1
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Mezuniyet Projeleri Yönetmeliği
Mezuniyet Projesi konuları öğrencilerin tercihen stajlar sırasında edinilen
bilgiler, fikirler veya tecrübeler doğrultusunda olmalıdır. Bu husus, öğrencilerin
öğrendiklerini hayata geçirebilmelerini sağlamak açısından önemlidir.
Öğrenciler, ders yılı kayıt haftası içinde Mezuniyet Projesi Başvuru
Formunu doldurarak Mezuniyet Projesi danışman hocasına ve Bölüm Başkanına
imzalattıktan sonra Bölüm Sekreterliğine vermelidir. Proje teslim ve sunumları her
yarıyıl sonundaki final döneminde yapılır. Zamanında teslim edilmeyen projelere
not verilmez. Ancak Fakültenin belirleyeceği bir sürede eksikler tamamlanıp
projeler sunulduğu takdirde hak edilen puandan bir harf notu düşük not verilir. Bu
sürede tamamlanmayan projelere ise F notu verilerek geçersiz sayılır.
Aşamalar
Oran
Proje
Konusu
Önerisi
%10
Literatür
Taraması
%10
Proje
%50
Sunum
%20
Bilimsel
Nitelik
%10
Açıklama
Proje için önerilen konu dönem başında teslim edilmiş ve proje
danışmanı tarafından onaylanmış olmalıdır. Proje Konusu, yazılı,
görsel, sesli ve görsel unsurlara dayanabilir. Yani bir araştırma
makalesi, fotoğraf sergisi, radyo programı veya sinema-televizyon
yapımı olabilir. Proje önerisinde belirtilenler danışmanın onayladığı
bir sebep olmadan değiştirilemez.
Konu tesliminden iki hafta sonra verilecek olan ilk rapor literatür
taraması olacaktır. Öğrenciler bu raporda konuyla ilgili daha önce
yapılmış araştırmaları, projeleri, uygulamaları, ilginç yazıları
inceleyecekler ve bunların özetini referans listesiyle beraber proje
formatında teslim edeceklerdir. Buradaki en önemli kriter
öğrencinin tarama yapmayı öğrenmesidir. Bütün taramalarda, ele
alınan konuda Türkiye'deki durumun incelenerek dünyadaki
benzeriyle karşılaştırılması esastır
İletişim Fakültesi’nin belirlediği formatta hazırlanan bir projenin
öncelikle proje danışmanına verilmesi gerekir. Danışmanın
tavsiyeleri doğrultusunda projenin en son hali proje sunum
tarihinden en az 1 hafta önce bölüme teslim edilir. Formata
uymayan projelerin düzeltilmesi ve yeniden teslim edilmesi istenir.
Yapılan çalışmalar, İletişim Fakültesi hocaları ve proje jürisi önünde
sunulacaktır. Sunumlar, finaller döneminde bölüm tarafından
belirlenen tarihlerde yapılacaktır. Sunum sırası Fakülte
tarafından belirlenecektir. Sunumlar sırasında öğrencinin yapmış
olduğu çalışmayı kısa bir sürede en etkili biçimde anlatması esastır.
Öğrencilerin bu konuda hocaları tarafından yapılan tavsiyelere
uymaları yararlı olur. Sunumlar, dinlemek isteyen herkese açıktır.
Proje içerikleri bir konferansa yada dergiye gönderilebilecek
akademik makale formatında olmalıdır. Sesli ve görüntülü olarak
hazırlanan projelerin de fotoğraf veya kısa film yarışmalarına
gönderilecek vasıfta olmalıdır.
2
PROJE ÖNERİSİ FORMU
Proje No
Proje Sahibi (Yürütücü)
Proje Danışmanı
Proje Başlığı
Proje Bütçesi
(Proje süresince gerekli olan
tahmini maddi giderler)
Proje Süresi
(Projenin ne zaman başlayıp
ne kadar sürede
bitirileceğine dair tahmini
süre)
Projenin Amacı
(Önerilen projenin amacı ve
erişilmek istenen sonuç açık
olarak yazılmalıdır)
Konu ve Kapsam
(Önerilen projenin konu ve
kapsamı net olarak
tanımlanmalı, amaç ile
ilişkisi açıklanmalıdır)
Literatür Taraması
(Proje konusu ile ilgili olarak
ulusal ve uluslararası
literatür taranarak bir
başvuru analizi verilmelidir.
Gereksiz kaynaklara
girilmemelidir.
3
Özgün Değer
(Proje ve araştırmanın
dayandığı hipotezler açıkça
ortaya konmalı, yeni
teknoloji, metot ve bulguların
literatüre nasıl bir özgün
değer katacağı açıkça
vurgulanmalıdır)
Yöntem ve Materyal
(Araştırmanın tasarımı ve
yaklaşımı ile ilgili
parametreler sıralanmalıdır.
Amaç ve kapsamla uyumlu
olması gereken
parametrelerin incelenmesi
için uygulanacak yöntem,
kullanılacak materyal net bir
şekilde tanımlanmalıdır.
Yapılacak ölçümler ve
kurulacak ilişkiler ayrıntılı bir
biçimde anlatılmalıdır)
Sonuç
(Önerilen projenin öncelikle
proje sahibinin kariyer
gelişimine yapacağı katkılar,
proje kapsamında yapılacak
araştırmaların projenin
yürütüldüğü Zirve
Üniversitesi’ne katkıları
açıklanmalıdır. Proje
sonucunda bilimsel
birikime/ulusal
ekonomiye/toplumsal refaha
yapılabilecek katkılar ve
sağlanabilecek yararlar
tartışılmalı, elde edileceği
umulan sonuçlardan kimlerin
ne şekilde yararlanabileceği
açıkça belirtilmelidir)
4
DANIŞMANLARIN UYMASI GEREKEN
İLKE VE ETİK KURALLAR
1-Projeler bilimsel kural ve kriterler çerçevesinde objektif olarak değerlendirilmeli,
fırsat eşitliği, kişisel/kurumsal ilişkiler ve yorumlar dikkate alınmamalıdır.
2-Proje yürütücüsü (öğrenci veya öğrenciler) ile tarafsız davranmayı önleyecek
herhangi bir pazarlık içine girilmemelidir. Bununla beraber öğrencilerin ileri
sürecekleri mazeretlerde önyargılı davranmadan objektif olarak karar vermek.
3-Danışmanlığı üstlenilen öğrencilerin projeleri hakkında bilgi sahibi olmak.
4-Proje önerisinin içeriği ile ilgili bilgiler üçüncü kişilere aktarılmamalı ve başkaları
tarafından kullanılma olasılığı engellenmelidir.
5-Proje önerisi değerlendirmelerinde olumlu ve olumsuz görüşler bir gerekçeye
dayandırılmalı. Bu görüşler, öğrencilere sözlü ve yazılı olarak aktarılmalıdır.
6-Proje önerisinde bilimsel etik kurallara aykırı bir durumun tespiti halinde bu
durum öğrenciye aktarılmalıdır.
Yukarıda belirtilen hususları okuduğumu ve bu bilgiler ışığında, numarası ve
başlığı ilk sayfada mevcut bulunan projeyi değerlendirmemde sakınca
bulunmadığını; gerek bu formda gerekse Danışman sıfatıyla yer aldığım diğer
toplantı ve işlerde yaptığım/yapacağım değerlendirme ve verdiğim/vereceğim
görüşlerde
Zirve
Üniversitesi
tarafından
belirlenmiş
kurallara
uyduğumu/uyacağımı beyan ve taahhüt ederim.
Adı Soyadı, Ünvanı :
Adres :
GSM :
E-Posta:
Tarih :
İmza :
Download

Bitirme Projesi Yönetmeliği - İletişim Fakültesi