TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI
2014 YILI MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Bu tarife "ZORLUK KATSAYISI" cetvelleri ile birlikte uygulanacaktır.
SAYFA 1
Sıra
No
1
2
YAPILACAK İŞİN ADI
YAPILACAK İŞİN CİNSİ
BİRİMİ
ASGARİ FİYAT (TL)
Özel Ormanlara Yapılacak Yol
Şebeke Planı Projesi
a-100 hektara kadar olanlar
ha
2.500,00
b-100 hektardan yukarısı için
ha
a + ((n-100Ha.) x 24,00))
m
Orman Yolları Planlama Projesi(1)
500 m’ye kadar
500 m’den 1 km’ye kadar her 100 m
için
1.010,00 x (AZK)
(1)
=A
100 m
A +( Uzunlukx89,00 x AZK)= B
100 m
B +(Uzunlukx 48,00 x AZK)
km
1.100,00 x (AZK)(1)
Adet/ha
750,00+(20,00 x Alan)
Adet
3500,00
b) 2001-5000 hektar arası
Adet/ha
a+((n1-2000)x1,05))
c) 5001-20000 hektar arası
Adet/ha
b+((n2-5000)x0,85))
d) 20001-50000 hektar arası
Adet/ha
c+((n3-20000)x0,65))
e) 50001 hektar ve yukarısı
Adet/ha
d+((n4-50000)x0,40))
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
2.250,00+(19,69x Alan)
2.500,00+(19,69x Alan)
2.750,00+(19,69x Alan)
3.000,00+(19,69x Alan)
2.250,00+(5,76x Alan)
2.500,00+(5,76x Alan)
2.750,00+(5,76x Alan)
3.000,00+(5,76x Alan)
Adet
750,00
500,00
ha
3600+(16,50 x Alan)
10 Erozyon Kont.Uyg.Projesi*
ha
3600+(18,50 x Alan)
Orman İçi Orman Kenarı ve Orman
11 Üst sınırı Mera ıslahı uygulama
Projesi*
ha
3600+(7.00x Alan)
Adet
4.000,00
Yamaç Islahı Etüdü
Ha.
9,50
Oyuntu Islahı Etüdü
Km
72,65
Adet
28.000,00
Metre
28.000+(11 x uzunluk(m))
1 km’den yukarı her 100 m için
3
Orman Yolları Aplikasyon
Çalışmaları
4
Özel Ağaçlandırma Müracaat
Dosyası ve Koord. Özet Çizelgesi
Hazırlanması
5
Potansiyel Saha Tesbiti (Proje
Amacının ve Faaliyet Türlerinin
Belirlenmesi ):Ağaçlandırma,
Erozyon Kontrolu, Sel Kontrolu,
Rehabilitasyon, Mera Islahı v.b.
gibi çalışmalara konu sahaların
tesbit edilmesi, mülkiyetin
belirlenmesi,bu günkü arazi
kullanım durumu ve Ağaçlandırma,
Erozyon Kontrolu, Sel Kontrolu,
Rehabilitasyon, Mera Islahı v.b.
gibi ana faaliyet türleri haritasının
yapılması verapor tanzimi (En az
250 Ha.'da bir adet inceleme
noktası alınması dahil)
Özel ağaçlandırma Uygulama
6
Projeleri*
7
Kontrolu Uygulama Projeleri*
8
9
Özel İmar İhya ve Özel Erozyon
a) 1-2000 hektar arası
0.5-5.0 Ha. arası
5.1-10.0 Ha arası
10.1-20.0 Ha. arası
20.1
Ha. ve yukarısı
0.5-5.0 Ha. arası
5.1-10.0 Ha arası
10.1-20.0 Ha. arası
20.1
Ha. ve yukarısı
Özel Ağalandırma, Özel İmar İhya
Saha Revizyonu
ve Özel Erozyon Uygulama Projesi
Diğer Revizyonlar
Revizyonu
Ağaçlandırma Uygulama Projesi*
Her bir proje için maktuen bedel
12 Sel Kontrolu Projesi Yapımı*
Çığ Kontrolü Proje Yapımı (Harita Çığ yolu uzunluğu 0-500m. İçin
13 ve jeoteknik zemin etüdü yapılması
Çığ yolu uzunluğu 501 m. ve üzeri
hariç)
için
SAYFA 2
Havza Bazında Çok
Amaçlı(Erozyon
14 Kontrolü,Ağaçlandırma
Rehabilitasyon,Mera ıslahı, Yeşil
Kuşak vb.) Proje Yapımı*
ha
3600+(21,50xAlan)
Adet/km
3000,00+(100xkm)
Adet
750,00
500,00
a- 10 Da.'a kadar (10 Da.dahil)
Da
500,00+(250,00xAlan)
b-10.1 Da. ve yukarısı
Da
a+(150,00 xAlan)
a- 10 Da.'a kadar (10 Da.dahil)
Da
1.500,00+(400,00 x Alan)
b- 10.1 Da. Ve yukarısı
Da
a+(200,00 x Alan)
Tarla ve Yol Kenarı (Şerit Şeklinde)
15 Ağaçlandırma Uygulama Projesi
Yapımı* (Şerit Genişliği 100
metreden az olan Sahalarda)
Ağaçlandırma, İmar İhya, Mera
Saha Revizyonu
16 Islahı ve Erozyon Kontrolu Projesi
Diğer Revizyonlar
Revizyonu
17 Fidanlık Kuruluş Raporu
18
Özel Orman Fidanlığı Uygulama
Projesi*
19 Fidanlık Projesi Revizyonu
20 Fidanlık Projesi*
Adet
1.200,00
a- 50.0 Da.'a kadar
Da
7.000,00
b- 50.1 Da. Ve yukarısı için
Da
a+((n-50)x100,00))
21 Bozuk Orman Alanlarının
Rehabilitasyonu Projesi
22 Silvikültür Planı
23
Yangına Dayanıklı Orman
Kurulması Projesi
Dikili Ağaç Satışlarında Orman
24 Mühendisliği ve Danışmanlık
Hizmetleri
25 Kent Ormancılığı
Özel Ormanlarda
26 Amenajman
Planı Yapılması
Özel Ağaçlandırma ve İmar İhya
27 Sahalarında Amenajman Planı
Yapılması
28 Amenajman Planı Yapılması
a- 250 Ha.'a kadar
b- 250 ha.'dan yukarısı
a- 300 Ha.'a kadar
b- 300 ha.'dan yukarısı
500-999 m³
1000-1499 m³
1500-1999 m³
2000-2499 m³
2500-2999 m³
3000-3499 m³
3500-3999 m³
4000-4499 m³
4500-4999 m³
5000-5999 m³
Avan Proje
Koordinatörlük Hizmeti
Ağaç Restorasyonu
Çevre Düzenlemesi Uygulaması
Ağaç Tedavi Teknik Raporu
10 Adet ve yukarısı
a- 5 hektara kadar
b- 5 hektar- 25 ha. Arası (20 ha.)
c- 25 Ha. Alandan dan yukarısı için
ha
ha
ha
4.000,00
a+((n-250)x5,00)
4.000,00
a+((n-300)x6,00)
1500,00
2000,00
2500,00
3000,00
3500,00
4000,00
4500,00
5000,00
5500,00
6000,00
120,00 + (25,00 x Alan)
Proje Toplam Bedeli x 0,03
150,00
Proje Bedeli x 0,10
75,00
500,00 + (Ağaç Ad.x 25,00)
4000,00
a+ (100,00 x Alan)
b+ (50,00 x Alan)
5 hektara kadar
ha
3000,00
5 hektardan büyük
ha
3000,00 + (40,00 x Alan)
a-verimli alanlarda (Alan)
a,oa,ao çağı ve bozuk ormanlar
(Alan)
ha
ha
ha
ha
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
Dekar
Adet
Adet
b-
Orman Amenajman Planı
Plan Ünitesi (Ormanlık+ Ormansız =
Ha
Haritalarının Sayısallaştırılması
Genel Alan)
*Toprak profili açılması,okunması, toprak ve su analizi fiyatlara dahil değildir.
29
3600+(16.00x Alan)
ha
ha
ha
5,00x Alan
1.00x Alan
1,00x Genel Alan
SAYFA 3
Sıra
No
YAPILACAK İŞİN ADI
30 Ağaç Röleve Planı
YAPILACAK İŞİN CİNSİ
BİRİMİ
ASGARİ FİYAT (TL)
ha
3000,00+(ha.maliyetixAlan)
ha
3000,00+(ha.maliyetixAlan)+((Ø8
cm'den
büyük ağaç sayısı - 40)x 4,00)+(Göğüs çapı
Ø 8 cm'den küçük ağaç,ağaçcık ve süs
bitkisi sayısıx2,50))
ha
3000,00+(ha.maliyeti/2xAlan)
ha
2500
ha
2500,00+(ha.maliyetixAlan)+((Ø8 cm'den
büyük ağaç sayısı - 40)x 4,00)+(Göğüs çapı
Ø 8 cm'den küçük ağaç,ağaçcık ve süs
bitkisi sayısıx2,50))
Dosya
1000,00
Dosya
1000,00+((n-5)x100,00))
Mesire Yeri (Piknik Alanları)
1 hektardan büyük
Kamp Alanları
1 hektardan büyük
1 Hektara kadar
1 Hektardan büyük
1 ha
2600,00
2.600,00 + (700,00 x Alan)
3750,00
3.750,00 + (1.150,00 x Alan)
2000,00
2000,00+ (500,00 x Alan)
Plan Ünitesi
Adet
2.500,00
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
9.000,00
a+(Alan x 3,75)
a+b(Alanx1,90)
a+b+c+(Alanx1,25)
a) Ha.daki fert sayısı 40 adetten az
ise
b) Ha.da Göğüs çapı Ø 8 cm' den
büyük ağaç sayısı 40 adetten fazla
olduğu takdirde
c) Bozuk Orman Alanları
a) Ha.da Göğüs çapı Ø 8 cm' den
büyük ağaç sayısı 40 adete kadar
b) Ha.da Göğüs çapı Ø 8 cm' den
Ağaç Revizyon ve Transplantasyon
büyük ağaç sayısı 40 adetten fazla
31
Raporu
olduğu takdirde
32 Ağaç Tespit Teknik Raporu
Orman İçi Dinlenme Yeri Mesire
33
Yeri Gelişim Projesi
Mesire Yerlerindeki Ormanlık
34 Alanların 1/1000 ölçekli
Haritalarının Yap.
35
C Tipi Mesire Yerleri Alan ve
Kullanım Dosyası Hazırlanması
Yaban Hayatı Koruma Geliştirme
36
Sahalarının Planlanması
37
Yaban Hayatı Envanteri Yapılması
38 Orman Sınırları Aplikasyonu
Sonuçlandırma Dosyalarının
Tanzimi,3402 sayılı Kadastro
39
Kanunu Kapsamında ilan edilmiş
kesinleşmiş tescilli yerlerde
40 Parsel Krokileri
a) Parselde 5 Adete Kadar
b) Parselde 5 Adetten fazla olması
durumunda
a) 1000 Hektara Kadar
b) 1001-5000 Hektar Arası
c) 5001 -25000 Hektar Arası
d) 25001 Hektar ve Yukarısı
Rüzgar Ölçüm Direği İzni Dosya
Tanzimi
42
Rüzgar Elektrik Santralı Ön İzin
Dosyası
Bilgi ve Belgelerin Çoğaltılması (Köy,
Mahalle, Belde herbiri ayrı bir birim ) Birim
Orman Sınırları İşlenmiş
Adet
(Koordinatsız)
1 Adet Direk
5 Tribüne Kadar
5 Tribünden Fazla Tribün için
Rüzgar Enerji Santralı(RES) Kesin a)Orman Yolları Aplikasyon
43
İzin
Çalışmaları
b) Enerji Nakil Hattı
c) Ağaç Röleve Planı
44 Hidroelektrik Santralı (HES)
1 ha
Gözlek metodu
Adet
Sürek - Bek metodu
Adet
3116 Sayılı Kanuna Göre;
-100 m.ye kadar
m
-100 m.den daha fazla
m
6831 Sayılı Kanuna Göre;
-100 m.ye kadar
m
-100 m.den daha fazla
m
Tescilli Orman Kadastro Haritalarının
Hazırlanması ve Boyanması (Köy,
Mahalle, Belde herbiri ayrı bir birim ) Birim
Orman Sınırları İşlenmiş (Koordinatlı)
41
1 ha
(220,00 x AZK)(1)
(700,00 x AZK)
850,00 (Birim: 100 m)
850,00 + (100,00 x Uzunluk)
700,00 (Birim: 100 m)
700,00 + (65,00 x Uzunluk)
1.300,00
200,00
1.800,00
Adet
1.500,00
Adet
2.500,00
Fazla her direk için 500 TL. eklenir
Adet
3.000,00
Adet
4.000,00
Adet
4.000,00+ (200xTribün Sayısı)
km
Tarifeden
km
Tarifeden
Ha
Tarifeden
500 KW Altı Ön İzin Dosyası Tan.
Adet
2.000,00
500 KW Altı Kesin izin Dos. Tan.
Adet
3.000,00
501 KW Üzeri Ön İzin Dosyası Tan.
Adet
5.000,00
501 KW Üzeri Kesin İzin Dos. Tan.
Adet
6.000,00
SAYFA 4
Sıra
No
45
YAPILACAK İŞİN ADI
Hes Depolama Sahası Proje
Tanzimi
46 Güneş Enerji Santrali(GES)
YAPILACAK İŞİN CİNSİ
BİRİMİ
ASGARİ FİYAT (TL)
Plan Ünitesi
Adet
1.100,00
Ön İzin Dosyası Tanzimi
Adet
2.000,00
Kesin İzin Dosyası Tanzimi
Adet
4.000,00
Ön İzin Dosyası Tanzimi
Adet
4.000,00
Adet
6.000,00
Kesin İzin Dosyası Tanzimi
a) 200 KW'ya kadar
47 Termik Santral (TES)
b) 201-500 KW arası
Adet
7.500,00
c) 501 KW ve yukarısı
d) Orman Yolları Aplikasyon
Çalışmaları
e) Enerji Nakil Hattı
Adet
8.500,00
km
Tarifeden
f) Ağaç Röleve Planı
HES,GES,RES, TES Revizyonu
Dosya Tanzimi
Enerji Nakil, Telefon Hattı Dosya
49
Tanzimi
Su İsale hattı, Atık Su, Doğalgaz
50
hatları ve Yol Güzergahı vb. Dosya
6831 Sayılı Kanunun 16,17,18 ve
51 52.maddelerine göre Danışmanlık
Ücreti
48
52
17.ve 18.maddeye Göre Verilecek
Diğer İzinlerde Dosya Tanzimi
55
Tarifeden
Ha
Tarifeden
Adet
2.500,00
km
1.600,00+(400,00 x km)
km
2.000,00+(400,00xkm)
Adet
2.200,00
Adet
2.500,00
a) 2 Adet kuyuya kadar
Adet
1.500,00
b) 5 Adet Kuyuya kadar
c) 5 Adet kuyudan yukarısı için kuyu
başına 200 TL ilave edilecek
Adet
2.500,00
Adet
b+ (200,00 x Adet)
Adet
1.500,00
Adet
Km
2.500,00
Tarifeden
Km
Tarifeden
A-Maden Arama veya İşletme İzni
Plan Ünitesi
Dosya Tanzimi
Adet
2.500,00
B-Maden Tesis İzni Dosya Tanzimi Plan Ünitesi
Adet
2.500,00
C-Maden Altyapı Tesis İzni Dosya
Plan Ünitesi
Tanzimi
Adet
2.500,00
Su Kuyusu vb. İşlerle ilgili İzin
53
Dosyası Tanzimi
54
km
16,17 ve 18 nci Maddeye göre
Diğer Ön İzin Dosya Tanzimi
17 nci Maddeye Göre GSM
Baz İstasyonu Dosya Tanzimi
(Paket)(2)
1 Km ve Yukarısı Enerji Nakil Hattı
1 Km ve Yukarısı OrmanYolu
Aplikasyonu
16.maddeye göre;
D- A,B ve C'de belirtilen izin
doyalarının 2'sinin vaye 3'ünün
birlikte tanzim edilmesi halinde
asgari ücret (izin dosyası adedi x
56 2.500,00) olarak belirlenecektir.
(Vize ücreti tek işlem dosyası
üzerinden hesap edilecektir.)
2'sinin birlikte tanzim edilmesi
durumunda
Plan Ünitesi
Adet
5000,00
3'ünün birlikte tanzim edilmesi
durumunda
Plan Ünitesi
Adet
7500,00
E- Rehabilitasyon Projesi
(Yönetmeliğin 16/1ve 16/8
Maddesine göre)
Plan Ünitesi
Adet
2500,00
Adet
2500,00
Adet
2500,00
F-Pasa Döküm veya Kazı Fazlası
Malzeme Depolama Alanlarına Ait Plan Ünitesi
Kademeli Kapatma Planı Yapımı
G-Revize Rahabilitasyon Projesi
Plan Ünitesi
SAYFA 5
YAPILACAK İŞİN ADI
"6831 Sayılı Kanunun 16 ncı
Maddesinin Uygulama
57
Yönetmeliği"nin 17.maddesinde
Belirtilen Teknik Rapor Tanzimi
Sıra
Eski Maden Sahaları İçin Arazi
Rehabilitasyon Projeleri
Otlatma Planlarının Hazırlanması
59 (Ormanlarda, otlaklarda, kışlak ve
yaylaklarda)
58
60
61
YAPILACAK İŞİN CİNSİ
a)1 Ha.a kadar
b)1,1-10 Ha.a kadar
c) 10,1-50 Ha.a kadar
50,1 ve Yukarısı
BİRİMİ
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
ASGARİ FİYAT (TL)
1.500,00
a+ (Ha x 50,00)
b + (Ha x25,00)
c + (Ha x 10,00)
Plan Ünitesi
Ha.
2.500,00
Plan Ünitesi (Orman İşletme Şefliği
bazında)
Adet
1.500,00
m3 / yıl
1.500,00
m3 / yıl
3
m / yıl
3
m / yıl
3
m / yıl
3
m / yıl
m3 / yıl
m3 / yıl
m3 / yıl
m3 / yıl
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
5.500,00
6.000,00
Adet
1.500,00
Adet
2000,00
Şerit - Hızar Parke Taslağı ve
0-999 m3 ’e kadar (Dahil)(3)
Doğrama Atölyesi Kapasite Raporu
Parke, Kaplama ve Kereste
Fabrikası Kapasite Raporu
999 m3 ’e kadar (Dahil)
3
1.000 - 1.999 m
3
2.000 - 2.999 m
3
3.000 - 3.999 m
4.000 - 4.999 m3
5.000 - 6.599 m3
6.599 - 7.999 m3
8.000 - 9.999(4) m3
(4) m3
yukarısı
10.000
Ağaç Torna El Sanatları İşyeri
Kapasite Raporu
Mobilya Aksamı veya İskelet
63
Atölyesi Kapasite Raporu
62
1-5
Adet
Adet
195,00
6-10
Adet
Adet
220,00
11- 20 Adet
Adet
325,00
21-30 Adet
Adet
425,00
31
Adet
540,00
Plan Ünitesi(Ünite)
Adet
1.500,00
Plan
Adet
500,00
m²
250,00
500,00
500,00+(25,00x(Tabela Alanı m²-20))
Orman Mühendisliği,Orman
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç
68
İşleri Endüstri Mühendisliği
Kontrolörlük Görevi
Aylık
Net
2.450,00
Orman Mühendisliği,Orman
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç
69
İşleri Endüstri Mühendisliği Şantiye
Görevi
Aylık
Net
2.950,00
Orman Mühendisliği,Orman
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç
70 İşleri Endüstri Mühendisliği Günlük
Mühendislik ve Danışmanlık
Hizmetleri
Günlük
Net
200,00
Gümrüklerde Yapılacak BilirkişilikEksperlik-Hakemlik ve Teknik
Müşavirlik hizmetleri (Bu hizmetler
sırasında kullanılacak vasıta için
64
ayrıca 35,00 TL/saat olarak ilave
ücret tahakkuk ettirilecektir.
Evraklarda m3 cinsinden belirtilmiş
olsa bile adet belirtilecektir.)
65
Define Arama İzinleri
66 Kömür Ocağı İzinleri
67
İletişim Panosu İzin Dosyası
Hazırlanması
Adet ve yukarısı için
1-9 m² ye kadar
10-19 m² ye kadar
20 m²'den sonrası
1) Zorluk katsayılarına göre hesaplanan maliyetler ektedir.
2) 1 Km ye kadar yol ve enerji nakil hattı paket içersinde değerlendirilecektir.
3) 999 m3 tomruk / yıl kapasiteden fazlası fabrika kapsamına girer.
4) 9.999 m3 levha / yıl kapasiteden fazla fabrikaların tarifesi EK: IV’de verilmiştir
SAYFA 6
NOTLAR
1) Bu tarife 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisli
13. maddesi ile TMMOB'a ait 22.04.1990 gün ve 20500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Serbest Mühendislik ve Müşavirlik
Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği" uyarınca düzenlenerek yürürlüğe konmuştur.
2
2) Parke kaplama gibi m üzerinden üretim yapan tesislerin kapasite hesabında, yıllık kapasiteyi
bulmak için üretimden elde edilen mamul miktarı m3 üzerinden hammaddeye tahvil edilmek
suretiyle çizelgeden tespit olunacaktır.
3) Proje masrafları hariç tutulmuştur.
GENEL HÜKÜMLER
1) Bu tarife 5531 sayılı Orman Mühendisliği,Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında
Kanunun 13. maddesi ile TMMOB'a ait 22.04.1990 gün ve 20500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest
Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği” uyarınca düzenlenerek yürürlüğe konmuştur.
2) Ormancılık hizmetlerini, branşlarına göre Orman Mühendisleri, Orman Yüksek Mühendisleri, Orman
Endüstri Mühendisleri ve Orman Endüstri Yüksek Mühendis unvanlı meslek mensupları yürütür.
3) Büro ve şirketlerin, bu tarifeyi görülebilecek uygun bir yere asmaları zorunludur.
4) Büro ve şirketler, bu tarifeye uygun faturalarının aslını Oda’ya veya yetki verilen şube veya temsilciliklere ibraz etmek
zorundadır.
5) Her vize işleminde büro ve şirketler;"Ormancılık ve orman Ürünleri Büroları Tescil Belgesi ile Şirket Tescil Belgesi” ni,
serbest mühendisler serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesi ve/veya serbest yeminli meslek mensupluğunu
belgesini göstermek zorundadırlar. Bu belgeleri almayan büro ve kişilerin yaptığı çalışmalar onaylanmaz.
6) Büro ve şirketler tesbit edilen, asgari ücretin altında iş yapamazlar. Aksine davrananlar hakkında “5531 sayılı kanun ve
TMMOB kanunu, Serbest Mühendislik Müşavirlik ve Büro Tescil Yönetmeliği” uygulanır.
7) Fiyatlara, kamu kurumlarına belge karşılığı ödenen ücretler, kontrol harçları ve KDV dahil değildir.
8) Oda mesleki denetim ücretleri belirlenirken;
a) 2000 TL' ye kadar olan faturalardan % 6'sı ,
b) 2001-5000 TL arası faturaların 2000 TL üstü için hesaplamalar % 4 'den,
c) 5001 - 10000 TL arası faturalarda 5000 TL üstü için %2' den,
d) 10001 - 20000 TL arası faturalarda 10000 TL üstü için %1' den,
e) 20001 TL ve üstü faturalarda 20000 TL' den sonrası için % 05' den ilave olarak mesleki denetim
ücreti tahakkuk ettirilir.
9)Bu tarifede belirtilen tüm işler DANIŞMANLIK HİZMETİDİR.Bu hizmetleri;Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri
Büroları Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Büroları ile ortaklarının tamamı meslek mensuplarınca kurulan
şirketler yapabilir.
10) Bu tarife ekleri ile bir bütündür.
ONAYLAYAN
TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI
NOT: MESLEKİ HESAPLAMASINA ÖRNEK:Fatura Tutarı 61.500 YTL.
A) İlk 2000 TL için: 2000 * 0,06
= 120 TL,
B) 5000 - 2000 = 3000 TL için: 3000* 0,04
= 120 TL,
C) 10000 - 5000 = 5000 TL için: 5000*0,02
= 100 TL,
D) 20000 - 10000 = 10000 TL için: 10000*0,01 = 100 TL,
E) 61500 - 20000 = 41500 TL için: 41500*0,005 = 207,50 TL,
MESLEKİ DENETİM ÜCRETİ TUTARI = A+B+C+D+E=120+120+100+100+207,50= 647,50 TL.
olarak hesaplanacaktır.
Download

OMO 2014 Asgari -cret Tarifesi