T.C.
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ - EDİRNE
TOHUMLUK ÇEŞİTLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA HAKKI SATIŞI İHALESİ
1. Enstitü Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen ve hak sahipliği İdaremize ait olan aşağıda cinsleri yazılı
tohumluk çeşitlerinin üretim ve pazarlama hakları, teknik şartnamelerinde belirtilen hususlara bağlı kalmak
şartıyla, 2886 sayılı kanunun 45,46 ve 47 maddeleri ile 8213 sayılı Döner Sermayeli İşletmeler İhale
Yönetmeliğinin 38,39 ve 40. Maddelerine göre satışa çıkarılacaktır.
2. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Enstitü Müdürlüğümüzde ya da http://arastirma.tarim.gov.tr/ttae
internet adresinde ücretsiz görülebilir. İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için şartname ve eklerini Enstitü
Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesinden 100,00 TL karşılığında satın alabilirler.
3. İsteklilerin her cins için ayrı ayrı olmak şartıyla belirtilen ihale gün ve saatine kadar;
A. Adres beyanları (Türkiye içersinde)
B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu
gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a ve b) deki
esaslara göre temin edecekleri belge,
C. İmza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı
tüzel kişiliğin imza sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye
Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
D. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri
ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
E. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Devlet İhale Kanununa uygun ortak girişim beyannamesi ile
ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesinin onaylı sureti,
G. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde Ortak Girişim(İş Ortaklığı) Beyannamesi (EK 1)
H. Çakmak Çeltik, Yatkın Çeltik, Olas Aspir çeşitleri için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili
kuruluşlarından alınmış “Tohumluk Üretici Belgesi”,
14 TR 006 ve 10 IMI TR 029 Ayçiçek çeşitleri için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkili
kuruluşlarından alınmış “Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu Belgesi” (Ortak girişim olması halinde
ortaklardan en az birinde olması yeterlidir.)
Temin etmeleri ve noter ya da idarece onaylı birer suretini; İdarenin İstanbul Yolu - EDİRNE üzerinde
bulunan adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
4. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 8213 / 30.
madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da
gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin
teklif olarak kabul edilir.
5. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Sıra
No
1
2
3
Tohumluk Cinsi Adı
10 IMI TR 029 Ayçiçek
14 TR 006 Ayçiçek
TRE-ASO12/08 Olas Aspir
İhalenin yapılacağı
yer
Enstitü Toplantı Salonu
Enstitü Toplantı Salonu
Enstitü Toplantı Salonu
İhale
Tarihi
23.03.2015
23.03.2015
23.03.2015
İhale Muhammen Geçici Teminat
Saati Bedel (TL) Tutarı (TL)
10:00
210.000,00
6.300,00
10:30
210.000,00
6.300,00
11:00
110.000,00
3.300,00
4
5
Yatkın Çeltik
Çakmak Çeltik
Enstitü Toplantı Salonu 23.03.2015 14:00
Enstitü Toplantı Salonu 23.03.2015 14:30
57.600,00
63.000,00
1.728,00
1.890,00
Download

Tohumluk Çeşitleri Üretim ve Pazarlama Hakkı Satış İlanı