BİYOMEKANİ VE KİNEZYOLOJİ-II
Dersin Adı
Biyomekani
kinezyoloji-II
Kodu Yarıyıl
Teori
Uygulama Laboratuar
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
ve FTR 3.YIL/
2
1
2.yarıyıl
302 Bahar
AKTS
2
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin öğrenme ve Teorik Dersler
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Kolumnavertebralis patolojilerini, anatomik ve mekanik özelliklerini
özümsemek; pelvis, kalça, diz, ayak/ayak bileği, omuz-kol kompleksi,
dirsek,el ve el bileğine yönelik anatomik ve mekanik özellikleri tanımlamak;
bu ders kapsamında öğrendiği teorik bilgiyi alt ve üst ekstremiteler ile
omurganın patolojik durumlarıyla ilişkilendirebilme yetkinliğini kazanır.
Dersin öğrenme çıktıları
1. Normal hareket ve fonksiyonu tanımlar, hastalarda görülen hareket
ve fonksiyon bozukluklarıyla karşılaştırır
2. Kolumnavertebralisin anatomik ve mekanik özelliklerini tanımlar, bu
özellikleri patolojik durumlarla karşılaştırır. Koruyucu faktörler ve
ergonomik prensipler ile egzersizin önemini kavrar.
3. Pelvis, kalça, diz, ayak bileği eklemleri ve ayağa yönelik mekanik ve
patomekaniği kavrar, mesleki uygulamalara ait bilgileri sorgulayarak
analiz etme becerisi kazanır.
4. Alt ekstremite eklemlerini kapsayan dinamik aktiviteler için
kinematik ve kinetik değerleri öğrenir.
5. Omuz-kol kompleksi, dirsek ve el bileği eklemleri ile ele yönelik
mekanik ve patomekanik bilgileri tanımlar, kliniğe yansıtma becerisi
kazanır.
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kolumnavertebralisin mekaniği ve patomekaniği
Pelvis, kalça, diz, ayak/ayak bileğinin mekanik ve patomekaniği
Omuz-kol kompleksi, dirsek, el mekaniği ve patomekaniği
1. Human MovementExplained. Butterworth-HeinemannLdt. Linacre
House, Jordan Hill, Oxford 1996.
2. Nordin M, Frankel VH. Basic Biomechanics of
theMusculoskeletalSystem. Second Edition. Lea&Febiger , USA, 1989.
3. Soderberg GL. Kinesiology. Second Edition. William&Wilkins a
WaverlyCompany, Baltimore, 2005.
4. Lippert LS. ClinicalKinesiologyandAnatomy. Fourth Edition. F. A.
DavisCompany, USA, 2006.
5. Levangie PK, Norkin CC. JointStructureandFunction: a
ComprehensiveAnalysis. Fourth Edition. F. A. DavisCompany,
Philadelphia, 2005.
6. White AA, Panjabi MM. ClinicalBiomechanics of theSpine.
LippincottWilliams&Wilkins, Philadelphia, 1990.
7. Valmassy RL. ClinicalBiomechanics of theLowerExtremities. Mosby,
1996.
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
1. Hafta
Tartışılacak işlenecek konular
Kolumnavertebralis mekanik özellikleri
2. Hafta
Kolumnavertebralispatomekanik özellikleri
3. Hafta
Pelvis mekaniği
4. Hafta
Pelvispatomekaniği
5. Hafta
Kalça eklemi mekaniği ve patomekaniği
6. Hafta
Diz eklemi mekaniği ve patomekaniği
7. Hafta
Ayak-ayak bileği eklemi mekaniği
8. Hafta
I.ARA SINAV
9. Hafta
Ayak deformiteleri
10. Hafta
Omuz-kol kompleksi mekaniği
11. Hafta
Omuz-kol kompleksi patomekaniği
12. Hafta
Dirsek eklemi mekaniği ve patomekaniği
13. Hafta
El-El bileği mekaniği ve patomekaniği
14. Hafta
II.ARA SINAV
15. Hafta
FİNAL SINAVI
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
Toplam İş
Yükü
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1. Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bilim dalında yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme becerisi kazanır.
2. Sağlığı etkileyen unsurları belirler, tanımlar, formüle eder ve
çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun kanıta dayalı yöntemler ve
yeni teknikler seçer ve uygulama becerisi kazanır.
3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan
modern alet, teknik ve modaliteleri seçer ve kullanma becerisi
kazanır.
4. Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlar, kayıt tutar,
uygun veri toplar, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanır.
5. Bilgiye erişebilmek için literatür araştırması yapar, tıp- sağlık
bilimlerine yönelik veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
becerisi kazanır.
6. Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin
çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
7.Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi
benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım
programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası
düzeyde de sergiler.
8. Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olur.
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1.Düşük
2.Düşük/orta
3.Orta
4.Yüksek
5.Mükemmel
Download

saat/hafta