YERSEL FOTOGRAMETRİ
Giriş, Tanım ve Kavramlar
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI
JDF346/466 YERSEL FOTOGRAMETRİ DERSİ NOTLARI
http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm
http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/
http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/fukal
DERSİN KAYNAKLARI











Yersel Fotogrametri Ders Notları, Doç. Dr. Naci YASTIKLI, YTÜ İnşaat Fak. Harita Müh. Böl, İstanbul,
2010
Sayısal Kameralarla Tarihsel Yapıların Rölevelerinin Çıkarılması Olanakları, Yrd. Doç. Dr. Aycan M.
MARANGOZ, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. ABD,
Uzaktan Algılama ve CBS Programı, Danışman: Prof. Dr. Ahmet YAŞAYAN, Haziran 2002
Yer Fotogrametrisi, Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ, KTÜ, Trabzon, 1996
Analitik Fotogrametri (Yersel), Doç. Dr. Hüseyin Gazi BAŞ, Sakarya Üniversitesi, 1993, akabe Teknik
Yayınlar Serisi, İstanbul
Applied Close-Range Photogrammetry in Construction: For 3D Modeling, Quantity Surveying, and
Augmented Reality, Fei Dai, Ming Lu, Lambert Academic Publishing, 2010
Close Range Photogrammetry: Principles, Techniques and Applications, Thomas Luhmann, Stuart
Robson, Stephen Kyle, Ian Harley, Research and Markets, Guinness Centre, Taylors Lane, Dublin 8,
Ireland, 2003
3D Modeling from Photos: Build 3d Models Fast Using Desktop Photogrammetry, Lyn Merritt,
Paperback Bk&CD-Rom
Fotogrametri, O. Altan, S. Külür, G. Toz, H. Demirel, Z. Duran, M. Çelikoyan, Karl Krauss, 7. Baskıdan
çeviri, İTÜ, Nobel Yayın Dağıtım, 2007
Introductory Digital Image Processing., John R Jensen (3rd Edition), ISBN: 0131453610, Publisher:
Prentice Hall
Digital Photogrammetry, Yves Egels and Michel Kasser, Taylor and Francis, CRC Press, 2007
İnternet Kaynakları (Sunular, Kaynak kitaplara ek elektronik belgeler ve Ödevler)
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
2
DERSİN BAŞARI KRİTERLERİ

Derse Devam: %70
 Uygulama Ödevine Devam: %100
 Vize Sayısı: 1 (Yıliçi Başarı Notuna Katkısı: %60)
 Sunular, Quizler ve Uygulama Ödevi: (Yıliçi Başarı Notuna
Katkısı: %40)

Yıliçi Başarı Notu: Vize (%60) + Sunular, Quizler ve
Uygulama Ödevi (%40)

Başarı Notu: Yıliçi Başarı Notu %40 + Final Sınavı
Notu %60
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
3
DERSİN İÇERİĞİ













Giriş, Tanım ve kavramlar,
Yersel fotogrametrinin kullanım alanları,
Endüstri, tıp, arkeoloji ve mimarlık alanında kullanımı,
Yersel Fotogrametride Matematiksel ve Geometrik Bağıntılar,
Yersel Fotogrametri Görüntüleme Aletleri ve Sistemleri,
Amatör ve sayısal kameralar,
Yersel Fotogrametrik Alımın Planlanması,
Arazide Görüntü Alımı,
Görüntü Koordinat Sistemleri,
Optik ve Lazer Görüntüleme,
3B Katı Model Oluşturma,
Görüntü Kaplama Teknikleri,
Uygulamalar
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
4
DERSİN AMACI
Dersin Amacı; eski eserlerin, arkeolojik alanların ve
mimari yapıların envanterinin oluşturulması, belgelenmesi
ve restorasyon öncesi fotogrametrik rölevelerinin
hazırlanması amacıyla yersel fotogrametri kavram,
yöntem ve uygulamalarını öğrenciye tanıtmaktır.
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
5
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yersel fotogrametri kavramı, kullanım alanları ve
metodolojisini anlamak,
 Görüntüleme alet ve sistemlerini öğrenmek,
 Eski eserler, arkeolojik alanlar ve mimari yapıları
tanımak, belgelenmelerini öğrenmek,
 Arazide görüntü alımını öğrenmek,
 3B katı model oluşturma ve görüntü kaplama
tekniklerini anlamak,
 Fotogrametrik röleve kavramında hakimiyet.

Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
6
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ
Geomatik Mühendisliği, mekanın tasarlanmasına yönelik
bilgilerin yeryüzünden veya havadan (uçaktan – uydudan)
elde edilmesi ve sunulması ile ilgili bir bilim koludur.


Yersel Gözlemler (1m-5m)
Uçaktan Algılama Yapan Sistemler



Alçaktan Uçuş Verileri (300m – 3km)
Yüksekten Uçuş Verileri (3km – 10km)
Uzaydan Algılama Yapan Sistemler


Kutupsal Yörüngeli (600km-1000km)
Yeryüzü ile Senkronize (36000km)
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
7
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ
Jeodezi, yeryuvarının ve diğer gökcisimlerinin şeklini ve
gravite
alanlarını,
bunların
zaman
içerisindeki
değişimlerini ve ortalama yer elipsoidini yer yüzeyinden
veya uzaydan gerçekleştirilen ölçümlerle belirlemeyi
amaçlayan bir bilimdir (Yersel jeodezik ölçümler).


Total Station
Global Konumlandırma Sistemleri
(GPS – Global Positioning System, GNNS – Global Navigation Satellite System)
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
8
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ
Fotogrametri tekniği, uzaktaki cisimlerin geometrik
parametrelerini belirli koşullar altında çekilmiş fotoğraflar
yardımı ile elde etme işlemidir.
Harita üretim aşamaları
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
9
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ

Yersel Gözlemler (1 - 5m)
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
10
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ

Yersel Gözlemler (1 - 5m) – Yersel Fotogrametri
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
11
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ

Yersel Gözlemler (1 - 5m) - Spektroradyometre
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
12
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ

Yersel Gözlemler (1 - 5m)
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
13
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ

Alçaktan Uçuş Verileri (300 - 3000m) - İHA
Microdrones – md4-200
Microdrones – md4-1000
Video1
Video2
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
14
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ

Alçaktan Uçuş Verileri (300 - 3000m) - İHA
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
15
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ

Alçaktan Uçuş Verileri (300 - 3000m) – Hava Fotogrametrisi
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
16
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ

Alçaktan Uçuş Verileri (300 - 3000m) – Hava Fotogrametrisi
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
17
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ

Alçaktan Uçuş Verileri (300 - 3000m) - Lidar
Lidar
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
18
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ
Uzaktan Algılama tekniği, arada mekanik bir temas
olmaksızın bir cisimden yayılan ve algılanan ışınımın
nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ile cismin
özelliklerinin ortaya konması ve ölçülmesi olarak
tanımlanabilir.
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
19
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ

Kutupsal Yörüngeli (600 – 1000km) – Uzaktan Algılama Uyduları
Landsat 7
Spot 5
Aster
Ikonos - VİDEO
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
Kometa (TK-350)
QuickBird)
20
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ

Kutupsal Yörüngeli (600 – 1000km) – Uzaktan Algılama Uyduları
Landsat 7
Aster
TK-350
Kompsat - 1
IRS 1C
Spot 5
Ikonos
QuickBird
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
21
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ

Kutupsal Yörüngeli (600 – 1000km) – Uzaktan Algılama Uyduları
(173x183)km
(60x60)km
(16.5x16.5)km
(11x11)km
(8x8)km
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
22
GEOMATİK MÜH. BİLİMİ

Kutupsal Yörüngeli (600 – 1000km)
Zonguldak iline ait
QuickBird görüntüsünün
bir bölümü
(1x1)km
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
23
FOTOGRAMETRİ TEKNİĞİ
Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden
yansıyan
ışınların
şekillendirdiği
fotogrametrik
görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin
kayıt, ölçme ve yorumlama işlemleri sonucu, güvenilir
bilgilerin elde edildiği bir teknoloji, bilim ve sanat dalıdır.
Fotogrametri sözcüğü, Eski Yunanca’ da ışık anlamına
gelen “photos”, çizgi anlamına gelen “gramma” ve ölçme
anlamına gelen “metron” kelimelerinin birleşmesiyle elde
edilmiştir.
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
24
FOTOGRAMETRİ TEKNİĞİ



Fotogrametrinin başlangıç amacı, yeryüzünün topografik
yapısını elde etmek iken, bu amaç bugün yeni ve değişik
uygulama alanlarını da içermektedir.
Günümüzde fotogrametri, canlı ve cansız cisimlerin
geometrik ve yapısal özelliklerini kayıt etme, ölçme ve
yorumlamakta başarıyla kullanılmaktadır.
Fotogrametrinin temelini oluşturan merkezi izdüşüm ve
perspektifle ilgili kavramların Leonarda da Vinci ve
Albrecht Dürer gibi sanatçılar tarafından; uzayın, düzlem
perspektiflerden ve üç boyutlu resimlerin yeniden inşa
edilmesinde kullanılmaya başlanması fotogrametri
biliminin başlangıcı olarak kabul edilir.
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
25
FOTOGRAMETRİ TEKNİĞİ




Fotogrametri, cismin bir veya birkaç resminden
yararlanarak uzaydaki şeklini, boyutlarını ve konumunu
incelikli bir şekilde belirlemeyi amaç edinmiş bir bilim
dalıdır.
Resimler üzerinde yapılan ölçmeleri kullanan bu tekniğin
genel yararı cismin ayrıntılı olarak tam bir görünümünü
vermesidir.
Resim ölçmesi, geniş kapsamlı olarak aslına uygun
merkezi perspektiflerin oluşturulmasına ait optik teknik
yöntem olan fotoğrafçılığın ortaya çıkması ile
pratikleşmiştir.
Fotografik yöntemler, diğer yöntemlerin kullanılamadığı
alanlarda kolaylıkla uygulanabilmektedir.
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
26
FOTOGRAMETRİ TEKNİĞİNİN
SINIFLANDIRILMASI

Uygulama alanına göre:





Obje büyüklüğüne göre:



Mikro fotogrametri
Makro fotogrametri
Resim çekim (alım) merkezinin konumuna göre:



Topografik fotogrametri
Topografik olmayan fotogrametri
Foto yorumlama
Mühendislik fotogrametrisi
Hava fotogrametrisi
Yersel fotogrametri
Değerlendirme yöntemine göre:




Grafik (Plançete) fotogrametri
Analog fotogrametri
Analitik fotogrametri
Sayısal (dijital) fotogrametri
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
27
YERSEL FOTOGRAMETRİ – TANIM
Fotogrametrinin ilk uygulamaları yersel fotogrametri
alanında olmuştur.
 Fotoğrafın bulunuşundan kısa bir süre sonra, 1858 yılında
Alman Meydenbauer, resmin nesnel içeriğini ölçme tekniği
ile bütünleştirerek, yıkılan bir kilisenin eldeki mevcut
resimlere göre onarımını gerçekleştirmiştir.
 Aynı zamanda fotogrametrinin de ilk kurucularından sayılan
Meydenbauer, kültür yapıtlarının belgeleneceği bir merkezi
örgüte duyulan ihtiyacı daha o zamanlar görmüş ve büyük
çabalarla 1883 yılında Berlin’de ilk ulusal fotogrametrik
dokümantasyon merkezini (Prusya Resim Örgütü)
kurmuştur.

Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
28
YERSEL FOTOGRAMETRİ – TANIM
Fotogrametrinin topografik olmayan uygulama alanlarında
genellikle yerden çekilen resimlerden yararlanılır. Bu nedenle
topografik olmayan uygulamalar YERSEL FOTOGRAMETRİ
adı verilen bölüme dahil edilmektedir.
Yersel fotogrametrinin uygulanabilmesi için,
Alım merkezinin yer üzerinde olması,
 Arazide fotoğraf çekimine uygun ve araziye egemen
noktaların bulunması ve
 Arazinin açık olması gerekmektedir.

Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
29
YERSEL FOTOGRAMETRİ – TANIM

Yersel
fotogrametride
kullanılan
değerlendirme
yöntemleri hava fotogrametrisinin bir benzeridir.

Ancak, hava resim çekme makinelerinde sabit olarak
ele alınan iç yöneltme parametrelerinin, yersel
fotogrametri
uygulamalarında
resim
çekme
makinelerinin özellikleri ve incelik istekleri nedeniyle
bilinen olarak ele alınmayıp, dış yöneltmenin diğer
parametreleri ile birlikte, her bir resim veya model için
birlikte veya önceden belirlenmesi gerekir.
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
30
YERSEL FOTOGRAMETRİ – TANIM

Hava fotogrametrisi ile yersel fotogrametri arasındaki
bir diğer önemli fark da, yersel fotogrametride bir
cismin
çok
sayıda
resminin
çekilerek
değerlendirilebilmesi olanağının bulunmasıdır.

Bu durum ve özellikle dönük resim çekim eksenli
resimlerin kullanılması, daha hassas hesap modelleri
gerektirmekte, bu nedenle de incelikte önemli bir artış
sağlanmaktadır.
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
31
YERSEL FOTOGRAMETRİ – TANIM

Ayrıca yersel fotogrametride resim ölçeğinin büyük olması ve
cismin derinliğinin resim çekim uzaklığına oranının büyüklüğü,
resim çekim geometrisi ile ilgili önemli farklılığı oluşturur.

Yersel fotogrametrinin diğer bir özelliği de resim çekme (alım)
noktası koordinatları X0, Y0 ve Z0’ın jeodezik ya da uydu (GPS)
yöntemleriyle çok hassas olarak belirlenebilmesidir. Bu yöntemde
yöneltme elemanları (,  ve ) ölçmeler yardımıyla belirlenir.

1950’li yıllardan sonraki topografik olmayan fotogrametri
alanındaki çalışmalar, “özel uygulamalar”, kısa uzaklık” ya da
“yakın resim fotogrametrisi” olarak adlandırılmış olup, günümüzde
YERSEL FOTOGRAMETRİ (terrestrial photogrammetry - close
range photogrammetry) olarak tanımlanmaktadır.
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
32
YERSEL FOTOGRAMETRİDE NESNELER
Yersel fotogrametri, incelenecek nesnenin ve resim alma
aletinin (kamera) hareket durumuna göre,

Statik (Duran nesnelerin incelenmesi),
 Yarı statik (Hareketli nesnelerin, duran kamera ile çekilen
resimleriyle incelenmesi) ve
 Dinamik (Hareketli nesnelerin, hareketli kamera ile çekilen
resimleriyle incelenmesi)
olarak ayrılabilir.
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
33
YERSEL FOTOGRAMETRİ – NESNELER
Nesneler katı, sıvı ve gaz halinde, hareketli veya sabit,
küçük veya büyük olarak olabilirler.
 Nesnelerin konumu ve şekilleri (biçimleri) zamanla veya dış
etkenlerle değişebilir.
 Yersel fotogrametri yöntemi ile sabit ve/veya hareketli
nesnelerin konumları ve biçimleri belirlenebilmektedir.


Yersel fotogrametri bu tanıma uygun bütün alanlarda
kullanılabilir.
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
34
YERSEL FOTOGRAMETRİ – AVANTAJLAR






Yersel fotogrametri; özellikle yanına varılamayan, ama görüntüsü
alınabilen nesnelerin ölçümünde,
 Hareket halindeki nesnelerin ölçümünde,
 Fiziksel boyutu çok farklı olan nesnelerin (büyük/küçük)
ölçümünde kullanılan bir yöntemdir.
İstenildiği şekilde ve yoğunlukta nokta seçimi yapılabilir.
Zaman boyutu ele alındığında, nesnenin hareketi incelenebilir.
Zira bütün noktalar aynı anda iz düşürüldüğünden fotogrametrik
ölçüler, nesnenin o andaki durumunu canlandırır.
Kaydedilen görüntüler, nesne hakkında bütün verileri içerir ve
istenildiği zaman değerlendirme yapılır. Bu nedenle bu görüntüler
önemli yapıtların belgelenmesinde ve arşivlenmesinde önemlidir.
Nesneler herhangi bir etkenle ortadan kalktığında, aynı konumda
ve aynı biçimde tekrar inşası olanaklıdır.
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
35
YERSEL FOTOGRAMETRİ – SORUNLAR

Fotogrametrik yöntemle görüntü elde etmek ve nesneler
hakkında bilgi edinmek, diğer veri toplama yöntemlerine göre
pek çok üstünlük sağlamasına karşın, bu yöntemin bazı
zorluklarından da söz etmek gerekir:




Alım ve değerlendirmede kullanılan donanım ve yazılımlar
için önemli bir yatırım gerekir.
Bunları kullanacak özel yetişmiş elemana gereksinim vardır.
Ölçü sonuçları hemen alınmaz, yorumu gecikir, ayrıca biçim
olarak diğer yöntemlerin sonuçlarından farklı bir
görünümdedir (Mimari projeler).
Prensip olarak her iki resmin ortak olduğu (model) alanda
nesne hakkında tam bilgi edinebilir.
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
36
YERSEL FOTOGRAMETRİ – OLANAKLAR

Yersel fotogrametrinin sağladığı olanaklar:





Nesnelerin görüntüleri alındıktan sonra, bütün işlemler
araziden bağımsız olarak büroda yapılır.
Fotogrametrik yöntemle görüntüsü alınan nesnelere ait
bütün veriler saklanır. İstenildiği anda istenilen bilgilere
yönelik bilgilere ulaşılır.
Her türlü nesnenin üç boyutlu görüntüsü alınabilir.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alım ve
değerlendirme sistemleri de sürekli olarak gelişmektedir.
En son kullanıma giren lazer tarayıcılarla bütünleşik
olarak çalışma olanağına da kavuşmuştur.
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
37
GEOMATİK (HARİTA) MÜH. BÖLÜMÜ –
Araştırma Laboratuvarı (Fotogrametri ABD Çalışmaları)
3 adet dijital fotogrametrik iş
istasyonu
2 adet aynalı stereoskop,
1 adet Wild A8 analog
değerlendirme aleti
1 adet Zeiss Planicomp analitik
değerlendirme aleti,
2 adet dijital kamera,
2 adet insansız hava aracı (İHA),
1 adet GPS alıcısı,
Uygulamalar için gerekli
fotogrametri ve uzaktan algılama
yazılımları
Ölçme Bilgisi II Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
38
GELECEK HAFTA:
Yersel Fotogrametrinin Kullanım Alanları
Mimarlık
Tıp
Arkeoloji
Kaza
Araştırmaları
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
Gezici Haritalama
39
KAYNAKLAR
 Yersel Fotogrametri Ders Notları, Doç. Dr. Naci YASTIKLI, YTÜ İnşaat Fak. Harita
Müh. Böl, İstanbul, 2010
 Sayısal Kameralarla Tarihsel Yapıların Rölevelerinin Çıkarılması Olanakları, Yrd.
Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
Jeodezi ve Fotogrametri Müh. ABD, Uzaktan Algılama ve CBS Programı,
Danışman: Prof. Dr. Ahmet YAŞAYAN, Haziran 2002
 Fotogrametri I Ders Notları, Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ, Bülent Ecevit
Üniversitesi Müh. Fak. Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümü, Fotogrametri ABD Sunuları
2012
Yersel Fotogrametri Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
40
Download

Yersel fotogrametri - Geomatik Mühendisliği Bölümü