10 IMI TR 029 HİBRİT AYÇİÇEĞİ ÇEŞİT ÜRETİM ve SATIŞ HAKKI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (TTAE) (bundan sonra kısaca ENSTİTÜ olarak
anılacaktır) adına çeşit adayı (tescile başvurusu yapılmamış, aday çeşit) 10 IMI TR 029 hibrit
ayçiçeği çeşidinin (kısaca ÇEŞİT olarak anılacaktır) tohumluk üretim ve satış hakkının
ebeveynleriyle (IMI 044 A ana, IMI 148 R baba) birlikte 10 yıl süre (tohum çoğaltımı
çalışmaları ve tescil süresi nedeniyle ilk üç yıl ıslahçı hakkı (royalite) ödemesiz olmak üzere)
ilesadece yurtdışında tescile başvurmak üzere, ihale sonucu hak eden istekliye (kısaca
FİRMA olarak anılacaktır) sözleşmenin imzalanmasını müteakip satışı yapılacaktır.
2-Çeşidin bütün hakları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına ENSTİTÜ’ye aittir.
ENSTİTÜ’nün adının değiştirilmesi veya başka bir enstitü veya kurumla birleştirilmesi
durumunda tüm haklar ve yükümlükler adı değiştirilen veya birleştirilen enstitüye veya kuruma
ait olacaktır.
3-Çeşidin ve ebeveynlerinin 5042 sayılı kanundan doğan hakları ENSTİTÜ’ye aittir. Çeşidi alan
firma tohum paketleri ve her türlü yazılı, sözlü, görüntülü reklam ve yayında Enstitü logosu ile
‘Islahçı Kuruluş: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ ibaresini kullanmak zorundadır.
4-ENSTİTÜ çeşidini Bakanlık adına muhafaza eder. Çeşit üretim ve pazarlama haklarının
FİRMA’ya devrinden sonra (sözleşmeden sonra) ENSTİTÜ, sözleşme süresince kendisi üretip
satamaz. Ayrıca çeşit tescil olduktan sonra FİRMA da üretim ve pazarlama hakkına sahip olduğu
ÇEŞİT’ in üretim ve satış hakkını üçüncü firma ya da kişilere devredemez.
5-ENSTİTÜ çeşide ait ebeveyn tohumluğu başka çeşitlerin üretimi için kullanabilir ve satışını
yapabilir. ENSTİTÜ ebeveynlere ait hakları aynı ÇEŞİT’i (10 IMI TR 029) oluşturmamak şartıyla
başka bir kişi veya kuruluşa da satabilir/devredebilir.
6-ENSTİTÜ demonstrasyon, araştırma amacıyla veya kendi arazilerinde kullanılmak üzere
ÇEŞİDE ait F1 tohumlukları üretebilir ve üretilen bu tohumlukları ticarete konu olmadan
araştırma veya deneme maksatlı olmak kaydıyla dilediği kişi veya kuruluşa verebilir.
7-Enstitü, üretim hakkını sattığı çeşit adayının (aday çeşidin) ebeveynlerinden ilk yıl Çeşit’e ait
SAF HAT ve F1 tohumluk üretimi amacıyla, yeterli miktarda tohum bulunmadığı için, elit
ebeveyn hat ve demostrasyon amaçlı hibrit tohum çoğaltımı Enstitü ve Firma tarafından
yapılacaktır. Tohum çoğaltımından sonra aday çeşit için FİRMA tarafındanyurtdışında tescil ve
üretim izni başvurusu yapılacaktır. Üretim izni alındıktan veya tescil olduktan sonra sertifikalı
ebeveyn çoğaltımı ve sertifikalı hibrit tohum çoğaltımı Firma tarafından yapılacaktır.
8-FİRMA mücbir sebeplerle ebeveyn hattı üretemediği durumlarda; üretim programı için istediği
ebeveyn hat tohumluk talebini, 1 yıl önce en geç Nisan ayının ilk mesai günü ENSTİTÜ’ye
bildirir. ENSTİTÜ FİRMA’nın istediği miktarda ebeveyn tohumluğu, tohumluk üretim
programının uygunluk durumuna göre üretir. Bu durumda FİRMA ENSTİTÜ’ye ENSTİTÜ
tarafından o yıl açıklanan ebeveyn tohumluk kg bedeli üzerinden öder.
9-FİRMA tarafından ENSTİTÜ’NÜN üretmesi talep edilen ebeveyn tohumluklarınüretiminde
mücbir sebeplerle (sel, dolu, grev, salgın hastalık-zararlı, yangın v.b) bir aksama meydana gelirse
ENSTİTÜ sorumlu tutulamaz. Böyle durumlarda ENSTİTÜ, FİRMA’yı yazılı olarak
bilgilendirir.
10- FİRMA, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ile 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı
Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili ülkenin mevzuatına uygun olarak tohumluk
üretim ve pazarlama faaliyetlerini yapmak zorundadır.
11-Mücbir sebepler dışındaki, yetiştirme tekniklerinden kaynaklanan ya da sertifikasyon
aşamasında yaşanacak sorunlardan FİRMA sorumludur. Bu tarz sorunlardan dolayı yaşanacak
aksaklıklarda üretim gerçekleştirilememiş dahi olsa FİRMA sözleşmede belirtilen o yıla ait bedeli
ENSTİTÜ’ye ödemek zorundadır.
12-Firma, çeşit ve ebeveynleri ile ilgili hak, yetki ve sorumluluklarını başkasına devredemez,
ebeveynleri ıslah amaçlı kullanamaz.
13-FİRMA tohumluk üretiminde gerekli izolasyon mesafesine uyar, tohumluk üretiminde tip dışı
seçimlerini yapar, gerektiğinde ENSTİTÜ’den teknik yardım talep eder. Tohumluğun genetik
safiyetinden, fiziksel temizliğinden, çimlenmesinden ve tüm sertifikasyon işlemlerinden FİRMA
sorumludur. Çeşidin uygun olmayan ekolojik koşullarda üretilmesinin tavsiye edilmesi ve
tohumluğun üretim aşamasında herhangi bir hata yapılması durumunda üreticilerden gelecek
şikayetlerden FİRMA sorumludur. Dolaylı olarak çeşide zarar verecek böyle olumsuz gelişme ve
durumları ENSTİTÜ’nünFİRMA’ya yazılı olarak bildirme ve tedbir alma yetkisi bulunmaktadır.
14-FİRMA, ENSTİTÜ’nün istemesi halinde üretimin herhangi bir döneminde çeşidin ekim
yerlerini, alanlarını göstermek, bu üretimden elde edilen ürünlerin sertifika belgelerinin
fotokopilerini ENSTİTÜ’ye vermek zorundadır.
15-Firma, yurt dışında tohumluk üretimi yaparsa, yaptığı üretim ve sertifikalandırma miktarını o
ülkenin yetkili sertifikasyon kuruluşundan alacağı belge ile Enstitüye bildirmek zorundadır.
16-Tohumluk üretim ve satış işini yürütürken, her türlü kurum-kuruluşlarla (3. şahıs) oluşabilecek
sorunlardan FİRMA sorumludur.
17-Firma, sözleşme süresi boyunca Çizelge-1’de verildiği üzere Firmanın İhalede Artırdığı
royalite (ıslahçı hakkı) Miktarı (%) ile minimum yıllık tohum satış miktarının (en az 20.000
kg) çarpılması ile bulunan tohumluk miktarının Firmanın o yılki tohumluk satış TL/Kg
fiyatı(KDV Hariç) ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarı, Çizelge-2’deki takvimde
belirtildiği şekilde, kamu kurumlarınca onaylanmış mücbir sebepler dışında tohumluk üretip
üretmediğine bakılmaksızın, satış yapılan yılın Kasım ayının 15’ine kadar ödemek zorundadır.
Çizelge 1.10 IMI TR 029 Hibrit Ayçiçeği Çeşidi FİRMA Royalite (ıslahçı hakkı) Miktarı
Artırımı ve ENSTİTÜ’nün Minimum (firma çeşidi üretsedeüretmesede)Yıllık Alacak Hesabı.
(1) Minimum (ihale başlangıç)royalite (ıslahçı hakkı)
Miktarı (%)
(2) FİRMA’nın İhalede Artırdığıroyalite (ıslahçı hakkı)
Miktarı (%)
(3) Üretilen Tohumun %’i (kg) [(20000) x (2) = (3)]
(4) ENSTİTÜ’nün Alacağı Toplam Tutar (TL) (KDV
hariç) [(3) x Tohum satış fiyatı TL/kg =(4)]
TOPLAM
6
NOT: Firmanın ihalede artırdığı royalite miktarına (2) göre 20.000 kg yıllık minimum toplam
tohum satış miktarı ve FİRMA’nın tohum satış fiyatına göre ENSTİTÜ alacağı yıllık (TL) (4)
hesaplanacaktır. FİRMA,ENSTİTÜ’ye Çizelge-2’teki takvime göre yıllık ödeme yapacaktır.
Çizelge 2: 10 IMI TR 029Hibrit Ayçiçeği Çeşidi için Ödeme Takvimi
1.Yıl
15 Kasım
2018
2.Yıl
15 Kasım
2019
3.Yıl
15 Kasım
2020
4.Yıl
15 Kasım
2021
5.Yıl
15 Kasım
2022
6.Yıl
15 Kasım
2023
7.Yıl
15 Kasım
2024
18- Bir çeşidin tohumluğu, sertifikalı olduğu takdirde satışı yapılabilir. Firma ilk sertifikalı hibrit
tohumunu sattığı yılın Kasım ayının 15’inde ilk royalite ödemesi yapacaktır. Firma, tescile
başvurduğu ülkede üretim izni uygulaması yoksa çeşit tescil olduktan sonra FİRMA ilk
sertifikalı hibrit tohumunu sattığı yılın Kasım ayının 15’inde ilk royalite ödemesi yapacaktır.
Çizelge 2’deki ödeme takvimi tablosu normal şartlarda tescil edildiği durum için
belirlenmiştir.Ancak üretim izni uygulaması varsa ve üretim izni alındığı durumda üretim izinli
olarak ilk sertifikalı tohumun üretilip satıldığı yıl ödeme takvimi başlayacaktır.
19-FİRMA çeşidin tohumluk üretiminin herhangi bir aşamasında mücbir sebepten üretim
yapamamış olması halinde; mücbir sebebi resmi kurumlardan alınan belge ile belgelendirmesi
durumunda, aynı şartlarda taahhütlerini yerine getirmek kaydıyla sözleşmesi bir yıl daha uzatılır.
Uzatma süresi sonunda ihalede beyan edilen ve hesaplama sonucu sözleşmede belirtilen meblağı
ENSTİTÜ’ye ödemek zorundadır.
20-ENSTİTÜ’nün istemesi halinde ENSTİTÜ tarafından görevlendirilen personel ekiliş
alanlarını kontrol edebilir.
21-Firma çeşidin üretimi ile ilgili olarak danışma amacıyla Enstitüden konu uzman(lar)ı davet
edebilecektir. (Enstitünün iş yoğunluğuna göre planlama yapılarak personel görevlendirilir).
Davet ettiği uzman(lar)ın ulaşım ve konaklama masraflarını Firma karşılayacaktır.
22-FİRMA ürettiği F1 tohumluğundan her yıl demonstrasyon amacı ile 50 kg ENSTİTÜ’ye
vermekle yükümlüdür. ENSTİTÜ dilerse bunu talep etmeyebilir.
23-İhaleyi kazananFİRMA ile ENSTİTÜ arasında yukarıda belirtilen konuları ve diğer hususları
içeren 31.12.2024 tarihine kadar sürecek bir sözleşme yapılacaktır.
24-Bu sözleşme süresi konu edilen çeşit, aday çeşit olması nedeniyle 10 (on) takvim yılı olup,
31/12/2024 tarihinde (mücbir sebeplerin gerçekleşmesi durumunda 1 yıl uzatılabilir) sona
erecektir. Sözleşmenin süresinin son 60 günü içinde taraflar enstitüde toplanarak Firma’nın talep
etmesi durumunda sözleşmenin uzatılması (5 yıl daha uzatılır)veya bitirilmesine yönelik karar
alınır. Süre uzatılması durumunda aynı sözleşme maddeleri geçerlidir. Firma elinde tohumluk
stoklarını sözleşme bitiminden itibaren 1 (bir) takvim yılı süresince daha bu sözleşme şartlarını
yerine getirmek suretiyle satabilir. Enstitü süre uzatımı olmadığı takdirde tekrar o çeşit için ihale
yapıp yapmamakta serbesttir.
25.Çeşit aday bir çeşittir ve ihaleden sonra tescile başvurulacaktır, tescil olmama olasılığını
ihaleye giren FİRMA kabul edecektir. ÇEŞİT’in tescil olmama durumunda FİRMA elindeki
çeşide ait ebeveyn materyali tohumlarını ENSTİTÜ’ye teslim eder ve herhangi bir şekilde
ıslahta, çeşit geliştirmede kullanamaz ve üçüncü şahıslara devredemez.
26.Çeşit tescil olmadığı takdirde yapılan sözleşme geçersiz kalacaktır. Firma çeşidin tescil
olmamasından dolayı Enstitüyü sorumlu tutamaz ve herhangi bir hak iddia edemez.
27.Firma, çeşit için sadece yurtdışında tescile başvurabilir. Firma, Çeşit için yurtiçi tescil
başvuru yapmayacaktır.
28-Sözleşme süresince doğacak anlaşmazlıklarda öncelikle Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü (2 temsilci) ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (1 temsilci) temsilcilerinden
kurulacak 3 kişilik hakem komisyon tarafından değerlendirilerek sonuca bağlanacak, sonuç
alınamaması durumunda anlaşmazlıkların çözümünde Edirne mahkemeleri yetkilidir.
29-Mücbir sebepler dışında tohumluk üretimi yapılıp, tohumluk satışının gerçekleşmediği
durumda, o yıl ödenecek zorunlu royalite miktarı hesaplanırken söz konusu ülkelerdeki 3 adet
yetkilendirilmiş tohumluk üretici kuruluşun sertifikalı tohumluk satış fiyatlarının ortalaması
dikkate alınarak hesaplama yapılır.
30- Çeşide Ait Bazı Bilgiler:
Çeşit Adı: 10 IMI TR 029
Çeşit sahibi ve Islahçı kuruluş: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Üretim izni: Yok(Çeşit adayı)
Islah yöntemi: Melezleme,Pedigri
Ebeveyn:IMI 044 A ana, IMI 148 R baba
Kullanım şekli: Yağlık, IMI grubu herbisitlere yüksek tolerant
Tarımsal özellikleri:
%50 Çiçeklenme gün sayısı(gün):76 gün, orta geççi
Fizyolojik Olum: Ortalama 118 gün
Bitki boyu(cm): 173
Teknolojik özellikleri: Bin dane ağırlığı(g): 48, Yağ Oranı: %46
Ortalama verim: 244 kg/da’dır
Dr. Göksel EVCİ
Endüstri Bitkileri Şube Şefi
Download

Teknik Şartname