T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Toplantı No
: 22.01.2014
:
11:00
: 2014/02
1.
100635009 numaralı Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ramazan
KARABURÇAK’ın 15.01.2014 tarihli dilekçesinin görüşülmesi,
2.
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14.01.2014 tarih, 1358 sayı ve “Yatay
Geçiş” konulu yazısının görüşülmesi,
3.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.01.2014 tarih, 857 sayı ve “Danışman Atama
İşleri” konulu yazısının görüşülmesi,
4.
2013 - 2014 öğretim yılı güz yarıyılı maddi hata dilekçelerinin görüşülmesi,
5.
Müzik Anasanat Dalı Başkanlığı’nın 10.01.2014 tarih, 999 sayı ve “Sanatta Yeterlik Tez
Başlığı Değişikliği Formu” konulu yazısının görüşülmesi,
6.
Mezun durumda olan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi,
7.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Konusu Önerisi Bildirim Formu” konulu
yazıların görüşülmesi,
8.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Konusu Değişikliği Formu” konulu yazıların
görüşülmesi,
9.
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 120652103 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet
ŞİMŞEK ile ilgili 25.12.2013 tarih ve 2013/32 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu’nda alınan
kararın görüşülmesi,
10.
2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı tek ders sınav tarihlerinin görüşülmesi,
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Karar 1.
Aşağıda öğrenci numarası adı soyadı, Anabilim Dalı ve kayıt silme gerekçesi
yazılı Enstitümüz öğrencisinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin ilgili maddesince kaydının silinmesinin uygunluğuna,
Öğrenci No
100635009
Öğrenci Adı Soyadı
Ramazan
KARABURÇAK
Anabilim Dalı
Tarih (Y.L.)
Kayıt Silme Gerekçesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim
Öğretim
ve
Sınav
Yönetmeliği’nin 33. maddesine göre
kaydının silinmesine,
Karar 2.
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14.01.2014 tarih, 1358 sayı ve
“Yatay Geçiş” konulu yazısı incelendi; Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim
Dalı’nda doktora eğitimi yapan Yaşar USLU’nun Eğitim Programları ve Öğretim Doktora
programına yatay geçiş yapma isteği, doktora programlarının adları uyuşmadığından dolayı
uygun görülmediğine,
Karar 3.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim dalı belirtilen doktora öğrencisinin danışmanının
“Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16. maddesi” gereğince aşağıdaki şekilde
belirlenmesinin uygunluğuna,
Öğrencinin Adı Soyadı
130674111-Fethullah DUMAN
Anabilim Dalı
İşletme (Doktora)
Danışmanı
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR
Karar 4.
2013-2014 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında, aşağıda isim listesi verilen
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisinin vize mazeret sınavı
maddî hata düzeltme dilekçesine istinaden sınav kağıdını yeniden inceleyen öğretim
elemanı raporu doğrultusunda düzeltmenin aşağıdaki şekilde kabulüne,
Öğrenci
No
Adı Soyadı
120661106 Serhat
DÜZAĞAÇ
Dersin Adı Öğretim Elemanı
Modern
Yrd. Doç. Dr. Kemal
Yönetim
KARAYORMUK
Yaklaşımları
Not Değişikliği
60(altmış) olan vize mazeret
sınav notunun 80(seksen)
olarak düzeltilmesine,
Karar 5.
Aşağıda adı soyadı ve Anasanat Dalı belirtilen Sanatta Yeterlik öğrencisinin tez
başlığının “Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 1. fıkrası”
gereğince aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
Anasanat
Dalı
100656203- Müzik
Safiye
(Sanatta
YAĞCI
Yeterlik)
Danışmanı
Eski Tez Başlığı
Yeni Tez Başlığı
Doç. Dr.
Emel Funda
TÜRKMEN
Din Görevlilerinin İslami
Popüler Müzikte Kadının
Rolüne İlişkin Görüşleri:
Afyonkarahisar Örneği
Din Görevlilerinin Dinî
Türk Müziğinde
Kadının Rolüne İlişkin
Görüşleri
Karar 6.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Matematik Gelişimi 7 Testi’nin (Progress in Maths) 72-101 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” başlıklı tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma
jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans Diploması
verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Savunma Tarihi
060645010-Vesile Nilüfer İlköğretim-Sınıf Öğretmenliği 17.01.2014
SUNTURLU
(Y.L.)
Sonuç
Başarılı
Karar 7.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans/Doktora
öğrencilerinin tez konularının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 18. ve 50.
maddeleri” gereğince aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesine, Üniversitemiz dışından tez
önerisi savunmasına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz
bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
120623115Serpil ERYÖRÜK
120623114Veysel ANIL
120635103Nurcan
BİRDANE
090674005-Nuh
SALUK
120695105Harun AKGÜL
Anabilim Dalı
Türk Dili ve
Edebiyatı
(Y.L.)
Türk Dili ve
Edebiyatı
(Y.L.)
Tarih (Y.L.)
İşletme
(Doktora)
Maliye
(Doktora)
Danışmanı
Tez Konusu
Prof. Dr. Ali İrfan Hayȃlî Bey’in Gazellerinin (330-360)
AYPAY
Şerhi
Prof. Dr. Ali İrfan Hayȃlî Bey’in Gazellerinin (361-390)
AYPAY
Şerhi
Doç. Dr. Gürsoy 627 Numaralı Şeriye Siciline Göre
ŞAHİN
Afyonkarahisar’ın
Sosyal
ve
Ekonomik Yapısı (1896-1897)
Doç. Dr. Mustafa Lider-Üye Etkileşimi ve Örgütsel
HOTAMIŞLI
Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Türk
Emniyet Teşkilatı’nda Bir Araştırma
Prof. Dr. Hasan Türk ve Alman Vergi Yargılama
Hüseyin BAYRAKLI Sürecinde
Vergi
Davalarının
Karşılaştırılması
Karar 8.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans/Doktora
öğrencilerinin tez konusu değişikliklerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
19. maddesinin 1. Fıkrası” gereğince aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
120650107Selim
SELİMOĞLU
Anabilim
Dalı
İlköğretim
-Sos. Bil.
Öğr. (Y.L.)
120635114- Tarih (Y.L.)
Dilek ASLAN
ÇEVİK
090674001Soner
ARSLAN
İşletme
(Doktora)
Danışmanı
Eski Tez Konusu
Prof.
Dr. Sosyal Bilgiler Öğretiminde
Ahmet Ali Yerel Tarih Objelerinin
GAZEL
Kullanımına İlişkin
Öğretmen ve Öğrenci
Görüşlerinin İncelenmesi:
Antalya İli Örneği
Doç.
Dr. Çok Partili Hayata Geçiş
Turan
Sürecinde Refik KORALTAN
AKKOYUN
ve Faaliyetleri (1945-1950)
Prof.
Dr. Hizmet Pazarlamasında
Şuayıp
Satış Tekniği Olarak
ÖZDEMİR
NLP’nin Kullanılması ve Bir
Model Önerisi – Devre
Mülk Satışları Üzerine Bir
Uygulama
Yeni Tez Konusu
Ortaokul Öğrencilerinin
Çevre Bilinci Kazanım
Düzeyleri
İbrahim KÜÇÜKKURT(19342011)’un Hayatı, Şahsiyeti
ve Faaliyetleri Üzerine Bir
İnceleme
Fuar Organizasyonlarında
Markalaşmayı Etkileyen
Değişkenlerin Katılım Kararı
Üzerine Etkisi
Karar 9.
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 120652103 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi
Mehmet ŞİMŞEK 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında (2 yarıyıl) kayıt
dondurma süresini tamamladığı için 27.12.2013 tarih, 2013/32 toplantı sayılı Enstitü Yönetim
Kurulu’nda alınan Karar 8’in iptaline,
Karar 10.
2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü tek ders
sınavlarının 07 Şubat 2014 Cuma günü yapılmasının uygunluğuna,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
BAŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
ÜYE
Doç. Dr. Mustafa GÜLER
ÜYE
Doç. Dr. Celal DEMİR
ÜYE
Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM
ÜYE
Sultan KARADENİZ
RAPORTÖR
Download

22.01.2014 Tarih ve 2014-02 Sayılı Karar