TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI TOPLAM 280 TON YEM ALIMI
İDARİ ŞARTNAMESİDİR.
İKN: 2015/38966
Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TİGEM” Sultansuyu Tarım
İşletmesi Müdürlüğü “İŞLETME” ihaleye iştirak eden veya üzerine ihale yapılan gerçek ya da
tüzel kişiler de “FİRMA” olarak adlandırılmıştır.
1-İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:
İşletmemiz sığırcılık şubesinin 3 aylık (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ihtiyacı olan
aşağıdaki tabloda miktarları ve cinsleri belirtilmiş olan toplam 280 ton yem ekli teknik şartname
esaslarında açık ihale kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
YEMİN CİNSİ
MİKTARI BİRİMİ
SÜT YEMİ 2
155
Ton
KURU DÖNEM YEMİ
15
Ton
DÜVE YEMİ
25
Ton
SIĞIR BESİ YEMİ
55
Ton
BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ
10
Ton
BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ
20
Ton
TOPLAM:
280
Ton
Teklifler; yukarıda isimleri ve miktarları yazılı yemin, tamamı için verilecektir.
Teklifler toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir.
En düşük fiyatı veren firma ihaleyi kazanmış sayılacaktır.
2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN:
İhale 15.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00’te İşletmemiz İdare binasında Alım-Satım
ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılımın olmaması veya verilen fiyatların
komisyonumuzca uygun görülmemesi halinde ihale, 22.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00’te
aynı şartlarda tekrar edilecektir.
3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a)-Kanuni ikametgâhı olması,
b)-Geçici teminat vermesi,
c)-Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı oldukları ve
hâlihazır faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d)-Müşterinin Tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin
ibraz edilmesi.
e)-Hâlihazırda ihale konusu işle doğrudan iştigal edildiğinin belgelenmesi ve gerekli
belgelerin komisyona ibraz edilmesi.
f)-Teklif verecek firmalar, (İSO–9001 ve / veya İSO 9002 Yem üretimi ile ilgili) belgeye
sahip olacaktır. Belge komisyona ibraz edilecektir.
4- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR:
Aşağıda yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye giremezler.
a)-Genel Müdürlüğün tüm personeli,
b)-Evvelce sözleşme yapılanlardan taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine
getirmedikleri için veya buna benzer nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerini karar alınıp
tamim edilen kimseler,
c)-Kanunlarla Hükümet ve ilgili Bakanlıkların kararları ile geçici veya daimi olarak
ihaleye katılamayacakları hakkında karar alınmış olanlar,
Sayfa 1 / 4
d)-İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli
olanlarla bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sihri hısımları
ile bunların ortakları.
Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan, ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılacağı
gibi, geçici teminatları da irad kaydedilir. Sözleşme yapılmış ise fesih edilerek kati teminat irad
kaydedileceği gibi, ikinci ihale yapıldığı takdirde İşletme aleyhine meydana gelebilecek zararziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir.
5- FİYAT
:
a)-Fiyatlar, TL olarak belirlenecektir.
b)-Fiyatlar, KDV hariç olarak verilecektir. (Fiyatlar peşin satışa göre verilecektir.)
c)-İhalede verilen ve onay makamı tarafından kabul edilen ve siparişe esas olan fiyat
sabit olup, verilen fiyatlar söz konusu yemin tamamı alınıncaya kadar geçerli olup fiyat artışı
yapılmayacaktır. Herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.
d)-Ödeme; Mal tesliminden sonra kesilecek faturaya istinaden, 10 gün içerisinde nakden
yapılacak olup % 20’si tahlil sonucuna kadar tutulacaktır.
6-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
a)-İhale ile ilgili geçici teminat teklif edilen ihale toplam tutarının, %3’ü kadar olacaktır.
b)-Kesin teminat ihale tutarının, % 6 oranında olacaktır.
c)-İhale ile ilgili geçici teminatlar, işletmemizin kasasına veya Ziraat Bankası Akçadağ
Şubesindeki, IBAN NO: TR12 0001 0004 0005 9943 7852 37 nolu hesabımıza yatırılarak
alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir.
1-Tedavüldeki Türk parası,
2-Banka teminat mektupları (süresiz ve limit dâhili olacaktır)
3-Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve özel kanunlarında teminat
olarak kabul edileceği açıklanan belgeler,
4-Döviz, (ihale günündeki Merkez Bankası döviz alış kuruna göre TL. Olarak teminat
tutarını karşılayacak ve kesin teminat olması halinde (Türk Lirasına çevrilmek kaydıyla.)
d)-İhalede üzerinde ihale kalmayan firmaların geçici teminatları, ihale sonunda iade
edilecektir. Üzerinde ihale kalan firmaların geçici teminatları ise ihale sonucunun yetkili
makamlar tarafından onaylanmasını müteakip iade edilecektir. (Bu süre en fazla 30 gündür.)
7- TEKLİF MEKTUPLARININ HAZIRLANMASI, VERİLMESİ VE ZARFLARIN
AÇILMASI:
a)- Teklif mektupları en geç, 15.04.2015 Çarşamba günü ve saat 14.00’e kadar işletme
gelen evrak servisine verilmiş veya bu saate kadar işletmemize ulaşacak şekilde posta ile
gönderilmiş olacaktır.
Bu saate kadar gelen evrak servisine verilmeyen veya ulaşmayan teklif mektupları
dikkate alınmaz.
b)- Teklif mektubu bir zarfa konulup mühürlendikten sonra zarfın üzerine firma adı açık
olarak yazılacaktır. Bu zarf, 3.ncü maddede belirtilen hususlarla ilgili belgelerle birlikte başka
bir zarfa konulacak, zarf kapatılıp mühürlenecek ve üzerine, “280 TON YEM ALIMI
TEKLİFİDİR” ibaresi yazılarak işletme gelen evrak servisine verilecektir.
c)- Teklif mektuplarında konu ile ilgili idari ve teknik şartnamenin okunduğu ve bütün
maddeleri ile birlikte aynen kabul edildiği açıkça belirtilecektir. Mukabil veya alternatif
teklifleri dikkate alıp almamakta işletme serbesttir. Tekliflerde fiyatlar hem rakamla hem de yazı
ile yazılacaktır. Tutarsızlık halinde yazıya itibar edilecektir.
d)- Teklif mektupları, aynı gün saat 14.00’te işletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu
tarafından açılarak değerlendirilir.
8- SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT:
Sayfa 2 / 4
İhale kararının, onaylanmasından sonra ihalenin yapıldığı firmaya yazılı olarak bildirilir.
Firma tebliğ tarihinden itibaren, 5 (beş) gün içerisinde sözleşme yapmaya ve kesin teminatı
yatırmaya mecburdur.
9- VERGİ RESİM VE HARÇLAR :
İhale, sözleşme ve taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme
giderleri firmaya aittir.
10-TEKLİFLERİN OPİSYON SÜRESİ VE ARTIRIM:
Teklif mektupları İhale tarihinden itibaren en az, 60 gün opsiyonlu olacak ve firmanın
bu süre zarfında İşletmeye bağlılığı devam edecektir. Teklifler verildikten sonra tekliften
vazgeçilmez ve değişiklik teklif kabul edilmez.
11- ÖDEME ŞARTLARI:
İşletmeye teslim edilen yemlerin bedelleri, %80’ni peşin, kalan %20’si analiz
sonuçlarına göre ödenecektir. Analiz bedeli yüklenici firmanın alacağından tahsil edilir.
12- TAAHHÜDÜN MİKTARI SÜRESİ VE TERMİN:
a-İşletme alınacak yem miktarlarını, % 25 oranında (+ -) değiştirebilir. Firma
miktar değişikliğini kabul etmek zorundadır.
b-Alınacak yemler üç aylık zaman diliminde, ayda 2–3 defa da toplam 60–70 ton
civarında ve istenilen zamanlarda nakliye ve boşaltma satıcı firmaya ait olmak üzere peyder
pey alınacaktır.
c-Yemlerin yüklenmesi işi yüklenici firmaya ait olacak ve firma bu iş için
işletmemiz işçilerini çalıştırmak isterse ücretini ya peşin olarak işçilere ödeyecek ya da işçi
ücretleri firmanın ödemesinden kesilecektir.
d-Bayram ve resmi tatillerde de yem talep edilebilir. Sözleşme bitim tarihinden itibaren
işletme bu süreyi yazılı bildirmek kaydı ile 30 gün uzatabilir. Teslimat yeri işletmemiz
sığırcılık tesisleridir.
e- İşin süresi sözleşme tarihinden itibaren itibaren 3 aydır.
13- TESLİM TESELLÜM YERİ VE ŞARTLARI:
a-Teslim edilen yemler, işletmemizin muayene komisyonu tarafından, istenirse satıcı
firmanın yetkili elemanlarının da iştiraki ile yemin teslim tarihinde muayene edilir.
Firma temsilcisinin hazır bulunmaması halinde, muayene komisyonunun almış olduğu
karar geçerli olacaktır.
b-İşletmeye teslim edilen yemler, şartname ekindeki teknik şartnamede belirlenen
özelliklerde olacaktır.
c-Teslim edilen yemler, teknik şartnameye uygun olması durumunda kati kabulü yapılır.
Aksi halde teknik şartnameye uygun olmayan yemler firmaya iade edilerek, 2 iki gün içerisinde
istenilen özelliklerdeki yem ile değiştirilmesi istenir. Firma buna itiraz edemez.
14-TAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI:
a-Firma sözleşmenin akdinden sonra taahhüdünden, kısmen veya tamamen vazgeçerse,
protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın kesin teminat şartı ceza olarak irad
kaydedilir.
b-Firma bu şartname ve eklerindeki belirtilen şartları kısmen veya tamamen yerine
getirmediği takdirde kendisine tebliğ tarihinden itibaren en fazla 7 (yedi) gün süreli bir ihtar
gönderilerek, taahhüdünü yerine getirmesi istenir. Bu süre sonunda firma ihtar hükümlerine
uymadığı veya yerine getirmediği takdirde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek
kalmaksızın sözleşme fesh edilerek kesin teminat irad kaydedilir. Varsa işletmenin alacakları
yasal yollardan tahsil edilir. Firma gerek taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi,
kendisine verilen süre sonucu taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle, akdin feshinden sonra
akdin geri kalan kısmını tamamlamasını teminen firma nam ve hesabına yeniden ihaleye çıkılır.
İki ihale arasında işletme aleyhine olan fark zarar olarak firmadan yasal yollardan tahsil edilir.
Firma lehine fark doğarsa ödenmez.
Sayfa 3 / 4
c-Firmaya sipariş verildikten 72 saat sonra yüklenici firma yemi teslim etmek
zorundadır. Teslimatı yapılmayan sipariş tutarından %10 günlük cezai işlem olarak kesinti
yapılacaktır. Yüklenici firma buna itiraz edemez.
d- Yemlerin teslimi esnasında, varsa müteahhit elamanlarının önünde, eğer yoksa
işletme görevlileri ile birlikte her partiden şahitli numune alınarak Teknik Şartnamede
belirtildiği gibi analizleri yaptırılacaktır. Çıkan sonuçların istenilen değerlere uygun olmaması
halinde teknik şartnamede belirtilen kesintiler uygulanacak olup firma alacaklarından tahsil
edilecektir.
e- Firmaların işletmemize teslim ettiği yemlerde yapılan analiz sonucunda, (2) iki kez üst
üste teknik şartnamede belirlenen özelliklerdeki besin değerlerinin uygun çıkmaması halinde,
ilgili firma İşletme tarafından ihalelere girmekten men edilebilecektir.
15- SÖZLEŞMENİN VE ALACAĞIN DEVRİ :
İşletmenin yazılı izni olmadan müşteri sözleşme ve alacağını bir başkasına devir ve
temlik edemez. Sözleşmenin ve alacağın devrine müsaade edildiği takdirde, alacaklarda ilk
ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında,
14. madde hükümleri uygulanır.
16- MÜCBİR SEBEPLER:
Müşteri ve İşletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkânsız
kılan veya geciktiren olaylar (yangın, tabii afet, salgın hastalıklar, grev vs.) İlgili resmi
makamlarca tevsik edilmek kaydıyla ve takdiri işletmeye ait olmak üzere mücbir sebep sayılır.
Mücbir sebep halinde sözleşmenin durumu ve cezasız ek süre miktarı İşletme tarafından takdir
edilir.
Mücbir sebep halinde; Taahhüdün mücbir sebebin vukuundan önceki kısmını yerine
getirilmesi ile ilgili hükümlerini değiştirmez.
17- TEMİNATIN İADESİ:
Kesin teminat, müşterinin taahhüdünü sözleşme ve şartname esasları dâhilinde yerine
getirmesini müteakip iade edilir.
18- GENEL HÜKÜMLER:
a- Bu şartname ve akdedilecek Sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların hallinde.
ANKARA ve MALATYA Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
b- Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılacak olan tebligatlar müşterinin
kendisine yapılmış sayılır.
c- TİGEM, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3g maddesi gereğince istisna
kapsamında olup işletme ihaleyi yapıp yapmamakta, ihalede en uygun bedeli tespit etmekte
serbesttir.
d- Bu şartname, (18) madde ve şıklarından ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olanlar
şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte kabul etmiş sayılır.
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa YİĞİT
Ticaret Şefi
Sayfa 4 / 4
Murat DURMAZ
İşletme Müdürü
Download

İDARİ ŞARTNAME.pdf