REHABİLİTASYON VE ETİK PRENSİPLER
Dersin Adı
Kodu Yarıyıl
Teori
Uygulama Laboratuar
AKTS
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
Rehabilitasyon ve Etik FTR 1.YIL/
2
3
1.yarıyıl
Güz
Prensipler
115
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin öğrenme ve İnteraktif eğitim, klinik problem çözme, yazılı sınavlar
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Fizik tedavi ve rehabilitasyon öğrencilerine rehabilitasyon ve etik prensipler
konularında ilgili temel bilgi ve kavramların verilmesi
Dersin öğrenme çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci,
I.Fizyoterapist ve rehabilitasyon kavramlarını tanımlar.
II.Etik ve etik kural kavramlarını tanımlar.
III.Hastaların haklarını öğrenir.
VI.Fizyoterapistlik mesleğinin etik kurallarını öğrenir.
Dersin içeriği
Kaynaklar
Fizyoterapi ve rehabilitasyonun tanımı, rehabilitasyonda multidisipliner
çalışma anlayışı, fizyoterapistin mesleki kimliği, yetki ve sorumlulukları,
deontolojide uyulması gereken prensipler, davranış biçimleri, hasta ile
iletişim
Aziz Yıldırım,AhsenIrmak,RafetIrmak.Fizyoterapi Öğrencileri İçin Temel
Etik Kavramlar,Mevlana Üniversitesi Sporcu Sağlığı Serisi Yayın No:4-3,2014
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
1. Hafta
Tartışılacak işlenecek konular
Fizyoterapist Kavramı, Rehabilitasyon Kavramı
2. Hafta
Etik ve Ahlak Kavramı
3. Hafta
Hipokratın Öğütleri, Fizyoterapi Etiği
4. Hafta
Tıbbi Etiğinin Temel Kuralları ve Fizyoterapi Alanına Uyarlanması
5. Hafta
Hasta hakları,Hasta Haklarından Yararlanmada Öncelik
6. Hafta
Amerikan Fizyoterapi Cemiyetinin Etik İlkeleri
7. Hafta
Etik Karar Verme Süreci, Etik Karar Verme Sürecinde Yapılan Hatalar
8. Hafta
I.ARA SINAV
9. Hafta
Proje ödevi,Grup oluşturma
10. Hafta
Proje sunumu
11. Hafta
Proje sunumu
12. Hafta
Proje sunumu
13. Hafta
Proje sunumu
14. Hafta
II.ARA SINAV
15. Hafta
Final sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş
Yükü
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1. Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bilim dalında yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme becerisi kazanır.
2. Sağlığı etkileyen unsurları belirler, tanımlar, formüle eder ve
çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun kanıta dayalı yöntemler ve
yeni teknikler seçer ve uygulama becerisi kazanır.
3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan
modern alet, teknik ve modaliteleri seçer ve kullanma becerisi
kazanır.
4. Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlar, kayıt tutar,
uygun veri toplar, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanır.
5. Bilgiye erişebilmek için literatür araştırması yapar, tıp- sağlık
bilimlerine yönelik veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
becerisi kazanır.
6. Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin
çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
7.Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi
benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım
programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası
düzeyde de sergiler.
8. Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olur.
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1.Düşük
2.Düşük/orta
3.Orta
4.Yüksek
5.Mükemmel
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
Download

saat/hafta - Sanko Üniversitesi