8-Damızlık
GENEL ESASLAR
boğalar
TĠGEM
veya
hastalıktan ari iĢletmelerden temin edilecektir.
T.C.
Damızlık koç ve teke ise TĠGEM ve/veya halk
GİRESUN VALİLİĞİ
elinde
ıslah
projesi
kapsamında
olan
1-Yatırımcı, uygulanacak her bir destek
iĢletmelerden bağlı bulundukları Damızlık Koyun
konusundan bir kez yararlandırılır.
Keçi
2-Her bir proje sahibi inĢaat ve hayvan
YetiĢtiricileri
Birliği
vasıtası
ile
edilecektir.
DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN
9-Düzenlenecek fatura, müstahsil makbuzu veya
ayrı ayrı sadece bir defa hibe desteğinden
eĢdeğer alım satım belgesindeki tutar Bakanlıkça
yararlanabilir.
belirlenen fiyatlardan fazla olmayacaktır.
3-Yatırımcılar, yatırım sahasına ipotek
10-Hibe kapsamında satın alınan damızlık erkek
koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi
materyalin üç yıl süre ile satılmayacağına dair
teĢviklerinden yararlanabilir.
taahhütname alınacaktır.
4-Ġlimizde yapılacak ahırlar, kapalı veya yarı açık
11-Anne, baba ile çocuklar, eĢler ve kardeĢler
sistemli olacaktır.
arasında yapılan alım ve satımlar destekleme
kapsamı dıĢındadır.
ahır/ağıl, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru,
12-Yatırım
süt sağım odası, soğutma sistem odası ve
sorunlardan yatırımcı sorumludur.
tamamlanana
kadar
oluĢabilecek
küçükbaĢ yıkama ünitesi inĢaatları veya bunlardan
herhangi birini ve esaslı onarım
inĢaatlarını kapsayacaktır.
6-Ġdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi,
buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme
ve çevre yapıları destekleme kapsamında
değerlendirilmeyecektir.
7-Desteğe konu damızlık boğa, koç
teke ırkları Bakanlıkça belirlenir.
MÜDÜRLÜĞÜ
temin
alımı yatırım konuları için birlikte ya da
5-ĠnĢaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni
ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
Her türlü dilek, öneri ve Ģikayetleriniz için:
www.giresun.tarim.gov.tr
GĠRESUN ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TEL: (454) 215 16 72
Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No: 261
GĠRESUN
İŞLETMELERİNİN
İNŞAAT VE DAMIZLIK
ERKEK MATERYAL
TEMİNİNİN
DESTEKLENMESİ
HAYVANCILIK YATIRIMLARINA
KĠMLER YARARLANABĠLĠR
BAġVURU YERLERĠ
HĠBE DESTEĞĠ
Ġlimizin de yer aldığı DOKAP bölge
1– Türkvet Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı en
illerinde; mevcut, en az 10 en fazla 49
az 10, en fazla 49 baĢ anaç sığır kapasiteli
yatırımcılar, yılı içinde yayınlanacak olan
büyükbaĢ veya en az 100 en fazla 200
aktif iĢletmesi olan gerçek ve tüzel kiĢiler
uygulama
küçükbaĢ kapasiteli iĢletmelere sahip
2– Koyun-Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az
esaslara göre yatırımı yapacağı yerdeki Ġl
yetiĢtiricilerin, projeli ahır-ağıl tadilat ya da
100 en fazla 200 baĢ anaç koyun-keçi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne
yeni inĢaat yapımı ve damızlık koç-teke
kapasiteli aktif iĢletmesi olan gerçek ve tüzel
baĢvuracaktır.
alımı ile damızlık boğa alımı yatırımlarına,
2014-2018 yılları arasında hibe desteği
uygulanacaktır .
YATIRIM KONULARI VE
HĠBE ORANLARI
ĠnĢaat
yatırımı
rehberinde
Damızlık
YARARLANMA ġARTLARI
yapmak
boğa,
belirtilen
koç-teke
isteyen
usul
alımı
ve
hibe
desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar
ise bağlı bulundukları Ġl ve Ġlçe Gıda Tarım ve
1– ĠĢletmenin, baĢvuru tarihinden itibaren en
Hayvancılık Müdürlüklerine baĢvurabilecektir.
az 1 yıl önce kayıt altına alınmıĢ olması
gerekmektedir.
BAġVURU ZAMANI
Ahır ve ağır tadilatı veya yeni yapılacak
2– Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde
kapalı ve yarı açık sistemli ahır ve
baĢvurusu
onaylanarak
projesini
ağıllara %50 hibe verilecektir.
gerçekleĢtiren
yatırımcılara
destekleme
Damızlık boğa, koç-teke alımına ise %80
ödemesi yapılacaktır.
hibe verilecektir.
3-Damızlık erkek alımında;
-BüyükbaĢ iĢletmeleri 1 baĢ damızlık boğa,
-KüçükbaĢ iĢletmeleri ise mevcut anaç
koyun-keçi
sayısının
%5’ini
aĢmayacak
miktarda damızlık koç-teke alabilecektir.
BaĢvurular her ayın 1’i ile 15 ‘i arasında
yapılacaktır.
Download

İNŞAAT VE DAMIZLIK ERKEK MATERYAL TEMİNİNİN