KTÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İŞ ÜNVANI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BAĞLI OLDUĞU MAKAM
BÖLÜM BAŞKANLIĞI
SORUMLU OLACAĞI MAKAM
DEKANLIK YÖNETİMİ, BÖLÜM BAŞKANLIĞI
TEMEL GÖREVLERİ
Araştırma ve inceleme yapmak, yüksek lisans ve doktora
programlarına katılarak aşama kaydetmek, eğitim-öğretim
faaliyetlerine yardımcı olmak.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Yükseköğretim Kanunu'nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkeler ile mezkûr Kanun’un 3/p ve 33. maddelerinde
belirtilen görev tanımına uygun hareket etmek,
2. Bilimsel araştırma ve faaliyetlerin yapılmasında hazır bulunmak, bunların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,
3. Mezuniyet töreni ve uyum programı ile ilgili verilen görevleri yapmak,
4. Spor şenliklerinde fakülteyi temsil eden öğrenci gruplarına önderlik ve rehberlik etmek,
5. Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak,
6. Öğrenci danışmanlık hizmetlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak,
7. Bilimsel araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, yayınlar hazırlamak,
8. Yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak akademik kariyer yapmak,
9. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,
10. Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalarına
destek vermek,
11. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek,
12. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
13. Bölüm ve Dekanlıkta yapılacak her türlü akademik ve idari faaliyetler hususunda yöneticilere destek olmak, toplantı ve
temsillere katılmak,
14. Dekan, Dekan Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarının vereceği diğer akademik ve idari işleri yapmak.
Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin, Bölüm
İŞ ÇIKTISI
Başkanlığına ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü
yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor, plan, araştırma, analiz, sözlü
bilgilendirme.
BİLGİ KAYNAKLARI
İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER
İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler:
- Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler.
- Yazılı ve sözlü emirler.
-Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar.
Bilgilerin temin edileceği yerler:
Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık Birimleri, Bölüm
Sekreteri, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları
Bilginin şekli:
Kanun, yönetmelik, genelge, yazı, telefon, e-mail, afiş, davet, ve yüz yüze.
Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Fakülte
Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık Birimleri, Üniversiteler, Özel Kuruluşlar,
Basın Yayın Organları.
Download

ktü ilahiyat fakültesi görev ve sorumlulukları