T.C
BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
KOZLUK MESLEK YÜKSEK OKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ
ÇOCUK GELĠġĠMĠ BÖLÜMÜ 1. SINIF
I. VE II. ÖĞRETĠM I. YARIYIL FĠNAL
TARĠHLERĠ
DERSĠN ADI
ÖĞRETĠM ELEMANI
SINAV
TARĠHĠ
SINAV
SAATĠ
DERSLĠK
GÖZETMENLER
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI ***
ÇOCUK VE DRAMA***
Öğr.Gör.Ahmet KARACA
05.01.2015
14:00
D-15
D-7
Öğr.Gör.Ahmet KARACA
06.01.2015
14:00
D-15
D-7
ÇOCUK GELĠġĠMĠ-I***
Öğr.Gör.Rukiye ARSLAN
07.01.2015
14:00
D-15
D-7
Öğr.Gör.Ġ.Halil.DEMĠREL
Öğr.Gör.Meriç ÖNCÜL
Öğr.Gör.Ġ.Halil.DEMĠREL
Öğr.Gör.Ġlhan ÇĠÇEK
Öğr.Gör.Meriç ÖNCÜL
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP
TARĠHĠ-(II.Öğretimler)
MATEMATĠK ***
Okt.M.Fatih BUDAK
08.01.2015
17:00
D-15
D-7
Öğr.Gör. Hasan DURSUN
09.01.2015
14:00
D-15
D-7
EĞĠTĠMDE ARAÇ-GEREÇ
GELĠġTĠRME***
ÖZEL EĞĠTĠM-I***
Öğr.Gör.Rukiye ARSLAN
12.01.2015
14:00
D-15
D-7
Öğr.Gör.Ġlhan ÇĠÇEK
13.01.2015
14:00
D-15
D-7
YABANCI DĠL***
Öğr.Gör.Serhat DEMĠRHAN
14.01.2015
14:00
D-15
D-7
TOSD-I***
Doç.Dr.Sadık ÖNCÜL
15.01.2015
14:00
D-15
D-7
KAYNAġTIRMA EĞĠTĠMĠ***
Öğr.Gör.Ġlhan ÇĠÇEK
12.01.2015
13:00
D-15
D-7
TÜRK DĠLĠ-I***
Okt.Elif DURAN OTO
16.01.2015
15:00
D-15
D-7
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP
TARĠHĠ-I( I.Öğretimler)
Okt.Berrin ÇOBAN
16.01.2015
13:00
D-15
D-7
Öğr.Gör.Serhat DEMĠRHAN
Öğr.Gör.Ahmet KARACA
Öğr.Gör.Ġlhan ÇĠÇEK
Öğr.Gör.Meriç ÖNCÜL
Öğr.Gör.Rukiye ARSLAN
Öğr.Gör. Hasan DURSUN
Öğr.Gör.Meriç ÖNCÜL
Öğr.Gör. Hasan DURSUN
Öğr.Gör.Rukiye ARSLAN
Öğr.Gör.Meriç ÖNCÜL
Öğr.Gör. Hasan DURSUN
Öğr.Gör.Ahmet KARACA
Öğr.Gör.Rukiye ARSLAN
Öğr.Gör. Hasan DURSUN
Öğr.Gör.Rukiye ARSLAN
Öğr.Gör.Ahmet KARACA
Öğr.Gör.Ġ.Halil.DEMĠREL
Öğr.Gör.Ahmet KARACA
Öğr.Gör.Ġ.Halil.DEMĠREL
KOZLUK MESLEK YÜKSEK OKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ ÇOCUK
GELĠġĠMĠ BÖLÜMÜ 2. SINIF I. VE II. ÖĞRETĠM I. YARIYIL FĠNAL TARĠHLERĠ
DERSĠN ADI
ÖĞRETĠM
ELEMANI
SINAV
TARĠHĠ
Öğr.Gör.Ġlhan ÇĠÇEK
Özel Gereksinimli Çocuklar ve
Eğitimleri***
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında
Uygulama – I***
Çocuk ve Oyun***
Özel Eğitimde Uygulama – I***
Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı***
Çocukta Bilim ve Teknoloji***
ĠletiĢim***
DERSLĠK
GÖZETMENLER
06.01.2015
SINAV
SAATĠ
16:00
D-15
D-7
Öğr.Gör.Ahmet KARACA
Öğr.Gör.Meriç ÖNCÜL
Öğr.Gör.Rukiye ARSLAN
08.01.2015
16:00
D-15
D-7
Öğr.Gör.Serhat DEMĠRHAN
Öğr.Gör.Rukiye ARSLAN
12.01.2015
16:00
D-7
D-7
Öğr.Gör.Ahmet KARACA
Öğr.Gör.Meriç ÖNCÜL
Öğr.Gör.Rukiye ARSLAN
13.01.2015
16:00
D-15
D-7
Öğr.Gör.Serhat DEMĠRHAN
Öğr.Gör.Ġlhan ÇĠÇEK
14.01.2015
16:00
D-15
D-7
Öğr.Gör.Ahmet KARACA
15.01.2015
16:00
D-15
D-7
Öğr.Gör.Ahmet KARACA
16.01.2015
16:00
D-15
D-7
Öğr.Gör. Hasan DURSUN
Öğr.Gör.Ġlhan ÇĠÇEK
Öğr.Gör.Ġ.Halil.DEMĠREL
Öğr.Gör.Ahmet KARACA
Öğr.Gör.Ġ.Halil.DEMĠREL
Öğr.Gör.Ġlhan ÇĠÇEK
Öğr.Gör.Ġ.Halil.DEMĠREL
Öğr.Gör.Ġlhan ÇĠÇEK
*** ĠĢareti ile belirtilen sınavlar I. ve II. öğretimde okuyan öğrenciler için aynı gün, aynı saatte
yapılacaktır.
Download

T.C BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ KOZLUK MESLEK YÜKSEK