KKTC
GÜVENLĠK KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI
BOĞAZKÖY
2014
ASKERî OKULLARA
BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI
 Kara Harp Okulu
 Deniz Harp Okulu
 Gülhane Askerî Tıp Akademisi
 Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu
 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu
 Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu
 Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu
 Kuleli Askerî Lisesi
 Bando Astsubay Hazırlama Okulu
.... PARA ĠLE SATILMAZ FOTOKOPĠ ĠLE ÇOĞALTILABĠLĠR ....
Ġhtiyaç Duyulacak Ġlave Formları;
Güv.K.K.lığı Personel ġube Müdürlüğünden,
Güv.K.K.lığı ASAL ġube Müdürlüğünden veya
http://www.mucahit.net
internet adresinden temin edebilirsiniz.
Formların Doldurulması ve Müracaat ile Ġlgili Olarak AĢağıdaki Telefon
Numaralarını Arayarak Bilgi Alabilirsiniz;
Güv.K.K.lığı Personel ġube Müdürlüğü
: (0 392) 234 63 03 (Santral)
(Dâhili, 2133, 2152, 2154, 2155)
ĠÇĠNDEKĠLER
Sayfa Nu.
1. GENEL BĠLGĠLER, TEMEL ĠLKE VE KURALLAR .................................................................................. 1
2. BAġVURU ESASLARI ............................................................................................................................. 1
2.1. BaĢvuru KoĢulları ............................................................................................................................. 1
2.1.1. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile Ġlgili Genel KoĢullar ....................................................1
2.1.2. Sağlık ile Ġlgili Genel KoĢullar .............................................................................................. 1
2.1.3. Öğrenim ve Hizmet ile Ġlgili Genel KoĢullar ......................................................................... 1
2.1.4. YaĢ, Boy ve Kilo ile Ġlgili Genel KoĢullar ............................................................................... 2
2.2. BaĢvuru için Gerekli Belgeler ile BaĢvuru Yeri ve Zamanı ................................................................ 2
2.3. BaĢvuruların Değerlendirilmesi ve BaĢvuru Sonuçlarının Duyurulması .......................................... 3
3. BĠRĠNCĠ AġAMA (YAZILI) SINAVLARLA ĠLGĠLĠ ESASLAR ................................................................... 3
3.1. Harp Okulları ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Adayları ile Ġlgili Esaslar ........................................3
3.2. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Adayları ile Ġlgili Esaslar ............................................................. 3
3.3. Askerî Lise ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu Adayları ile Ġlgili Esaslar .................................... 3
3.3.1. Yapılacak Yazılı Sınavın Kapsamı ........................................................................................ 3
3.3.2. Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler ............................................................ 3
3.3.3. Yazılı Sınavın Uygulanması ................................................................................................. 4
3.3.4. Yazılı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar ......................................................................... 4
3.3.5. Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi ........................................................................................ 4
3.3.6
Yazılı Sınav Sonuçlarına Ġtiraz ĠĢlemleri……………………………………….………….......
4
4. ĠKĠNCĠ AġAMA (UYGULAMALI) SINAVLARLA ĠLGĠLĠ ESASLAR .......................................................... 4
4.1. Ġkinci AĢama (Uygulamalı) Sınavlarının Yeri ve Zamanı ................................................................... 4
4.2. Ġkinci AĢama (Uygulamalı) Sınavlarının AĢamaları ............................................................................ 4
4.2.1. Ön Sağlık Muayenesi ...........................................................................................................4
4.2.2. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Sınavı ............................................................................................ 4
4.2.3. Müzik Yeteneği Testi ............................................................................................................. 5
4.2.4. Mülakat ................................................................................................................................ 5
4.2.5. Sağlık Muayenesi ................................................................................................................. 5
4.3. Ġkinci AĢama (Uygulamalı) Sınavlarına Ġtiraz ĠĢlemleri ...................................................................... 5
5. SINAVLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ESASLAR ................................................................... 5
5.1. Sınavların Değerlendirilmesi, Asil ve Yedek Adayların Tespiti .......................................................... 5
5.2. Sonuçların Açıklanması .................................................................................................................... 5
6. SAĞLIK MUAYENE ĠġLEMLERĠ .............................................................................................................. 5
-i-
7. ÖĞRENCĠ ALIMLARI FAALĠYET TAKVĠMĠ ............................................................................................. 6
8. TABLOLAR ................................................................................................................................................. 7
Tablo-1. YaĢ, Boy Standartları Tablosu .................................................................................................. 7
Tablo-2. Askerî Liseler ve Astsubay Hazırlama Okulu Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri ve Standartları
ccccccccTablosu ....................................................................................................................................... 8
Tablo-3. Harp Okulları (Erkek), Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları
Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri ve Standartları Tablosu …..….……………………………..….. 9
Tablo-4. Harp Okulu (Bayan) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri ve Standartları Tablosu……………….… 10
9. BAġVURU BELGELERĠ
Form-1. 2014 Yılı Askerî Okullara BaĢvuru Belgesi
Form-2. Aile Kimlik Bilgileri Belgesi
Form-3. Öğrenim Durum Belgesi
-ii-
1. GENEL
BĠLGĠLER,
TEMEL
ĠLKE
VE
KURALLAR :
a. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına, Türk
Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı Kara ve Deniz Harp
Okulları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Kara,
Deniz, Hava ve Sağlık Astsubay Meslek Yüksek
Okulları, Kuleli Askerî Lisesi ve Bando Astsubay
Hazırlama Okulunda, öğrenim görecek öğrencileri
seçmek amacıyla sınav yapılacaktır.
d. Kendisi, anne, baba ve kardeĢleri dahil,
taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman
aĢımına uğramıĢ yahut para cezasına çevrilmiĢ veya
ertelenmiĢ hükümlülüklerine iliĢkin kayıtları adli
sicilden çıkartılmıĢ olsa bile, bir cürümden hükümlü
bulunmamak veya soruĢturma altında olmamak,
e. Herhangi bir nedenle askeri okullardan
çıkmamıĢ veya çıkarılmamıĢ, sivil okullardan ise
çıkarılmamıĢ olmak,
b. Bu kılavuz, yukarıda belirtilen okullarda
öğrenim görecek öğrencileri seçme sınavlarının
baĢvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının
değerlendirilmesi ile ilgili esasları kapsamaktadır.
f. Girmek istediği okula karĢı uygun nitelikte
(dürüst bir yaĢam düzeyinde, yüz kızartıcı fiilleri
bulunmayan) sorumlu bir veli göstermek.
2.1.2. Sağlık ile Ġlgili Genel KoĢullar
c. GiriĢ koĢullarını taĢımadıkları halde;
yanlıĢ bilgi vererek, asılsız belge düzenleyerek veya
düzenleterek askeri okullara kaydını yaptırmıĢ
olanların bu durumları, eğitim, öğretim süresi
içerisinde tespit edildiğinde, okuldan iliĢikleri derhal
kesilecek ve haklarında yasal iĢlem yapılacaktır.
a. Güvenlik
Kuvvetleri
Sağlık
Yeteneği
Tüzüğünün Dördüncü Bölümü Yirmi BeĢinci
Maddesi Askerî Öğrenci Adayları ile Askerî
Öğrencilerde Aranacak Sağlık Yeteneklerinde ifade
edilen koĢullara uygun sağlık niteliklerine sahip
olmak,
ç. Ġlgili askerî okula kabul edildikten sonra
yaptırılacak olan Özel Ġntibak Eğitimi döneminde
baĢarılı olamayan aday öğrenciler, ilgili okulun
disiplin kurulu kararı ile okuldan çıkarılacaklardır.
b. Sevk edileceği askeri hastaneden “ASKERÎ
ÖĞRENCĠ OLUR” kararlı sağlık kurul raporu almak.
2.1.3. Öğrenim
KoĢullar
2. BAġVURU ESASLARI :
2.1. BaĢvuru KoĢulları
ve
Hizmet
ile
Ġlgili
Genel
a. Kara, Deniz Harp Okulu ve Gülhane
Askerî Tıp Akademisi :
2.1.1. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile Ġlgili
Genel KoĢullar
(1) Devam mecburiyeti olan, herhangi bir
meslek ve mesleğe yönelik olmayan resmi veya
özel fen ve anadolu liseleri ile klasik devlet
liselerinin; Kara Harp Okulu ve Gülhane Askerî Tıp
Akademisi için Fen, Fen Bilimleri, Matematik veya
Türkçe-Matematik, Deniz Harp Okulu için Fen
Bilimleri bölümü / alanları mezunu olmak,
a. KKTC vatandaĢı ve erkek olmak (Bayan
adaylar Kara Harp Okuluna müracaat edebilecektir),
b. NiĢanlı, evli veya dul olmamak; herhangi bir
kadın veya erkekle nikahsız olarak birlikte
yaĢamamak (kıta kaynağından müracaat edecek
adaylar için niĢanlı, evli veya dul olmama koĢulu
aranmayacaktır),
(2) Öğreniminin herhangi bir safhasında
herhangi bir meslek veya bir mesleğe yönelik okulda
okumamıĢ olmak,
c. Harp Okullarına ve Gülhane Askerî Tıp
Akademisine müracaat edecek Erkek adaylar için
askerlik hizmetini yapmamıĢ ve hiç baĢlamamıĢ
olmak,
(3) Öğrenim gördükleri liselerden, 2014 yılı
Haziran döneminde mezun olacak durumunda
olmak veya dönemine bakılmaksızın 2013 yılında
mezun olmak.
ç. Kendisi, anne, baba veya kardeĢlerinin;
b. Astsubay Meslek Yüksek Okulu;
(1) Tutum ve davranıĢları ile yasadıĢı
oluĢumların görüĢlerini benimsememiĢ, bu tür
faaliyetlerde bulunmamıĢ veya karıĢmamıĢ olmak,
(1) Öğrenim gördükleri lise veya dengi
okullardan 2014 yılı Haziran döneminde mezun
olacak
durumunda
olmak
veya
dönemine
bakılmaksızın 2013 yılında mezun olmak,
(2) Toplumca ayıp sayılan ve uygun
görülmeyen kazanç yollarında çalıĢmamıĢ ve halen
çalıĢmamakta olmak,
(2) Astsubay Meslek Yüksek Okullarına
gönderilecek öğrenciler sivil kaynaktan, baĢvuru
kılavuzundaki aranan gerekli Ģartlara uygun olan ve
halen Güv.K.K.lığında askerlik hizmetini yapan lise
veya dengi okul mezunu (fakülte veya yüksek okul
mezunlarının müracaatı kabul edilmeyecektir)
erbaĢ/erler ile mukaveleli erbaĢlardan seçilecektir.
(3) Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip
olmak,
(4) Dürüst bir yaĢam düzeyinde olmak ve
yüz kızartıcı fiilleri bulunmamak,
-1-
(3) Mukaveleli erbaĢlar için asgari dört yıl,
erbaĢ ve erler için ise asgari altı ay hizmet yapmıĢ
olmak.
f. Kuleli Askerî Lisesi ve Bando Astsubay
Hazırlama Okulu için; en az 13 yaĢında (2001
doğumlu), en fazla 16 yaĢında (1998 doğumlu)
olmak, (yaĢ düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden
önceki yaĢı dikkate alınır).
c. Kuleli Askerî Lisesi ve Bando Astsubay
Hazırlama Okulu;
2.2. BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler ile BaĢvuru
Yeri ve Zamanı
(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi
bir mesleğe yönelik olmayan ortaokul veya dengi
okuldan 2014 yılı Haziran döneminde mezun olmak
(öğretmenler kurulu kararı ile geçenler ve son sınıfta
iki yıl okuyarak mezun olan veya öğreniminin
herhangi bir safhasında mesleğe yönelik okullarda
okumuĢ olanların veya lise sınıflarında (hazırlık
dahil) öğrenim görenlerin baĢvurusu geçersizdir),
a. Adaylar baĢvuru için, okullarından mezun
olmayı, okul bitirme derecelerinin belirlenmesini,
Yüksek Öğrenime GeçiĢ Sınavı (YGS) veya Lisans
YerleĢtirme Sınavı (LYS) sonuçlarının kendilerine
ulaĢmasını beklemeden, faaliyet takviminde belirtilen
tarihe kadar diğer müracaat belgeleriyle birlikte
Ģahsen baĢvuru yapacaklardır. Mezuniyet ve
YGS/LYS puanlarına iliĢkin belgeler ilgili
birimlerden temin edilmeyi müteakip en kısa
sürede Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına
ulaĢtırılacaktır.
(2) Özel okullar ve yurt dıĢındaki okul
mezunları için (Bu durumundaki adayların da 2014
yılı Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları
gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik
olmadığını ve ortaokul ile denkliğini belirten
MEB‟lığınca onaylanmıĢ belge ile baĢvuruda
bulunmuĢ olmak.
b. Ġlk müracaat esnasında;
2.1.4. YaĢ, Boy ve Kilo ile Ġlgili Genel KoĢullar
(1) Bu kılavuzun son bölümünde yer alan
BaĢvuru Belgesi (Form-1) ve Aile Kimlik Bilgileri
Belgesi (Form-2),
a. YaĢ hesabı, baĢvuru yapılan yıldan gün ve
ay gözetilmeden doğum yılının çıkarılması ile yapılır.
YaĢ düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki
yaĢları dikkate alınır.
(2) Adayın kendisinin, anne ve babasının
kimlik kartları,
(3) Adayın kendisinin, anne ve babasının
kimlik kartlarının aynı sayfaya önlü arkalı çekilmiĢ
fotokopisi,
b. YaĢı ve boyu (ayakkabısız) bu kılavuzda yer
alan YaĢ, Boy Standartları Tablosuna (Tablo-1)
uygun olması gerekmektedir.
(4) Evli veya dul
muhtarlıktan alınmıĢ belge,
c. Kilosu ise herhangi bir hastalığa bağlı
olmamak Ģartıyla boy ölçüsünün santimetre olarak
son iki rakamı ele alınarak bu rakamlardan 5 kg
kadar (5 dâhil) fazlalığı, 15 kg kadar (15 dâhil)
noksanlığı bulunanlar Askerî Öğrenci adayı olarak
kabul edilir.
(5) Polis
karakter belgesi,
Genel
olmadığını
belirten
Müdürlüğünden
alınmıĢ
(6) Adayın son üç ay içinde çekilmiĢ on iki
adet renkli vesikalık fotoğrafı,
ç. Güvenlik Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Tüzüğü
esas alınarak, baĢvuruda bulunan adaylardan
yaĢlarına göre istenen boy standartlar Tablo-1‟dedir.
(7) Adayın anne ve babasının son bir yıl
içinde çekilmiĢ üçer adet renkli vesikalık fotoğrafı,
d. Harp Okulları için; en fazla 20 yaĢında (1994
ve daha genç doğumlu) (yaĢ düzeltmesi
yaptıranların düzeltmeden önceki yaĢı dikkate
alınır.)
(8) YGS sonuç belgesi, LYS müracaat formu
(ÖSYM bürosundan onaylı internet çıktıları ile
baĢvuracaktır),(Askeri Lise ve Bando Astsubay
Hazırlama Okuluna müracaat eden adaylar hariç),
e. Astsubay Meslek Yüksek Okulları için; lise
ve dengi okul mezunlarında en fazla 21 yaĢında
(1993 ve daha genç doğumlu) (yaĢ düzeltmesi
yaptıranların düzeltmeden önceki yaĢı dikkate
alınır.); kıta kaynağından müracaat edecek
personelden, erbaĢ/erlerde en fazla 24 yaĢında
(1990 ve daha genç doğumlu), mukaveleli
erbaĢlarda ise en fazla 27 yaĢında (1987 ve daha
genç doğumlu) olmak (yaĢ düzeltmesi yaptıranların
düzeltmeden önceki yaĢı dikkate alınır.),
(9) Bu kılavuzun son bölümünde yer alan
Öğrenim Durum Belgesi (Form-3) ile diploma aslı ve
MEB‟lığından onaylı bir fotokopisi (2014 yılında
mezun olacaklar hariç), Ģahsen (aday veya velisi
tarafından 17 Haziran 2014 tarihine kadar Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı Personel ġube Müdürlüğüne
(Boğaz) teslim edilecektir.
-2-
3.2. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Adayları
ile Ġlgili Esaslar
c. 2014 yılında mezun olacak adaylarlara ait,
diploma (MEB‟lığından onaylı fotokopisi) veya geçici
mezuniyet belgesi ve Öğrenim Durum Belgesi
(Form-3) ile Harp Okulları ve Astsubay Meslek
Yüksek Okullarına müracaat eden adaylara ait,
YGS/LYS sonuç belgesi en geç 07 Temmuz 2014
tarihine kadar Güv.K.K.lığına ulaĢtırılarak baĢvuru
belgeleri
tamamlanacaktır.
(YGS/LYS
sonuç
belgesini ÖSYM bürosundan onaylı internet çıktısı
ile baĢvuracaktır).
2014 yılı Yüksek Öğrenime GeçiĢ Sınavı
(YGS)‟na
katılan
adayların
mezun
oldukları/olacakları okul öğrenim kolu, alan ve
bölümleri ile Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu
için YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6), Hava Astsubay Meslek
Yüksek Okulu için YGS (1, 2), Sağlık Astsubay
Meslek Yüksek Okulu için YGS (1, 2), Deniz
Astsubay Meslek Yüksek Okulu teknik bölümleri için
YGS (1, 2) diğer bölümleri için YGS (3, 4, 5, 6) puan
türleri esas alınacaktır.
Güv.K.K.lığınca belirlenecek baraj puanını alan
adayların bu puanlardan en yüksek olanı yazılı sınav
puanı olarak dikkate alınacaktır.
ç. Müracaatları uygun görülerek kabul edilen
adaylara Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca Sınav
GiriĢ Belgesi verilecek, adaylar, faaliyet takvimine
göre katılacakları Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet, Yazılı
Sınav (Yazılı sınava Askeri Lise ve Bando Astsubay
Hazırlama Okulları için müracaat eden adaylar
girecektir.) ve Mülakata bu Sınav GiriĢ Belgesi ile
birlikte gelecektir.
3.3. Askerî Lise ve Bando Astsubay Hazırlama
Okulu Adayları ile Ġlgili Esaslar
Bu gruba giren adaylara, Güv.K.K.lığınca ikinci
aĢama
(uygulamalı)
sınavları
kapsamında
14 Temmuz 2014 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır.
2.3. BaĢvuruların Değerlendirilmesi ve BaĢvuru
Sonuçlarının Duyurulması
a. Harp Okullarına baĢvuran adaylar Yüksek
Öğrenime GeçiĢ Sınavına (YGS) girmiĢ olacak ve
Lisans YerleĢtirme Sınavına (LYS) girmek için
baĢvurmuĢ olanlar ikinci aĢama (uygulamalı)
sınavlara katılmaya hak kazanacaklardır.
3.3.1. Yapılacak Yazılı Sınavın Kapsamı
Sınavda uygulanacak test, Türkiye Cumhuriyetinde
yapılmakta olan Askerî Liselere GiriĢ Sınavı ile aynı
düzeyinde olacaktır. Bu testte;
b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları için de
Yüksek Öğrenime GeçiĢ Sınavına (YGS) katılanlar
içinden Güv.K.K.lığınca belirlenecek puan türünden
barajı geçenler ikinci aĢama sınavlara katılmaya hak
kazanacaklardır. Ġkinci aĢama (uygulamalı) sınava
katılmaya hak kazanan adaylar Güv.K.K.lığınca
aranacaktır.
Sözel Bölüm; Türkçe (30) ve Sosyal Bilimler (15)
olmak üzere çoktan seçmeli 45 soru,
Sayısal Bölüm; Matematik (30) ve Fen Bilimleri (25)
olmak üzere çoktan seçmeli 55 soru sorulacaktır.
Test cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).
b. Askerî Lise ve Bando Astsubay Hazırlama
Okulu sınavlarına girecek adaylar ise baĢvuru için
gerekli evrakları tam, eksiksiz ve aranan Ģartlara
uygun olarak getirdiklerinde kayıt sonrasında
Güv.K.K.lığınca yapılacak olan yazılı sınava giriĢ
belgeleri kendilerine verilecektir.
3.3.2. Adayların
Gereken Belgeler
3. BĠRĠNCĠ AġAMA (YAZILI) SINAVLARLA ĠLGĠLĠ
ESASLAR :
b. Özel Kimlik Belgesi: sınava girebilmek için
Sınav GiriĢ Belgesinden baĢka, adayın kimliğini
gösteren soğuk damgayla onaylı bir belge (KKTC
Kimlik Kartı vb.) gerekmektedir.
3.1. Harp Okulları ve Gülhane
Akademisi Adayları ile Ġlgili Esaslar
Askerî
Yanında
Bulundurması
a. Güv.K.K.lığınca verilen 2014 yılı Sınav GiriĢ
Belgesi: belge üzerinde, adayın kimlik bilgileri ve
fotoğrafı ile sınav yeri, tarihi ve saati yazılı olacaktır.
Tıp
Sınav Giriş Belgesi ve Özel Kimlik Belgesini
yanında
bulundurmayan
adaylar,
sınava
alınmayacaktır. Bu belgelerin aslı dışındaki
belgeler kabul edilmeyecektir.
2014 yılı Lisans YerleĢtirme Sınavına (LYS)
katılan ve Harp Okullarına ve Gülhane Askerî Tıp
Akademisi baĢvurusu kabul edilen adaylar, LYS
sınavından aldıkları sonuçlara göre Kara Harp Okulu
ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi için MF (1, 2, 3, 4)
ve TM (1, 2, 3), Deniz Harp Okulu için MF (1, 4)
(orta öğretim baĢarı puanı dâhil edilmemiĢ)
Güv.K.K.lığınca belirlenecek baraj puanını alan
adayların bu puanlardan en yüksek olanı yazılı sınav
puanı olarak dikkate alınacaktır.
Sınava girerken yukarıdaki belgelerin yanı sıra,
 2 adet koyu siyah ve yumuĢak kurĢun kalem,
 1 adet yumuĢak, leke bırakmayan silgi,
 1 adet kalemtıraĢ,
bulundurulması gerekmektedir.
-3-
3.3.3. Yazılı Sınavın Uygulanması
3.3.6 Yazılı Sınav Sonuçlarına Ġtiraz ĠĢlemleri
Adaylar önceden kendilerine verilecek Sınav
GiriĢ Belgesinde belirtilecek saatte ilgili yerde hazır
bulunacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri yapıldıktan
sonra Sınav Heyeti BaĢkanı sınavda uygulanacak
kuralları adaylara okuyacak ve kullanılacak cevap
kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki
gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru
kitapçıkları da dağıtılacak, adaya verilen soru
kitapçığı üzerinde basılı olan harf, cevap kâğıdı
üzerindeki
ilgili
alana
adaylar
tarafından
iĢaretlenecektir. Cevapların soru kitapçığı üzerinde
değil, cevap kâğıdı üzerinde iĢaretlenmesi
gerekmektedir. Soru kitapçıkları üzerinde ayrılmıĢ
olan yerlere istenen bilgiler yazıldıktan sonra sınav
baĢlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra
gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınav
süresinin bitiminde soru kitapçığı ve cevap kâğıtları
görevlilerce toplanacaktır.
Yazılı sınav sonucuna itiraz etmek isteyen
adaylar dilekçe ile sınav komisyon baĢkanına
müracaat edebilecektir. Ġtirazda bulunan adayın
yazılı sınav cevap kartı komisyon baĢkanı
kontrolünde tekrar okunacak ve komisyon baĢkanı
tarafından son karar verilecektir.
4. ĠKĠNCĠ AġAMA (UYGULAMALI) SINAVLARLA
ĠLGĠLĠ ESASLAR :
4.1. Ġkinci AĢama (Uygulamalı) Sınavlarının Yeri
ve Zamanı
a. Ġkinci aĢama sınavları, 14-18 Temmuz 2014
tarihleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Karargâh
Birliğinde (Boğazköy / GĠRNE) yapılacaktır.
b. 14 Temmuz 2014 saat 08.00’da Güvenlik
Kuvvetleri Karargâh Birliği‟nde (Boğazköy/ Girne)
hazır bulunacaktır.
3.3.4. Yazılı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar
c. Sırasıyla ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik
testi, sadece Bando Astsb. Hazırlama Okuluna
baĢvuran adayların katılacağı müzik yeteneği testi
ve mülakat sınavlarına katılacak adaylardan baĢarılı
olanlar, 21 Temmuz 2014 tarihinden itibaren sağlık
muayenesi için Girne Asker Hastanesine sevk
edilecektir.
a. Sınav
salonuna,
cep
telefonu,
cep
bilgisayarı, çağrı cihazı vb. araçlarla girilmeyecektir.
b. Adayların sınav süresince,
birbirleriyle
konuĢmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine
yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru
sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. Ģeyler alıp
vermeleri, hesap makinesi, sözlük vb. yardımcı
araçlar kullanmaları, sınav salonunda sigara vb.
içmeleri, baĢkalarını rahatsız edecek Ģekilde bir
Ģeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak
baĢka davranıĢlarda bulunmaları sınav kurallarına
aykırıdır.
4.2. Ġkinci AĢama Sınavlarının AĢamaları
4.2.1. Ön Sağlık Muayenesi
Görevli tabiplerce adayların fiziksel görünümleri
incelenecek, boy ve kiloları ölçülecek, ön sağlıkla
ilgili giriĢ koĢullarını taĢıyıp taĢımadıkları tespit
edilecektir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz
bulunan adaylar diğer sınavlara alınmayacaktır.
c. Kurallara aykırı davranıĢta bulunan adayların
sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir.
Kurallara uymayanların kimlikleri ve kusurları sınav
görevlilerince sınav tutanağına yazılacak ve
sınavları Güv.K.K.lığınca geçersiz sayılacaktır.
4.2.2. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Sınavı
Adayların; çabukluk, çeviklik, kuvvet ve
kondüsyon durumunu tespit edecek testler
uygulanacaktır. Adayların bu testlerden aldığı
dereceler nota dönüĢtürülecektir. Uygulanacak
testler ve standartları Tablo-2‟deki Fiziki Kabiliyet
Yeterlilik Testleri ve Standartları tablosunda
belirtilmiĢtir. Bu testlerde yetersiz bulunan adaylar
diğer sınavlara alınmayacaktır.
3.3.5. Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi
a. Adayların yazılı sınav sonuçları, Güv.K.K.lığı
sınav heyeti tarafından değerlendirilecektir.
b. Değerlendirmede, adayların Türkçe, Sosyal
Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testlerine ait ayrı
ayrı doğru ve yanlıĢ cevaplarının sayısı saptanacak,
doğru cevap sayısından yanlıĢ cevap sayısının
dörtte biri çıkarılarak adayın her alt test için almıĢ
olduğu ham puanlar bulunacaktır. Ham puanlar,
Güv.K.K.lığınca belirlenecek yöntemle, standart
puana ve yine Güv.K.K.lığınca belirlenecek
katsayılar ile iĢleme alınarak 100 üzerinden puana
dönüĢtürülecektir.
4.2.3. Müzik Yeteneği Testi
a. Bu test sadece Bando Astsubay Hazırlama
Okuluna müracaat eden adaylara uygulanacaktır.
b. Adaylar gruplar halinde müzik salonuna
alınacak ve test hakkında kısa bir bilgi verildikten
sonra teste baĢlanacaktır. Müzik yeteneği testi üç
aĢamadan oluĢacaktır. Bunlar; melodi ve ses
tekrarı, ritim tekrarı ve fiziki uygunluk‟tur.
Melodi ve Ses Tekrarı: Adaylardan, basit bir okul
Ģarkısını piyano eĢliğinde farklı tonlarda söylemeleri
istenecektir (Piyano eĢliği Güvenlik Kuvvetleri Bando
K.lığı görevlileri tarafından yapılacaktır).
c. Adaylar, en yüksek puanı alan adaydan
baĢlamak üzere sıralanacak ve sonuçları, sınavın
ertesi günü aynı salonda topluca açıklanacaktır.
-4-
Ritim Tekrarı: Adaylardan eliyle masaya vurmak
suretiyle kendisine gösterilen ritim kalıbını aynen
tekrarlamaları istenecektir.
5. SINAVLARIN
ĠLGĠLĠ ESASLAR:
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
ĠLE
5.1. Sınavların Değerlendirilmesi, Asil ve Yedek
Adayların Tespiti
Fiziki
Uygunluk:
Adayların
üflemeli
çalgı
çalabilmesi için gerekli olan uygun çene, ağız ve diĢ
yapısına haiz olmaları gerekmektedir. Bu husus
Müzik Yetenek Testi için görevlendirilmiĢ personel
tarafından incelenecektir.
Adayların baĢarı değerlendirmesi, yazılı sınav
sonucunda (YGS/LYS veya Yazılı Sınav) aldıkları
puan ile ikinci aĢama sınavlarının sonuçlarına göre
hesaplanacak
performans
puanlarına
göre
yapılacaktır.
c. Her aday, melodi ve ses tekrarı 60 puan,
ritim tekrarı 25 puan ve fiziki uyguluk 15 puan olmak
üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirmeye
tabi tutulacaktır. Değerlendirmede melodi ve ses
tekrarı ile ritim tekrarı kriterlerinden birinden
baĢarısız olunması veya fiziki uygunluğun olmaması
durumunda adaya sıfır (0) puan verilecek ve MÜZİK
YETENEĞİ YOKTUR ibaresi yazılacaktır.
Performans Puanı : Yazılı Sınav Puanı x 0,70 +
Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Test Notu x 0,15 + Mülakat
Notu x 0,15 formülü kullanılarak hesaplanacaktır.
Adaylar, performans puanlarına göre sıralanacak,
asil ve yedek adaylar genel kontenjan durumu
dikkate alınarak oluĢturulacaktır.
ç. Toplam puanlar belirlendikten sonra; 85-100
arası A kategorisinde, 65-84 arası B kategorisinde,
50-64 arası ise C kategorisinde değerlendirilecek, 49
ve daha düĢük puan alan adaylara herhangi bir
kategori harfi verilmeyecektir.
5.2. Sonuçların Açıklanması
Yazılı Sınav, Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik
Testi, Müzik Yeteneği Testi ve Mülakat sonuçlarına
göre baĢarılı olan adaylara (asil ve yedek), baĢvuru
formlarında belirttikleri telefon numaralarından
telefonla, Güv.K.K.lığı nizamiyesinde bululunan
duyuru panosunda, www.mucahit.net internet
adresinden veya polis yoluyla duyuru yapılacak
ve sağlık muayenesi için gerekli belgelerle birlikte
Güvenlik
Kuvvetleri
Komutanlığına
müracaat
etmeleri tebliğ edilecektir.
d. Alınan puanın, A kategorisi için %15‟i, B
kategorisi için %10‟u ve C kategorisi için %5‟i ek
puan olarak verilecektir.
e. BaĢarı sıralamasında A kategorisindeki
adaylara
öncelik
verilecek,
kontenjanın
A
kategorisinden temin edilememesi durumunda
sırasıyla B ve C katogorilerde değerlendirilen
adaylar toplam sonuç puanlarına göre sıralamaya
dahil edilecektir.
6. SAĞLIK MUAYENE ĠġLEMLERĠ :
4.2.4. Mülakat
Sınav sonuçlarına göre, asil ve yedek olarak
belirlenen adaylar, sağlık raporu almak üzere Girne
Asker Hastanesi BaĢtabipliğine sevk edilecek ve
sağlık kurulundan “ASKERÎ ÖĞRENCĠ OLUR”
kararlı rapor almaları istenecektir.
GörüĢme yoluyla adayın, konuĢma yeteneği, ses
tonu, heyecan durumu, çok yönlü düĢünme,
davranıĢlarındaki denge, kendine güven gibi
unsurları
gözlenerek
elde
edilen
bilgiler
değerlendirilecektir. Yetersiz bulunan adaylar
sonraki aĢamalara katılamayacaktır.
Sağlık muayenesinin herhangi bir aĢamasında
olumsuz rapor alan veya sağlık kurulunca hakkında
“ASKERÎ ÖĞRENCĠ OLAMAZ” raporu verilen
adaylar elenmiĢ kabul edilecek ve bir sonraki yedek
adaya hak verilecektir.
4.2.5. Sağlık Muayenesi
Yukarda belirtilen aĢamalarda baĢarılı olan
adaylar,
sınav
sonuçlarının
genel
olarak
değerlendirilmesini ve asil ve yedek adayların
belirlenmesini müteakip sağlık muayenesi için Girne
Asker Hastanesine sevk edilecektir. Sağlık muayene
iĢlemleri altıncı maddede detaylı olarak belirtilmiĢtir.
Adaylar, sağlık muayenesi sonucunda Girne
Asker Hastanesi BaĢtabipliğince verilen olumsuz
“sağlık kurul ön raporuna” itiraz edebilecek ve sağlık
raporunun yeniden incelenmesi için Girne Asker
Hastanesi
BaĢtabipliğine
baĢvuracaklardır.
Hastanenin yeniden inceleme sonucu verdiği rapora
göre iĢlem yapılacaktır.
4.3. Ġkinci AĢama Sınavlara Ġtiraz ĠĢlemleri
Ġkinci AĢama (Uygulamalı) Sınavlarının (Ön
Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi, Müzik
Yeteneği Testi ve Mülakat) herhangi bir aĢamasında
sonuca itiraz etmek isteyen adayların dilekçeleri
sınav komisyon baĢkanı tarafından incelenecek,
itirazda bulunan aday komisyon baĢkanı kontrolünde
ilgili branĢ sorumlusu tarafından tekrar kontrol ve
teste tabi tutulacak ve komisyon baĢkanı tarafından
hakkında son karar verilecektir.
Sağlık Kurulları tarafından verilen raporlar,
komutanlıkça onaylanarak yürürlüğe girecektir.
-5-
7. ÖĞRENCĠ ALIMLARI FAALĠYET TAKVĠMĠ :
Bu kılavuz esaslarına göre yapılacak 2014 yılı
öğrenci alım iĢlemlerinin faaliyet takvimi aĢağıya
çıkarılmıĢtır. Ġkinci aĢama (uygulamalı) sınavlarının
icrası sırasında meydana gelebilecek değiĢiklikler bu
sınavlar esnasında adaylara ayrıca duyurulacaktır.
NOT: Yazılı Sınav, Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet
Yeterlilik Testi, Müzik Yeteneği Testi, mülakat
sonuçlarına göre baĢarısız olan ve sağlık
muayenesinde olumsuz rapor alan adaylara ait
baĢvuru belgeleri, 28 Kasım 2014 Tarihine kadar
Güv.K.K.lığı Personel ġube Müdürlüğünde
muhafaza edilecektir. Söz konusu tarihe kadar
alınmayan tüm evraklar imha edilecektir.
BaĢvuru Tarihleri : 05 Mayıs-17 Haziran 2014
Yazılı Sınav (Ġlgili adaylar için) : 14 Temmuz 2014
Ġkinci AĢama Sınavlar : 14-18 Temmuz 2014
Sonuçların Açıklanması : 18 Temmuz 2014
Sağlık Kurul Muayenesi :21 Temmuz-29 Ağustos 2014
Adayların Okullara Muhtemel Gönderilme Tarihleri
Kara Harp Okulu : 04 Ağustos 2014
Diğer Okullar : 18-29 Ağustos 2014
-6-
TABLOLAR
TABLO-1
YAġ VE BOY STANDARTLARI TABLOSU
YaĢ
ERKEKLERDE EN AZ BOY
Boy (cm)
BAYANLARDA EN AZ BOY
Boy (cm)
13
14
15
16
17
18
19
20
145 (Dâhil)
152 (Dâhil)
157 (Dâhil)
161 (Dâhil)
166 (Dâhil)
167 (Dâhil)
168 (Dâhil)
169 (Dâhil)
141 (Dâhil)
146 (Dâhil)
151 (Dâhil)
155 (Dâhil)
157 (Dâhil)
158 (Dâhil)
159 (Dâhil)
160 (Dâhil)
BOYA GÖRE KĠLO HESAPLAMASI
Öğrenci adaylarının herhangi bir hastalığa bağlı olmamak Ģartıyla boy ölçüsünün
santimetre olarak son iki rakamı ele alınarak bu rakamlardan 5 kg kadar (5 dâhil) fazlalığı,
15 kg kadar (15 dâhil) noksanlığı bulunanlar Askerî Öğrenci adayı olarak kabul edilir.
-7-
TABLO-2
ASKERî LĠSELER VE ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU FĠZĠKĠ KABĠLĠYET YETERLĠLĠK TESTLERĠ VE STANDARTLARI TABLOSU
400 m KOġU
SÜRE
(sn)
13-14
YAġ
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
15-16
YAġ
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
MEKĠK (1 dk)
DURARAK UZUN ATLAMA
(40%)
13-14
YAġ
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
(40%)
15-16
YAġ
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
MESAFE
(cm)
13-14
YAġ
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
206
15-16
YAġ
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
(20%)
13-14
YAġ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(20%)
15-16
YAġ
TEKRAR
(adet)
13-14
YAġ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
20
48
15-16
YAġ
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
BASKETBOL TOPU FIRLATMA
(20%)
13-14
YAġ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(20%)
15-16
YAġ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
MESAFE
(m)
13-14
YAġ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
15-16
YAġ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
(20%)
13-14
YAġ
(20%)
15-16
YAġ
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
20
NOT: Adaylar uygulanan her bir testten asgari 10 puan almak zorundadır. Testlerin en az ikisinden 10'ar puan alamayan adaylar YETERSĠZ kabul EDĠLĠR . 400
m koĢunun %40'ı, basketbol topu fırlamanın %20'si, durarak uzun atlamanın %20'si ve mekiğin %20'si ağırlık olarak alınarak 100 tam puan üzerinden bedeni
yeterlilik puanı hesaplanır.
-8-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
TABLO-3
HARP OKULLARI (Erkek), GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMĠSĠ ve ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI
FĠZĠKĠ KABĠLĠYET YETERLĠLĠK TESTLERĠ VE STANDARTLARI TABLOSU
400 m KOġU
MEKĠK (1 dk)
DURARAK UZUN ATLAMA
BARFĠKSTE KOL
ÇEKME
BASKETBOL TOPU
FIRLATMA
SÜRE
(sn)
PUAN
MESAFE
(cm)
PUAN
TEKRAR
(adet)
PUAN
TEKRAR
(adet)
PUAN
MESAFE
(m)
PUAN
75, 74, 73,72, 71, 70
10
190-191-192-193-194-195
10
30-31-32
10
4
10
12-13
10
69
15
196-197-198-199-200
20
33-34-35
20
5
20
14-15
20
68
20
201-202-203-204-205
30
36-37-38
30
6
30
16-17
30
67
25
206-207-208-209-210
40
39-40-41
40
7
40
18-19
40
66
30
211-212-213-214-215
50
42-43-44
50
8
50
20-21
50
65
40
216-217-218-219-220
60
45-46-47
60
9
60
22-23
60
64
50
221-222-223-224-225
70
48-49-50
70
10
70
24-25
70
63
60
226-227-228-229-230
80
51-52-53
80
11
80
26
80
62
70
231-232-233-234-235
90
54-55-56
90
12
90
27
90
61
80
236
100
57
100
13
100
28
100
60
90
59
100
100
100
100
100
NOT: Adayların bedeni yetenek sınavından baĢarılı olabilmeleri için beĢ branĢın not ortalamasının 10 puan ve üzeri olması gerekir. Bedeni yetenek sınavında
koĢuyu geçemeyen veya koĢu hariç birden fazla branĢtan (2 ve daha fazla) baĢarısız olan aday not ortalamasına bakılmaksızın elenir.
-9-
TABLO-4
HARP OKULLARI (Bayan) FĠZĠKĠ KABĠLĠYET YETERLĠLĠK TESTLERĠ VE STANDARTLARI TABLOSU
BARFİKSTE AÇIK
TUTUŞTA BEKLEME
(sn)
800 m KOŞU
DURARAK UZUN
ATLAMA
SÜRE
(dk)
PUAN
MESAFE
(cm)
PUAN
TEKRAR
(adet)
PUAN
SÜRE
(sn)
PUAN
MESAFE
(m)
PUAN
4.20-4.30
10
150-151-152-153-154
10
15-16-17-18
10
25-26-27
10
7-8
10
4.19-4.10
20
155-156-157-158-159
20
19-20-21-22
20
28-29-30
20
9-10
20
4.09-4.00
30
160-161-162-163-164
30
23-24-25-26
30
31-32-33
30
11-12
30
3.59-3.50
40
165-166-167-168-169
40
27-28-29-30
40
34-35
40
13-14
40
3.49-3.40
50
170-171-172-173-174
50
31-32-33-34
50
36-37
50
15-16
50
3.39-3.30
60
175-176-177-178-179
60
35-36-37-38
60
38-39
60
17-18
60
3.29-3.20
70
180-181-182-183-184
70
39-40-41-42
70
40-41
70
19-20
70
3.19-3.10
80
185-186-187-188-189
80
43-44-45-46
80
42-43
80
21
80
3.09-3.00
90
190-191-192-193-194
90
47-48-49
90
44-45
90
22
90
2.59
100
195
100
50
100
46
100
23
100
MEKİK (1 dk.)
BASKETBOL TOPU
FIRLATMA
NOT: Adayların bedeni yetenek sınavından baĢarılı olabilmeleri için beĢ branĢın not ortalamasının 10 puan ve üzeri olması gerekir. Bedeni yetenek sınavında
koĢuyu geçemeyen veya koĢu hariç birden fazla branĢtan (2 ve daha fazla) baĢarısız olan aday not ortalamasına bakılmaksızın elenir.
-10-
FORM-1
2014 YILI ASKERÎ OKULLAR BAġVURU BELGESĠ
(Doldurmadan Önce Arka Sayfadaki Açıklamaları Okuyunuz)
Aday Kimlik Bilgileri
Adayın son üç
ay içinde
çekilmiĢ renkli
vesikalık
fotoğrafı
Aday Numarası (BoĢ bırakınız)
Adı ve Soyadı
Uyruğu / KKTC Kimlik Numarası
Doğum Tarihi / Doğum Yeri
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
Aile Bilgileri
Babasının son
bir yıl içinde
çekilmiĢ renkli
vesikalık
fotoğrafı
Baba Adı ve Soyadı / Tahsili / Mesleği
Anne Adı ve Soyadı / Tahsili / Mesleği
Anne – Baba Birlikte mi YaĢıyor?
( ) Evet
( ) Hayır
Ailenin Aylık Geliri (TL)
Mezun Olduğu / Olacağı Okul ile Kurs ve Dershane Bilgileri
Okuduğu veya Bitirdiği Okul ve Yeri
Okul Yabancı Dili
Lise Öğrenim Kolu / Alanı
Mezun Olduğu / Olacağı Yıl
Kurs Gördüğü Dershane Adı ve Yeri
Sınıflar
Hazırlık Sınıfı
1‟inci Sınıf
2‟nci Sınıf
3‟üncü Sınıf
Önceki Okul Bilgileri
Ortaokul Adı ve Yeri
Annesinin son
bir yıl içinde
çekilmiĢ renkli
vesikalık
fotoğrafı
Lise Adı ve Yeri
Askerî Okul Tercihleri
(
(
(
Ortaokul Mezunları
) Askerî Lise
) Bando Astsubay Hazırlama Okulu
) Her Ġkisi
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Lise Mezunları
) Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu
) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu
) Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu
) Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu
) Her Dördü
) Kara Harp Okulu
) Deniz Harp Okulu
) Gülhane Askerî Tıp Akademisi
) Her Üçü
Adres ve Telefon Bilgileri
Telefon Numaraları
Adres
1.
2.
GÜVENLĠK KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI KAYIT VE KABUL KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA
GiriĢ koĢullarını taĢımaktayım. Yukarıda belirttiğim bilgilerin tam ve doğru olduğunu, eksik veya yanlıĢ
bilgi vermediğimi taahhüt ederim. Yapılacak araĢtırmada eksik veya yanlıĢ bilgi verdiğim tespit
edildiğinde, okulu kazanmıĢ olsam dahi okulla iliĢiğimin kesilmesini kabul ediyorum.
Ġstenilen belgeleri EK‟te teslim ediyorum. Aday kaydımın yapılmasını ve sınav giriĢ belgesinin
verilmesini arz ederim. ...... / ...... / 2014
ADAY VELĠSĠ
(18 yaĢından küçükler için)
ADAY
Adı ve Soyadı
: .............................................
............................................
Ġmzası
: .............................................
............................................
BAġVURU BELGESĠNĠN DOLDURULMASINA YÖNELĠK AÇIKLAMALAR
1. BaĢvuru Belgesi, siyah tükenmez veya siyah mürekkepli kalemle okunaklı bir Ģekilde silinti veya
kazıntı yapılmadan el yazısı ile doldurulacaktır.
2. “Aday Numarası” hanesi boĢ bırakılacaktır.
3. Anne veya babadan hayatta olmayan var ise “Mesleği” bölümüne “vefat” yazılacaktır.
4. “Anne – Baba Birlikte mi YaĢıyor” hanesinde uygun seçenek “X” ile iĢaretlenecektir.
5. “Okul Tercihleri Bölümünde” tercih edilen okul / okullar “X” ile iĢaretlenecektir. Lise mezunu bayan
adaylar sadece Kara Harp Okulu‟nu tercih edebilecektir.
6. Adres ve telefon numaraları ilgili bölüme eksiksiz olarak yazılacaktır.
7. Fotoğraf için ayrılmıĢ bölümlere, adayın son üç ay, anne ve babanın ise son bir yıl için çekilmiĢ,
renkli ve vesikalık birer fotoğrafı, alanların dıĢına taĢırmadan ve belgeye zarar vermeden kaliteli bir
yapıĢtırıcı ile yapıĢtırılacak, tel zımba kullanılmayacaktır.
8. BaĢvuru Belgesini dolduran aday ile velisinin (18 yaĢından küçükler için) ad ve soyadları ilgili
bölüme yazılarak imzalanacaktır.
9. Bu BaĢvuru Belgesi ile birlikte;
 Form-2, Aile Kimlik Bilgileri Formu,
 Aday ile anne ve babanın aynı sayfaya önlü arkalı çekilmiĢ kimlik kartı fotokopileri ve asılları,
 Adaya ait on iki, anne ve babaya ait dörder adet vesikalık fotoğraf (belgeye yapıĢtırılan ile aynı
olacak)
 Karakter Belgesi (Polis Genel Müdürlüğünden alınacak),
 Evli veya dul olmadığını belirten belge (Muhtarlıklardan alınacak, erbaĢ ve erler ile uzman erbaĢlar
için aranmayacaktır),
 Form-3, Öğrenim Durum Belgesi (2014 yılında mezun olacaklar mezuniyeti müteakip getirecektir),
 Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi (2014 yılında mezun olacaklar
mezuniyeti müteakip getirecektir), ilk müracaat esnasında Güv.K.K.lığına teslim edilecektir.
10. Müracaatı uygun görülerek kabul edilen adaylara Sınav GiriĢ Belgesi verilecektir. Adaylar Sınav
GiriĢ Belgesinde belirtilen tarih ve yerde, ön sağlık, bedeni yetenek, mülakat seçmeleri ile ve yazılı
sınavlara katılmak üzere;
Sınav GiriĢ Belgesi,
Kimlik Kartı,
EK-C Öğrenim Durum Belgesi (daha önce teslim etmeyenler),
Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi (daha önce teslim etmeyenler),
YGS/LYS Sonuç Belgesi (sadece YGS/LYS‟ye girme zorunluluğu olan adaylar getirecek, belgesi
eline ulaĢmayanlar, onaylı internet çıktısını getirecektir),
 Bedeni yetenek seçmeleri için gerekli spor malzemesi,
 Yazılı sınav için gerekli kalem, silgi, kalemtıraĢ vb. malzeme ile birlikte hazır bulunacaktır.





FORM-2
ASKERÎ ÖĞRENCĠ ADAYI AĠLE KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ FORMU
(Doldurmadan Önce Arka Sayfadaki Açıklamaları Okuyunuz)
Aday Kimlik Bilgileri
Aday Numarası (BoĢ bırakınız)
Adı ve Soyadı
Uyruğu / KKTC Kimlik Numarası
Doğum Tarihi / Doğum Yeri
Ġl
Nüfusa Kayıtlı Olduğu
Ġlçe
Mahalle / Köy
Aday Yakınları Kimlik Bilgileri
Yakınlığı
Adı ve Soyadı
Baba Adı
Anne Adı
Doğum
Yeri (Ġl Ġlçe)
Doğum
Tarihi
KKTC
Kimlik
Nu.
Anne
Baba
KardeĢ (
)
KardeĢ (
)
KardeĢ (
)
KardeĢ (
)
KardeĢ (
)
KardeĢ (
)
KardeĢ (
)
KardeĢ (
)
KardeĢ (
)
Bu belgedeki tüm bilgilerin doğru olduğunu, yanlıĢ ve eksik bilgilerden doğacak olan yasal
sorumluluğu kabul edeceğimi beyan ederim. ...... / ...... / 2014
ADAY VELĠSĠ
(18 yaĢından küçükler için)
ADAY
Adı ve Soyadı
: .............................................
............................................
Ġmzası
: .............................................
.............................................
AĠLE KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ FORMUNUN DOLDURULMASINA YÖNELĠK AÇIKLAMALAR
1. Form, siyah tükenmez veya siyah mürekkepli kalemle okunaklı bir Ģekilde silinti veya kazıntı
yapılmadan el yazısı ile doldurulacaktır.
2. Formun doldurulmasında, aday ve aile yakınlarının nüfus kayıtları ve kimlik bilgileri esas
alınacaktır.
3. Annenin evlenmeden önceki soyadı ile adayın evli olan kız kardeĢlerin evlilik soyadları
yazılacaktır.
4. KardeĢlerin cinsiyeti parantez içinde kız ise (K), erkek ise (E) olarak belirtilecektir.
5. Formda belirtilen sayıdan daha fazla kardeĢ var ise boĢ bir sayfaya aynı formatta yazılarak
eklenecektir.
FORM- 3
ASKERÎ ÖĞRENCĠ ADAYLARI ĠÇĠN ÖĞRENĠM DURUM BELGESĠ
(Bu Belge Aday Öğrencinin Son Olarak Eğitim Gördüğü Okul Müdürlüklerince Doldurulacaktır)
(Doldurmadan Önce Arka Sayfadaki Açıklamaları Okuyunuz)
Birinci Bölüm – Aday Kimlik Bilgileri
Aday Numarası (BoĢ bırakınız)
Adı ve Soyadı
Baba Adı
Doğum Tarihi / Doğum Yeri
Okul Adı / Bölümü
Adayın son üç
ay içinde
çekilmiĢ renkli
vesikalık
fotoğrafı (Ġmzalı
ve Mühürlü)
Ġkinci Bölüm – Ortaokul Öğrenimi
Sınıflar
Yılı
Okul Adı
Bütünleme
Disiplin Cezası
Hazırlık Sınıfı
( ) Kaldı
( ) Kalmadı
( ) Aldı
( ) Almadı
1‟inci Sınıf
( ) Kaldı
( ) Kalmadı
( ) Aldı
( ) Almadı
2‟nci Sınıf
( ) Kaldı
( ) Kalmadı
( ) Aldı
( ) Almadı
3‟ncü Sınıf
( ) Kaldı
( ) Kalmadı
( ) Aldı
( ) Almadı
Mezuniyet derecesi ............................ , diploma notu .......................... „dır.
Üçüncü Bölüm – Lise Öğrenimi
Sınıflar
Okul Adı
Yılı
Bütünleme
Disiplin Cezası
Hazırlık Sınıfı
( ) Kaldı
( ) Kalmadı
( ) Aldı
( ) Almadı
1‟inci Sınıf
( ) Kaldı
( ) Kalmadı
( ) Aldı
( ) Almadı
2‟nci Sınıf
( ) Kaldı
( ) Kalmadı
( ) Aldı
( ) Almadı
3‟üncü Sınıf
( ) Kaldı
( ) Kalmadı
( ) Aldı
( ) Almadı
Mezuniyet derecesi ............................ , diploma notu / kredisi .......................... „dır.
Dördüncü Bölüm – Askerî veya Sivil Okullardan Çıkma / Çıkarılma Durumu
Öğrenimi
süresince
baĢka
askeri veya sivil okuldan
bir
(
) ÇıkmıĢ / ÇıkarılmıĢtır (....................................................................)
(
) ÇıkmamıĢ / ÇıkarılmamıĢtır.
Yukarıda açık kimliği yazılı olan ve fotoğrafı bulunan okulumuz öğrencisi ile ilgili
belirtilen öğrenim bilgileri kayıtlarımıza uygundur.
Ġmza ve Resmi Mühür
:
Onay Tarihi
:
Adı ve Soyadı
:
Ünvanı / Görevi
:
ÖĞRENĠM DURUM BELGESĠNĠN DOLDURULMASINA YÖNELĠK AÇIKLAMALAR
1. Öğrenim Durum Belgesi, siyah tükenmez (siyah mürekkepli kalem) veya daktilo ile okunaklı bir
Ģekilde silinti veya kazıntı yapılmadan doldurulacaktır.
2. Belge, adayın en son mezun olduğu okul müdürlüklerince diplomasını aldıktan sonra doldurularak
onaylanacaktır.
3. YanlıĢ beyanda bulunulması, silinti ve kazıntı yapılması, okul müdürlüklerine ait onay hanesine
yazılanların okunaklı olmaması, resmi mühür bulunmaması ve eksik doldurulması halinde, bu belge
geçersiz sayılacak ve aday sınav hakkını kaybedecektir
4. Birinci bölüme, öğrencinin kimlik bilgileri yazılacak, fotoğrafı yapıĢtırılarak üstü imzalanıp
mühürlenecektir. Form, lise veya fakülte yüksekokul tarafından doldurulacak ise bölüm ve alan adı “Okul
Adı” hanesinde belirtilecektir.
5. Ġkinci bölüme ortaokul ile ilgili öğrenim bilgileri, üçüncü bölüme lise ile ilgili öğrenim bilgileri yazılacak;
aday ortaokul öğrencisi ise üçüncü boĢ bırakılacaktır.
6. Formu dolduran okul yönetimi, bir alt öğrenime iliĢkin bilgileri de kayıtlarına esas diploma, tasdikname
ve öğrencinin dosyasından tespit ederek yazacaktır.
7. Diploma Notu / Kredisi alanlarına, adayın mezuniyet notu kesirleri de kapsayacak Ģekilde yazılacak,
harfli notlar rakamlı notlara dönüĢtürülecektir.
8. Adayın öğrenimi süresince, bütünlemeye kalıp kalmadığı veya disiplin cezası alıp almadığı ilgili
bölümlere “X” iĢareti ile iĢaretlenecektir. Cezanın ne olduğu ayrıca eklenecektir.
9. BeĢinci bölümde, adayın öğrenimi süresince herhangi bir sivil veya askeri okuldan çıktığı / çıkarıldığı
veya çıkmadığı / çıkarılmadığı hususları ilgili hanede “X” iĢareti ile iĢaretlenecek, çıkmıĢ / çıkarılmıĢ ise
hangi okul ve hangi yıl olduğu belirtilecektir.
10. Bu belge, okul çıkıĢ belgesi veya diploma yerine geçmeyecek ve düzenlendiği amaç dıĢında
kullanılmayacaktır.
11. Bu belge, 2014 yılında mezun olacak adaylar için ilk baĢvuru esnasında kullanılmayacak, en geç, ön
sağlık, bedeni yetenek, mülakat veya yazılı sınav tarihine kadar Güv.K.K.lığına teslim edilecektir.
.... PARA ĠLE SATILMAZ FOTOKOPĠ ĠLE ÇOĞALTILABĠLĠR ....
Ġhtiyaç Duyulacak Ġlave Formları;
Güv.K.K.lığı Personel ġube Müdürlüğünden,
Güv.K.K.lığı ASAL ġube Müdürlüğünden veya
http://www.mucahit.net
internet adresinden temin edebilirsiniz.
Formların Doldurulması ve Müracaat ile Ġlgili Olarak AĢağıdaki Telefon
Numaralarını Arayarak Bilgi Alabilirsiniz;
Güv.K.K.lığı Personel ġube Müdürlüğü
: (0 392) 234 63 03 (Santral)
(Dâhili, 2133, 2152, 2154, 2155)
Download

2014 ASKERî OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI