ÇAKMAK ÇELTİK ÇEŞİDİ ÜRETİM VE PAZARLAMA HAKKI
İDARİ ŞARTNAMESİ
İŞİN MİKTARI, MUHAMMEN BEDEL VE GENEL ESASLAR:
Madde 1- Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (TTAE) (bundan sonra
kısaca ENSTİTÜ olarak anılacaktır) adına tescilli Çakmak Çeltik çeşidinin(kısaca ÇEŞİT
olarak anılacaktır) tohumluk üretim ve satış hakkının 5 yıl süre ile ihale sonucu hak eden
istekliye (kısaca FİRMA olarak anılacaktır) sözleşmenin imzalanmasını müteakip satışı
yapılacaktır.
Madde 2-İhale 2886 Sayılı Kamu İhale Kanununun 35/c ve 46.Maddesi ve 8213
Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/c ve 39.Maddesi Açık Teklif
Usulüne göre (Islahçı Hakkı Oranının artırılması) yapılacaktır.
Madde 4- İhale konusu işin miktarı olarak; FİRMA 5 yıllık sözleşme süresince, asgari
525.000 kg sertifikalı tohumluk üretmek ve satışını yaparak İhalede sürdüğü yüzde(%) oran
üzerinden Islahçı Hakkını ENSTİTÜ’ye ödemek zorundadır. Teknik Şartnamenin 6.
Maddesinde belirtilen yıllarda ve miktarlarda üretim yapmak, üretim yapmasa dahi o yıl için
belirlenen üretim miktarı üzerinden ISLAHÇI HAKKI bedelini ödemek zorundadır.
Madde 5- 5 yılda (sertifikalı üretim ve satış süresi) toplam üretilip pazarlanacak tohum
miktarı (asgari 525.000 kg) sabit kalmak şartıyla ISLAHÇI HAKKI bedeli oranı (%) açık
arttırmaya konu olacaktır.
Madde 6- O yılın ISLAHÇI HAKKI bedeli, Ödeme Planında(Teknik Şartname
Çizelge 1) belirtilen süre sonuna kadar ödenmediği takdirde, ENSTİTÜ, FİRMA’ ya yazılı
uyarı yapar ve takip tebligattan sonraki yasal süre içinde de ödeme yapılmazsa, yapılan bu
sözleşme iptal olur. Kesin Teminatı gelir kaydedilir ve Firma hakkında, 2886 Sayılı Kanunun
84. maddesi uygulanır.
Madde 7- İhale 23.03.2015 Tarihinde Saat 14:30 da ENSTİTÜ Toplantı salonunda
Komisyon ve İstekliler karşısında ISLAHÇI HAKKI payı oranı arttırmaya çıkarılarak
yapılacaktır.
Madde 8- Muhammen bedel: Toplam Üretim Miktarı(A)= 525.000 kg.
Birim Fiyat (B)= 3,00 TL/kg.
Islahçı Hakkı Oranı (C)= % 4
Muhammen Bedel(AXBXC)=63.000,00 TL
İHALEYE KATILIM ESASLARI VE İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
Madde 8- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır ve istenilen
belgelerin geçerli olması şarttır.Çeşidin ihalesine girebilecek olan İsteklilerin aşağıda
belirtilen evraklardan söz konusu çeşit için çoğaltmaları ve ihale saatinden önce İdareye
onaylatmaları gerekmektedir.
A) Kanuni ikametgâhı olması,
B) Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri, (Antetli kağıda FİRMA adres
bilgililerini gösterir beyan)
C) Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Kayıt Belgesi vermesi,
1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve
sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya
sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan
yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki
Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması
gerekir.).
3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel
kişilerin her birinin (1 ve 2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D) İmza Sirküleri verilmesi,
1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
3. Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin
her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
4. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte
bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli
imza sirküleri vermesi,
E) Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde Ortak Girişim (İş Ortaklığı)
Beyannamesi (EK 1)
F) Bu şartnamenin Madde 8 de belirlenen Muhammen bedelin %3 ü oranında Geçici
Teminat vermesi, (1.890,00)
G) İdarece hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısından
oluşan İhale Dosyasının İdarece belirlenen bedelinin yatırıldığına ilişkin banka
dekontu yada vezne alındısı. (İhale Dosya Bedeli :100,00 TL.dir)
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkili kuruluşlarından alınmış
“Tohumluk Üretici Belgesi”(Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az
birinde olması yeterlidir.)
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
Madde 9- 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhaleye Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa
rağmen ihaleye girenin üzerine yapılmış ise ihale bozularak geçici teminatı; geçici teminat
kesin teminata çevrilmiş ve sözleşme yapılmış ise kesin teminatı bütçeye gelir kaydedilir.
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
Madde 10-A) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda
belirtilmiştir;
a)
Tedavüldeki Türk parası,
b)
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz
ve 2886 Sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat
mektupları,
c)
Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller.
B)
Teminatların teslim yeri;
Banka teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Döner Sermaye
Saymanlığının banka hesap numarasına veya veznesine yatırılması zorunlu olup, bunlar
komisyonlarca teslim alınamazlar. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları veya
banka dekontları ihaleden sonra Döner Sermaye Saymanlığına teslim edilir ve üzerine ihale
yapılmayanların teminatları hemen geri verilir.
Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve ihtiyati tedbir
konulamaz.
D)
Geçici teminat miktarı:
Geçici teminat miktarı (% 3) olup 1.890,00TL.dir. (63.000 TL üzerinden)
Satış Gerçekleştiği zaman satış bedeli üzerinden (% 6) kesin teminat alınır.
İHALENİN SONUÇLANDIRILMASI
Madde 11- Peylerin İstekliler tarafından artırılması sırasında en az artırım oranını
belirlemeye komisyon yetkilidir. En az artırım miktarı 0,50 den az olamaz.
Madde 12- Satış şartnamesini imzalayarak geçici teminatı yatırmış olan istekliler
ihaleye katılmak ve pey sürmek zorundadır. Aksi halde teminatları irat kaydedilecektir.
Ancak, sürülen pey yüksekliği nedeniyle artırmadan çekilenlerin teminatları geri verilecektir.
Madde 13- Arttırma sonunda, en yüksek pey süren istekli üzerine ihale yapılır. Ancak
sürülen peyin yeterli bulunmaması veya satışa fesat karıştırıldığına kanaat getirilmesi
nedeniyle ihale yapılmaz ya da İhale Komisyonunca alınan ihale kararı, Enstitü
Müdürlüğünce tasdik edilmez ise, geçici teminat iade edilir. İstekli bunun dışında herhangi bir
hak talebinde bulunamaz. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun Islahçı Hakkını tespitte
serbesttir.
Madde 14- İhale, artırma sonunda sürülen peyin satış komisyonu tarafından uygun
görülerek artırma tutanağının imzalanması ile gerçekleşmiş olur. En yüksek pey, en avantajlı
teklif olarak belirlenir. İhale üzerine kalan yüklenici ile 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun
57. Maddesinde belirtilen husus ve sürelere göre sözleşme imzalanır.
TEBLİGAT VE ISLAHÇI HAKKIPAYI ÖDEME İŞLERİ
Madde 15- Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 13. Maddede
belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerine bırakılan
istekliye, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi
imzalaması hususu, bildirilir. İadeli taahhütlü mektup ile yapılan bildirimlerdemektubun
postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın alıcıya tebliğ tarihi sayılır (Tebligatın
postaya verildiği gün sayılmaz).
Madde 16- Bu ihale firmanın 2016 yılından itibaren sattığı tohumluklar için geçerli
olup, süresi imza tarihinden itibaren 31/12/2019 tarihine kadardır (mücbir sebeplerin
gerçekleşmesi durumunda 1 yıl uzatılabilir). Sözleşmenin süresinin son 60 günü içinde
taraflar enstitüde toplanarak FİRMA’nıntalep etmesi durumunda sözleşmenin uzatılması (5 yıl
daha uzatılır) veya bitirilmesine yönelik karar alınır. Süre uzatılması durumunda aynı
sözleşme maddeleri geçerlidir. Firma elinde tohumluk stoklarını sözleşme bitiminden itibaren
1 (bir) takvim yılı süresince daha bu sözleşme şartlarını yerine getirmek suretiyle
satabilir.Enstitü süre uzatımı olmadığı takdirde tekrar o çeşit için ihale yapıp yapmamakta
serbesttir.
Madde 17-FİRMA, ISLAHÇI HAKKI bedeli hakkını, Teknik Şartnamenin Madde 17
Çizelge 1 de belirtilen ödeme planına göre ENSTİTÜ ’nün belirteceği Döner Sermaye
İşletmesine ait banka hesabına ya da veznesine öder.
Madde 18-FİRMA, demonstrasyon faaliyetleri haricinde bedelsiz tohum veremez.
Bedelsiz verdiği tohumlar için normal satış fiyatından hesaplanacak ıslahçı hakkını
ENSTİTÜ’ye öder.
Madde 19-FİRMA, sözleşme şartlarına uymayarak gerçek dışı beyan (bedelsiz,
faturasız veya gerçek dışı fiyatla faturalandırma v.b ) ile ENSTİTÜ’ye maddi kayıp verdirirse,
tespit edilen verdirdiği maddi kaybın 10 katını ENSTİTÜ’ye ödemeyi taahhüt ve kabul eder.
Madde 20-Firma, yurt dışında tohumluk üretimi yaparsa, yaptığı üretim ve
sertifikalandırma miktarını o ülkenin yetkili sertifikasyon kuruluşundan alacağı belge ile
Enstitüye bildirmek zorundadır.
ALICININ TAAHHÜDÜNDEN DÖNMESİ:
Madde 21- İstekli teklifi verdikten sonra teklifinden dönemez. Üzerine ihale bırakılan
FİRMA ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar
İhale yönetmeliğinin 50. Maddesinde yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda üzerine
düşen görevleri yapmadığı takdirde geçici teminatı irat kaydedilir.
Alıcının ilk sertifikalı üretim yapması gerektiği yıl (2017) üretim yapmadan taahhüdünden
dönmesi durumunda, satış tekrarlanabileceği gibi idarece üretimi yapılıp değerlendirilmesi
yoluna da gidilebilir. İhalenin yapılmasından sonra, firmanın bundan sonraki herhangi bir
aşamada satış talebinden vazgeçtiğini bildirmesi veya yükümlülüklerini zamanında yerine
getirmemek suretiyle taahhüdünden dönmesi durumunda, hiçbir mahkemeden hüküm ve karar
alınmasına ve protesto çekilmesine gerek kalmaksızın teminatı derhal irat kaydedilerek
firmaya bildirilir. Bundan dolayı alıcı hiçbir surette hak talebinde bulunamaz. Bu durumda,
ihale konusu çeşit, idarenin tercihine ve üretim işine başlanıp başlanmamış olmasına göre, ilk
alıcısına da duyurulmak kaydıyla, çeşidin açık artırmalı satış yoluyla en kısa zamanda
pazarlanması yoluna gidilir.
Firma, sözleşme süresi sona ermeden çeşidin üretiminden vazgeçerse, bu durumu üretim
yapmamaya karar verdiği yılın en geç Ocak ayı içinde Enstitüye yazılı olarak bildirmek ve
kalan sözleşme yılları için ödemesi gereken royalite bedellerinin tamamını sözleşmenin fesih
edildiği yılın sonuna kadar ödemek zorundadır.Bu durumda sözleşme feshedilir, Enstitü çeşidi
ihaleye çıkarıp çıkarmama konusunda serbesttir.
TOHUMLUĞUN ÜRETİM İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Madde 22-FİRMA üretim programı için istediği Orjinal kademe tohumluk talebini, 1
yıl önce en geç Mart ayının ilk mesai günü ENSTİTÜ’ye bildirir. ENSTİTÜ FİRMA’nın
istediği miktarda tohumluğu, tohumluk üretim programının uygunluk durumuna göre üretir.
Bu durumda FİRMA ENSTİTÜ’ye ENSTİTÜ tarafından o yıl açıklanan tohumluk kg bedelini
öder.
Madde23-FİRMA tarafından ENSTİTÜ’NÜN üretmesi talep edilen tohumlukların
üretiminde mücbir sebeplerle (sel, dolu, grev, salgın hastalık-zararlı, yangın v.b) bir aksama
meydana gelirse ENSTİTÜ sorumlu tutulamaz. Böyle durumlarda ENSTİTÜ, FİRMA’yı
yazılı olarak bilgilendirir.
Madde 24-Firma tohumluk üretiminde gerekli izolasyon mesafesine uyar, tohumluk
üretiminde tip dışı seçimlerini yapar, gerektiğinde Enstitüden teknik yardım talep eder.
Tohumluğun genetik safiyetinden, fiziksel temizliğinden, çimlenmesinden ve tüm
sertifikasyon işlemlerinden Firma sorumludur. Çeşidin uygun olmayan ekolojik koşullarda
üretilmesinin tavsiye edilmesi ve tohumluğun üretim aşamasında herhangi bir hata yapılması
durumunda üreticilerden gelecek şikayetlerden Firma sorumludur. Dolaylı olarak çeşide zarar
verecek böyle olumsuz gelişme ve durumları Enstitünün Firmaya yazılı olarak bildirme ve
tedbir alma yetkisi bulunmaktadır.
FİRMA, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ile 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine ait
Islahçı Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili ülkenin mevzuatına uygun olarak
tohumluk üretim ve pazarlama faaliyetlerini yapmak zorundadır.
SÜRE UZATIMI VERİLECEK HALLER VE ŞARTLAR:
Madde 25-İşin bitim veya teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler
aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için FİRMA’ya atfı
mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye etkili olması ve
mahiyetine göre bu sebepleri FİRMA’nınortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap
ettiği gibi, İdarenin sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren 15gün
içinde FİRMA’nın İdareye yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından
usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır.
a)
İdarenin sebebiyet verdiği haller,
b)
Olağanüstü tabiat hadiselerinden veya hasar, mücbir sebepten işte bir gerileme
veya gecikme olması,
c)
Kanuni grev vukuu bulması,
d)
Bulaşıcı hastalık vukuu bulması,
e)
Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi,
f)
Sel, kurak, don, soğuk, yangın.
KESİN TEMİNATIN İADESİ:
Madde 26- Firmanın şartname hükümlerini yerine getirdiği, bu işten dolayı idareye
herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, kat’i teminat iade olunur.
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 27- Firmanın kanuni ikametgâhına yapılmış her türlü tebligat şahsına yapılmış
sayılır.
Madde 28- İhale sonucu yapılacak işe ait doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve
sözleşme giderleri FİRMA’ya ait olacaktır.
Madde 29- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 30-Şartnamenin uygulanmasından doğan her türlü hukuki ihtilaflar için Edirne
mahkemeleri yetkilidir.
Download

İdari Şartname