YAZILIM PROJE YÖNETİMİ
Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN
İçerik

Projenin Planlanması

Proje Yönetim Planı

Gereksinimlerin Belirlenmesi

Kapsamın Belirlenmesi

İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

Proje Takviminin Oluşturulması
Proje Yönetim Planı

Proje beratının onaylanması ile başlatılan proje planlama safhasına
geçer

Proje Planlamasında kapsanan bilgiler:






Hangi proje yönetim süreçlerinin, hangi seviyede uygulanacağı
Projenin performansının değerlendirileceği ve projenin izlenip
kontrolünün yapılacağı proje temel çizgileri.
Değişikliklerin nasıl izleneceği ve kontrol edileceği
Paydaşlar arası iletişim yöntem ve gerekleri
Proje yaşam döngüsü ve fazları
Planlama safhasında Proje Yönetim Planı hazırlanır.
Proje Yönetim Planı


Proje Yönetim Planı  neyin yapılacağını ve nasıl yapılacağını
tanımlar
İçerik:
• Risk yönetim planı
• İletişim yönetim planı
• Konfigürasyon yönetim planı
• Kalite Yönetim planı
• Kapsam yönetim planı
• Değişiklik yönetim planı
• Kaynak planları
• Sorumluluk atama matrisi
• Takvim, bütçe ve kapsam temel çizgileri
Gereksinimlerin Belirlenmesi



Proje kapsamının belirlenmesindeki ilk aşamadır
Paydaşların ihtiyaç ve beklentileri tanımlanır
Gereksinimlerin belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemler








Görüşmeler
Odak grupları
Çalıştaylar
Gözlemler
Grup yaratıcılık teknikleri
Grup halinde karar alma yöntemleri
Anketler
Prototipler
Gereksinimlerin Belirlenmesi

Bu sürecin sonunda şu çıktılar elde edilir:

Gereksinimlerin tutulduğu Gereksinim Dokümanı (Paydaş
gereksinimleri dokümanı)

Gereksinimlerin proje süresince nasıl analiz edileceği, belgeleneceği ve
yönetileceğini içeren Gereksinim Yönetim Planı

Gereksinimlerin kaynaklarıyla (doküman, beklenti,vb.) ilişkilerini
gösteren ve proje boyunca izlenebilmelerini sağlayan Gereksinim
İzlenebilirlik Matrisi
Gereksinimlerin Belirlenmesi
Gereksinim dokümanları (en az) şu bilgileri içermelidir:

Projeye ihtiyaç duyulma ve başlatılma nedeni
• Projenin hedefleri
• Fonksiyonel gereksinimler
• Fonksiyonel olmayan gereksinimler
• Kalite gereksinimleri
• Kabul kriterleri
• Destek ve eğitimle ilgili gereksinimler
• Varsayımlar ve kısıtlar
•
Kapsamın Belirlenmesi

Kapsam  Proje kapsamı + ürün kapsamı

Proje kapsamı  gerekli ürün veya hizmetlerin teslim edilmesi için
yerine getirilmesi gereken işler

Ürün kapsamı  bir ürünü veya hizmeti karakterize eden özellik
ve işlevler

Kapsamın belirlenmesi aşamasının sonunda Proje kapsam
bildirimi oluşturulur

Proje kapsamına dâhil edilmemiş olan bir şey projenin
kapsamında değildir
Kapsamın Belirlenmesi

Herhangi bir aşamada sorun oluşur, değişiklik gündeme gelirse
bakılacak referans doküman kapsam bildirimidir


Projenin ilerleyen aşamalarında kapsama dâhil edilmesi istenen
unsurlar takvim ve maliyeti etkileyebileceği için ayrı bir süreç
gerektirir (Değişiklik Yönetimi).
Amaç  Yalnızca yapılması gereken işlerin yapılmasını sağlamak

Proje kapsamında olmayan işlerin yapılmasının (gold plating), proje
yönetimi açısından bir anlamı ve değeri yoktur
Kapsamın Belirlenmesi

Proje Kapsam Bildiriminde bulunması gereken temel
maddeler







Ürün kapsamı
Teslimatlar
Varsayımlar ve kısıtlar
Proje kapsamında bulunmayacak işler
Ana iş kalemleri
Takvim hedefi
Kabul kriterleri
İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

İş Kırılım Yapısı (İKY / WBS), projenin ana iş kalemlerinin
hiyerarşik biçimde proje kapsamını anlattığı bir dokümandır

İKY’de yer almayan bir iş proje kapsamına dahil değildir.

İKY, proje yönetiminin en önemli araçlarından biridir, önem ve
özen göstererek hazırlanmalıdır

Başarısız bir İKY, etkisiz bir proje yönetiminin garantisidir.

Başarılı bir İKY, izleyen tüm planlama ve kontrol süreçlerinin
başarıyla gerçekleşmesinin ön koşuludur
İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

İKY, onaylanmış mevcut proje kapsam bildiriminde belirtilen
çalışmaları temsil edecek şekilde projenin toplam kapsamını
(teslimata yönelik olarak hiyerarşik bir şekilde) iş paketlerine
ayırarak düzenler ve tanımlar.

İKY projenin temelidir ve İKY nin oluşturulmasından sonra
planlama aşamasında gerçekleştirilen hemen her şey İKY ile
ilgilidir.

Örneğin maliyet ve zaman tahminlemesi iş paketi seviyesinde
gerçekleştirilir, yine aynı şekilde riskler tüm proje için değil iş
paketleri için tanımlanır
İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

Projenin çalışma paketlerine ayrıştırılması genellikle aşağıda
verilen aktivitelerden oluşur:
 Teslimatların ve bağlantılı çalışmaların belirlenmesi ve analizi
 İKY nin yapılandırılması ve düzenlenmesi
 İKY bileşenlerinin daha ayrıntılı alt bileşenlere ayrılması
 İKY bileşenleri için tanımlama kodlarının oluşturulması ve
atanması
 Çalışmaların ayrıştırılma derecesinin yeterliliğinin doğrulanması
İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

Ayrıştırma sonucunda elde edilen iş paketlerinin aşağıda belirtilen 5
aktiviteyi sağlaması durumunda İKY oluşturulmasında ayrıştırma
işleminin yeterince yapıldığı kanaatine varılabilir.
 İş paketlerinin tamamlanma/durum bilgisi ölçülebiliyorsa
 İş paketlerinin başlangıç ve bitişleri net olarak tanımlanabiliyorsa
 İş paketi ile ilgili zaman ve maliyet kolayca tahmin edilebiliyorsa
 İş paketinin tamamlanması için tahmin edilen süre kabul edilebilir
sınırlarda ise
 İş atamaları bağımsız yapılabiliyorsa

Eğer İKY kapsamında tanımlanan iş paketleri yukarıda sayılan
maddeleri karşılamıyorsa ayrıştırmaya devam edilmeli ve bu
kontroller tekrar gerçekleştirilmelidir
Örnek
“C” Derleyicisi
için Yazılım
“C” Derleyicisini
Yap
Kullanıcı
arayüzü
Test birimini
Yap
Dosya
sistemi
Belgeleri
yaz
Parser
1.0 “C” Derleyicisi için Yazılım
1.1 “C” Derleyicisini Yap
1.1.1 Kullanıcı arayüzü yap
1.1.2 Dosya sistemi yap
1.1.3 Parser yap
1.1.4 Kod üretici yap
1.1.5 Runtime sistemi yap
Kod
üretici
Yazılımın
kurulumu
Geliştirmeyi
yönet
Runtime
sistemi
1.2 Test birimini yap
1.2.1
1.3 Belgeleri yaz
1.4 Kurulum yazılımını yap
1.5 Yazılım geliştirmeyi yönet
Örnek - Detaylandırılımış
1.1 “C” Derleyicisini Yap
1.1.1 Kullanıcı arayüzü yap
1.1.1.1 GUI için SRS
1.1.1.2 GUI için tasarım
1.1.1.3 GUI nin kodu
1.1.1.4 GUI nin testi ve
tümleştirilmesi
1.1.2 …
1.1 “C” Derleyicisini Yap
1.1.1 İsterleri çözümle
1.1.1.1 GUI
1.1.1.2 Dosya Sistemi
1.1.1.3 Parser
1.1.1.4 Kod üretici
1.1.1.5 Runtime sistemi
1.1.2 Tasarım
1.1 Derleyici projesi
1.1.1 temel parçalar
1.1.1.n geliştirme
sürecinin fazları
1.1 Derleyici projesi
1.1.1 geliştirme sürecinin
fazları
1.1.1.n derleyicinin
temel parçaları
İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

İKY oluşturulurken gerçekleştirilebilecek olası hatalar şu şekilde
sıralanabilir:


Çok fazla detay

Çok fazla detayın çok fazla gideri olur

Müşteriler İKY de belirtilen her maddeyi izlemek için ısrar edebilirler ve sizde
takım içi gözden geçirmelerinize onları bu kadar karıştırmak istemeyebilirsiniz
İş paketlerinin belirsizliği


Bazı işlerin dışlanması


Mümkün olduğunca kriterleri olan somut başlangıç ve sonlandırma olayları
belirleyin
Bir işi dışlama ile o işin maliyeti 0 olur ki bu durum nadiren doğrudur
Tekrarlar

Büyük projelerde aynı işi birden fazla yerde belirtmek mümkün olabilir
İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

İKY oluşturulması süreci sonunda;




İKY
İKY Sözlüğü
Kapsam temel çizgisi (İKY, İKY sözlüğü ve kapsam bildiriminden oluşur) ortaya
çıkar
İKY sözlüğü içeriği:









Hesap kodu belirteci
Çalışmanın tanımı
Sorumlu organizasyon
Kaynaklar
Maliyet tahminleri
Kalite gereksinimleri
Kabul kriterleri
Gerekli kaynaklar
Teknik referanslar
İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

Tamamlandığında İKY;

Projede kapsamı ilgilendiren bir değişiklik söz konusu olduğunda,
kapsam bildirimi ile beraber İKY değişiklik isteğinin planlanan proje
kapsamına dâhil olup olmadığının görülmesini sağlar.

Entegre değişiklik kontrolünün bir parçası olarak değişikliklerin
kapsam üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesini sağlar

Proje kapsamında hangi işlerin yapılacağını gösterdiği için kapsam
kaymasının kontrolünü sağlar

Proje kapsamını ve takım üyelerine (özellikle yeni olanlara)
sorumluluklarını gösteren bir iletişim aracı olarak kullanılır
İş Kırılım Yapısının Oluşturulması



Temel Çizgide olmayan bir kapsam değişikliği gerektiğinde, bu
değişiklik entegre değişiklik kontrolü ile gerçekleştirilmeli ve İKY,
İKY sözlüğü ve kapsam bildirimi yeni iş paketi/paketleri eklenerek
güncellenmelidir.
Bu güncellenen doküman seti projenin yeni kapsam temel çizgisi
olur.
Bu güncellemeler gerçekleştirilmezse;

Takvim ve maliyet hesaplamasında kullanılan iş paketleri ile
güncellenmemiş İKY deki iş paketleri uyuşmadığından Takvim ve maliyet
temel çizgisinden kayma olur

İKY nin teslimatlar ile uyuşmaması durumunda müşteri ile iletişim sorunu
olur

Proje ekibinden beklenen iş ile İKY de tanımlanan işler arasında
uyumsuzluk olur
İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

İKY projenin ilerleyen aşamalarında şu amaçlar için kullanılabilir:
 Maliyet tahminlemesi

Kalite planlaması

Risklerin belirlenmesi

Bütçenin belirlenmesi

Takvim planlaması

Tedariklerin planlaması
Proje Takviminin Oluşturulması

Proje takviminin oluşturulması Proje Yönetim
geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen bir aktivitedir.
Planının

İKY’den yararlanarak aktivitelerin belirlenmesi, işin akışına göre
aktivitelerin sıralanması, her aktivitenin süresinin tahmin edilmesi
gereklidir.

Proje takviminin planlanması projenin zaman yönetimi ile ilgilidir.

Bir projenin tamamlanması için proje teslimatlarının gerçekleştirilmesi,
bu teslimatların gerçekleştirilmesi için de bazı aktivitelerin yerine
getirilmesi gerekir.

Aktivitelerin gerçekleştirilmesi için tanımlanmış olan bu aktivitelere
kaynak atanarak tamamlanma zamanı tanımlanmalıdır.
Proje Takviminin Oluşturulması

Proje takvimi, proje faaliyetinin denetimi ve gözetimi için bir
temeldir

Proje Takvimi:





Birbirine bağımlı olan/olmayan aktiviteler arasındaki ilişkileri ve
bunların nasıl tamamlanacağını belirler
Her aktivitenin/olayın programlanan ve gerçekleştirilen sonuçlarını
ortaya koyar
Olası sorunların belirlenip çözümlenmesinde ve projenin zamanında
bitirilmesine yardımcı olur
Projenin daha iyi anlaşılmasını ve sistemli bir biçimde izlenilmesini
sağlar
Projenin etkin bir biçimde yönetimi için yol göstericidir ve bir
rehber görevi görür
Proje Takviminin Oluşturulması

Doğru ve kullanışlı bir takvim tahminlemesi oluşturmak için
yapılması gerekenler:
 Aktivitelerin tanımlanması
 Aktivitelerin sıralanması
 Aktivite kaynaklarının tahmin edilmesi
 Aktivite sürelerinin tahmin edilmesi
 Zaman çizelgesinin oluşturulması
 Takvimin kontrol edilmesi ve optimizasyonu
Aktivitelerin Tanımlanması

Bu safhada İKY de tanımlanan iş paketleri daha alt seviye olan
aktivitelere kırılır.

Aktiviteler takvim tahminlemesi yapılabilecek izlenebilecek ve
yönetilebilecek seviyede küçük olmalıdır

Tamamlandığında aktivitelerin tanımlanması sürecinin sonunda
aktivite listesi ve aktivite detaylarını içeren dokümantasyon
oluşturulur.

Bu safha Projede kullanılacak kilometre taşlarının belirlenmesini
de içerir.

Bu kilometre taşları proje beratında özeti verilen ve sözleşmede
tanımlanmış kilometre taşlarının yanı sıra proje ekibi tarafından projenin
izlenmesi ve kontrolünün sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla belirlenen
kilometre taşlarını da içerir.
Aktivitelerin Tanımlanması

Aktivitelerin belirlenmesinde kullanılabilecek teknikler:

İKY nin oluşturulmasında kullanılan ayrıştırma,

Yaklaşan dalga planlaması (Rolling Wave Planning)  yakın vadede
gerçekleşecek olan aktivitelerin ayrıntılı olarak belirlenmesi uzun
vadeli aktivitelerin üst seviye planlama olarak kalması ve zamanları
yaklaştıkça yapılacak işle ilgili olarak daha fazla bilgi edinilmesi
sonucu detaylandırılması mantığına dayanır.

Eski şablonlar

Uzman görüşü
Aktivitelerin Tanımlanması

Aktivitelerin tanımlanması süreci sonunda şu çıktılar elde edilir:
1- Aktivite Listesi
Bu
liste proje kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm takvimsel
aktiviteleri kapsam tanımlarıyla içerir.
Böylece ilgili ekip üyesi işin ne olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda
fikir sahibi olur.
2- Aktivite Özellikleri
Aktivite
listesinin parçası olup gerçekleştirilecek aktivitelerin
özelliklerini içerir.
Aktivite ile ilgili bilgiler edinildikçe aktivitenin öncül-artçıl aktiviteleri,
mantıksal bağları, kısıtlar… aktivite özelliklerine eklenir.
3- Kilometre taşları (milestone) listesi ortaya çıkar.
Projenin
önemli tamamlanma noktalarıdır. (örneğin bir teslimatın
onaylanması)
Aktivitelerin Sıralanması

Bir önceki aşamada belirlenen aktivite ve kilometre taşlarının
aralarındaki bağımlılıkları da göz önüne alarak düzenlenmesini
içerir.

Aktiviteler arasında 3 tür bağımlılık söz konusudur.
 Zorunlu Bağımlılıklar
 İsteğe Bağlı Bağımlılıklar
 Harici Bağımlılıklar
Aktivitelerin Sıralanması

Bağımlılıklar arasında 4 tür mantıksal ilişki tanımlanabilir

Bitiş – Başlangıç (Finish to Start)

İkinci aktivite başlangıcı birinci aktivitenin bitişine bağlıdır. Birinci aktivite
tamamlanmadan ikinci aktivite başlayamaz
Aktivite-1
Bitiş-Başlangıç
Aktivite-2

Bitiş – Bitiş (Finish to Finish)

İkinci aktivitenin bitişi birinci aktivitenin bitişine bağlıdır. İkinci aktivite
birinci aktivite bitmeden bitemez
Aktivite-1
Bitiş-Bitiş
Aktivite-2
Aktivitelerin Sıralanması

Başlangıç – Başlangıç (Start to Start)

İkinci aktivitenin başlangıcı birinci aktivitenin başlangıcına bağlıdır. ikinci
aktivite birinci aktivite başlamadan başlayamaz
Aktivite-1
Başlangıç-Başlangıç
Aktivite-2

Başlangıç – Bitiş (Start to Finish)

İkinci aktivitenin bitişi birinci aktivitenin başlangıcına bağlıdır. İkinci
aktivite birinci aktivite başlamadan bitemez.
Aktivite-1
Başlangıç-Bitiş
Aktivite-2
Aktivitelerin Sıralanması

Bu mantıksal ilişkilerin tanımlanması için aktiviteler arasında önde
gitme ve gecikmeler (leads-Lags) uygulanabilir.

Örneğin bitiş-başlangıç mantıksal ilişkisinde;

önde gitme uygulandığında ikinci aktivite birinci aktivite bitmeden
uygulanan önde gitme kadar önce başlar

gecikme uygulanması iki aktivite arasında bekleme süresi
eklenmesi anlamına gelir yani ikinci aktivite birinci aktivitenin
bitmesinden uygulanan gecikme süresi kadar sonra başlar
Aktivitelerin Sıralanması

Aktiviteler arasındaki bağımlılıkların ve mantıksal ilişkilerinin
belirlenmesi ile Ağ Diyagramı çizilebilir

Ağ diyagramı;






Proje zaman tahminlemesinin doğrulanmasında kullanılır
Projenin verimli bir şekilde planlanması, organize edilmesi ve
kontrol edilmesine yardımcı olur.
Aktiviteler arasındaki ilişkiyi gösterir
Takvimin sıkıştırılmaya uygunluğunu gösterir
İş akışını gösterir
Proje ilerleyişini gösterir.
Aktivite Ağları

Temel süreç



Yapılacak işleri listele (iş kırınım yapısından)
Bağımlıkları belirle (X işi Y işinden önce yapılmalıdır)
İşleri akış diyagramı formatında göster
Tasarım
Prototip
Kod
Son Tasarım
Üretim
Test
Başlangıç
Bitiş
Kontrat
Teslimat
Örnek

Aktivite
Süre (gün)
Bağımlıklar
Aktivite Ağı
Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

Aktiviteler belirlenerek sıralandıktan sonra ihtiyaç duyulan
kaynaklar ve miktarları belirlenir

Aktivitelerin yerine getirilmesinde kullanılacak olan kaynaklar


Malzeme

Ekipman

İnsan
Aktivite kaynaklarının tahmin edilmesi süreci maliyetlerin tahmin
edilmesi süreci ile yakından ilişkilidir
Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

Bu süreç dâhilinde şu aktiviteler mevcuttur:








Kaynakların elverişliliğinin gözden geçirilmesi
İKY’nin ve aktivitelerin gözden geçirilmesi
Eski benzer projelerde kaynak kullanımının incelenmesi
Kaynak kullanımı konusunda organizasyonun yaklaşımının gözden
geçirilmesi
Kaynak ihtiyaçları ve kullanımı konusunda uzman görüşü alınması
Dâhili olarak gerçekleştirilmesi yerine altyüklenici kullanılarak
temin edilmesi daha verimli olacak alanların belirlenmesi
Aktiviteler için kaynak ihtiyacının nicelendirilmesi
Hangi kaynakların kullanılacağının planlanması
Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

Aktivite kaynaklarının tahmin edilmesinde kullanılabilecek yöntemler:
 Uzman görüşü  uzmanlardan ve tecrübelerinden yararlanılarak
kaynak tahminlemesinin yapılmasıdır

Alternatif analizler  yerine getirilecek iş için alternatif çözümlerin
değerlendirilmesidir. (örneğin bir aktivitenin gerçekleştirilmesi için
gerekli yazılımın satın alınması veya geliştirilmesi)

Yayınlanan tahmin bilgilerinden yararlanma  Gerçekleştirilecek
aktivite ile ilgili sağlayıcılardan/satıcılardan daha önce alınmış
varsayımların kullanılmasıdır

Aşağıdan yukarıya (bottom-up) tahminleme Aktivitenin daha
küçük parçalara bölünmesi ve bu parçalara için tahmin yapılarak
toplamları ile aktivite için tahminin oluşturulması

Proje yönetim programları Proje yönetim yazılımları kullanılması
Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi



Amacı her bir aktivitenin tamamlanması için gerekli süreyi
belirlemektir
Süre tahminlemesi işi yapacak veya iş ile ilgili bilgisi olacak kişi
veya kişilerce yapılmalıdır
Süreler tahmin edilirken;
 Gerçekleştirilecek aktivitelerin listesi
 Aktivitelerin özellikleri
 Aktiviteler için gerekli kaynak ihtiyaçları
 Kaynak takvimi (kaynakların ilgili aktivite için uygun olduğu
zaman)
 Proje kapsam bildirimi kullanılır.
Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

Aktivite sürelerinin tahmin edilmesinde kullanılabilecek
yöntemler




Uzman Görüşü
Örneksel Tahminleme (Analoji)
Parametrik Tahmin
Üç nokta tahminleme
Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

Uzman Görüşü



Geçmişte gerçekleştirilmiş benzer aktivitelerdeki tecrübeler
kullanılır
Detaylı ve tam güvenilir bir takvim gerektirmeyen durumlar için
uygundur
Uzman görüşünün eski proje bilgileri ile harmanlanması ve
olabildiğince çok uzman görüşünden faydalanılması bu
tahminlemeyi daha verimli hale getirir.
Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

Örneksel Tahminleme





Yukarıdan aşağı tahminleme olarak da geçer (Bir nevi uzman
görüşüdür)
Bu metotta daha önce gerçekleştirilmiş projelere ait benzer
aktivitelerin sürelerinden yararlanılarak şu an yürütülen projenin
takvim tahminlemesi gerçekleştirilir
Proje ile ilgili bilgiler sınırlı olduğunda, örneğin projenin başlangıç
safhalarında proje süresi tahmin edilirken kullanılır
Az maliyetli ve hızlıdır
Kaba bir tahminleme verir.
Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

Örneğin bir işin 1 birimini yapmak için daha önceki benzer
projeler referans alınarak 4 saate ihtiyaç olduğu belirlenmiş
olsun ve yapılması gereken 100 birimlik bir iş varsa toplam iş
süresi 400 saat olarak tahmin edilebilir.


Bu yöntemin yazılım projelerinde kullanımı zordur çünkü yazılım
projelerinde yazılım geliştiriciler için zaman tahminlemesi yapılır,
geliştirecekleri birim için değil.
Üç Nokta tahminleme tekniği ilk olarak PERT (Program
Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği – Program Evaluation and
Review Technique) ile ortaya çıkmıştır.
Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

Zaman Çizelgesinin Oluşturulması

Zaman Çizelgesi (Takvim)






Aktiviteler
Aktiviteler için planlanan süreler
Kaynaklar
Aktiviteler arası ilişkiler
Ağ diyagramı kullanılarak oluşturulur.
Nihai takvimin oluşturulmasında kullanılabilecek metotlar





Kritik Yol Metodu
Varsayım Analizi
Kaynak Dengeleme
Takvimin Sıkıştırılması
Önde Gitme ve Beklemelerin Uygulanması
Kritik Yol Metodu

Ağ diyagramı üzerinde en uzun zamanı alan yoldur

Projenin bitirilebileceği en kısa zamanı belirler.

Kritik yol üzerindeki aktiviteler diğer aktivitelerden daha önemli
olmamakla beraber projenin tüm takvimi için kritiktir.
 Kritik yol hangi aktivitelerin takvimsel esnekliğe sahip olduğunu
hangilerinin olmadığını anlamaya yarar.

Kritik yol metodunda her bir aktivitenin




Erken başlama
Erken bitiş
Geç başlama
Geç bitiş zamanları belirlenir.
Kritik Yol Metodu


Kritik yolun belirlenmesi ile

Projenin ne kadar süreceği

Acil ilgi gerektiren aktiviteler/sorunlar

Hangi aktivitelerin bolluğa sahip olduğu dolayısıyla proje süresini
değiştirmeden ötelenebileceği belirlenir
Bolluk  Bir aktivitenin proje süresini uzatmadan ne kadar
geciktirilebileceğini gösteren zamandır ve kritik yol üzerindeki
aktivitelerin bolluğu sıfırdır
Kritik Yol Metodu

Kritik Yol Metodu


Kritik yolun bulunması proje yönetim
gerçekleştirilir
Kritik yolun bulunması (manuel) ile ilgili örnek;
Aktivite
Süre (ay)
İzleyen Aktivite
A
3
B, C
B
3
D
C
6
E
D
8
E
E
4
-
yazılımları
ile
Kritik Yol Metodu

Ağ diyagramının çizilerek süreleri belirlenmesi işi iki aşamalıdır.
 İleri yönde hesaplama

Geri yönde hesaplama
3
3 ay
6
6
B
0
3 ay
3
Geç Başlangıç
Bolluk
Bolluk
14
D
Geç Bitiş
Geç Başlangıç
Bolluk
Geç Bitiş
14
A
Geç Başlangıç
8 ay
Geç Bitiş
3
6 ay
Geç Başlangıç
Bolluk
Geç Başlangıç
Geç Bitiş
18
E
9
C
4 ay
Bolluk
Geç Bitiş
Kritik Yol Metodu
3
3 ay
6
6
B
0
3 ay
3
3
0
0
6
6
0
14
14
3
3
6 ay
8
5
14
14
Kritik yol A-B-D-E aktivitelerinin içerir
4 ay
18
E
9
C

14
D
A
0
8 ay
0
18
Kritik Yol Metodu
3
3 ay
6
6
B
0
3 ay
3
3
0
8 ay
14
D
6
6
0
14
14
A
0
0
3
3
6 ay
8



5
18
E
9
14
C
4 ay
0
18
14
Geri yönde hesaplama ise projenin geç başlangıç ve geç bitiş tarihleri ile
bolluklarını bulmak için kullanılır
Projenin son aktivitesinden başlayarak erken bitiş süresi geç bitiş süresine eşit
alınarak başa doğru dönülür.
Örneğin, C” aktivitesinin bolluğu:
 Geç Bitiş – Erken Bitiş veya
 Geç Başlangıç – Erken Başlangıç
Formüllerinden birisi kullanılarak 5 ay olarak bulunabilir
Varsayım Analizi

Amaç özel bir durumda meydana gelebilecek olası değişikliklerin
takvime etkisini hesaplamaktır

Varsayım analizi belirsizliklerin değerlendirilmesidir

Çoğu zaman analiz bu belirsizlikler için risk planlaması yapılmasını
doğurur

Monte-Carlo Analizi bu tür analiz için kullanılan yaygın bir
yöntemdir

Örneğin bir tedarikçinin proje için önemli bir kalemi zamanında teslim
edememesi durumunda proje takviminin bundan nasıl etkileneceğinin
analizinin yapılması
Kaynak Dengeleme



Kaynak dengeleme kaynakların aşırı tahsis edilmesi durumunda
kullanılır
Kaynak dengeleme;
 Bir kaynak aynı zaman döneminde birden fazla aktiviteye
atandığında veya
 Bir kaynak belirli zaman dilimlerinde sınırlı miktarda
kullanılabilir olduğunda, kaynağın aktivitelere uygun şekilde
dağıtılmasını içerir
Aktivite sürelerinin ve hatta kritik yolun değişmesine neden
olabilir
Takvimin Sıkıştırılması

Projelerin en önemli sıkıntılarından birisi gerçekçi olmayan
takvimlerdir.
Özellikle planlama aşamasında paydaşlar tarafından beklenen bitiş
tarihini karşılamak için veya
 yürütme aşamasında projenin takvim temel çizgisinden sapması
durumunda
projeyi takvimde belirtilen sürelere oturtmak amacıyla takvimin
sıkıştırılması gerçekleştirilir.

Takvimin Sıkıştırılması



Amaç takvim süresini proje kapsamını değiştirmeden bitirilmesi
öngörülen zamanda bitecek şekilde sıkıştırmaktır
İki Yöntem vardır:
 Paralel Çalışma (Fast Tracking)
 Kaynak yükleme (Crashing)
Paralel Çalışma
 Seri olarak planlanmış kritik yol aktivitelerinin paralel olarak
gerçekleştirilmesi sonucu kritik yolun dolayısıyla projenin
kısaltılmasına dayanan bir sıkıştırma tekniğidir
 Bu teknik bazı işlerin baştan yapılmasına ve risk artışına yol
açabilir
Takvimin Sıkıştırılması

Kaynak Yükleme

Kaynak yükleme ek kaynakların süreyi kısaltacağı aktivitelerde işe yarar

Kaynak yükleme maliyet artışı getirir.

Projede kaynak yükleme yapılacaksa aşağıdaki maddeler
tanımlanmalıdır.

Kaynak yüklemesi yapılabilecek aktiviteler

Yeni eklenecek işgücünün projeye oryantasyonu için yeterli zaman
olup olmadığı

Yeni kaynağın (ekip üyesinin) ekibin iç dinamiklerine etkisi (takımın
bütünlüğüne etkisi)

Eklenecek yeni kaynağın maliyeti

Eklenecek kaynağın yeteneği ve projeye etkisi
Download

Proje kapsamı