BİYOMEKANİ VE KİNEZYOLOJİ I
Dersin Adı
Biyomekani
Kinezyoloji I
Kodu Yarıyıl
Teori
Uygulama Laboratuar
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
ve FTR 3.YIL/
2
1
1.yarıyıl
Güz
303
AKTS
3
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin öğrenme ve Teorik Dersler
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Hareketi ve harekette rol oynayan yapıları ve mekaniğini açıklamak,
dokuların streslere vereceği cevaplar ve patolojik değişiklikleri açıklamak,
mekanik prensiplerin hareket ile ilişkilerini yorumlamak, normal yürüyüş
özelliklerini ve analizlerini açıklamak, patolojik yürüyüşte gözlenen
değişiklikleri listelemek ve ayırt edebilme becerisini geliştirmektir.
Dersin öğrenme çıktıları
1. Kinezyolojinin kapsamına giren konuları tanımlar ve fizyoterapiye
temel oluşturduğu bilincini kazanır
2. Hareket ile ilgili mekanik prensipleri sınıflar, bu prensipleri insan
hareketlerinin analizinde kullanmayı öğrenir.
3. Kemik, kas, kıkırdak ve kollajen dokunun mekanik ve
patomekaniğini tanımlar ve egzersiz sırasında oluşabilecek muhtemel
riskleri sorgulayarak analiz etme becerisi kazanır.
4. Vücut eklemlerin fonksiyonlarını, mekaniğini ve eklemle ilgili
problemlerin oluş mekanizmalarını yorumlar, gerekli bilgileri
seçerek, pratikte problem çözme becerisi geliştirir
5. Denge, ağırlık aktarma ve oryantasyon düzlemlerine yönelik bilgileri
tanımlar, fizyoterapi uygulamalarında bu bilgileri örgütleme ve
kullanabilme yeteneği kazanır.
6. Normal ve patolojik yürüyüş özelliklerini ve analizleri tanımlar,
kompansasyon mekanizmalarını listeler; yürüyüşün etkilendiği
patolojilerde fizyoterapi programını planlayabilmek için gereken
kinematik ve kinetik verileri ayırt eder.
Dersin içeriği
Kaynaklar
Hareket ve mekanik prensipler
Kemik, kas, kollajen ve kıkırdak dokunun mekanik özellikleri ve
patomekaniği
Vücut eklemlerinin özellikleri
Denge, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar
Normal ve patolojik yürüyüş
1. Soderberg GL. Kinesiology. Second Edition. William&Wilkins a
WaverlyCompany,
Baltimore,
2005.
2. Lippert LS. ClinicalKinesiologyandAnatomy. Fourth Edition. F. A.
DavisCompany,
USA,
2006.
3.
Levangie
PK,
Norkin
CC. JointStructureandFunction:
a
ComprehensiveAnalysis.
Philadelphia, 2005.
Fourth
Edition.
F.
A.
DavisCompany,
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
1. Hafta
Tartışılacak işlenecek konular
Hareket ve mekanik prensipler
2. Hafta
Kemik dokusu mekaniği, kemiğin kanunları ve yüklenme prensipleri
3. Hafta
Kemiğin patolojik durumlara uyumu
4. Hafta
Kasın mekanik özellikleri ve kasın kasılması; kasta EMG prensipleri
5. Hafta
Yorgunluk ve kontraktür
6. Hafta
Kollajen doku mekaniği ve patomekaniği
7. Hafta
Kıkırdak doku mekaniği ve patomekaniği
8. Hafta
I.ARA SINAV
9. Hafta
Eklemde oluşan koruyucu hareketler, eklemlerin sınıflandırılması
10. Hafta
Denge ve gravite merkezi, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar
11. Hafta
Normal yürüyüş
12. Hafta
Yürüyüşün kinematik ve kinetik analizleri
13. Hafta
Patolojik yürüyüş
14. Hafta
II.ARA SINAV
15. Hafta
FİNAL SINAVI
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş
Yükü
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1. Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bilim dalında yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme becerisi kazanır.
2. Sağlığı etkileyen unsurları belirler, tanımlar, formüle eder ve
çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun kanıta dayalı yöntemler ve
yeni teknikler seçer ve uygulama becerisi kazanır.
3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan
modern alet, teknik ve modaliteleri seçer ve kullanma becerisi
kazanır.
4. Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlar, kayıt tutar,
uygun veri toplar, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanır.
5. Bilgiye erişebilmek için literatür araştırması yapar, tıp- sağlık
bilimlerine yönelik veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
becerisi kazanır.
6. Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin
çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
7.Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi
benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım
programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası
düzeyde de sergiler.
8. Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olur.
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1.Düşük
2.Düşük/orta
3.Orta
4.Yüksek
5.Mükemmel
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
Download

saat/hafta