T.C.
BAġBAKANLIK
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı
Sayı
: 12373329/302.99/10716
31/10/2014
Konu :Umre Görevli Seçimine
ĠliĢkin Hususlar
..........................VALĠLĠĞĠNE
(Ġl Müftülüğü)
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2015 yılı umre mevsiminde de Başkanlığımız ve Başkanlığımızın
denetim ve gözetimi altında umre turu düzenleyen seyahat acentaları organizasyonlarına katılacak
vatandaşlarımıza dini konularda rehberlik yapmak üzere Kafile Başkanı, Din Görevlisi ve Bayan İrşat
Görevlisi görevlendirilecektir.
Buna göre;
A) Kafile BaĢkanı Olarak Görevlendirileceklerde;
1) Mesleki bilgisi yeterli,
2) Beşeri münasebetlerde başarılı,
3) Sevk ve idare kabiliyetine haiz,
4)Vaaz ve irşat yeteneğine sahip,
5) Tilaveti düzgün,
6) Çalışmalarında özverili ve uyumlu,
7) Daha önce hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilerek başarılı olmuş,
8) Halen Uzman ve daha üstü sayılan görevlerde veya hac ve umrede daha önce din görevlisi olarak
görev yapmış 4 yıllık ilahiyat fakültesi mezunu Başimam-Hatip ve Kuran KursuBaşöğreticisi
(Erkek)ünvanlarında çalışıyor,
9) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış,
10) İl Müftülüğünce teklifi yapılmış ve Genel Müdürlüğümüzce görevlendirilmesi uygun görülmüş,
11) 2014 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş,
Olmak şartları aranmaktadır.
B) Din Görevlisi Olarak Görevlendirileceklerde;
Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık kadrolarında fiilen çalışanlarda
(sözleşmeli personel dahil);
1) Başkanlığımızca2012ve2013 yılında yapılan MBSTS’nin hac ve umre ağırlıklı bölümüne
veya2014 yılında yapılanMBSTS’yekatılmış ve en az 50 puan almış olmak,
2) Başkanlığımız teşkilatında 01/12/2014 tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olmak,
3) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,
4) Umre organizasyonlarında 4 defadan daha fazla görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak
umreye gidenler hariç.)
1/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Üniversiteler Mhl. Dumlupınar Bul.147/A Çankaya 06800 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.UÇAR Şef
Telefon : ( 0312 ) 295 8415 Faks : ( 0312 ) 2865095 e-posta : [email protected] Ağ : www.diyanet.gov.tr
T.C.
BAġBAKANLIK
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı
Sayı
: 12373329/302.99/10716
31/10/2014
Konu :Umre Görevli Seçimine
ĠliĢkin Hususlar
5) 2013 ve 2014 yıllarında hac ve umre organizasyonlarında veya yurtdışında görevlendirilmemiş
olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)
6) Başkanlığımızca açılan 1 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor
olmamak,
7) Müracaatını 6/11/2014-14/11/2014 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet
adresinde “Duyurular” kısmındaki “Umre Görevli Müracaatı” linkinden on-line
yaparak, aldığı çıktıyı 17/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Ġl
Müftülüğüne tasdik ettirmiĢ olmak,
8) Başkanlıkça ihtiyaç nispetince her il için belirlenen sayıda görevlinin katılacağı
vegörevlendirmelerde % 30 Tecrübeli ve % 70 tecrübesiz görevli oranının dikkate alınacağı mülakat
sınavında başarılı olmak,
Şartları aranmaktadır.
Hac ve umre organizasyonlarında daha önce görev almamış İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Vaiz,
dört yıllık dini yükseköğrenim mezunuŞube Müdürü, Murakıp ve Uzman kadrolarında 01/12/2014
tarihi itibariyle 2 yıldır çalışmakta olan personel; tekliflerinin yapılması durumunda ve ihtiyaç halinde
Din Görevlisi olarak görevlendirilebilecektir.
Ayrıca 2014 yılında hac veya umre organizasyonu için yapılan mülakatta başarılı olmuş ve eğitim
seminerine katılmış olup görevlendirilmesi mümkün olamamış personel de istemeleri halindeDin
Görevlisi olarak görevlendirilecektir.
C) Bayan ĠrĢat Görevlisi Olarak Görevlendirileceklerde;
Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanlarda;
1) Başkanlıkça 2012 ve 2013 yılında yapılan MBSTS’nin hac ve umre ağırlıklı bölümüne veya2014
yılında yapılanMBSTS’yekatılmış olup en az 50 puan almış olmak,
2)2013 ve 2014 yıllarında hac ve umre organizasyonlarında veya yurtdışında görevlendirilmemiş
olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)
3) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,
4)Umre organizasyonlarında 4 defadan daha fazla görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak
umreye gidenler hariç)
5) Başkanlığımız teşkilatında 01/12/2014tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olmak,
6) Başkanlıkça açılan 1 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak,
7)Müracaatını 6/11/2014-14/11/2014 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet adresinde
“Duyurular” kısmındaki “Umre Görevli Müracaatı” linkinden on-line yaparak, aldığı çıktıyı
17/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,
8)Başkanlığımızca ihtiyaç nispetince belirlenen sayıda personelin katılacağı mülakatta başarılı olmak,
Şartları aranmaktadır.
Bayan personelden İl Müftü Yardımcısı, Vaiz, Din Hizmetleri Uzmanı ve Eğitim Uzmanı
görevlerinde çalışanlarda;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Üniversiteler Mhl. Dumlupınar Bul.147/A Çankaya 06800 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.UÇAR Şef
Telefon : ( 0312 ) 295 8415 Faks : ( 0312 ) 2865095 e-posta : [email protected] Ağ : www.diyanet.gov.tr
T.C.
BAġBAKANLIK
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı
Sayı
: 12373329/302.99/10716
31/10/2014
Konu :Umre Görevli Seçimine
ĠliĢkin Hususlar
2/5
1) Başkanlığımız teşkilatında 01/12/2014tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olup, bu sürenin en
az 2 yılını bu ünvanlarda çalışarak geçirmiş olmak,
2) 2013 ve 2014 yıllarında hac ve umre organizasyonunda veya yurt dışında görevlendirilmemiş
olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)
3) Umre organizasyonlarında 4 defadan daha fazla görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak
umreye gidenler hariç)
4) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,
5) Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak, (Daha öncehac ve umre organizasyonlarında görev
almamış olanlar için.)
6) İl müftülüklerince görev teklifi yapılmış ve 17/11/2014Pazartesi günü mesai bitimine kadar
müracaatı sisteme girilmiş olmak,
Şartları aranmaktadır.
Ayrıca 2014 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere eğitim seminerine katılmış olup
görevlendirilmesi mümkün olamamış personel de istemeleri halinde Bayan İrşat Görevlisi olarak
görevlendirilecektir.
Takdir edileceği üzere, hac ve umre organizasyonlarının başarısı önemli ölçüde kafile başkanı, din
görevlisi ve irşat görevlilerinin isabetli seçimine ve onların özverili çalışmalarına bağlıdır. Bu
nedenle, kafile başkanlarının ve İl Müftü Yardımcısı, Vaiz, Din Hizmetleri Uzmanı ve Eğitim Uzmanı
olarak görev yapan bayan personelin teklifi, İl Müftüsünün başkanlığında, hac ve umreden sorumlu İl
Müftü Yardımcısı ve ilçe müftülerinin tamamının yer alacağı bir komisyon marifetiyle yapılacaktır. İl
ve ilçe müftülerimiz; söz konusu görevlilerin teklifinde çok hassas davranacaklardır.Genel
Müdürlüğümüz illerden gelen teklifleri değerlendirerek bu teklifler arasından tercihen görevlendirme
yapacaktır.
Vaiz ve Başkanlığımızca yapılmış ve geçerliliği bulunan MBSTS’ye katılmıĢ olan Kur’an Kursu
Öğreticisi, Ġmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım görevlerinde çalıĢan personelden en az 30 kişilik
grup oluşturanların, müftülüklerimizin teklifi ile gruplarının başında Din Görevlisi olarak
görevlendirilmeleri mümkün olabilecektir.
Kişisel çıkar sağlayacak biçimde Başkanlığımızın dışındaki umre organizasyonları ile ilişki içinde
olan personel hakkında gerekli tahkikat yapılacaktır.
Buna göre;
1İl ve ilçe müftülükleri bünyesinde görev yapan ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan
personelin, İl Müftüsünün başkanlığında, hac ve umreden sorumlu İl Müftü Yardımcısı, ilçe
müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak istişare ve değerlendirme sonucu tespit edilerek
belirlenecek personelin bilgileri http://hac.diyanet.gov.tr adresinden, “Umre Program”ının “Umre
Görevli Teklifleri” bölümünden17/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar girilecektir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Üniversiteler Mhl. Dumlupınar Bul.147/A Çankaya 06800 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.UÇAR Şef
Telefon : ( 0312 ) 295 8415 Faks : ( 0312 ) 2865095 e-posta : [email protected] Ağ : www.diyanet.gov.tr
T.C.
BAġBAKANLIK
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı
Sayı
: 12373329/302.99/10716
31/10/2014
Konu :Umre Görevli Seçimine
ĠliĢkin Hususlar
3/5
Söz konusu programa girilen bilgilerin programdan alınacak bilgisayar çıktısı İl müftülüğünce tasdik
edilerek 19/11/2014ÇarĢambagünü mesai bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne gönderilecektir.
2Teklifi yapılan ve müracaat eden personelin fotoğrafları scannerda 4x6 cm, 75 piksel/inç
ebadında jpeg formatında taranarak programa aktarılacaktır.
3Personelin teklifinin yapılmıĢ, mülakatta baĢarılı olmuĢ, bilgilendirme ve
değerlendirme toplantılarına katılmıĢ ve gerekli belgelerinin BaĢkanlığa gönderilmiĢ olması,
onların mutlaka umre organizasyonunda görevlendirilecekleri taahhüdünü taĢımamaktadır.
4Başkanlığımızın her kademesinde görev yapan ve geçmiş yıllarda hac ve umre
hizmetlerinde başarılı olmuş personel, ihtiyaç duyulması halinde Başkanlıkça re’sen
görevlendirilebilecektir.
5Bu talimat, Ġl Müftülüklerince Ġlçe Müftülüklerine ivedi olarak gönderilecek ve tüm
personelin okuması, haberdar olması sağlanarak, imza karĢılığında tebliğ edilecektir.
Bu itibarla; söz konusu organizasyonda görevlendirmek üzere, il müftülüğünüze .….adet kafile
başkanı kontenjanı verilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Dr.Ekrem KELEŞ
Başkan a.
Başkan Yardımcısı
DAĞITIM:
81 İl Valiliğine ( İl Müftülüğü)
…./10/2014 Şef
: H.UÇAR
…./10/2014 Daire Başkanı : Y.ÇAPÇI
…./10/2014 Genel M. V. : Dr.F.KURT
4/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Üniversiteler Mhl. Dumlupınar Bul.147/A Çankaya 06800 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.UÇAR Şef
Telefon : ( 0312 ) 295 8415 Faks : ( 0312 ) 2865095 e-posta : [email protected] Ağ : www.diyanet.gov.tr
T.C.
BAġBAKANLIK
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı
Sayı
: 12373329/302.99/10716
31/10/2014
Konu :Umre Görevli Seçimine
ĠliĢkin Hususlar
ĠL MÜFTÜLÜKLERĠNCE TEKLĠFĠ YAPILAN PERSONELDEN ĠSTENĠLEN BELGELER :
1- 2 adet vesikalık fotoğraf.
2- Geçerlilik süresi 01/01/2016tarihine kadar olan yeşil, gri veya bordo çipli pasaport.
NOT :1) Pasaportların üzerine etiket yapıştırılarak bilgileri yazılmış ve pasaportun ön kapağının iç
kısmına 2 adet fotoğraf taşmayacak şekilde zımbalanmış olacaktır.
2) Kafile başkanı olarak teklif edilenler için istenilen belgeler19/11/2014 tarihine kadar Başkanlığa
gönderilecektir.
3)Bayan İrşat Görevlileri ilemülakata katılacak personelin belgeleri ise mülakat sonucuna göre bildirilecek
tarihte istenecektir.
5/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Üniversiteler Mhl. Dumlupınar Bul.147/A Çankaya 06800 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.UÇAR Şef
Telefon : ( 0312 ) 295 8415 Faks : ( 0312 ) 2865095 e-posta : [email protected] Ağ : www.diyanet.gov.tr
Download

görevli kriterleri için tıklayınız