AR-GE PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI
1. Daha önce ülke genelinde düzenlenen AR-GE Proje Pazarları ve benzeri diğer etkinliklerde
ödül almış projeler ile OİB tarafından 2012, 2013 ve 2014 yılları AR-GE Proje Pazarı
etkinliğinde yarışan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Projenin Niteliği: Ar-Ge proje pazarına katılım gösterenlerden beklenen projeler, maliyeti,
süresi, varsa özel şartları, proje için gerekli olan ekip ve malzeme bilgilerini de içeren
hususlar olacak şekilde olmalıdır. Projeler sanayide ürüne dönüşmeye hazır, start up
projelerdir.
3. Ar-Ge Proje Pazarı Katılımcıları: Ar-Ge Proje Pazarına öğrenciler, akademisyenler,
araştırmacılar, sektör profesyonelleri, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapanlar,
sanayiciler, sektörle ilgili 18 yaşını tamamlamış herkes bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir.
Ekip katılımlarında bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.
4. Proje başvurularında sayı sınırı olmamakla birlikte; Katılımcı, aynı projesi ile hem Tasarım
Yarışması hem Proje Pazarına başvuramaz. Proje Pazarına katılım gösteren proje sahibi aynı
projesi ile tasarım yarışmasına başvuru yaptığı takdirde, iki başvurusu da geçersiz sayılır.
5. Başvurular online olarak internet üzerinden yapılacaktır. Etkinlik gününde 60 puan ve üstü
alan projeler sergilenecek olup; sergilenecek Proje sayısı OİB tarafından tespit edilecektir.
Seçilen projelerin sahipleri, proje görsellerinin yüksek çözünürlüklü baskıya uygun formatta
versiyonlarını ve gerekli görülebilecek diğer dokümanları verilen adrese cd içerisinde teslim
etmekle yükümlüdür.
6. Son Başvuru ve Proje: Otomotiv sektörü ile ilgili projelerin amaç, kapsam, süre, bütçe, varsa
özel şartları ekteki Proje Özet Yazım Kılavuzu’ndaki esaslar çerçevesinde maksimum 500
kelime ile Türkçe proje başvuru formuna yazılmalıdır. Bu özetleri etkinlik günü dağıtılmak
üzere bir kitap olarak basılacaktır. Bu nedenle proje önerilerinizin en geç 03 Nisan 2015
günü mesai saati sonuna kadar www.otomotivprojepazari.com adresine upload edilmesi
gerekmektedir.
7. Poster: Poster sunumlarınız ise Birliğimizce (70 cm x 100 cm) ebatlarında dikey olarak
bastırılıp etkinlik günü öncesinde fuaye alanına yerleştirilecektir. Projenin en fazla 4 adet
sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Paftalar jpg formatında minimum 1366x768
piksel / 72 (piksel/inç) - maksimum 1920x1080 piksel / 72 (piksel/inç) çözünürlükte
olmalıdır.
8. Proje Sözlü Sunum: Proje fikirleri, iki gün boyunca etkinliğin gerçekleştirileceği yerdeki
fuaye alanında kalacaktır. Gelen ilgililere talepleri halinde kısa sunumlar yapılması mümkün
olacaktır. Proje önerileri bilahare bir kitapçıkta toplanıp, gerek etkinlik gününde gerekse
bitiminde irtibat kurulabilmesi için sektöre dağıtılacaktır. Değerlendirme Kurulu tarafından
başarılı bulunan proje önerileri sahiplerinden sözlü sunum yapmak isteyen katılımcılar için
maksimum 10 dakika ve 5-6 slaytlık bir sunum imkânı sağlanacaktır. Başarılı bulunan ve
sözlü sunum yapmak isteyen katılımcılar, program basımına yetişmesi açısından PowerPoint
sunumlarını CD’ye kaydederek 03 Nisan 2015 günü mesai saati bitimine kadar verilen
adrese göndermelidir.
9. Katılım Masrafları: Sadece Değerlendirme Kurulu tarafından başarılı bulunan proje önerileri
sahiplerinin belgelendirmeleri kaydıyla katılım masrafları karşılanacaktır. Ekip
katılımlarında sadece bir kişinin belgelendirmesi kaydıyla katılım masrafları Birlik
tarafından karşılanır. Sanayici ve profesyonel olarak çalışan firmaların katılım masrafları
karşılanmaz. Ulaşım masraflarında; tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası kapsam
dâhilinde, taksi bedelleri ve uçak ile ulaşımlar ödeme kapsamı dışındadır. Faturası ibraz
edilmeyen giderler ödenmeyecektir.
10. Proje Değerlendirme Kurulu, süresi içerisinde, başvuru koşullarına uygun projeleri
değerlendirerek etkinliğe katılımına karar verir. 03 Nisan 2015 günü mesai saati bitimine
kadar tarafımıza ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Ödül Miktarları: Ödül miktarları ile ilgili ayrıntılı bilgi www.otomotivprojepazari.com
sitesinden alınabilir. Ödüle ilişkin T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde söz
konusu vergi giderleri katılımcıya aittir.
Derece
1.
2.
3.
Mansiyon
Mansiyon
TOPLAM
Proje Pazarı Ödüller
10.000 TL
7.000 TL
4.000 TL
1.000 TL
1.000 TL
23.000 TL
12. Anket, Değerlendirme: Etkinlik gününde projeleri sergilenen proje öneri sahiplerine verilen 4.
Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı anket formlarının doldurulması ve Bursa dışından gelen
katılımcıların şehirlerarası yolculuk bedellerinin ödenebilmesi için de banka bilgileri de yer
alacak şekilde ıslak imzalı bir dilekçe eşliğinde ulaşım belgeleri asıllarının OİB personeline
teslim edilmesi gerekmektedir. Faturaların ibrazıyla beraber havaleler banka hesaplarına
gerçekleştirilecektir. Bursa’dan katılacak olan akademisyenlerin ulaşım ve konaklama
masrafları ödenmeyecektir. Fatura asıllarını teslim etmeyenlerin ödemeleri yapılmayacak
olup, ödemelerin yapılabilmesini teminen katılımcıların sisteme nüfus cüzdanı görselini
yüklemeleri gerekmektedir.
13. Bursa dışından gelerek konaklama talebinde bulunan misafirlerimizin konaklama taleplerinin,
ekli Başvuru Formu’nda belirtilmesi gerekmektedir. Konaklanacak olan yerler Birlik
tarafından bütçe imkânları ve müsaitlik durumuna göre belirlenecektir. Misafirlerin
Birlik tarafından belirtilen konaklama yerlerine olası itirazları değerlendirilmeyecektir.
14. Proje başvuruları www.otomotivprojepazari.com adresinden elektronik ortamda kabul
edilecektir.
15. Proje başvurusu sırasında, kullanıcı ve proje önerileri kayıtlarının güncelliğinden kullanıcının
kendisi sorumludur. Kayıt bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek
durumlarda, sorumluluk kullanıcıya aittir. OİB Projelerin yüklenmesi esnasında sistemde
oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sisteme yüklenemeyen projelerden sorumlu tutulamaz.
ortamda proje başvurusu yapmak için öncelikle kullanıcı kayıtlarının
gerçekleşmesi gerekmektedir. Üye kaydı yapılarak aktivasyon gerçekleştirildikten sonra eposta adresi ve şifre ile giriş yapılarak proje yüklemesi yapılabilecektir.
16. Elektronik
17. Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar yüklenmeyen projeler
değerlendirmeye alınmayacak olup, projelere ilişkin eksik yüklemelerden proje sahibi
sorumludur.
18. Herbir proje elektronik ortam üzerinde puanlama yöntemi ile değerlendirmeye alınacak olup,
100 üzerinden 60 puanı geçen projeler etkinlikte sergilenmek üzere kabul edilecektir.
19. Puanlama kriterleri için ekte sunulan değerlendirme formu dikkate alınacaktır.
20. Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmamasından doğacak yasal sorunlarda Uludağ
İhracatçı Birlikleri, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve çalışanları ile Jüri Üyeleri herhangi bir sorumluluk taşımaz.
Tüm sorumluluk katılımcıya/gruba aittir.
21. Katılımcının proje pazarı kapsamında üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalardan,
yüz yüze görüşmelerden kaynaklanan zarar ve ziyanlardan da 19 uncu maddede sayılanlar
sorumlu tutulamaz.
22. OİB herhangi bir aşamada yarışmayı iptal edebilir, bu halde yarışmacılar herhangi bir hak
talebinde bulunamaz. Yarışmanın iptal edilmesinden dolayı 19 uncu maddede sayılanlara
herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
23. OİB, Proje Pazarı Etkinliği’nde sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve
yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
24. Katılımcılar, isim, fotoğraf ve eserlerinin tanıtım ve haber amaçlı olarak OİB tarafından
kullanılabileceğini, sergilenebileceğini ve yayımlanabileceğini kabul ve taahhüt ederler.
25. Proje pazarına katılanlar, yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.
Proje Pazarı Ön Başvuru Formu
(www.otomotivprojepazari.com)
1) PROJE ÖNERİSİ BİLGİLERİ:
Proje Adı
Proje Kodu
Proje Kapsamı
Sunum
İstiyorum 
İstemiyorum 
2) KATILIMCI/EKİP LİDERİ KİMLİK BİLGİLERİ:
Adı Soyadı
Unvanı
Üniversite(Fakülte/Birim) veya varsa
Kurum
Ekip katılımlarında ekip katılımcılarının
isimleri ve ekip lideri bildirilecektir.
Uzmanlık Alanı
Adres
Telefon-cep telefonu
Faks
Web adresi
E-posta
3)KONAKLAMA TALEBİ (Bursa dışından gelenler için) *Yalnızca ekip lideri
içindir.
Konaklama istemiyorum.
13 Mayıs 2015 tarihinde konaklama istiyorum. (Uzak şehirlerden katılımda
karşılanacaktır.)
14 Mayıs 2015 tarihinde konaklama istiyorum.
Proje başına bir kişinin en fazla iki gecelik konaklama masrafları OİB tarafından
karşılanacaktır.
4)ULAŞIM TALEBİ*
Ulaşım talep ediyorum
Ulaşım talep etmiyorum
Güzergah
*detaylar için 11.maddeye bakınız.
Kalkış-Varış saati
5)BANKA BİLGİLERİ:
Hesap Sahibi (Başvuru Sahibi)
*
Banka İsmi
Banka Şubesi
IBAN No
*Başvuru sahibi ile hesap sahibinin farklı olması durumunda başvuru/ödül sahibinin yazılı onayı
gerekecektir.
6) PROJE ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
PROJE ÖNERİSİNİN AR-GE NİTELİĞİ, TEKNOLOJİK YÖNÜ VE
ÖZGÜN NİTELİĞİ
(Uluslararası ve ulusal alanda yeni bir fikir midir?)
PROJE ÖNERİSİNİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA EKONOMİK
KATKISI
(Sektör ve Ülke ekonomisine katkısının derecesi değerlendirilecektir.)
Referans
Puan
0-20
0-15
PROJE ÖNERİSİNDE YENİ TEKNOLOJİ, BİLGİ GELİŞİMİ VEYA
TRANSFERİ POTANSİYELİ
0-10
PROJE ÖNERİSİNİN UYGULANMA ALANLARI
(Sektörümüzde mevcut yatırımlar göz önünde bulundurulmuş mudur?)
PROJE ÖNERİSİNİN SANAYİYE UYGULANABİLİRLİĞİ
0-10
0-10
PROJE ÖNERİSİNDE MİLLİ KAYNAK KULLANIMININ İTHAL
KAYNAK KULLANIMINA ORANI
(%100 Milli Kaynak Kullanımının tam (10) puan olduğu düşünülecektir.)
0-10
PROJE BÜTÇESİNİN UYGUNLUĞU
0-10
PROJE ÖNERİSİNİN SÜRESİ
0-10
KAYNAK (LİTERATÜR ARAŞTIRMASI) KULLANIMI
0-5
0-100
GENEL TOPLAM:
Puan
7) PROJE VE EVRAKLARIN TESLİMİ
Bu şekilde online kayıt yaptıranların, ön başvuru formunu, proje pazarı yazım kılavuzu ve
katılım koşulları ile fikri mülkiyet ve anlaşmazlıkların çözülme şekli kısımlarını word
sayfasına indirip yazıcı çıktısını alarak ve her sayfanın alt kısmının yetkili kişi veya kişiler
tarafından ıslak imza ile imzalandıktan sonra proje teslim tarihi olan 03 Nisan 2015 tarihine
kadar elden veya posta/kargo ile verilen adrese göndermeleri gerekmektedir
Projenin daha önce ticarileşmediğini, daha önce düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı
etkinliklerinde yarışmadığını ve fikri mülkiyet haklarının tarafıma ait olduğunu, etkinlik
sonrası sanayi ortaklığına ve işbirliğine yönelik Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği tarafından yapılan anketlere 5 yıl süreyle düzenli olarak cevap vereceğimi, vereceğim
bilgilerin doğruluğunu, proje pazarı yazım kılavuzu ve katılım koşullarını okuyup, anlayıp
kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Proje Pazarı Katılımcısı
Ad Soyad:
İmza:
Tarih:
FİKRİ MÜLKİYET (ENDÜSTRİYEL TASARIM, FAYDALI MODEL, PATENT)
VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ
1.
Daha önce düzenlenen AR-GE Proje Pazarı Etkinliklerinde sunulan projeler,
değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.
27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, Otomotiv Proje Pazarı’na (OPP) katılan
bütün katılımcıların, etkinliğe katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip”
tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına
(masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya
hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115
Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.
3.
Proje Pazarını düzenleyen ve finanse eden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği (OİB), OPP’na katılan tüm projeleri tasarım veya buluş sahibi adına yayımlamak,
arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
4.
OPP’na katılan bütün proje ve tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için proje
hazırlayanların ve tasarımcıların izninin alınması gereklidir. OPP’nı düzenleyen ve
finanse eden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği üyeleri, uygun buldukları
projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, OİB’nin, ödül alan projeler
üzerinde yarışma sonuçlarının açıklandığı 14 – 15 Mayıs 2015 tarihten itibaren 6 ay süreli
“Öncelik” hakkı vardır.
5.
Yarışmada dereceye giren projelerden bu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı
“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin
işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995
tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların
12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması
hakları münhasıran OPP’na katılan yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre
kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları devir almak isteyenlerin, Uludağ
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme
yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.
6.
Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyeleri ödemek
istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda,
Birlik üyelerinin şartnamede belirtilen öncelik haklarını kullanmaları, yarışmacılarla
birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.
7. Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması
durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu
yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.
8.
OİB, OPP’na katılan projelerden uygun gördüklerinin sergilenmesi amacıyla, bir ya da
birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri tasarım veya buluş sahibi
adına geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılanlar, seçilen
eserin OİB’ne ticarileştirilmeden ve tasarım ve buluş sahibinin diğer tasarruf yetkisini
ortadan kaldırmadan, süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini
ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat
gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim,
faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için OİB’e tam lisans/yetki verdiğini
kabul eder.
9.
OİB, OPP’na katılan ve ödül alan proje ve tasarımları; kurumsal kimlik çalışmalarının
bir parçası olarak, OİB’yi temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda,
medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt,
faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda,
katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
10. OPP’na katılan proje ve tasarımların özgün olmaması, daha önce piyasaya sunulmuş veya
benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar, Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliğini bağlamaz. Tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Bu gibi
durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine
verilenler geri alınır.
11. OPP’nda ödül alan katılımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını
geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili katılımcıya aittir.
12. Ödül Kurulu, OPP’nın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, kazananların sayısını
sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir.
13. Proje Pazarı için başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak, ödüllere ilişkin
ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına ödül
töreninden itibaren 2 ay içinde yatırılacaktır.
14. Bu OPP’na katılanlar, yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.
15. DİĞER HUSUSLAR:
OİB gerekli olabilecek diğer belge ve bilgileri isteyebilecektir.
OPP Yazım Kılavuzu ve katılım şartlarına uygun olmayan proje ve tasarımlar ödül kurul
değerlendirmesine sunulmayacaktır.
OİB gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını
isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir.
OİB, aksi yazılı olarak talep edilmediği takdirde katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeyle
birlikte duyurabilecek ve yayınlayabilecektir.
Proje Pazarı Katılımcısı
Ad Soyad:
İmza:
Tarih:
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ARGE PROJE PAZARI
PROJE ÖNERİ ÖZETİ YAZIM KILAVUZU
(Kitap Basımı İçin)
GENEL KURAL
Katılımcılar; Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği'nin ve bağlı şirket ve iştiraklerinin, Proje Pazarı’na katılan tüm çalışmaları
her türlü etkinlikte proje sahibinin ismini belirterek kullanma hakkına bedelsiz olarak sahip
bulunduğunu, bu hakları devretmeyi şimdiden kabul ve taahhüt ederler. Çalışmalarla ilgili
olarak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuata istinaden üçüncü kişilerce
yöneltilebilecek her türlü talebin muhatabı katılımcı olup; bu konudaki tüm hukuki
sorumluluk katılımcıya aittir. Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve bağlı şirket ve iştiraklerine hiçbir sorumluluk yükletilemez.
GENEL YAZIM KURALLARI
Çalışmada yer alan tablolar, şekiller ve denklemleri ile diğer matematiksel anlatımlar
bilgisayar ortamında oluşturulur. Çalışma A4 standardındaki (21 x 29.7 cm) kağıt boyutu için
hazırlanacaktır. Fotoğraf veya renkli şekillerin tarayıcı ile bilgisayar ortamına alınması
gerekir.
Yazı Karakteri ve Niteliği
Projede tek tip yazı karakteri ve boyutu kullanılmalıdır. Bunun için sadece“11pt (punto)yazı
boyutunda ARIAL”, yazı karakteri kullanılmalıdır. Harf büyüklüğü, tablo ve şekil içinde
zorunlu olunduğu durumlarda 8 pt yazı boyutuna kadar küçültülebilir. Dipnotlar için 10 pt
yazı karakter boyutu kullanılır.
Yazım dik ve normal harflerle yazılır, koyu (bold) harfler sadece başlıklarda kullanılır.
Virgülden sonra bir, noktadan sonra iki karakter boşluk bırakılır. Ayrıca nokta, virgül, noktalı
virgül, üst üste iki nokta ilgili kelimenin hemen ardından boşluk bırakılmadan konur. İki
noktadan sonra bir açıklama beklenirken, noktalı virgül ise iki ayrı fikri bağlar. Bu kuralların
önemle izlenmesi gerekir. Cümle sonunda eğer parantez içinde bir anlatım veriliyorsa, nokta
parantezden sonra konur (örneğin burada olduğu gibi). Cümleye sayısal karakter ile
başlanmaz.
Sayfa Düzeni
Proje öneri sunumu kendisi özet olduğundan herhangi bir başlık sınırlandırması yoktur.
Bununla beraber, tahmini proje süresi ve tahmini proje bütçesinin olduğu aşağıdaki düzen
tavsiye edilir.
Öz (Türkçe)
Projenin amacı
Giriş
Yaklaşım
Beklenen Sonuç
Tahmini Proje süresi
Tahmini Proje Bütçesi
Kaynaklar
Proje İsmi
Proje ismi Arial 14 punto ve BÜYÜK harfler ile sayfa ortalanarak koyu olarak yazılmalıdır.
Proje sahiplerinin isimleri de başlıktan sonra 1,5 satır boşluk bırakılarak, 12 punto ile sadece
ilk ismin ilk harfi ve soyadın tamamı büyük harfler ile koyu olarak sayfa ortalanarak unvan
kullanmaksızın yazılmalıdır.
Proje sahiplerinin kurum bilgileri de isimlerden 1 satır boşluk ile Arial 10 punto ile sola
yaslanmış normal-italik olarak yazılmalıdır. Birden fazla proje yürütücüsü/sorumlusu olduğu
takdirde her biri numaralandırılarak birer satıra yazılmalıdır.
Proje yürütücüsünün/ sorumlusunun detaylı bilgileri kuralların sonundaki formata göre proje
öneri özet metninden ayrı olarak hazırlanmalı ve www.otomotivprojepazari.com sitesine
upload edilmelidir.
Çalışmada, Şekil 1’dki gibi sayfanın sol kenarından 4 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt
kenarlardan ise 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar, tablolar, şekiller ile A4 boyutuna
katlanan şekiller de bu sınırlar içinde kalmalıdır. Çalışma baştan sona yazım boyunca sola
yaslanarak (leftjustified) şeklinde yazılmalıdır. Satır sonuna sığmayan kelimede kesme
1,3 cm
sayfa no
5 cm
4 cm
Bölüm Girişi
3 cm
2,5 cm
Cilt Kenarı
YAZIM
ALANI
3 cm
yapılmaz.
Şekil 1. Sayfa yazım düzenin şematik gösterimi.
Satır Aralıkları ve Düzeni
Çalışma satırlar 1 pt aralıkla düzenlenmelidir. Ayrıca “Kaynaklar”, daki yazımlar, esas
yazımdaki tablo başlıkları ile şekillerin alt açıklamaları ve dipnotlar ise 1 pt aralıkta yazılır.
Bir alt bölüm başlığı altında en az bir satırlık yazı boşluğu bulunmalıdır.
Tablolar ve Şekiller
Çalışmasına konulacak çeşitli bilgilerin veya sayısal verilerin düzenli satır/sütün şeklinde
verilmesine “Tablo”adı verilir. Her tabloya bir numara verilir (Tablo 2.1). Numaradan sonra
1 nokta konur ve 2 boşluk bırakılarak ilgili açıklayıcı başlık Tablo 2.1’de görüldüğü gibi
tablonun üstüne yazılır.
Tablo başlığı sayfa yazım alanı içinde tablo ile birlikte
ortalanmalıdır.
Tablo 2.1. Kullanılan parçanın yapı özellikleri.
Metal Tipi
DKP Sac
Kalınlığı
(Mm)
0,8
Renk
Polyester esaslı elektrostatik toz
boya ile yeşile boyalı
Çalışmada yer alan her türlü resim, fotoğraf, grafik, harita, plan “Şekil” olarak adlandırılır.
Her şeklin bir numarası ve bir adı olmalıdır (Şekil 2.2). Çalışmada yer alan tüm tablo ve
şekillere çalışma yazılımı içerisinde “atıf” yapılması zorunludur. Buna göre dikkat edilmesi
gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır:
Tablo ve şekiller yazım içerisinde ilk değinildikleri sayfa ya da ona en yakın sayfada sayfa
düzeni esaslarına uymak şartı ile yerleştirilmelidir.
Tablo ve şekiller numaralanırken önce yer aldıkları bölüm numarasına daha sonra da bölüm
içerisindeki sırası yazılmalıdır. Örneğin, Tablo 2.1, Şekil 2.2; Ekler içinde ise, Tablo A.1,
Şekil A.1 gibi.
Çalışma içerisinde alıntı olan şekil ve tabloların tanımlayıcı yazılarında kaynak belirtilerek
atıfta bulunulur (bkz. Tablo 2.1).
Her tablo (başlığı ile) ve şeklin (şekil alt yazısı ile) alt ve üstünden en az 2 satır boşluk
verilmesi metinden ayırt edilmesini kolaylaştırır.
Birden fazla tablo veya şekil aynı sayfaya yerleştirilebilir. Çok sayıdaki tablo veya şekiller
gerektiğinde eklerde verilebilir.
Matematiksel Anlatım: Denklemler, Bağıntılar, Formüller
Tüm matematiksel anlatımlara ilgili bölüm içinde sıra ile numara verilir. Bu numaralandırma
da önce yer aldıkları bölüm numarası daha sonra da bölüm içerisindeki sırası yazılmalıdır: (1),
(2). Çalışmada verilen denklem veya bağıntı bir satırdan uzun değilse, sayfa düzeni içinde
ortalanarak yazılabilir; numaralar sağa yaklaşık verilir. Ortalanmış kısa bir denklem örneği
(1) ile verilmektedir (Okay, 1995).

Q  h A S (TA  TS )
(1)
Her türlü matematiksel anlatımla yazım arasında üstte ve altta birer boşluk bırakılır.
İÇERİK BİLGİLERİ
Genel Bilgiler
Noktalama ve yazım için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na ve Türkçe Sözlüğü’ne uyulur.
Tezde genellikle üçüncü şahıs kullanılmaya özen gösterilir. Tezde SI birimleri kullanılır.
Kaynaklar/Atıf
Okuyucuya kullanılmış olan kaynaklar veya atıfta bulunulan yazarları net bir şekilde
gösterebilmelidir.
Metinde,
Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez içinde belirtilir.
Gürkaynak (2002) kimyasal çözeltiler üzerinde yapmış olduğu ...
Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı ve basım yılı parantez
içinde verilir.
En son çalışmalar (Pınar, 2003) uygulamanın ...
İki yazarın bulunması durumunda her iki yazarın soyadı da kullanılır.
Cinicioglu ve Keleşoğlu (1993) yumuşak dolgular üzerinde ...
İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ.” ifadesi takip eder.
Öztoprak ve diğ. (1999) tarafından öne sürülen ...
Eğer aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla yayını kullanılmışsa basım yıllarının
sonuna alfabetik bir karakter ilave edilir.
Bozbey ve diğ. (2003a) tarafından yapılan çalışmalar bu sonucu ...
Eğer anonim bir kaynak kullanılmışsa “anon” ifadesi kullanılır.
Son zamanlarda konuşulan gerçekler (Anon 1998, syf.153) ...
Eğer yazarı belirsiz bir gazete yazısı kullanılacaksa gazete adı, basım yılı ve sayfa no
belirtilir.
Bölgede görülen sel baskınları yapısal özellikleri etkilemektedir (Atlas 1998, syf.16)
Kaynaklarda,
Çalışmada faydalanılan yayınlar yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla sıralanır. Yayının
basıldığı derginin, kongre kitapçığının, kitabın vb. adı eğik (italik) olarak yazılır.
Kitap referansı için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Kitap adı, Yayınevi, Basım Yeri, ISBN.
MERCER, P.A. ve SMITH, G., 1993, Private viewdata in the UK, 2nd ed., Longman,
London, 123-4567-890.
Dergilerdeki makaleler için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Makalenin adı, Derginin Adı, Cilt no ve (bölüm no),
sayfa numaraları.
EVANS, W.A., 1994, Approaches to intelligent information retrieval, Information processing
and management, 7 (2), 147-168.
Konferans bildirileri için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Bildiri Adı, Konferans Kitapçığının Adı, Tarih ve
Kongre Yeri, Basım Yeri: Yayınevi, sayfa numaraları.
SILVER, K., 1991, Electronic mail: the new way to communicate, 9th International Online
Information Meeting, 3-5 December 1990 London, Oxford: Learned Information, 323-330.
Tezler için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Tezin Adı, Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı.
AGUTTER, A.J., 1995, The linguistic significance of current British slang, Thesis (PhD),
Edinburgh University.
Web sayfaları için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yıl, Başlık [online], (Edition), Yayın Yeri, Web adresi:URL
[Ziyaret Tarihi].
HOLLAND, M., 2002, Guide to citing Internet sources [online], Poole,
Bournemouth University,http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/
guide_to_citing_internet_sourc.html
Download

yazım kılavuzu ve katılım koşulları