1.3.1.8. Zorunlu Sertifika
Mali Sorumluluk
Bu sigorta ile ulusal veya uluslararası düzeyde
nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve
elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının (ESHS)
Elektronik
imza
Kanunundan
doğan
yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu
oluşan, nitelikli elektronik sertifika sahibi kişi veya
kuruluşların ve üçüncü şahısların uğrayacağı
zararlara
ilişkin
sorumluluğu,
sözleşmede
belirlenen zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat
altına alınmıştır.
Bu sigorta, sigortalıya karşı yapılan talepler
sonucundaki yasal giderler için de teminat verir.
Sözleşmenin süresi taraflar arasında serbestçe
belirlenir. Poliçede başlama ve sona erme
tarihlerinin gün ve saat olarak yazılması gerekir.
1.3.1.8.1. Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk
Sigortası Genel Şartları

Sigorta Teminatının Kapsamı
Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası;
ESHS‘ nin güvenli ürün ve sistemleri kullanmak,
hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek, sertifikaların
taklit ve tahrif edilmesini önlemek ile ilgili
görevlerini gerektiği biçimde yerine getirmemesi,
Sertifikaların içeriğinde ESHS‘
yanlış bilgilerin bulunması,
den
kaynaklanan
Sertifikaların
oluşturulması
sırasında
nitelikli
elektronik imza sahiplerinin verdikleri bilgilerin
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS)
tarafından eksik veya yanlış işlenmesi sonucu ortaya
çıkan hataların bulunması,
Sertifikaların ESHS ile nitelikli elektronik imza
sahipleri arasında yapılan sözleşmeye tam ve uygun
olarak
hazırlanmaması,
gibi
ESHS‘
nin
ve
eylemlerinden
sorumlu
bulunduğu
personelin
kusurundan,
ihmalinden
veya
gerekli
özeni
göstermemesinden doğan maddi zararları kapsar.
Türkiye'de faaliyette bulunan ESHS‘nin sigortacının
bilgisi dahilinde olan yabancı bir ülkede kurulu başka
bir ESHS‘ ye ait kabul ettiği sertifikalardan doğan
maddi zararlar da kapsam dahilindedir.

Teminat Dışında Kalan Haller
Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan
edilmiş olsun veya olmasın), ihtilal, ayaklanma ve
bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketlerden,
Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın
yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara
atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlanıcı
radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve
bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirlerden,
Kamu otoritesi tarafından yapılacak tasarruflar
sonucunda
oluşan
ve
ESHS‘nin
kusurundan
kaynaklanmayan sorunlardan,
Deprem, yanardağ püskürmesi, deniz depremi, sel, su
baskını, yer kayması gibi doğal afetlerden,
İletişim altyapısı ve ESHS‘ nin doğrudan kontrolü
altında olmayan bilgi işlem altyapısında meydana
gelen sorunlardan,
İmza sahibi tarafından kanun dışı amaçlar için nitelikli
elektronik imzanın kullanılmasından,
Sigortacıya veya sigorta ettirene haber verildikten
sonraki bir tarihte ESHS tarafından iptal edilmeyip
ikinci veya daha çok miktarda hasar oluşmasına neden
olan aynı nitelikli elektronik sertifika ile işlem
yapılmasından,
Faaliyet konusu ile ilgili kanun, yönetmelik ve
tebliğlerle belirlenen esaslar ve teknik standartlara
bağlı kalınmamasından, doğan zararlar sigorta
teminatı dışındadır.
1.3.2. İsteğe Bağlı Sorumluluk
Sigortaları
1.3.2.1. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali
Sorumluluk
Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya
çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her
türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine
yöneltilebilecek
tazminat
talepleri
ile
ilgili
sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.
Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat
kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile
üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara
uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini
kapsamaktadır.
1.3.2.1.1 Üçüncü Şahıslara Karşı Mali
Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
Bu poliçe sigortalıyı, sigortanın müddeti esnasında
meydana gelecek bir hadise neticesinde
a) Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının
bozulması,
b) Üçüncü kişilere ait malların zarar görmesi nedeniyle,
bu kişilerin, sigorta ettirenin, poliçede gösterilen sıfat,
faaliyet ve yasal ilişkilerinden doğan sorumluklarını
güvence altına alır. Yani kendisine karşı, üçüncü
şahıslar tarafından ileri sürülen zarar ve ziyan
taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyetinin
hukuki sorumluluklarla ilgili yasal düzenlemeleri
doğrultusunda ve poliçede belirtilen bedellere kadar
karşılar.
Bu poliçe, sigortalıyı haklı taleplere karşı olduğu gibi
yersiz ve aşırı taleplere karşı da korur.
Teminat Kapsamı Dışında Kalan Durumlar




Kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan
talepleri,
Bir sözleşmenin ifasına veyahut özel bir anlaşmaya
dayanıp, sigortalının yasal mes'uliyet ölçüsünü aşan
talepler,
Sigortalıya bir hizmet sözleşmesi veya vekalet ile
bağlı kimseler ve sigortalının aile üyeleri tarafından
vaki olan talepler,
Motorlu nakil vasıtalarıyla römorkların, motorlu
bisikletlerin ve her nevi hava nakil vasıtalarının
kondüktörleri, zilyetleri (detenteur) veya sahiplerine
karşı ileri sürülen talepler,



Otomobil, motosiklet, bisiklet, deniz motoru,
at, boks ve güreş, yarış ve yarışmalarına,
antrenmanlar
dahil
katılmaktan
doğan
talepler,
Her türlü savaş durumu, ihtilal, isyan,
ayaklanma,
grev ve bunlarla ilgili alınan
önlemler ve el koyma hallerinden doğan zarar
ve ziyanlara ilişkin talepler,
Deprem, seylap, su basması, çığ, heyelan,
yanardağ patlaması, infilak, yangın, duman,
sis, buhar, su; çürüme veya tedrici surette
rutubet alma yüzünden meydana gelen zarar
ve ziyanlardan oluşan talepler,



Üçüncü şahıslara ait olup, icar veya tevdi sebepleriyle
veyahut muhafaza, nakil, tamir edilmek veya işlenmek
üzere veya diğer herhangi bir maksatla sigortalının,
aile efradının veya müstahdemlerinin ellerinde veya
nezaretleri altında bulunan malların uğrayacağı zarar
ve ziyandan doğan talepler,
Sigortalı veya müstahdemleri veyahut sigortalı
hesabına hareket eden kimseler tarafından imal veya
teslim edilen veya işlenen şeylerde veya bu şeylerle
fonksiyonel rabıtası olan teknik cihaz veya tesislerde,
işin veya teslimatın kusurlu ve ayıplı olması dolayısı ile
husule gelen zarar ve ziyandan doğan talepler,
Aynı kimselerin çalıştıkları bina ve araziye verdikleri
zarar ve ziyandan doğan talepler,
Aksine bir anlaşma yoksa aşağıda sayılan;


Sigortalı, gayrimenkul sahibi yahut bir müteşebbis
veya iş sahibi sıfatı ile temin edilmişse, poliçede yazılı
gayrimenkullerde bulunan yahut teşebbüsün icrasında
kullanılan asansör veya monte-charge‘nların üçüncü
şahıslara verecekleri zarar ve ziyandan doğan mali
sorumluluk,
Yolcular tarafından getirilen eşya ve hayvanlar ile
nakil vasıtaları hakkında Borçlar Kanunun 478, 479 ve
480'nci maddeleri gereğince otelcilere yöneltilecek
mali sorumluluklar, (Bu hüküm garajcılara emanet
edilen taşıt araçlarını da kapsar) bu sigortanın
teminatın kapsamı dışındadır.
1.3.2.2. Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari
Mali Sorumluluk Sigortası
Sigortacı,
bu
poliçede
gösterilen
aracın
kullanılmasından
doğan
ve
Karayolları
Trafik
Kanununa ve Genel Hükümlere göre aracın işletenine
terettüp (icap) eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe
teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan
kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. Bu
sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı
korumasını da temin eder.
Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
1.3.2.2.1. Ek Sözleşmeyle Teminat
Kapsamına Alınabilecek Hal ve Teminat
Dışında Kalan Haller
Manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile teminat
kapsamı içine alınabilir. Bu taleplerin, Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
(Trafik Sigortası) dışında kalması nedeni ile bu
teminat, bahsi geçen zorunlu sigortanın varlığına bağlı
olmaksızın, bu sigorta limitlerinin içinde hüküm ifade
eder. Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:
a) Sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar,
b) Aracı sevk ve idare edenin, aracı sevk ve idare
ederken uğrayacağı zararlar dolayısıyla ileri sürülen
talepler,
c) İşletenin veya aracı sevk edenin eşinin, usul ve
fürunun (kendisi ile evlat edinme ilişkisi ile bağlı
olanların) ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin uğrayacağı
zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,
d) Araç sahibi ile işleteni arasındaki ilişkide araca
gelen zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,
e) Poliçede gösterilen aracın ve bu araç ile taşınan
malların (yolcu bagajı ve benzeri eşya teminat
dahilindedir) veya çekilen şeylerin bozulması zarar ve
zıyaa uğraması yüzünden ileri sürülen talepler,
f) Çalınan veya gasp edilen aracın sebep olduğu ve
Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin sorumlu
olmadığı zararlar ile aracın çalındığını ve/veya gasp
edildiğini bilerek binen yolcuların zarara uğramaları
nedeniyle ileri sürülen talepler,
g) Sürat yarışlarına iştirak ve yarış güzergahında
yapılan antrenmanlar sırasında meydana gelebilecek
zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen talepler,
h) Aracın gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta
değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla
faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılmasından sonra
aracın sebep olduğu zararlara ilişkin her türlü talepler,
j) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen
terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda
kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu
olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde
kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen
kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri
talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj
eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri.
1.3.2.3. Ürün Mali Sorumluluk Sigortası
Ürün mali sorumluluk sigortasını, üreticinin bir ürünü
üreterek piyasaya sunduktan sonra o ürünü satın
alarak kullanan kişilerin, o ürünün üretim hataları
nedeniyle zarara uğraması durumunda üreticinin yasal
sorumluluklarını güvence altına alan bir sigorta olarak
tanımlanabilir.
Örneğin bir gıda üreticisi firma tarafından üretilen
besin maddelerini satın alan tüketicilerin, bu ürünün
üretimindeki hatalar nedeniyle gıda zehirlenmesine
uğramaları sonucunda kitlesel ölümler veya çok ciddi
sağlık sorunları ortaya çıkabilir.
Bir başka örnek olarak patlama olasılığı yüksek olan
gazların kapalı alanlardan dışarıya atılmasını sağlayan
aspiratör üretimi yapan bir firmayı ele alalım. Bu
firmanın ürettiği aspiratörü satın alarak kullanan bir
fabrikada üretim hatası nedeniyle işlevini tam
anlamıyla yerine getirememesi ve fabrika içine biriken
patlayıcı gazların infilak etmesi durumunda ortaya
çıkacak
zararları
karşılamak
üretici
firmanın
sorumluluğudur.
Gerçek şu ki, üretici firmaların bu tür durumlarla
karşılaşma olasılığı her zaman vardır ve çok ciddi
boyutlara ulaşabilecek böylesi zararların altından
kolaylıkla kalkabilmeleri de olanaklı değildir. Ürün
mali sorumluluk sigortasının konusu, üretici firma ya
da firmaların ticari yaşamlarının sonu olabilecek böyle
istenmeyen olaylara güvence vermektir.
1.3.2.3.1.Sigortanın Kapsamı
Sigorta şirketinin sorumluluğu, sigorta dönemi içinde
tazminat taleplerini kapsayan tüm zararlar, yasal
giderler ve ödenmesi gereken harcamalar için poliçede
belirlenen toplam tazminat limiti ile sınırlıdır.
AB Direktiflerine göre genel olarak Ürün Mali
Sorumluluk Sigorta uygulamasına bakacak olursak
tüm
Ürün
Mali
Sorumluluk
Sigorta
(ÜMMS)
poliçelerinde karşılaşacağımız teminatın kapsamını
belirleyen madde şu çerçeveyi çizmektedir:

“ İşbu poliçe, poliçe vadesi ve poliçede gösterilen
coğrafi limitler dahilinde oluşabilecek herhangi bir
olay esnasında, sigortalının iştigal ettiği işle bağlantılı
olarak ürettiği, tesis, monte veya inşa ettiği ya da
tamir ve ıslahını sağladığı veya yerine yenisini ikame
ettiği bir ürününün kusuru ve ayıbı dolayısıyla üçüncü
şahısların karşılaşabileceği ölüm ve bedeni zararlarla,
eşyalarının uğrayabileceği maddi zararlar sonucunda
sigortalının
karşı
karşıya
kalabileceği
yasal
sorumlulukları, poliçede gösterilen teminat limitleri
içerisinde kalmak şartıyla, dava masrafları da dahil
olmak üzere temin eder.
Teminatın çerçevesini bu şekilde çizdikten sonra,
şimdi de belli başlı istisnalara bir göz atalım:




Sigortalıya ait veya sigortalının kontrolü
bulunan mallara gelebilecek zararlar,
altında
Sigortalı ürünün bizatihi kendisinde meydana gelen
zararlar,
Kasıtlı hareketler ve ağır ihmaller (örneğin maliyeti
düşürmek için kalitesi oldukça düşük malzeme
kullanımı veya ürün güvenliğini sağlayacak bir üretim
aşamasının realize edilmemesi vb.),
Savaş ve nükleer riskler,




Sigortalının yasal sorumluluğu
sözleşmesel sorumluluklar,
dışında
kalacak
Ürünün yapımında kullanılan hatalı dizayn, proje
formül,
plan,
kullanıcı
kılavuzu,
reklam
vb.
doğabilecek sorumluluklar, (bu sorumlulukların bir
kısmı, aşağıda incelenen Mesleki Sorumluluk Sigorta
Poliçesi ile temin edilmektedir)
Teslim edilen ürünün amaçlanan fonksiyonu yerine
getirememesi (ürün garanti riski),
Ürünün piyasadan geri çekilmesi
harcamalar (geri çekilme riski),
için
yapılan




Ürünlerin bir hava aracında veya tekne inşasında
kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek ürün
sorumlulukları,
Sigortalının üretim esasında kullandığı ve sigortacının
takip
edemeyeceği
ve/veya
rücu
hakkını
kullanamayacağı hammadde ve/veya ara girdi
mallarının kusur ve ayıplarından kaynaklanacak
sorumluluklar,
Asbest vb. insan sağlığına zararlı olduğu bilinen
maddelerin yol açacağı zararlar,
Ürünün kullanma talimatında yer almayan kullanım
amacıyla ve/veya ürünün mantıken ortalama bir
insanın tahmin edebileceği bir kullanım amacının
dışında bir amaçla kullanılmasının sonucunda ortaya
çıkabilecek maddi ve/veya bedeni zararlar.
Dünya uygulamasında bir çok ülkede ÜMMS’nın bir
yasa ile düzenlendiğini görmekteyiz. Örneğin,
25.07.1985 tarihli AB direktifi ile, üye ülkelerin milli
ürün sorumluluğu kanunlarını üç yıl içinde sözü geçen
direktifle uyumlu hale getirmeleri istenmiştir. Bu
bağlamda hem üreticinin hem de ithalatçının
sorumluluğunu teminat altına alan Ürün Mali
Sorumluluk Sigorta (ÜMMS) poliçeleri bir anlamda
zorunlu hale gelmeye başlamıştır.
1.3.2.4. İşveren Mali Sorumluluk
Sigortası
İşveren mali sorumluluk sigortası bir işyerinde
meydana gelen kazalar sonucunda işçilerin sağlığının
bozulması veya yaşamlarını yitirmeleri sonucunda
işçiler veya işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere
karşı yasal sorumlulukları doğmaktadır. Bu sigortanın
konusu işverenin bu sorumluluklarını güvence altına
almaktır.
1.3.2.4.1. İşveren Sorumluluk Sigortası
Genel Şartları
Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları
sonucunda işverene düşecek (terettüp edecek) hukuki
sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı
ve Sosyal Sigortalar (Sosyal Güvenlik) Kanununa tabi
işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından
işverenden talep edilecek ve Sosyal Güvenlik
Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve
dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum
tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame
edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat
miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin
eder
Sigortacı ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava
açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile
avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar
ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse
sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına,
ancak sigorta bedeli nispetinde iştirak eder.
Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan
Haller
1) İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı
yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında
ortaya çıkan zararlar,
2) İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere
gönderilmesi sırasında asıl işini yapmaksızın geçen
zamanlarda, meydana gelen iş kazaları sonucunda
zarar görmesi
3) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana
gelen iş kazaları,
4) Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat
talepleri,
5)
Manevi tazminat talepleri, sigorta ettiren
tarafından ek prim ödenmesi koşuluyla güvence
kapsamına alınabilir.
Teminat Dışında Kalan Haller
a) Kasten veya bilerek sebebiyet verilen olaylar
sonucu doğacak zarar ve ziyan talepleri,
b) Bir mukavelenin ifasına veya hususi bir anlaşmaya
dayanıp, sigortalının kanuni sorumluluk ölçüsünü aşan
talepler,
c) İşverenin iştigal konusu dışında kalmak şartı ile,
herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın
yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara
atfedilen
sebeplerden
husule
gelen
iyonlayıcı
radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve
işverenin iştigal konusu içinde olsun veya olmasın
bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep
olduğu bütün ziya ve hasarlar bu bentte geçen yanma
deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir
nükleer ayrışım ''fission'' olayını kapsayacaktır.
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen
terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile
bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili
organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda
meydan gelen zararlar.
e) Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman
hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun,
olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların
gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle
meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,
1.3.2.5. Asansör Kazalarında Üçüncü
Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
Sigortası
Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan
asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle
üçüncü kişilerin zarar görmesi sonucunda doğabilecek
yasal sorumlulukların teminat altına alınması bu
sigortanın konusunu oluşturur.
Bu sigorta bakım sözleşmesiyle düzenli olarak bakımı
yapılan asansörlerde, meydana gelebilecek bir kaza
sonucu, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi
zararlar için ileri sürecekleri tazminat talepleri ile
birlikte yaşanacak anlaşmazlıklar sonucunda açılacak
davalarla ilgili mahkeme masrafları ve avukatlık
ücretlerini kapsamaktadır.
1.3.2.5.1. Asansör Kazalarında Üçüncü
Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
Genel Şartları
Sigorta Teminatının Kapsamı
Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve
marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile
bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör
veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek
kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri
sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı
meblağlara kadar temin eder
Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava
açılması durumunda hükmolunan mahkeme masrafları
ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu
kadar ki mahkemenin karara bağladığı tazminat tutarı
sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti
dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında
katılır. Kasıtlı, bilerek veya taşıma kapasitesinin
aşılmasıyla meydana gelecek zarar ve ziyanlar teminat
dışındadır.
Sorular :
1)
Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya
çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her
türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine
yöneltilebilecek
tazminat
talepleri
ile
ilgili
sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türü
hangisidir?
a) Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk
Sigortası
b) Ürün Mali Sorumluluk Sigortası
c) Sorumluluk Sigortası İşveren Mali
d) Hayat Sigortası
e) Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
Cevap : E
2)
‘Sertifikaların
oluşturulması
sırasında
nitelikli
elektronik imza sahiplerinin verdikleri bilgilerin
Elektronik
Sertifika
Hizmet
Sağlayıcısı
(ESHS)
tarafından eksik veya yanlış işlenmesi sonucu ortaya
çıkan hataların temin edilmesi’ aşağıdaki sigorta
türlerinden hangisinin kapsamına girer ?
a-)İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları
b-)Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk
Sigortası
c-)Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk
d-)Ürün Mali Sorumluluk Sigortası
e-)Hiçbiri
Cevap: C
Download

Sorumluluk