HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU
DERS KONU KAPSAMI (2007-2008)
BÖLÜMÜN ADI : FOTOGRAMETRİ- KARTOGRAFYA
DERSİN ADI
: FOTOGRAMETRİYE GİRİŞ
Haftada Ders Saati : 4
Toplam Ders Saati : 64
ÖĞRETİM
HAFTASI
DERS
SAATİ
1
4
1. FOTOGRAMETRİYE GİRİŞ
a. Fotogrametrinin Tanımı ve Amacı
b. Fotogrametrinin Görevi ve Kapsamı
c. Fotogrametrinin Uygulama Alanları
d. Fotogrametrinin Sınıflandırılması
e. Dünyada Fotogrametrinin Tarihçesi ve Gelişimi
f. Ülkemizde Fotogrametrinin Tarihçesi ve Gelişimi
2
4
2. FOTOGRAMETRİNİN TEMELLERİ, FOTOGRAMETRİNİN
MATEMATİKSEL TEMELLERİ VE MERKEZİ İZDÜŞÜM KAVRAMI
a. Fotogrametrinin Temelleri (4 Ana Temeli)
b. Fotogrametrinin Matematiksel Temelleri ve Merkezi İzdüşüm Kavramı
c. İzdüşüm Merkezi ve İzdüşüm Düzleminin Konumlarının İncelenmesi
d. Merkezi İzdüşümün Temel Özellikleri
e. Merkezi İzdüşüm Olarak Fotoğrafın Tanımı
f. Merkezi İzdüşümde Önemli Nokta ve Doğrular
g. Sayısal Örnek Problemler ve Çözümler
3
4
3. FOTOGRAMETRİNİN OPTİK TEMELLERİ
a. Optik Kavramının Tanımı ve Optik Hakkında Genel Bilgiler
b. Objektiflerin Temel Özellikleri
c. Mercek Hataları ve Giderilmesi
d. Kamera Kalibrasyon Raporları
e. Sayısal Örnek Problemler ve Çözümler
4-5
6
4. FOTOGRAMETRİNİN FOTOGRAFİK TEMELLERİ
a. Giriş ve Genel Bilgiler
b. Elektromanyetik Spektrum (EM), Işık ve Spektral Duyarlık Kavramlerı
c. Emülsiyon Tanımı ve Türleri
d. Fotoğraf Emülsiyonlarının Hassasiyeti, Gren ve Grenlilik Kavramı
e. Emülsiyon Taşıyıcıları ve Fotoğraf Altlıkları
f. Siyah-Beyaz (Black/White) ve Renkli (Color) Fotoğraf Emülsiyonları
g. Fotoğraf Ayırma Gücü
h. Film Çeşitleri
i. Kızılötesi Filmlerin Yapısı, Özellikleri ve Kullanım Alanları
j. Resim Malzemelerinin Çeşitleri (Cam, Film, Polyester gibi) ve Özellikleri
k. Fotografik İşlemlerle İlgili Bazı Temel Tanımlamalar
l. Siyah-Beyaz ve Renkli Filmlerin (Tek ve Rulo Halindeki) Banyo İşlemleri
m. Klasik ve Rulo Hava Film Banyo Cihazları
n. Fotoğraf Kontak Tab (Baskı) İşlemleri
o. Fotoğraf Malzemelerinin Saklanması
p. Sayısal Örnek Problemler ve Çözümler
2
KONU
UYGULAMA
42
DERSİN ADI :
ÖĞRETİM
HAFTASI
6-7
FOTOGRAMETRİYE GİRİŞ
DERS
SAATİ
6
2
KONU
5. FOTOGRAMETRİNİN FOTOGRAMETRİK TEMELLERİ
a. Giriş ve Genel Tanımlar
b. Göz’ün Yapısı, Göz ve Görme Olayı
c. Göz’ün Temel Fonksiyonları (İşlevleri), Karakteristikleri ve Özellikleri
d. Monoskopik (İki boyutlu, Monoküler) Görüşün Temel Prensipleri
e. Stereoskopik (Üç boyutlu, Binoküler) Görüşün Temel Prensipleri
f. Derinlik Netliği, Stereoskopik Derinlik Algılayabilme Yeteneğinin Yapay
Olarak Arttırılması ve Total Plastik Kavramı
g. Resimler Yardımıyla Stereoskopik Görüş Elde Etme Koşulları ve
Yöntemleri
h. Paralaks Farkı Ölçen Basit Aletler (Stereoskop, Paralaks Çubuğu gibi)
i. Stereoskopların Tanımı ve Türleri (Cep, Mercekli ve Aynalı Stereoskoplar)
j. Resimlerin Stereoskop Altına Yerleştirilmesi ve İncelenmesi
k. Ölçü Markası Prensibi
l. Stereoskopik Paralaks, Yatay (Px) ve Düşey Paralaks (Py) Kavramları
m. Sayısal Örnek Problemler ve Çözümler
UYGULAMA
8
4
6. FOTOGRAMETRİDE KULLANILAN KOORDİNAT SİSTEMLERİNİN
GENEL OLARAK TANIMI, DÖNÜKLÜK VE EĞİKLİK KAVRAMLARI
a. Fotogrametride Kullanılan Koordinat Sistemleri Hakkında Genel Bilgiler
b. Resim Dönüklük ve Eğiklik Açıları (κ, ϕ, ω)’nın Tanımı ve Gösterimi
c. Dönüklük Matrisi ve Dönüklük Sırası Hakkında Genel Bilgiler
d. Küçük Dönüklüklere İlişkin Dönüklük Matrisleri
e. Diğer Ortogonal Dönüşüm Matrisleri
f. Uzay Koordinat Sistemi ve Resim Koordinat Sistemi Arasındaki İlişkiler
g. Sayısal Örnek Problemler ve Çözümler
9
4
7. RESİM KOORDİNATLARININ ÖLÇÜMÜ VE RESİM
KOORDİNATLARINDAKİ SİSTEMATİK HATALARIN GİDERİLMESİ
a. Giriş ve Genel Bilgiler
b. Resim Koordinatlarındaki Hatalar
c. Resim Koordinatlarındaki Sistematik Hatalar ve Giderilmesi Yolları
d. Mono ve Stereo Komparatorların Tanımı ve Kullanım Alanları
e. Komparatorlardaki Ölçme Sistemleri, Düzenleri ve Ölçme İşlemleri
f. Resimlerin Ölçüye Hazırlanması
g. Resimlerde Uygulanan Nokta Aktarma İşlemleri
h. Sayısal Örnek Problemler ve Çözümler
10
4
ARA SINAVI
43
DERSİN ADI :
ÖĞRETİM
HAFTASI
FOTOGRAMETRİYE GİRİŞ
DERS
SAATİ
KONU
11
4
8. STEREOSKOPİK RESİM
a. Genel Bilgiler
b. Havadan Resim Çekme (Fotoğraf Alımı) Yöntemleri
c. Resim Ölçeği ile İlgili Temel Bağıntılar ve Formüller
d. Havadan Çekilen Resimlerde Resim ve Arazi Koordinatları Arasındaki
Temel Bağıntılar
e. Havadan Çekilen Resimlerde Resim Koordinatları ile Arazi Koordinatları
Arasındaki Diferansiyel Bağıntılar
f. Hava Fotoğrafı ile Haritanın Karşılaştırılması
g. Sayısal Örnek Problemler ve Çözümler
12
4
9. HAVA KAMERALARI, KAMERA KONTROL GEREÇLERİ VE
YARDIMCI ARAÇLAR, UÇUŞ PERSONELİ
a. Resim Çekimini Gerçekleştiren Uçuş Personeli (Uçuş Mürettebatı/Ekibi)
b. Hava Kameralarının Tanımı, Özellikleri, Temel Elemanları ve Kullanımı
c. Kamera Kontrol Gereçleri
d. Hava Fotoğrafı Çekiminde Kullanılan Uçaklar ve Özellikleri
13
2
10. HAVADAN FOTOĞRAF ALIMI İÇİN UÇUŞ PLANLAMASI
a. Hava Fotoğrafı ve Harita Hakkında Genel Bilgiler
b. Hava Fotogrametrisinin Temel Safhaları
c. Hava Fotogrametrisinde Kullanılan Geometrik Bağıntılarla İlgili Tanımlar
d. Hava Fotoğrafı Çekiminde Resim Ölçeği Seçimi
e. Düşey, Eğik ve Konvergent Resimlerdeki Geometrik Bağıntılar
f. Uçuş Planlarının Hazırlanması
g. Resim Uçuşunun Yapılması ve Uçuş Sonuçlarının İncelenmesi
h. Kolon Açığı ve Kolon Kayıklığı Kavramlarının Tanımı ve Giderilmesi
i. Hava Fotoğraflarına ait Kart, Diyapozitif ve Cam Baskıların Yapılması
j. Sayısal Örnek Problemler ve Çözümler
2
14
4
UYGULAMA
11. TEK RESİM DEĞERLENDİRMESİ (RÖDRESMAN)
a. Değerlendirmenin Genel Tanımı ve Türleri
b. Tek Resim Değerlendirme (Rödresman) Tanımı, Özellikleri ve
Yöntemleri
c. Rödresmanın Yapılabilmesi Koşulları (Rödresman Aletlerinde Bulunması
Gereken Koşullar)
d. Rödresman Aletleri ve Rödresman Koşullarının Aletsel Olarak
Sağlanması
e. Rödresman Aletlerindeki Hareketler ve Bu Hareketlerin Etkileri
f. Rödresman Yönteminde Uygulanan İşlem Adımları
g. Rödresmandaki Hata Kaynakları ve Rödresmanın Doğruluk Dereceleri
h. Sayısal Örnek Problemler ve Çözümler
44
DERSİN ADI :
ÖĞRETİM
HAFTASI
15-16
FOTOGRAMETRİYE GİRİŞ
DERS
SAATİ
6
2
KONU
12. YERSEL FOTOGRAMETRİ (YAKIN MESAFE FOTOGRAMETRİSİ)
a. Giriş, Genel Bilgiler ve Tanımlar
b. Yersel Fotogrametri ile Hava Fotogrametrisinin Karşılaştırılması
c. Yersel Fotogrametri Uygulamaları ve Uygulama Alanları
d. Yersel Resimlerin Ölçeğinin Belirlenmesi
e. Yerden Çekilen (Yersel) Resimlerde Resim ve Arazi Koordinatları
Arasındaki İlişkiler ve Diferansiyel Bağıntılar
f. Yersel Resimlerle Yöneltme ve Stereo Model Oluşturulması İşlemleri
g. Yersel Resimlerde Kullanılan Yer Kontrol Noktalarının (YKN) Tesisi
h. Yersel Resim Çekme Makineleri ve Kameraları Hakkında Bilgiler
i. Yersel Resimlere Ait Resim Çekme Parametreleri
j. Yersel Resim Çekimi Yöntemleri
k. Yersel Resimlerin Fotografik (Banyo, Kart ve Diyapozitif Baskısı)
İşlemleri
l. Yersel Resimlerle İlgili Kartografik İşlemler ve Çoğaltma Teknikleri
m. Sayısal Örnek Problemler ve Çözümler
ARA SINAVI
45
Download

tasnif dışı