PSİ 206 Araştırma Yöntemleri II, 2014-1015 Bahar Dönemi
Öğr. Gör. Asiye YILDIRIM
Makale İncelemesinde Cevaplanması Gereken Sorular
1. Araştırma konusu nedir?
2. Araştırma sorusu nedir?
3. Araştırmanın hipotez veya hipotezleri nelerdir?
a.
Yokluk hipotezi nedir (makalede yoksa bile araştırma hipotezini göz önünde bulundurarak kendiniz belirtiniz)?
b.
Karşıt hipotez (araştırma veya sıfır hipotez olarak da geçer) nedir?
4. Araştırma deseni nedir? (niteliksel, betimsel, korelasyonel, deneysel)
5. Araştırmanın değişkenleri nelerdir? (Niteliksel-niceliksel, kategorik-sürekli, katılımcı-çevresel, bilişsel-duyuşsal-devinimsel;
bağımlı-bağımsız, yordayıcı yordanan, düzenleyici, aracı)
6. Değişkenlerin işevuruk tanımları nelerdir?
7. Araştırmanın örneklem bilgileri nelerdir (kaç kişi, cinsiyet, yaş vb. bilgiler)? Örnekleme tekniği nedir? (Örnekleme tekniği
açıkça yazılmamış olsa bile, bu konuda ders kapsamında edindiğiniz bilgileri göz önünde bulundurarak kendiniz
belirleyiniz.)
8. Veri toplama tekniği nedir, nasıl veri toplanmıştır (gözlem, görüşme, kalem-kağıt türü araçlar, fizyolojik ölçümler vb.)?
9. Veriler nerede toplanmıştır?
10. Korelasyonel araştırmalarda,
a.
Ölçme araçlarının türü (anket, ölçek, test, envanter) nedir?
b.
Geçerlik ve güvenirlik bilgileri nelerdir?
i. Hangi tür güvenirlik tekniği
ii. Hangi tür geçerlik tekniği
c. Veriler hangi analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir?
d.
Araştırmanın bulguları nelerdir?
i.
Korelasyonların anlamlılık düzeyini belirlemek için α değeri kaç olarak belirlenmiştir? Ne anlama gelir?
ii.
Araştırmada yokluk hipotezi reddedilmiş midir?
11. Deneysel araştırmalarda,
a.
Bağımlı değişken(ler) nelerdir? İşevuruk tanımı?
b.
Bağımsız değişken(ler) nelerdir? İşevuruk tanımı?
c. Ne tür bir deneysel desen kullanılmıştır (tek yönlü, çok yönlü, tekrar ölçümlü, grup içi, bağımsız gruplar)?
d.
Bağımsız değişken(ler)in kaç düzeyi bulunmaktadır?
e.
Araştırmada kaç koşul bulunmaktadır?
f.
Bağımlı değişken kaç kez ölçülmüştür?
g.
Deney deseni çok yönlü ise kaç bağımsız değişken ve bunların kaçar tane düzeyi bulunmaktadır (AXBXC şeklinde
gösteriniz).
h.
Olası karıştırıcı değişkenler nasıl kontrol edilmiştir?
i.
Veriler hangi analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir?
j. Araştırmanın bulguları nelerdir?
i.
Bağımsız değişkenin etkisine ilişkin anlamlılık düzeyini belirlemek için α değeri kaç olarak belirlenmiştir? Ne
anlama gelir?
ii.
Eta kare değeri (ŋ ) verilmiş midir, verildiyse kaçtır ve ne anlama gelir?
iii.
Koşullar arasındaki ikili karşılaştırmalar hangi istatistiksel teknikle yapılmıştır?
iv.
Araştırmada yokluk hipotezi reddedilmiş midir?
2
12. Size göre, araştırmada herhangi bir etik ihlal var mıdır? Araştırma sürecinde, etik ilkeler çerçevesinde uyulması
gerekenler açısından değerlendiriniz.
Önemli Not 1: İlk makale incelemesinin sunumu ve raporu, dönem sonu notunda % 25 olmak üzere 30 puandır. İkinci
makale incelemesinin puanı 15 olup sadece raporu final tarihinde teslim edilecektir. Final sınavı ise 55 puan üzerinden
gerçekleştirilecektir. Sunumların sırası vize sınavı haftasında belirlenecektir. Sunumunu belirlenen tarihte yapmamak ve
raporu ilgili tarihte teslim etmemek puan kaybına yol açacaktır. Geç teslim edilen raporlarda puan kaybı söz konusu
olacaktır. Raporun uzunluğu azami 3 sayfa olacaktır.
Yazı biçimi “Arial” ve yazı büyüklüğü 11 punto, sayfa kenarlıkları iki yana yaslı, her bir sorunun ve altına cevabın yazıldığı
şekilde olacaktır.
Önemli Not 2: Araştırma önerisi, öğrenci tarafından literatüre dayalı şekilde özgün bir araştırma sorusunun ne tür bir
yöntemle inceleceğine ilişkin bir rapordur. Bunun için öğrencinin ilgilendiği bir konu üzerine bir araştırma sorusu
belirlemesi, bu araştırma sorusu doğrultusunda hipotezlerini oluşturması ve nasıl bir yöntemle (örneklem, veri toplama
araçları ve işlem bölümlerini içerecek şekilde) inceleyeceğini ayrıntılı açıklaması gerekmektedir.
Değerlendirme Türü
Değerlendirme Puanı
Dönem Sonu Ağırlığı
Tarih
Ara Sınav
100 puan
% 30
Makale İnceleme ve Sunumu
100 puan
% 25
16 Nisan ile 21 Mayıs
araso
Araştırma Önerisi
100 puan
% 15
Final sınavında teslim
Final Sınavı
100 puan
% 30
Belirlenecek
16 Nisan 2015
Saat: 10:00
Download

PSİ 206 Araştırma Yöntemleri II, 2014