TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI HUBUBAT SAPI SATIŞ ŞARTNAMESİ’DİR
Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM. Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü “İŞLETME”
ihaleye katılan veya üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişilere de “MÜŞTERİ” olarak adlandırılmıştır.
1.
İHALENİN KONUSU ve ŞEKLİ
İşletmemizin 2015 yılına ait 12970 dekar Buğday sapı 6 parti halinde açık arttırma usulü ile satılacaktır.
İHALENİN YAPILACAĞI YER ve ZAMAN:
İhale 28/04/2015
günü saat 14:00’da İşletme İdare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda
yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya verilen fiyatlar uygun görülmez ise, ikinci ihale 05/05/2015
tarihinde aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
2.
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI :
İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni İkametgahı olması,
b) Geçici Teminat vermesi,
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya İlgili Meslek Kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve halihazırda faaliyette
bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve İmza Sirküleri’nin ibraz edilmesi.
3.
İHALEYE KATILAMAYACAKLAR :
Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye giremezler.
a) Genel Müdürlüğün tüm personeli,
b) Evvelce Sözleşme yapılanlardan taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri için veya buna benzer
nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine karar alınıp, tamim edilen kimseler.
c) Kanunlarla Hükümet veya İlgili Bakanlıkların kararları ile geçici veya daimi olarak ihaleye katılamayacakları
hakkında karar almış olanlar.
d) İhale işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlarla bu şahısların eşleri ve 2.
dereceye kadar ikinci derece dahil kan bağı, akraba ve hısımları ile bunların ortakları
Yukarıda sayılan yasaklara uymadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılacağı gibi geçici teminatları İrat
kaydedilir. Sözleşme yapılmış ise fesih edilerek kat-i Teminat İrat kaydedileceği gibi ikinci ihale yapıldığı takdirde
de İşletme aleyhine meydana gelecek zarar ve ziyanın tahsili yoluna gidilir.
4.
5.
TAHMİN EDİLEN BEDEL ve TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :
a- Satışa sunulacak sapların miktar, muhammen bedel ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır.
P
Cinsi
No
1
Buğday Sapı
Çeşidi
Parsel:62 Golia (416 Dk)
Parsel :61-63-64 Basribey-95(1500 Dk)
Kuru Ziraat
2
Buğday Sapı
Basribey-95 Kuru Ziraat
3
Buğday Sapı
Basribey-95 Kuru Ziraat
4
Buğday Sapı
Parsel:101-103-106-107(1757 Dk)
Ceyhan 99 Parsel 86-87 Basribey 95(875
Dk) Kuru Ziraat
Parsel:99-100-113Ceyhan-99(843)Parsel
93-94-97-99 Basribey-95(1713 Dk) Kuru
Ziraat
Parse 8:Ceyhan -99(290 Dk) Parsel:12/A24-25-26 Golia (1297 Dk) Sulu Ziraat
5
6
Buğday Sapı
Buğday Sapı
GENEL TOPLAM
Parsel No
61-62-63-64
Alanı
(Da)
1916
Muhammen
Birim Fiyat
(TL) Da
Muhammen
Tutar (TL)
Geçici
Teminat %20
20,00
38.320,00
7.664,00
20,00
38.820,00
7.764,00
20,00
46.760,00
9.352,00
2632
20,00
52.640,00
10.528,00
93-94-97-982556
99-100-113
20,00
51.120,00
10.224,00
8-12A-2425-26
20,00
31.740,00
6.348,00
20,00
259.400,00
51.880,00
67-68-69-711941
78
79-82-83-842338
85-88
86-87-101103-106-107
1587
12970
Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemin T.C Ziraat Bankası Ceyhan şubesindeki :
TR 30 0001 0000 1505 9943 7852 48 numaralı hesaba veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona
ibraz edilecektir.
bcde-
1 (bir) dekar sapın muhammen birim fiyatı 20,00 TL dir.
Geçici teminat muhammen tutarın % 20’si nispetindedir.
Kat’i teminat ise ihale bedelinin % 30’udur.
Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir.
1- Tedavüldeki Yeni Türk parası,
2- Döviz (İhale günündeki T.C Merkez Bankası Döviz alış kuruna göre TL. teminat tutarını karşılamak
şartıyla)
3- Banka teminat mektupları ( Süresiz ve limit dahili olacaktır).
4- Devlet tahvilleri ve kanunlarda geçici teminat olarak kabul edileceği belirtilen belgeler.
5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarda geçici teminat şartı aranır.
6- TEKLİFLERİN OPSİYONU VE ARTIRIM YAPILMASI :
Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 30 ( otuz) gün opsiyonlu olacaktır ve Müşterilerin Bu süre zarfında
teklifleri ile İşletmeye bağımlılıkları devam edecektir.
Teklifler verildikten sonra tekliften vazgeçilmez ve değişiklik talebi kabul edilmez. İhale yapıldıktan sonra
indirim teklifleri kabul edilmez.
7. SÖZLEŞME ve KESİN TEMİNAT:
a) İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin yapıldığı müşteriye yazılı olarak bildirilir. Müşteri tebliğ
tarihinden itibaren ( 7 ) gün içerisinde sözleşme yapmaya, kesin teminatı teslim etmeye ve ihale ile ilgili vergi ve
giderleri yatırmaya mecburdur.
b) Sözleşme akdetmek için müşteriye verilen süre içerisinde mal bedelinin tamamının yatırılması halinde Kat-i
Teminat alınmaz.
8. VERGİ – RESİM ve HARÇLAR:
İhale, sözleşme ve taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri, tellaliye,
belediye rüsumu KDV. Müşteriye aittir.
9. TESLİM – TESELLÜM YERİ, ŞARTLARI ve SÜRESİ:
Biçime müteakip müşteri sulu ziraat parsellerini 6 gün kuru ziraat alanlarını 30 gün içerisinde boşaltacaktır.
Aksi halde kati teminat irat kaydedilip parseldeki saplar imha edilerek tarla sürülecektir. Müşteri tarladaki sapları
teslim aldıktan sonra (9-d) meydana gelecek zarar ziyandan İşletme sorumlu değildir.
a) Müşteri yangına karşı gerekli tedbirleri alacaktır.
b) Tarlada sadece biçerdöverlerin bıraktığı saplar toplanacak, tırmık v.s. çekilmeyecektir.
c) Sapların toplanması, balyalanması, yüklenmesi esnasında işçilerin sosyal güvenliği müşteriye aittir. Meydana
gelecek kaza ve diğer olaylardan işletme sorumlu değildir.
d) Yüklenici biçim şekline itiraz edemez. Biçimler yapıldıktan sonra teslimat fiilen yapılmış sayılır ve bundan sonra
meydana gelecek zarar ve ziyanlardan işletme sorumlu değildir. (Yangın, rüzgar erozyonu, koyun otlatılmış olması,
hırsızlık vs.)
e)Parsellere müşterilerce verilen fiyat işletmemizce uygun görülmüş ise yazılı olarak tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden
itibaren Müşteri satın aldığı parselin biçilip biçilmediğini kendisi takip edecektir. Parselin biçildiği Müşteriye ayrıca
tebliğ edilmez.
10. ÖDEME ŞARTLARI :
Müşteri satın aldığı sap bedelini düzenlenecek faturaya istinaden peşin olarak ödeyeceği gibi limit dahili
süresiz banka teminat mektubu vererek yapacaktır. Teminat mektubu karşılığı vadeli ödeme yapılacaksa son ödeme
tarihi:31.08.2015 dir.
11.TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI :
a ) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi veya
taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde yapılan en fazla 3 gün süreli yazılı
ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın
kesin teminat şartı ceza olarak irad kaydedilir. Sözleşme fesh edilerek, bundan dolayı işletmenin uğrayacağı zarar ve
ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir.
Gelir kaydedilen teminat müşterinin borcuna mahsup edilmez. Borcu varsa ayrıca tahsili yoluna gidilir.
b) Müşteri taahhüdünü gecikme ile yaptığı taktirde ( Sadece kuru ziraat parsellerinde İşletme müsaade eder ise)
beher gün için dekar başına 3,00 TL/dekar ceza alınacaktır.
C) Müşteri almış olduğu parsellerde hiçbir zaman tırmık kullanmayacaktır. Kullandığı tespit edildiği takdirde
dekar başına 4,00 TL/ dekar ceza alınır ve iş durdurulur.
12. SÖZLEŞME ve ALACAĞIN DEVRİ :
İşletmenin yazılı izni olmadan müşteri sözleşmeyi ve alacağını ( malını ) bir başkasına devir ve temlik edemez.
Sözleşmenin devrine müsaade edildiği takdirde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devrin yapılması
halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında 11. ‘nci madde hükümleri uygulanır.
13. MÜCBİR SEBEPLER :
Müşteri ve İşletmenin dışında kalan ve taahhüdünün yerine getirilmesini imkansız kılan veya geciktiren olaylar
yangın, tabii afetler, salgın hastalıklar, grev v.s...) ilgili resmi makamlarca teşvik edilmek kaydıyla ve takdiri İdareye
ait olmak üzere mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep halinde sözleşmenin durumu ve cezası ek süre miktarı İşletmece
takdir edilecektir.
14. TEMİNATIN İADESİ :
Kesin Teminat müşterinin taahhüdünü sözleşme ve şartname esasları dahilinde yerine getirmesini müteakip
müşteriye iade edilir.
15. GENEL HÜKÜMLER :
a) Bu şartname ve akdedilecek sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra
Daireleri yetkilidir.
b) Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılan tebligat müşterinin kendisine yapılmış sayılır.
TİGEM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale
Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
c) Bu Şartname 15 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olanlar İdari ve Teknik Şartnameyi tüm maddeleri
ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar.
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Abdurrahman KUŞ
Ticaret Şefi V.
Şefattin ZEYBEK
İşletme Müdürü
Download

İDARİ ŞARTNAME