĠRME PROJESĠ
BÖLGE YARIġMA MERKEZLERĠNE GÖRE ĠLLERĠN DAĞILIMI
1. BÖLGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VAN
BĠNGÖL
KARS
IĞDIR
ARTVĠN
AĞRI
MUġ
BĠTLĠS
HAKKARĠ
2. BÖLGE
3. BÖLGE
4. BÖLGE
5.BÖLGE
ERZĠNCAN
RĠZE
BAYBURT
GÜMÜġHANE
TRABZON
ERZURUM
GĠRESUN
TUNCELĠ
ARDAHAN
ELAZIĞ
DĠYARBAKIR
SĠĠRT
ġIRNAK
BATMAN
MARDĠN
ġANLIURFA
ADIYAMAN
MALATYA
KAYSERĠ
HATAY
KĠLĠS
GAZĠANTEP
OSMANĠYE
ADANA
KAHRAMANMARAġ
SĠVAS
MERSĠN
AKSARAY
NĠĞDE
NEVġEHĠR
KIRġEHĠR
ESKĠġEHĠR
KONYA
ANKARA
KIRIKKALE
KARAMAN
6.BÖLGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ÇORUM
ORDU
TOKAT
SAMSUN
YOZGAT
AMASYA
SĠNOP
KASTAMONU
ÇANKIRI
7.BÖLGE
8.BÖLGE
9.BÖLGE
KOCAELĠ
KARABÜK
ZONGULDAK
BOLU
DÜZCE
BĠLECĠK
SAKARYA
BARTIN
YALOVA
ISPARTA
ANTALYA
DENĠZLĠ
AFYON
BURDUR
MUĞLA
AYDIN
UġAK
ĠZMĠR
KÜTAHYA
MANĠSA
BALIKESĠR
BURSA
ÇANAKKALE
TEKĠRDAĞ
EDĠRNE
KIRKLARELĠ
ĠSTANBUL
18- Atletizm GeliĢtirme Projesi Kros yarıĢmalarının Türkiye Birinciliği 16 Mayıs 2015 tarihinde Adana’da
yapılacak olup, yarıĢmanın teknik toplantısı 15 Mayıs 2015 tarihinde Adana Gençlik ve spor Ġl Müdürlüğü
tarafından belirlenecek toplantı salonunda yapılacaktır.
19- Adana’da 16 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak olan AGP Final YarıĢmalarında kategorilerinde ilk 3 dereceye
giren takımlarının kupaları ile ilk 6’ya giren sporcuların madalyaları ve çeĢitli ödüller Atletizm Federasyonu
BaĢkanlığınca verilecektir.
MALĠ KONULAR :
1- Ġllerde ve ilçelerde yapılacak olan il takımı belirleme yarıĢmalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl
Müdürlükleri kendi olanakları ile yapacaklardır.
2- Bölge yarıĢmalarına il takımları Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlükleri bütçe olanakları doğrultusunda
kendi olanakları ile katılacaklardır.
3- Ġl yarıĢmaları ve bölge yarıĢmalarının yapılacağı illerin görevli personel ve hakem ücretlerini de yarıĢmaları
organize eden Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlükleri kendi bütçe olanakları
dahilindekarĢılayacaklardır.
4- Adana’da yapılacak olan Türkiye Birinciliği (AGP Final) yarıĢmalarına katılan tüm il takımlarına ve Bölge
yarıĢmalarında ferdi olarak ilk 3 sıralama içinde yer alan ve finale katılmaya hak kazanan ferdi sporculara
kanuni harcırahları Atletizm Federasyonu BaĢkanlığı tarafından verilecektir.
Türkiye Birinciliğine takım olarak;
1 takımla katılan ilin 4 sporcu, 1 temsilcisine, 1 antrenörüne
2 takımla katılan ilin 8 sporcu, 1 temsilcisine, 2 antrenörüne
3 takımla katılan ilin 12 sporcu, 1 temsilcisine, 3 antrenörüne
4 takımla katılan ilin 16 sporcu, 1 temsilcisine, 4 antrenörüne
kanuni harcırahları Atletizm Federasyonu BaĢkanlığı tarafından ödenecektir
Türkiye Birinciliğine ferdi olarak;
1-3 sporcusu dereceye giren ilin; 1 antrenörüne
4-6 sporcusu dereceye giren ilin; 1 temsilcisine, 1 antrenörüne
7 ve daha fazla sporcusu dereceye giren ilin; 1 temsilcisine, 2 antrenörüne.
kanuni harcırahları Atletizm Federasyonu BaĢkanlığı tarafından ödenecektir
.
5- Ġller adına veya ferdi olarak Final YarıĢmasına katılacak her sporcunun; ikamet ettiği ilin, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğünden alacağı tasdikli tek kafile listesinde ismi yer alacak Ģekilde (2 nüsha);
1 nüshasını Proje Teknik Delegesine ve 1 nüshasını da Federasyon Görevlisine (Belge Düzenleyicisine)
vermeleri gerekmektedir. (Silinti, kazıntı ve isim ilavesi yapılmıĢ listeler kabul edilmeyecektir)
6- YarıĢmaya iĢtirak edecek kafilelere yapılacak otobüs ödemelerinde Federasyonumuzun uygulamadaki en
son rayiç bedelleri dikkate alınacaktır.
7- Projenin il, Bölge ve final ile ilgili tüm teknik konular Proje Teknik Delegesi sorumluluğunda olup,
anlaĢılmayan konularla ilgili Teknik Delegeden bilgi alınabilir.
8- Kategorilerinde ilk 6’ya giren sporcular Türkiye Atletizm Federasyonu tarafındanmaddi olarak
ödüllendirilecektir.
9- 16 Mayıs 2015 tarihinde Adana’da yapılacak olan final müsabakasında ilk altı sıralamada yer alan sporcu
ve antrenörlerine aĢağıdaki ödüller verilecektir.
SPORCULAR(2001-2002 DOĞLUMLU KIZ-ERKEK)
600 TL.
1.
500 TL.
2.
400 TL.
3.
300 TL.
4.
200 TL.
5.
100 TL.
6.
ANTRENÖRLER
600 TL.
500 TL.
400 TL.
300 TL.
200 TL.
100 TL.
SPORCULAR (2003-2004 DOĞLUMLU KIZ-ERKEK)
600 TL.
1.
500 TL.
2.
400 TL.
3.
300 TL.
4.
200 TL.
5.
100 TL.
6.
ANTRENÖRLER
600 TL.
500 TL.
400 TL.
300 TL.
200 TL.
100 TL.
ATLETĠZMĠ GELĠġTĠRME PROJESĠ
BÖLGE SORUMLULARI:
BÖLGELER
1.BÖLGE
2.BÖLGE
3.BÖLGE
4.BÖLGE
5.BÖLGE
6.BÖLGE
7.BÖLGE
8.BÖLGE
9.BÖLGE
BÖLGE SORUMLULARI
MEHMET KAYAN
ZEYNEP BATAR
ASLAN KOÇ
CEP TLF.
5327023615
5326381422
5324624177
ABDULKADĠR UĞUR
5372243513
METĠN KARABULUT
ERTAN YILMAZ
5053563058
5325086166
GÜRSEL ÖZYURT
AHMET MELEK
5512069575
5536205430
5058004898
ĠBRAHĠM URGANCI
5367498492
Hanifi ASLANTÜRK
Teknik Kurul Üyesi
Download

atletizm geliştirme projesi statü