TUBİTAK Ulusal Ünivestite Sıralaması
14 Ağustos 2014
Ülkemizdeki (50 ve üzeri öğretim üyesi olan) üniversitelerin girişimcilik ve yenileşimcilik
(inovasyon) başarımları odağında değerlendidiği iddia edilen “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite
Endeksi” ile ilgili değerlendirmenin yapıldığı 23 başarım göstergesi,
 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetknliği - toplam skorun %20’si ağırlıkla,
 Fikri Mülkiyet Havuzu - toplam skorun %15’i ağırlıkla,
 İşbbirliği ve Etkileşim - toplam skorun %25’i ağırlıkla,
 Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü - toplam skorun %15’i ağırlıkla,
 Ekonomik Katkı ve Ticarileşme - toplam skorun %25’i ağırlıkla,
olacak şekilde 5 alanda gruplanmıştır.
Değerlendirmler TUBİTAK eşgüdümünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, YÖK, TÜİK, TPE, TÜBA, TTGV, KOSGEB ve üniversitelerin katkısı ile
yapılmaktadır.
Bu kapsamda bu yıl üçüncüsü yapılan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2014”
değerlendirmesinde
 1'inci 83,09 skorla Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
 2'nci 81,44 skorla Sabancı Üniversitesi,
 3'üncü 76,34 skorla Boğaziçi Üniversitesi,
olarak belirlenmiştir.
Daha önce "Bilimsel Alan Bazlı URAP Ünivestite Sıralaması ve Küresel Ölçekte Türk
Ünivesitelerinin Yeri" başlıklı makalemin sonundaki değerlendirmemde endişemi,
"...
Üniversite öğretim üyelerinin gelirlerini eğitim ve araştırma performansına dayalı
geliştirmek yerine onları özel girişim ve serbest çalışma yönlendirmenin ve bu güdüyü
Teknopark’larla zirveye çıkarmanın,
...
değerlendirme sonuçlarında nasıl ve ne şekilde etkisi vardır?
.."
şeklinde, özetle arzetmiştim.
URAP’tan sonra küsel ölçekte Times ve ulusal ölçekte TUBİTAK’ın yaptıkları sıralandırmaları
ve sonuçların uyumsuzluğunu görünce birkez daha düşündüm:
“.. .
...son yıllarda yapılan düzenlemelerle, endüstriyel süreçler ve faaliyetlerde niteliği
yükseltmek adına bilim insanı, araştırmacı ve öğretim görevlisi olan akademisyenleri ticari
faaliyette bulunması kolaylığı sağlanmasının, böyle bir alandaki faaliyetlerin,

"İşbirliği ve Etkileşim" grubunda yer alan,
o Üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan
fon tutarı,
o Uluslararası Ar-Ge ve yenilik işbirliklerinden elde edilen fon tutarı,

"İşbirliği ve Etkileşim" ve “Ekonomik Katkı ve Ticarileşme” grubunda yer alan,
o Akademisyenlerin teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde
ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı,
o Akademisyenlerin teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde
ortak veya sahip olduğu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı,
gibi (hem de araştırma projelerinin genelde bu yapıda ele alındığı, araştırma sonuçlarının
endüstrileşmesi, ürüne dönüş sürecinin de takip edilmediği bir Ar-Ge desteği yapısında)
üniversite başarım göstergesi olması ve hele de üniversite değerlendirme toplam skoru
üzerinde %50 gibi bir etki yaratmalarına olanak verilerek ulusal üniversitelerimizin
değerlendirilmesinin küresel değerlendirmelerde elde edilen yer ve bu yerlerin ulusal
değerlendirmelerle uyumsuzluk göstermesinin açlıklanmasında bir yeri ve anlamı olabilir
mi?
...
... yükseköğretim kurumlarımızı ilk yüze girmediği bir dünya düzeninde gelecek 9 yıl içinde
ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmesi mümkün olabilir mi; nasıl?
...
Böyle bir durumda, gelecek 9 yıl içinde ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmesi
halinde bu başarıya ulusal kaynaklarımızla elde edilmiş bir başarı olarak bakılabilir mi?
...”
Küresel ölçekte ülkemizin sahip olduğu konumun yükseltilmesine katkı sağlayabilecek,
gelecek nesil daha daha iyi şartlarda yetişebilmesini sağlayacak her türlü çabaya başarılar
diliyerek...
________________
Kaynakça
:
1. TÜBİTAK; “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2014”, Ankara, 21 Temmuz
2014.
2/2 (14.08.2014)
Download

TUBİTAK Ulusal Ünivesite Sıralaması