Ġmalatçı Firma
YURDUSAR
Tarım Makinaları Turizm Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
EKONOMİK ROTOVATÖR
TOPRAK FREZESİ
1800-2100
TANITIM VE KULLANMA KLAVUZU
Görece Cumhuriyet Mah.Çevre Yolu Bulv. No:31
p.k. 6-35471 Menderes / ĠZMĠR/TÜRKĠYE
Tel:(232) 781 15 77 – 78 – 79 – 81
Faks:(232) 781 15 80
http://www.yurdusar.com.tr
e-mail:[email protected]
Y00 ROTOVATOR
SIRA
GRUP NO
GRUP
ADI
NO
MİKTAR (Ad.)
TÜM MODELLERDE
1
Y10
Askı
1
2
Y12
Şanzıman
1
3
Y13
Şasi
1
4
Y14
Ünite
1
1
MAKİNA KODU
PETTR 130 E
EKONOMİK TARLA TİPİ MAKİNA BOYLARI
MAKİNA BOYUTLARI
MAKİNA MODELİ
(mm)
1300 EKONOMİK
1500x750x1150
PETTR 160 E
1600 EKONOMİK
1750x750x1150
PETTR 180 E
1800 EKONOMİK
1980x750x1150
PETTR 210 E
2100 EKONOMİK
2250x750x1150
PETTR 240 E
2400 EKONOMİK
2500x750x1150
GİRİŞ
BU EL KĠTABI MAKĠNANIZI UYGUN ġEKĠLDE KULLANMANIZA YARDIMCI OLMAK
ĠÇĠN HAZIRLANMIġTIR. BU KĠTAP SAYESĠNDE TOPRAK FREZESĠNĠN KENDĠSĠNE
ÖZGÜN KAREKTERĠSTĠK DAVRANIġLARINI ANLAYIP DAHA ĠYĠ ĠġLEMLERĠ
GERÇEKLEġTĠRME ĠMKÂNINA SAHĠP OLACAKSINIZ.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ STANDARDI CE,
TÜRK STANDARDI TSE BELGELİ LĠ OLAN MAKĠNEMĠZ MODERN TESĠSLERĠMĠZDE
YURDUSAR’ IN TOPLAM KALĠTE ĠLKELERĠNE UYGUN OLARAK ÜRETĠLMĠġTĠR.
MAKĠNEMĠZĠN VERĠMLĠ ġEKĠLDE KULLANMANIZDA SĠZE YARDIMCI OLABĠLMEK
AMACIYLA BU KILAVUZ TAKDĠM EDĠLMĠġTĠR.
MAKĠNEMĠZĠ KULLANMAYA BAġLAMADAN ÖNCE BU KILAVUZUN TAMAMINI
DĠKKATLE OKUMANIZI VE BĠR BAġVURU KAYNAĞI OLARAK SAKLAMANIZI
ÖNEMLE TAVSĠYE EDERĠZ.
COMMUNATES EUROPEAN (CE)
AVRUPA TOPLULUĞU AVRUPA GÜVENLĠK TALĠMATLARINA
VE BUNUNLA ĠLGĠLĠ
YENĠ AVRUPA NORMLARINA (EN) UYGUNLUK
ĠġARETĠDĠR.ÜYE ÜLKELERDE
HALKIN CAN GÜVENLĠĞĠNĠN, SAĞLANDIĞINI
BELĠRTMEKTEDĠR.
TS 12531 TARIM ALET VE MAKĠNELERĠ – TOPRAK ĠġLEME EKĠPMANLARI ĠÇĠN KURALLAR
GARANTİLİ TÜM BIÇAKLAR.
TSE
T S 7622
GARANTİ ÇAPA MAKİNELERİ.
TSE
2
T S 6736
TSEK
GARANTİLİ TOPRAK FREZE MAKİNELERİ.
1 – TESLİME HAZIRLAMA
EECEK HUSUSLAR:
A-NAKLĠYE SIRASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:
İndirme/Bindirme kuralları: Makinalarımız ağır olduğu için indirme ve bindirme iĢlemi yükleyici tarafından yapılmalıdır. Makine uygun Ģekilde kaldırma noktalarından bağlanmalıdır. Makinamızı teslim alırken; Ģaft ve bıçaklarını kontrol ediniz.
Nakliye kuralları: Makinalar taĢıyıcıda üst üste konmamalı iyice sabitlenmelidir.
B- MAKİNANIN TRAKTÖRE BAĞLANMASI:
B-MAKĠNANIN TRAKTÖRE BAĞLANMASI:
Ekonomik Tarla Tipi Rotovatör makinası en az 40 BG ( beygir gücünde ) ve 540 devir/dakika kuyruk mili
devrine sahip bir traktör ile kullanılabilir. Traktörün hidrolik sistemi ile 3 nokta sisteminin yan gergileri çalıĢır
durumda olmalıdır.
Makinayı traktöre bağlarken Ģunlara dikkat etmelisiniz:
a- Makine üzerinde bulunan yük kavramalı Ģaftı, traktör ile makine arasındaki mesafeye göre gerekiyorsa kısaltarak, otomatik tork kafa traktör tarafına gelecek Ģekilde takınız ve tork kafayı ( otomatik )
ilk kullanım için kesinlikle yağlamayınız.
b- Traktör hidrolik kollarının yan gergilerini, makinanın sağ ve sola hareketlerini önleyecek Ģekilde
boĢluğunu alarak gerginleĢtiriniz.
3
UYARILAR

MAKĠNENĠN ÇALIġTIĞI SIRADA MAKĠNE ĠLE ÇEKĠCĠ ARASINDA OLUP ÖNDEN
ĠLERLEMEYĠNĠZ.

MAKĠNENĠN ÇALIġTIĞI SIRADA ÜZERĠNE BĠNMEYĠNĠZ. KAZA TEHLĠKESĠ VARDIR.

YAPILACAK TÜM BAKIMLARI VE TAMĠRATLARI ÖZEL ARAÇLARI TEMĠN EDEREK
YAPMAK, GELEBĠLECEK HERHANGĠ BĠR KAZAYI ÖNLEYECEKTĠR.

GÜVENLĠĞĠNĠZ ĠÇĠN ĠLGĠLĠ TALĠMATLARI OKUYUNUZ.

MAKĠNEYE YAKLAġIP HERHANGĠ BĠR BAKIM YAPMADAN ÖNCE, MOTORU
SÖNDÜRÜP ANAHTARLARI ÇEKĠCĠNĠN HAREKET DÜĞMESĠNDEN ALINIZ.

GECE ÇALIġMASI DURUMLARINDA VEYA GÖRÜġ KISITLI OLDUĞUNDA MAKĠNENĠN
ÇALIġMA BÖLÜMÜNÜ IġIKLANDIRINIZ.

ĠġE BAġLAMADAN ÖNCE HAREKET VERĠCĠ EKSENĠN ÇEKĠCĠ VE DE MAKĠNEYE
DOĞRU ġEKĠLDE SABĠTLEġTĠRĠLMĠġ OLDUĞUNU KONTROL EDĠNĠZ.

HAREKET VERĠCĠ EKSEN HĠÇBĠR ZAMAN BĠR DESTEK VEYA BĠR KALDIRIM OLARAK
TARAFINIZDAN KULLANILMAMALI.

MAKĠNENĠN HAREKET NOKTALARINDAN ELLERĠNĠZĠ UZAK TUTUNUZ.
 MAKĠNENĠN ÇEKME KISMI, BU ĠKAZ MAKĠNE KISMINA YERLEġTĠRĠLMĠġTĠR.
4
MAKĠNEMĠZĠ TRAKTÖRE TAKARKEN; MAKĠNENĠN VE ġANZIMANDAN ÇIKAN ġAFT
MĠLĠNĠN YER DÜZLEMĠNE PARALEL OLMASINA DĠKKAT EDĠNĠZ. (RESĠM-1)
5
2 – KULLANMA/TANITIM/AÇIKLAMA
Yurdusar Tarım Makinaları (İzmir)firması tarafından imal edilen ve hareketini traktör
kuyruk milinden alan toprak frezes(rotovatör) Ekonomik traktöre üç nokta asma düzeni ile
bağlanan bir toprak işleme makinesıdır.
Makina genel yapı olarak üç nokta asma düzeni,freze çatısı, freze miline hareketi ileten iki
dişli kutusu ve bıçakların bağlı olduğu freze milinden oluşur.
Üç nokta asma düzeni çatısı ,6 mm sactan iki parçanın kaynaklanması ile elde edilen
konstrüksiyonun freze çatısı üzerine üçerden altı civata ile bağlanması ile meydana
gelmiştir.Bu konstrüksiyonun üzerine kaynaklanan ve 8 mm ‘lik sactan’’U’’ şekli verilmiş
bir parça ile üst bağlantı noktaları oluşturulmuştur.Freze çatısı önünde bulunan 60x60x5
mm ‘lik kare profil krişin üzerine ikişer cıvata ile kaydırılabilir şekilde bağlanan özel
hazırlanmış kelepçeli parçalar alt bağlantı noktalarını oluşturmaktadır.
Freze Çatısı : Sacın özel şekillendirilmesi sayesinde dayanıklılık kazandırılmış bir yapıda
oluşturulmuştur.Çatının yan kısımları 10 mm sactan kesilen parçalarla kapatılmıştır.Bu yan
kısımlar aynı zamanda freze milinin yataklarını da taşımaktadır.Çatının ön kısmında
60x60x5 mm ‘lik kare profil bir kiriş bulunmaktadır.Freze çatısı üzerinde ve sol yanında
bulunan iki dişli kutusunu da taşımaktadır.
Traktör kuyruk milinin dönü hareketi : Mafsallı mil üzerinden 1.dişli kutusuna,buradan
hareket yönü 90 derece değiştirilerek sol yandaki dişli kutusuna iletilmektedir.Builetim bir
mil yardımı ile olmaktadır.İkinci dişli kutusunda giriş miline bağlı olan bir dişliden,zincirdişli mekanizması yardımı ile hareket,freze miline hareketi veren ikinci dişliye
iletilmektedir.Her iki dişli kutusu da yağ banyoludur.
Freze mili çap 89 mm çelik çekme borudan yapılmış ve tamamen kapalı olarak
yataklandırılmıştır.Mil üzerine 19 mm sactan yapılmış 7 adet bıçak tutucusu
kaynaklanmıştır.Bu tutucularda 6’şar adet bıçak olmak üzere toplam 42 bıçak
bulunmaktadır.Bıçaklar tutuculara 2’şer adet cıvata ile bağlanmıştır.Bıçaklar açık ‘’L’’
tipindedir.
Makinanın iş derinliği,makinenin her iki yanında bulunan kızakların yüksekliğini
değiştirmek sureti ile kademeli olarak ayarlanabilmektedir.
Çatıya menteşeli olarak bağlı bulunan 3 mm ‘lik sactan yapılmış arka koruma kapağının
açıklılğı ayarlanarak frezenin toprağı parçalama etkisi değiştirilebilmektedir.Koruma
kapağının açıklığı bir zincir yardımı ile ayarlanabilmektedir.
Freze uzunluk eksenine göre sol tarafa doğru(hareket yönüne göre)kaydırılmış olup
traktörün sağ tekerlek izini de işlemektedir.
makinenın sürtünmeli emniyet kavramalı mafsallı mili ve bıçaklar siyah,koruma kapağı
siyah renkte,freze çatısı ve mili sarı renge boyanmıştır.Makina üzerine firma ismi ve adresi
bulunan bir etiket konulmuştur.Freze çatısının yanlarında ve üzerinde firma adı boya ile
yazılmıştır.Ayrıca mekanik kesilme ve sıkışma zararları ile ilgili tarım makinelarında
güvenlik sembollerinden bazıları makine üzerinde bulunmaktadır.
6
YURDUSAR ROTOVATOR (TOPRAK FREZESİ) HAREKETĠNĠ KUYRUK MĠLĠNDEN
ALAN ASMA TĠP BĠR TOPRAK FREZESĠDĠR. FREZE (KOVAN) MĠLĠ ÇELĠK BORUDAN
YAPILMIġ VE TAMAMEN KAPALI YATAKLARLA YATAKLANDIRILMIġTIR.
ÜZERĠNDE BIÇAK BAĞLAMA FLANġLARI MEVCUTTUR. BIÇAKLARIN AĞIZ
KISIMLARINA DÖVME VE ISIL ĠġLEM UYGULANMIġTIR.
ġANZIMANDAKĠ DĠġLĠLER VE DĠġLĠ KUTUSUNDAKĠ DĠġLĠLER YAĞ BANYOSU
ĠÇERĠSĠNDE BULUNMAKTADIR.
DİKKAT: MAKĠNEMĠZĠN DĠġLĠ KUTULARINA 50 SAAT ÇALIġACAK ġEKĠLDE YAĞ
KONMUġTUR.
TOPRAK FREZESİ KULLANILAN ALANLAR
a.) TOHUM YATAĞI HAZIRLAMADA KULLANILIR.
b.) TARLA ÜZERĠNDE BULUNAN ORGANĠK MADDELERĠN (SAF, YEġĠL OT VE HER
TÜRLÜ BĠTKĠ ARTIKLARI )PARÇALANMASINI SAĞLAYARAK TOPRAĞI KARIġTIRIR.
BÖYLECE ANIZ YAPMAYI ORTADAN KALDIRARAK TOPRAK ÜZERĠNDEKĠ FAYDALI
BAKTERĠLERĠNDE YOK OLMASINI ENGELLER.
c.) MAKĠNE ÇALIġIRKEN ARKA KAPAK TOPRAĞI TESVĠYE EDER.
7
3 ) ŞAFTIN MAKİNA VE TRAKTÖRE TAKILMASI
a-) ġAFT TAKILIRKEN ġAFT ÇATALLARINDAN ERKEĞĠNĠ MAKĠNEYE; DĠĞERĠ
TRAKTÖRE TAKILACAKTIR. BU ĠġLEM YAPARKEN HER ĠKĠ UÇTA BULUNAN ġAFT
ÇATALLARININ BĠRĠ BĠRĠNE PARALEL VE AYNI DÜZLEMDE OLMASINA DĠKKAT
EDĠNĠZ. (RESĠM-2)
b-) MAKĠNE TRAKTÖRE TAKILI ĠKEN DÜZ BĠR YERDE OTURMASINA DĠKKAT
EDEREK ġAFT ARA BOġLUĞUNUN EN AZ 5 CM, EN FAZLA 10 CM . OLMASINA
DĠKKAT EDĠNĠZ. (TRAKTÖRÜNÜZE UYGUN OLMAYAN ġAFTI EN YAKIN YURDUSAR
BAYĠĠNDEN DEĞĠġTĠREBĠLĠRSĠNĠZ.) ARA BOġLUĞU 5 CM. DEN AZ OLURSA MAKĠNE
ÇALIġIRKEN ġAFT SIKIġMASINDAN DOLAYI MAKĠNEYE VE TRAKTÖRÜNÜZÜN
KUYRUK MĠLĠNE HASAR VERDĠREBĠLĠRSĠNĠZ. ( BU TĠP ARIZALAR GARANTĠ
KAPSAMININ DIġINDADIR. )
c-) MAKĠNE ÜZERĠNDEKĠ GRESÖRLÜKLERLERĠ ĠġE GĠRMEDEN YAĞLAYINIZ. BU
ĠġLEM GÜNDE ĠKĠ KEZ TEKRAR EDĠNĠZ. AYRICA MAKĠNEDEKĠ TÜM VĠDA VE
CIVATALARI KONTROL EDEREK ĠġE GĠRĠNĠZ.
10-15 DAKĠKALIK ÇALIġMADAN SONRA MAKĠNEYĠ DURDURARAK HĠDROLĠK
KOLLARI VASITASI ĠLE KALDIRIP BÜTÜN CIVATALARINI KUVVETLĠCE SIKINIZ.
ç-) ġANZIMAN VE DĠġLĠ KUTUSUNDAKĠ YAĞLARI 50 SAATLĠK ÇALIġMADAN
SONRA BOġALTARAK YERĠNE; ġANZIMAN KUTUSUNA 1 LĠTRE, DĠġLĠ KUTUSUNA
8
1.5 LĠTRE MAZOT KOYUP MAKĠNEYĠ YERDEN AZ KALDIRARAK 5 DAKĠKA BOġTA
ÇALIġTIRINIZ. (BU ĠġLEMDEN AMAÇ ġANZIMAN VE DĠġLĠ KUTUSUNUN
TEMĠZLENMESĠDĠR.) SONRA MAZOTU BOġALTARAK ġANZIMANA 1 LĠTRE, DĠġLĠ
KUTUSUNA 1.5 LĠTRE - 140 NUMARA VALVALĠN KOYARAK ĠġE GĠRĠNĠZ.
NOT: YAĞ MĠKTARLARINI YAĞ KONTROL TAPALARI ĠLE SIK SIK KONTROL EDĠNĠZ.
ÖNEMLİ NOT: MAKĠNENĠN HĠDROLĠK KOLLARI VE ġAFT AYARI HER MARKA VE
MODEL TRAKTÖRE GÖRE YENĠDEN ġAFT KONTROLÜ YAPARAK ARA BOġLUĞU EN
AZ 5 CM. EN FAZLA 10 CM. OLMALIDIR. MAKĠNE ÇALIġIRKEN VE SIRA
BAġLARINDA DÖNERKEN MAKĠNEYĠ YERDEN 20 CM. DEN FAZLA KALDIRMAYINIZ.
ġAFT ARIZASI YAPABĠLĠR VEYA ġAFT MĠLĠNĠ KESEBĠLĠR. ( BU TĠP ARIZALAR
GARANTĠ KAPSAMININ DIġINDADIR. ) HĠDROLĠK YETERLĠ DERECEDE
ÇALIġMIYORSA KUYRUK MĠLĠNĠ DURDURARAK DÖNÜġ YAPINIZ.
d-) MAKĠNENĠN DERĠNLĠK AYARINI BAġ TARAFLARDAKĠ KIZAKLAR VASITASI
ĠLE YAPINIZ. DĠĞER TÜM AYARLAR TARLADA ÇALIġABĠLECEK ġEKĠLDE
YAPILMIġTIR. (RESĠM-3)
ÖNEMLİ NOT: Makinenin hidrolik kolları ve şaft ayarı her marka ve Traktöre göre yeniden şaft
kontrolü yaparak ara boşluğu en az 5 cm. en fazla 10 cm. olmalıdır. Makine çalışırken ve sıra
başlarında dönerken makineyi yerden 20 cm.’ den fazla kaldırmayınız Şaft arızası yapabilir veya
şaft milini kesebilir. ( Bu tip arızalar garanti kapsamının dışındadır. ) Hidrolik yeterli derece de
çalışmıyorsa kuyruk milini durdurarak dönüş yapınız.
9
4- KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR:
10
Genel Güvenlik Tedbirleri:
( Bu kurallar kullanmakta olduğunuz tarım makinası ile birlikte diğer bazı tarım makinaları için de
verilmiĢtir. )
11
TRAFİK
◘ Makinanızı, traktöre takıp trafiğe çıktığınızda baĢta aydınlatma ve gerekli koruma düzenekleri olmak üzere trafik kurallarına uyunuz, emniyet tedbirlerini alınız. Emniyetli kullanım ve kazalardan korunma talimatlarına tam olarak uyunuz.
◘ Karayolunda seyrederken makinanın diğer sürücüler tarafından görülmesini sağlayan
aydınlatma donanımları ( stop lambaları, kedi gözleri vb.) daima temiz durumda bulundurulmalıdır.
◘ Molalarda makine genel bir kontrolden ( gevĢemiĢ somunlar, çeki oku, emniyet pimi vs.)
geçirilmelidir.
KIYAFET
◘ Uygun iĢ elbiseleri kullanınız. Dalgalanan giyim eĢyalarını kesinlikle kullanmayınız. Bunlar dönen ve hareket halinde olan makine tarafından kapılabilirler.
5 – TEKNİK BİLGİLER VE ÖZELLİKLER
Genel Uzunluk
Genel GeniĢlik
Genel Yükseklik
Makinanın Ağırlığı
Makinanın ĠĢ GeniĢliği
Makinanın ĠĢ Derinliği(max.)
Bıçak tutucu kalınlığı
Bıçak Tutucuları Arası Mesafe
Bıçak Saysı
Bıçak ÇalıĢma Dairesi Çapı
Freze Mili Devir Saysı(pto 540min-1)
Bıçak Ucu Çevresel Hızı
Freze Bıçaklarının Boyutları
Tipi
Kesiti
ĠĢ geniĢliği
Bıçak Malzeme Sertliği
Üç nokta Asma düzeni
Alt Bağlantıları Noktaları Arasındaki Mesafe
Alt Bağlantı Noktaları ekseni ile Üst Bğl.nok.
Alt Bağlantı Noktalarının Delik Çapı
Üst Bağlantı Noktalarının Delik Çapı
840 mm
2005 mm
1070 mm
400 kg
1800 mm
130 mm
15 mm
235 mm
42 adet
464 mm
189 min-1
44.59 m/s
‘’L’’ Tipi Bıçak
8x80 mm
130 mm
50RSD-C
Ayarlanabilir
505-550 mm
Çap 22 veya 28 mm
Çap 22 veya 28 mm
12
PARÇA LİSTESİ
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
ÜRÜN KODU RESĠM
NO
35 _Y10 1100 003
35 _Y10 1100 004
35 _Y10 11K1 009
35 _Y10 11K1 010
35 _Y10 TTB1 013
35 _Y10 TTB1 014
PARÇA ADI
MAKĠNA
BOYLARI
BĠRĠM
ADETĠ
KOL GÖZLÜĞÜ
SEMER GÖZLÜĞÜ
ASKI BAĞLANTI KOLU UZUN 10mm
ASKI BAĞLANTI KOLU KISA 10 mm
BORULU SEMER SACI - 12 MM
TT BORULU SEMER ARA BAĞ BORUSU Ø76(2
1/2")X5.5X780 MM
4
2
2
2
2
1
7
8
9
35 Y12 504 00
35 Y12 505 63
35 Y12 506 63
Ekonomik Ģanzuman gövdesi
Mahruti mili
Mahruti diĢli Z12 - m7
1
1
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
19 300 322 07
19 300 302 10
19 075 014 00
35 Y12 508 00
35 Y12 507 00
19 003 155 08
19 012 001 08
35 Y12 707 00
19 300 322 12
35 Y12 520 63
35 Y12 127 00
35 Y12 128 00
19 075 002 00
35 Y12 521 00
35 Y12 703 01
19 300 303 10
35 Y12 532 11
35 Y12 709 01
19 003 304 11
35 Y12 150 91
35 Y12 149 91
19 002 209 11
19 033 050 11
19 002 205 08
19 057 112 08
35 Y14 103 62
35 Y14 105 00
19 002 155 08
19 040 040 11
19 041 041 12
Konik rulman 35 x 72 x 24.25
Konik rulman 45 x 90 x 21.75
Yağ keçesi 35 x 60 x 10
Karton conta
Kapak
Cıvata M12 X 35 AA
Kör tapa R 1/2"
Ekonomik ayna diĢli mili AA
Konik rulman 60 x 110 x 29.25
Ayna diĢli Z22 - m7
Güvenlik sacı
Somun W38 x 14
Yağ keçesi
60 x 90 x 10
Karton conta
Eko. ayna kovanı komple AA
Konik rulman 50 x 110 x 29.75
Yağ seviye kontrol çubuğu
Kör kovan komple AA
Cıvata M16 X 25
Küçük gövde
Küçük kep
Cıvata UNF 1/2" x 2 1/2"
Somun UNF 1/2"
Cıvata UNF 1/2" x 1 1/2"
Yaylı rondela 1/2"
Üst düz diĢli Z22 - m6
Güvenlik sacı küçük
Cıvata M10 X 35
Fiberli somun M10
M10 Bakır rondela
1
1
1
2
1
10
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
4
2
2
1
1
8
8
8
35 EY12 1100 024
35 EY12 11K1 044
35 EY12 TT16 045
35 EY12 TT16 046
35 EY12 TT16 047
35 EY12 TT18 048
35 EY12 TT18 049
35 EY12 TT18 050
35 EY12 TT21 051
35 EY12 TT21 052
35 EY12 TT21 053
YAN KAPAK MANTAR CONTASI
ÜST DÜZ DĠġLĠ
Z-22 - ĠNCE
AYNA DĠġLĠ MĠLĠ ÇAP 55 - 1050 BOY : 840 MM
AYNA KOVAN BORUSU ÇAP 76(2.5'') X 4x444 MM
KÖR KOVAN BORUSU 76 ( 2,5" ) X 4 BOY :
AYNA DĠġLĠ MĠLĠ(1050) Ø55x950MM
AYNA KOVAN BORUSU 76(2.5'') x4x694 MM
KÖR KOVAN BORUSU Ø76 ( 2,5" ) X 4 MM BOY :
AYNA DĠġLĠ MĠLĠ(1050) Ø55x1000 MM
AYNA KOVAN BORUSU 76(2.5'') X4X746 MM
KÖR KOVAN BORUSU Ø76 ( 2,5" ) X 4 MM BOY :
13
160E
160E
160E
180E
180E
180E
210E
210E
210E
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
51
52
53
54
55
56
57
58
59
35 _Y13 1100 069
35 _Y13 1100 070
35 _Y13 1100 071
35 _Y13 1100 072
35 _Y13 1100 073
35 _Y13 1100 074
35 _Y13 1100 075
35 _Y13 1100 076
35 _Y13 1100 077
60
35 _Y13 1100 078
61
35 _Y13 1116 079
62
63
35 _Y13 1116 080
35 _Y13 1116 081
64
35 _Y13 1116 082
65
35 _Y13 1118 083
66
35 _Y13 1118 085
67
35 _Y13 1118 086
68
35 _Y13 1121 087
69
70
35 _Y13 1121 088
35 _Y13 1121 089
71
35 _Y13 1121 090
72
35 _Y13 1100 158
ZĠNCĠR YAYI SAPLAMASI
KAPAK YAN SACI - LAZER
KAPORTA SACI TAKVĠYESĠ
KAPORTA YAN AYNA SAĞ
KAPORTA YAN AYNA SOL
BASTON TAKMA PROFĠLĠ 40x40x3x60MM.
BASTON 30 X 30 X 3mm
BOY : 460 MM.
BASTON ALT SACI Ø60 X 4 MM
BASTON AYAR PĠMĠ
ÇAP 10 MM
BOY: 110MM.
HĠDROLĠK PĠMĠ
ÇAP 26 TRANSMĠSYON BOY : 120 MM
ARKA KAPAK SACI
EBATLAR : 1605 X 620 X 3 MM
18'LĠK TRANSMĠSYON 1645 MM.
KAPORTA BORUSU
ÇAP 89 X 7 MM BOY : 1593 MM
KAPORTA SACI
EBATLAR : 1575 X 505 X 3 MM
ARKA KAPAK SACI
EBATLAR : 1845 X 620 X 3 MM
KAPORTA BORUSU
ÇAP 89 X 7 MM BOY : 1828 MM
KAPORTA SACI
EBATLAR : 1810 X 505 X 3 MM
ARKA KAPAK SACI
EBATLAR : 2100 X 620 X 3 MM
18'LĠK TRANSMĠSYON 2140 MM.
KAPORTA BORUSU
ÇAP 89 X 7 MM BOY : 2092 MM
KAPORTA SACI
EBATLAR : 2074 X 505 X 3 MM
HĠDROLĠK PĠM RONDELASI
73
74
35 _Y13 1100 159
35 _Y14 1100 111
ARKA KAPAK YAN SACI
YAN BÜYÜK AYNA
2
1
75
76
35 _Y14 1100 112
35 _Y14 1100 113
VASAT DÜZ DĠġLĠ MĠLĠ
SOMUN W 38 ġAPKALI
1
1
77
35 _Y14 1100 114
Z-45 VASAT DĠġLĠ GÜVENLĠK KĠLĠT SACI
1
78
35 _Y14 1100 115
Z-34 ALT DĠġLĠ GÜVENLĠK KĠLĠT SACI
1
79
80
35 _Y14 1100 116
35 _Y14 1100 117
YAN DĠġLĠ KUTUSU KAPAĞI
KOVAN BAġI FLANġI ÇAP 160 X 14 MM
1
2
81
35 _Y14 1100 118
KOVAN NUSKASI
3
82
35 _Y14 1100 119
BIÇAK BAĞLANTI FLANġI - ÇAP 240X13 MM
6
83
84
35 _Y14 1100 120
35 _Y14 1100 130
KOVAN BAġI GÜVENLĠK KĠLĠT SACI
ÜÇGEN AYNA
6
1
85
35 _Y14 1100 131
ÜÇGEN AYNA RULMAN YATAĞI - ( SOL )
1
86
87
88
89
90
35 _Y14 1100 132
35 _Y14 1100 133
35 _Y14 1100 134
35 _Y14 1100 135
35 _Y14 1100 136
DIġ KAPAK - TOZLUK
SAĞ BÜYÜK KIZAK 100X10 LAMA BOY-520MM.
KÜÇÜK KIZAK 80X10 LAMA BOY-500
KIZAK BAĞLANTI SACI-BÜYÜK TEK DELĠKLĠ
KIZAK BAĞLANTI SACI-KÜÇÜK TEK DELĠKLĠ
1
1
1
2
2
91
92
35 _Y14 1100 137
35 _Y14 1100 138
KIZAK BAĞLANTI SACI-BÜYÜK ĠKĠ DELĠKLĠ
KIZAK BAĞLANTI U'SU - AYAR SACI
2
2
93
35 _Y14 1100 139
SAĞ YATAK TOZLUĞU
1
94
35 _Y14 1100 140
SOL YATAK TOZLUĞU
1
95
35 _Y14 1116 141
BIÇAK BAĞLANTI KOVAN BORUSU Ø89x8x1439 MM
14
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
160E
1
160E
160E
1
2
160E
1
180E
1
180E
2
180E
1
210E
1
210E
210E
1
2
210E
1
2
160E
1
96
35 _Y14 1118 142
BIÇAK BAĞLANTI KOVAN BORUSU Ø89x8x1675 MM
180E
1
97
35 _Y14 1121 142
BIÇAK BAĞLANTI KOVAN BORUSU Ø89x8x1940 MM
210E
1
98
35 _Y14 11B1 150
KOVAN ANA MĠLĠ-6 DELĠKLĠ
1
99
100
35 _Y14 11B1 152
35 _Y14 11K1 153
KOVAN MĠLĠ - ÜÇGEN AYNA ĠÇĠN-6 DELĠKLĠ
Z-45 VASAT DĠġLĠ - ĠNCE
1
1
101
35 _Y14 11K1 154
SAĞ RULMAN YATAĞI (TIRTIRLI YATAK-PĠK)
1
102
35 _Y14 11K1 155
KOVAN ANA MĠLĠ-6DELĠKLĠ
1
103
104
35 _Y14 11K1 156
35 _Y14 11K1 157
Z-34 ALT DĠġLĠ - ĠNCE
KOVAN MĠLĠ - ÜÇGEN AYNA ĠÇĠN-6 DELĠKLĠ
1
1
105
106
35 EY12 TT24 054
107
35 EY12 TT24 056
108
35 _Y13 1124 091
109
110
35 _Y13 1124 092
35 _Y13 1124 093
111
35 _Y13 1124 094
112
35 _Y14 1124 143
AYNA DĠġLĠ MĠLĠ (1050) Ø55x1150 MM
AYNA KOVAN BORUSU Ø76(2.5'')x4 x BOY :
948 MM
KÖR KOVAN BORUSU Ø76 ( 2,5" ) X 4 MM
BOY :
ARKA KAPAK SACI
EBATLAR : 2355 X 620 X 3 MM
18'LĠK TRANSMĠSYON 2395 MM.
KAPORTA BORUSU Ø89x8x2333 MM
KAPORTA SACI
EBATLAR : 2315 X 505 X 4 MM
BIÇAK BAĞLANTI KOVAN BORUSU
Ø89x10x2180 MM
35 EY12 TT24 055
240E
1
240E
1
240E
1
240E
1
240E
240E
1
2
240E
1
240E
1
PERİYODİK BAKIM BİLGİLERİ,UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR,PERİYODİK BAKIMIN
YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI,BAKIMIN KİM TARAFINDAN YAPILACAĞI:
Makine için, günlük bakım ile hasat sonu bakımı yanında en önemli bakım, ilk 50 saatlik
çalıĢmadan sonra yapılacak bakımdır.
Bakım:
*Makina ile çalıĢmaya baĢlamadan önce gresörlüklerimize her gün yağ basınız.
*Makinada bulunan Ģaft ve ıstavrozların az miktarda yağlanmasını sağlayınız.
*ĠĢ bitiminde makina üzerindeki cıvata ve somunları kontrol ederek gevĢemiĢ olanları sıkınız
ayrıca gresörlüklere tekrar yağ basınız.
*Makinamızı basınçlı su ile komple yıkayarak çamur, kir, toz ve yağlardan temizleyip kurutunuz.
*Makinamızı güneĢ, yağmur ve kardan koruyunuz.
*Mümkünse kapalı bir yerde bulundurunuz yada üzerini örtünüz.
KULLANIM ÖMRÜ:
F- KULLANIM ÖMRÜ:
Makinalarımızın kullanım ömrü 10 yıldır.
6- ONARIM
A – ONARIM İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
15
A- ONARIM İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
Makinalarımızın onarımında orijinal yedek parçalarını fabrikamızdan temin ediniz.
B- TÜKETİCİNİN YAPACAĞI ONARIMLAR:
B- TÜKETİCİNİN YAPACAĞI ONARIMLAR:
Ġhtiyaç halinde yetkili servislerimizle irtibat kurunuz.
C- SERVİS VE YEDEK PARÇA İLE İMALATÇI FİRMA:
YURDUSAR TARIM MAKİNALARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Görece Cumhuriyet Mah.Çevre Yolu Bulv. No:31
p.k. 6-35471 Menderes / ĠZMĠR/TÜRKĠYE
Tel:(232) 781 15 77 – 78 – 79 – 81
Faks:(232) 781 15 80
http://www.yurdusar.com.tr
e-mail:[email protected]
16
Download

YURDUSAR Tarım Makinaları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim