Connecting Global Competence
Jeoinformasyon, Arazi Yönetimi,
Yapı Endüstrisi ve Çevre Konulu
Konferans ve Fuarı
28–29 Nisan 2014, İstanbul
Trade Fair and Conference for
Landmanagement, Geoinformation,
Building Industry, Environment
April 28–29, 2014 - Istanbul
www.intergeo-eurasia.com
EURASIA
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB
(TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY
EXCHANGES OF TURKEY, IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 5174.
INTERGEO EURASIA - hakkında
INTERGEO 1995 yılından beri Almanya’da her sene düzenlenmekte olan
arazi yönetimi, jeodezi, jeoinfosyon,
ölçme, yapı endüstrisi ve çevre sektörlerinde ürün ve bilgi transferleri konularını kapsayan, sektörün tüm sorularına cevap veren dünyanın lider konferans
fuarıdır.
INTERGEO’da uzmanlar tarafından birleşik çözümler sunulur ve tartışılır. Dahası
INTERGEO dinamik büyüme için ideal bir
gelişim platformudur.
Boğaziçi’ndeki ekonomik güç:
Büyüyen Pazar Türkiye
2006 ile 2011 arasında Türkiye’de Gayrisafi Yurtiçi
Hasıla (GSYİH) yıllık %3,7 oranında artmış; 2011’de
ikinci kez yeni bir rekora ulaşmıştır.
794,4 milyar USD GSYİH ve 10.436 USD düzeyinde
bir kişi başına düşen GSYİH (2011) değeriyle, Türkiye,
gelişmekte olan dinamik ülkeler arasında birinci
sırada yer almaktadır.
Neden Türkiye?
D
INTERGEO EURASIA 28-29 Nisan 2014 D
Konferans fuarı; arazi yönetimi, jeo
tarihlerinde Güney Avrupa ve Orta-
doğu’ daki jeodezi, jeoinformasyon,
inşaat, çevre vb. alanlardaki uzmanları için merkezi bir buluşma noktası olan
İstanbul’da organize edilecektir.
D
Ekonomik cazibesi ile İstanbul, hem Türkiye’deki, hem de sınır komşusu olan ülkelerdeki pazarların gereklilikleri ile ilgili çıkış ve berraklaşma noktasını oluştur-
maktadır.
informasyon, inşaat ve çevre odaklı olup, Güneydoğu Avrupa’da jeodezi, jeoinformasyon ve arazi yönetimi için bu pazarın açılmasının yararlı olduğunu göstermektedir.
Uzmanlar önümüzdeki yıllar için yıllık % 4–5 düzeyinde büyüme oranları tahmin etmekte. Türkiye, 2023
yılında 500 milyar USD dış ticaret hacmine ulaşmayı
amaçlıyor.
Bu neredeyse, 2011 yılındaki en son rekorun (270 milyar USD) on yıl içerisinde iki katına çıkarılması demek.
Türkiye Ekonomik Alanı (B)
Nüfus (milyon kişi)
GSYİH (milyar USD)
Kişi başına düşen GSYİH (USD)
Ortalama ekonomik büyüme
74,0
794,4
10.609,0
+% 3,7/yıl
Tahmin edilen ekonomik büyüme
2013
% 4,0–5,0
2014
% 4,0–5,0
2015
% 4,0–5,0
About INTERGEO EURASIA
INTERGEO is the leading conference fair
of the world, which has been organized
in Germany since 1995, covers the transfer of product and knowledge in land
management, geo-science, land measurement, construction industry and environmental sectors, and responds all
questions of the sector.
In INTERGEO, integrated solutions are
presented and discussed by the
experts. Moreover, INTERGEO is an
ideal platform of development for
dynamic growth.
Economic power
at the Bosphorus
In Turkey, the Gross Domestic Product (GDP) has
increased annually by 3.7% between 2006 to 2011;
reaching a new record as the second time in 2011.
With a total GDP of 794.4 billion USD and per capita
GDP of 10.436 USD (2011), Turkey ranks the first
among dynamic developing countries.
Why Turkey?
D
INTERGEO EURASIA be organized on
D
The conference fair is focused on land
28-29 April 2014 in Istanbul, which is a central point of meeting for the experts in the field of geodesy, geoinformation, construction, environment etc.
experts in South Europe and the Middle East.
D
With its economic appeal, Istanbul cons-
titutes the points of origin and develop-
ment in relation to the requirements of markets both in Turkey and in neighbo-
ring countries.
management, geoinformation, const-
ruction and environment and demonst-
rates that it is necessary to open this market for geodesy, geoinformation
and land management in Southeast Europe.
Experts estimate growth rates of 4-5% annually in the
coming years. Turkey aims at reaching a foreign trade
volume of 500 billion USD in 2023.
This means doubling the latest record in 2011 (270
billion USD) in ten years.
Economic Area of Turkey (B)
Population (million persons)
GDP (billion USD)
Per capita GDP (USD)
Average economic growth
74,0
794,4
10.609,0
+% 3,7/year
Estimated economic growth
2013
% 4,0–5,0
2014
% 4,0–5,0
2015
% 4,0–5,0
INTERGEO EURASIA - Güney Avrupa ve Orta Doğu’daki Jeodezi,
jeoinformayon, inşaat ve çevre uzmanları için merkezi bir buluşma noktası.
Türkiye Pazarının ve
Komşu Ülkelerin Potansiyelleri
Neden INTERGEO EURASIA?
D
İhtisas fuarı ve konferans kombinasyo-
D
Konferansta kadastro, mekansal veri alt-
yapıları, jeoinformasyon konuları ile yapı
endüstrisi ve çevre ile ilgili en yeni bilgiler sunulacaktır.
nuyla optimal bir iletişim ve diyalog
platformu sunan arazi yönetimi, jeoinformasyon, inşaat endüstrisi ve çevre fuarı.
D
Güneydoğu Avrupa’da mekansal veri alt
yapılarının ortaya konulması ile ilgili
talepleri benimseyen ve tartışan önemli organizasyonlardan biri.
D
İhtisas fuarı, veri toplama ve jeoinfor-
masyon sistemleri alanlarındaki en yeni teknolojiler ve gelişmeler hakkında genel bir bilgi sunuyor.
D
Messe München International ile yapılan iş birliği çerçevesinde, aynı yerleşkede
paralel olarak, deprem güvenliği, yangın koruma ve kentsel dönüşüm ihtisas fuarı olan Seismic Safety Fuarı ve bu bağlam-
da INTERGEO EURASIA ile sinerji ger-
çekleşecektir.
D
İdeal yerleşke olarak İstanbul:
Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında merkezi konumda bulunan gelişmekte olan endüstri yerleşkesi Türkiye.
• Hızlı büyüyen dinamik pazar
• Doğu Avrupa’ya, Ortadoğu’ya ve Orta
Asya’ya bağlantı kapısı
• İstanbul’un merkezi konumu; 35’ten fazla
ülkedeki 50 havalimanından, iki saatten kısa bir zamanda ulaşma imkanı
• Türkiye için AB üyeliği perspektifi
• Yüksek ekonomik büyüme
• Genç nüfus
• Türkiye’ye vize muafiyeti:
özellikle bölgedeki birçok
ülke ve komşu ülkelerden
kolay erişim
INTERGEO EURASIA - is a central point of meeting for the geodesy, geoinformation,
construction and environment experts in Eurasia – Southern Europe and Middle East.
Potentials of Turkish market and
its neighboring countries
• Rapidly growing dynamic market
• Bridge of linkage to East Europe,
Middle East and Central Asia
• Central location of Istanbul; possibility to access to over 50 airports in more than 35 countries in less than two hours.
• EU membership perspective of Turkey
• High economic growth
• Young population
• Visa exemption to Turkey; in particular, easy access from many countries and
neighboring countries in the region
Why INTERGEO EURASIA?
D
Land management, geoinformation, D
In the congress, the newest information construction industry and environmen-
tal fair presenting an optimal communi-
cation and dialogue platform with the
combination of fair and conference.
will be presented in relation to construc-
tion industry and environment as well as cadaster, spatial data infrastructure,
geo-IT issues.
D
The one of the most important organiza-
D
Within the framework of collaboration tion which adopts and discusses the
demands about demonstrating the
spatial data infrastructure in South-
eastern Europe.
D
The fair presents general information with Messe München International,
Seismic Safety, which is a fair in the field of earthquake safety, fire protection and urban transformation, will be organized in the same campus in synergy with
INTERGEO EURASIA.
about the newest technologies and
Istanbul, as an ideal campus:
developments in the field of data collecti- D
The developing industry campus, Turkey, on and geoinformation systems.
located at the center of Europe, Central Asia and Middle East.
INTERGEO EURASIA - Konular
INTERGEO Eurasia ihtisas fuarı ve
konferanstan oluşan kombinasyonu ile
katılımcılara ve ziyaretçilere, aynı
ölçüde en önemli iş alanlarından bir
tanesinden kendileri için iletişim ve
diyalog platformu olarak yararlanma
imkânı veriyor.
İhtisas fuarı ve konferanstan oluşan kombinasyonu ile katılımcılara ve ziyaretçilere,
aynı ölçüde en önemli iş alanlarından bir
tanesinden kendileri için iletişim ve diyalog
platformu olarak yararlanma imkânı veriyor.
Jeodezik, mekansal verilerin gerekliliği,
bugünkü iş süreci kararlarının önemli ve ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Köklü
kararlar ile ilgili, zamanında ve uzun vadeli,
küresel bilgilenme esaslarının gerekliliği, ister
hava fenomenleri, doğal afetler, deprem,
salgın hastalıklar veya yeterli su ve gıda maddelerinin kaybı nedeniyle olsun, kaçınılmaz
niteliktedir.
Jeodezik, mekansal veri altyapılarının sağlanması ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası
talepler, olağanüstü aktiviteler için bir örnek
teşkil etmektedir.
Bu, modern bir dijital kadastronun ve harita üretim teknolojilerinin, arazi denetimi ve
gayrimenkul yönetimi hakkında bilgilerin,
jeoinformasyon alanında teknoloji ve yöntemlerin uygulanmasını kapsamaktadır.
Organizasyon, bilimsel ve pratik gereklilikler açısından da aynı ölçüde fotogrametri ve
uzaktan algılama alanlarında da bir diyalog
forumu oluşturmaktadır.
Konular
Hedef ziyaretçi grupları
• Jeodezi
• Mekansal/Coğrafi Bilgi Sistemleri
• Yazılım
• Ölçüm aletleri ve aksesuarları
• Jeoinformasyon
• Haritacılık
• İkincil veri tabanı
• Jeodezik Veri
• Veri dağıtım
• Doküman ve iş akışı sistem yönetimi
• Fotogrametri
• Donanım
• Hava ve Yersel LIDAR
• Hidrografi
• Jeodezi, Jeoinformasyon, Kartografya
Ölçme, Fotogrametri, Uzaktan Algılama, Kamu Ölçmeleri, Coğrafya, Mekansal Bilgi, İnşaat, Çevre, Yerbilimleri Uzmanları
• Jeodezyenler
• Sigortacılar ve Varlık Yöneticileri
• İnşaat Şirketleri, Mimarlar ve Planlamacılar
• Enerji tedarikçileri
• Üniversiteler, Eğitim ve Araştırma Kurumları
• Telekomünikasyon hizmeti verenler
• Nakliye ve taşımacılık şirketleri
• Hükümet, Bakanlıklar ve Resmi Makamlar
INTERGEO EURASIA - Topics
With the combination comprising the expertise and conference, it provides the participants and the visitors the opportunity to
benefit as a platform of communication and
dialogue from one of the most important
fields of business as they deem appropriate.
The necessity of geologic data constitutes
the most important and inseparable part of
the current work process decisions.
The requirement of timely and long term
global information principles in relation to
rooted decisions is inevitable as a result of
air phenomenon, natural, disasters, earthquake, diseases and loss of sufficient water
and nutrients.
The national and international demands in
relation to closing the geologic data infrastructure constitute an example for extraordinary activities.
This covers the implementation of technology and methods in the field of geoinformation as well as information on a modern
digital cadaster and mapping technologies,
land supervision and real estate management.
The organization also constitutes a forum
of dialogue in the fields of photogrammetry
and remote information in terms of scientific and practical requirements.
Topics
Target visitor groups
• Geodesy
• Geology information systems
• Software
• Measurement tools and accessories
• Geoinformation
• Mapping
• Secondary database
• Geodesy Data
• Data distribution
• Document and
work flow system management
• Photogrammetry
• Hardware
• Air photography scanners
• Hydrography
• Geodesy, Geoinformation, Cartography, Lands
Surveying, Photogrammetry, Remote Sensing,
Public Surveying, Geography, Geospatial Information, Construction, Environment, Geo-Science Experts
• Insurers and Asset Managers
• Construction Companies, Architects and Planners
• Energy suppliers
• Universities, Training and Research Institutions
• Telecommunication service providers
• Transportation and freight companies
• Governments, Ministries and Official Authorities
INTERGEO EURASIA - Fuar & Konferans
Fuar
Türkiye’deki ve komşu ülkelerdeki karar
vericiler, geliştiriciler ve satın almacılar,
bölgede arazi kullanımının yapısı
hakkında tartışmakta ve ortak çalışma
alanları aramaktadır.
Veri üretme ve toplamada ve jeoinformasyon sistemlerinde, en yeni teknolojiler ve gelişmeler hakkında genel bilgi
verilmektedir.
Konferans
Organizasyon
Konferansın organize edilmesinde hedef;
kadastro alanında, ulusal jeodezik veri altyapıları konseptinde, jeoinformasyonda,
FIG
International Federation of Surveyors
(Uluslararası Ölçüm Federasyonu)
inşaat konusunda ve çevre konusunda en
yeni ulusal ve uluslararası bilgilerin, deneyimlerin ve başarıların sunulmasıdır.
Konferansın ana konuları bölgesel / uluslararası mesleki faaliyetler, ulusal ve uluslararası müşterek yapılabilecek operasyonlar,
veri üretmi ve toplama, teknolojiler, kadastro, alansal / jeoinformasyon sistemleri, uluslararası halkla ilişkiler, sektördeki başarılı
çalışmalar, jeodezik alansal veriler / üretim
ve yönetim bilgileri, FPS / GNSS + Total
Station + 3 D, tarayıcı gibi sistem entegrasyonları vs. olacaktır.
ISPRS
International Society for Photogrammetry
and Remote Sensing (Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği)
DVW e.V.
German Society for Geodesy, Geoinformation and Land Management (Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Derneği)
İTÜ
İstanbul Teknik Üniversitesi
(Istanbul Technical University)
gibi ulusal ve uluslararası kurumlar ve birlikler ağına dâhil edilmiştir.
INTERGEO EURASIA Güney Avrupa’da,
jeodezik/mekansal veri altyapılarının ortaya konulmasını benimseyen ve tartışan en
önemli organizasyonlardan biridir.
INTERGEO ’nun uluslararası iletişim ağına
entegre olarak, tüm dünyadaki katılımcılar
için görünürlük açısından katma değerler
mevcuttur.
Ağ şu anda tüm kıtalarda 700’den fazla
irtibat noktasından oluşmaktadır.
INTERGEO EURASIA - Trade Fair & Conference
Trade Fair
The decision makers, developers and
purchasers in Turkey and in the neighboring countries discuss and look for
partnerships on land use in the region.
General information is provided about
the latest technologies and developments geoinformation in data collection
and geoinformation systems.
Conference
The organization
The target for organizing the conference is to present the newest national and international information, experiences and
accomplishments in the field of geo-IT,
construction and environment within the
concept of cadaster and national geodetic/
geospatial data infrastructures.
covers within its network such national and
international organizations and unions as
The main topics of the conference will be
regional/ international vocational activities, national and international collective
operations, data collection, technologies,
cadaster, spatial / geodetic IT information
systems, international public relations, successive works in the sector, geospatial data/
production and management information,
system integrations such as FPS / GNSS +
Total Station + 3D scanner etc.
FIG
International Federation of Surveyors
ISPRS
International Society for Photogrammetry
and Remote Sensing
DVW e.V.
German Society for Geodesy, Geoinformation and Land Management
İTÜ
Istanbul Technical University
INTERGEO EURASIA is one of the most
important organization which adopts and
discusses the demonstration of geospatial
infrastructures in Eurasia and South Europe.
Integrated to the international communication network of INTERGEO, there exists added values for visibility for all global
participants.
The network currently comprises more than
700 contact points.
INTERGEO EURASIA - Fırsatlar
Paralel organizasyon olarak;
Seismic Safety
Katılımcılara sunulan fırsatlar
D
Sorunlara çözüm üretilmesine ve pratik D
Özellikle komşu ülkelerden ve genişletil-
aksiyonlar için ana bilgi birikimi sunan merkezi bir toplantı yeri.
D
Uzmanlar ve karar vericiler için eşsiz bir
bilgi platformu.
D
Ürünlerinizi Türkiye ekonomisinin
merkezi İstanbul’da tanıtma fırsatı
D
Yüksek ilgi – Seismic Safety ile eş
zamanlı düzenlenme özelliği.
D
Seismic Safety ile işbirliği içindeki
INTERGEO EURASIA, Avrupa’da en güç
lü şekilde büyüyen pazarın özel gereklilik-
lerine odaklı bir ihtisas fuarı ve kongre konsepti ile eşsiz bir teklif.
D
Paralel organizasyon Seismic Safety ile uzmanlık dalına yönelik ziyaretçiler açı-
sından çifte pazarlama ve basın tanıtım imkânı.
miş bölgeden gelen ziyaretçiler için Türki-
ye’ye vize olmaması veya kolaylığı nede-
niyle, çevre ülkelerdeki ziyaretçilere doğ-
rudan ulaşabilme imkanı.
D
İlaveten gerçekleştirilecek olan konfe
ranstan iletişim ve diyalog platformu ola-
rak yararlanma.
D
Sektör ile ilgili geniş teknik bilgi (know-
how) ile birlikte Türkiye pazarı ve fuarcılık ile ilgili geniş bilgiye sahip olan MMI
EURASIA ve HINTE GmbH’nın yetkin ve
kalifiye proje ekibi yanınızda.
• Önleme odaklı deprem güvenliği, yangın koruma ve kentsel dönüşüm ihtisas fuarı
• Türkiye’deki şehirlerde deprem güvenliği
nin artırılmasına yönelik geniş kapsamlı hükümet programı, yaklaşık 20 yıllık bir süre için, binaların ve tüm şehir bölümleri-
nin yenilenmesi ile ilgili çözümler için çok büyük bir talep oluşturmaktadır.
• Seismic Safety ile İstanbul Boğaz metro-
polünde özellikle bu endüstri alanının
gerekliliklerine uygun bir ihtisas fuarı orga-
nize edilmektedir.
INTERGEO EURASIA - Opportunities
Seismic Safety,
as a parallel organization
Opportunities provided to the participants
D
A central meeting venue which provides D
The possibility for dual marketing and main information accumulation for pra-
ctical actions and for the solution of
problems.
media presentation for the visitors in the
fields of expertise with Seismic Safety, the parallel organization.
D
A unique information platform for the D
Due to the visa exemption and non-im-
experts and the decision makers.
D
The opportunity to promote your produ-
cts in Istanbul, center of Turkish eco-
nomy.
D
High level of interest - feature of simul-
taneous organization with Seismic
Safety.
D
A unique offer by INTERGEO
EURASIA in collaboration with
Seismic Safety, with an expertise fair and congress concept focused on spe-
cial requirements of the rapidly growing European market.
position for visitors coming from neigh-
boring countries and expanded region, the possibility to directly access the visi-
tors from the surrounding countries.
D
Benefiting from the congress to be addi-
tionally organized as a platform of com-
munication and dialogue
D
The competent and qualified project team of MMI EURASIA and HINTE GmbH, which have comprehensive
information about Turkish market and fair organizations, as well as a broad know-how about the sector.
• Trade fair of prevention oriented earthqua-
ke safety, fire protection and urban trans-
formation.
• The comprehensive government program in Turkey about improving earthquake
safety in the cities, creates a great demand for solutions about renewal of buildings and all city parts for an approximate peri-
od of 20 years.
• With Seismic Safety, an expertise fair is
being organized in accordance with the requirements of this industrial field in
Istanbul Bosporus metropolis.
FUAR ALANI
28–29.04.2014 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleşecek
Jeoinformasyon, Arazi Yönetimi, Yapı Endüstrisi ve Çevre
Konulu Konferans ve Fuarı’na
profesyonel bir katılımcı olarak hoş geldiniz.
Kayıt başvuruları şu andan
itibaren kabul edilmeye başlamıştır.
VENUE
Yalnızca birkaç istasyon sonra
metropol İstanbul’un merkezindesiniz. Standınızı dört stant tipi
arasından kendiniz seçebilir ya da
INTERGEO EURASIA Ekibine danışabilirsiniz. Dilerseniz komple
bir paket de rezerve edebilirsiniz.
WOW Kongre Merkezi, 2011 yılında 37,5 milyon yolcu tarafından kullanılan İstanbul Atatürk
Havalimanı’nın hemen karşısında
bulunmaktadır. Fuar sırasındaki konaklamanızı konforlu kılacak
her şeyi WOW tesislerinin sınırları içerisinde bulacaksınız – cıvıl cıvıl bir metropol olan İstanbul’un
merkezi de yalnızca birkaç metro
istasyonu uzağınızdadır.
Welcome as an exhibitor at
INTERGEO EURASIA, Trade Fair
and Conference for Landmanagement, Geoinformation,
Construction Industry, Environment, taking place on April
28 and 29, 2014, in Istanbul.
Applications are now being
accepted.
Stant tipi
Fiyat/m2
Price/m2
Stand type
Koridor standı
(1 yanı açık),
en az 12 m2
EUR 115
Row stand
(1 side open),
min. 12 m2
Köşe stant
(2 yanı açık),
en az 12 m2
EUR 125
Corner stand
(2 sides open),
min. 12 m2
Uç stant
(3 yanı açık),
en az 40 m2
EUR 140
End stand
(3 sides open),
min. 40 m2
Ada stant
(4 yanı açık),
en az 40 m2
EUR 160
Island stand
(4 sides open),
min. 40 m2
İlgili bir profesyonel kitleyi
en son yeniliklerle tanıştırın.
Hemen kaydınızı yaptırın.
The WOW Convention Center
is very close to Istanbul’s Atatürk
International Airport (IST),
which with 37.5 million passengers in 2011, is the eighth
busiest airport in Europe.
The WOW Convention Center is
the perfect place for a pleasant
and successful event. The heart
of the thriving metropolis of
Istanbul is just a few stops away
on the metro.
Choose the stand you want from
four different types. Or talk to
the INTERGEO EURASIA team
about your own ideas. If you
wish, you can book an all-inclusive package.
Target and inform the trade
audience at INTERGEO EURASIA.
Book your space now.
Ayrıntılı bilgi için:
Your contact:
Burak Tarkan Baydar
Burak Tarkan Baydar
Tlf. +90 212 241 81-71
Phone +90 212 241 81-71
Faks +90 212 241 81-70
Fax +90 212 241 81-70
[email protected]
[email protected]
Tarih:
28–29 Nisan 2014
Dates:
April 28-29, 2014
Yer:
WOW Kongre Merkezi, İstanbul
Venue:
WOW Convention Center, Istanbul
Ziyaret saatleri:
Pazartesi–Salı: 10:00–18:00
Opening hours:
Monday + Tuesday: 10:00 to 18:00
Stant Kurulum ve Söküm Tarihleri:
Kurulum: 26–27 Nisan 2014
Söküm: 29–30 Nisan 2014
Set-up and dismantling:
Set-up: April 26–27, 2014
Dismantling: April 29–30, 2014
Düzenleyen:
MMI EURASIA Fuarcılık Ltd. Şti.
Halaskargazi Cad. No: 51,
Mısırlı Plaza K-7 D-8
34371 Şişli-İstanbul
Organizer:
MMI EURASIA Fuarcılık Ltd. Şti.
Halaskargazi Cad. No: 51,
Mısırlı Plaza K-7 D-8
34371 Şişli-İstanbul
Lisans sponsoru:
DVW e.V. – Alman Jeodezi, Jeoinformasyon
ve Arazi Yönetimi Derneği
www.dvw.de
Licence sponsor:
DVW e.V. – German Society for Geodesy,
Geoinformation and Land Management
www.dvw.de
Download

eurasıa